ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
Medaile Jana Amose
Komenského
(zřízena vládním nařízením č. 73/1953 Sb. ze dne 21. července 1953)
SEZNAM NOSITELŮ
podle matriky nositelů
(Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání,
inv. č. 80, kniha č. 44)
17. 1. 2015
73/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953
o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č.
247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§1
Pro ocenění učitelů a jiných školských pracovníků, kteří svým pracovním nadšením a mimořádnými výsledky
své práce při budování socialistické školy podněcují iniciativu ostatních a jsou jim příkladem k následování,
1. zakládá se vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského",
2. zavádí se veřejné uznání,
3. zavádějí se čestné tituly
a) „Zasloužilý učitel",
b) „Zasloužilý školský pracovník",
c) „Vzorný učitel".
Vyznamenání
§2
Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům
zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek theorie a dějin pedagogiky, psychologie,
defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček
pro učitele a učebních pomůcek a pod.
§3
(1) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" propůjčuje president republiky na návrh vlády.
(2) Podrobnosti o podmínkách udělení vyznamenání, popis vyznamenání, jakož i podrobnosti o jeho nošení
jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.
Veřejné uznání
§4
(1) Učitelům a jiným školským pracovníkům se uděluje za vynikající práce v oboru pedagogických věd
veřejné uznání.
(2) Veřejné uznání uděluje vláda.
(3) Vyznamenaní dostanou listinu o tom, že jim bylo projeveno veřejné uznání (diplom).
Čestné tituly
§5
Čestný titul „Zasloužilý učitel" se uděluje zvláště zasloužilým a vynikajícím učitelům, kteří pracovali ve škole
nejméně 10 let, zvláště vynikli výchovně pedagogickou činností, jež se projevila vynikajícími úspěchy
v socialistické výchově a vyučování mládeže, a kteří se činně účastnili veřejného života.
§6
Jiným zvláště zasloužilým a vynikajícím školským pracovníkům, kteří pracovali ve školském oboru nejméně
10 let a zvlášť vynikli touto svou činností, jež se projevila vynikajícími úspěchy v socialistické výchově a
vyučování mládeže, a kteří se činně účastnili veřejného života, uděluje se čestný titul „Zasloužilý školský
pracovník".
§7
Čestné tituly „Zasloužilý učitel" a „Zasloužilý školský pracovník" uděluje vláda na návrh ministra školství a
osvěty. Učitelům a školským pracovníkům v oboru působnosti jiného ústředního úřadu navrhuje udělení
těchto čestných titulů vedoucí příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministrem školství a osvěty.
§8
Čestný titul „Vzorný učitel" se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům, jejichž mimořádné výkony a
úspěchy ve výchovně vzdělávací práci nebo při jejím vedení a organisaci výrazně převyšují výkony a
výsledky práce jiných učitelů a školských pracovníků, a kteří příkladným plněním všech svých povinností se
stali vzorem strhujícím k následování.
§9
Čestný titul „Vzorný učitel" uděluje pracovníkům v oboru působnosti ministerstva školství a osvěty ministr
školství a osvěty. Školským pracovníkům v oboru působnosti jiného ústředního úřadu uděluje tento čestný
titul vedoucí příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministrem školství a osvěty.
§ 10
(1) Vyznamenaní dostanou zároveň s čestným titulem listinu o tom, že jim byl udělen čestný titul (diplom).
(2) S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak .
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády a ministr školství a osvěty
v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Široký v. r.
Sýkora v. r.
Příloha k vládnímu nařízení č. 73/1953 Sb.
STANOVY
vyznamenání "Medaile Jana Amose Komenského"
(1) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům
zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek theorie a dějin pedagogiky, psychologie,
defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček
pro učitele a učebních pomůcek a pod.
(2) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" propůjčuje na návrh vlády president republiky.
(3) Zároveň s vyznamenáním dostane vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.
(4) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" má tvar kruhu o průměru 27 mm. Na líci lemovaném
vavřínovými ratolestmi je plastické poprsí Jana Amose Komenského, nalevo od poprsí je letopočet „1592",
napravo letopočet „1670" a pod ním nápis „Jan Amos Komenský". Na rubu lemovaném lipovými ratolestmi
jsou v horní části písmena „ČSR" a pod nimi nápis „Za zásluhy v oboru pedagogických věd". Nápisy na
medaili jsou vypouklé. Medaile je ražena ze stříbra, patinovaná. Nosí se na závěsné sponě tvaru obdélníku
25 mm široké a 15 mm dlouhé, potažené hedvábnou stuhou. Stuha je rudá s dvěma 3 mm širokými proužky
uprostřed, z nichž pravý proužek je bílý a levý modrý.
(5) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka
vyznamenání , je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 25 mm dlouhé. Na stužce je miniatura medaile.
(6) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" se řadí zprava doleva v pořadí za vyznamenáním „Za
vynikající práci"; nosí-li se pouze stužka vyznamenání, řadí se v témže pořadí.
(7) Věci vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského" spravuje předseda vlády.
číslo
matriky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
příjmení
jméno
kolektiv
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Darováno Muzeu řádu Čestné legie v Paříži v roce 1966
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Pavlovič
Just
Bakoš
Vajcík
Pavlík
Čondl
Žofková
Lúčan
Hrbek
47
Chvostov
14
15
16
datum
propůjčení
1878
1875
1893
1955
1955
25.9.1957
25.9.1957
nepropůjčeno
nepropůjčeno
nepropůjčeno
nepropůjčeno
nepropůjčeno
nepropůjčeno
nepropůjčeno
nepropůjčeno
Zdeněk
Otakar
Ivan Andrejevič
Nikolaj Kirillov
David
Lorthkhiphanidze
Onisimovič
Alt
Robert
Turnbull
Georg Henry
Rutger Adolf
Oosterhuis
Bentham
Caló
Giovanni
Kurdybach
Lukazs
Bydžovský
Bohumil
Hronec
Juraj
Jarník
Vojtěch
Kahuda
František
Bartoš
Pavel
Dušek
František
Valouch
Miloslav
Vejsada
František
Havránek
Bohuslav
Gaňo
Viliam
Suchodolski
Bogdan
Váňa
Josef
Helling
Fritz
Holubář
Josef
Příhoda
Václav
Píšek
František
Ježdík
Theodor
Zahradníček
Josef
13
rok
narození
Nejedlý
Chlup
Kairov
Gončarov
Gustáv
Jaroslav
Ľudovít
Peter
Ondrej
Karel
Ludmila
Matej
Jaromír
Vladimír
Michajlovič
25.9.1957
1905
25.9.1957
25.9.1957
1884
25.9.1957
1882
1907
1880
1881
1897
1911
1901
1906
1903
1909
1893
1893
1903
1899
1895
1889
1886
1889
1881
26.9.1957
26.9.1957
17.4.1962
17.4.1962
17.4.1962
17.4.1962
17.4.1962
17.4.1962
17.4.1962
17.4.1962
12.2.1963
27.3.1963
11.2.1964
31.8.1964
6.1.1965
24.3.1965
16.3.1966
27.4.1966
11.7.1966
11.7.1966
1907
1908
1919
1902
1916
1900
1893
1928
1914
23.3.1968
12.8.1968
29.5.1969
29.5.1969
29.5.1969
15.5.1969
15.5.1969
20.5.1970
10.9.1970
1905
10.9.1970
číslo
matriky
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
příjmení
Piskunov
Hofmann
Presser
Limiti
Piaget
Schaller
Racek
Litvaj
Galla
Švestka
Stráňai
Blažek
Fuka
Jílek
Kašpar
Vašek
Volf
Kujal
Novotný
Lón
Kudrna
Hajko
Sirácky
Topoľský
Bolek
Dušková
Hajkr
Mejstřík
Stanislav
Růžičková
Burjanek
Dostál
Kasl
Kudrnovská
Labuťová
Pantoflíček
Pavlásek
Petřík
Kelco
Kotoč
Szabó
Sýkora
Kolbenheyer
Václavík
Hyhlík
Janda
Maděra
jméno
kolektiv
Alexej Ivanovič
Franz
Jacob
Guilliana
Jean
Klaus
Sáva
Ivan
Karel
Bedřich
Karol
Oskar
Josef
Bohumil
Josef
Lubomír
Václav
Bohumír
Josef
František
Karel
Vladimír
Andrej
Michal
Alfred
Marie
Oldřich
Václav
Ján
Hana
Josef
Antonín
Karel
Ludmila
Indra
Jaroslav
Vojtěch
Václav
Pavel
Ján
Juraj Daniel
Ernest
Tibor
Vladimír
František
František
Vladimír
rok
narození
1930
1896
1925
1900
1924
1901
1912
1905
1910
1907
1905
1907
1912
1910
1908
1908
1903
1924
1920
1900
1906
1909
1918
1919
1904
1904
1919
1915
1908
1907
1915
1924
1910
1895
1909
1915
1913
1919
1914
1917
1906
1905
1912
1905
Moskevská státní
univerzita Michaila
Vasilijeviče Lomonosova
Leningradská státní
univerzita Andreje
datum
propůjčení
10.9.1970
10.9.1970
10.9.1970
10.9.1970
10.9.1970
10.9.1970
23.3.1971
9.3.1972
27.3.1972
27.3.1972
13.3.1973
20.3.1973
20.3.1973
20.3.1973
20.3.1973
20.3.1973
20.3.1973
6.7.1973
6.7.1973
27.9.1973
28.12.1973
15.3.1974
15.3.1974
15.3.1974
15.3.1974
15.3.1974
15.3.1974
15.3.1974
10.7.1974
31.10.1974
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
24.3.1975
9.3.1976
9.3.1976
23.3.1976
23.3.1976
23.3.1976
3.12.1976
3.12.1976
číslo
matriky
příjmení
jméno
kolektiv
rok
narození
datum
propůjčení
Alexandroviče Ždanova
Kyjevská státní univerzita
T. G. Ševčenka
Moskevský energetický
institut
Volgogradský státní
pedagogický institut A. S.
Serafimoviče
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
Křístek
Loula
Nedbal
Riedlová
Baláž
Ilkovič
Stračár
Espinosa de
Cuervo
Pasiar
Šalamon
Bauerová
Janíček
Skála
113
Džibladze
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Jarembáková
Kellö
Michaličková
Rendoš
Schwarz
Štefániková
Egert
Klement
Sedláček
Steidl
Víšek
Němec
Uždil
Votruba
Baran
Zigová
Drtina
Krejčí
Rödling
Skalková
Jeřábek
Záhorský
Serbus
Hoďák
Hon
Pravdík
Predmerský
107
Václav
František
Miloš
Marie
Ondrej
Dionýz
Emil
Consuela
Martínez
Štefan
Miroslav
Irma
Gustav
Oldřich
Georgij
Nikolajevič
Mária
Vojtech
Jaroslava
Ladislav
Štefan
Ida
Jan
Bohumil
Ladislav
Hanuš
Vlastimil
František
Jaromír
Ladislav
Michal
Elena
Jan
František
Jiří
Jarmila
Jaroslav
Michal
Ladislav
Karel
Ota
Rudolf
Vladimír
3.12.1976
3.12.1976
3.12.1976
1918
1912
1906
1910
1922
1907
1923
24.3.1977
24.3.1977
24.3.1977
24.3.1977
24.3.1977
24.3.1977
24.3.1977
1907
26.1.1978
1913
1912
1922
1911
1913
17.3.1978
17.3.1978
27.3.1978
27.3.1978
27.3.1978
1913
13.7.1978
1920
1919
1914
1924
1914
1928
1921
1911
1921
1907
1928
1905
1915
1914
1920
1935
1918
1921
1910
1924
1921
1924
1908
1922
1922
1921
1902
16.3.1979
16.3.1979
16.3.1979
16.3.1979
16.3.1979
16.3.1979
21.3.1979
21.3.1979
21.3.1979
21.3.1979
21.3.1979
21.3.1980
21.3.1980
21.3.1980
21.3.1980
21.3.1980
18.3.1981
18.3.1981
18.3.1981
18.3.1981
18.3.1981
18.3.1981
16.3.1982
16.3.1982
16.3.1982
16.3.1982
16.3.1982
číslo
matriky
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
příjmení
Svatoň
Plch
Vacek
Greguš
Kováčiková
Brázdová
Čajka
Keřková
Habiňák
Rusnáčková
Vrtiak
Šolc
Štyrsová
Štepitová
Vachalík
Caha
Kozel
Němec
Váša
Ferenczy
Koutun
Mistrík
Laitoch
Kořínek
Ráb
Špétová
Tmej
Blažej
Červený
Čunia
Švantner
Cirbes
Filkorn
Hučín
Kvasnička
Štepanovičová
Cipro
Fišer
Rektorys
Sedláček
Somr
Sudek
Štelcl
Švagr
Kotek
Mach
Ošťádal
Rohlíček
Smrčka
Jurenková
Kolibiarová
Obdržálek
jméno
Josef
Jaromír
Karel
Michal
Elena
Květuše
Josef
Anna
Ladislav
Mária
Jaroslav Otto
František
Blanka
Anna
Vladimír
Zdeněk
František
Jaroslav
František
Oto
Juraj
Jozef
Miroslav
Miroslav
Václav
Olga
Karel
Anton
Ladislav
Andrej
Miloš
Milan
Vojtech
Ján
Ján
Oľga
Miroslav
Jiří
Karel
František
Miroslav
Václav
Jindřich
Josef
Zdeněk
Miroslav
Vlastimil
Václav
Walter
Emília
Blanka
Zdeněk
kolektiv
rok
narození
1922
1918
1930
1926
1924
1924
1919
1925
1925
1929
1924
1920
1924
1920
1929
1931
1921
1921
1926
1921
1921
1921
1922
1922
1922
1929
1932
1927
1929
1927
1932
1928
1922
1928
1928
1929
1918
1927
1923
1930
1931
1928
1923
1924
1924
1928
1928
1931
1924
1932
1924
1929
datum
propůjčení
14.3.1983
14.3.1983
14.3.1983
14.3.1983
14.3.1983
22.3.1984
22.3.1924
22.3.1984
22.3.1984
22.3.1984
22.3.1984
21.3.1985
21.3.1985
21.3.1985
21.3.1985
19.3.1986
19.3.1986
19.3.1986
19.3.1986
19.3.1986
19.3.1986
19.3.1986
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
20.3.1987
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
18.3.1988
17.3.1989
17.3.1989
17.3.1989
17.3.1989
17.3.1989
17.3.1989
17.3.1989
17.3.1989
Download

Medaile Jana Amose Komenského