Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice
Č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:
StÚ 150/2012 - 3-Ca-ÚŘUS-Ozná-/
Bronislava Častková
[email protected]
544 226 055
Pozořice, dne: 16.2.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 20.1.2012 podali Městys Pozořice (IČ - 00282375), Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, a
Česká republika - Lesy České republiky, s.p. (IČ - 42196451), Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: SO 16 - místní komunikace "Oulehla",
na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 302 (ostatní plocha), 776/2 (orná půda), 802/1 (ostatní
plocha), 802/2 (ostatní plocha), 802/3 (ostatní plocha), 802/4 (ostatní plocha), 802/5 (ostatní plocha),
802/6 (ostatní plocha), 802/8 (ostatní plocha), 803 (ostatní plocha), 820/1 (zahrada), 2024/1 (lesní
pozemek) v kat. území Pozořice, pozemkové parcely parcelní číslo 1353 (lesní pozemek), 1391 (ostatní
plocha), 1392/1 (lesní pozemek), 1392/2 (lesní pozemek), 1392/5 (lesní pozemek), 1392/6 (lesní
pozemek) a 1392/7 (ostatní plocha) v kat. území Sivice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o
umístění stavby.
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění
stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
27.3.2012 (úterý) v 9:00 hodin. Místo konání: na místě stavby.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Úřadu městyse Pozořice (návštěvní
dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., přestávka od 11:30 do 12:30 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z
účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a
na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované
veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné
1 - StÚ 150/2012 - 3-Ca-ÚŘUS-Ozná-/
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad
opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o
ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
otisk razítka
Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.
(správní řád).
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
2 - StÚ 150/2012 - 3-Ca-ÚŘUS-Ozná-/
Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Česká republika - Lesy České republiky, s.p. (IČ - 42196451), Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové
Městys Pozořice (IČ - 00282375), Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Obec Sivice (IČ - 00488313), Sivice 19, 664 07 Pozořice
Doručení veřejnou vyhláškou:
Marie Brabcová (nar. 26.6.1961), Oulehla 484, 664 07 Pozořice
Pavel Brabec (nar. 14.12.1964), Oulehla 484, 664 07 Pozořice
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ - 69797111), Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, 128 00 Praha
Svatopluk Dostál (nar. 4.7.1924), Oulehla 618, 664 07 Pozořice
Nasťa Dostálová (nar. 15.6.1929), Oulehla 618, 664 07 Pozořice
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ - 25733591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Soňa Fenclová (nar. 5.11.1962), Velké Lipky 234, 664 07 Pozořice
Jiří Filip (nar. 24.2.1956), Oulehla 621, 664 07 Pozořice
Ing. Josef Hajkr (nar. 22.5.1966), Oulehla 443, 664 07 Pozořice
Jihomoravská plynárenská a.s. (IČ - 49970607), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Miloslav Kaláb (nar. 23.8.1959), Hostěnická 522, 664 07 Pozořice
Tomáš Kaláb (nar. 30.6.1985), Hostěnická 522, 664 07 Pozořice
Stanislav Machálek (nar. 16.2.1977), V Zámku 261, 664 07 Pozořice
Ing. Petr Mařík (nar. 21.7.1972), Heleny Malířové 159/6, Lesná, 638 00 Brno 38
Dagmar Mazlová (nar. 7.8.1954), Kovalovická 421, 664 07 Pozořice
MUDr. Ing. Martin Sobotka (nar. 5.2.1964), Vaškova 1528/2, Židenice, 615 00 Brno 15
Jaroslava Sobotková (nar. 26.12.1972), Skorkovského 1769/35, Židenice, 636 00 Brno 36
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (IČ - 70932581),
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82 Brno
František Štursa (nar. 2.9.1950), Oulehla 460, 664 07 Pozořice
Jaroslava Štursová (nar. 22.10.1952), Oulehla 460, 664 07 Pozořice
Libuše Šubrtová (nar. 22.10.1970), Oulehla 627, 664 07 Pozořice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (IČ - 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ - 49455842), Soběšická 820/156, Brno Lesná, 638 01 Brno
Jaroslav Žbánek (nar. 29.8.1965), Oulehla 497, 664 07 Pozořice
Alena Žbánková (nar. 23.7.1966), Oulehla 497, 664 07 Pozořice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07 Pozořice
Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO BV (IČ - 70884099), Štefánikova 103/32, 602
00 Brno 2
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (IČ - 00282651), Opuštěná 9/2, Brno-město, 656
70 Brno
Policie České republiky, Okresní ředitelství - DI (IČ - 75151499), Rybářská 714/17, 611 33 Brno
3 - StÚ 150/2012 - 3-Ca-ÚŘUS-Ozná-/
Download

vvmestyspozorice17022012.pdf