Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
Akreditace vzdělávacího programu
ELEKTROTECHNIKA
V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH
Obor vzdělání:
26-41-N/.. Elektrotechnika
Obsah
Obsah .................................................................................................................................................... 2
Identifikační údaje Vyšší odborné školy .............................................................................................. 3
Profil absolventa ................................................................................................................................... 4
Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa ................................................................... 4
Možnosti uplatnění absolventa ......................................................................................................... 5
Bakalářské vzdělávací programy v příbuzných oborech vzdělávání ............................................... 6
Definice přidané hodnoty absolventa VOŠ oproti absolventovi SPŠE ............................................ 6
Charakteristika vzdělávacího programu ............................................................................................... 7
Pojetí a cíle vzdělávacího programu ................................................................................................ 7
Členění vzdělávacího programu ....................................................................................................... 7
Organizace výuky ............................................................................................................................. 8
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ................................................................................ 9
Podmínky pro postup studentů do vyššího ročníku ......................................................................... 9
Absolutorium .................................................................................................................................... 9
Přijímání uchazečů ......................................................................................................................... 10
Učební plán .................................................................................................................................... 10
Podrobný učební plán ..................................................................................................................... 11
Rámcové rozpisy jednotlivých předmětů ........................................................................................... 11
Odborné zabezpečení výuky vzdělávacího programu ........................................................................ 39
Soupis výukových prostor .............................................................................................................. 39
Informační služby ........................................................................................................................... 42
Personální zabezpečení vzdělávacího programu ............................................................................ 44
Rozvojové záměry školy, odůvodnění vzdělávacího programu ......................................................... 47
Koncepce zřizovatele (Plzeňský kraj) ............................................................................................ 47
Koncepce VOŠ a SPŠE Plzeň ........................................................................................................ 47
Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu ......................................... 48
Údaje o spolupráci VOŠ a SPŠE ........................................................................................................ 48
Spolupráce s odbornou praxí .......................................................................................................... 48
Spolupráce s vysokými školami a s vyššími odbornými školami .................................................. 49
Spolupráce se školami v zahraničí ................................................................................................. 49
Členství v profesních organizacích ................................................................................................ 49
Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu ................................................................ 50
Přílohy ................................................................................................................................................ 51
2
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Identifikační údaje Vyšší odborné školy
Název školy:
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
Sídlo školy:
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
Zřizovatel školy:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Právní forma právnické osoby:
Příspěvková organizace
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-N/.. Elektrotechnika
Název vzdělávacího programu:
Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Délka vzdělávacího programu:
3 roky, tj. 6 studijních období
Forma vzdělávání:
denní studium
Vyučovací jazyk:
český jazyk
Dosažený stupeň vzdělání:
vyšší odborné
Způsob ukončení studia:
absolutorium a obhajoba absolventské práce
Certifikace:
vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa
Označení absolventa:
diplomovaný specialista ve zkratce DiS. uváděné za jménem
Podmínky zdravotní způsobilosti:
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání jsou upraveny podle přílohy č. 2 nařízení
vlády č. 224 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(body 3 a 22):
Uchazeč nesmí mít prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou
motoriku a koordinaci pohybů, a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo
barvocitu v případě činnosti s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové
vidění.
Adresa www stránek:
www.spse.pilsedu.cz
E-mail:
[email protected]
3
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Profil absolventa
Absolvent vzdělávacího programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách je vybaven znalostmi a
praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci samostatného elektrotechnika v oblasti projektování
a realizace elektroenergetických instalací, řízení a regulace energetického hospodářství
v inteligentních budovách, projektování zabezpečovacích systémů a v souvisejících oblastech. Je
schopen samostatně vytvářet kompletní projektovou dokumentaci včetně rozpočtové části.
Komunikuje ve dvou světových jazycích, v preferovaném cizím jazyce se spolehlivě orientuje také
v odborné terminologii.
Absolvent je schopen dívat se na problematiku projektování a řízení technologií komplexně
a v souvislostech s jejími ekonomickými, právními i ekologickými aspekty. Získané teoretické
znalosti matematiky, teoretické elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických součástek
a materiálů umožňují absolventovi postupně si rozšiřovat kvalifikaci v průběhu celé své profesní
kariéry. Absolvent chápe celoživotní potřebu sledovat změny ve svém oboru a potřebu
celoživotního sebevzdělávání. Je schopen efektivně a tvůrčím způsobem řešit problémy, týmově
spolupracovat, jednat s lidmi, vnímat odlišné názory, argumentovat, diskutovat, nalézat řešení.
Absolvent vzdělávacího programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách je schopen svědomitě
a spolehlivě zastávat náročné kvalifikované pozice ve vystudovaném oboru.
Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa
Obecné znalosti, schopnosti a dovednosti:
o
znalost jednoho světového jazyka včetně odborné terminologie na úrovni B1+ podle
Společného evropského referenčního rámce
o
znalost druhého světového jazyka na úrovni A1+ podle Společného evropského referenčního
rámce
o
vysoká úroveň komunikačních dovedností, schopnost vést diskusi se spolupracovníky,
kolegy, klienty apod., schopnost týmově spolupracovat, vést pracovní kolektiv, nést
zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
o
schopnost tvůrčím způsobem řešit problémy
o
chápání potřeby stálého sledování změn v oboru a celoživotního sebevzdělávání
o
pečlivost, důslednost
Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti:
o
znalost návrhových systémů pro projektování elektrických instalací ve stavbách vybavených
moderními technologiemi
o
znalost zásad projektování silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací
o
programování řídicích jednotek zabezpečovacích systémů a inteligentních elektroinstalací
o
znalost technologie výroby elektrotechnických součástí a zařízení
o
programování PLC automatů a jejich využití k regulaci a řízení technologických celků
o
schopnost provést kalkulaci projektu, sestavit rozpočet investiční akce
o
orientace v realizační části projektů, znalost zásad řízení projektů
o
znalost elektrotechnických norem a předpisů na úrovni § 5 vyhl. 50/1978 Sb. (pracovník
znalý)
o
orientace v technické dokumentaci
o
měření elektrických veličin, provádění funkčních zkoušek
4
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Možnosti uplatnění absolventa
Vyšší odborné vzdělání v oboru Elektrotechnika je v národní soustavě povolání uvedeno jako
nejvhodnější příprava pro povolání samostatných elektrotechniků, samostatných projektantů
elektroenergetických sítí nebo samostatných energetiků v oblasti výroby a distribuce elektrické
energie. Absolvent se může uplatnit zejména jako samostatný elektrotechnik a samostatný
projektant.
Typové pozice
Samostatný elektrotechnik projektant
Samostatný elektrotechnik projektant samostatně zpracovává projektovou dokumentaci elektrických
zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor
a vykonává odborné projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích,
technických, technologických a dalších systémů nebo procesů.
Samostatný elektrotechnik technolog
Samostatný elektrotechnik technolog určuje technologii elektrotechnické výroby, montáže nebo
provozu se značnými nároky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.
Samostatný elektrotechnik manažer provozu
Samostatný elektrotechnik manažer provozu řídí a organizuje práci elektrotechniků - mistrů na
vymezeném technologickém úseku při zajišťování náročné elektrotechnické výroby, montáže nebo
provozu složitých elektrických zařízení.
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu samostatně zpracovává komplexní agendu
různorodých elektrotechnických investičních akcí a vykonává náročné odborné činnosti ve všech
fázích výstavby včetně engineeringu.
Samostatný technik provozu řídicí soustavy
Samostatný technik provozu řídicí soustavy je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje
a zajišťuje odborné práce při zajišťování provozu a při montáži řídicí techniky, včetně zajišťování
příslušného software a hardware.
Činnosti, pro které je absolvent připravován
o
o
o
o
o
o
o
o
projektování řídicí techniky
zpracovávání projektové dokumentace elektrických částí technologických zařízení,
zpracovávání projektové dokumentace technicky náročných staveb a zařízení
projektové řízení
zajišťování realizace investičních akcí v elektrotechnických oborech, zajišťování projektové
přípravy, dodávek a montáží
zajišťování montáže řídicí techniky včetně přejímky a předávání do provozu
provádění technického dozoru a kontrola dodržování technologických postupů
zajišťování podmínek pro bezpečný výkon práce
tvorba technické dokumentace, vedení provozní dokumentace
5
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Bakalářské vzdělávací programy v příbuzných oborech vzdělávání
Terciární vzdělávání v oblasti elektrotechniky je v plzeňském kraji v současnosti realizováno pouze
na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Posláním Fakulty elektrotechnické je
především výchova inženýrů s hlubokými teoretickými znalostmi, čemuž také odpovídá koncepce
(celkem šesti) bakalářských studijních oborů1. Ryze profesně zaměřený bakalářský obor FEL
nenabízí. Smyslem Vyšší odborné školy je naproti tomu výchova prakticky zaměřených technikůspecialistů.
Vzdělávací program VOŠ se specializuje na elektrotechniku v inteligentních stavbách, tedy
elektrotechnické systémy řízení technologií, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace a zabezpečovací systémy.
Základní odlišnosti vzdělávacího programu vyššího odborného studia od bakalářských studijních
programů na FEL jsou tyto:
o
o
o
o
Vzdělávací program VOŠ se zaměřuje mj. na výuku zabezpečovacích systémů,
poplachových systémů, elektrické požární signalizace atd. Tato problematika se na FEL
nevyučuje vůbec, a to v žádném předmětu ani okrajově.
Vzdělávací program se dále zaměřuje mj. na organizaci, regulaci a řízení energetického
hospodářství v inteligentních budovách. S takovouto problematikou se lze na FEL setkat jen
v několika nesouvisejících předmětech, jimž chybí navazující praxe. Takto zaměřený
ucelený vzdělávací program FEL nenabízí.
Výuka jazyků na FEL je z několika důvodů značně omezena2 a preferován je anglický
jazyk. Oproti standardní situaci na FEL je na VOŠ pro studium jazyků vytvořen
několikanásobně větší prostor. Vzhledem k poloze regionu lze studentům doporučit
i studium němčiny.
Vzdělávací program na VOŠ je zásadně orientovaný na praxi. Studenti již od prvního
období absolvují praktickou výuku v laboratořích a dílnách školy, na závěr studia je
zařazeno 14 týdnů souvislé odborné praxe ve firmách. Odborná praxe na FEL je zavedena
pouze u dvou oborů, a to v rozsahu dva týdny.
Prostupnost mezi vzdělávacím programem VOŠ a bakalářskými programy FEL ZČU v současnosti
dojednána není, jde však o otevřené téma a otázku budoucího vývoje obou škol. VOŠ a SPŠE Plzeň
s FEL ZČU dlouhodobě spolupracuje.
Definice přidané hodnoty absolventa VOŠ oproti absolventovi SPŠE
Na SPŠE se vyučují v oboru Elektrotechnika zaměření Automatizace a Zabezpečovací technika. Ve
vyšším odborném studiu se lze díky tomu opřít o zkušenosti kvalifikovaných učitelů s výukou
těchto zaměření a využít také jejich zkušenosti z praxe. Velkým přínosem je také moderní
a průběžně doplňované vybavení elektrotechnických laboratoří a odborných dílen.
Oproti středoškolské úrovni jsou na VOŠ významně prohloubeny ty oblasti elektrotechniky, které
tradičně využívají aparát vyšší matematiky, zejména v automatizaci a energetice. V praktické
oblasti je středoškolská úroveň výrazně rozšířena o partie, na které není ve středním vzdělávání
prostor a nemají žádnou oporu v rámcových vzdělávacích programech pro SŠ. Předměty
Projektování elektroinstalací, Energetické zdroje v inteligentních stavbách a Řízení projektů se na
SPŠE nevyučují. Nevyučuje se ani významná část předmětů Energetika, Automatizační a řídicí
technika a Elektronické a zabezpečovací systémy, neboť obsah a rozsah zpracované problematiky
přesahují středoškolskou úroveň.
1
Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Technická ekologie, Komerční elektrotechnika,
Elektrotechnika a Aplikovaná elektrotechnika
2
Pravidla pro zápis jazyků na FEL jsou velmi komplikovaná a platí několik omezení. Důsledkem je, že většina studentů
za celé bc. studium studuje pouze dva kurzy angličtiny po dvou hodinách týdně. Jazyk tedy studují celkem jen 52
vyučovacích hodin – pětkrát méně, než jaký je na VOŠ prostor pro každý ze studovaných jazyků.
6
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Charakteristika vzdělávacího programu
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Vzdělávací program odráží postavení a smysl Vyšších odborných škol ve vzdělávacím systému.
Navazuje na znalosti matematiky a fyziky ze střední školy, uvádí studenty do odborné
problematiky, pečlivě buduje nezbytný teoretický základ a systematicky studenta orientuje na
budoucí praxi odborného technika s příslušnou specializací. Klade si za cíl výchovu technicky
zdatného odborníka, který je připraven zastávat profese samostatných elektrotechniků, technologů a
projektantů v oblasti elektrotechniky. K těmto profesím je nezbytná specializační příprava, během
které si student vybuduje nejen širokou znalostní bázi, ale získá také správné pracovní návyky.
Absolvent je veden nejen k porozumění technickým problémům, ale také k pečlivosti, důslednosti,
kultivovanosti, a obecně takovým mravním a etickým hodnotám, které patří k práci jakéhokoliv
vzdělaného člověka.
Členění vzdělávacího programu
Povinné předměty

Předměty všeobecné
ANH, NEH, FRH, RUH – Cizí jazyk hlavní
ANV, NEV, FRV, RUV – Cizí jazyk vedlejší
MAT – Matematika
TDP – Techniky duševní práce
KOD – Komunikační dovednosti
Student získává především řadu komunikačních a jazykových kompetencí. Vedle studia dvou
světových jazyků jsou zařazeny také předměty, kde se studenti učí efektivně zacházet s časem,
plánovat si práci, prezentovat a obhajovat své výsledky, znát a správně používat odbornou
terminologii apod. Mezi všeobecné předměty je zahrnuta matematika, která jednak rozvíjí
abstraktní a logické myšlení, a jednak seznamuje studenty s vyšším matematickým aparátem, který
se tradičně používá v oblasti elektrotechniky.
o
Předměty odborné technické
ZEE – Základy elektrotechniky a elektrotechnologie
TED – Technická dokumentace
CIT – Číslicová technika a programování
MIT – Mikroprocesorová technika
ENG – Energetika
TEO – Testování elektrických obvodů
EZD – Energetické zdroje v inteligentních stavbách
PRJ – Projektování elektroinstalací
EZS – Elektronické a zabezpečovací systémy
ART – Automatizační a řídicí technika
RPR – Řízení projektů
Předměty jsou řazeny tak, aby na sebe navzájem navazovaly, patřičně se doplňovaly a systematicky
uváděly studenta do elektrotechnické praxe. Tvoří kompaktní celek, který respektuje vnitřní logiku
studovaného oboru. Teoretické předměty a používání abstraktního matematického aparátu jsou
ihned uváděny do souvislostí s technickou praxí. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány
obtížnější a specializační předměty. Těžiště studijního programu tvoří předměty Elektronické
a zabezpečovací systémy, Automatizační a řídicí technika a Projektování elektroinstalací, kde se již
prolíná tradičně silnoproudá elektrotechnika se slaboproudou. V poslední třetině studia se studenti
důsledně seznamují také s ekonomickými, ekologickými a právními aspekty elektrotechniky, které
provázejí realizaci jakéhokoliv projektu a je třeba je zohlednit už v projektové přípravě.

7
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Předměty odborné ekonomické a právní
EKM – Ekonomie a management
PVO – Právo
ENP – Elektrotechnické normy a předpisy
Předměty doplňují technické předměty o jejich ekonomický a právní rozměr. Umožňují studentům
orientaci ve vzájemných vazbách mezi různými subjekty na trhu, což je nezbytným předpokladem
úspěšné práce v komerční sféře. Absolvent se orientuje v základních právních předpisech, týkajících
se budoucího profesního uplatnění. Předměty této skupiny zároveň představují oporu pro řešení
ekonomických a právních otázek, které je třeba řešit při práci na projektech v odborných
technických předmětech. Zvláštní pozornost je pak věnována otázkám bezpečnosti práce na
elektrických zařízeních. V předmětu ENP je vyhrazen prostor také pro výuku zásad první pomoci
při úrazu elektrickým proudem.

Praxe
PRA1 – Praxe 1
PRA2 – Praxe 2
SPR – Souvislá odborná praxe
V 1. ročníku se praktická výuka realizuje v moderně vybavených dílnách a laboratořích školy.
Studenti jsou zde rozděleni na menší skupiny a důsledně se seznámí s problematikou vlastní
realizace elektroenergetických instalací a zabezpečovacích systémů. Předmět rozvíjí odborné
technické předměty po praktické a realizační stránce. Závěr studia představuje souvislá odborná
praxe ve firmách.

o
Předměty nepovinně volitelné
TEV – Tělesná výchova
Nepovinný předmět Tělesná výchova je studentům nabízen jako volitelný. Studenti si jej mohou
zapsat na základě svého individuálního zájmu o sport a pohyb jako součást svého životního stylu.
Vzdělávací program je koncipován jako jeden celek a neobsahuje dílčí zaměření. Vzhledem
k vysokému nasazení výpočetní techniky v jednotlivých předmětech neobsahuje vzdělávací
program ani zvláštní předměty zaměřené na ICT. Předpokládá se dostatečná znalost ovládání PC ze
střední školy, která se v průběhu studia dále rozvíjí prostřednictvím vypracovávání ročníkových
prací a výuky speciálního SW. V případě zájmu mají studenti možnost požádat o dodatečný kurz
psaní všemi deseti prsty.
Organizace výuky
Studium je tříleté. Každý ročník studia je rozdělen na dvě období – zimní období (dále ZO) a letní
období (dále LO).
Každé období (s výjimkou posledního) obsahuje
o
16 výukových týdnů, během kterých je rozvrhována výuka ve škole
o
1 týden časové rezervy
o
3 týdny pro samostatné studium k získání hodnocení v řádném termínu
Poslední období studia obsahuje
o
14 týdnů, kdy student čtyři dny v týdnu vykonává souvislou odbornou praxi ve firmě,
a jeden den v týdnu je rozvrhována výuka ve škole
o
1 týden časové rezervy
o
3 týdny pro samostatné studium k získání hodnocení v řádném termínu
o
2 týdny pro samostatnou přípravu k absolutoriu
Většina jednotlivých předmětů je dělena na přednášky a praktická cvičení, ve kterých jsou studenti
rozděleni na menší skupiny. Kritériem dělení jsou v technických předmětech zásady bezpečné práce
8
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
v laboratořích, počet měřicí techniky, počet počítačů apod., nebo v 1. ročníku míra pokročilosti
v daném předmětu. Se skupinami s různou mírou pokročilosti je pracováno individuálně.
Na praktických cvičeních studenti během studia vypracovávají celou řadu samostatných úkolů
a projektů s možností konzultovat s vyučujícími postupy řešení. Teoretická i praktická výuka
probíhá v moderně vybavených učebnách, dílnách a laboratořích školy.
Ve 3. ročníku studia v letním období absolvují studenti souvislou odbornou praxi ve firmách.
Výuka je rozvrhována jeden den v týdnu, ostatní čtyři dny jsou studenti na praxi.
Na závěr studia vypracovávají studenti absolventskou práci, jejímž zadavatelem je zpravidla firma,
ve které student vykonává souvislou odbornou praxi. Vedoucí absolventské práce a oponent
vypracovávají písemný posudek práce a jsou přítomni při vlastní obhajobě absolventské práce
u závěrečného absolutoria.
Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami a studenti s mimořádným nadáním mohou získat
individuální vzdělávací plán a využívat odborného poradenství výchovné poradkyně.
Přehled využití týdnů
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Studenti jsou na začátku každého školního roku poučeni o zásadách ochrany člověka za
mimořádných událostí. Během studia se podrobně seznámí s bezpečností práce na elektrických
zařízeních. Na začátku každého školního roku jsou studenti povinni absolvovat školení
o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních a o zásadách první pomoci při úrazu elektrickým
proudem.
Podmínky pro postup studentů do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným
vzdělávacím programem Elektrotechnika v inteligentních stavbách pro příslušný ročník (§ 99 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb.), tzn. student získal všechna hodnocení (zápočet, klasifikovaný zápočet,
zkouška) v obou obdobích pro příslušný ročník.
Absolutorium
Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá z následujících částí
obhajoba absolventské práce
o
zkouška z cizího jazyka
o
teoretická zkouška z předmětů Elektronické a zabezpečovací systémy a Automatizační
a řídicí technika
Po úspěšném absolutoriu je absolventovi uděleno vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa,
který jej opravňuje užívat označení Diplomovaný specialista ve zkratce DiS. uváděný za jménem.
o
Absolventům je dále uděleno osvědčení o získání elektrotechnické kvalifikace podle § 5 vyhl.
50/1978 Sb.
9
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Přijímání uchazečů
Uchazeči jsou přijímáni ke studiu v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona (§ 93
odst. 1, § 95 odst. 1) na základě přijímacího řízení. Jeho součástí je zpravidla písemná přijímací
zkouška z matematiky a cizího jazyka.
Učební plán
Vysvětlivky:
**
předmět absolutoria – součástí absolutoria je zkouška z daného předmětu
10
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Podrobný učební plán
Vysvětlivky: 2 + 3
z
z*
zk
**
2 hodiny přednášek a 3 hodiny cvičení týdně, celkem 5 hodin týdně
zápočet – předmět je ukončen zápočtem
klasifikovaný zápočet – předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem
zkouška – předmět je ukončen zkouškou
předmět absolutoria – součástí absolutoria je zkouška z daného předmětu
Rámcové rozpisy jednotlivých předmětů
Rámcový rozpis každého předmětu je před začátkem každého období podrobně rozpracován
příslušným vyučujícím do tzv. Programu vyučovaného předmětu. V těchto Programech
vyučovaných předmětů jsou uvedeny zejména
o
název, zkratka a anotace předmětu
o
podrobný rozpis učiva včetně počtu vyučovacích hodin věnovaných příslušným tématickým
okruhům
o
forma hodnocení a konkrétní podmínky jednotlivých vyučujících k udělení hodnocení
o
doporučená literatura
Programy vyučovaných předmětů jsou před začátkem příslušného období zhodnoceny v rámci
konkrétní předmětové komise, koordinovány se souvisejícími předměty a schvalovány vedením
školy.
11
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Předměty povinné – všeobecné
(Cizí jazyk hlavní, Cizí jazyk vedlejší, MAT, TDP, KOD)
CIZÍ JAZYK HLAVNÍ (ANH, NEH, FRH, RUH)
1. ročník – ZO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
1. ročník – LO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
2. ročník – ZO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
2. ročník – LO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
3. ročník – ZO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
3. ročník – LO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 42 hodin cvičení)
(celkem 282 hodin cvičení, tzn. 282 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Výuka hlavního jazyka navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole. Preferováno je
komunikativní pojetí výuky. Příprava směřuje nejen ke zvládnutí komunikačních situací
v cizojazyčném prostředí, ale také k práci s odbornými texty, nezbytnou součástí výuky je technický
cizí jazyk. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracování témat a jejich odborné prezentaci. Výuka
tak navazuje na učivo z odborných předmětů. Cílem je dosažení úrovně B1+ (u nadanějších studentů
B2) podle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška z cizího jazyka je součástí
absolutoria.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 vést rozhovor s rodilým mluvčím při běžném osobním a společenském styku
 číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu
 úspěšně komunikovat v úředním styku – rozumět dopisům a rozhovorům s obchodní
a odbornou tématikou
 vést pracovní jednání, provést shrnutí
 stylizovat obchodní dopis (žádost, objednávku, potvrzení objednávky)
 napsat strukturovaný životopis
 používat zkratky, technické výrazy a jazykové zvláštnosti z oboru
 orientovat se v reáliích z dané jazykové oblasti
 představit se a plynule pohovořit o oboru vzdělání
 pracovat s literaturou a s prostředky komunikační techniky ve vztahu k využití v oboru
 používat překladové i výkladové slovníky
 používat odhadování slov a strategii kompenzačního vyjadřování
 hovořit s určitou kontrolou gramatické správnosti a schopnosti autokorekce
 využívat informační a komunikační technologie ke studiu jazyka
Rámcový rozpis učiva:
1. Receptivní řečové dovednosti
a. poslech – technika porozumění mluvenému projevu, jeho funkci a záměru, získat
z poslechu specifické informace, detailní porozumění, zachytit téma, sledovat určitou
myšlenku a odhadovat smysl i přes neznalost několika slov
b. čtení – čtení zaměřené na obecné porozumění textu, získávání detailních informací
z textu, rychlé porozumění logice textu, výběr specifických informací z textu,
porozumění názorům a postojům vyjádřeným v textu
2. Produktivní řečové dovednosti
a. ústní projev – monologický, dialogický, rozvíjení schopnosti spontánně reagovat,
prezentovat svoji práci, analyzovat ji a hodnotit, kultivace mluveného projevu
a rozvíjení schopnosti kultivovaně se vyjadřovat k práci ostatních
12
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
3.
4.
5.
6.
b. písemný projev – reproduktivní – poznámky, záznamy, výtahy apod. a produktivní –
zprávy, dopisy, pozvání, resumé apod.
Jazykové prostředky
a. výslovnost – správná výslovnost slovní zásoby s důrazem na nově osvojovaná slova
a slovní spojení, větný přízvuk, rytmus a melodie
b. slovní zásoba – obecná i odborná terminologie produktivní i receptivní, řady
synonym; tzv. „čtecí“ slovní zásoba – slovní spojení v kontextu, odborná
terminologie dle zaměření, ustálené frazeologické obraty, produktivní způsob tvoření
slov, významová a stylistická stránka jazyka
c. gramatika – větná stavba rozhovoru, stylizace obchodních dopisů, úřední
a neformální styl, gramatické struktury často užívané v odborných textech (např.
využití trpného rodu, konjunktivů), složitější syntaktické struktury a méně
frekventované jevy potřebné pro porozumění textu (zejména čtenému) a gramatické
prostředky vyskytující se v odborném jazyce receptivně, rozlišování stylů
d. pravopis – pravopis slov z nově osvojované odborné terminologie, interpunkce
souvětí
Všeobecné tématické okruhy a společenské komunikační situace
a. Společenské situace – seznámení, představení sebe, firmy, přivítání hostů
b. Bydlení – orientace ve městě, vybavení domácnosti, kanceláří, stěhování
c. Zdravý životní styl
d. Režim dne – pracovní schůzka, pracovní oběd
e. Povolání – vzdělávání, trh práce, můj obor, žádost o místo, životopis
f. Mezilidské vztahy – tradice a obyčeje příslušné jazykové oblasti
g. Nakupování – způsob platby, stížnosti, reklamace
h. Komunikace – telefonování, e-mail, internet, obchodní korespondence
i. Cestování a mobilita – služební cesta, dopravní prostředky, hotel, cestovní doklady,
rezervace
Odborné tématické okruhy
a. Základní terminologie z oblasti elektrotechniky
b. Klasické a obnovitelné zdroje energie
c. Zabezpečovací a poplachové systémy
d. Inteligentní domy
e. Automatické řízení
f. Řízení projektů
Reálie
a. Tradiční společenské chování při jednání ve srovnání se zvyklostmi v České
republice, vhodná témata k rozhovorům, tradice a zvyky, současnost, politický
a hospodářský vývoj, odborné oborové reálie
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
1. ročník – LO
2. ročník – ZO
2. ročník – LO
3. ročník – ZO
3. ročník – LO
zápočet
zkouška
zápočet
zkouška
zápočet
zápočet
13
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Doporučená literatura:
Anglický jazyk:
Murphy R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0521532892
Hashemi L., Thomas B.: Grammar for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN
9780521690874
Thomas B., Matthews L.: Vocabulary for First Certificate, Cambridge University Press, 2007,
ISBN 9780521697996
Babáková J., Sachs R.: Anglická obchodní korespondence, Fraus, 1999, ISBN 8072380516
Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press, 2006, ISBN 9780194399241
Elman, J., Michalíček, V.: Anglicko-český technický slovník, Sobotáles, ISBN 80-85920-92-1
Hynek J., Vítkovský R.: Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních
technologií, Fraus, 2000, ISBN 8072380702
Německý jazyk:
Fischer A., Mitziviris, Janke S.: So geht´s, Papanikolau, Klett 2001, ISBN 3-12-675575-5
Berglová E.: Moderní gramatika němčiny, Fraus 2002, ISBN 80-7238-144-X
Dusilová, D.: Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, USBB 80-901720-1-6
Hermann U.: Das grosse Wörtebuchder deutschen Sprache, Parkland 1990, ISBN 3-88059-400-7
Duden: Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty, Bibliographisches Institut, Mannheim
1985, Mladá fronta 1993, ISBN 80-204-0392-2
Duden: Fremdwörterbuch, Dudenverlag, 1990, ISBN 3-411-20915-1
Bertelsmann: Die neue deutsche Rechtschreibung, Lexikographisches Institut, München 1996,
ISBN 3-577-10625-5
Höppnerová V.: Deutsch und der Wirtschaft, Scientia 1993, ISBN 80-85827-11-5
Kettnerová D.: Píšeme a telefonujeme německy, Fraus 1998, ISBN 80-7238-030-3
Justová H.: Deutschsprachige Länder, Fragment 1992, ISBN 80-901070-3-6
Německo-český a česko-německý slovník, Fin Publishing 2004, ISBN 80-86002-74-8
Věra Högerová a kol.: Česko-německý německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky,
Nakladatelství Olomouc a Univerzita Palackého Olomouc, 2000,ISBN 80-7182-110-1, ISBN 80244-0152-5.
Minihofer O.: Česko-německý slovník výpočetní techniky, Praha 1990, SNTL,ISBN 80-03-00271-0
Německo-český česko-německý vědeckotechnický slovník, Littera 1999, ISBN 80-85763-02-8
Francouzský jazyk
Thierry J.: Forum – méthode de Francais 2, 3, Hachette Livre International, ISBN 978-20-115-51818
Francouzsko-český, česko-francouzský studijní slovník, FIN 2005, ISBN 80-86002-49-7
Ruský jazyk
Jelínek S.: Raduga II., III., Fraus 2007, ISBN 978-80-7236-659-8
Slovník rusko-český a česko-ruský, Leda 1999, ISBN 80-85927-41-1
14
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
CIZÍ JAZYK VEDLEJŠÍ (ANV, NEV, FRV, RUV)
1. ročník – ZO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
1. ročník – LO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
2. ročník – ZO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
2. ročník – LO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
3. ročník – ZO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 32 hodin cvičení)
3. ročník – LO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 28 hodin cvičení)
(celkem 252 hodin cvičení, tzn. 252 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Výuka vedlejšího jazyka je přizpůsobena úplným začátečníkům a studentům se zanedbatelnou
znalostí jazyka. Studenti získají schopnost vyjadřovat se v běžných tématech společenské
komunikace a základní slovní zásobu ze svého oboru. Výuka vede k dosažení úrovně A1+
(u nadanějších skupin A2) podle Společného evropského referenčního rámce.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 v běžném osobním a společenském styku porozumět základním frázím a slovům
 číst jednoduché texty, složitější s využitím slovníku
 používat jednoduchou odbornou terminologii
 porozumět telefonnímu hovoru (pokud partner hovoří spisovně, pomalu, v jednodušších
větách) - komunikace v úředním styku
 napsat strukturovaný životopis a žádost o práci
 získat základní informace o reáliích z dané jazykové oblasti
 představit sebe, firmu a v jednoduché formě také obor vzdělání
Rámcový rozpis učiva:
1. Receptivní řečové dovednosti
a. poslech – student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem,
které se bezprostředně týkají běžného života (rodina, nakupování, cestování)
b. čtení – čtení krátkých jednoduchých textů zaměřené na obecné porozumění, získání
základních informací z textu např. vyhledávání informací v jednoduchých
každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky apod.).
2. Produktivní řečové dovednosti
a. ústní projev – monologický, dialogický; krátká společenská konverzace
a jednoduchá výměna informací o známých tématech a činnostech
b. písemný projev – krátké jednoduché poznámky týkající se základních potřeb,
jednoduchý osobní dopis
3. Jazykové prostředky
a. výslovnost – správná výslovnost slovní zásoby; větný přízvuk, rytmus a melodie
b. slovní zásoba – obecná terminologie, nejběžnější frazeologické obraty, základní
odborné termíny
c. gramatika – seznámení se základními gramatickými kategoriemi a jejich správným
použitím
d. pravopis – nově osvojovanou slovní zásobu ovládat i z pravopisné stránky
4. Všeobecné tématické okruhy
a. Osobní údaje – rodina, životopis
b. Bydlení – kultura bydlení a životního prostředí
c. Město – orientace v cizím prostředí, služební cesta a ubytování v hotelu, doprava
d. Zaměstnání – režim prac. dne, můj obor, pracovní schůzky, telefonování, e-mail
e. Volný čas, koníčky, další vzdělávání, kultura
15
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
f. Zdravý životní styl – stravování, péče o zdraví, sport
g. Česká republika a země příslušné jazykové oblasti – základní informace geografické
i společenské
h. Obor Elektrotechnika – základní terminologie
i. Firma – struktura společnosti, vybavení firmy, její prezentace
5. Komunikační situace
a. oslovení, pozdravy, krátké společenské konverzace
b. řešení situací v běžném životě (např. nakupování, pobyt v hotelu a restauraci,
návštěva lékaře, vyřízení dokumentů)
c. osobní pohovor při ucházení se o místo
6. Odborné tématické okruhy
a. Základní terminologie z oblasti elektrotechniky
b. Klasické a obnovitelné zdroje energie
c. Zabezpečovací systémy
d. Inteligentní domy
7. Reálie
a. Základní geografické a hospodářské údaje, zvyky a tradice zemí příslušné jazykové
oblasti
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
zápočet
1. ročník – LO
zápočet
2. ročník – ZO
zkouška
2. ročník – LO
zápočet
3. ročník – ZO
zápočet
3. ročník – LO
zkouška
Doporučená literatura:
Anglický jazyk:
Soars L., Soars J.: New Headway Elementary, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN 9780194716826
Soars L., Soars J.: New Headway Pre-Intermediate, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN
9780194716833
Belán J.: Grammar Practice 1, Didactis, 2002, ISBN 8086285405
Belán J.: Grammar Practice 2, Didactis, 2002, ISBN 8086285499
Murphy R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0521532892
Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN 9780194399241
Německý jazyk:
Dusilová a kol.: Sprechen Sie Deutsch 1,2, Polyglot 2000, ISBN 80-86195-17-1
Dusilová D.: Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, ISBN 80-901720-1-6
Německo-český, česko-německý slovník, Fin Publishing 2004, ISBN 80-86002-74-8
Francouzský jazyk:
Baylon Ch. Murillo J., Campa A.: Forum I - méthode de francais, Hachette Livre 2000, ISBN 201155085-8
Murillo J., Campa A. Mestneit C., Tost M.: Forum I - carier d´exencices, Hachette Livre 2000,
ISBN 201-155136-6
Francouzsko-český, česko-francouzský studijní slovník, FIN 2005, ISBN 80-86002-49-7
Ruský jazyk:
Jelínek S.: Raduga I. a II., Fraus 2007, ISBN 978-80-7236-659-8.
Slovník rusko-český a česko-ruský, Leda 1999, ISBN 80-85927-41-1
16
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
MATEMATIKA (MAT)
1. ročník – ZO
3 + 2 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
1. ročník – LO
3 + 2 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
(celkem 96 hodin přednášek a 64 hodin cvičení, tzn. 160 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Matematické vzdělávání se významně podílí na rozvoji intelektových schopností, především
logického, abstraktního a samostatného myšlení, na vytváření úsudků a na řešení problémů. Těžiště
výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů, v pochopení kvantitativních
vztahů v přírodě a společnosti. Matematika vybavuje studenty poznatky užitečnými pro pochopení
technických a ekonomických jevů a závislostí. V návaznosti na znalosti ze střední školy, které jsou
v úvodu shrnuty a zopakovány, rozvíjí především ty aplikace, které jsou předpokladem úspěšného
řešení technických úloh z oblasti elektrických obvodů a teorie automatického řízení. K dosažení
vzdělávacích cílů je využíváno především formy cvičení a samostatného nebo společného řešení
problémových úloh.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 nacházet, třídit a využívat matematické informace
 formulovat a objasnit své matematické myšlenky
 provést rozbor reálné situace, postihnout v ní matematický problém, hledat cestu k jeho
vyřešení a zhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě
 provádět racionálně a přesně numerická a praktická řešení
 zdůvodnit postupy, které použil k řešení úlohy
 uplatnit získané vědomosti, dovednosti a metody řešení problémů v odborných předmětech
a v praktickém životě
Rámcový rozpis učiva:
1. Vybrané kapitoly z lineární algebry (maticový počet)
2. Funkce jedné reálné proměnné
3. Diferenciální počet
4. Integrální počet
5. Fourierova integrální transformace
6. Laplaceova integrální transformace
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
1. ročník – LO
zkouška
zkouška
Doporučená literatura:
Jarník V.: Diferenciální počet I, 4. vydání, Nakladatelství ČSAV 1995
Jarník V.: Integrální počet I, 3. vydání, Nakladatelství ČSAV 1956
Rektorys K.: Přehled užité matematiky 1, 6. vydání, Prometheus 1996; ISBN 80-85849-92-5
Rektorys K.: Přehled užité matematiky 2, 6. vydání, Prometheus 1995, ISBN 80-85849-62-3
Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, 3. vydání, Prometheus, ISBN 8085849-84-4
Budinský B, Charvát J.: Matematika I, 2. vydání, Vydavatelství ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02174-2
Charvát J., Hála M., Šibrava Z.: Příklady k matematice I - 2. vydání -Vydavatelství ČVUT 1999,
ISBN 80-01-01655-2
17
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE (TDP)
1. ročník – ZO
0 + 1 hodina týdně (celkem 16 hodin cvičení)
1. ročník – LO
0 + 1 hodina týdně (celkem 16 hodin cvičení)
(celkem 32 hodin cvičení, tzn. 32 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět představuje studentům techniky, které zefektivňují duševní práci. Studenti se učí pracovat
s pamětí, vytvářet si správné studijní a pracovní návyky, účelně si plánovat čas, racionálně hodnotit
obtížnost pracovních úkolů, zvládat stres. Získané vědomosti a návyky pak budou moci využívat
nejen v průběhu celého studia, ale také v budoucí profesi prakticky po celý život.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby student již během výuky uměl
 organizovat si své učební materiály
 aktivně využívat paměťové techniky
 efektivně zacházet s časem
 racionálně zacházet s odbornými texty
 tvořit si osobní portfolio výsledků své práce
 ovládat relaxační techniky
 zvládat stresové situace
Rámcový rozpis učiva:
1. Time-management
2. Stanovování cílů, plánování
3. Paměťové techniky
4. Techniky studia, studijní a pracovní návyky
5. Práce s textem
6. Psychohygiena
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
1. ročník – LO
zápočet
zápočet
Doporučená literatura:
Gruber, D.: Time management, Management Press, s.r.o., Praha 2009, ISBN 978-80-7261-211-6
Pacovský, P.: Člověk a čas. Time management IV. generace, Grada Publishing, Praha 2006, ISBN
80-247-1701-8
Gruber, D.: Jak se efektivně učit cizí jazyk, Gruber-TDP, Ostrava 2008, ISBN 978-80-85624-27-4
Toman, J.: Jak studovat a učit se cizím jazykům, SNP, Praha 1984
Covey, S.R.: Sedm návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha 2006, ISBN 978-807261-241-3
Buzan, T.: Myšlenkové mapy, BizBooks, Brno 2012, ISBN 978-80-265-0030-8
Hašto, J.: Autogenní trénink, Tritn, Praha 2004, ISBN 80-7254-516-7
18
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (KOD)
3. ročník – ZO
1 + 1 hodina týdně (celkem 16 hodin přednášek a 16 hodin cvičení)
(celkem 16 hodin přednášek a 16 hodin cvičení, tzn. 32 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět věnuje pozornost rétorickým a prezentačním dovednostem. Posiluje správné komunikační
návyky, rozvíjí používání mateřského jazyka a klade důraz na vhodný mluvený i psaný projev.
Předmět se zabývá také problematikou sociální percepce a nonverbální komunikace.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 navázat kontakt s druhými lidmi
 vystupovat na pracovním jednání
 pracovat s hlasem
 přiměřeným způsobem vést diskusi
 připravit působivou prezentaci
 řešit konflikty na základě poznatků z psychologie osobnosti
 rozpoznávat nonverbální signály
 zvládat trému
Rámcový rozpis učiva:
1. Rétorika
2. Prezentační techniky a dovednosti
3. Umění jednat s lidmi
4. Nonverbální komunikace
5. Konflikt – vznik, vývoj, řešení
Forma hodnocení:
3. ročník – ZO
zápočet
Doporučená literatura:
Gruber, D.: Zlatá kniha komunikace, Gruber-TDP, Ostrava 2005, ISBN 80-7329-092-8
Kohout, J.: Rétorika, Managment Press, Praha 1995, ISBN 80-85603-92-6
Nakonečný, M.: Základy psychologie, Academia, Praha 1998, ISBN 80-200-0689-3
Pease, A.: Řeč těla, Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-582-2
19
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Předměty povinné – technické
(ZEE, TED, ENG, CIT, MIT, TEO, EZD, PRJ, EZS, ART, RPR)
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTROTECHNOLOGIE (ZEE)
1. ročník – ZO
4 + 4 hodin týdně
(celkem 64 hodin přednášek a 64 hodin cvičení)
1. ročník – LO
3 + 2 hodin týdně
(celkem 48 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
(celkem 112 hodin přednášek a 96 hodin cvičení, tzn. 208 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět je určen k vybudování teoretických základů elektrotechniky a základů elektrotechnologie.
Během výuky se studenti seznámí především se základními veličinami elektromagnetického pole,
vztahy mezi nimi, metodami výpočtu elektrických obvodů a technologií výroby podstatných
součástí elektrických obvodů. Teorie elektromagnetického pole a elektrických obvodů je uváděna
do souvislostí s praktickými aplikacemi. Ve cvičeních si studenti upevňují teoretické poznatky
pomocí výpočtů řady úloh, seznamují se s elektrotechnickými materiály, technologií výroby
součástek, součástí strojů a dalších zařízení.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 jednoznačně definovat veličiny elektromagnetického pole, určit jejich jednotky a popsat
jejich fyzikální význam
 vysvětlit vztahy mezi elektrotechnickými veličinami a popsat elementární jevy
 řešit stejnosměrné a střídavé harmonické elektrické obvody s jedním nebo více zdroji
 klasifikovat daný elektrotechnický problém, navrhnout řešení a zvolit vhodnou metodu
analýzy obvodu
 kombinovat a modifikovat jednotlivé postupy řešení elektrických obvodů tak, aby řešení
bylo co možná nejefektivnější a umět daný postup zdůvodnit
 posoudit reálnost výsledků získaných výpočtem
 aplikovat získané teoretické znalosti a uplatnit je při řešení konkrétních úloh z praxe
 orientovat se v elektrotechnických součástkách, materiálech používaných v elektrotechnice
a jejich technických parametrech
 vyhledávat v katalozích výrobců součásti se zadanými parametry
 popsat technologii výroby základních součástí elektrických obvodů
Rámcový rozpis učiva:
1. Elektrostatické pole
2. Elektrické pole stejnosměrného proudu
3. Řešení obvodů stejnosměrného proudu
4. Magnetické pole
5. Elektrotechnické materiály v elektrických a magnetických polích
6. Součástky v obvodech stejnosměrného proudu
7. Elektromagnetická indukce
8. Střídavý elektrický proud a jeho aplikace
9. Řešení obvodů střídavého proudu, rezonanční obvody
10. Součástky v obvodech střídavého proudu
11. Trojfázová soustava
12. Principy elektrických točivých strojů
13. Dvoubrany
14. Model dlouhého elektrického vedení
15. Nelineární elektrické obvody a jejich řešení
16. Nelineární elektrotechnické součástky
17. Dynamické jevy v elektrických obvodech
20
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
1. ročník – LO
zkouška
zkouška
Doporučená literatura:
Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2002, ISBN 80-86073-90-4, ISBN 807333-043-1, ISBN 80-7333-041-X
Kotlan, J.: Základy teoretické elektrotechniky, skripta ZČU 1995, ISBN 80-7082-172-8
Mayer, D.: Teorie elektromagnetického pole, skripta ZČU 2003, ISBN 80-7082-826-9
Myslík, J.: Elektrické obvody – příručka pro praxi a učebnice pro střední a vysoké školy, BEN –
technická literatura, Praha 1998, ISBN 80-86056-19-8
Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika – součástky a obvody, principy a příklady, Grada, Praha
2005, ISBN 80-247-1241-5
Šavel, J., Štěpařová, J.: Elektrotechnologie v praxi, Grada, Praha 2009, ISBN 978-80-247-2929-9
Šavel, J.: Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice, BEN
– technická literatura, Praha 2005, ISBN 80-7300-190-X
Kučerová, E.: Elektrotechnické materiály, skripta ZČU, 2002, ISBN 80-7082-940-0
21
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
TECHNICKÁ DOKUMENTACE (TED)
1. ročník – ZO
1 + 2 hodin týdně
(celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
1. ročník – LO
1 + 2 hodin týdně
(celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
(celkem 32 hodin přednášek a 64 hodin cvičení, tzn. 96 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Student bude v průběhu výuky seznámen s normami pro tvorbu technické dokumentace, osvojí si
základy technického zobrazování, naučí se orientovat a číst v technických výkresech, vést provozní
a technickou výkresovou dokumentaci. Dále bude seznámen s vytvářením technické dokumentace
s podporou počítače (CAD systémy) a bude umět vypracovat jednoduchý výkres součásti
a sestavení. Důraz je kladen na kreslení elektrotechnických schémat s aktuálním provedením značek
a normalizovaným evropským značením komponentů včetně správného použití zkratek
jmenovitých hodnot. Student získá přehled v metodách řešení grafů a diagramů. Práci bude student
doplňovat vhodnými podklady (tabulky, učebnice, internetové stránky) a produkty (software) pro
tvorbu, archivaci a správu dat.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 nacházet, třídit a využívat české i mezinárodní normy
 použít a aplikovat základní druhy CAD systémů
 navrhnout způsob zobrazování elektrotechnických součástí a interpretovat je v CAD
systémech
 řešit a analyzovat kreslení řezů, šrafování a kótování součástí
 navrhnout, popsat a analyzovat tolerance a lícování strojních součástí
 načrtnout a aplikovat výkresy součástí a sestavení
 analyzovat a kombinovat technické prostředky ke tvorbě technické dokumentace
 ilustrovat parametrické modelování v CAD systémech
 uplatnit získané vědomosti, dovednosti a metody řešení při tvorbě technické dokumentace
Rámcový rozpis učiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Technická dokumentace
Elektrotechnické kreslení
Technické zobrazování
Výkresy součástí
Kótování
Kvalitativní parametry
Výkresy sestavení
Grafy a diagramy
Stavební kreslení
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
1. ročník – LO
zápočet
klasifikovaný zápočet
Doporučená literatura:
Fořt P., Kletečka J.: Technické kreslení, Computer Press 2002, ISBN 80-251-0498-2
Fořt P., Kletečka J.: AutoCAD 2002, Computer Press 2002, ISBN 80-7226-679-9
Slanař, V.: Technické kreslení 1, 2, Nakladatelství J&M 2002, ISBN 80-86154-16-5
Šťastný, J., Třeštík, B.: Manuál technické dokumentace, Kopp, České Budějovice 2008, ISBN 97880-7232-352-4
http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova/ elektronická skripta
22
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
ENERGETIKA (ENG)
1. ročník – ZO
2 + 0 hodin týdně
(celkem 32 hodin přednášek)
1. ročník – LO
2 + 1 hodin týdně
(celkem 32 hodin přednášek a 16 hodin cvičení)
2. ročník – ZO
1 + 2 hodin týdně
(celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
2. ročník – LO
1 + 2 hodin týdně
(celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
(celkem 96 hodin přednášek a 80 hodin cvičení, tzn. 176 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět navazuje na všeobecné znalosti matematiky a fyziky a od druhého období také na základy
elektrotechniky a elektrotechnologie. Studenti získají znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu
a užití elektrické energie. Pozornost je věnována také ekologickým a ekonomickým aspektům
výroby elektrické energie. Ve cvičeních se studenti seznámí se základními výpočty a měřeními
v energetice.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 orientovat se v problematice elektrizační soustavy
 orientovat se v problematice distribučních sítí všech napěťových úrovní
 uvést do širších souvislostí principy výroby elektrické energie
 posoudit vhodnost použití alternativních zdrojů elektrické energie
 provádět základní výpočty z oblasti energetiky
 ovládat způsoby kompenzace účiníku
 popsat mechanismus vzniku poruchových stavů
Rámcový rozpis učiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elektrizační soustava
Výroba elektrické energie
Elektrické parametry rozvodných soustav
Napájení sítí
Vedení VN a VVN
Kompenzace účiníku
Rozvodny a transformovny
Mechanika vedení
Poruchové stavy
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
1. ročník – LO
2. ročník – ZO
2. ročník – LO
klasifikovaný zápočet
klasifikovaný zápočet
klasifikovaný zápočet
zkouška
Doporučená literatura:
Tkotz, K.: Příručka pro elektrotechnika, Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-13-3
Ibler, Z., Karták, J., Mertlová, J.: Technický průvodce energetika, BEN – technická literatura, ISBN
978-80-7300-026-4
Ibler, Z., Karták, J., Mertlová, J.: Energetika v příkladech, BEN – technická literatura, ISBN 807300-097-0
23
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
ČÍSLICOVÁ TECHNIKA A PROGRAMOVÁNÍ (CIT)
1. ročník – ZO
3 + 2 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
(celkem 48 hodin přednášek a 32 hodin cvičení, tzn. 80 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět se zabývá problematikou číslicových obvodů, jejich vlastnostmi, technickou realizací
a reálnými aplikacemi. Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními, která se realizují v učebně
vybavené ICT technikou. Po dosažení základní orientace v kombinačních a sekvenčních logických
obvodech se předmět rozšiřuje o úvod do programování v jazyce C, který je standardem
v aplikacích mikroprocesorové techniky. Mikroprocesorová technika je pak samostatným
navazujícím předmětem.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 definovat číslicový signál, číslicový obvod
 formulovat logické funkce v různých tvarech včetně minimalizovaných
 ovládat zákony Booleovy algebry
 definovat vlastnosti základních a složitějších logických obvodů
 analyzovat zadání číslicového zařízení, rozhodnout o metodě řešení a navrhnout zadané
číslicové zařízení
 aplikovat poznatky při návrhu složitějších logických obvodů
 algoritmizovat jednoduchou úlohu
 sestavit jednoduchý program v jazyce C s využitím základních vstupně-výstupních funkcí
a základními řídicími strukturami (cykly)
Rámcový rozpis učiva:
1. Booleova algebra
2. Logické funkce
3. Kombinační logické obvody
4. Sekvenční logické obvody
5. Paměti
6. Základy programování v jazyce C
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
zkouška
Doporučená literatura:
Matoušek, D.: Číslicová technika, BEN – technická literatura, Praha 2001, ISBN 80-7300-023-3
Antošová, M., Davídek, V.: Číslicová technika, Kopp, České Budějovice 2007, ISBN 978-80-7232314-2
Matoušek, D.: Číslicová technika: základy konstruktérské praxe, BEN – technická literatura, Praha
2001, ISBN 80-7300-025-3
Herout, P.: Učebnice jazyka C, 1. díl, Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-383-8
Matoušek, D.: Programování v jazyce C v příkladech, BEN – technická literatura, Praha 2001,
ISBN 978-80-7300-403-3
24
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA (MIT)
1. ročník – LO
1 + 2 hodiny týdně (celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
(celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení, tzn. 48 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět navazuje na předmět Číslicová technika. Zabývá se obecnými vlastnostmi mikroprocesorů
a jednočipových mikrokontrolérů. Těžištěm předmětu je praktická práce s jednočipovým mikrokontrolérem řady AVR. Studenti se naučí jeho pomocí ovládat řadu připojených zařízení a využívat
jej k úlohám typickým pro měřicí a řídicí techniku.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 popsat strukturu procesoru
 orientovat se v instrukčních souborech mikrokontrolérů
 číst katalogový list výrobce mikrokontroléru
 naprogramovat úlohu s využitím řídicích periferií
 pomocí mikrokontroléru ovládat různé typy připojených zařízení
 využívat vnitřní i vnější přerušení
Rámcový rozpis učiva:
1. Struktura procesoru a jednočipového mikrokontroléru
2. Instrukční soubory mikrokontrolérů
3. A/D a D/A převod
4. Přerušení
5. Programování mikrokontrolérů v jazyce C
a. řízení různých typů displejů
b. ovládání maticové klávesnice
c. řízení krokového motoru
d. úlohy čítání a časování
e. externí přerušení
Forma hodnocení:
1. ročník – LO
klasifikovaný zápočet
Doporučená literatura:
Pinker, J.: Mikroprocesory a mikropočítače, BEN – technická literatura, Praha 2004, ISBN 807300-110-1
Šubrt, V.: Mikrokontroléry ATMEL AVR – vývoj aplikací, BEN – technická literatura, Praha 2002,
ISBN 80-7300-055-5
Herout, P.: Učebnice jazyka C, 1. díl, Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-383-8
katalogové listy k mikrokontroléru AVR ATmega16
25
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ (TEO)
1. ročník – LO
1 + 3 hodiny týdně (celkem 16 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
(celkem 16 hodin přednášek a 48 hodin cvičení, tzn. 64 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět je určen k seznámení s možnostmi a problémy testování elektrických a elektronických
obvodů stejnosměrného i střídavého proudu. Během výuky se studenti seznámí především se
základy určování chyb a principy nejpoužívanějších měřících přístrojů. Další kapitolou je
seznámení se základními metodami vhodnými pro testování jednoduchých obvodů a jejich ověření
na vlastním prakticky realizovaném obvodu. Vlastní realizaci přitom předcházejí matematické
výpočty a počítačová simulace. Návrh a seznámení s principy jednotlivých přístrojů a metod jsou
náplní přednášek, jejich praktické ověření se provádí ve cvičeních.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 definovat možné chyby vznikající při testování elektrických obvodů, vysvětlit jejich vznik
a zajistit jejich předcházení
 vypočítat chyby v měření elektrických signálů vznikající použitím vybraných metod
 vybrat vhodný měřicí přístroj pro daný typ obvodu a danou elektrickou veličinu
 sestavit nejjednodušší elektronické obvody a provést jejich analýzu funkce testováním
 porovnat správnost výsledků s hodnotami získanými výpočty a počítačovou simulací
Rámcový rozpis učiva:
1. Chyby měřicích metod, jejich rozdělení, původ
2. Zpracování výsledků měření, eliminace chyb
3. Principy měřicích přístrojů
4. Metody měření základních elektrotechnických veličin
5. Návrh, realizace a testování elektrických obvodů
6. Měření na funkčních vzorcích
Forma hodnocení:
1. ročník – LO
klasifikovaný zápočet
Doporučená literatura:
Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2002, ISBN 80-86073-90-4, ISBN 807333-043-1, ISBN 80-7333-041-X
Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika – součástky a obvody, principy a příklady, Grada, Praha
2005, ISBN 80-247-1241-5
Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření, přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003, ISBN 80-0102731-7
26
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
ENERGETICKÉ ZDROJE V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH (EZD)
2. ročník – ZO
3 + 0 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek)
2. ročník – LO
3 + 0 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek)
(celkem 96 hodin přednášek, tzn. 96 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět doplňuje předmět Energetika. Zaměřuje se především na problematiku vytápění obytných
prostor pomocí klasických i moderních zdrojů. Student se seznámí s energetickým hospodářstvím
staveb vybavených moderními technologiemi (solární ohřev, tepelná čerpadla různých typů,
vzduchotechnika, klimatizace). Dalším tématem jsou technologie v zahradách (zavlažování,
osvětlění atd.) z pohledu jejich technické realizace, energetické náročnosti a způsobů ovládání. Na
získané poznatky navazuje předmět Řízení projektů.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 určit kritická místa staveb z hlediska tepelných ztrát a provést jejich orientační výpočet
 zhodnotit možnosti využití jednotlivých zdrojů energie
 posoudit ekologické a ekonomické aspekty jednotlivých energetických zdrojů
 navrhnout vhodnou technologii s ohledem na ekonomické možnosti zadavatele
 orientovat se v energetickém hospodářství pasivního domu
 ovládat principy regulace jednotlivých energetických zdrojů
 popsat a navrhnout různé varianty technického vybavení zahrad
Rámcový rozpis učiva:
Tepelná pohoda
Přenosy tepla, tepelné ztráty
Zdroje energie
Tepelné hospodářství staveb
Pasivní dům z hlediska využití energií
Technologie v zahradách a jejich energetické řešení
Příklady realizací
a. technologie vhodné do rodinných domů
b. technologie vhodné do bytových jednotek
c. technologie v zahradách
8. Energetický audit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Forma hodnocení:
2. ročník – ZO
2. ročník – LO
klasifikovaný zápočet
klasifikovaný zápočet
Doporučená literatura:
Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1, ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-0104722-4
Papež a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 2, ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-0104722-4
27
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ (PRJ)
2. ročník – ZO
1 + 2 hodiny týdně (celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
2. ročník – LO
1 + 2 hodiny týdně (celkem 16 hodin přednášek a 32 hodin cvičení)
3. ročník – ZO
2 + 3 hodiny týdně (celkem 32 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
(celkem 64 hodin přednášek a 112 hodin cvičení, tzn. 176 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět se zabývá problematikou projektování silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací.
Studenti se seznámí s návrhy klasických elektroinstalací, s návrhy rozvodů telekomunikačních
a datových sítí, s návrhy rozvodů pro zabezpečovací systémy, projektováním elektroinstalací pro
technologické vybavení inteligentních staveb, s návrhy moderních sběrnicových systémů
a programováním jejich komponent. Součástí výuky jsou případové studie a samostatné projekty
studentů.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 zhodnotit prostředí, v němž bude elektroinstalace provedena
 provést návrh s ohledem na příslušné normy
 orientovat se v problematice jištění a ochran
 provést návrh silnoproudých rozvodů
 provést návrh slaboproudých (telekomunikačních a zabezpečovacích) rozvodů
 provést návrh sběrnicového systému
 zpracovat kompletní technickou dokumentaci
 uvést projekt do jeho ekonomických souvislostí
 zpracovat cenovou nabídku
Rámcový rozpis učiva:
1. Zásady projektování pro prostory se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem
2. Přípojka NN
3. Měření elektrické energie
4. Zásady projektování rozvaděčů
5. Klasická elektroinstalace
6. Inteligentní elektroinstalace – sběrnicové a radiofrekvenční systémy
7. Elektroinstalace pro řízení technologií
8. Slaboproudé elektroinstalace – telekomunikační, datové a zabezpečovací rozvody
9. Výčetka materiálu
10. Cenová nabídka
Forma hodnocení:
2. ročník – ZO
2. ročník – LO
3. ročník – ZO
klasifikovaný zápočet
klasifikovaný zápočet
zkouška
Doporučená literatura:
Toman, K., Kunc, J.: Systémová technika budov: elektroinstalace podle standardu EiB, FCC Public,
Praha 1998, ISBN 80-901985-4-6
Poláček, D, Petrásek, A, Čermák, V.: Moderní elektroinstalace, Montanex, Ostrava, ISBN 8085780-81-X
Kunc, J.: Komfortní a úsporná elektroinstalace, ERA, Brno 2003
Dvořáček, K.: Správná a bezpečná elektroinstalace, ERA, Brno 2004, ISBN 80-86517-53-5
28
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
ELEKTRONICKÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS)
2. ročník – ZO
5 + 3 hodiny týdně (celkem 80 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
2. ročník – LO
5 + 3 hodiny týdně (celkem 80 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
3. ročník – ZO
3 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
(celkem 208 hodin přednášek a 144 hodin cvičení, tzn. 352 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět se zabývá jednotlivými systémy zabezpečení budov i mobilních prostředků. Důraz je
kladen na aplikace jednotlivých komponentů jak v návrhu, tak v konkrétním zapojení a využití.
Studenti se naučí programovat jednotlivé díly a sestavovat je do celků s využitím aplikačního
softwaru. Součástí předmětu jsou dále systémy dálkového ovládání technologií v inteligentních
stavbách a integrace audiovizuálních a telekomunikačních systémů. Zkouška z předmětu
Elektronické a zabezpečovací systémy je součástí absolutoria.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 popsat funkci jednotlivých komponent zabezpečovacích systémů
 zhodnotit vhodnost nasazení jednotlivých systémů
 orientovat se ve strukturách řídicích jednotek
 číst katalogové listy výrobce
 programovat řídicí jednotky s využitím aplikačního softwaru
 orientovat se ve stavebních výkresech nutných pro návrh konkrétní aplikace
 provést návrh konkrétní aplikace
 popsat strukturu systémů dálkového ovládání různých technologických celků
v inteligentních stavbách
Rámcový rozpis učiva:
1. Vybrané kapitoly z telekomunikační techniky
2. Vybrané kapitoly z audiovizuální techniky
3. Elektronické zabezpečovací systémy
4. Kamerové systémy
5. Kontrola a řízení vstupů
6. Elektronické protipožární systémy
7. Pult centrální ochrany
8. Evakuační rozhlas
9. Systémy dálkového ovládání
10. Integrace systémů budov
11. Postupy projektování
Forma hodnocení:
2. ročník – ZO
2. ročník – LO
3. ročník – ZO
zkouška
zkouška
zkouška
Doporučená literatura:
Rötter, H., Jansen, H.: Informační a telekomunikační technika, Sobotáles, Praha 2004, ISBN 8086706-08-7
Křeček, S.: Příručka zabezpečovací techniky, SN Praha 2002, ISBN 80-902938-2-4
Křeček, S.: Ochrana majetku systémy průmyslové televize, Grada, Praha 1997, ISBN 80-7169-402-9
Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky, Muzikus, Praha 2008, ISBN 978-80-86253-46-5
Beneš, D. a kol.: Pult centrální ochrany NAM Global, výuková skripta, NAM System, Orlová 2008,
ISBN 978-80-254-1436-1
katalogové listy výrobců
29
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA (ART)
2. ročník – ZO
5 + 3 hodiny týdně (celkem 80 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
2. ročník – LO
5 + 3 hodiny týdně (celkem 80 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
(celkem 160 hodin přednášek a 96 hodin cvičení, tzn. 256 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Studenti získají přehled o současných automatizačních prostředcích, metodách řešení automatizačních problémů, návrzích a realizacích řídicích obvodů. Zvládnutí systémového přístupu jim
umožní realizaci i komplikovaných úloh z oblasti automatizace a řízení. V předmětu je kladen důraz
na aplikaci současných poznatků teorie a praxe automatického řízení nejen v technických oborech,
ale i v dalších specifických oblastech, jako je technika budov a ekologie. Student se seznámí
s ovládáním, logickým řízením, regulací a novějšími prostředky automatizace. Na tento předmět
bezprostředně navazuje předmět Řízení projektů. Zkouška z předmětu Automatizační a řídicí
technika je součástí absolutoria.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 provádět technické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím řídicích
a regulačních vztahů a pravidel
 vysvětlit fyzikální principy funkce senzorů a akčních členů
 navrhovat, zapojovat a sestavovat řídicí obvody
 měřit řídicí a regulační veličiny
 analyzovat výsledky měření regulačních obvodů
 programovat logické automaty a využít je v úlohách řízení
 orientovat se ve vyšších formách řízení
Rámcový rozpis učiva:
1. Senzory a akční členy
2. Spojité systémy a spojité regulátory
3. Nespojité systémy a nespojité regulátory
4. Logické řízení
5. Programovatelné logické automaty (PLC)
6. Komunikační linky řídicích obvodů
7. Vyšší formy řízení
8. Vizualizace technologického procesu
Forma hodnocení:
2. ročník – ZO
2. ročník – LO
zkouška
zkouška
Doporučená literatura:
Oplatek, F. a kol.: Automatizace a automatizační technika 1.-4. díl, Computer Press, Praha 2000,
ISBN 80-7226-246-7, ISBN 80-7226-277-5, ISBN 80-7226-248-3, ISBN 80-7226-249-1
Tůma, F.: Automatické řízení 1: lineární spojité dynamické systémy, skripta ZČU, Plzeň 2007,
ISBN 978-80-7043-568-7
Tůma, F.: Automatické řízení 2: diskrétní systémy, logické systémy, nelineární systémy, fuzzy
systémy, skripta ZČU, Plzeň 2007, ISBN 978-80-7043-569-4
Šmejkal, L.: PLC a automatizace 1, 2, BEN – technická literatura, Praha 2009, ISBN 80-86050-589, ISBN 80-7300-087-3
Vlach, J.: Řízení a vizualizace technologických procesů, BEN – technická literatura, Praha 1999,
ISBN 80-86056-66-X
30
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (RPR)
3. ročník – ZO
3 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek a 48 hodin cvičení)
(celkem 48 hodin přednášek a 48 hodin cvičení, tzn. 96 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět navazuje na znalosti získané z předchozího studia, zejména z předmětů Automatizační
a řídicí technika a Energetické zdroje v inteligentních stavbách. Oba tyto předměty zároveň
zastřešuje. Student se zorientuje v problematice managementu projektu pro zabezpečení správného
chodu technologií souvisejících s provozem energetického hospodářství inteligentních staveb.
Student získá z reálné praxe vycházející know-how, jak řídit projekt od technologických podkladů
až po zprovoznění technologie, zpracování dokumentace reálného stavu a předání díla.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 Zpracovat elektrotechnické schéma z technologického podkladu
 Orientovat se v cenových nabídkách a poptávkách
 Specifikovat materiál a provedení montáže
 Zpracovat dokumentaci pro předání díla
 Dohlížet na kompletní realizaci projektu
Rámcový rozpis učiva:
1. Zpracování elektrotechnického schématu z technologických podkladů a projektů
2. Technická zpráva
3. Zásady volby druhu regulace a řízení
a. typová schémata technologie
b. stanovení datových bodů pro řízení technologie
c. zpracování algoritmu regulace
d. stanovení způsobu vizualizace
4. Specifikace materiálu
5. Specifikace práce, způsobu montáže
6. Cenové kalkulace
7. Zprovoznění technologie
8. Zpracování dokumentace technologie
9. Předání díla
Forma hodnocení:
3. ročník – ZO
zkouška
Doporučená literatura:
Vlach, J.: Řízení a vizualizace technologických procesů, BEN – technická literatura, Praha 1999,
ISBN 80-86056-66-X
Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2602-1
internetové stránky firmy AMIT, www.amit.cz
internetové stránky firmy SIEMENS divize “Building Technology”,
www. siemens.cz/buildingtechnology
internetové stránky firmy ControlWeb, www.controlweb.cz
31
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Předměty povinné – ekonomické a právní
(EKM, ENP, PVO)
EKONOMIE A MANAGEMENT (EKM)
2. ročník – ZO
2 + 0 hodiny týdně (celkem 32 hodin přednášek)
2. ročník – LO
2 + 0 hodiny týdně (celkem 32 hodin přednášek)
3. ročník – ZO
3 + 0 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek)
(celkem 112 hodin přednášek, tzn. 112 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět Ekonomie a management poskytuje studentům znalosti potřebné k analýze běžné
ekonomické reality v tržní ekonomice. Obsahuje část o finančních institucích a kapitálovém trhu.
Uvádí studenty do firemní praxe, přibližuje základní vazby mezi různými subjekty na trhu a jejich
strukturu. V části zabývající se managementem volně navazuje na předchozí znalosti, propojuje
koncepci ziskovosti a konkurenceschopnosti a přináší pohled na úspěšné podnikání s prvořadým
zřetelem na uspokojování potřeb zákazníka.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 definovat mikroekonomické a makroekonomické pojmy
 vysvětlit zákonitosti tržního hospodářství
 vysvětlit funkci finančních institucí a kapitálového trhu
 aplikovat základy podnikání na možnosti v ČR
 navrhnout a zdůvodnit podnikatelský plán pro vybranou oblast podnikání
 řešit potřebu získávání informací v oblasti firemního podnikání
 vysvětlit podstatu a význam managementu
 řešit problémy plánování, organizování, řízení a kontroly
 zdůvodnit vlastní řešení manažerských problémů
 uplatnit kreativní myšlení
Rámcový rozpis učiva:
1. Mikroekonomie a makroekonomie
2. Finanční instituce a kapitálový trh
3. Hospodářská politika
4. Možnosti a formy podnikání v ČR
5. Náklady,výnosy, hospodářský výsledek
6. Obsah a tvorba podnikatelského plánu
7. Management – plánování, organizování, řízení, kontrola
8. Metodika řešení problémů
Forma hodnocení:
2. ročník – ZO
zápočet
2. ročník – LO
zápočet
3. ročník – ZO
klasifikovaný zápočet
Doporučená literatura:
Švarcová J.: Ekonomie - stručný přehled, Ceed 2009, ISBN 978-80-90343-38-2
Holman R.: Základy ekonomie, pro studenty VOŠ a neekonomických fakult VŠ, C.H.Beck 2008,
ISBN 978-80-7179-890-3
Synek, M.: Podniková ekonomika, C. H. Beck
Kotler P.: Marketing management, Grada 2007, ISBN 80-247-1359-4
Stephen P. Robbins, Coulter M.: Management, Grada 2004, ISBN 80-247-0495-1
32
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
ELEKTROTECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY (ENP)
3. ročník – ZO
3 + 0 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek)
(celkem 48 hodin přednášek, tzn. 48 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět seznamuje studenty se základními elektrotechnickými normami a bezpečnostními předpisy
souvisejícími s obsluhou a pracemi na elektrických zařízeních. Představuje souvislou průpravu pro
složení zkoušky podle § 5 vyhl. 50/1978 Sb. Po získání elektrotechnického vzdělání (tzn. po
úspěšném absolvování studia) a po složení příslušné zkoušky bude absolvent považován za osobu
s potřebným stupněm odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovník znalý. Předmět zároveň
představuje průpravu pro pozdější rozšíření této kvalifikace (pro kvalifikaci podle vyšších paragrafů
vyhl. 50/1978 Sb. je předepsána praxe).
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 orientovat se v normách, které se zaměřují na bezpečnost práce v oblasti elektrotechniky
 ovládat zásady bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
 ovládat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem
Rámcový rozpis učiva:
1. Odborná způsobilost v elektrotechnice
2. Vliv technického uspořádání a lidského faktoru na bezpečnost práce
3. Zásady bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
5. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
6. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
7. Ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení
8. Ochrana před bleskem
9. Bezpečnost elektrických a elektronických zařízení
10. První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Forma hodnocení:
3. ročník – ZO
zápočet
Zkouška podle vyhl. 50/1978 Sb. se koná ve zvláštním termínu, který organizuje škola společně pro
budoucí absolventy VOŠ. Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice je úspěšným
absolventům VOŠ předáváno zároveň se závěrečným vysvědčením dokládajícím elektrotechnické
vzdělání.
Literatura:
Kříž, M.: Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na zkladní odbornou způsobilost. Praha:
IN-EL, 2005, ISBN 80-86230-38-4
Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V.: Úvod do elektrotechniky. Skripta ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02155-6
Zeman, M.: Základy první pomoci, UK Praha, 1992
Řada norem, např.:
ČSN EN 61140 ed.2; 2003 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení.
ČSN IEC 1000-1-1; 1995 (33 3431) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo. Obecná hlediska.
ČSN EN 60529; 1993 (33 0330) Stupně ochran krytem (krytí – IP kód)
ČSN 33 2000-1; 2003 Elektrické instalace budov. Část 1: rozsah platnosti, účel a základní hlediska.
ČSN 33 2000-4-41; 2000 Elektrotechnické předpisy. Část 4: Bezpečnost.
ČSN 33 2000-5-51; 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Výběr a stavba elektrických zařízení.
ČSN EN 61010-1; 2004 (356502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení.
ČSN 34 0350; 1965 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
ČSN EN 20110-1; 2005 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
33
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
PRÁVO (PVO)
3. ročník – ZO
2 + 0 hodiny týdně (celkem 32 hodin přednášek)
3. ročník – LO
1 + 0 hodiny týdně (celkem 14 hodin přednášek)
(celkem 46 hodin přednášek, tzn. 46 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
Předmět zvyšuje právní vědomí studenta v oblasti těch právních odvětví, se kterými se bude
setkávat zejména v profesním životě. Student se naučí orientovat se v právním řádu ČR a získá
základní schopnosti v použití dílčích právních odvětví v praxi.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 vyhledat právní úpravu konkrétně řešené problematiky a správně ji aplikovat v praxi
 orientovat se v problematice pracovněprávních vztahů a živnostenského podnikání včetně
pracovněprávní odpovědnosti
 orientovat se v základních pojmech občanského, obchodního a závazkového práva
 ovládat základní smluvní dovednosti a problematiku odpovědnosti za škodu
 aplikovat právní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně úpravy bezpečnosti
a ochrany zdraví na staveništích
 aplikovat pravidla ochrany osobních údajů, zadávání veřejných zakázek apod.
Rámcový rozpis učiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Právní řád ČR
Energetický zákon
Stavební řád, územní plánování
Zákon o veřejných zakázkách
Požární ochrana a prevence
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pracovně právní vztahy a odpovědnost
Forma hodnocení:
3. ročník – ZO
3. ročník – LO
zápočet
zápočet
Doporučená literatura:
Šíma, A., Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Praha:C.H.Beck, 8.,doplněné
vydání, 2008
Základní právní předpisy upravující výuková právní odvětví, zejména:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích
34
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Předměty povinné – praxe
(PRA1, PRA2, SPR)
PRAXE 1 (PRA1)
1. ročník – ZO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin cvičení)
(celkem 48 hodin cvičení, spolu s PRA2 celkem 96 vyučovacích hodin za 1. ročník)
Anotace:
Během výuky se studenti seznámí především se základy bezpečnosti práce s elektrickým proudem,
normalizovanými elektrotechnickými značkami a jejich použitím v elektrotechnických schématech
a s jednotlivými druhy a tvorbou těchto schémat pomocí vhodného software. Studenti se dále naučí
podle schémat sestavovat jednoduché elektrické obvody. Dle navržených schémat se studenti naučí
vyrobit a osadit jednodušší plošný spoj.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 správně používat jednoduché testery sítě
 rozlišovat elektrotechnické značky
 číst a tvořit elektrotechnická schémata různých typů
 vybrat vhodný vodič nebo kabel dle požadovaného zatížení
 vybrat vhodné prvky obvodů podle katalogu
 dodržovat zásady správného odizolování vodičů a kabelů
 osazovat desky plošných spojů
Rámcový rozpis učiva:
1. Elektrotechnické nářadí a zkoušečky
2. Základní elektrotechnické značky a schémata
3. Tvorba elektrotechnických schémat, software
4. Prvky elektrických obvodů
5. Sestavení elektrických obvodů
6. Návrh a realizace jednoduché DPS
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
zápočet
Doporučená literatura:
Vobecký, Záhlava: Elektronika – součástky a obvody, principy a příklady, GRADA 2005, ISBN 80247-1241-5
Berka, Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 – základní obvody a prvky, BEN 2008,
ISBN 978-80-7300-229-9
katalogy výrobců součástek
35
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
PRAXE 2 (PRA2)
1. ročník – LO
0 + 3 hodiny týdně (celkem 48 hodin přednášek)
(celkem 48 hodin cvičení, spolu s PRA1 celkem 96 vyučovacích hodin za 1. ročník)
Anotace:
V předmětu se student seznámí se základními elektroinstalačními pracemi. Student získá praktické
znalosti, jak sestavit různé druhy světelných, zásuvkových popř. zabezpečovacích obvodů
domovních elektroinstalací. Jejich praktická realizace probíhá na přípravcích v dílnách školy.
Smyslem praktické výuky je studenty seznámit s realizační částí projektů elektroinstalací, což
přispívá ke schopnosti vnímat souvislosti mezi jejich technickou, časovou a ekonomickou
náročností.
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení uměl
 zapojit a uvést do provozu osvětlovací systémy
 zapojit a uvést do provozu zásuvkové systémy
 vyrobit a otestovat jednofázové a trojfázové prodlužovací kabely
 prakticky realizovat jednoduchá zařízení k řízení osvětlení a zabezpečení objektu
Rámcový rozpis učiva:
1. Elektroinstalace – světelné obvody
2. Elektroinstalace – zásuvkové obvody
3. Jednofázové a trojfázové prodlužovací kabely
4. Návrh a realizace stmívače
5. Návrh a realizace elektronického zvonku
6. Návrh a realizace optické závory
Forma hodnocení:
1. ročník – LO
zápočet
Doporučená literatura:
Berka, Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 – základní obvody a prvky, BEN 2008,
ISBN 978-80-7300-229-9
Kolektiv: Elektroinstalace - plánování a realizace, VAŠUT 2005, ISBN 80-7236-403-0
36
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE (SPR)
3. ročník – LO
28 hodin týdně, 14 týdnů praxe ve firmách
(celkem 392 hodin)
Anotace:
Odborná praxe ve 3. ročníku probíhá individuálně v externích firmách a organizacích. Praxe
doplňuje odborné znalosti studentů a poskytuje vhodné možnosti a náměty pro zadání závěrečných
absolventských prací.
Forma organizace odborné praxe
Souvislé odborné praxe ve firmách jsou organizovány na základě smluvního vztahu mezi školou,
firmou a studentem. Studenti mají k dispozici dva vedoucí odborné praxe, jednoho stanovuje škola
jako pedagogického vedoucího, druhého stanoví organizace jako odborného vedoucího. Požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během praxe jsou obsaženy ve trojstranné dohodě
o odborné praxi.
Popis řízení praxe a vyhodnocování
Pedagogický vedoucí navštíví v průběhu odborné praxe každého studenta na pracovišti ve firmě
a konzultuje průběh odborné praxe s odborným vedoucím. V průběhu souvislé odborné praxe
vypracují studenti dokument „Zpráva o průběhu odborné praxe“. Odborný vedoucí jej odsouhlasí
a dokument je pak odevzdán pedagogickému vedoucímu.
Na závěr studentovy odborné praxe vypracuje jeho odborný vedoucí zprávu „Hodnocení odborné
praxe“. Pedagogický vedoucí praxe pak zpracuje souhrnnou „Zprávu o průběhu odborných praxí“
v konkrétním oboru a období.
Forma hodnocení:
3. ročník – LO
zápočet
Spolupracující firmy:
o Brush, a.s.
o ČEZ, a.s.
o INEL-Technik, s.r.o.
o Kostal CR, s.r.o.
o MBtech Bohemia, s.r.o
o Plzeňská teplárenská, a.s.
o Plzeňský Prazdroj, a.s.
o Škoda Electric, a.s.
o Škoda Transportation, a.s.
o Variant plus, s.r.o.
o Západočeská energetika, a.s.
V uvedených firmách mohou studenti vzdělávacího programu Elektrotechnika v inteligentních
stavbách vykonávat souvislou odbornou praxi.
Absolventská práce:
Studenti vypracovávají ve třetím ročníku studia absolventskou práci. Tématem absolventské práce
je řešení konkrétních problémů ve firmách, kde jsou studenti na souvislé odborné praxi. Zadání
tématu včetně konkrétních bodů, ve kterých má student řešení vypracovat, je smluvně vyjádřeno
v dohodě o odborné praxi studenta. Organizace, ve které je student na odborné praxi, také navrhuje
vedoucího a oponenta absolventské práce. Toto vše se děje v úzké spolupráci se školou,
pedagogický vedoucí odborné praxe konzultuje se zadavateli požadavky Vyšší odborné školy,
případně spolupracuje na obsazení vedoucího práce či oponenta z řad odborných vyučujících školy.
Témata absolventské práce může vypsat také škola. Po projednání a schválení je studentovi předáno
v souladu s termíny časového plánu studia zadání absolventské práce. Obhajoba absolventské práce
je součástí absolutoria.
37
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Předměty nepovinně volitelné
(TEV)
TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. ročník – ZO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 32 hodin cvičení)
1. ročník – LO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 32 hodin cvičení)
2. ročník – ZO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 32 hodin cvičení)
2. ročník – LO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 32 hodin cvičení)
3. ročník – ZO
0 + 2 hodiny týdně (celkem 32 hodin cvičení)
(celkem 160 cvičení, tzn. 160 vyučovacích hodin za studium)
Anotace:
V předmětu Tělesná výchova je kladen důraz na provozování pohybu jako nedílné součásti
zdravého životního stylu a na prvky relaxační (pohyb jako regenerace fyzické a duševní pohody pro
pracující na manažerských pozicích). V soutěžích rozvíjí týmovou spolupráci a hru v duchu fair
play.
Výuka probíhá v areálu VOŠ: 2 tělocvičny, venkovní sportovní areál. Pro plavání škola využívá
plavecký stadion, využít lze také zimního stadionu (VOŠ udržuje dlouhodobé smluvní vztahy).
Cíle předmětu:
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl
 vysvětlit význam jednotlivých cvičení
 vyjádřit pohybovou aktivitu
 posoudit vhodnost aplikace cvičení a her
 aplikovat pohybové aktivity (pro osobní rozvoj i firemní kulturu)
Rámcový rozpis učiva
1. Lehká atletika
2. Sportovní hry
3. Košíková
4. Odbíjená
5. Florbal
6. Výběrové učivo
Forma hodnocení:
1. ročník – ZO
zápočet
1. ročník – LO
zápočet
2. ročník – ZO
zápočet
2. ročník – LO
zápočet
3. ročník – ZO
zápočet
38
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Odborné zabezpečení výuky vzdělávacího programu
Soupis výukových prostor
Výuka na Vyšší odborné škole probíhá ve školním areálu VOŠ a SPŠE Plzeň. Areál se sestává ze tří
pavilonů školy, na které navazuje objekt dvou školních tělocvičen a objekt dílen. Další součástí
areálu jsou dvě budovy domova mládeže pro zabezpečení ubytování studentů VOŠ a SPŠE a také
budova školní jídelny, která zabezpečuje celodenní stravování studentů.
Do všech budov školy a do školní jídelny je zbudován bezbariérový přístup.
Škola disponuje nově rekonstruovanými laboratořemi a dílnami pro výuku odborných
elektrotechnických předmětů – silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky a měření, číslicové
a mikroprocesorové techniky, zvukové a světelné techniky, měření na elektrických strojích
a pohonech, laboratořemi radiotechniky a telekomunikací, zabezpečovací techniky, automatizační
techniky atd.
Počet učeben (celkově v budovách školy, využíváno VOŠ i SPŠE)
Typ učebny
Celkový počet učeben v pavilonech školy
Klasické učebny pro více než 40 studentů
Klasické učebny pro méně než 40 studentů
Multimediální učebny
Specializované učebny (fyzika, chemie)
Jazykové učebny
Počítačové učebny
Laboratoře
Specializované dílny
Celkový počet
105
4
39
7
3
9
17
13
14
Využíváno VOŠ
33
1
8
4
0
4
8
6
2
Multimediální učebny
V budově školy bylo postupně vybudováno 7 multimediálních učeben vybavených dataprojektory,
projekčními plátny, ozvučením a ICT technikou pro prezentace. VOŠ využívá 3 multimediální
učebny pro více než 40 studentů a jednu multimediální učebnu pro 30 studentů.
Jazykové učebny
Na VOŠ je možné studovat jeden hlavní a jeden vedlejší jazyk ze čtyř nabízených jazyků –
angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Pro výuku jazyků byly zřízeny specializované učebny,
kde jsou k dispozici pomůcky pro efektivnější výuku jazyků: audiovizuální technika (DVD
přehrávače), slovníky, cizojazyčné časopisy, nástěnné mapy vztahující se k reáliím cizojazyčných
zemí atd. Škola v současnosti disponuje 9 jazykovými učebnami, přičemž VOŠ využívá 4 učebny
s kapacitou 20 studentů.
Počítačové učebny
Škola disponuje celkem 17 počítačovými učebnami s celkem cca 280 počítači. V těchto učebnách
se realizuje výuka řady odborných předmětů jak na SPŠE, tak na VOŠ. Všechny počítače jsou
připojeny k Internetu.
Pro realizaci vzdělávacího programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách je k dispozici
5 počítačových učeben.
Vybavení počítačových učeben
 nejméně 16 počítačů v každé učebně s připojením do školní sítě a k Internetu
 dataprojektor v každé učebně
 HW odpovídá požadavkům na SW vybavení (např. procesor 2.81 GHz, 2.75 GB RAM)
39
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách







operační systém Windows XP Professional
SW vybavení pro technické kreslení, projektování instalací, grafické práce: AutoCAD,
ProfiCAD, SolidEdge, Autodesk Inventor, PC Schematics, CorelDraw a všechny jeho
odnože (Corel PhotoPaint, Corel R.A.V.E, Corel Trace, Corel Capture), Zoner GIF
Animator, Adobe, GIMP a další
SW pro podporu programování v jazyce C a programování mikrokontrolérů: Dev C++,
AVRstudio
SW pro simulaci číslicových a analogových elektrických obvodů: Electronics
WorkBench, MultiSIM 9
SW pro návrhy desek plošných spojů: Eagle, v některých učebnách je licence na
návrhový systém Formica
SW pro zpracování technických zpráv: kompletní OpenOffice, v některých učebnách je
licence na produkty Microsoft Office
další standardní SW nástroje – internetové prohlížeče Opera a Mozilla, Adobe Acrobat
pro prohlížení souborů .pdf, InfraView, freeware prohlížeče souborů vytvořených
programy z řady Microsoft Office a řada dalších
Laboratoře
Laboratoře jsou využívány především pro výuku elektrotechnických měření a pro praktická cvičení
z odborných předmětů, výuka v nich se realizuje zpravidla ve dvanáctičlenných studijních
skupinách. Škola má k dispozici celkem 13 laboratoří, které jsou samostatně vybaveny příslušnou
technikou podle dílčích specializací:
o slaboproudá elektrotechnika a měření (4 laboratoře)
o silnoproudá elektrotechnika a měření (3 laboratoře)
o výuka základů elektrotechniky a číslicové techniky (1 laboratoř)
o zabezpečovací technika (1 laboratoř)
o mikroprocesorová a automatizační technika (1 laboratoř)
o akustická a světelná měření (1 laboratoř)
o telekomunikace (1 laboratoř)
o radioelektronika (1 laboratoř)
Pro výuku ve vzdělávacím programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách jsou k dispozici
laboratoře pro slaboproudá a silnoproudá měření, výuku základů elektrotechniky a číslicové
techniky, pro zabezpečovací techniku, laboratoř telekomunikací a laboratoř pro mikroprocesorovou
a automatizační techniku.
Vybavení laboratoří pro slaboproudou elektrotechniku a měření (celkem 4 laboratoře)
 rozvod 230, popř. 400 V
 minimálně tři měřicí stoly v každé laboratoři (modulární technologický nábytek
VarioLAB)
 v přístrojové nástavbě měřicích stolů jsou vícenásobné stejnosměrné zdroje s rozsahem
0 – 30 V, analogové multimetry, nízkofrekvenční funkční generátory popř. další moduly
 v laboratořích jsou uloženy analogové osciloskopy pro signály do 20 MHz, analogově digitální osciloskopy pro signály do 40 MHz s komunikací přes RS232, digitální
osciloskopy pro signály do 40 MHz s komunikací přes RS232 a USB
 funkční generátory, frekvenční čítače, analogové tónové generátory
 široký soubor dalších pomůcek a základních elektronických obvodů ve formě
speciálních přípravků (posuvné rezistory, odporové, kapacitní a indukční dekády,
přípravky s operačními zesilovači, stabilizátory napětí a celá řada dalších)
Vybavení laboratoří pro silnoproudou elektrotechniku a měření (celkem 3 laboratoře)
 rozvod 230 a 400 V
 minimálně tři měřicí stoly v každé laboratoři
 výukový výkonový 3-fázový transformátor
40
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách







synchronní generátor
dynama s různým typem buzení
přípravky s asynchronními a synchronními motory
výukový model tepelného čerpadla vzduch-voda
natáčecí transformátory
analyzátor sítě
soubor dalších pomůcek a měřicích přístrojů (stejnosměrné a střídavé ampérmetry,
voltmetry a wattmetry s různými rozsahy, měřiče odporu izolace, měřiče přechodového
odporu, autotransformátory, oddělovací transformátory, otáčkoměry atd.)
Vybavení laboratoře pro základy elektrotechniky a číslicovou techniku (1 laboratoř)
 kapacita 16 studentů
 rozvod 230 V
 čtyři měřicí stoly (modulární technologický nábytek VarioLAB)
 v přístrojové nástavbě měřicích stolů jsou vícenásobné stejnosměrné zdroje s rozsahem
0 – 30 V, napájecí zdroj 5 V, analogové multimetry
 v laboratoři jsou uloženy přípravky s číslicovými obvody (hradla, klopné obvody,
sčítačky, komparátory, registry, čítače, časové základny, zobrazovací jednotky atd.)
a přípravky se základními elektrotechnickými součástkami
 analogové multimetry s frekvenční nezávislostí do 15 kHz a digitální multimetry
s frekvenční nezávislostí do 10 Hz
Vybavení laboratoře pro zabezpečovací techniku (1 laboratoř)
 kapacita 12 studentů
 rozvod 230 a 400 V
 celkem 15 vyhodnocovacích ústředen – ústředny elektrické požární signalizace
a ústředny elektronických zabezpečovacích systémů (smyčkové, sběrnicové, smíšené) až
do 4. stupně zabezpečení
 3 telefonní ústředny
 přes 60 hlásičů a detektorů (požární, pasivní infra-red, mikrovlnné, kombinované,
akustické detektory tříštění skla a řada dalších)
 4 počítače pro programování ústředen vybavené aplikačním SW
 soubor výukových přípravků a měřicích přístrojů
Vybavení laboratoře pro mikroprocesorovou a automatizační techniku (1 laboratoř)
 kapacita 16 studentů
 rozvod 230 a 400 V
 pět měřicích stolů (modulární technologický nábytek VarioLAB)
 v přístrojové nástavbě měřicích stolů jsou vícenásobné stejnosměrné zdroje s rozsahem
0 – 30 V, napájecí zdroj 5 V, programovatelné logické automaty AMIT
 soubor výukových modulů se senzory a akčními členy
 16 notebooků s příslušným SW (AVR Studio)
 16 vývojových kitů s mikrokontrolérem AVR ATmega16 a periferiemi (krokový motor,
maticová klávesnice, LCD displej, sedmisegmentové displeje atd.)
Vybavení laboratoře telekomunikací (1 laboratoř)
 kapacita 12 studentů
 rozvod 230 V
 4 pracovní měřicí stoly
 4 pobočkové telefonní ústředny
 strukturovaná kabeláž slaboproudého rozvodu pro připojení koncových
telekomunikačních přístrojů
 rozvaděč slaboproudého rozvodu
 koncová telekomunikační zařízení
 soubor měřicích přístrojů a dalších pomůcek
41
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
V prostorách laboratoří je dále k dispozici rozsáhlý soubor měřicích přístrojů a přípravků, které jsou
průběžně doplňovány a používány jednotlivými studijními skupinami podle aktuálně realizovaných
měřicích úloh.
Podle potřeby lze využít v jakékoliv laboratoři mobilní pracoviště s PC a laserovými tiskárnami,
14 notebooků vybavených SW k ovládání měřicích přístrojů, zpracování naměřených dat, simulaci
číslicových a analogových obvodů apod. Vyučujícím je k dispozici 6 přenosných dataprojektorů
s notebooky. V prostorách laboratoří je vybudována jedna výuková multimediální učebna.
Specializované dílny
Škola disponuje celkem 14 specializovanými dílnami:
o 1 dílna strojní
o 2 zámečnické dílny
o 5 dílen elektroniky
o 2 dílny automatizační techniky
o 2 elektrodílny
o 1 ruční dílna
o 1 dílna pro návrh a výrobu plošných spojů
Pro výuku ve vzdělávacím programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách jsou k dispozici
dílny automatizační techniky a elektrodílny.
Vybavení dílen automatizační techniky
 kapacita 12 studentů
 12 pracovišť vybavených programovatelnými logickými automaty Siemens 230 RC
 programátory PLC automatů
 senzory a odpovídající akční členy uspořádané do výukových modulů (řízení otáček,
řízení výšky vodní hladiny, řízení světelné křižovatky a další)
 kontaktní logika
 bezkontaktní logika
 PC připojené ke školní síti a k Internetu
Vybavení elektrodílen
 kapacita 16 studentů
 panely pro výuku zapojování jednotlivých obvodů bytových instalací
 světelné a zásuvkové obvody
 obvody pro klasické spínání, obvody pro zapojení impulsních a časových relé
 inteligentní bytové instalace – obvody pro radiofrekvenční řízení
 inteligentní bytové instalace – obvody pro sběrnicový systém EiB
 2 počítače pro programování komponent inteligentních instalací
Všechny dílny jsou dále vybaveny běžným nářadím a dalšími pomůckami. V prostorách dílen je
sklad měřicí techniky, která je k dispozici studijním skupinám podle aktuální potřeby.
V prostorách dílen jsou vybudovány dvě počítačové učebny, jedna mj. pro podporu výuky
zabezpečovacích systémů, kterou využívá i VOŠ, a druhá pro návrhy desek plošných spojů.
Informační služby
Údaje o knihovně
Informační centrum pro Vyšší odbornou školu vzniklo v roce 1996. Nachází se zde dvě studovny
a knihovna školy. Celková plocha Informačního centra je cca 160 m2.
Kapacita studoven je 56 míst. Ve studovnách je k dispozici celkem 14 počítačů s přístupem do
školní sítě a s neomezeným přístupem na Internet. V prostorách knihovny a na dalších místech
školy jsou studentům k dispozici 4 kopírky s tiskárnami, které studenti využívají v rámci systému
předem nabitých čipových karet.
42
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Základní činností knihovny je poskytování knihovnických služeb, tj. objednávání učebnic, časopisů,
sledování novinek na knižním trhu a půjčování učebnic, slovníků, a dalších pomůcek vyučujícím
a studentům.
Knižní fond v současné době obsahuje téměř 13400 svazků s přírůstkem 250 – 300 knižních
jednotek ročně. Škola odebírá celkem 48 titulů časopisů, z toho 6 titulů je zahraničních a 42
českých. Z odborných periodik zaměřených na elektrotechniku jmenujme např. časopisy
Elektroinstalatér, Praktická elektronika, Alternativní energie, Energetika, Elektrotechnický
magazín, Elektrotechnika v praxi, Prorevize a další.
Knižní fond je průběžně doplňován o nové tituly. Jen v průběhu roku 2011 byly pro potřebu VOŠ
pořízeny tituly v částce 49.845,– Kč, což je 7,6 % z ONIV VOŠ. V roce 2013 plánujeme
prostředky na doplnění literatury v hodnotě cca 50.000,- Kč.
Knihovna provozuje počítačové informační služby, zajišťuje rešerše z databází. Škola má
předplacen on-line přístup k technickým normám.
Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
knihovny
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
6:00 – 14:30
studoven
7:00 – 18:00
7:00 – 18:00
7:00 – 18:00
7:00 – 18:00
Přehled o stávajícím vybavení školy ICT technikou
V současné době škola disponuje 17 počítačovými učebnami s celkovým počtem cca 280 počítačů.
Učebny slouží mj. k výuce programového vybavení, CAD/CAM, výuce specializovaného SW
určeného pro technické kreslení včetně 3D modelování, navrhování elektroinstalací, simulaci
elektronických obvodů, simulaci elektro-technologických systémů atd.
Výpočetní technikou jsou také vybavené některé odborné učebny, které nemají charakter učeben
počítačových – dílny a laboratoře (např. pro programování prvků inteligentních elektroinstalací
nebo zabezpečovací techniky).
Pro potřeby studentů vzdělávacího programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách je
k dispozici 5 počítačových učeben s počítači vybavenými SW zaměřeným na výuku odborných
elektrotechnických předmětů, další výpočetní technika je umístěna v odborných učebnách, kde je
třeba programovat (např. v laboratoři pro mikroprocesorovou a automatizační techniku je uloženo
16 notebooků s příslušným SW). Studenti VOŠ mají učebny přístupné i v odpoledních hodinách pro
vytváření samostatných prací, práci na projektech, procvičování učiva apod.
Dalších celkem 14 počítačů je studentům k dispozici ve studovnách v Informačním centru.
Připojení do školní sítě a k Internetu je samozřejmostí. V současné době je ve stádiu realizace
projekt pokrývání všech prostor školy WiFi signálem pro bezdrátové připojení ke školní síti
a k Internetu.
Kopírovat a tisknout lze v rámci kreditního systému evidence tisku a kopií na 4 síťových tiskárnách
a kopírkách.
Celkově je v současnosti na VOŠ k dispozici 23 ks samostatných dataprojektorů, jedna posluchárna
je vybavena interaktivní tabulí, 7 učeben je multimediálních. Uvedené počty se postupně zvyšují.
Všechna PC ve škole jsou připojena ke školní síti s přístupem na Internet. Škola je připojena
k Internetu linkou o kapacitě 100 Mbit/s.
Lokální počítačová síť
Učitelé mají k dispozici v kabinetech celkem 50 PC s konfigurací, která odpovídá současným
standardům ICT. Každý učitel má na školní síti vytvořený adresář, do něhož ukládá výukové
materiály určené studentům, a dále adresář, který je určen pro vkládání prací studentů.
43
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Analogicky má svůj prostor na školní síti každý student, každému je také zřízena e-mailová
schránka. Školní síť a výukové materiály jsou přístupné přes webové rozhranní.
Vnitřní informační systém studia zajišťuje program Bakaláři. Ve stádiu příprav je vedení
pedagogické dokumentace v elektronické podobě. Interaktivně na stránkách školy funguje také
přihlašování studentů na zkoušky.
Personální zabezpečení vzdělávacího programu
Výuku zajišťují odborníci z řad pedagogů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy
elektrotechnické, pracovníků Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, popř.
spolupracovníků z praxe. V následujícím výčtu jsou uvedeni konkrétní vyučující, dále předměty, na
jejichž výuku se specializují, škola, kde učitel získal nejvyšší vzdělání, a počet let pedagogické
praxe.
Jednotlivým předmětům vyučují:
Titul, jméno
a příjmení,
Ing. Ján
Bali-Hudák
Mgr. Helena
Bendová
Mgr. Vladimíra
Bendová
Ing. Dagmar
Brichcínová
PaedDr. Eva
Dmitrišinová
Mgr. Jitka
Hicková
Ing. Karel
Hajžman
Ing. Milan
Holub
Mgr. Jana
Hošková
Mgr. Lucie
Charvátová
Mgr. Vlastimil
Ježík
Mgr. Petra
Kropáčková
Ing. Jiří
Lahoda, Ph.D.
Jiří
Maule
Ing. Naděžda
Mauleová, MBA
Ing. Jiří
Mazanec
Vyučované
předměty,
ART, PRJ,
RPR
ANH, ANV
ANH, ANH
TED
ANH, ANV
NEH, NEV
TEO, PRA1
PRA2, EZS
KOD, EKM
TDP
ANH, ANV
ANH, ANV
KOD
NEH, NEV
CIT, MIT,
PRA1, ZEE
EZS
EKM
ART, MIT,
RPR
Vzdělání:
Vysoká škola vojenská
Liptovský Mikuláš, + DPS
Fakulta pedagogická
v Plzni
Univerzita Karlova, Praha
Fakulta pedagogická
Vysoká škola strojní a elektrotechnická
v Plzni, + DPS
Fakulta pedagogická
v Plzni
Masarykova univerzita, Brno
Fakulta pedagogická
Vysoká škola strojní a elektrotechnická
v Plzni, + DPS
Vysoká škola strojní a elektrotechnická
v Plzni, + DPS
Pedagogická fakulta
v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická, + DPS
Střední průmyslová škola dopravní
v Plzni, + DPS
Vysoká škola zemědělská, Praha
Katedra pedagogiky
Vysoká škola strojní a elektrotechnická
v Plzni, + DPS
44
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Ped.
praxe
6
26
32
26
26
34
20
19
26
18
20
8
6
12
19
11
Mgr. Jana
Nová
Ing. et Mgr. Jan
Plzák
Mgr. Věra
Radová
Ing. Jaroslava
Skalová
Mgr. Alena
Šeflová
Ing. Jaroslav
Tisot
JUDr. Marcela
Tvrzová
Ing. Eva
Schützová
Ing. Pavel
Škoula
Mgr. Jana
Šilhánková
Ing. Pavel
Václavík
Mgr. Alena
Veselá
Mgr. Karel
Vlna
Mgr. Lenka
Zavadilová
Bohumil
Žáček
Anna
Ženíšková
Mgr. Bohuslava
Živná
Jan
Doležel1
Ing. Tomáš
Klor2
ANH, ANV
MAT
MAT
CIT, TEO,
EZS, ZEE
NEH, NEV
ENG, ENP
PVO
TED
EKM
MAT
ENG, EZD,
PRJ
NEH, NEV
TEV
NEH, NEV
EZB
NEH, NEV
RUH, RUV
KOD
ENP, PRA1
PRA2
ENG, PRJ
Univerzita Karlova, Praha
34
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
6
Fakulta aplikovaných věd a Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
19
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
12
Fakulta elektrotechnická, + DPS
Univerzita Karlova, Praha
29
Fakulta pedagogická
Vysoká škola strojní a elektrotechnická
12
v Plzni, + DPS
Univerzita Karlova
4
Fakulta právnická
Vysoká škola strojní a elektrotechnická
10
v Plzni, + DPS
Vysoká škola ekonomická, Praha
10
+ DPS
Západočeská univerzita v Plzni
12
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
5
Fakulta elektrotechnická, + DPS
Pedagogická fakulta
27
v Ústí nad Labem
Západočeská univerzita v Plzni
12
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
16
Fakulta pedagogická
Střední průmyslová škola elektrotechnická 8
v Plzni, + DPS
Volgogradský státní pedagogický
28
institut, Volgograd
Pedagogická fakulta
29
v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
0.5
Fakulta pedagogická, bc. studium
Západočeská univerzita v Plzni
0
Fakulta elektrotechnická, Ph.D. studium
Na zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků je kladen velký důraz. Učitelé i odborníci
z praxe se pravidelně zúčastňují školení a kurzů, v oblasti odborných předmětů také odborných
seminářů popř. vědeckých konferencí.
1
Člen profesního sdružení Elektrotechnický cech západočeského regionu, revizní technik s cca dvacetiletou praxí,
školitel kurzů k získání el. kvalifikace podle vyhl. 50/1978 Sb. Předpokládá se uzavření pracovně právního vztahu
v případě udělení akreditace vzdělávacího programu Elektrotechnika v inteligentních stavbách.
2
Předpokládá se uzavření pracovního poměru od září 2013 pro výuku odborných předmětů na VOŠ a SPŠE Plzeň se
zaměřením na silnoproud.
45
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Zvyšování odborné úrovně lze doložit řadou osvědčení o absolvování kurzů, školení, seminářů
apod.:
Anglický jazyk:
o metodika výuky pro terciární vzdělávání
o devítiměsíční stáž v Trinity College Dublin
o ESP Teacher Development
o letní škola AJ
o ICT ve výuce AJ
o intenzivní jazykový kurz v Anglii
o not only teach but also learn all together with technology
o IESOL, ISESOL: Get tested in Real life Englisch!
Německý jazyk:
o kvalifikovaný lektor ve vzdělávání dospělých
o marketing vzdělávání dospělých
o trénink překládání a tlumočení čeština – němčina
o rozvoj ústního projevu v NJ podle SERR
o kreativně k jazykové výuce
o metody aktivizace žáků
Ruský jazyk:
o rodilá mluvčí
o současná ruština a její proměny
Ekonomie a management:
o metodika výuky v terciárním vzdělávání
o metodologie tvorby e-learningových kurzů
o certifikovaný školitel programu Aplikovaná ekonomie
o podnikové hospodářství a management
o základy práva pro daňové poradce
o účetní poradce
o vedení účetní evidence
o daňový poradce
Odborné technické předměty:
o § 7 vyhl. 50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací, pracovníci pro řízení činnosti
o § 8 vyhl. 50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací, pracovníci pro řízení činnosti
prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
o § 9 vyhl. 50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací, pracovníci pro provádění revizí
o § 10 vyhl.50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací, pracovníci pro samostatné
projektování a pro řízení projektování
o technika k ochraně majetku a osob
o projektování elektrických zařízení
o bezpečnostní systémy Jablotron
o bezdrátový zabezpečovací systém Magelan
o připojování objektů na PCO NAMGlobal
o AutoCAD 3D modelování
o SolidEdge
46
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Rozvojové záměry školy, odůvodnění vzdělávacího programu
Koncepce zřizovatele (Plzeňský kraj)
V lednu 2012 byl Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Plzeňského kraje vydán dokument
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012 – 2016“.
Podle tohoto dokumentu si vyšší odborné školství v kraji vybudovalo tradici a dosáhlo v akreditovaných studijních programech řady úspěchů. O dobré úrovni VOŠ v Plzeňském kraji svědčí také
zvyšující se zájem uchazečů o studium.
V Plzeňském kraji působí celkem pět vyšších odborných škol, z toho čtyři jsou zřizované krajem
a jedna je soukromá. K jejich transformaci do škol vysokých nedošlo, Plzeňský kraj preferuje cestu
zachování vyššího odborného školství v systému regionálního školství a cestu budoucí prostupnosti
s bakalářskými programy vysokých škol.
Vyšší odborné školy se soustřeďují na spolupráci s pedagogy vysokých škol, s odborníky z praxe
a firmami a jejich absolventi jsou trvale úspěšnými uchazeči o zaměstnání, o něž je v zaměstnavatelské sféře velký zájem.
Z navrhovaných opatření se vyššího odborného vzdělávání týkají tato:
II.1.5.1 Podporovat další vývoj vyššího odborného vzdělávání tak,
o aby vznikla prostupnost mezi studijními programy vyšších odborných škol a bakalářskými obory vysokých škol, aby školy mohly směřovat k vzájemně se doplňujícím
typům vzdělávání,
o aby vyšší odborné školy doplňovaly chybějící vzdělávací nabídku vysokých škol.
II.1.5.2 Ve větší míře rozvíjet spolupráci s podnikovou sférou a odbornými pracovišti.
II.1.5.3 Podporovat profesně orientované, nikoliv teoreticky zaměřené vzdělávací programy.
Ohledně struktury oborů ve středním a vyšším odborném školství jsou mimo jiné navrhována
tato opatření:
II.2.1.1 Strukturu oborů vzdělání každoročně upřesňovat především z pohledu poptávky po oboru
a uplatnitelnosti absolventů.
II.2.1.2 Podporovat užší spolupráci se zaměstnavateli v regionu tak, aby absolventi měli
konkrétnější představu o pracovních možnostech a podmínkách.
II.2.1.4 Pokračovat v optimalizaci sítě středních škol a oborové skladby středních a vyšších
odborných škol a kapacit oborů vzdělání škol (obdobně i kapacit školských zařízení)
s ohledem na uplatnění budoucích absolventů těchto oborů a na případné místní specifické
odlišnosti. Při optimalizaci přihlédnout k těmto kritériím:
o podporovat obory s technickým zaměřením, v případě přírodovědných
a společenskovědních oborů ty, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce,
o podporovat školy realizující celoživotní vzdělávání a rekvalifikace a školy nabízející
i jiné formy vzdělávání,
o změny kapacity soukromých a církevních středních a vyšších odborných škol řešit
v souladu se strategií optimalizace škol zřizovaných Plzeňským krajem.
Koncepce VOŠ a SPŠE Plzeň
Záměrem VOŠ a SPŠE Plzeň je, aby škola kvalitně a tvůrčím způsobem realizovala vzdělávací
programy, aby zde pracovali odborně vysoce erudovaní učitelé a lektoři v kvalitním a motivujícím
prostředí a především, aby absolventi školy měli vysoký kredit na trhu práce.
Rozvoj VOŠ je rozpracován v dokumentu Koncepční záměr rozvoje školy, který vydává ředitel
školy na každý školní rok. V Koncepčním záměru rozvoje školy je plán rozvoje
o vzdělávací činnosti, vývoj oborů a zaměření – reakreditovat vzdělávací programy v kontextu
potřeb trhu práce hlavně v Plzeňském kraji a rozšířit nabídku vzdělávacích programů
o obory s dobrým uplatněním na trhu práce
47
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
materiálně technického vybavení v oblasti zabezpečení výuky a v oblasti péče o majetek
(budovy) – postupná obnova vybavení učeben, zejména v oblasti ICT, průběžné doplňování
vybavení laboratoří s ohledem na vývoj v oboru, rekonstrukce objektu dílen
o personální oblasti – doplňování předpokladů pro výkon funkce pedagogických pracovníků,
zavádění systematického vzdělávání pracovníků školy v rámci celoživotního vzdělávání
o kontrolní činnosti – zaměření na kontrolu návaznosti předmětů a mezipředmětové vazby
o dalších iniciativ – podporovat kontakty s družebními školami, zabezpečit intenzivnější
zapojení v soutěžích, zabezpečit intenzivnější zapojení v grantech
o
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách je v souladu s koncepcí zřizovatele
i koncepcí školy. Představuje profesně orientované vzdělávání v oblasti elektrotechniky s dobrou
perspektivou uplatnění absolventů na trhu práce.
Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího
programu
Komplexní vyhodnocení oborů na VOŠ probíhá v tříletých cyklech. Vyhodnoceny jsou případné
návrhy na úpravu učebního plánu podle aktuálních potřeb vzdělání a praxe, požadavků firem,
nových poznatků v oboru zaváděných do praxe a podle reality na trhu práce.
Každoročně probíhá vyhodnocení programů vyučovaných předmětů a jejich aktualizace
v předmětových komisích. Sledovány a hodnoceny jsou také mezipředmětové a mezioborové
vztahy.
Zástupce ředitele pověřený řízením VOŠ vykonává pravidelné hospitace ve výuce, stejně tak
předsedové předmětových komisí, každému vyučujícímu nejméně dvakrát za období. Zápisy
z těchto hospitací slouží k průběžnému zlepšování kvality výuky.
Koncepční záměr rozvoje školy na daný školní rok je rozpracován do konkrétních plánů práce na
jednotlivá období a měsíce. Plnění úkolů v těchto plánech je pravidelně kontrolováno.
Zadávání a plnění úkolů, jako je např. vedení povinné dokumentace, aktualizace osobních a klasifikačních dat v informačním systému školy apod., probíhá na úrovni vedení VOŠ a předsedů
předmětových komisí šestkrát ročně.
Aktuální problémy VOŠ řeší vedení školy na pravidelných poradách jedenkrát týdně.
Na škole dále pracuje Školská rada VOŠ, v níž jsou zástupci studentů VOŠ, učitelů VOŠ a zástupce
zřizovatele. Školská rada VOŠ posuzuje základní dokumenty vydávané pro VOŠ. To přispívá ke
zkvalitňování procesu řízení školy.
Údaje o spolupráci VOŠ a SPŠE
Střední průmyslová škola elektrotechnická vznikla již r. 1954 a za dobu své existence vychovala
několik tisíc elektrotechniků. Řada absolventů školy pokračovala ve studiu na Vysoké škole strojní
a elektrotechnické, předchůdkyni dnešních technických fakult Západočeské univerzity v Plzni.
Technicky vzdělaní odborníci pak nacházeli uplatnění v mnoha průmyslových závodech v Plzni
a okolí. Vyšší odborná škola vznikla v roce 1996 a elektrotechnický obor na ní dosud chybí. Díky
dlouhé historii školy a dobrým vztahům s bývalými absolventy má dnešní VOŠ a SPŠE Plzeň řadu
kontaktů nejen v komerční sféře, ale také na akademické půdě.
Spolupráce s odbornou praxí
Prostřednictvím odborných firem v regionu jsou zajišťovány odborné exkurze, besedy odborníků
k jednotlivým problémům v oboru, dodávky praktických výukových materiálů, prezentace novinek
v oboru apod.
Velké průmyslové podniky podporují technické vzdělávání studentů také tím, že poskytují finanční
prostředky školám, a to pomocí grantových projektů nebo sponzorských darů. Např. díky finanční
48
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
podpoře firmy ČEZ, a.s. byla v roce 2010 vybudována v prostorách laboratoří multimediální
učebna.
Další významnou oblastí spolupráce je účast pedagogických pracovníků školy na odborných
školeních a seminářích firem, např. z oblasti automatizační a zabezpečovací techniky.
VOŠ a SPŠE dlouhodobě spolupracuje mimo jiné s těmito podniky
o
o
o
o
o
o
o
Škoda Electric, a.s.
Škoda Transportation, a.s.
ČEZ, a.s.
Západočeská energetika, a.s.
Plzeňská teplárenská, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Inel Holding, a.s.
o
o
o
o
o
o
Siemens Product Lifecycle
Management Software (CZ) s.r.o.
Mikrokom, s.r.o.
Jablotron, s.r.o.
Variant plus, s.r.o.
Kostal CZ, s.r.o.
PMDP, a.s.
Spolupráce s vysokými školami a s vyššími odbornými školami
VOŠ a SPŠE Plzeň podepsala Memorandum o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Spolupráce se týká zejména kontaktů odborných pracovišť a vyučujících a spolupráce při zajištění
výuky. Na VOŠ již dlouhodobě vyučuje odborné předměty několik pracovníků ZČU.
Studenti VOŠ se příležitostně zúčastňují přednášek či odborných seminářů pořádaných FEL ZČU.
Pro absolutoria škola zajišťuje do funkce předsedů zkušebních komisí odborníky z Vyšších
odborných škol z Klatov, Prahy, Písku nebo Volyně.
Spolupráce se školami v zahraničí
Partnerské školy
VOŠ a SPŠE Plzeň spolupracuje s partnerskými školami v Německu:
o FOS/BOS Cham
o Hans-Glas-Schule Dingolfing
o Kuniberg Berufskolleg Recklinghausen
V rámci této spolupráce probíhají pravidelná setkání studentů a učitelů, výměny studentů i učitelů,
studenti mají možnost účastnit se společných projektů.
Mezinárodní projekty
VOŠ a SPŠE v Plzni se účastní projektů Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.
o The Smart Home in Europe – dvouletý projekt realizovaný ve šk. r. 2008/2009 a 2009/2010
ve spolupráci s odbornými školami z Německa, Maďarska, Finska, Belgie a Itálie. Hlavním
tématem projektu byl moderní inteligentní dům s elektroinstalacemi umožňujícími
komfortní bydlení. Studenti jednotlivých škol studovali vlastnosti a možnosti jednotlivých
částí takového domu, pomocí prezentací s nimi seznámili ostatní a společně se pak pokusili
sestavit model domu s programovatelným ovládáním.
o EMAS connets the European Union – dvouletý projekt realizovaný ve šk. r. 2011/2012
a 2012/2013 ve spolupráci se stejnými partnery, jako projekt předchozí. Projekt je zaměřen
na problematiku životního prostředí, zvláště na možnost dosažení mezinárodního certifikátu
v oblasti systému environmentálního řízení EMAS pro jednotlivé školy.
Členství v profesních organizacích
VOŠ a SPŠE Plzeň je lokální síťovou akademií (LCNA) celosvětového e-learningového studijního
programu síťové akademie Cisco - Cisco Networking Academy Program (NetAcad, dříve CNAP)
a v současnosti nabízí pro studenty školy kurz CCNA Exploration, pro jehož výuku jsou na škole tři
certifikovaní lektoři.
49
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
VOŠ a SPŠE Plzeň udržuje kontakty s profesním sdružením Elektrotechnický cech západočeského
regionu. Učitelé odborných předmětů se účastní schůzek, odborných seminářů a exkurzí
pořádaných Elektrotechnickým cechem.
Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu
Plzeňský kraj je proslulý mimo jiné také dlouholetou průmyslovou tradicí. V Plzni najdeme sídla
a pobočky celé řady významných strojírenských a elektrotechnických firem, za všechny jmenujme
řadu podniků skupiny Škoda (Škoda Electric, Škoda Energo, Škoda Transportation), Brush, MBtech
Bohemia a další.
Tato průmyslová sféra stále poptává technicky vzdělané pracovníky, kteří jsou profesně
orientováni, mají schopnost učit se novým věcem, komunikují v cizích jazycích (firmy často
preferují němčinu), orientují se v technické dokumentaci, programování a řídicí technice. Menší
firmy s lokálním významem pak poptávají pracovníky pro oblast řízení technologií a projekční
činnost.
V současné době se dále rozšiřuje oblast nasazení zabezpečovacích systémů. Jde o systémy
dohledové, protipožární, systémy kontroly vstupů apod. Schopnost integrovat uvedené systémy do
jednoho celku spolu s dalším vybavením objektů je společensky žádaná.
Potřeba vyššího odborného vzdělávání v oboru Elektrotechnika v inteligentních stavbách tedy
vyplývá z následujících faktů:
o
o
o
o
o
vysoké soustředění průmyslových podniků v západočeském regionu
poptávka firem po pracovnících s profesně orientovaným vyšším technickým vzděláním
poptávka firem po elektrotechnicích se schopností komunikace v němčině a dalším
světovém jazyce
terciární vzdělávání zaměřené na zabezpečovací systémy v současnosti v západočeském
regionu neexistuje, ačkoliv jde o perspektivní odvětví elektrotechniky
profesní vyšší odborné vzdělávání zaměřené na elektrotechniku vhodně doplňuje tradiční
inženýrské obory na FEL ZČU v Plzni a představuje žádoucí alternativu pro prakticky
orientované studenty
50
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Přílohy
Fotografie prostor školy, které jsou určeny pro výuku a podporu studentů VOŠ
Obr. 1: Knihovna
Obr. 2: Multimediální učebna v prostorách laboratoří
Obr. 3: Laboratoř slaboproud
Obr. 4: Laboratoř silnoproud
Obr. 5: Laboratoř zabezpečovací techniky
Obr. 6: Dílna automatizační techniky
Obr. 7: Elektrodílna
Obr. 8: Laboratoř automatizační a mikroprocesorové
techniky
51
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Vzdělávací program Elektrotechnika v inteligentních stavbách
Download

Elektrotechnika v inteligentních stavbách