obchodní
podmínky
Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších
službách pro malé a střední podniky provozovaných společností
Economia, a.s. (dále jen „obchodní podmínky“)
1. Obecná ustanovení
1.1. Economia, a.s., se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B, vložka č. 12746 (dále jen
„Provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu: Najisto.cz umístěného na URL adrese
www.najisto.cz. Nabízí-li Provozovatel reklamu prostřednictvím smluvního partnera (např. Google) vztahují
se na ni v plné míře tyto obchodní podmínky, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.
1.2.Provozovatel je oprávněn poskytovat na výše uvedeném internetovém portálu reklamní plochy,
rozesílání e-mailových zpráv, a další formy inzerce. Specifikace produktu je zveřejněna na
http://www.agentura-najisto.cz/obchodni-podminky (dále jen „Reklama“).
1.3. Zadavatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická) objednávající Reklamu na internetovém portal
Provozovatele (dále jen „Zadavatel“). Zadavatel může objednávat Reklamu pro sebe nebo pro třetí osobu
(inzerenta).
2. Zadávání reklamy
2.1. Uzavření smlouvy
2.1.1. Reklamu na internetovém portálu Provozovatele lze objednat na základě písemné či online objednávky
na předepsaném formuláři, resp. na základě smlouvy o poskytování reklamy. Provozovatel si vyhrazuje
právo odmítnout objednávku v případě, že nebude obsahovat povinné náležitosti, resp. nebude učiněna
na předepsaném formuláři, popř. předepsaný formulář bude jakkoli pozměněn.
2.1.2. Vyplněná objednávka tj. návrh na uzavření smlouvy musí být doručen Provozovateli nejméně 7 pracovních
dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy. Jedná-li se o Reklamu nestandardního formátu
(viz ceník), musí být návrh na uzavření smlouvy doručen Provozovateli nejméně 10 pracovních dnů před
požadovaným termínem spuštění Reklamy.
2.1.3. Provozovatel návrh na uzavření smlouvy, za který se považuje rovněž online objednávka,přijme nebo
odmítne nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejího doručení. Provozovatel může návrh na uzavření
smlouvy odmítnout jen z důvodů uvedených v bodu 2.1.1 a 2.4 těchto obchodních podmínek. Smlouva se
považuje za uzavřenou okamžikem přijetí jejího návrhu Provozovatelem, v pochybnostech se za okamžik
přijetí návrhu považuje okamžik zahájení poskytování Reklamy Provozovatelem v souladu s online
objednávkou či písemným návrhem na uzavření smlouvy.
2.1.4 Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, smlouva uzavřena
není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 Občanského zákoníku). Pro
Provozovatele jsou závazné pouze údaje o Zadavateli a Reklamě uvedené ve smlouvě. Tím není dotčena
povinnost Provozovatele poskytnout Reklamu na základě podkladů dodaných ze strany Zadavatele,
odpovídají-li požadavkům dále v těchto obchodních podmínkách uvedených.
2.1.5. Pro zamezení pochybností se za objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy, považuje rovněž formulář
smlouvy podepsaný ze strany Zadavatele, popř. online objednávka Zadavatele.
Obchodní podmínky 01
2.2.Podklady
2.2.1.Podklady se rozumí veškeré grafické či jiné prvky Reklamy, které jsou nutné pro zveřejnění Reklamy
odpovídající uzavřené smlouvě. Vzor podkladů a technická specifikace pro jednotlivé produkty a balíčky
jsou uvedeny na http://www.agentura-najisto.cz/obchodni-podminky
2.2.2.Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, platí, že pokud Provozovatel neobdrží
požadované podklady ve lhůtě uvedené v odst. 2.1.3. a v předepsané formě a kvalitě je oprávněn nezahájit
Reklamu na internetových portálech Provozovatele nebo je oprávněn si samostatně a na základě vlastního
uvážení podklady opatřit, např.: připravit na základě informací uvedených na internetových stránkách
Zadavatele v maximální možné kvalitě, která však přímo závisí na kvalitě internetových stránek Zadavatele.
2.2.3.V případěnezaplacení ceny Reklamy na základě proforma faktury, faktury dle čl. 3.2. těchto
obchodních podmínek nebo pozdního, neúplného nebo nekvalitního dodání podkladů,včetně formuláře
uvedeného v čl. 2.1.1. a 2.2.1. těchto podmínek, dle tohoto čl.2.2. nebude doba Reklamy prodloužena
o dobu odpovídající prodlení Zadavatele a Zadavatel je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve
výši ceny Reklamy uvedené na příslušné faktuře, dílčí faktuře či proforma zálohové faktuře. Smluvní pokuta
v takovém případě představuje paušalizovanou náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy
Provozovatele. Provozovatel je oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokutu v souladu s ustanoveními
těchto obchodních podmínek s cenou Reklamy včetně příslušné sazby DPH, popř. její částí uhrazenou
Zadavatelem na základě příslušné faktury či proforma zálohové faktury. V opodstatněných případech je
Provozovatel oprávněn tuto smluvní pokutu přiměřeným způsobem snížit.
2.3. Odpovědnost zadavatele
2.3.1.Zadavatel odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých podkladů
Reklamy jako celku. Zadavatel odpovídá za soulad Reklamy a veškerých podkladů se zákonem
o reklamě, zákonem na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů omezující obsah
a ztvárnění reklamy.
2.3.2. Objednáním Reklamy dává Zadavatel Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků a prohlašuje, že
před uzavřením smlouvy k poskytování Reklamy na svých internetových stránkách předem a řádně a úplně
vypořádal všechna práva vůči třetím osobám. Dále prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských práv
k předaným podkladům potřebným k zveřejnění v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného
oprávněného subjektu.
2.3.3.Uzavřením smlouvy uděluje dále Zadavatel Provozovateli souhlas s použitím ukázek Reklamy v rámci
propagace služeb Provozovatele.
2.3.4. Zadavatel je odpovědný Provozovateli a dalším oprávněným subjektům za škodu způsobenou technickou,
grafickou nebo právní závadností Reklamy, zejména tím, že zveřejněním Reklamy bylo porušeno právo
autorské, právo k ochranné známce či jiného duševního vlastnictví.
2.4. Právo provozovatele odmítnout reklamu
2.4.1.Provozovatel má právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy o poskytování Reklamy, jakož i odstoupit od
již uzavřené smlouy o poskytování Reklamy, zejména v případech Reklamy:
• jejíž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy čietickým kodexem reklamy nebo
ohrožuje veřejný pořádek; v případě rozporu mezi Zadavatelem a Provozovatelem o tom, zda Reklama
splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor Provozovatele;
• propagující konkurenta Provozovatele nebo některého jeho partnera (soutěžitele vhospodářské soutěži)
nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu;
• která je svým obsahem, kvalitou anebo formou neslučitelná se zájmy Provozovatele;
• která neodpovídá aktuální nabídce Provozovatele nebo předchozí dohodě Provozovatele se Zadavatelem
(včetně objednávky nereálného objemu Reklamy);
• u níž má důvodné pochybnosti, zda Zadavatel disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či
k ochranné známce) nutnými k zveřejnění Reklamy, a to do doby než Zadavatel tato svá práva Provozovateli
hodnověrně prokáže;
• jestliže má vůči Zadavateli nebo inzerentovi pohledávky po lhůtě jejich splatnosti;
• jejíž obsah nelze poskytnout, z důvodu jejího odmítnutí smluvním partnerem Provozovatele (např. Google)
či zdůvodu změny smluvních podmínek takového smluvního partnera;
2.4.2. V případě, že podklady k Reklamě nesplňují podmínky, stanovené v bodě 2.2.1, je Provozovatel oprávněn
odmítnout zveřejnění Reklamy. Toto oprávnění náleží Provozovateli dále v případě, že podklady k Reklamě
neodpovídají podmínkám smluvního partnera (např. Google), a to včetně cenových, a mezi Provozovatelem
a Zadavatelem nedošlo k dohodě o změně podkladů.
Obchodní podmínky 02
2.4.3. Podle bodů 2.4.1. až 2.4.2. se postupuje i v případě, kdy některá ze skutečností v nich uvedených vyjde
najevo až v průběhu poskytování Reklamy na základě uzavřené smlouvy.
2.4.4. Poskytovatel je povinen Zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho Reklamu nebo,
že již poskytovanou Reklamu přestal zveřejňovat suvedením důvodu, který ho k takovému rozhodnutí vedl.
2.5. Změny reklamy zadavatelem
2.5.1. Změnou Reklamy se rozumí výměna jakýchkoliv podkladů.Změny Reklamy jsou možné jen po dohoděs
Provozovatelem.
2.5.3.Při změně podkladů se postupuje obdobně dle čl. 2.2.
2.5.4. Změnu Reklamy lze provést i cestou elektronické komunikace za podmínek uvedených v čl. 7.1. těchto
obchodních podmínek.
3. Finanční podmínky
3.1.Cena
3.1.1. Cena v objednávce musí odpovídat ceně uvedené v platném ceníku Provozovatele pro příslušný reklamní
formát nebo předchozí dohodě Provozovatele se Zadavatelem. Platný ceník je vždy k dispozici:a) v sídle
Provozovatele,b) na vyžádání bude Provozovatelem zaslán Zadavateli.
3.1.2. Veškeré ceny Reklamy jsou uvedeny v ceníku bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši
stanovené příslušnými právními předpisy.
3.2. Fakturace a platební podmínky
3.2.1 V případě smlouvy na dobu určitou, Provozovatel vystaví a zašle fakturu – řádný daňový doklad Zadavateli
obvykle do 15ti dnů po skončení Reklamy. V případě smlouvy na dobu neurčitou, je Provozovatel oprávněn
fakturovat poměrnou část Reklamy měsíčně zpětně.
3.2.2 Splatnost faktur včetně proforma zálohových faktur je 14 kalendářních dnů od jejich vystavení, není-li
dohodnuto jinak.
3.2.3.Není-li vkonkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, platí, že Provozovatel může žádat
uhrazení ceny za Reklamu na základě zaslané proforma faktury, před sjednaným začátkem poskytovaní
Reklamy. Splatnost proforma faktury je 14 kalendářních dní od jejího vystavení, max. však 5 kalendářních
dní před sjednaným začátkem poskytování Reklamy. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem
uvedeno jinak, platí, že v případě neuhrazení proforma faktury je Provozovatel oprávněn nezahajovat
poskytování Reklamy. O dobu prodlení Zadavatele s úhradou ceny Reklamy se doba trvání Reklamy,
v případě uzavření smlouvy na dobu určitou, neprodlužuje. V případě již zahájené Reklamy je Provozovatel
oprávněn pozastavit poskytování Reklamy a taková Reklama se považuje za ukončenou z důvodů na
straně Zadavatele. Po řádné úhradě faktury či proforma faktury je možné se dohodnout na pokračování
Reklamy. Provozovatel není povinen Reklamu poskytnout dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné
částky na účet Provozovatele.
3.2.3. Zaplacením se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. Vpřípadě žádosti
Zadavatele o zasílání faktury, proforma faktury i dobropisu prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb je Provozovatel oprávněn zasílat Zadavateli na adresu sídla uvedenou ve smlouvě o poskytování
Reklamy. V případě změny sídla je Zadavatel povinen o tom Provozovatele bezodkladně informovat. Tento
způsob zasílání může být Provozovatelem zpoplatněn v souladu s jeho aktuálním ceníkem, jenž bude
zaslán Zadavateli na vyžádání.
3.2.4. Zadavatel souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur, faktur i dobropisů, ve formátu
.pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel Zadavatelem zvolenou a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu
aktivně užívá. Zadavatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření
elektronické proforma faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf.
3.2.5 V případě prodlení s úhradou faktur či proforma faktur je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli úrok
z prodlení ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3.2.6. V případě pohledávek Provozovatele, které jsou více než 30 dnů po jejich splatnosti, je Provozovatel
oprávněn tyto předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Zadavatel povinen uhradit
kromě úroku z prodlení uvedený v odst. 3.2.5 i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné
pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.
Obchodní podmínky 03
3.3. Storno podmínky zadavatele
3.3.1. Přeje-li si Zadavatel zrušit již uzavřenou smlouvu před sjednaným začátkem poskytnutí Reklamy, je povinen
tak učinit písemně a své oznámení o zrušení smlouvy doručit Provozovateli.Zadavatel je oprávněn požádat
o zrušení již uzavřené smlouvy bez jakékoli sankce ze strany Provozovatele nejpozději do dvou pracovních
dnů ode dne jejího užavření. Dnem doručení tohoto oznámení Provozovateli se smlouva považuje za
zrušenou. Po uplynutí této lhůty je Zadavatel oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy pouze po
úhradě tzv. storno poplatku stanoveného Provozovatelem, přičemž platí následující storno podmínky:
a) při zrušení smlouvy ve lhůtě 30 a více kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí
Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 30% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
b) při zrušení smlouvy ve lhůtě 20 až 29 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí
Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 50% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
c) při zrušení smlouvy ve lhůtě 15 až 19 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí
Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 70% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
d) při zrušení smlouvy ve lhůtě 10 až 14 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí
Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 80% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
e) při zrušení smlouvy v době kratší 10ti kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí
Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 100% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě.
V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn shora uvedené storno poplatky přiměřeným
způsobem snížit.
3.3.2. Po sjednaném začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy jen tehdy, došlo-li
ze strany Provozovatele k prokazatelnému, opakovanému a současně k podstatnému porušení smlouvy,
resp. není-li Provozovatel schopen sjednanou Reklamu poskytnout ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Provozovatele. Pro tento
případ se smluvní strany dohodly, že si strany nebudou povinny vracet poskytnutá plnění a smlouva se
v takovém případě ruší ex nunc.
3.3.3.V případě nezaplacení faktury či proforma faktury ve lhůtě uvedené v odst. 3.2.2. a 3.2.3 a zároveň
nedodržení postupu uvedeného v odst. 3.3.1. (písemné oznámení o zrušení smlouvy) má Provozovatel
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Reklamy uvedené ve faktuře vystavené v souladu
s čl. 3.2.1. a 3.2.3 těchto obchodních podmínek.
4. Náhrada Škody
4.1. Náhrada Škody
4.1.1. V případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, odpovídá Provozovatel pouze
za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších
ujednání na tyto obchodní podmínky navazujících. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že úhrnná
předvídatelná škoda, vzniklá podle poslední věty, může činit maximálně částku 50.000,-Kč.
5. Ukončení smluvního vztahu
5.1. Dohoda
5.1.1. Provozovatel a Zadavatel jsou oprávněni kdykoliv ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5.2. Odstoupení
5.2.1. Kromě případů uvedených v čl. 2.4.1 a 2.4.2 těchto podmínek je Provozovatel dále oprávněn ukončit
smluvní vztah odstoupením od smlouvy v následujících případech:
• nedodrží-li Zadavatel platební podmínky uvedené v čl. 3.2. těchto obchodníchpodmínek;
• nedodání podkladů ve stanovené lhůtě a/nebo ve stanovené kvalitě;
• vstoupí-li Zadavatel do insolvenčního řízení a/nebo do likvidace.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem odeslání písemného oznámení Provozovatele
o odstoupení.
5.2.2. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že výše uvedených případech si strany nejsoupovinny vracet již
poskytnutá plnění, tím není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní
pokuty ve výši ceny Reklamy včetně DPH uvedené ve faktuře či proforma zálohové faktuře vystavené
Obchodní podmínky 04
vsouladu s čl. 3.2.1. a 3.2.3 těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta se v takovém případě započte
na cenu Reklamy uhrazené Zadavatelem na základě faktury či proforma faktury vystavené v souladu
se shora uvedenými ustanoveními těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta v takovém případě
představuje paušalizovanou náhradu škody.
5.3. Výpověď
5.3.1. V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, jsou obě smluvní strany oprávněny ukončit smluvní vztah
písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou.
5.3.2. Výpověď smlouvy na dobu neurčitou bez uvedení minimální doby trvání nabývá účinnosti okamžikem
jejího doručení druhé smluvní straně. Je-li však ve smlouvě uvedena minimální doba trvání, neskončí
smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem dříve než uplynutím této minimální doby trvání.
V případě prokazatelné nemožnosti doručení výpovědi druhé smluvní straně, se výpověď považuje za
účinnou okamžikem prokazatelného odeslání výpovědi na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
6. Osobní údaje
Provedením objednávky Reklamy, nejpozději však uzavřením smlouvy souhlasí Zadavatel se zařazením
všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Economia, a.s.,
se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B, vložka č. 12746, jakožto správce (dále v tomto odstavci
jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím dalšího zpracovatele
pro účely plnění smlouvy a pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do
odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny
i další údaje. Tímto ustanovením není dotčeno právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje po dobu
nutnou k úplnému vypořádání všech práv a povinností vzniklých ze závazkového vztahu, jakož i po dobu
předepsanou obecně závaznými právními předpisy. Zadavatel bere na vědomí, že má práva dle § 11,
21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností
o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
7. Společná a závěrečná ustanovení
7.1. Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití
faxu či e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty bez
zaručeného elektronického podpisu (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí
takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru
apod.). Provozovatel i Zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu
druhé strany.
7.2. Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné
informace, které jí budou zpřístupněny vrámci vztahu založeného objednáním Reklamy a nebo návrhem
na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek.
7.3. Zadavatel prohlašuje, že je mu známa ta skutečnost, že Provozovatel je členem oborového zájmového
sdružení SPIR (sdružení pro internet a reklamu) a Zadavatel uděluje Provozovateli neodvolatelný souhlas
s užitím údajů o reklamních kampaních pro výzkum internetu v rámci SPIR.
7.4 Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě
písemné dohody stran.
7.5 Objednáním Reklamy nebo uzavřením smlouvy s Provozovatelem Zadavatel akceptuje v plném rozsahu
tyto obchodní podmínky a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami
a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Zadavatelem má přednost uzavřená
písemná dohoda.
Obchodní podmínky 05
7.6 Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na
http://www.agentura-najisto.cz/obchodni-podminky nebo v sídle Provozovatele.
7.7 Provozovatel a Zadavatel se výslovně dohodli, že v případě sporu vzniklého ze smluvního vztahu
uzavřeného mezi Provozovatelem a Zadavatelem (a v souladu s těmito obchodními podmínkami) je
místně příslušným soudem prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 1 (ve věci patřící do věcné příslušnosti
okresního soudu) nebo Městského soudu v Praze (ve věci patřící do věcné příslušnosti krajského soudu).
7.8 Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České
republiky. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že vzájemné vztahy se řídí ustanoveními obchodního
zákoníku.
7.9 Součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád, který je jako samostatný dokument ke stažení
na webové stránce http://www.agentura-najisto.cz/obchodni-podminky.
7.10 Tyto „Obchodní podmínky inzerce pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s.“
jsou platné a účinné od 1.7.2014. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti
Podmínky s dřívějším datem účinnosti.
Download

obchodní podmínky - Agentura Najisto