SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1475
100 00 Praha 10
tel., fax: +420-295560374
tel.: +420-602150252
e-mail: [email protected]
internet: www.spaudit.cz
AKTUÁLNĚ
Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY
04_2013
duben/květen 2013
OBSAH
1. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších
změnách .................................................................................................................................................. 2
2. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí ................................................................................... 6
3. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení .................................................... 7
Stránka | 1
Již řadu let žijeme v období permanentních
daňových reforem, kterými nás státní správa
(bez ohledu na aktuálně vedoucí politickou
sílu) nepřetržitě udržuje ve střehu a napětí,
což má nade vše pochybnosti blahodárný vliv
na svěžest naší šedé kůry mozkové.
Z nastoleného trendu naše vláda nemíní
ustoupit ani v nadcházejících letech a tak na
svém dubnovém zasedání schválila návrh
zákona o změně daňových zákonů a návrh
zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Nová
úprava daňových zákonů by měla nabýt
účinnosti prvním dnem roku 2014, a to
v souvislosti
s provedenou
rekodifikací
soukromého práva, jejíž účinnost se
předpokládá ke stejnému datu.
Pojďme se proto na předpokládané změny
podívat blíže.
1. Návrh zákona o změně daňových zákonů v
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a
dalších změnách
Vláda na svém jednání konaném dne 17. 4.
2013 schválila návrh zákona o změně
daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a dalších změnách.
Tato rekodifikace se skládá z několika zákonů,
které nabyly platnosti dne 22. března 2012, a
to
-zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) a
zákonů a jejich nahrazení těmito novými
zákony.
Navrhovaná právní úprava má za cíl s účinností
od 1. ledna 2014:
I. přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci
soukromého práva hmotného,
II. realizovat I. fázi jednoho inkasního místa;
plné spuštění jednoho inkasního místa (II.
fáze) se předpokládá s účinností od 1. ledna
2015.
ad I.) Přizpůsobení daňových zákonů
rekodifikaci soukromého práva hmotného
- zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu
soukromém.
Od 1. ledna 2014 je nutné přizpůsobit daňové
zákony. Témata, jež jsou obsahem návrhu
zákona o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva hmotného a
dalších souvisejících změnách, jsou následující:
Tato rekodifikace přinese s účinností k 1. lednu
2014 rozsáhlé změny v oblasti soukromého
práva hmotného. Dojde ke zrušení desítek
a) Přijetí rekodifikace soukromého práva
hmotného vyvolalo nutnost přistoupit ke
změnám v daňových zákonech, z nichž většina
Stránka | 2
má povahu legislativně technickou, a to z
důvodu sjednocení terminologie.
Vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2014
vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a
zákon o obchodních korporacích a některé
další předpisy, na které navrhovaná úprava
reaguje, bylo nutné k tomuto datu přijmout
příslušné změny daňových zákonů formou
novelizace zákonů stávajících. Výjimkou je
právní úprava daně z převodu nemovitostí,
kde je navržen zcela nový zákon o dani z nabytí
nemovitých věcí.
b) Vzhledem k potřebě vzájemně sladit změny
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, s novelou zákona o
daních z příjmů je součástí navrhované úpravy
také novela zákona o účetnictví.
c) Do zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, bylo nutné
promítnout i jiné než terminologické změny,
které s sebou přináší rekodifikace soukromého
práva hmotného. Jako příklad změny
terminologie lze uvést nahrazení právního
úkonu právním jednáním, právní způsobilosti
svéprávností.
d) Zrušení zákona o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí a
integrace daně dědické a darovací do zákona o
daních z příjmů daň z převodu nemovitostí
bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí,
která bude upravena v samostatném novém
zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento
zákon přináší zásadní změnu v osobě
poplatníka této daně, jímž má být zásadně
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
Veškeré příjmy fyzických a právnických osob
z nabytí dědictví nebo odkazu je navrhováno
osvobodit od daně z příjmů. Podle údajů
daňové správy je z důvodu osvobození osob
blízkých výnos daně dědické velmi nízký a jeho
výběr neekonomický. Dochází tak ke zrušení
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů.
Stránka | 3
e) Novela stávajícího zákona o dani z
nemovitostí
Navrhuje se přijetí nového zákona o dani z
nemovitých věcí, jehož předpokládaná
účinnost nastane v průběhu roku 2014. Daň z
nemovitých věcí podle nového zákona však
bude poprvé stanovena až na zdaňovací
období roku 2015.
V této souvislosti navrhovaná právní úprava
zákona o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva hmotného a
dalších souvisejících změnách, mění pro
zdaňovací období roku 2014 rozhodný den pro
stanovení daně z nemovitostí, a to z 1. ledna
2014 na 31. prosince 2013. Tím bude docíleno
stavu, že rekodifikace soukromého práva
hmotného neovlivní stanovení daně z
nemovitostí na zdaňovací období roku 2014.
ad II.) Realizace I. fáze jednoho inkasního
místa
Dále navrhovaná úprava navazuje na zákon č.
458/2011 Sb., o změně zákonů související se
zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, který realizuje
projekt
jednoho
inkasního
místa
a
harmonizace základů daní z příjmů a veřejných
pojistných.
Dochází k posunu účinnosti některých
ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. o jeden rok
dopředu, tj. na 1. ledna 2014. Dále jsou
doplněny změny další, které v souhrnu s těmi,
které jsou již součástí zákona č. 458/2011 Sb. a
u nichž je navrhován posun účinnosti na 1.
leden 2014, tvoří I. fázi projektu jednoho
inkasního místa. Jde zejména o tyto změny:
zaplacených členských příspěvků
odborové organizaci, odpočet z titulu
úhrady za zkoušky ověřující výsledky
dalšího vzdělávání, příjmy dlužníka v
reorganizaci,
komplexní
úprava
v oblasti členských příspěvků),
-
-
Změny v zákoně o daních z příjmů
-
zrušení vybraných osvobození v
návaznosti na „audit výjimek“ (např.
hodnota přechodného ubytování,
nejde-li o ubytování na pracovní cestě
do 3 500 Kč měsíčně, odchodné u
vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních
sborů,
odpočet
-
osvobození dividend a veškerých
podílů na zisku pro fyzické i právnické
osoby vyplácené mezi tuzemskými
poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska,
Norska a Islandu,
prodloužení lhůty pro osvobození
příjmů fyzických osob z prodeje
cenných papírů ze 6-ti měsíců na 3
roky; zavedení ročního limitu 100 000
Kč pro osvobození příjmů z prodeje
cenných papírů, které nejsou součástí
obchodního majetku,
snížení limitu pro odpočet úroků z
hypotečních úvěrů a z úvěrů ze
stavebního spoření z 300 000 Kč na
domácnost na 80 000 Kč,
Stránka | 4
-
zvýšení maximálního limitu pro
odpočet darů na veřejně prospěšné
účely u fyzických osob na 15 %, u
právnických osob sjednocení limitu na
10 %,
-
omezení možnosti uplatnění daňových
úlev pouze pro fyzické osoby nerezidenty s výjimkou rezidentů EU,
Norska a Islandu,
-
zrušení možnosti uplatnění základní
slevy na dani pro osoby s měsíčními
příjmy převyšujícími čtyřnásobek
průměrné mzdy,
-
zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění
zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb.,
-
zavedení možnosti u daňového
rezidenta vypořádat svou roční
daňovou
povinnost
podáním
daňového přiznání i v případě příjmu
ze závislé činnosti zdaněného zvláštní
sazbou daně,
-
-
nulová sazba daně u vybraných
investičních fondů a důsledné zdanění
výplat ze systému kolektivního
investování včetně podílů na zisku; v
návaznosti na nový zákon o
investičních
společnostech
a
investičních
fondech
změna
terminologie a zpřesnění daňového
režimu,
zvýšená podpora výzkumu a vývoje
rozšířením o odpočet od základu daně
také v případě pořízení výsledků
výzkumu a vývoje od výzkumných
organizací a meziročního přírůstku,
-
zjednodušení
tvorby
položek k pohledávkám,
opravných
-
v rámci podpory exportu rozšíření
možnosti
zahrnování
hodnoty
nesplacených
pohledávek
do
daňových nákladů, a to do výše
přijatého pojistného plnění,
-
-
-
zrušení tzv. superhrubé mzdy; v
důsledku toho nastavena sazba daně z
příjmů fyzických osob na 19 %,
zvýšení hranice osvobození u příjmů z
příležitostných
činností
nebo
z příležitostného pronájmu movitých
věcí, včetně příjmů ze zemědělské
výroby, která není provozována
podnikatelem
(samostatně
hospodařícím rolníkem) z 20 000 Kč na
30 000 Kč,
úprava způsobu zdanění příjmů ze
závislé činnosti tak, aby samostatným
základem daně pro daň vybíranou
srážkou zvláštní sazbou byly příjmy,
které nepodléhají veřejným pojistným,
tzn. příjmy z dohody o provedení
práce podle zákoníku práce a
současně se z téhož důvodu zvyšuje
hranice měsíčního příjmu z 5 000 Kč na
10 000 Kč,
Stránka | 5
-
zavedení osvobození příjmů žáků a
studentů z praktického výcviku,
-
aktualizace přílohy zákona o daních z
příjmů sloužící pro zatřídění majetku
do odpisových skupin ve vazbě na
platné číselníky ČSÚ.
Změny v pojistných zákonech
-
Změny v účasti zaměstnanců na
nemocenském
a
důchodovém
pojištění (harmonizace s předpisy
veřejného zdravotního pojištění, za
zaměstnance se nebudou považovat
pouze osoby činné na základě
konkrétního právního vztahu výslovně
uvedeného v zákoně, ale též další
osoby, jejichž příjem podléhá dani z
příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, bude výrazně přiblížen okruh
osob platících pojistné na nemocenské
a důchodové pojištění, pojistné na
zdravotní pojištění a daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti)
-
Zrušení výjimek z vyměřovacího
základu pojistného
zaměstnanců
(pojistnému na sociální zabezpečení a
pojistnému na zdravotní pojištění
budou podléhat téměř stejné příjmy,
jako dani z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti, budou zachovány
pouze odlišnosti nezbytné vzhledem k
okruhu osob účastných pojištění a
výpočtu dávek důchodového a
nemocenského pojištění)
-
zajišťovací příkaz bude moci vedle
uhrazovacího
způsobu
zajištění
připouštět rovněž blokační způsob
zajištění (dojde k blokaci peněžních
prostředků na příslušném bankovním
účtu), úprava umožňující zavedení
elektronických dražeb,
-
možnost uložit pokutu za opožděné
tvrzení daně v poloviční výši v případě,
kdy je před uložením této pokuty
daňové tvrzení podáno, jedná se o
první pochybení tohoto druhu v
daném kalendářním roce a dotyčný
nemá evidován nedoplatek,
Změny v daňovém řádu
-
-
možnost platit vybrané daně inkasem
či prostřednictvím SIPO (např. daň z
nemovitosti, zálohy na dani z příjmů),
rozšíření
přístupu
do
Daňové
informační
schránky
–
vedle
stávajícího přístupu prostřednictvím
uznávaného elektronického podpisu
bude
umožněn
přístup
prostřednictvím datové schránky,
-
nová úprava pokuty za nesplnění
povinností nepeněžité povahy se
sankcí do 500 000 Kč (dosavadní
pořádková
pokuta
neumožňuje
sankcionovat nesplnění registrační,
oznamovací, ohlašovací či záznamní
povinnosti),
Stránka | 6
snížení úroku, který je správce daně povinen
hradit, coby „paušalizovanou náhradu škody“
za to, že neoprávněně zadržoval prostředky
daňového subjektu, na úroveň nařízení vlády o
úroku z prodlení podle občanského zákoníku.
2. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
Vláda ČR navrhuje počínaje rokem 2014 zrušit
dosavadní zákon č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, při současném zachování zdanění
úplatných převodů nemovitostí v podobě
zdanění nabývání nemovitých věcí. Oproti
současné právní úpravě daně z převodu
nemovitostí je navrženo sjednocení osoby
poplatníka daně v osobě nabyvatele, jak je
tomu v drtivé většině členských zemí EU. Na
základě této úpravy dojde ke zrušení institutu
ručitele pro účely této daně.
Návrh umožní omezit počet případů
povinného předkládání znaleckých posudků
podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně
nemovitých věcí. S tím je spojena nová
konstrukce základu daně u běžně převáděných
nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody
nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci
a některé pozemky.
Pro určení základu daně se navrhuje cenu
sjednanou porovnat (namísto zjištěné ceny dle
znaleckého posudku) s výší 75 % tzv. směrné
hodnoty, pokud se tak poplatník rozhodne.
Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem
daně, vychází z cen nemovitých věcí v daném
místě a čase při zohlednění druhu, účelu,
polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně
technických parametrů nemovité věci.
Poplatník díky této změně nebude mít za
povinnost vždy předložit znalecký posudek,
nicméně bude mu zachována možnost v
případě jeho zájmu znalecký posudek nechat
vyhotovit. I v tomto případě se nově bude
porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 %
zjištěné ceny ve znaleckém posudku.
Návrh celkově omezuje rozsah písemností, jež
budou poplatníci povinni k daňovým
přiznáním přikládat. Současně dojde k
odstranění povinného ověřování listin, neboť
nová právní úprava dává poplatníkům
možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve
formě kopie.
Z hlediska osvobození od daně se nově
navrhuje
rozšířit
možnost
uplatnění
osvobození od daně pro případy všech prvních
úplatných nabytí nových bytů a rodinných
domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí.
Zákon též nově odstraňuje dvojí zdanění
finančního
leasingu,
neboť
zahrnuje
osvobození pro případy nabytí nemovité věci
užívané na základě smlouvy o finančním
leasingu jejím uživatelem při skončení
leasingového vztahu.
Ministerstvo financí podle záměru připraví
vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí
podle typu pozemku a lokality. Předpokládá se
rovněž zveřejnění daňové kalkulačky, která
Stránka | 7
umožní poplatníkovi zjistit výši daňové
hodnoty odvozené od směrných hodnot.
Zákon by měl být, stejně jako nový občanský
zákoník, účinný od 1. ledna 2014.
3. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v
insolvenčním řízení
V návaznosti na změny interpretace v aplikaci
§ 44 zákona o dani z přidané hodnoty (oprava
výše daně u pohledávek za dlužníky v
insolvenčním řízení), vyvolané i publikovanou
judikaturou, vydalo v uplynulých dnech
Generální finanční ředitelství dodatek, kterým
mění původně zveřejněnou Informaci GFŘ ze
dne 22. 7. 2011 takto:
Bod 1. 1. nově zní:
„1.1. Použití přechodných ustanovení k z. č.
47/2011 Sb.
Na aplikaci ust. § 44 ZDPH, tj. možnost
provedení opravy výše daně u pohledávek za
dlužníky v insolvenčním řízení, dopadá
přechodné ustanovení čl. II bod 1. z. č.
47/2011 Sb. Podléhalo-li tedy původní
zdanitelné plnění ZDPH ve znění před
účinností novely, tj. do 31. 3. 2011, nelze u
tohoto plnění opravu výše daně podle ust. §
44 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2011
provést. Předcházející znění ZDPH institut
opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v
insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné
ustanovení, které by bylo na aplikaci
ustanovení § 44 možné vztáhnout, zákon č.
47/2011 Sb. neobsahuje.
V ostatním zůstává Informace GFŘ č.j. 23
024/11-3210-010165 ze dne 22. 7. 2011 beze
změny.
Opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH lze
tedy provést pouze u zdanitelných plnění
poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011,
resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za
zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 3. 2011.“
Postup podle takto změněného bodu
Informace bude správce daně vůči věřitelům
aplikovat na případy oprav výše daně
uplatněné po vydání tohoto Dodatku.
Stránka | 8
Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy
[email protected] . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným
odborníkům na danou oblast.
Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a
novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v oblasti účetnictví,
daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP
Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na
základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem.
Stránka | 9
Download

Bulletin SP Audit 04/2013