Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení
TEORETICKÁ ČÁST
1. Označ věty, které jsou pravdivé:
a) Botič je levý přítok Vltavy?
b) Dalejský potok je levý přítok Vltavy?
c) Brusnice je pravý přítok Botiče.
d) Rokytka ústí do Vltavy u Národního divadla.
0,5 b. – celkem 2 b. (pravdivé je pouze b)
2. Napiš datum vzniku dané památky s přesností půl století (např. druhá pol. 20. století)
a) Rotunda sv. Martina na Vyšehradě (2. pol. 11 stol.)
b) Pivovar u Fleků (1499)
c) Meteorologická stanice v Klementinu (1752)
d) Masarykovo nádraţí (1845)
po 1 b. – celkem 4 b.
3. Doplň následující větu: V roce 1911 se odehrál první dálkový let do Prahy, který
absolvoval …(ing. Jan Kašpar)… v letadle Blériot. Letěl z …(Pardubic)… do Prahy
Chuchle a vzdálenost 121 km překonal za 92 min.
0,5 b. – celkem 1 b.
4. V Praze se nachází lanové dráhy, napiš kolik jich je (3) a kde (Petřín, ZOO, hotel
Movenpick na Smíchově).
0,5. – celkem 1,5 b.
5. Vlajka Prahy se skládá:
a) ze dvou pruhů, horní ţlutý, dolní červený (ano)
b) ze tří pruhů, od shora bílý, ţlutý a červený
c) ze dvou pruhů, horní bílý, dolní červený
d) ţlutý klín v červeném poli
1 b.
6. Doplň chybějící celé jméno:
První elektřinou osvětlená ulice byla Hybernská v roce 1882, v roce 1888 osvětlilo 40
obloukových lamp Václavské náměstí. Zaslouţil se o to …(František Křižík).
1 b.
1
Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení
7. Návštěva ze zahraničí by chtěla navštívit nejkrásnější secesní stavby v Praze. Které
bys jim ukázal? (Za každou památku je 1 bod.)
(Wilsonovo (hlavní) nádraţí, Obecní dům, Vinohradské divadlo, Průmyslový palác, Čechův
most, hotel Evropa, Pasáţ Koruna, Topičův dům).
po 1 b. za kaţdou památku
8. V Praze Střešovicích se nachází jedna z nejvýznamnějších památek
funkcionalistického slohu. Která to je?
1 b. – Loosova (Müllerova) vila)
9. Řeka Vltava rozděluje město na dvě části, označ, která místa leží na jejím levém (L)a
která na pravém břehu (P):
a) Chotkovy sady (L)
b) Holešovická trţnice (L)
c) Ministerstvo vnitra (L)
d) MHMP (P)
0,5 b. – celkem 2 b.
10. Přiřaď k sobě:
a) Praţský hrad
b) Slavín
c) Vyšehrad
d) Břevnov
sídlo českých kníţat, králů, prezidentů
hřbitov velkých českých umělců
sídlo českých kníţat (byť Vratislav II. byl za své vlády
jmenován králem)
nejstarší muţský klášter
0,5 b. – celkem 2 b.
11. Válcové kartografické zobrazení v normální poloze je vhodné pro zobrazení:
a) polárních oblastí
b) oblastí mírného podnebného pásu
c) rovníkových oblastí
d) kterékoliv oblasti Země
c) – 1 b.
12. Na základě údajů v tabulce zakroužkuj pravdivá tvrzení:
Kraj Střední stav obyvatel Narození celkem
Zemřelí celkem Přistěhovalí Vystěhovalí
A
1 200 000
4 000
2 000
12 000
4 000
B
1 000 000
6 000
8 000
1 000
2 000
Základní údaje o obyvatelstvu kraje A a kraje B
a) Přirozený přírůstek je vyšší v kraji A neţ v kraji B.
b) Celkový přírůstek obyvatelstva v kraji A je niţší neţ v kraji B.
c) Míra porodnosti v kraji A je niţší neţ v kraji B.
ANO
NE
ANO
2
Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení
1 b. – celkem 3 b., odpovědi: ano/ne/ano
13. Jak dlouho letí pravidelná linka z Bratislavy do Manchesteru, jestliže v Bratislavě
letištní hodiny při odletu ukazují 12 h 10 min a letadlo přistane ve 13 h 25 min
manchesterského času?
a) 1h 15min
b) 2h 15min
c) 3h 15min
d) 4h 15min
1 b. – (b)
14. Přiraď k následujícím popisům památek UNESCO v České republice odpovídající
místo.
a) Území, které v sobě slučuje estetické prvky uměle vytvářené krajiny s přirozenou
zemědělskou krajinou, to vše doplněno o romantické, církevní a hospodářské stavby
v barokním a novogotickém slohu.
b) Jedinečně zachovalý příklad tradiční středoevropské vesnice s velkým počtem původních
staveb z 18. a 19. století postavených ve stylu tzv. „jihočeského selského baroka“.
c) Ţidovská čtvrť a bazilika připomínají souţití ţidovské a křesťanské kultury od středověku
aţ do 20. století. Ţidovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a ţivotě
v této komunitě.
A) Holašovice
B) Kutná Hora
C) Lednicko-valtický areál
D) Třebíč
a – C, b – A, c - D
po 0,5 b. – celkem 1,5 b.
15. Loď vyplouvá ze souostroví Galapágy (91° západní délky, 0° zeměpisné šířky) po
rovníku směrem na západ. Předpokládejme, že délka rovníku je přesně 40 000 km. Za
jakou dobu dopluje na tichomořský ostrov Nauru (167° východní délky, 0° zeměpisné
šířky), pluje-li stálou rychlostí 50 km/h?
a) asi 113 hodin
b) asi 227 hodin
c) asi 573 hodin
d) asi 907 hodin
1 b. (b)
16. Ve které z následujících skupin evropských státu jsou pouze státy, které lze označit
jako bezjaderné?
(elektrickou energii nevyrábějí v jaderných elektrárnách)?
a) Rakousko, Island, Dánsko, Norsko
b) Bulharsko, Slovensko, Norsko, Belgie
3
Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení
c) Nizozemsko, Maďarsko, Litva, Německo
d) Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Slovinsko, Francie
1b. – a
17. Napiš název křivky, která na povrchu Země protíná všechny poledníky pod stále
stejným úhlem jakékoliv velikosti.
loxodroma – 1 b.
18. V současném světě nalezneme mnoho oblastí napětí a konfliktu: místa občanských
válek, národnostních a etnických srážek či náboženských konfliktu. Ke každému popisu
(1 – 3) přiraď jednu z označených oblastí (A – D).
1 .….intifáda neboli válka kamení trvala celkem šest let. Válka byla ukončena aţ v září 1993
podpisem mírové dohody v Oslu, jíţ získaly Gaza a Jericho autonomii…..
2 .….Liga Severu patří jiţ léta ke stálicím politické scény. Od svého vzniku volá po zrušení
přerozdělování peněz mezi bohatou severní a chudou jiţní částí země. Jednou z aktivit je
občasné vyhlašování nezávislé Padánie či organizování nelegálních referend…..
3 ..…oba rivalové spolu vybojovali několik krvavých válek. První konflikt přišel v roce 1947
po odchodu Britů a jeho výsledkem bylo mj. rozdělení Kašmíru. Toto území je předmětem
sporu mezi oběma zeměmi aţ do dnešních časů…..
1- C, 2 – A, 3 - B
po 0,5 b. – celkem 1,5 b.
Celkem: 34 b.
4
Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení
PRAKTICKÁ ČÁST
1. Připrav a popiš nejkratší cestu veřejnou dopravou ze Suchdola do Botanické zahrady
1 b. - (Bus na Podbabu, přívoz a bus k Botanické zahradě)
2. Město A leží o 20°východněji než město B. O kolik se budou lišit jejich místní časy?
1 b. - (1.20 h, tj. 80 minut)
3. Za pomoci atlasu označ pravdivá a nepravdivá tvrzení:
a) Dne 7.12. je v Johannesburgu delší noc neţ v Nairobi.
b) V Lagosu (Nigérie)můţeš Slunce vidět vrcholit na severu i na jihu.
c) Při přechodu ze západní na východní polokouli se po překročení datové hranice datum
nemění.
d) Země je nejdále od Slunce (v odsluní) v červenci.
0,5 b. celkem 2 b. (a – N, b – P, c – N, d – P (v roce 2009 to bylo 4. července))
4. Vypočítej poloměr glóbu, když měřítko mapy z něj odvozené je 1 : 5 000 000.
2 b. - (127,42 cm).
5. Urči podle souřadnic za pomoci atlasu, o která města se jedná, ve kterém státě leží, a
napiš, zda se jedná o hlavní město daného státu:
51° s.š. a 30° v.d.
Kyiv (Ukrajina, hlavní)
7° j.š. a 39° v.d.
Dar es-Salaam (Tanzánie, není, je to Dodoma)
17° j.š. a 68° z.d.
La Paz (Bolívie, administrativní sídlo vlády, jinak i Sucre)
19° s.š. a 70° z.d.
Santo Domingo (Dominikánská republika, hlavní)
po 1 b., celkem - 4 b.
6. Obrázek zachycuje území před a po provedení revitalizace. Označ, který obrázek
zachycuje území po provedené revitalizaci (a nebo b) a v čem revitalizace spočívala. U
každého revitalizačního kroku doplň jaký je jeho konkrétní dopad na uvedenou krajinu.
A
B
5
Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení
správně je B
vytvoření meandrů a zákrutů vodních toků – zpomalení odtoku, moţnost rozlivu při povodni
ozelenění břehů – vytvoření přirozeného biokoridoru, zvýšení diverzity, základní protierozní
funkce
vysázení lesa nad rybníkem – protierozní funkce, zvýšení diverzity
vytvoření liniové zeleně na svazích – protierozní funkce, biokoridory
Po 1 b. za kaţdou správnou odpověď, celkem 1 + x bodů
Celkem: 14 b.
6
Download

Pražský globus 2010 – školní kolo skupina C řešení