ОСНОВНА ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ'' ПОЖАРЕВАЦ
ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА У
ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Пожаревац,
Септембар 2014.
САДРЖАЈ
Резултати васпИтно-образовног рада ..............................................................................................4
у школској 2013/2014. години ..........................................................................................................4
УСПЕХ УЧЕНИКА .......................................................................................................................4
ИЗОСТАНЦИ И ДИСЦИПЛИНА ................................................................................................4
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ..............................................................................................................4
БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ:..........................5
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА............................................................................................................6
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ..............................................................................7
Извештај о раду Наставничког већа ............................................................................................7
Извештај о раду Одељенског већа ...............................................................................................9
од првог до четвртог разреда ........................................................................................................9
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ..........................................................................12
Извештај о раду Одељенског већа ПЕТОГ разредА ...............................................................12
Извештај о раду одељенског већа VI разреда ...........................................................................13
ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА ........................................................17
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА .......................................18
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ..........................................................19
Извештај о раду Стручног већа првог разреда .........................................................................19
Извештај руководиоца Стручног већа другог разреда .............................................................21
Стручно веће за разредну наставу 3. разредА ..........................................................................21
Извештај руководиоца Стручног већа четвртог разреда .........................................................23
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА.............................................................................23
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК..............................................23
Извештај о раду стручног већа наставника страних језика ....................................................24
Стручно веће наставника математике .......................................................................................25
Извештај о раду Стручног већа историје и географије ...........................................................26
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА БИОЛОГИЈА – ХЕМИЈА...............................................28
Извештај стручног већа Физике, ТИО и Информатике и рачунарства ..................................32
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ .................................33
ИЗВЕШТАЈ У РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ .............................34
Педагошки колегијум ......................................................................................................................39
Извештај о раду стручног актива ..................................................................................................40
за развој Школског програма .........................................................................................................40
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ...........................................................................40
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ....................................................................41
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ...............................................44
Извештај о раду педагошко- психолошке службе ........................................................................46
Извештај о раду библиотеке ...........................................................................................................48
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ..............................................................................49
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ...............................................................................49
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ...............................................................................................50
ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ...................................................................51
Извештај о раду Ђачког парламента ..............................................................................................52
Извештај ...........................................................................................................................................53
о активностима у области заштите ученика од насиља ...............................................................53
Извештај о реализацији екскурзијА ...............................................................................................54
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА.........................54
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВУК КАРАЏИЋ .......................................................................................54
Извештај са екскурзије ученика четвртог разреда ...................................................................55
2
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПЕТИХ РАЗРЕДА .............................................55
Извештај о реализацији екскурзије ученика VII разреда.........................................................56
Извештај о реализованој екскурзији ученика VIII разреда .....................................................57
Извештај о раду сајта школе – Маркетинг школе ........................................................................57
О Д Л У К У ...................................................................................................................58
Председник школског одбора.........................................................................................................58
3
РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Укупан број ученика на крају школске 2013/2014. године је 967, што указује на чињеницу да
се и даље наставља тренд смањивања броја ученика јер је тај број прошле године био 1009.
УСПЕХ УЧЕНИКА
Статистички гледано успех ученика је нешто мало слабији у односу на прошлу
годину: мањи проценат ученика са позитивним успехом (96,80% према 98,89%); мање је
одличних ученика у односу на прошлу годину; повећан је проценат ученика са слабим
оценама.
На крају другог полугодишта разред понавља 3 ученика, два ученика је упућено на
поправни испит а 20 ученика због нередовног похађања наставе није било оцењено па је
упућено на разредне испите.
Након обављених поправних и разредних испита поновило је разред укупно 16
ученика.
Просечна оцена је 4,34 што је такође нешто мање него прошле године када је била
4,47.
ИЗОСТАНЦИ И ДИСЦИПЛИНА
Изостајање са наставе је у овој школској години један од проблема јер је број
изостанака јако порастао у односу на прошлу годину.
Бележи се пораст насиља међу децом али је школа у овој школској години успешно
излазила на крај са тим проблемом. Благовремено смо и адекватно реаговали на све појаве
које су потенцијално могле да прерасту у озбиљније инцитенте а посебна пажња је била
посвећена превентивном васпитном раду са ученицима.
У случајевима где је то било потребно појачани васпитни рад је давао добре
резултате.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА
Наставни садржаји су реализовани, како редовна настава тако и остали видови
наставног и ваннаставног рада са ученицима.
У току школске године благовремено смо идентификовали ученике који су имали
тешкоће у савладавању градива и којима је била потребна додатна подршка тако да смо
имали 5 ученика који су радили по ИОП-у а за већи број ученика је примењивана
индивидуализација у наставни чиме су наставни садржаји прилагођавани њиховим
индивидуалним карактеристикама и могућностима.
4
10
12
11
11
13
3
1
3
2
3
4
50
13
13
13
2
2
2
2
3
9
59
15
12
15
0
4
2
3
2
1
54
16
17
15
4
6
2
5
1
5
71
15
18
13
13
5
64
20
14
15
14
9
72
16
15
18
18
7
12
0
3
2
3
1
2
46
13
16
9
2
3
0
1
2
5
51
14
17
14
0
6
2
3
2
3
61
14
15
14
0
6
3
0
2
4
58
15
14
15
18
5
67
9
13
14
7
6
49
11
17
14
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
29
21
4
5
2
3
5
14
109
29
29
29
0
10
4
4
4
4
113
30
30
28
4
12
4
5
3
9
125
29
30
27
29
10
125
25
27
27
19
15
113
27
29
32
22
15
0
15
20
12
4
4
2
1
4
8
70
19
22
11
10
2
2
4
3
73
18
17
19
4
9
2
4
2
5
80
18
17
10
22
6
73
12
17
13
7
7
56
8
18
14
4
5
0
8
7
4
0
3
2
4
0
1
1
2
1
6
29
5
3
6
1
2
17
8
6
3
2
1
1
4
25
6
8
11
4
1
30
10
7
10
5
4
36
13
8
13
9
4
9
3
4
10
1
2
2
1
1
19
2
6
6
4
2
1
1
1
1
17
5
5
6
3
3
22
3
3
4
7
4
21
5
3
5
9
6
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
3
1
2
1
1
0
5
4
0
2
3
0
9
0
3
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
1
1
1
3
1
1
1
1
0
4
4
0
1
1
1
1
1
6
2
1
2
1
0
1
1
1
4.78
4.71
4.79
4.52
4.83
4.49
4.63
4.27
4.54
3.79
4.87
4.12
4.67
4.85
4.43
4.44
4.36
4.26
4.43
4.87
4.49
4.29
4.40
4.76
4.59
4.49
4.39
4.28
4.07
4.53
4.24
4.30
4.36
4.24
3.79
4.03
4.11
4.27
4.31
4.21
3.74
3.92
237
100
250
85
90
5860
958
729
913
117
243
90
86
204
177
3517
1817
2282
2427
2102
832
9460
2967
2064
1980
2202
940
10153
2160
2357
3167
2177
0
203
203
95
127
1164
1386
415
385
800
577
262
413
953
5
2210
433
83
673
215
85
1489
126
1683
167
574
1148
265
1006
59
70
197
148
277
183
3353
1784
961
1575
95
85
51
172
139
607
5469
1623
1047
2650
0
237
100
1414
85
90
7246
958
1144
1298
117
243
90
86
204
177
4317
2394
2544
2840
3055
837
11670
3400
2147
2653
2417
1025
11642
2286
4040
3334
2751
0
5
Vukovci
Ukupno
izost.
4.41
4.48
1148
265
1006
59
70
197
148
277
183
3353
1581
961
1575
95
85
51
172
139
607
5266
1528
1047
2523
Neopravd.
Ponavljaju
Popravni
ispit
Razredni
ispit
Sa ned.
ocenama
Dovoljn
Dobri
Vrlo dobri
Odlični
Bez neg. oc.
Z
Opravdani
22
22
25
3
4
5
5
4
6
96
26
29
22
4
5
2
3
5
14
110
29
29
29
0
10
4
6
4
4
115
30
32
29
4
12
5
5
3
9
129
30
32
28
31
10
131
29
27
29
21
15
121
27
32
32
22
15
M
Prosecna
ocena
1
2
3
Zabela
I Dubravica
Batovac
Brezane
Zivica
Dragovac
Ukupno I
1
2
3
Zabela
II Dubravica
Batovac
Brezane
Zivica
Dragovac
Ukupno II
1
2
3
Zabela
III Dubravica
Batovac
Brezane
Zivica
Dragovac
Ukupno III
1
2
3
Zabela
IV Dubravica
Batovac
Brezane
Zivica
Dragovac
Ukupno IV
1
2
3
V
4
5
Ukupno V
1
2
VI
3
4
5
Ukupno VI
1
2
VII
3
4
5
Broj ucen
Odelenje
Raz
БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ:
0
0
0
0
0
0
Ukupno VII
1
3
4
VIII
5
6
Ukupno VIII
razred
Ukupno u skoli
128
29
28
32
23
25
74
17
54
12
49
15
47
7
28
7
1
10
17
5
15
125
29
27
32
23
25
18
15
18
10
137
967
4
0
1
0
0
0
3
12
14
8
13
8
11
8
8
6
6
6
4
1
1
1
78
59
136
62
42
29
522
445 846 463 226 145
Srednja ocena - Niži razredi
Srednja ocena - Viši razredi
0
1
4.09
4.13
4.15
4.06
3.95
4.27
9861
1409
1833
3779
2276
2547
2550
24
103
177
62
58
12411
1433
1936
3956
2338
2605
0
6
6
4
3
5
3
1
1
0
0
4.11
11844
424
12268
24
12
25
20
2
3
4.34
4.521
4.152
59314
9062
68376
24
1
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Окружно такмичење
Предмет
Раз.
VIII
VII
VI
V
VI
VII
V
VI
VII
VIII
Укупно
ученика
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
Хемија
VII
2
Физика
VI
VII
1
1
1
1
V
2
1
VI
VII
VII
1
1
1
1
VIII
1
1
VI
1
1
VIII
V
VII
1
1
Српски језик
Математика
Биологија
Историја
Географија
ТИО
1.место
2.место
Републичко такмичење
3.место
Укупно
ученика
1.место
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
VIII
1
1
Физичко
(атлетика)
VII
1
Физичко
(стонитенис)
VIII
УКУПНО
ОПШТИНСКО:
2
27
3.место
1
1
1
Шта знаш о
саобраћају
2.место
1
1
2
2
17
8
4
2
1
1
1. МЕСТО- 2 ученика
2. МЕСТО- 9 ученика
3. МЕСТО- 14 ученика
6
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Прво полугодиште
Током првог полугодишта школске 2013/14. године одржане су 4 седнице
Наставничког већа. Њима је руководио директор школе Радивоје Јаковљевић. Седницама је
присуствовала већина чланова Наставничког већа, по потреби и секретар школе, тако да су
све одлуке благовремено усвајане и реализоване. Записник је водила библиотекар Валентина
Миладиновић.
Наставничко веће се у свом раду највише бавило питањима успеха и владања
ученика, са посебним освртом на васпитни рад са децом. Општи закључак је да школа
релативно добро испуњава своју образовну функцију, док је потребан озбиљнији и
организованији рад са децом, посебно на спречавању насиља свих врста. У том циљу је
Наставничко веће изрицало одређене васпитно – дисциплинске мере за поједине ученике.
Преглед најважнијих питања, којима се Наставничко веће бавило, као и одлука,
донешених на седницама Наставничког већа:
12.09.2013.
04.11.2013.
27.11.2013.
25.12.2013.
- Усвојени су Извештаји о раду за школску 2012/2013. год.
- Усвојен је Годишњи плана рада за школску 2013/2014. год.
- Усвојен Школски програм;
- У оквиру стручног усавршавања одређени су учитељи и наставници, који
ће одржати огледне часове;
- Из каталога који је издао Завод за унапређење образовања и васпитања за
школску 2013/14. годину, изабрана су 2 семинара, која су планирана да се
одрже у нашој школи: „Даровит ученик у инклузивном одељењу –
идентификација и подршка критичком мишљењу у настави“ и
„Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише“;
- Усвојен распоред контролних и писмених задатака;
- Утврђен број група за изборне предмете;
- Усвојен план и програм екскурзије ученика шестог разреда.
- Представљен програм Комисије за културну и јавну делатност поводом
прославе Дана школе 7. новембра 2013. год.
- Усвојен је извештај Одељенских већа о успеху и владању ученика на крају
првог класификационог периода;
- Усвојен извештај о резултатима завршног испита на крају основног
образовања у школској 2012/13. год;
- Усвојен је извештај о реализованим екскурзијама ученика VII и VIII
разреда;
- Разматран је предлог нацрта Статута;
- Педагог школе Невена Јанковић је упознала Наставничко веће са
предлогом пројекта „Школа без насиља“
- Донета одлука о правцу екскурзије ученика VI разреда;
- Усвојен је извештај Одељенских већа о успеху и владању ученика на крају
првог полугодишта;
- Представљен програм Комисије за културну и јавну делатност поводом
прославе Дана Светог Саве 27.01.2014. год.
- Усвојен извештај о реализованој предметној настави у разредној;
- Формиран школски тим за пројекат „Школа без насиља“.
7
Друго полугодиште
Током другог полугодишта 2013/14. године одржано је 14 седница Наставничког
већа. Њима је руководио директор школе Радивоје Јаковљевић, а у његовом одсуству
помоћник директора Лидија Ристић.. Седницама је присуствовала већина чланова
Наставничког већа, по потреби и секретар школе, тако да су све одлуке благовремено
усвајане и реализоване. Записник је водила библиотекар Валентина Миладиновић.
Наставничко веће се у свом раду највише бавило питањима успеха и владања
ученика, са посебним освртом на васпитни рад са децом. Општи закључак је да школа
релативно добро испуњава своју образовну функцију, док је потребан озбиљнији и
организованији рад са децом, посебно на спречавању насиља свих врста. У том циљу је
Наставничко веће изрицало одређене васпитно – дисциплинске мере за поједине ученике.
Преглед најважнијих питања, којима се Наставничко веће бавило, као и одлука,
донешених на седницама Наставничког већа:
09.01.2014.
26.02.2014.
03.04.2014.
09.04.2014.
07.05.2014.
16.05.2014.
19.05.2014.
31.05.2014.
03.06.2014.
12.06.2014.
20.06.2014.
- Дат је предлог активности за период до почетка другог
полугодишта.
- Дат је предлог Наставничког већа за чланове Школског одбора
из редова запослених (изабрани су следећи кандидати: Новица
Живковић, Весна Рајчић и Нина Ђуровић);
- Донета одлука о избору уџбеника;
- Дат предлог чланова Комисије за избор директора.
- Усвојен извештај одељенских већа о успеху и владању ученика
на крају трећег класификационог периода;
- Припрема дана отворених врата за будуће прваке.
- Одржана посебна седница за давање мишљења Наставничког
већа у поступку избора директора школе, којој присуствују сви
запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним
изјашњавањем. На конкурс се јавила два кандидата: Радивоје
Јаковљевић и Радмила Крстевска.
- Организација пробног тестирања осмог разреда;
- Крос РТС-а;
- Учешће школе у малим олимпијским играма.
- Одржана ванредна седница због увођења ванредног стања у
Републици Србији услед обилних киша и поплава;
- Пројекат „бесплатни уџбеници“;
- Резултати пробног тестирања ученика осмог разреда.
- Организација прикупљања хуманитарне помоћи због
поплављених подручја у Републици Сребији.
- Одржана ванредна седница Наставничког већа због престанка
мандата тренутном директору Јаковљевић Радивоју. Дат је
предлог Наставничког већа да вршилац дужности директора из
редова колектива буде Лидија Ристић.
- Усвојен извештај о успеху и владању ученика осмог разреда;
- Дистрибуција уџбеника.
- Проглашен ђак генерације: Кристина Николић 8/3;
- Усвојен извештај о изведеним екскурзијама;
- Усвојен извештај о републичким такмичењима;
- Полагање разредних испита;
- Информација о изборним предметима;
- Израда годишњих извештаја.
- Усвојен извештај о успеху и владању ученика на крају школске
године;
8
26.06.2014.
18.08.2014.
28.08.2014.
- Дата информација о завршном испиту (прелиминарни
резултати: српски језик – 10,84, математика – 9,17, комбиновани
тест – 12,39);
- Формиране комисије за полагање поправних испита;
- Дати планови за екскурзије за школску 2014/15. год.
- Дата сагласност Наставничког већа за продужени боравак;
- Дистрибуција уџбеника.
- Усвојен план активности до краја августа 2014. године;
- Формирана комисија за спровођење конкурса за избор
директора;
- Припрема поправних и разредних испита;
- Именовање помоћника директора (в.д. Лидија Ристић је
именовала за помоћника директора Мају Милошевић, професора
разредне наставе);
- Утврђене секције за ову школску годину;
- Припрема за свечани пријем ђака првака;
- Дато стручно упутство о попуњавању школске документације;
- Усвојен распоред часова и распоред дежурстава;
- Дистрибуција уџбеника.
Библиотекар и записничар,
Валентина Милиадиновић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА
ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
30. октобар 2013. године
1. Седница Одељенског већа – Дневни ред :
- Анализа успеха и владање ученика на крају првог класификационог периода
- Реализација наставног плана и програма
- Текућа питања
Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају овог првог класификационог
периода . Учитељи од првог до четвртог разреда су по одељењима прочитали своје
извештаје о успеху ученика на крају овог класификационог периода. Учитељица Сања
Николајевић је обавестила Одељенско веће да је једном ученику четвртог разреда дала
укор разредног старешине , јер је вређао по националној основи друге ученике.
Одељенско веће је примило к знању ту њену одлуку која је оправдано донета од њене
стране.
Поднет је извештај о реализацији наставног плана и програма за овај период . До сада је
реализовано у потпуности све што је предвиђено планом и програмом .
Под текућим питањима било је речи о предстојећим семинарима за стручно усавршавање
учитеља и наставника на нивоу наше школе . С обзиром да ће семинари бити
организовани у нашој школи потребно је да се сви учитељи и наставници укључе у
реализацију истих . Први семинар биће одржан од стране издавачке куће ,,Клет“ 14.
децембра , а други од стране издавачке куће ,,Бигз“ 13. јануара .
20. децембар 2013. године
2. Седница Одељенског већа – Дневни ред :
- Анализа успеха и владање ученика на крају првог полугодишта
- Реализација наставног плана и програма
- Текућа питања
9
Учитељи од првог до четвртог разреда су по одељењима прочитали извештаје о успеху и
владању својих ученика на крају првог полугодишта школске 2013/2014. године . Такође ,
учитељи су прочитали имена ученика који завршавају ово полугодиште са свим петицама .
Поднет је и извештај од стране свих учитеља што се тиче реализације наставног плана и
програма за крај првог полугодишта. План и програм за ово полугодиште је реализован у
потпуности , јер није било никаквих не предвиђених одступања . Часови редовне наставе су
реализовани у потпуности као и часови допунске и додатне наставе .
Под текућим питањима било је речи о организовању трибине на тему ,, Вршњачко насиље и
насиље у породици “ . Трибина ће се одржати у просторијама наше школе у понедељак 23.
децембра 2013. године са почетком у 18 часова . Потребно је одабрати по два родитеља из
сваког одељења који ће присуствовати трибини и узети учешћа у њој .
Поново је наглашено да нам се приближава крај полугодишта и предстојећи празници које
деца воле да обележе на баш не примерен начин . Потребно је скренути пажњу ученицима да
не доносе разне врсте петарди и других средстава , јер ће бити строго кажњени . Такође,
учитељи као и наставници треба да појачају дежурство и контролу у овим последњим
данима првог полугодишта како не би дошло до неких проблема .
Подела ђачких књижица биће последњег дана 27. децембра 2013. године на крају наставе, а у
договору међу Активима учитељи ће одржати своје родитељске састанке .
10. јануар 2014. године
3. Педагошки колегијум – Дневни ред :
- Извештај о самовредновању
- Развојно планирање
- Информисање о посети часовима
- Стручно усавршавање наставника
Седници су присуствовали директор школе, заменик директора , педагошка служба и
руководиоци Одељенских већа .
Маја Милошевић поднела је извештај о томе како теку реализације што се тиче
самовредновања као и развојног планирања . За сада све тече по предвиђеном плану .
Психолошко-педагошка служба је поднела извештај о посетама часовима и њихово
мишљење је да се у првом полугодишту нешто слабије реализовала ова посета , али да ће се
много више њој посветити у другом полугодишту и предвиђене посете реализовати у
потпуности .
Стручно усавршавање наставника за сада тече по предвиђеном току и редоследу . Први
семинар је већ одржан , а предстоји и други који је заказан за 14. јануар 2014. године . Са
овим семинаром ће више од 80 посто радника бити укључено и самим тим ће и стручно
усавршавање радника бити на завидном нивоу за овај период. Такође ће од стране ПП
службе бити организовано предавање на тему ,, Вршњачко насиље и насиље у породици “ за
све просветне раднике Основне школе ,, Вук Караџић“ за16. јануар са почетком у 9 часова .
31.03.2014. године
4. седница
Дневни ред :
1. Анализа успеха и владање ученика на крају класификационог периода
2. Реализација наставног плана и програма
3. Текућа питања
Прочитан је извештај о успеху ученика по разредима и одељењима и њиховом
владању за овај класификациони период.
Наставни план и програм за овај период је у потпуности реализован и није било
никаквог одступања од предвиђених садржаја .
10
Под текућим питањима било је више ставки око којих смо се договорили шта ће се
радити у наредном периоду у нашој школи .
Планирани јавни наступ наше школе је за средину маја месеца и утврђена је тема са
којом ће наша школа наступати ове године , а то ће бити „ТВ ВУК“ . Припреме око
јавног наступа су у току , већ су одабране тачке са којима ће се представити наши
ученици и увелико се одржавају пробе тих тачака .
Наша школа планира да 16. априла организује један дан отворених врата за све наше
ученике од првог до четвртог разреда , као и за ученике који похађају наставу у
издвојеним одељењима , да се направи маскембал за све ученике . Тог дана биће
позвани у госте и ученици који похађају припремни разред у вртићима који се налазе
у кругу наше школе како би се упознали са нашом школом и оним што их очекује у
њој , ако буду хтели да упишу први разред код нас .
Васпитачице и неколико предшколаца ће чинити жири који ће оцењивати
најуспешније маске ученика наше школе. На већу смо се договорили да сви учитељи
са својим ученицима узму учешће у припреми пригодних поклона које ћемо уручити
гостима који тога дана дођу у нашу школу. Планирано је да се направе пригодне
маске, честитке са најлепшим порукама за полазак у школу и показивачи за читање
који ће им користити када науче да читају.
Друштво учитеља организује ликовни конкурс поводом предстојећег хришћанског
празника Ускрса. Ученици наше школе треба да узму учешће на овом конкурсу тако
што ће одрадити ликовне радове на тему овог празника , као и да осликају јаја. Радове
ће најпре оценити и одабрати најуспешније наставници ликовне културе, а најбоља
три ликовна рада и три осликана јајета добиће пригодне награде које ће се доделити у
просторијама Црвеног крста 16. априла у 12 часова где ће награђени ученици са
својим учитељима отићи да преузму своје награде. Радови ученика ове године биће
под шифрама тако да се избегне свака евентуална пристрастност и нерегуларност.
Ученици од првог до трећег разреда ће учествовати и на малим олимпијским
игрицама које ће се одржавати почетком маја месеца. Стигле су већ пропозиције и
игрице које се треба увежбати за тај наступ .Новина је за ову годину што ће трећи
разред имати две екипе , посебно дечаке , а посебно девојчице, док је код првог и
другог разреда остала мешовита екипа.
19.06.2014. године у 10 часова
5. седница
Дневни ред :
1. Анализа успеха и владање ученика на крају другог полугодишта
2. Реализација наставног плана и програма
3. Текућа питања
Прочитани су извештаји по разредима и одељењима о успеху и владању ученика
на крају другог полугодишта школске 2013/2014. године. Дато је на гласање
Одељенском већу да се ученици другог разреда смањи оцена из владања због
великог броја неоправданих изостанака на добар три. Одељенско веће јој је
смањило оцену на предлог учитељице Јелене Смиљковић. Такође, ученици трећег
два одељења на предлог директорке је поправљена оцена из енглеског језика са
врло добар 4 на одличан 5, уз сагласност наставнице енглеског језика.
Што се тиче реализације наставног плана и програма , он је реализован у
потпуности и ако је било у земљи проглашено ванредно стање које су изазвале
поплаве у појединим крајевима наше земље. Два дана није рађено због
проглашења ванредног стања , али 24. маја и 31. маја биле су радне суботе и ти
часови су надохнађени .Све активности које су биле предвиђене за мај месец , али
због ванредне ситуације померене , одрађене су по утврђеном плану крајем маја
месеца и почетком јуна месеца. Једино није реализована екскурзија за ученике
другог и трећег разреда из централне школе и за све ученике издвојених одељења
која је била предвиђена за 3. јун. Наиме ова екскурзија је требала да се изведе на
11
релацији Пожаревац-Београд –Пожаревац , где су ученици требали један део дана
да проведу на води на броду као активну наставу и да уједно прокрстаре рекама
Савом и Дунавом , али како је пре тога била ванредна ситуација услед поплава ,
школа није добила сагласност кризног штаба из Београда тако да руководство
школе није желело да ученици крену на ову екскурзију на сопствени ризик , већ је
реализација ове екскурзије померена за септембар месец када се ситуација смири
у целој земљи и буде безбедно за реализацију ове релације.
Под текућим питањима било је речи о подели ђачких књижица која ће се обавити
28. јуна за путничку смену у 9 часова, а за градску смену у 10 часова. Такође
родитељи ученика који требају да иду на екскурзију добиће нове уговоре које
треба да потпишу и врате својим учитељима како би они на време то проследили
агенцији која је одређена за реализацију ове дестинације.
Колеге учитељи су подсећени да треба да предају своје извештаје до одласка на
одмор , како би ПП служба на време могла да направи коначан извештај за ову
школску годину.
Руководилац стручног већа од првог до четвртог разреда ,
Снежана Живковић
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Током првог полугодишта одржане су две седнице Одељењског већа петих
разреда. На седницама бавили смо се оствареношћу наставног плана и програма у
појединим кварталима школске године. Разговарало се о успеху ученика и изостанцима на
крају првог и другог квартала. Донета је одлука о организовању и извођењу додатне и
допунске наставе. Разредне старешине и психолошко-педагошка служба бавили су се
дисциплином и понашањем ученика, обаљали индивидуалне и заједничке разговоре са
родитељима.
Наставни план и програм је углавном остварен са евентуално једним до два часа
мање из појединих предмета.
Од 134 ученика, колико их има у петом разреду, три ученика нису оцењена на крају
првог полугодишта, а они су били неоцењени и на крају првог квартала. То су: Јасна
Радосављевић V1, Далибор Ранђеловић V2 и Данијела Васић V4. Ови ученици имају велики
број неоправданих изостанака и због тога нису оцењени. Од пет одељења петих разреда
успех на крају првог полугодишта је следећи:
Одличних - 62 ученика,
врлодобрих – 38 ученика,
добрих – 19 ученика,
довољних нема,
недовољних – 15 ученика.
Укупан број недовољних оцена је 40.
Што се тиче васпитно-дисциплинских мера,ученици који имају Укор одељењског
већа и смањену оцену из владања на добро су: Јасна Радосављевић V1, Далибор Ранђеловић
V2, Никола Илић V3, Данијела Васић V4. Против ових ученика ће бити покренут
дисциплински поступак због нередовоног похађања наставе и недоличног понашања на
часовима, а донета је одлука да се ученик Никола Илић на почетку другог полугодишта
премести у одељење V2.
12
Током другог полугодишта одржане су две седнице Одељењског већа петих разреда.
На седницама бавили смо се оствареношћу наставног плана и програма у појединим
кварталима школске године.Реализацијом додатне, допунске наставе и ваннаставних
активности. Разговарало се о успеху ученика и изостанцима на крају трећег и четвртог
квартала. Разредне старешине и психолошко-педагошка служба бавили су се дисциплином и
понашањем ученика, обаљали индивидуалне и заједничке разговоре са родитељима.
Разговарало се о извођењу планиране екскурзије у јуну месецу (09.и 10.јун) на релацији
Пожаревац-манастир Манасија- Ресавска пећина- манастир Раваница- Соко Бања- Ниш
(Ћеле-кула, Медијана, логор Црвени крст)-Пожаревац у организацији туристичке агенције
„Арива“ .
Наставни план и програм је углавном остварен са евентуално једним до два часа
мање из појединих предмета.
Од 132 ученика, колико их има у петом разреду, јер су нас две ученице напустиле
током другог полугодишта, а то су Анастасија Њамцић V1 и Сандра Думитрашко V3, пет
ученика нису оцењени на крају другог полугодишта, а они су били неоцењени и на крају
првог полугодишта. То су: Јасна Радосављевић V1, Далибор Ранђеловић V2 , Никола Илић
V2, Бранка Станчић V3 и Данијела Васић V4. Ови ученици имају велики број неоправданих
изостанака и због тога нису оцењени. Ученици су упућени на разредни испит у јунском
испитном року који је организован 20.06.2014. год. На разредни испит су изашли Јасна
Радосављевић V1 и Никола ИлићV2 и они су понављали пети разред, јер имају више од три
недовољне оцене. Осталим ученицима ће разредни испит бити организован у августу. Од
пет одељења петих разреда успех на крају другог полугодишта је следећи:
oдличних - 73 ученика,
врлодобрих – 30 ученика,
добрих – 22 ученика,
довољних нема,
недовољних – 2 ученика ( још три ученика неоцењена).
Што се тиче васпитно-дисциплинских мера, ученици који имају Укор одељењског
већа и смањену оцену из владања на добро су: Јасна Радосављевић V1, Далибор Ранђеловић
V2, Никола Илић V2. Ученице Данијела Васић и Бранка Станчић нису оцењене ни из
владања, јер не похађају наставу.
Руководилац одељењског већа
Драгица Јовановић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА VI РАЗРЕДА
Прва седница одељенског већа одржана 28.8.2013. године на којој је:
- Изабран руководилац одељенског већа. За руководиоца изабран Милутиновић Миле.
- Усвојен план и програм васпитно образовног рада одељенског већа и план и програм
васпитно образовних активности.
- Усвојен распоред часова за ову школску годину.
- Усвојен план и термин израде писмених и контролних задатака као и допунске и
додатне наставе.
- Вођен разговор о екскурзији
Седница одељенског већа на крају првог класификационог периода одржане 31.10.2013.
године са следећим дневним редом:
1) Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
2) Реализација наставог палана и програма
3) Договор о прослави дана школе
I
13
На почетку шкослке године 2013/2014. уписано 118 ученика, мушких 70 и женских 48
расподељених у 5 одељења:
- VI1 29 ученика
- VI2 27 ученика
- VI3 29 ученика
- VI4 18 ученика
- VI5 15 ученика
На крају првог класификационог периода позитиван успех је постигло 84 ученика, са
негативним оценама 32 ученика, неоцењена 2 ученика.
Укупан број недовољних оцена 64.
Ученици који су имали потешкоће у учењу – укупно 8: Јован Милић VI1, Милица Лука VI1,
Николић Дејан VI1, Ферди Плана VI3, Душан Радуловић VI3, Љиља Радовановић VI3,
Матеја Нешић VI4, Ненад Маријановић VI4.
У овом периоду ученици су направили укупно 1 860 изостанака:
- Оправданих 1 651
- Неоправдани 209
Ученици којима су изречен васпитно дисциплинске мере:
1) Укор одељенског старешине изречено за 8 ученика: Тони Тодоровић VI2, Стефан
Обрадовић VI2, Ана Миловановић VI2, Андреја Томић VI2, Нина Јовановић VI3,
Милан Перић VI4, Ненад Шарић VI4, Немања Лендић VI5.
2) Укор одељенског већа изречено за 7 ученика: Јован Милић VI1 – предлог за
покретање васпитно дисциплинског поступка, Дејан Николић VI1 – предлог за
покретање васпитно дисциплинског поступка, Марко Ваљаревић VI2, Ферди Плана
VI3, Антић Милан VI4, Нешић Матеја VI4, Маријановић Ненад VI4 – предлог за
покретање васпитно дисциплинског поступка.
II
Наставни план и програм реализован у потпуности са толеранцијом од једног до два
неодржана часа због кроса РТС-а и екскурзија.
Допунска и додатна настава реализована према потреби.
III
По питању Дана школе прихваћен предлог да се овај дан обележи 7.11.2013. године са
пригодним културно уметничким програмом а настави надокнади касније.
Седница одељенског већа на крају првог полугодишта одржана 23.12.2013. године са
следећим дневним редом:
1) Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
2) Реализација наставног плана и програма
3) Текућа питања
I
Укупан број ученика на крају првог полугодишта је 120:
- Мушких 72
- Женских 48.
Два ученика су дошла у одељење VI4 током полугодишта и то: Трифуновић Милош и
Марковић Лазар.
На крају првог полугодишта позитиван успех је постигло 105 ученика:
- Одличних 41
- Врло добрих 10
- Добрих 24
- Неоцењен 1 (Тодоровић Ђулијано)
Са нетативним успехом 14 ученика:
- Са 1 недовољном 6 уч.
14
- Са 2 недовољне 2 уч.
- Са 3 и више недовољних 6 уч.
Укупан број недовољних оцена 43.
Средња оцена одељења 3,82.
Ученици који су имали потешкоће у настави:
VI1: Милица Лука, Весна Станчић, Јован Милић, Дејан Николић
VI2: Николић Милан
VI3: Љиља Радовановић, Душан Радуловић, Ферди Плана
VI4: Маријановић Ненад, Нешић Матеја
Укупан број изистанака на крају првог полугодишта износи 4 596.
Оправданих изостанака 3 673 а неоправданих 923.
По питању владања појединим ученицима изречене су одређене васпитне и васпитно
дисциплинске мере због кршења кодекса понашања ученика.
Укор одељенског старешине и смањење оцене из владања на брло добар 4 изречен за следеће
ученике: Дејан Николић VI1, Марија Чарлика VI2, Марко Ваљаревић VI2, Нина Јовановић
VI3, Милан Перић VI4, Ненад Шарић VI4 и Немања Лендић VI5.
Укор одељенског већа и смањење оцене из владања на добар 3 изречен за следеће ученике:
Нешић Матеја VI4, Антић Милан VI4.
Укор директора школе и смањењ оцене из владања на задовољавајући 2 изречен за следеће
ученике: Милић Јован VI1, Ферди Плана VI3 и Маријановић Ненад VI4.
Примерено владање 108 ученика.
Врло добро владање 7 ученика.
Добро владање 2 ученика.
Задовољавајуће владање 3 ученика.
II
Наставни план и програм реализован у потпуности са толеранцијом од једног до два часа
због кроса РТС-а, екскурзије и дана школе.
Допунска и додатна настава реализована по плану.
III
Саопштавање успеха обавити 27.12.2013. године, а родитељске састанке одржати почетком
другог полугодишта.
На крају дргог класификационог периода реализовано је:
1) Анализа успеха и владања ученика на крају 2. класификационог периода
2) Реализација наставног плана и програма
3) Текућа питања
Укупан број ученика на крају 2. класификационог периода 121:
- Мушких 72
- Женских 49
Почетком другог полугодишта у одељење VI4 дошла је ученица Бранковић Дејана из ОШ
„Краљ Александар I“.
На крају овог наставног периода позитиван успех је постигло 101 ученик.
- Са недовољним оценама 18 ученика
- Неоцењено 2 ученика
- Укупан број недовољних оцена: 49.
Ученици који су имали потешкоћа у настави:
Милић Јован VI1, Николић Дејан VI1, Ферди Плана VI3, Радовановић Љиља VI3,
Маријановић Ненад VI4, Нешић Матеја VI4.
Укупан број изостанака на крају трећег класификационог периода 7 428:
- Оправдани: 6 562
- Неоправдани: 866.
15
По питању владања појединим ученицима су изречене одређене васпитне и васпитно
дисциплинске мере, или су потврђене већ раније изречене мере.
Укор одељенског старешине:
Дејан Николић VI1, Даница Миливојевић VI2, Марко Ваљаревић VI2, Марија
Чавлика VI2, Нина Јовановић VI3 – раније изречена мера, Шарић Ненад VI4, Нешић Алекса
VI4, Павловић Вељко VI5.
Укор одељенског већа:
Антић Милан VI4 – раније изречена мера, Нешић Матеја VI4 – раније изречена мера,
Трифуновић Милош VI4, Перић Милан VI4, Коцић Никола VI5.
Укор директора школе:
Милић Јован VI1, дисциплински поступак против Марије Тушеки VI2 и Тонија
Тодоровића VI2, Маријановић Ненад VI4 – раније изречен укор директора.
За ученицу Ферди Плану VI3 оцена из владања са задовољавајуће поправља на добро
владање.
Успех ученика на такмичењима на крају трећег класификационог периода:
- Ђорђевић Јелена VI4: физика, окружно такмичење, друго место; српски језик,
општинско такмичење, друго место – учешће на окружном; математика, општинско
такмичење, друго место – учешће на окружном такмичењу.
- Кукољ Стефан VI5: српски језик, опшитнско такмичење друго место, окружно
такмичење треће место .
- Бранковић Марјан VI5: техничко – информатичко образовање, учешће на
републичком такмичењу.
II
Наставни план и програм реализован у потпуности, допунска и додатна настава реализована
по плану.
III
По текућем питању констатовано да је планирана екскурзија за VI разред под знаком питања
због одустајања ученика одељења VI3 и VI4 од екскурзије.
Крај шкоске године:
1) Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта
2) Реализација наставног плана и програма
3) Текућа питања
I
На почетку школске 2013/2014. године уписано 118 ученика. У току школске године уписана
још три ученика тако да укупан број ученика на крају дргугог полигодишта износи 121:
- Мушких 72
- Женских 49
Позитиван успех на крају другог полугодишта је постигло 113 ученика:
- Одличних 56
- Врло добрих 36
- Добрих 21
Са негативним успехом 8 ученика: Лука Милица VI1, Тодоровић Ђулијано VI1, Милић Јован
VI1, Николић Дејан VI1, Ферди Плана VI3, Душан Радуловић VI3, Нешић Матеја VI4,
Маријановић Ненад VI4.
На разредни испит се упућују три ученика: Милица Лука VI1, Тодоровић Ђулијано VI1,
Душан Радуловић VI3.
На поправни испит се упућују три ученика: Милица Лука VI1, Ферди Плана VI3 (српски
језик) и Нешић Матеја VI4 (математика).
Понавља разред: Милић Јован VI1, Николић Дејан VI1, Маријановић Ненад VI4.
Средња оцена одељења 4,10.
16
Ученици који су имали потешкоће у настави: Лука Милица VI1, Тодоровић Ђулијано VI1,
Милић Јован VI1, Николић Дејан VI1, Ферди Плана VI3, Душан Радуловић VI3, Нешић
Матеја VI4, Маријановић Ненад VI4.
Ученици који су постигли запажене резултате на такмичењима:
- Ђорђевић Јелена VI4: физика, окружно такмичење, друго место; српски језик,
општинско такмичење, друго место – учешће на окружном; математика, општинско
такмичење, друго место – учешће на окружном такмичењу.
- Кукољ Стефан VI5: српски језик, опшитнско такмичење друго место, окружно
такмичење треће место .
- Бранковић Марјан VI5: техничко – информатичко образовање, учешће на
републичком такмичењу.
Укупан број изостанака од почетка школске године 11 542:
- Оправдани 10 053
- Неоправдани 1 489
По питању владања констатовано да већина ученика којима су изречене васпитно
дисциплниске мере након одржаних родитељских састанака после трећег класификационог
периода и индивидуалних разговора са родитељима значајно побољшали своје понашање и
радну дисциплину и тиме побољшали оцену из владања.
Ученицима код којих након предузетих васпитно дисциплинских мера није примећено
побољшање личног понашања и радне дисциплине остају раније изречене васпитно
дисциплиниске мере.
- Примерно владање 110 ученика
- Врло добро владање (4) 7 ученика: Марко Ваљаревић VI2, Тони Тодоровић VI2, Нина
Јовановић VI3, Ферди Плана VI3, Никола Коцић VI5, Немања Лендић VI5, Вељко
Павловић VI5.
- Добро владање (3) 2 ученика: Дејан Николић VI1, Нешић Матеја VI4.
- Задовољавајуће владање (2) 2 ученика: Јован Милић VI1, Маријановић Ненад VI4.
II
Наставни план и програм реализован у потпуности са толеранцијом од једног до два часа
по предмету. Додатна и допунсак настава реализована по плану.
III
Саопштавање успеха обавити 28.6.2014. године – путничка смена од 9 часова.
Руководилац одељенског већа VI разреда
Миле Милутиновић.
ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА
У овој школској години у 7. разред уписано је укупно 135 ученика, и то по
одељењима:
7/1 - 27
7/2 - 32
7/3 - 32
7/4 - 29
7/5 - 15
Успех ученика на крају првог полугодишта је следећи: ученика са позитивним успехом
свега је 27 (7/1) + 29 (7/2) + 32 (7/3) + 22 (7/4) +15 (7/5), ученика са негативним успехом
свега 2 (7/2), а неоцењених 1 (7/2).
Укупно у свим одељењима број ученика по успеху је:
17
oдличних: 8 (7/1) + 18 (7/2) + 14 (7/3) + 4 (7/4) +5 (7/5) = 49
вр. добрих: 12 (7/1) + 8 (7/2) + 13 (7/3) + 9 (7/4) + 4 (7/5) = 46
добрих: 6 (7/1) + 3 (7/2) + 5 (7/3) + 9 (7/4) + 6 (7/5) = 29
довољних: 1 (7/1) = 1
недовољних: 2 (7/2) = 2
неоцењених: 1 (7/2) = 1
Владање ученика:
примерно владање: 27 (7/1) + 29 (7/2) + 29 (7/3) + 21 (7/4) + 15 (7/5),
врлодобро: 2 (7/3) + 1 (7/4),
добро: 2 (7/2), 1 (7/3),
задовољавајуће 1 (7/2)
Укупан број изостанака је 13323 од чега:
оправданих 11 224 :
2160 (7/1) + 2357 (7/2)+ 3167 (7/3)+ 1684 (7/4) +1856 (7/5),
неоправданих 2099:
126 (7/1)+ 1685 (7/2)+ 167 (7/3)+ 61 (7/4) + 60 (7/5).
Ученици са потешкоћама у учењу су: Касандра Плана (7/2).
Ученици Милка Васић и Марјан Стојановић из одељења 7/2 понављају разред.
Ученици Касандра Плана (7/2), Ђорђевић Алекса (7/4), Милић Душан (7/4), Рамић Тамара
(7/4), Стојковић Лазар (7/4), Камберовски Елвис (7/4), Камберовски Елма (7/4) и
Камберовски Емина (7/4) су се у току школске године исписали из школе.
Реализација наставног плана и програма: Редовна настава није у потпуности реализована
због екскурзија и прославе Дана школе.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Број ученика: 137;
Мушких:78;
Женских:59;
Број ученика који уопште не долазе у школу: 0;
Број ученика са позитивним успехом: 136;
Одличних: 62 (са свим одличним оценама 9 ученика);
Врло добрих: 42;
Добрих: 29;
Довољних: 3;
Број неоцењених ученика: 1;
Средња оцена: 4.07 – за одељења 8-1, 8-3, 8-4, 8-5 ( за 8-6 нема података)
Изостанци:
Број оправданих: 11884;
Број неоправданих: 424;
Укупан број изостанака: 12268;
Број ученика са потешкоћама уучењу: 2;
18
Број ученика који уче по ИОП-у: 1;
Број ученика којима се изричу васпитне или дисциплинске мере:
Укор одељенског старешине и владање вр.добро (4): 5;
Укор Одељенског већа и влаадање добро (3): 1;
Реализација програма
Редовна настава: у планираним оквирима
Допунска:74 часа
Додатна: 347 часа
Припремна настава: 1042
Број посебних диплома: 53 (музичка култура-18; ликовна култура- 5; ТО-саобраћај- 2; ТО- 4;
биологија- 6; хемија-2; историја-2; географија-4; српски језик-2; енглески језик-1, физика-1;
математика-1; информатика-1; физичко-4).
Диплома «Вук Караџић»-24.
Напомена: Један ученик се упућује на разредни испит, а један завршава разред по ИОП-у.
Сви остали ученици су полагали завршни испит и заврђили основну школу. Ученик који је
упућен на завршни испит, није изасао у јуну те се упућује на августовски испитни рок.
Руководилац одељенског већа
Светлана Илић Миловановић
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
У току првог полугодишта школске 2013/2014. године Стручно веће првог разреда одржало
је састанке на којима је договарано о активностима које су се реализовале у истом периоду.
У септембру месецу :
-саобраћајни полицајац одржао је краће предавање о понашању у саобраћају
ученицима првог разреда
-одржан је крос РТС-а на пожаревачком хиподрому (у категорији девојчица, треће
место заузела Исидора Петровић I1 )
У октобру месецу:
-извршен је избор тачака поводом прославе Дана школе (ученици првог разреда
припремали три тачке, певали у малом хору и рецитовали две рецитације)
-обележена Дечја недеља низом активности и спортски дан где су ученици првог
разреда играли фудбал на нивоу сва три одељења као и посета градоначелнику са пригодним
програмом
-организован је пријем првака у подмладак Црвеног крста уз представу коју су
припремили ученици старијих разреда
-организована изложба Здраве хране
-одржан родитељски састанак поводом првог класификационог периода
У новембру месецу:
-одржано Књижевно вече (учествовали награђени ученици првог разреда у ликовном
остварењу, презентација часописа ,,Вукова ризница'' где је Јовановић Анђела I1 освојила
треће место)
19
-свечаном академијом у Центру за културу обележен Дан школе где су ученици
првог разреда учествовали са хорском песмом и са две рецитације
У децембру месецу:
-прослава за ученике и за крај првог полугодишта и новогодишње празнике
-родитељски састанак поводом краја првог полугодишта
У току другог полугодишта школске 2013/2014. године Стручно веће првог разреда
одржало је састанке на којима је договорено о активностима које су реализоване у истом
периоду.
У јануару месецу:
- Одржан родитељски састанак на коме су родитељи упознати о предстојећим
обавезама ученика првог разреда.
- Тематско планирање за фебруар.
-
У фебруару месецу:
Тематско планирање за март.
Упознавање са стручном литературом која се односи на практично извођење наставе.
Договор о организовању и посећивању презентација уџбеника различитих издавача.
-
У марту месецу:
Тематско планирање за април.
Избор издавача и набавка уџбеника за наредну школску годину.
Представа” Рoбинсон Крусо” коју су одгледали сви ученици првог разреда.
У априлу месецу:
- Тематско планирање за мај.
- Одржано кратко предавање о зубима и њиховој нези. Ученици првог разреда су
учествовали у изложби ликовних и литерарних радова на тему “Здрави зуби – здрава
храна”, где су одабрани најлепши радови, а сви ученици су награђени симболичним
поклонима.
- Изложба ускршњих јаја и ликовних радова, где су ученици првог разреда узели
учешће.
- Анализа реализације програмских садржаја и постугнуућа ученика на крају другог
наставног периода.
У мају месецу:
- Тематско планирање за јун.
- Пробе тачака за јавни наступ школе.
- Припремање ученика првог разреда за “Мале олимпијске игре” и њихово извођење у
Хали спортова, где је изведена генерална проба свих учесника.
- Јавни наступ школе у коме су ученици првог разреда узели учешће са три своје тачке
и то: “Реп-Школа без насиља”; ритмика “Ав, ав”- Леонтина и хорска песма
“Бројалица” –Колибри.
У јуну месецу:
- Одржане “Мале олимпијске игре” у Хали спортова.
- Завршно вече јавног наступа свих школа где је први разред учествовао са својом
победничком тачком - реповање песме “Школа без насиља”.
- Ученици првог разреда са својим учитељима су били домаћини предшколцима и
њиховим васпитачима који су посетили школу обишли све њене просторије за нижу
наставу и којима је приређен пригодан програм.
- Извршена је анализа успеха и владања на крају школске године.
- 28.6.2014. године одржани су родитељски састанци, одржане одељенске приредбе за
крај школске године и подељене су ђачке књижице.
Руководилац Стручног већа,
Јелена Лукић
20
ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
У школској 2013/2014. години Стручно веће 2. разреда одржало је шест седница. Седницама
су присуствовали сви чланови. Пан и програм реализован је у целини.
Приликом рад Стручно веце је:
 Усвојило школски план и програм
 Извршило поделу задужеља
 Планирало и реализовало родитељске састанке
 Планирало и реализовало школски крос ( јесењи, пролећни и крос РТС а)
 Планирало и реализовало обележавање Дечје недеље и изложбу ,,Здрава храна.. и
Вукове дане.
 Планирало и реализовало коришћење дечије штампе (,, Школарка,,).
 Усаглашавало критеријуме оцењивања.
 Предлагало и реализовало мере за побољшање успеха и владања ученика.
 Усвојило и реализовало договор о посети семинарима.
 Планирало и реализовало изложбе различитих карактера.
 Анализирало учешће ученика на приредби( ;;Фестивал младих,).
 Донео одлуку о одлагању екскурзије ѕа наредну школску годину.
 Планирало и реализовало обележавање Дана школе и Школске славе.
 Сарађивало са педагошко- психолошком службом.
 Остварило успешну сарадњу са осталим Стручном активима
 Решавало текућа питања.
Горица Станојевић
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 3. РАЗРЕДА
Четвртак 09. 01. 2014 одржана је седница Наставничког већа. Дневни ред распоред
рада од 09. 01 до 20. 01. 2014.
Текућа питања:
Наставници и учитељи су упознати са одржавањем семинара и са прославом школске славе
Свети Сава.
Петак 10. 01. 2014 одржан је Педагошки колегијум. Седници су присуствовали
директор, заменик директора, педагошка служба, руководиоци одељенских већа.
Дневни ред:
1. Извештај о самовредновању
2. Развојно планирање
3. Информисање о посети часовима
4. Стручно усавршавање наставника
БИГЗ је 13. 01. 2014 одржао семинар на тему Интерактивним методама кроз наставу
која мотивише. Семинар је одржан у просторијама школе. На њему су присуствовали
ученици и наставници укупно 30 учесника. Предавачи две учитељице из Смедерева.
Семинар је био успешан. Сви учесници су добили сертификат од 8 часова.
16. 01. 2014 одржано је предавање на тему: Вршњачко насиље. Предавање су одржали
педагог и психолог школе. Учесници су упознати са врстама насиља и шта учинити ако је
дете насилно а шта урадити ако је дете изложено насиљу и како васпитати децу да буду
ненасилна. Предавачи су предложили да учитељи и разредне старешине на родитељском
састанку упознају родитеље са овом темом.
17. 01. 2014 у 9 часова одржана је промоција књига. Промоцију књига одржали су
издавачи БИГЗ – а у просторијама школе.
21
Обележавање школске славе „Свети Сава“ 27. 01. 2014. Године. У 12 часова у сали
школе одржана је свечана академија. Присуствовали су ученици, родитељи, радници и
пензионери школе.
07. 02. 2014 издавачка кућа „Нови Логос“ у просторијама школе организовала је мини
презентацију уџбеника за учитеље и наставнике. Презентација је успрешно организована.
Учитељисуупознатиса уџбеницима ове издавачке куће.
Наставничко веће среда 26. 02. 2014. Године. Дневни ред: избор уџбеника, набавка
уџбеника, предлог наставничког већа за чланове школског одбора из редова запослених.
Предлог чланова комисије за избор директора школе и на крају текућа питања. Изгласани су
нови чланови Новица Живковић, Нина Ђуровић и Весна Рајчић.
18. 03. 2014 изабрана тема за приредбу.
21. 03. 2014 шкослко и општинско такмичење из математике. После школског
такмичења ученици трећег разреда су учествовали и на општинском такмичењу. А.
Александра ученица 3-1 освојила је друго место а Слађана М. Бура М. и А. Радиновић треће
место. И остали ученици су солидно урадили и добили 40 поена па надаље.
31. 03. 2014 Културна и јавна делатност школе. Састанку су присуствовали сви
руководиоци актива разредне наставе наставници српског језика музичке и ликовне културе.
Извршен је договор у раду у текућем периоду, припреми и организацији школског
такмичења и јавног наступа школе. Учесници су приказали своје припремљене тачке за
јавни наступ школе. Изабране су тачке. Трећи разред припремио је две тачке.
31. 04. 2014 Наставничко веће
1. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода
2. Реализација наставног плана и програма
3. Текућа питања како дочекати предшколце и припрема радова за такмичење –
Црвени Крст
31. 04. 2014 Наставничко веће. На конкурсу за директора школе пријавила су се два
кандидата Рада Крстовски и Радивоје Јаковљевић. После регуларног гласања Радивоје
Јаковљевић добио је 76 а Рада Крстовски 14 гласова.
07. 05. 2014 Наставничко веће. Разговор о тестирању ученика осмог разреда, који ће
се обавити у петак 09. 05, 10. 05 из српског и математике од 9 до 11 и од 12 до 14 часова.
16. 05. 2014 одржаће се крос РТС-а а 11. 05. Дечије игре. Фестивал ће се одржати 19.
05. 2014. Покупити старе карте за аутобус од ђака и заменити новим картама.
Културна и јавна делатност пробе тачака за фестивал одржане су у уторак среду и
четвртак 13 – 15. 05. 2014 са почетком у 13 и 30 часова.
29. 05. 2014. Године одржан је јавни наступ школе у Дому културе. Ученици 3
разреда извели су ритмику „Плави цвете“.
19. 05. 2014. Одржано је такмичење „Мале олимпијске игре“ у спортској хали у
организацији лпкалне заједнице. Девојчице су освојиле друго а дечаци четврто место.
30. 05. 2014 одржан је крос РТС-а. На кросу су девојчице освојиле прво и друго место
а дечаци друго и треће место.
19. 06. 2014 одржано одељенско веће на коме је анализиран успех ученика 3 разреда
на крају школске 2013-2014 године.
25. 06. 2014 Педагошки колегијум
1. Реализација редовне, додатне и допунске наставе
2. Успех и дисциплина
3. Извештај о изведеним екскурзијама
4. Извештај о учествовању на такмичењима и семинарима
5. Извештај о посећивању наставе
6. Стручно усавршавање
26. 06. 2014 Наставничко веће
1. Успех ученика 8 разреда на завршном испиту
2. Екскурзије. Трећи и други разред није одржана због временски неприлика
3. Договор о продуженом боравку
Зорица Чупић
22
ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
У школској 2013/2014. години Стручно веће четвртог разреда одржало је 6 седница на
којима су присуствовали сви чланови. Стручно веће четвртог разреда реализовало је план у
целини.
У току рада Стручно веће је:
 усвојило Школски план и програм
 извршило поделу задужења
 организовало и реализовало огледна предавања (Весна Рајчић, час природе и друштва
у оквиру теме ,,Прошлост'')
 планирало и реализовало посете, излете и екскурзије (четврти разред на релацији
Пожаревац-манастир Манасија-Крагујевац-Шумарице-Пожаревац)
 планирало и реализовало родитељске састанке после сваког класификационог
периода, као и индивидуалне разговоре по потреби
 планирало и реализовало школски крос (јесењи и пролећни- крос РТС-а)
 планирало и реализовало обележавање Дечје недеље, Вукове дане у оквиру прославе
Дана школе
 предлагало мере за побољшање успеха
 организовало и реализовало семинаре у оквиру издавачких кућа БИГЗ и Klett, као и
Зимски сусрети под покровитељством Друштва учитеља
 планирало и организовало представе различитих садржаја и тематике у оквиру школе
и Центра за културу
 извршило анализу успеха, владања и изостанака ученика на сваком класификационом
периоду
 планирало и реализовало изложбе различитог карактера у школи (Здрава храна, Дечја
недеља, Вукови дани, изложба поводом Светог Саве, Ускршња изложба)
 анализирало учешће ученика на школским, општинским и републичким такмичењима
 планирано и реализовано обележавање Дана школе, школске славе, Фестивала
младих, спасовданске литије, градске славе Тројице, програм у Виминацијуму
 сарадњна са ПП службом, као и осталим Стручним већима
 набавка уџбеника
 планирана надокнада часова услед поплава
 решавало текућа питања
 одржавање часова у првом и другом полугодишту наставника предметне наставе
Руководлиц Стручног већа четвртог разреда
Татјана Цојкић
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
У овом периоду одржано је још четири састанка стручног већа за предмет Српски језик, а
најважније теме о којима се расправљало су следеће:
-Договор око уџбеника ѕа школску 2014/2015. године ,
- Договор око школског такмичења из граматике (25.02.2014. у 12:30 часова),
- Договор око школског такмичења из рецитовања (11.03.2014. у 12:30 часова),
- Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода,
23
- Анализа резултата одржаних такмичења (Ове године ученици су освојили бројна места:
Тамара Најдановић 8/3 освојила је 3.место из рецитовања на Општинском такмичењу и
пласирала се на Окружно такмичење; На Општинском такмичењу из граматике(08.04.2014.)
ученици су освојили следећа места: 5.разред: Мина Пантић 5/1, Анђела Павловић5/2, Ања
Петковић 5/2; 6.разред: Емилија Миленковић 6/1- 2.место, Стефан Кукољ 6/5-2.место, Јелена
Ђорђевић6/4;7.разред: Ана Петровић 7/2-1.место, 8/3. Сви су се пласирали на Окружно
такмичење.
На Окружном такмичењу из граматике(05.04.2014.) следећи ученици су освојили следећа
места: 6.разред: Стефан Кукољ 6/5-3.место, 7.разред:Ана Петровић 7/2-3.место, 8.разред:Јана
Ђорђевић 8/3-2.место. Јана Ђорђевић се пласирала на Републичко такмичење.
- Анализа резултата пробног тестирања ученика 8.разред (Тестирање је било 10.05.2014. у 9
часова. Чланови већа нису задовољни резултатом тестирања, првенствено због тог ашто
ученици нису читали задатке и нису се држали пропозиција. Због свега наведеног бољи
успех је изостао. Чланови већа су редом анализирали задатке и установили где се појавио
највећи број грешака. Договорено је да свако ученицима укаже на грешке и да се заједнички
анализира тест.
- Расподела часова за наредну годину 2014/2015,
-Избор руководства стручног већа (Једногласно је одлучено да Драгица Јовановић буде
председник Стручног већа за школску 2014/2015 годину),
-Подела секција за школску 2014/2015 годину (Агнеш Гроздановић-литерарна, Драгана
Микшић-рецитаторска, Драгица Јовановић-новинарска и Драгана Васовић(Марија
Андрејић)-драмска секција.
-Aнализа резултата из предмета Српски језик на квалификационом испиту одржаном
16.06.2014. (Резултати су слични оном на пробном испиту, веће је уочило у којим задацима
је било највише грешака: 6.задатку, 8.задатку, 9.задатку, 17.задатку.Договорено је да се из
тих области појача рад.)
Руководилац стручног већа: Марија Андрејић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У школској 2013/2014. години стручно веће наставника страних језика су чинили следећи
наставници:Мања Ранковић,Биљана Гачевић,Александра Живковић,Сузана Тодоровић и
Душица Живановић као наставници енглеског језика и Слађана Петровић, Невена Павловић
и Бојана Ћурувија као наставници француског језика. Наставници су били ангажовани на
следећим задацима:
- израда годишњих и месечних планова
- држање редовне,допунске и додатне наставе
- стручно усавршавање
- учествовање на такмичењима
На почетку школске године направљен је годишњи план рада за ову школску годину за све
разреде,као и школски програм за редовну,допунску и додатну наставу.У настави енглеског
и француског језика се користе уџбеници издавача Клет.
Редовна настава је у потпуности реализована. Допунска настава је држана у вишој настави
са ученицима који имају потешкоћа са савладавањем градива а додатна настава је највише
држана ученицима осмог разреда због припреме за такмичење које се одржава у другом
полугодишту.На општинском такмичењу из енглеског језика ученица Јована Стојановић је
освојила треће место док је на окружном била седма.
Као и до сада наставници су учествовали на више семинара.Биљана Гачевић и Душица
Живановић су присусутвовале семинару „ Даровит ученик у инклузивном образовању –
идентификација и подршка критичком мишљењу у настави“ који је одржан у ОШ „ Вук
24
Караџић“ у Пожаревцу.Сузана Тодоровић је учествовала на семинару „ Ка бољем
разумевању 5“ у Пожаревачкој гимназији у организацији ЕЛТА-е, затим „Oxford day“ у
Сава Центру у организацији Oxford Book-a и семинару “Интерактивним методама до оцене
која мотивише” коме су присуствовале и Мања Ранковић и Слађана Петровић. Биљана
Гачевић је присуствовала и семинару “ Зимски сусрети учитеља” у ОШ “ Доситеј
Обрадовић”.Душица Живановић и Сузана Тодоровић су присуствовале стручној трибини за
наставнике енглеског језика у организацији Оxford Центра и издавачке куће Express
Publishing.
Невена Павловић је одржала час у присуству чланова управе школе и колега након истека
приправничког периода а ментор јој је била Слађана Петровић. Александра Живковић је
такође у мају одржала час у присуству чланова управе школе а ментор јој је била Сузана
Тодоровић.Обе су пријављене за полагање стручног испита.
Током школске године је одржано више састанака стучног већа наставника страних језика а
последњи је одржан 20.06. 2014 на коме је извршена подела часова за следећу школску
годину и изабран нови руководилац стручног већа и то је Биљана Гачевић.
Руководилац стручног већа
Душица Живановић
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
Актив је у току школске 2013/2014. одржао пет састанака.
На првом састанку одржаном 27.08.2013. године:
1) Усвојен је план рада за 2013/2014. године;
2) Усвојени су планови рада за школску годину ;
и
3) Текућа питања.
План рада актива:
 Август 2013.
 Усвајање плана рада
 Планирање наставе
 Новембар 2013.
 План корелације са другим наставним предметима и сарадња са
учитељима IV разреда
 Допунска, додатна настава и припремна настава
 Такмичења
 Јануар 2014.
 Такмичења
 Пробни тест за VIII разред
 Реализација плана и програма за III период
 Припреме за полагање завршног испита
 Јун 2014.
 Реализација плана и програма на крају школске године
 Организација завршног испита
 Реализација часова у IV разреду
 Анализа резултата завршног испита
25
На другом састанку актива у новембру 2013. године договорена је корелација са
предметима: физика, хемија, географија, као и сарадња са учитељима IV разреда(држање по
једног часа у полугодишту). Направљен је план држања допунске и додатне наставе, као и
припремне наставе са VIII разредом. Начињени су договори о такмичењима: школско,
општинско,...
На трећем састанку актива математике одржаном 16.01.2014. године учињена је
анализа рада у првом полугодишту. Договорени су детаљи о организацији школског
такмичења из математике и прецизиран план рада припремне наставе за VIII разред у другом
полугодишту.
На четвртом састанку одржаном 13. маја 2014. године анализиран је резултат пробног
теста из математике. Ученици су лоше резултате показали на задацима из алгебре VII
разреда, процентног рачуна и примене пропорција, система једначина и површине –
запремине геометријских тела. Закључак је био да мали број ученика посећује припремне
часове за завршни испит.
На петом састанку актива од 19. јуна 2014. године извршена је анализа рада актива за
протеклу школску годину, а посебан акценат је стављен на анализу урађеног теста ученика
VIII разреда на завршном испиту. Просечан број поена је 9,15 по ученику што је за 1 поен
бољи резултат од прошле године. Пошто нису објављени резултати на нивоу Републике
Србије није могуће вршити поређење на том нивоу, што ће бити урађено у августу месецу.
Свим састанцима актива математике су присуствовали сви чланови актива.
Председник актива наставе математике
Љубиша Митић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Чланови већа:
1. Нина Ђуровић-професор географије
2.Саша Стојановић-професор географије
3.Светлана Илић Миловановић-професор историје
4.Виолета Милетић Николић-професор историје
На састанку Стручног већа, коме су присуствовали сви чланови, одржаног 23.08.2013.
године разговарало се о изради планова за редовну, допунску и додатну наставу, изради годишњег
плана секција (историјске, географске и планинарске), изради годишњег ИОП-а и набавци
наставних средстава. Поменути планови су израђени на време. Утврђен је распоред контролних
вежби и тестирања ученика и предати ППС. Наручене су потребне географске и историјске карте
које су стигле у току полугодишта.
Други састанак Стручног већа одржан је 30.09.2013. коме су присуствовали сви чланови, а
тема је била договор о почетку одржавања припремне наставе за ученике VIII разреда. Договорено
је са се са часовима припремне наставе почне од октобра месеца и да се одржавају у слободим
терминима или у супротној смени.
На састанку одржаном 24.11.2013. године сви присутни чланови већа разговарали су о
предсојећем стручном усавршавању наставника.
Наставници историје су учествовали на стручној трибини у организацији издавачке куће
Kllet, која се бавила питањима на тестовима за проверу знања ученика. Трибина је одржана у
Пожаревачкој гимназији. Том приликом је представљена радна свеска за V разред чији су примерак
учесници добили.
26
Учешће нставника историје и географије на семинару под називом Даровит ученик у
инклузивном образовању-идентификација и подршка критичком мишљењу у настави, одржаном
14.12.2013. у просторијама школе.
Анализа успеха ученика на крају I полугодишта, као и реализација часова редовне, доданте и
припремне наставе обављена је 22. и 23.12.2013. године.
Учешђе наставника историје на семинару под називом Интерактивним методама до оцене
која мотивише, одржаном 13.01.2014. у просторијама школе.
Наставници су учествовали у раду стручних тела, огргана и комисија школе.
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Чланови већа:
1. Нина Ђуровић-професор географије
2.Саша Стојановић-професор географије (до 31.5.)
3. Радивоје Јаковљевић-професор грографије
4.Светлана Илић Миловановић-професор историје
5.Виолета Милетић Николић-професор историје
Учеђће наставника историје на семинару под називом « Стогодишњица Првог светског ратадилеме у историографији и настава у историји » одржаног на Филозофском факултету у Београду у
организацији Центра за српске студије,01.02.2014. године.
Учешће наставника историје и географије на стручној трибини под називом « Каква питања
воде до знања », која је одржана у Пожаревачкој гимназији 05.02..2014. године у организацији
Завода за вредновања образовања и васпитања, а под покровитељством издавачке куће Klett.
Састанак стручног већа одржан 10.2.2014. године био је посвећен избору уџбеника за
наредну школску годину и организацији спровођења школских такмичења. За географију се
користе уџбеници са радним свескама издавачке куће Klett. Историја:5. и 7. разред- уџбеници и
радне свеске издавачке куће БИГЗ; 6. разред-уџбеник и радна свеска Завода за уџбенике; 8. разредуџбеник издавачке куће Klett.
Умарту су одржана Општинска такмичења на којима су ученици постигли запажене
резултате и пласирали се за даљи круг такмичења.
Састанак Стручног већа 28.4.2014. био је посвећен анализи припремне наставе за полагање
завршног испита и анализи резултата Окружног такмичења. Пласман ученика за Републичко
такмичење, Невена Василевска (7-3) историја, Ракић Вељко (7-4) географија.
Спровођење и анализа пробног тестирања за пробни испит (комбиновани тест) 9.5.2014.
године.
Учешће наставника историје и географије на обуци за прегледање тестова на завршном
исоиту, у организацији ШУ Пожаревац одржаној у ОШ „ Краљ Александар I“ у Пожаревцу.
Седница Стручног већа одржана је 25.6.2014. године на којој је извршена подела часова и
разредног старешинства за наредну школску годину. Руководилац Стручног већа за школску
2014/2015 годину је Радивоје Јаковљевић, професор географије.
Наставници су учествовали у раду стручних тела, огргана и комисија школе.
Руководилац Стручног већа:
Светлана Илић Миловановић
27
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА БИОЛОГИЈА – ХЕМИЈА
У школској 2013/14. години, актив биологија-хемија чине следећи наставници:
Биологија: 1. Биљана Дамњановић 73, 74, 83, 84, 85, 53, 54.
2. Тамара Ђурић 61, 62, 63, 64, 65,71, 72, 81, 51, 52. (замена за Марицу
Огњановић)
3. Kaтарина Краљик Савић 55, 76, 86
Хемија: 1. Срђан петровић 71, 72, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 85, 86
Руководилац стручног актива је Тамара Ђурић.
Почетком септембра урађени су годишњи и оперативни планови рада са предвиђеним
стандардима, план рада за додатну, допунску наставу и слободне активности и време њихове
реализације. Такође су направљени и планови писмених вежби, тестова за текућу школску
годину.
Поводом октобра, међународног месеца Здраве хране, 17. октобра 2014.г. у трпезарији ОШ
,,Свети Сава'' Пожаревац, одржана је централна изложба „Здраве хране“. Манифестација је
организована уз подршку Института за јавно здравље Пожаревац. Одржано је и стручно
предавање о здравој храни и правилној исхрани коју је одржао др Саша Дражиловић. Поред
наше школе, изложби и предавању су присуствовале и друге основне школе из Пожаревца и
Костолца и први пут. Сви ученици наше школе узели су учешће у изложби здраве хране, а
ученици биолошке и еколошке секције учествовали су изради паноа на тему „Здрава храна“.
Том приликом додељене су и награде (1., 2. и 3. место) ученицима који су учествовали на
ликовном и литерарном конкурсу на тему „Здрава храна“. На крају је одржан мини квиз
знања у коме се такмичило по 4 представника сваке школе. Нашу школу су представљали
Душан Рајић, Вељко Пакић, Невена Василевска и Кристина Николић, и заслужено освојили
прво место.
1. новембра 2013. г. одржан је семинар ,,Развојно и пројектно планирање'' у трајању од 24
сати. Семинару је присуствовала Биљана Дамњановић, наставник биологије.
7. новембра 2013. г. поводом свечане прославе Дана школе, наставници биологије и хемије,
Биљана Дамњановић, Тамара Ђурић и Срђан Петровић, били су похваљени доделом
диплома за изузетна постигнућа у педагошком раду у својој области.
12. децембра 2013.године, психолог Слободан Јовановић присуствовао је извођењу часа код
наставнице Тамаре Ђурић у одељењу 6/4 на обради наставне јединице,,Бодљокошци''.
14. децембра 2013.године, у ОШ ,,Вук Караџић ''Пожаревац, одржан је семинар ,,Даровит
ученик у инклузивном образовању-индетификација и подршка критичном мишљењу у
настави'' у трајању од 8 сати. Семинару су присутвовали Биљана Дамњановић и Срђан
Петровић.
Семинар ,, Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећеним слухом-базична обука'' у
трајању од 8 сати, одржан је у ОШ,, Доситеј Обрадовић'' Пожаревац, а семинару је
присуствовала наставница биологије катарина Краљик Савић.
20. новембра 2013. године, приправник Тамара Ђурић одржала је час пред школском
комисијом у одељењу 5/2, на обради наставне јединице ''Дисање и транспирација''. Комисија
је утврдила да се приправник добро снашао у раду, и да је спреман за предстојеће полагање
лиценце.
8. јануара 2014.године, обављена је анализа реализације плана и програма редовне наставе и
свих ваннаставних активности на крају првог полугодишта.
14. јануара 2014. године, одржан је семинар ,, Интерактивним методама кроз наставу до
оцене која мотивише'' у трајању од 8 сати. Семинар је одржан у нашој школи, и њему су
присуствовали наставници биологије Биљана Дамњановић, Тамара Ђурић, и Катарина
Краљик Савић.
28
5. фебруара 2014.године, одржана је трибина,, Каква питања воде до знања'' (1 дан) и
присуствовала је наставница биологије Биљана Дамњановић.
27. фебруара 2014. године од 13-14 часова, одржано је школско такмичење из
биологије. Такмичењу су се одазвали ученици од 5. до 8. разреда у великом броју, а на
Општинско такмичење су се пласирали следећи ученици:
5. разред: 1. Ања Петковић 5/2– 92 поена
2. Верица Недељковић 5/4 – 90 поена
3. Марко Ђекић 5/2 – 89 поена
4. Емилија Риђић 53 – 87 поена
5. Михајло Рајић 52 – 85 поена
6. Анђела Павловић 5/4 -85 поена
6. разред: 1. Емилија Миленковић 61– 98 поена
2. Стефан Кукољ 65 – 89 поена
3. Милош Кукаљ 65 – 74 поена
4. Ђорђе Миловановић 61 – 69 поена
5. Урош Раденковић 62 – 69 поена
7. разред: 1. Александра Павловић 73 – 90 поена
2. Невена Василевска 73 – 85 поена
3. Вељко Ракић 74 – 79поена
4. Ана Петровић 72 – 79поена
5. Немања Максимовић 73 – 74 поена
6. Игор Стефановић 73 – 68 поена
8. разред: 1. Јована Стојановић 81 – 87 поена
2. Марија Дулић 85 – 85 поена
3. Душан Рајић 81– 87 поена
4. Милица Лунгић 83– 78 поена
5. Кристина Васић 84 – 78 поена
22. фебруара 2014. године, од 13.10.-14.40., одржано је школско такмичење из хемије, а
на Општинско такмичење су се пласирали следећи ученици:
7. разред: 1. Дуња петровић 72– 96 поена
2. Невена Василевска 73 – 95 поена
3. Ана Петровић 72 – 91 поена
4. Вељко Ракић 74 – 85 поена
5. Анђела Стокић 72 – 84 поена
6. Даница Сувајац72 – 83 поена
16. марта 2014. године од 11.00.- 12.00. часова, одржано је Општинско такмичење из
биологије у ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу. Ученици наше школе су постигли изузетне
резултате. А дање се пласирало на Окружно такмичење (1.и 2. место):
29
5. разред: 1. Марко Ђекић 52 – 1. место
2. Емилија Риђић 53– 1. место
Михајло Рајић 5/2 - 2.место (не иду даље)
Ања Петковић 5/2 -2.место
6. разред: 1. Емилија Миленковић 6/1- 1.место
2. Ђорђе Миловановић 61 – 2. место
7. разред: 1. Невена Василевска 73 – 2. место
2. Ана Петровић 72 – 2. Место
8. разред: 1. Милица Лунгић 83– 1. место
Сви горе наведени ученици добили су дипломе за постигнути пласман.
8. марта 2014. године, одржано је Општинско такмичење из хемије у ОШ „Јован
Цвијић“ у Костолцу. На Окружно такмичење су се пласирали следећи ученици:
7. разред: 1. Невена Василевска 73 , Ана Петровић 7/2, и Вељко Ракић 7/4.
25. марта 2014. године, наставница биологије Биљана Дамњановић одржала је огледни час у
корелацији са наставницом музицког Горданом Павловић, у одељењу 7/3 и то обрадом
наставне јединице ,,Чуло слуха''. Часу је присуствовала школска комисија( помоћник
директора, педагог, психолог), као и наставник хемије Срђан Петровић, и наставница
биологије Тамара Ђурић.
7. априла 2014. године у ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу, одржано је Окружно
такмичење из хемије. Даље на републичко такмичење се пласирала ученица Невена
Василевска 7/3.
12. априла 2014. године, одржано је Окружно такмичење из биологије у ОШ „Свети
Сава“ у Пожаревцу. Ученици наше школе су постигли завидне резултате:
5. разред: 1. Марко Ђекић 52 –2. место
2. Емилија Риђић 54 – 2. место
6. разред: 1. Ђорђе Миловановић 61– 1. место
2. Емилија Миленковић 61 – 2. место
7. разред: 1. Невена Василевска 73– 2. место (пласман за републичко)
2. Ана Петровић 7/2 - 2. место
8. разред: 1. Милица Лунгић 8/3 – 3.место
Анализом успеха ученика наше школе на предходно одржаним такмичењима из биологије и
хемије, закључено је да ове школске године имамо Невену Василевску која се пласирала на
Републичко такмичење из биологије и хемије.А постигнута су и 5 друга места, једно треће и
једно прво место. Ранг првог места припао је ученицима 5. и 6. разреда, а они немају
пласман Републичког такмичења.
13. априла 2013. године, обележен је „Дан планете Земље“ испред еколошког дома на
спомен парку „Чачалица“. Циљ манифестације организоване тим поводом био је подизање
нивоа еколошке свести , едуковање и мотивисање грађана да се активно укључе у борбу за
30
очување планете. Учесници акције били су Еколошко друштво Пожаревца, Удружења
љубитеља Чачалице као и учесници и наставници основних школа на територији града, а
наша школа имала је ту част да ове године буде домаћин и организатор манифестације. Теме
овогодишње акције биле су ,,Киселе кише'', ,,Озонскке рупе''(настанак, последице настанка,
и мере заштите), које су учесници програма спровели кроз рецитације, скечеве, хорско
пева9. маја 2014. године урађен је пробни тест ученика 8. разреда из биологије, хемије,
физике, географије и историје (по 5 питања из сваког предмета) у трајању од 120 минута.
После прегледаних тестова урађени су статистички подаци о успешности теста. Тест је
радило укупно 136 ученика 8. разреда.(8/1,8/3, 8/4, 8/5, 8/6)
Након прегледаних тестова урађени статистички подаци и урађен је графикон резултата по
областима и по одељењима.
Генерално, после анализе тестова из биологије, утврђено је да су се ученици јако добро
снашли. Нарочито код 1.питања( градиво 5.разреда-,,Репридуктивни органи цвета'')
2. питања(градиво 8.разреда-,,Киселе кише'')
3.питања(градиво 7.разреда-,,Полно преносиве болести'')
Проблем су имали код питања 4.питања( градиво 6.разреда-,,Зглавкари'')
5. питања(градиво 7.разреда-,,Жлезде са унутрашњим лучењем'')
Из хемије је било 3 питања. 1.питање (за основни ниво)-Где се примењује пропан/бутан гас?
Ученици су дали најмање тачних одговора.
2.питање(средњи ниво) су најбоље урадили, а оно се односило на повезивање елементарних
честица атома, молекула, и јона са симболима и формулама
3. питање(напредни ниво) где је требало да се одговори која од понуђених супстанци се
добро раствара у води а која у неполарном растварачу-ученици су делимично дали тачне
одговоре.
10.маја 2014.године, одржано је републичко такмичење из биологије. Невена Василевска се
пласирала на 7.место, што је изузетан успех за нашу школу а и за наставницу Биљану
Дамњановић која је свакодневно радила са њом.
30.маја-1.јуна 2014.године у Лесковцу одржано је републичко такмичење из хемије у
трајању од 2 дана.( због практичног и писменог рада). Невена Василевска пласирала се на
24.место.
5. јуна 2014.године обележен је светски дан заштите животне средине. Ученици школе су
симболично један час узели учешће у сређивању своје околине(велико и мало двориште) од
свакодневног смећа које су и сами бацали. Циљ је био да поред сређивања околине, ова
акција буде и едукативног карактера, и да подигне еколошку свест деци, како би чували и
уживали у својој чистој незагађеној околини.
10.јуна 2014.године приправник Срђан Петровић одржао је час пред школском комисијом у
одељењу 7/2 радећи обраду наставне јединице ,,Хемијско израчунавање-стехиометрија''.
15.јуна 2014.године у ОШ ,,Краљ Александар'' Пожаревац, одржан је семинар-,,Обука
наставника за примену-зеленог пакета-''у трајању од 6 сати. Њему је присуствовала Биљана
Дамњановић, наставница биологије.
Руководилац стручног већа
Тамара Ђурић
31
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИКЕ, ТИО И ИНФОРМАТИКЕ И
РАЧУНАРСТВА
Чланови већа су: Драгана Танчић – професор физике, Јелена Добричић – професор физике,
Владан Видојевић – професор ТИО, Љубиша Видојевић – професор ТИО и Владимир Рајић
професор информатике и рачунарства.
Стручно веће се састајало девет пута у току школске године. Састанци су одржавани на
месечном нивоу, током којих су реализовани садржаји предвиђени годишнјим програмом
рада:
- усвојен је план и прграм рада већа
- извршена је подела одељења и задужења за несметано извођење редовне, допунске и
додатне наставе, као и слободних активности.
- анализирана је опремљеност кабинета за ове предмете, и константовано је да би
пожељно било оформити и кабинет за техничко и информатичко образовање, ради
побољшања услова за рад ученика и да би се спречила оштећења клупа у осталим
учионицама.
- у циљу унапређења наставе, размењивана су искуства у раду
- усаглашени су критеријуми при оцењивању ученика
- чланови већа су учествовали на општинским, окружним и републичким такмичењима
из физике, из ТИО на тему „ Шта знаш о саобраћају “, „ Енергетике, авиомоделарства
и ракетног моделарства “ и информатике.
Чланови већа су учествовали у припреми ученика за та такмичења, при чему су
постигнути завидни резултати:
 Из физике су постигнути следећи резултати: Јелена ЂођевићVI4, Кристина
Николић VIII3и Невена Василевска VII3– друго место на окружном, Емилија
Миленковић VI1 – четврто место на окружном и Душан Рајић VIII1– треће место
на окружном такмичењу.
 Из техничког и информатичког образовања на тему „ Шта знаш о саобраћају “
запажене резултате су постигли следећи ученици: Кристина Николић VIII3– прво
место на републичком, Милош Марковић VII1 – друго место на републичком,
Милош Стојићевић V2 – друго место на републичком и пласман за европско
такмичење које ће се одржати у Ослу од 5. до 8. септембра 2014.год., Вељко
НиколајевићV2 – друго место на окружном, Дуња Петровић VII2– друго место на
општинском, Петковић Ања V2- друго место на окружном такмичењу. На
такмичењу из „ Научно техничког стваралаштва “ ученици наше школе су
постигли следеће резултате: Бранковић Марјан VI5 – друго место на окружном,
Тамара Анђелковић VIII3 – друго место на окружном, Софија Јовановић VIII3 –
четврто место на окружном.
 На такмичењу из информатике и рачунарства истакли су се следећи ученици:
Кристина Николић VIII3 – друго место на окружном и Урош Рајчић V2 – прво
место на општинском такмичењу.
- анализирани су резултати са такмичења
- извођена је додатна и допунска настава
- одабрани су уџбеници и приручници за следећу школску годину
- анализирана је реализација плана и програма, закључено је да је настава реализована
у потпуности са по неким часом недостатка у појединим одељењима
- анализиран је успех на крају школске године
- извршен је предлог поделе часова за следећу школску годину.
Руководилац актива:
Владан Видојевић
32
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Стручно веће музичке и ликовне културе на почетку године је донело одлуке:
1.Усвајање програма (плана рада)стручног већа
2.Подела одељења на наставнике
3.Подела задужења наставника музичке културе, хора и оркестра.Пријем нових
чланова хора.
План рада Већа је једногласно усвојен. Руководилац Стручног већа ликовне и музичке
културе је Новица Живковић, наставник ликовне културе.
План рада Актива музичке културе је урадила Гордана Павловић, наставник музичке
културе.
Стручни Актив ликовне културе чине: Новица Живковић, Горан Стевић, Десанка
Станојевић и Светлана Демић.
Стучни Актив музичке културе чине: Павловић Гордана и Галина Петровић. Хор
старијих разреда води Гордана Павловић.
У оквиру манифестације ,, Здрава храна “ организован је ликовни конкурс на исту тему.
Радови на нивоу општине селектирани су у школи ,, Свети Сава “ из Пожаревца. Поводом
ове манифестације, у просторијама наше школе одржана је ликовна изложба.
У четвртак 07.11.2013. одржана је прослава у знак обележавања 126 година постојања
школе ,, Вук Караџић “ из Пожаревца. Том приликом расписан је ликовни конкурс на тему ,,
Умем да волим“ за ученике од 5. до 8. разреда и „Другарство“ за ученике од 1. до 4. разреда.
У категорији од I-IV разреда прво место је освојио Никола Лукић, друго место Даница
Николић, а треће место место Анђела Јовановић. У категорији од V-VIII разреда прво место
освојила је Милена Вујић. Том приликом организована је пригодна изложба ликовних и
литерарних радова и у холу школе.
Поводом 126 година школе, ликовна секција је израдила сценографију за приредбу
мешовитог програма, која је одржана у Центру за културу у Пожаревцу.
Наставници музичке културе узели су учешће у хуманитарним акцијама организације
„Коло српских сестара“.
Ликовни радови наших ученика континуирано се шаљу у редакцију новина „Реч
народа“.
Гордана Павловић, Горан Стевић и Новица Живковић, присуствовали су семинару
који је одржан 14.12.2013.године, у просторијама ОШ ,,Вук Караџић“. Тема семинара је била
ДАРОВИТИ УЧЕНИК У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ- идентификација и подршка
критичком мишљењу у настави.
Гордана Павловић, наставница музичке културе одржала је огледни час
(27.03.2014.год.) у сарадњи са наставницом биологије Биљаном Дамњановић. Наставна тема
часа била је ,,ЧУЛО СЛУХА И РАВНОТЕЖА“.
Поводом Ускрса одржана је ликовна ижложба дечијих радова ученика I-VIII разреда
на тему ,,Ускрс“. Изабрана су три најуспелија рада. Истим поводом одржана је изложба
ускршњих јаја. Изабрана су три најмаштовитије украшена јаја.
Усреду 28.05.2014. године, одржана је приредба у оквиру ФЕСТИВАЛА МЛАДИХ.
Сценографију за поменуту приредбу израдили су: Светлана Демић, професор ликовне
културе и Новица Живковић, наставник ликовне културе.
Актив музичке културе је такође узео учешће на приредби, и припремио следеће тачке:
1. ,,Узми боје“, Неверне бебе-ученице 6. и 7. разреда; наставница Гордана Павловић.
2. ,,Џингл за хит дана“, Тамара Најдановић и Лазар Калем ученици 8.разреда;
наставница Марија Ивковић.
33
3. ,,Хит дана-Песмо моја“, хор и балет 3. разреда; наставница Гордана Павловић.
4. Марта Кљајић, 8.разред; наставница Гордана Павловић.
5. ,,Оро“од Јелене Томашевић, пева Тамара Најдановић уз пратњу кларинетисте Лазара
Калема; наставница Гордана Павловић.
6. ,,Пинк пантер“, инструментал, гитара и кларинет: Лазар Марковић и Алекса
Цветковић,ученици 8. разреда; наставница Гордана Шпавловић.
7. ,,Девојко мала“, певају: Анђела Стокић и Јелена Гвозденовић, ученице 7. разреда;
наставница Гордана Павловић.
8. Инструментал и плес, изводе: Лазар Марковић 8. разред и Невена 6. разред;
наставница Гордана Павловић.
Музичка секција ОШ ,,Вук Караџић“, узела је учешће у свечаности поводом прославе
православног верског празника Вазнесење Господње-Спасовдан. Наша музичка секција је
ангажована и на другим приредбама које организује МЗ ,,Бурјан“, са којом наша школа има
изванредну сарадњу.
Наставнци ликовне културе учествовали су на ликовним конкурсима. Горан Стевић је
послао дечије радове на конкурс ,, Крв живот значи“ и ,,Мали Пјер“. Новица Живковић је
послао ђачке радове на конкурс ,,Летењем спасити живот“, који је расписала
Ваздухопловна академија из Београда.
Руководилац Сртручног већа музичке и ликовне културе:
Новица Живковић
ИЗВЕШТАЈ У РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
У ТОКУ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ СУ СВЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
Септембар:
1. верификација чланова стручнот већа за физичко васпитање
2. расподела часова редовне наставе и изабраног спорта
3. задужења за секције
4. координација и сарадања између наставника физичког васпитања основних и средњих
школа у Пожаревцу
5. разматрање календара такимчења и других спортских активности и манифестација
6. организација јесењег кроса
2.9.2013. одржан састанак стручног већа физичког васпитања на коме су верификквани
чланови и председник стручног већа, задужења за редовну наставу, изабрани спорт и
секције.
I верификација председника и чланова:
- за председника: Милутиновић Миле
- чланови стручног већа: Јовановић Бранислав, Вјештица Марко и Миленовић Горан
II задужења за редовну наставу и изабрани спорт:
- Милутиновић Миле: V3, V4, VI4, VII3, VII4, VIII4, VIII5
Изабрани спорт: : V3, V4, VI4, VII4, VIII4, VIII5
- Јовановић Бранислав: V1, V2, VI1, VI2, VI3, VII1, VII2
Изабрани спорт: V1, V2, VI1, VI2, VI3, VII2
- Вјештица Марко:VIII1, VIII3
Изабрани спорт: VII1, VII3, VIII1, VIII3, V5, VI5, VII5, VIII6
- Миленовић Горан: V5, VI5, VII5, VIII6
III задужења за секције:
- Милутиновић Миле: стони тенис, одбојка
- Јовановић Бранислав: рукомет, фудбал
- Вјештица Марко: кошарка, атлетика
- Миленовић Горан: стони тенис – Забела
34
IV предлози спортова за изабрани спорт и анкетирање ученика:
- V разред: рукомет, кошарка
- VI разред: рукомет, кошарка
- VII разред: одбојка, рукомет
- VIII разред: одбојка, рукомет
7.9.2013. одржано градско такмичење у пливању на градском базену. Школа „Вук Караџић“
је заузела треће место у генералном пласману.
- мушка штафета 3. место:
Марковић Лазар VIII3
Динић Давид VIII5
Цветковић Алекса VIII3
Ристић Денис VIII3
- женска штафета 3. место
Николић Кристина VIII3
Милошевић Ивана VIII3
Кљајић Марта VIII3
Ђорђевић Јана VIII3
- појединачно такмичење:
Марковић Лазар VIII3 – 1. место
Симеоновић Анастасија III2 – 1. место
Марковић Ива IV3 – 2. место
Вођа екипе: професор Вјештица Марко.
13.9.2013. усвојен план и календар школског и општинског такмичења за 2013/2014. годину.
20.9.2013. одржан јесењи крос на хиподрому у склопу РТС – а.
Ђорђевић Наталија VIII4 – 1. место
Марковић Лазар VIII3 – 2. место
Марковић Ива IV3 – 1. место
Ђурковић Тина VIII1 – 1. место
Октобар:
1.10.2013. одржана седница стручног већа на којој је разматран план школског првенства,
организација Недеље спорта у школи и допуна наставних средстава и реквизита за
реализацију програма рада.
9.10. 2013. Одржано школско првенство у стоном тенису за дечаке и девојчице:
- дечаци:
1. место: Димитријевић Алекса VII2
2. место: Ристић Денис VIII3
3. место: Добросављевић Давид VII3
- девојчице:
1. место: Ђорђевић Наталија VIII4
2. место: Животић Тамара VII5
3. место: Вељковић Анђелија VIII4
Реализатори такмичења: Милутиновић Миле и Миленовић Горан.
11.10.2013. одржане уличне трке поводом ослобођења града Пожаревца.
Илић Никола V3 – 4. место
Ђурковић Тина VII1 – 4. место
Ђорђевић Наталија VIII4 – 6. место
Тодоровић Стефан V4 – 8. место
Реализатор са ученицима проф Марко Вјештица.
12.10.2013. серија кроса РТС –а на хиподрому.
Ђурковић Тина VII1 – 5. место
Ђорђевић Наталија VIII4 – 10. место
Тодоровић Стефан V4 – 10. Место
Реализатор са ученицима Милутиновић Миле.
35
16.10.2013. одржан састанак стручног већа на коме је усвојен план реализације Недеље
спорта у школи и размотрена понуда за коришћење сале од других лица у ваннаставно
време.
17.10.2013. одржано општинско првенство у стоном тенису.
Мушка екипа – 2. место:
Димитријевић Алекса VII2
Ристић Денис VIII3
Добросављеивић Давид VII3
Женска екипа – 1. место
Ђорђевић Наталија VIII4
Животић Тамара VII5
Вељковић Анђелија VIII4
Екипа се пласирала за окружно такмичење. Вођа екипе Милутиновић Миле.
21-22. 10. 2013. поводом Недеље спорта у школи одржано такмичење у стоном тенису.
V и VI разред м:
1. место – Марковић Филип VI1
2. место – Јанковић Петар V3
3. место – Марић Урош VI1
VII и VIII разред м:
1. место – Милић Душан VII4
2. место – Станојевић Милан VII4
3. место – Радуловић Иван VIII3
Реализатор такмичења Милутиновић Миле.
25.10.2013. одржано окружно такмичење у стоном тенису.
Девојчице екипно 2. место:
Ђорђевић Наталија VIII4
Животић Тамара VII5
Вељковић Анђелија VIII4
Вођа екипе Милутиновић Миле.
25 – 31. 10.2013. поводом реализације Недеље спорта у школи одржано такмичење у малом
фудбалу.
V и VI разред:
1. место VI2
VII и VIII разред:
1. место VIII3
Релизатор такмичења Марко Вјештица.
Новембар
4.11.2013. извршена анализа реализације плана и програма, редовне наставе, изабраног
спорта, секција и планираних такмичења. План и програм реализован осим такмичења у
рукомету на коме наша школа није учествовала.
5 – 6. 11. 2013. одржан турнир у стоном тенису поводом Дана школе.
Дечаци:
1. место – Стојановић Михајло VIII1
2. место – Арсенијевић Немања VII3
3. Добросављевић Давид VII3
Девојчице:
1. место – Ђорђевић Наталија VIII4
2. место – Вељковић Анђелија VIII4
Реализатор турнира Милутиновић Миле.
11 – 18.11.2013. за III разред поводом реализације Недеље спорта организовано такмичење у
игри „између две ватре“ и у малом фудбалу.
Реализатори са ученицима актив учитеља III разреда.
20.11.2013. за II разред у ковиру Недеље спорта одржано међуодељенско такмичење у малом
фудбалу и игри „између две ватре“.
36
Реализатори са ученицима актив учитеља II разреда.
21 – 22.11. 2013. за I разред у ковиру Недеље спорта одржано међуодељенско такмичење за
дечаке у малом фудбалу, за девојчице у штафетним играма.
Реализатори са ученицима актив учитеља I разреда.
22.11.2013. у оквиру Недеље спорта одржано међуодељенско такмичење за дечаке у малом
фудбалу, за девојчице у игри „између две ватре“.
Реализатори са ученицима актив учитеља IV разреда.
Децембар
6.12.2013. одржан састанак у вези семинара који ће се одржати у ОШ „Свети Сава“.
Семинару ће присуствовати Миленовић Горан.
18.12.2013. одржано општинско првенство у кошарци у ОШ „Свети Сава“.
Мушка екипа освојила 3. место, девојчице нису учествовале на овом такмичењу.
Вођа екипе Марко Вјештица.
19.12.2013. одржан састан стручног већа физичког васпитања на коме је извршена анализа
реализације наставног плана и програма, секције, планираних такмичења и активности.
План и програм реализован скоро у потпуности са мањком од 1 – 2 часа због кроса РТС –а и
екскурзија.
Секције реализоване према предвиђеном плану и програму.
Планирана такмичења и активности реализована према предвиђеном календару осим
рукомета на коме наша школа није учествовала.
Председник стручног већа за физичко васпитање Милутиновић Миле.
Јануар 2014.
- 23.1.2014. – одбојка – општинско првенство.
Наша школа није учествовала на такмичењу.
- 29.1.2014. организована акција „Игре на снегу“ од првог до осмог разреда.
 Борба грудвањем
 Клизање вучењем
Организатори акције: учитељи и наставници физичког васпитања.
Фебруар
- 4.2.2014. одржан састанак стручног већа на коме је Горан Миленовић упознао
чланове већа са садржајем организованог семинара 14.12.2013. у ОШ „Свети Сава“.
Тема семинара: праћење физичког развоја и моторичких способности ученика у
функцији цилја и задатака наставе физичког васпитања.
- 27.2.2014. одржан турнир у стоном тенису за ученике од петог до седмог разреда.
Прво место Марковић Филип VI1, друго место Арсенијевић Немања VII3, треће место
Јанковић Петар V3.
Организатор турнира Милутиновић Миле.
- 28.2.2014. акција плаивања на базену у Кучеву није рализована.
Март
- 12.3.2014. одржан састанак стручног већа ФВ на коме је био присутан и директор
школе Радивоје Јаковљевић. На састанку је постигнут договор да се наставницима
омогући куповина спортске опреме за наставу физичког васпитања.
- 17.3.2014. одржан састанак стручног већа на коме је:
1) Донета одлука о благовременим припремама за пролећни крос који ће се
рализовати у серији кроса РТС-а.
2) Одржано предавање на тему „Техника истрајног трчања“
Предавач Миленовић Горан.
Април
- 3.4.2014. одржано општинско првенство у малом фудбалу у Хали спортова.
37
-
ОШ „Вук Караџић“ дечаци освојила друго место. Вођа екипе Марко Вјештица.
8.4.2014. одржан састанак стручног већа ФВ на коме је:
1) Донета одлука о учешћу ученика првог,другог и трећег разреда у оквиру „Мале
олимпијске игре“ које ће се одржати у Хали спортова у мају месецу.
2) Извршена анализа реализације наставног плана и програма, рада секције и
планираних активности.
Констатовано да су план и програм реализовани у потпуности, секције одржане и
реализоване према предвиђеном плану.
Планирана такмичења и активности реализована према одређеном календару, осим
такмичења у одбојци на коме наша школа није учествовала.
Мај
У оквиру реализације недеље спорта у школи за више разреде одржано такмичење у одбојци.
- 20 – 23.5.2014. одржано такмичење за дечаке.
Прво место VIII3, друго VIII5, треће VIII1.
Реализатор такмичења Милутиновић Миле.
- 27 – 29.5.2014. одржано такмичење за девојчице.
Прво место VII3, друго VII2, треће VII1.
Реализатор такмичења Милутиновић Миле.
- 29.5.2014. – атлетика – окружно такмичење у Костолцу.
Марта Кљајић VIII3 освојила прво место у скоку у вис.
Наставник Марко Вјештица.
30.5.2014. одржан крос РТС-а на Хиподрому.
II разред: Чарапић Никола II3 – четврто место.
III разред – дечаци: Михајловић Јован III1 – друго место, Кљајић Димитрије III1 – треће
место, Ђекић Огњен III1 – четврто место, Танасковић Огњен III1 – пето место.
III разред – девојчице: Јелена Николић III2 – прво место, Анастасија Симоновић III2 – Друго
место, Елена Антић III1 – четврто место, Ивана Чепић III3 – пето место.
IV разред: Стојадиновић Ивана – прво место (Живица).
V разред: Гушавац Михајло V1 – прво место.
- 31.5.2014. одржане „Мале олимпијске игре“ у Хали спортова.
I разред – шесто место.
Реализатори са ученицима учитељи Мијатовић Милош, Лукић Јелена и Дракулић Данијела.
II разред – четврто место.
Реализатор са ученицима учитељица Горица Станојевић.
III разред – четврто место.
Реализатори са ученицима учитељи Чупић Зорица, Милановић Драгољуб и снежана
Живковић.
Јун
- 3.6.2014. атлетика – међуокружно такмичење у Кладову.
Кљајић Марта VIII3 – прво место.
Наставник Марко Вјештица.
- 10.6.2014. атлетика – републичко такмичење Нови Сад.
Кљајић Марта VIII3 – треће место.
Наставник Марко Вјештица.
- 25.6.2014. одржан састанак стручног већа ФВ на коме:
1) Извршена анализа реализације наставног плана и програма за протеклу школску
годину. Веће констатује да је план и програм скоро у потпуности реализован, као и
рад предвиђених секција и активности.
2) Чланови стручног већа констатују да је актив добро радио, чланови су се састајали
према утврђеном плану и међусобно добро сарађивали.
3) На састанку стручног већа извршена расподела разредаи одељења као и задужења за
редовну наставу, изабрани спорт и секције за школску 2014/2015.
38
Милутиновић Миле
Редовна настава: V3, V4, VI3, VI4, VII4, VIII3, VIII4.
Изабрани спорт: V3, V4, VI3, VI4, VII4, VIII4.
Јовановић Бранислав
Редовна настава: VI1, VI2, VII1, VII2, VII3, VIII1, VIII2.
Изабрани спорт: VI1, VI2, VII1, VII2, VII3, VIII2.
Вјештица Марко
Редовна настава: V1, V2.
Изабрани спорт: V1, V2, V5, VI5, VII5, VIII1, VIII3, VIII5.
Миленовић Горан
Редовна настава: V5, VI5, VII5, VIII5.
Задужења за секције:
Милутиновић Миле: стони тенис, одбојка.
Јовановић Бранислав: мали фудбал, рукомет.
Вјештица Марко: кошарка, атлетика.
Миленовић Горан: стони тенис (Забела).
4) Наставно градиво за школску 2014/2015. планирано уз координацију свих чланова
већа, а према плану и програму за ФВ из Просветног гласника.
5) Анкетирање ученика за изабрани спорт извршити на првим часовима ФВ наредне
школске године.
6) За председника стручног већа ФВ за школску 2014/2015. по систему ротације изабран
Јовановић Бранислав.
Милутиновић Миле
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
У току школске 2013/2014. године педагошки колегијум одржао је 4 састанка на
којима су разматрана најважнија питања о унапређењу наставног процеса:
 oсигурање квалитета и унапређивању васпитно-образовног рада,
 остваривање развојног плана установе,
 разматрање предузетих мера за унапређење и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника,
 педагошко-инструктивни увид и надзор чланова Наставничког већа,
 разматрање планирања и реализације стручног усавршавања наставника,
 анализа остварености школског програма,
 разматрање реализације ИОП-а,
Закључак је да у предходном периоду школа остварује функцију у свом образовном
делу, али се у васпитном делу мора више радити због појачаног насиља међу децом. Више
се мора радити на допунској настави. Стручно усавршавање наставника се одвија
перманентно и у зависности од услова школе.
Tоком ове школске године наставници су били на 13 семинара васпитно-образовног
рада. И даље се велика пажња поклања ученицима који раде по ИОП-у, који је усвојен за још
неколико ученика. У току године је реализовано је 6 угледних и 1 огледни час. Развојни
циљеви развојног планирања реализују се у континуитету са мањим одступањима услед
непланираних околности.
в.д. директора
Лидија Ристић
39
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА
ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма именован је на Наставничком већу
септембра 2013.год. Састајао се на почетку школске године и на крају првог полугодишта,са
циљем праћења реализација програмских садржаја предвиђеним Школским програмом од I
до VIII разреда.
- Извршен увид у израђени Школски програм од I до VIII разреда за период од четири
године, а у складу са измена Закона о основама система образовања и васпитања.
- донета одлука, уз сагласност родитеља да се за четворо ученика: Стефана
Стојадиновића ученика 8.разреда, Марију Богдановић, ученицу 4.разреда, Анастасију
Јовановић, ученицу 4.разреда и Светислава Селимовића, ученика 5.разреда изради ИОП са
потпуно измењеним стандардима, а сагласно са Мишљењем Интерресорне комисије
- у Годишњем плану рада извршили смо имплементацију дела програма Професионална
оријентација у VII и VIII. разреду путем реализација садржаја појединих предмета (српски
језик,енглески,ликовна култура,инфоматика...) и на часовима одељењског старешине.
- Школски програма, од 1.до 8. раз. –на крају првог полугодишта реализован у
потпуности уз мала отступања због изведених екскурзија за ученике VII, и VIII разреда.
- Школа је организовала 14.12.2013.год.стручни семинар са темом „Даровити ученик у
инклузивном одељењу-идентификација и подршка критичком мишљењу“ где је
присуствовало 28 наставника предметне и разредне наставе. Наставници су имали прилику
да добију корисне информација о раду са даровитим ученицима и евентуалном планирању
ИОП-а 3.
-Урађен је увид у израђене планове и програме за друго полугодиште. Праћење новине
везане за образовне стандарде.
- На захтев родитеља Милице Раденковић, ученице 1.разреда која има физички хендикеп и
отежано се креће, обратили смо се Интерресорној комисији и локалној самоуправи са
захтевом да нам одобре персоналног асистента који ће ради са ученицима којима је потребна
додатна подршка.
- На крају шкoлске 2013/2014. констатовали смо да је наставни план и програм реализован у
потпуности.
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
На основу анализе тренутног стања у школи и извештаја Тима за спољашње вредновање
школа, чланови тима су у августу 2013. године донели одлуку да се изврши самовредновање
у оквиру области Образовна постигнућа ученика и уради Акциони план за унапређење
васпитно-образовног рада и побољшање успешности ученика на завршном испиту/матури.
Након анализе реализованих активности (јануар 2014) закључено је да су све предвиђене
активности Акционог плана за школску 2013/2014. годину (прво полугодиште) реализоване.
Пошто је утврђено да постоји довољно времена за реализацију још једног пројекта у оквиру
самовредновања, чланови тима су у јануару 2014. године одлучили да се изради Акциони
план за побољшање безбедности и толеранцјије у школи, међутим дошло је до
непредвиђених околности и план није реализован. Наиме, школа је увела Дан отворених
врата и извршено је едуковање родитеља о вршњачком насиљу (235 родитеља), али Школски
одбор није у свој дневни ред уврстио конкурисање школе за пројекат „Школа без насиља“,
тако да без њихове одлуке Тим за самовредновање није могао да реализује планиране
активности.
Координатор Тима за самовредновање,
Маја Милошевић
40
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима су у августу 2013. године обавештени о потреби измене форме Развојног
плана школе и израде новог. Упознати су са Чланом 26 Закона о основном образовању и
васпитању. Нови Развојни план обухвата период од 2013. до 2017. године. Свака тачка
поменутог Члана је посебно анализирана, а чланови тима су давали могућа решења за
планирање даљих поступака. Договорено је да сваки члан тима уради Акциони план за по
једну од тачака поменутог Члана:
 мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата
ученика на завршном испиту- Агнеш Гроздановић;
 мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима
је потребна додатна подршка – Данијела Дракулић;
 мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима – Сања Николајевић;
 мере превенције осипања ученика – Весна Рајчић;
 друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржај појединих наставних предмета – Сузана Тодоровић;
 план припреме за завршни испит – Владан Видојевић;
 план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте –
Саша Стојановић;
 план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора –
Маја Милошевић;
 мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика –
Јелена Лукић;
 план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника – Лидија
Ристић;
 план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе – Горица
Станојевић;
 план сарадње и умрежавања са другим школама и установама – Слободан
Јовановић;
 мерила за праћење остваривања развојног плана – Драгољуб Милановић;
 побољшање безбедност ученика отварањем пролаза између малог дворишта и
објекта школе – Маја Милошевић;
 побољшање квалитета васпитно-образовног рада и услова боравка ученика у
школи изградњом мокрог чвора за ученике – Маја Милошевић;
 подизање квалитета наставе опремањем школе новим наставним средствима –
Маја Милошевић;
 побољшање угледа школе реализацијом промоције школских активности и
унапређењем сарадње са родитељима и локалном заједницом наткривањем
атријума и стварањем простора за реализацију јавних активности и
манифестација – културних, информативних, научних – Маја Милошевић.
Координатор тима је преузео одговорност за обједињавање Акционих планова и израду
осталих сегмената Развојног плана школе.
Чланови тима су изнели своје предлоге мера за унапређивање васпитно-образовних области
и уз договор, допуне и измене, усвојени су сви предлози.
У јануару 2014. године извршена је анализа активности и задатака предвиђених Школским
развојним планом и истакнуто је све што је до краја првог полугодишта реализовано:
Унапређивање образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на
завршном испиту:
41
 Све активности су реализоване.
Унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и
квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна
подршка
 Реализоване су све активности осим куповине и примене наставних средстава,
прилагођених уџбеника и апарата.
Превенција насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
 Формирање тима за превенцију насиља
 Обучавање родитеља, ученика и наставника (трибина „Вршњачко насиље“)
 Школа (дан) отворених врата
Превенција осипања ученика
 Реализоване су све активности осим отварања продуженог боравка и
одређивања простора за разговоре са родитељима.
Достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих
наставних предмета
 Реализоване су све активности осим посете археолошком локалитету
Виминацијум.
План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте - укључивање
школе у програм „Школа без насиља"
 Подизање свести о проблему (Савет родитеља, Школски одбор, наставници)
 Аплицирати за пројекат „Школа без насиља“
 Формирање тима за спровођење пројекта
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
 Менторски рад са приправницима – Милена Ђурић, Невена Павловић, Тамара
Ђурић, Александра Живковић, Срђан Петровић
 Присуство семинарима (Даровит ученик у инклузивном образовању –
идентификација и подршка критичком мишљењу у настави; Интерактивним
методама кроз наставу до оцене која мотивише; Припреме за нову школску
годину; Ка бољем разумевању 5; Пројекти и развојно планирање; Електронско
пословање; Српски језик; Oxford day; Нова истраживања и дилеме у
историографији и настави историје; Обука за кризне интервенције; 30. Зимски
сусрети учитеља; Обука наставника за примену зеленог пакета; Добре и лоше
стране учешћа на такмичењима код деце са изразитим музилким
способностима)
 Присуство трибинама (Каквим питањима до знања; Kllet; Oxford Center and
Express Publishing)
 Реализација угледних и огледних часова (Биљана Дамјановић, Гордана
Павловић, Горица Станојевић, Драгица Јовановић, Слађана Петровић, Сузана
Тодоровић, Виолета Николић, Снежана Живковић, Бобан Марковић, Весна
Рајчић)
 Претплата на стручне часописе (Настава и учење)
 Обиласци часова (Славица Прпа, Марија Грујић, Александра Анастасов,
Јелена Смиљковић, Катарина Краљик, Срђан Петровић, Виолета Николић,
Галина Перић, Горица Станојевић, Даница Младеновић, Маја Милошевић,
Татјана Цојкић, Јасмина Тодоровић, Весна Рајчић, Љиљана Стефановић,
Гордана Павловић, Бобан Марковић, Снежана Живковић, Александар Ђурић,
Душица Пешић, Слободан Јовановић, Владан Видојевић, Тамара Ђурић,
Драгана Танчић, Душица Живановић, Невена Павловић, Јелена Добричић,
Горан Стевић, Светлана Демић, Драгана Микшић, Марица Ђокановић,
Виолета Филиповић, Милена Ђурић)
 Консултивно-инструктивни рад
 Реализација сталних састанака стручних органа школе и примена донешених
одлука
42
 Mentorski sastanci Tima za profesionalnu orijentaciju
Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика
 Куповина наставних средстава (компас, лопте, географске карте, штампачи,
глобус, фотокопир апарат, одскочна даска, штоперица, словарица, кругови,
геометријски прибори)
 Примена наставних средстава у настави
 Реализација угледних и огледних часова (Биљана Дамјановић, Гордана
Павловић, Горица Станојевић, Драгица Јовановић, Слађана Петровић, Сузана
Тодоровић, Виолета Николић, Снежана Живковић, Бобан Марковић, Весна
Рајчић)
План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Нико од наставника и стручних сарадника се није пријавио за напредовање и стицање
одређених звања.
План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе
 Све активности су реализоване.
План сарадње и умрежавања са другим школама и установама
 Умрежавање са другим основним школама у оквиру програма професионалне
оријентација (све основне и средње школе са територије Пожаревца, Лучице,
Костолца, Турије, Петровца, Кучева, Жагубице...)
 Умрежавање са средњим школама, предузећима и установама у оквиру
реализације програма ПО (потписан Меморандум о сарадњи - све средње
школе; Градска управа Пожаревац; НСЗ, КЗМ, Социорехабилитациони клуб
„Шанса“; Туристичка организација „Јединство“ Врање, Туристичка
организација „Рекратурс “Јагодина, Туристичка организација „Веолиа”
Пожаревац, Туристичка организација „Мишић” Пожаревац, „Пoповић и
синови” Пожаревац, ТП „Никола” Пожаревац, Штампарија „Зиги” Пожаревац,
Ресторан “Лав” Пожаревац, Ресторан „Боем“ Пожаревац, Железничка станица
Пожаревац, Полицијска станица Пожаревац, Општински суд Пожаревац,
Ауто-радионица Вин Ауто Пожаревац, Фризерски салон Ивана Пожаревац,
Градски превоз Веолиа Пожаревац, Евизо д.о.о. Пожаревац, Предшколска
установа Љубица Вребалов Пожаревац, Касарна Генерал Павле Јуришић
Штурм Пожаревац, Електроморава Пожаревац, Комерцијална банка
Пожаревац, Ветеринарска станица Димитријевић Вет д.о.о. Пожаревац, Дом
здравља Пожаревац, Стаклорезачка радња Нинић Пожаревац и С.емпл
Пожаревац).
 Спортске и рекреативне активности (Градски турнир у пливању, Градски
турнир у шаху, РТС крос, Градски турнир у бициклизму – полигон са
препрекама, Трка за срећније детињство)
 Учешће на јавним и културним манифеставијама у граду (приредба у
општини, манифестација „Плава птица“, позоришна представа „Чаробна
фрула“)
 Сарадња са локалним медијима
 Сарадња са социјалним и здравственим институцијама (Центар за социјални
рад, Социорехабилитациони клуб „Шанса“, Превенција раног откривања
насиља злостављања и занемаривања (за ученике шестог разреда), Превенција
раног откривања насиља злостављања и занемаривања (за ученике петог
разреда), Превенција раног откривања насиља злостављања и занемаривања
(за дечаке седмог и осмог разреда), Гинеколошко саветовалиште (за девојчице
седмог и осмог разреда))
 Сарадња са невладиним сектором (Социорехабилитациони клуб „Шанса“,
Канцеларија за младе)
Побољшање праћења остваривања развојног плана
 Све активности су реализоване.
43
Побољшање квалитета васпитно-образовног рада и услова боравка ученика у школи
изградњом мокрог чвора за ученике
 Састанци Савета родитеља и Школског одбора
 Одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Акциони план за побољшање безбедности ученика отварањем пролаза између малог
дворишта и објекта школе
 Састанци Савета родитеља и Школског одбора
Подизање квалитета наставе опремањем школе новим наставним средствима
 Све активности су реализоване.
Побољшање угледа школе реализацијом промоције школских активности и унапређењем
сарадње са родитељима и локалном заједницом наткривањем атријума и стварањем
простора за реализацију јавних активности и манифестација – културних,
информативних, научних
 Састанци Савета родитеља и Школског одбора
 Израда пројеката наткривања атријума
Школа је у току ове школске године опремила све учионице новим таблама, једна учионица
је опремљена новим комплетом намештаја, хоблована је фискултурна сала, купљени су
ормари за две учионице, постављен је ламинат у учионици у Забели у којој се одржава
настава физичког васпитања, у школама у Батовцу и Живици су замењени наслони свих
столица и урађен је пројекат за санацију крова „Мале школе“.
Урађен је Анексу Школског развојног плана:
 Уместо наслова Слабости наше школе стављен је наслов Области које треба
унапредити.
 Акциони планови број 1 и број 6 спојени су у један Акциони план са
развојним циљем: Унапређење васпитно-образовног рада и побољшање
успешности ученика на завршном испиту/матури.
 Акционом плану број 7 додата је активност: Формирање тима за спровођење
пројекта „Школа без насиља“
 Тексту наслова Области које треда унапредити додате су још три тачке:
 Резултати на завршном испиту/матури су испод републичког просека.
 Потребно је побољшати безбедност деце.
 Ученици из издвојених одељења су у недовољној мери укључени у
ваннаставне активности и манифестације школе (крос, позоришне
представе, маскенбал.)
Координатор Тима за развојно планирање,
Маја Милошевић
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Дана 26.08.2013. године одржан је први састанак школског тима за професионалну
оријентацију. На састанку се анализирала документација за 2013/2014. школску годину.
Усвојени су планови рада школског тима за ПО, имплементације ПО кроз наставне
предмете, акциони план имплементације, план специјализације, план менторства и урађен
нови план за школски програм рада школе.
На другом састанку , у септембру подељене су дужности за сваког члана тима. Контролу
реализације радионица у централној школи врши педагог школе Невена Јанковић, а за
школу у Забели Виолета Николић. Владимир Рајић пружа услугу проналаска и коришћења
информација путем интернета и уређује школски сајт. Тамара Ђурић, Сузана Тодоровић и
44
Нина Ђуровић реализују услуге. Сви чланови тима учествују у помоћи колегама у
реализацији радионица.
01.10.2013. године одржан је први регионални састанак МОШ тимова у ОШ“ Рада
Миљковић“ у Јагодини. На састанку су школе поднеле извештај о досадашњем раду тимова.
Објављен је конккурс за акредитацију услуга код ЗУОВ-а. Школа није конкурисала са
услугама.
30.10.2013. године у свечаној сали Скупштине града потписан је Меморандум о сарадњи
на унапређењу професионалне оријентације, планирању каријере и укључивању у свет рада.
Меморандум су потписали Општински представници, директори свих основних и средњих
школа општине, представници НЗС, КЗМ, представници Удружења привредника „Слога“,
Социорехабилитационог клуба за младе. На овом састанку координатор тима је кроз пп
презентацију представила досадашњи рад школе из области ПО.
27.11.2013. године успостављен је календар услуга свих актера у области ПО. Услугу
„Ђачке задруге у предузетништво младих“ тим реализује 07.02.2014. године, а услугу „
Подршка БОШ тимовима у реализацији пројекта и вођењу документације“, 21.02.2014.
године.
У децембру, 09.12. 2013. године одржан је други ТИПО састанак у ОШ „ Доситеј
Обрадовић“ у Пожаревцу, на коме је школа добила задужење да менторише две школе, и то
ОШ „Божидар Димитријевић Козица „ из Брадарца и ОШ „ Вељко Дугошевић“ из Турије.
Услуге се реализују по плану менторства у другом полугодишту.
25.12.2013. године одржан је други МОШ регионални састанак у просторијама
Социорехабилитационог клуба за младе у Пожаревцу, на коме су координатори ментор
школа региона поднеле извештај о раду у првом полугодишту и добили информације о
могућности прерастања у модел школе.
21. фебруара 2014. године реализована је услуга школе „ Подршка БОШ тимовима у
реализацији пројекта и вођењу документације“. Услугу школе користили су базични тимови
основних школа „ Милош Савић“ из Лучице и „ Божидар Димитријевић Козица“ из
Брадарца.
25. 02.2014. године у Јагодини, одржан је трећи састанак менторских школа на коме се
подносио извештај о досадашњем раду и о реализацији реалних сусрета. Акценат је стављен
на помоћ базичним школама у реализацији реалних сусрета.
У марту је урађено анкетирање ученика ради реализације реалних сусрета. Од
планираних реалних сусрета реализоване су посете: „ЛУНА“- модна кућа, Предшколска
установа „Љубица Вребалов“- објекат Пчелица, Општински суд, Касарна, Туристичка
агенција, Архив града Пожаревца, Апотека „Марковић“, Дом здравља, Банка, „С. ЕМПЛ“.
Једна од најинтересантнијих посета је била посета сајму науке, 25.04. 2014. под називом
„Научне чаролије 5“ у школи „Доситеј Обрадовић“. Ученици су имали прилику да
интервјуишу научнике из области физике, астрофизике и подводне археологије, као и да
присуствују предавањима.
07.05.2014.године тим школе је у сарадњи са школама „Д.Обрадовић“ и „Свети Сава“,
организовао трећи Сајам средњих школа са пратећом уличном акцијом „ Ми у свету
школовања и рада“ у Центру за културу. На сајму су учествовале све средње школе из града
и средња школа „Младост“ из Петровца. Ученици су добили све потребне информације у
вези са уписом и жељеним занимањима. Сајам је посетило око 600 ученика основних школа.
Координатор тима
Нина Ђуровић
45
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1. Планирање и програмирање образовно- васпитног рада
 Израда Годишњег плана рада школског психолога и педагога
 Учешће у изради концепције Годишњег програма рада школе а посебно у делу који се
односи на остваривање васпитног рада са ученицима
 Учешће у изради Школског програма за период од 2013. До 2016.године
2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада школе
 Праћење и вредновање усклађености програмских захтева са индивидуалним
могућностима ученика
 Праћење организације образовно- васпитног рада а посебно ефикасности активних
метода у настави
 Праћење поступка оцењивања
 Посебно праћење описног оцењивања у првом разреду
 Праћење и анализа резултата образовно васпитног рада у току првог полугодишта
3. Инструктивно педагошко - психолошки рад са наставницима
 Пријем, преглед и стицање континуираног увида у наставне планове и програме
 Пружање помоћи у подстицању оптималног развоја ученика на основу утврђених
индивидуалних карактеристика и учествовање у утврђивању образовних захтева за
поједине категорије ученика
 Откривање психолошких узрока заостајања појединих ученика у школском раду и
преузимање одговарајућих програма за подстицање њиховог напредовања
 Пружање помоћи, посебно ОС, у упознавању, подстицању и праћењу свих
компонената развоја личности ученика
 Индивидуални рад са наставницима који су први пут одељенске старешине
 Индивидуални саветодавни рад са наставницима-приправницима
 Преглед Дневника рада школе и пружање помоћи и давање инструкција за правилно
вођење евиденције и документације
 Пнтервентно деловање у случајевима кршења правила понашања у школи од стране
ученика
 Анализа успеха на крају тромесечја и полугодишта
 Саветодавни рад са наставницима по питању родитељских састанака
4. Рад са ученицим
 Учешће у активностима око уписа ученика за школску 2013/2014. годину
 Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају потешкоћа у праћењу
наставе, емоционалном развоју и сазревању, у понашању и утврђивање природе и
узрока заостајања и неуспеха, предлагање и предузимање одговарајућих мера
 Индивидуални рад са ученицима који имају проблема са дисциплином (физичко
насиље, претње ученицима, велики број изостанака и сл.)
 Учешће у организацији разних позоришних представа за ученике
 Утврђивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак у
школу
 Распоређивање новоуписаних ученика другог до осмог разреда у одељења
 Учешће у реализацији програма професионалне оријентација ''Професионална
оријентација на преласку у средњу школу''
5. Сарадња са родитељима
 Саветодавни рад са родитељима, упознавање родитеља са психолошким
карактеристикама деце и пружање помоћи у усмеравању њиховог развоја
46




Саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у понашању и учењу
Присуство родитељским састанцима
Сарадња са родитељима остварена је и кроз рад Савета родитеља, где је ПП служба
школе задужена за припреме извештаја о успеху и понашању ученика на крају
наставних периода
Организовање трибине за родитеље на тему „Вршњачко и породично насиље“
6.Истраживање образовно- васпитне праксе
 Сагледавање општих услова за одвијање образовно васпитног рада у школи
 Анализа успеха на крају тромесечја и полугодишта
7. Рад са стручним органима
 Информисање стручних органа о питањима и проблемима саветодавног рада са
ученицима и родитељима
 Учешће у раду актива са циљем унапређивања рада и решавања актуелних образовноваспитних проблема
 Учествовање у раду Одељенских већа, Наставничког већа и Актива учитеља, Савета
родитеља, тимова за инклузију, развојно планирање и развој школског програма, за
заштиту ученика од насиља и сл.
8.Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање
 Сарадња са Школским диспанзером
 Сарадња са Заводом за заштиту здравља (Саветовалиште за младе)
 Сарадња са Школском управом, Градском управом
 Сарадња са другим основним школама
 Сарадња са НВО ''Шанса'' везано за корективно-васпитни ра са ученицима који
испољавају елементе антисоцијалног понашања
 Индивидуални рад на стручном усавршавању
9. Вођење документације о раду
 Вођење документације о раду психолога и педагога
 Годишњи план рада психолога и педагога
 Евиденција о раду са ученицима
 Евиденција о раду са наставницима и родитељима
 Извештаји
10. Остали послови
 Организовање замена у случају изостајања наставника
 У случају немогућности организовања замене психолог или педагог су сами мењали
наставнике како би се настава несметано одвијала
 Учешће у организацији такмичења, прослава и др.
 Остали послови по налогу директора.
47
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ
Рад библиотеке се одвијао у складу са Годишњим програмом рада школе.
Библиотека је у септембру добила на поклон 16 књига од ученика и 4 књиге од
издавачке куће Српска књижевна задруга. Такође је добила на поклон стручну литературу за
наставнике од издавачке куће Клетт. Извршена је физичка обрада и инвентарисање нових
књига и њихова класификација по полицама. Извршена је дистрибуција преосталих
уџбеника ученицима, који су стигли у септембру.
Библиотека прима часописе „Школарка“, „Школарац“ и „Нај“. Извршена је редовна
дистрибуција поменутих часописа ученицима, који су на њих претплаћени.
Као и сваке године, и ове је оформљена секција „Млади библиотекари“, коју чине
ученици четвртог и петог разреда. Ови ученици су учествовали на задуживању и
раздуживању књига, сређивању полица, физичкој обради књига. Најактивније одељење је
било 5/3.
Наставници су користили библиотечки простор за реализацију наставе, уз коришћење
компјутера, интернета и видео пројектора. Овакав вид наставе је најчешће реализован из
предмета географија, верска настава, грађанско васпитање.
Библиотека је активно учествовала у реализацији приредбе поводом Дана школе.
Настављена је сарадња са осталим школским библиотекама, као и са Народном
библиотеком „Илија М. Петровић“.
Најчитанија књига из области лектире у нижим разредима била је „Бајке“ од
Пушкина, у вишим „Том Сојер“ од Марк Твена. Из ваннаставног програма девојчице су
највише позајмљивале књигу „Девојчице су јачи пол“ од Роберта Такарича, а дечаци „Зов
дивљине“ од Џек Лондона.
Последње две недеље првог полугодишта писане су опомене ученицима који дугују
књиге, како би их благовремено вратили пре одласка на распуст.
Библиотека је у периоду март-мај извршила наручивање потребне лектире и књига за
децу, као и сликовница за најмлађе, тако да је фонд богатији за око 200 књига. Извршена је
физичка обрада и инвентарисање нових књига и њихова класификација по полицама.
Током фебруара и марта је урађена наруџбеница уџбеника за наредну школску
годину за све разреде.
Библиотека прима часописе „Школарка“, „Школарац“ и „Нај“. Извршена је редовна
дистрибуција поменутих часописа ученицима, који су на њих претплаћени.
Секција „Млади библиотекари“, коју чине ученици четвртог и петог разреда је била
веома актзивна. Ови ученици су учествовали на задуживању и раздуживању књига,
сређивању полица, физичкој обради књига. Најактивније одељење је било 4/3.
Наставници су користили библиотечки простор за реализацију наставе, уз коришћење
компјутера, интернета и видео пројектора. Овакав вид наставе је најчешће реализован из
предмета музичка култура и грађанско васпитање.
Библиотека је активно учествовала у реализацији приредбе поводом славе Светог
Саве и Фестивала младих.. Настављена је сарадња са осталим школским библиотекама, као и
са Народном библиотеком „Илија М. Петровић“.
Најчитанија књига из области лектире у нижим разредима била је „Бајке“ од бреће
Грим, у вишим „Хајдуци“ од Бранислава Нушића. Из ваннаставног програма девојчице су
највише позајмљивале књигу „Девојчице су јачи пол“ од Роберта Такарича, а дечаци
„Тајанствено острво“ од Жил Верна.
Последње две недеље другог полугодишта писане су опомене ученицима који дугују
књиге, како би их благовремено вратили пре одласка на распуст.
Извршена је дистрибуција уџбеника за наредну школску годину.
Библиотекар школе је у оквиру стручног усавршавања у марту присуствовала
семинару (24 сата) на Филолошком факултету у Београду под називом „Облици сарадње
школске библиотеке са другим установама културе и образовања“.
Библиотекар,
Валентина Миладиновић
48
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
До краја школске 2013/2014. године, одржано је 15 седница Школског одбора, на
којима су решавана следећа питања:
- Доношење годишњег плана рада усвајање извештаја о његовом остваривању за претходну
годину, усвјавање извештаја о раду директора , усвјавање извештаја о раду установе,
усвајање извештаја о стурчном усавршавању за претходну школску годину, доношење плана
стручног усавршавања за школску 2013/2014 годину , усвајање извештаја о вредновању и
самовредновању, усвајање извештаја о развојном планирању, давање сагласности на
Правилник о систематизацији и организацији послова, Доношење одлуке о намени средстава
прикупљених од родитеља а према предлогу Савета родитеља
- Измена и допуна односно усаглашавање Статута , Анекс Годишњег плана рада (екскурзија
за 6.разред)
- Именовање Комисије за попис за 2013. годину
-Давање мишљења о избору кандидата по конкусру
-Усвајање финансијског плана установе за 2014.годину
- Усвајање извештаја о екскурзијама 7. и 8. разреда
- План набавке
- Завршни рачун за 2013. Годину
- Извештај о раду Директора
- Извештај о раду Педагошког колегијума
- Успех и дисциплина ученика
- Одлучивање о предлогу Савета родитењс о намени средстава прикупљених од родитеља
- Правилник о заштити од пожара
- Расписивање и спровођење конкурса за избор директора
- Избор директора
- Конституисање новог ШО, са новим члановима (из редова наставника: Новица Живковићпредседник, Нина Ђуровић и Весна Рајчић; из редова родитеља: Надица Вујчић, Миле
Цветковић и Марија Раденковић; чланови локалне самоуправе су остали исти).
- Изабран је вршилац дужности директора школе, због недобијања сагласности од стране
министра
- Формирана је комисија за примопредају дужности директора
- Донешена је одлука о коришћењу службеног аутомобила
- Доношена је одлука о отварању продуженог боравка
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља ОШ „ Вук Караџић“ Пожаревац у школској 2013/2014 години има 43 члана.
До краја школске 2013/2014. године, одржано је укупно 6 седница Савета родитеља, на
којима су решавана питања из надлежности Савета родитеља.
У току првог полугодишта одржано је 3 седница и на њима су разматрана следећа питања:
На 1. седници Савета родитеља је извшено конституисање Савета тако што је извршена
верификација нових чланова Савета родитеља и изабран је председник и заменик
председника Савета,а то су Дражан Војиновић
-председник Савета родитеља и Саша
Милошевић - заменик председника. Након тога се расправљало о питањима као што је
припремљеност школе за почетак 2013/2014. године а извештај је поднео директор школе,
Извештај о остваривању Годишњег плана рада за школску 2012/2013. годину затим се
разматрао Годишњи план рада за 2013/2014. школску годину који је позитивно оцењен ,
донета је одлука о висини надокнаде за ужину осигурање и Црвени крст , донета је одлука о
49
висини дневница за извођење екскурзија 7. и 8. разреда, размотрен је извештај о
остваривању развојног плана и извештај о вредновању и самовредновању, дат је предлог
намене средстава прикупљених од родитеља Школском одбору
На 2. седници Савета родитеља дата је сагласност за екскурзију 6.разреда. Одржана је
презентација пројекта „Школа без насиља“ и родитељи су упознати са Правилником о
безбедности и правилима понашања.
3.седница Савета родитеља није одржана, због недостатка кворума.
У другом полугодишто је одржано је још 3 седница на којима су разматрана следећа питања:
- Успех и владање ученика у току првог полугодишта
- Избор и набавка уџбеника за наредну школску годину
- Екскурзије ученика 1. - 6. Разреда
- Коришћенје средстава прикупљених од родитеља
- Успех и владање ученика на крају школске године
- Завршни испит
- Извештаји о изведеним екскурзијама
- Изборни предмети за школску 2014/2015. годину
- Иницијатива за отварање продуженог боравка
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА
Секретар школе је у току школске 2013/2014. године обављао управно-правне и нормативне
послове:
-израда нормативних аката школе
- праћење прописа- давање мишљења о примени закона и других општих аката
-израда и усклађивање општих аката са Законом о основама система обраѕовања и васпитања
( Сл.гласник РС, бр.72/09,52/11)
-из области кадровске службе- пријава и одјава запослених надлежној служби за
запошљавање, ПИО фонду и фонду здравствене заштите-ажурирање података и издавање
маркица за здравствено осигурање запосленима, обављање стручних послова код
спровођења конкурса за пријем запослених у школи, израда уговора о раду, решења и одлука
које се односе на запослене, спровођење конкурса за избор директора израда одлука и
решења поводом избора као и достављање неопходне документације Министарству просвете
-из делокруга осталих органа- присуствовање седницама школског одбора и савета
родитеља, вођење запсиника , давање мишљења о примени закона
-из делокруга административних послова и сарадње са родитељима и децом-издавање
дупликата јавних исправа, издавање преводница, издавање потврда и уверења о редовном
школовању, вођење деловодника,обављање уписа ученика у први разред
-спровођење јавних набавки ,учествовање у изради финансијског плана установе, учешће у
изради годишњег прогарама рада
-сарадња са школском управом-месечно извештавање о променама везаним за исплате
зарада, упућивање захтева за исплату отпремнина и др.
-сарадња са : Градском управом града Пожаревца,Националном службом за запошљавање (
пријава и одјава запослених , објављивање конкурса, слање захтева и помагање у
организацији спровођења испитивања психофизичких способности ); ПИО фондом и
Заводом за здравствено осигурање ( пријава и одјава запослених), ПУ Пожаревац ( тражање
података о неосуђиваности за запослене у складу са Законом)
50
ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Педагошко-инструктивни рад са
наставницима



Вођење педагошке документације
– увид, пропусти и отклањања
Праћење допунске наставе,
додатног рада, слободних
активности







Планирање и програмирање рада
школе




Сарадња са наставницима и
разредним старешинама

Саветодавни рад са ученицима и
родитељима

Учешће у раду стручних органа и
комисија

Учешће у културним и јавним
делатностима

Организациони послови

Обилазак издвојених одељења
школе

Анализа реализације наставе и
свих осталих облика образовно –
васпитног рада и утврђивање
успеха и владања ученика




Посета часовима код наставника: Татјана Цојкић, Гордана
Павловић, Јасмина Станисављевић, Маја Милошевић, Љиљана
Стефановић, Ангелина Милутиновић, Даница Младеновић,
Горица Станојевић
Посета угледним/огледним предавањима: Драгица Јовановић,
Слађана Петровић, Сузана Тодоровић, Гордана Павловић,
Биљана Дамјановић, Виолета Николић, Снежана Живковић,
Бобан Марковић, Горица Станојевић, Весна Рајчић
Дневници поменутих наставника су уредно и професионално
вођени.
Настава је у потпуности реализована.
На крају полугодишта прегледане су нове матичне књиге.
При посети часовима прегледани су дневници.
Допунска настава од I до IV разреда је у потпуности
реализована, а од V до VIII по потреби, са примедбом да је
слабије заступљена обзиром на велики број недовољних оцена.
Додатна настава је у свим разредима редовно реализована.
Слободне активности су такође редовно реализоване, а посебно
се на њих ставља акценат у току планирања и одржавања
разних културно-јавних манифестација.
Припремна настава се редовно реализовала од 01.10.2014. до
полагања завршних испита.
Израда плана дежурства за наставнике и учитеље.
Планирање Педагошког колегијума.
Планирање замена приликом одсуства запослених.
Организација и реализација различитих ваннаставних
активности.
Сарадња са наставницима и разредним старешинама је
свакодневно реализована и то веома успешно.
Саветодавни рад са ученицима и родитељима је свакодневно
реализован, сциљем да се изађе у сусрет потребама родитеља и
ученика.
Учешће у раду стручних органа и комисија реализовано је
свакодневно и ефикасно.
Организација културних и јавних манифестација у оквиру Дана
школе, прославе школске славе, Нове године.
Израда школског часописа „Вукова ризница“.
Сарадња са градским новинама „Реч народа“.
Организација разних ликовних и литерарних конкурса и
такмичења.
Координатор између Регионалног центра школе за таленте,
чији је директор Славко Деспотовић, и наше школе.
Реализован је обилазак издвојених
одељења у Забели,
Брежану, Живици и Драговцу и извршен је преглед хигијене у
школи.
Извршена је анализа успеха ученика, броја изостанака, владања
и реализације свих видова образовно-васпитног рада.
Помоћник директора школе
Лидија Ристић
51
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ђачки парламент сачињен је од по два представника седмих и осмих разреда по
одељењима. Укупно има 20 чланова. Чланови парламента састајали су се четири пута у току
првог полугодишта ове школке године и три пута у другом полугодишту.
На првој седници која је одржана 11.09.2013. године изабран је председник
парламента Кристина Николић из VIII3, заменик Милица Ранђеловић из VIII1, записничар
Наталија Ђорђевић из VIII4 и представници парламента у школском одбору Андрија Ђурић
из VIII4 и Ксенија Симоновић из VII2. Представник парламента за тим за развојно планирање
је Милош Марковић из VII1.
Члановима парламента представљен је годишњи план рада школе, школски развојни
план и школски програм. Упознати су и са планом и програмом рада парламента и
предложено им је неколико тема о чему би се све могло расправљати на Ђачком парламенту.
На осталим седницама разговарало се о маскенбалу који чланови парламента желе да
организују за ученике седмог и осмог разреда, о предлозима за побољшање изгледа школе,
уређења дворишта. Маскенбал је одржан као пратећа манифестација прославе Дана школе и
одржан је у трпезарији школе. Ученици су били веома креативни, а одржано је и такмичење
у караоке певању.
Једна седница Ђачког парламента била је посвећена пројекту “Школа без насиља” где
је ученицима укратко представљен тај пројекат. Програм Школа без насиља реализује
УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством
за рада и социјалне политике Републике Србије, Саветом за права детета и Заводом за
унапређивање образовања и васпитања. Програм има за циљ смањење насиља над и међу
децом и стварање безбедне и подстицајне средине за учење и рад. С обзиром на постављени
циљ, трајање програма није временски ограничено, програм је развојни, са очекивањем да ће
се проширити на што већи број школа и тенденцијом да постане саставни део васпитног
рада школа.
На састанцима Ђачког парламента у другом полугодишту ученици су давали
сагласност за уџбенике за наредну школску годину, бирали изборне предмете за наредну
школску годину, дискутовали о матурској вечери и давали предлоге за организовање
турнира у одбојци и кошарци за девојчице и дечаке. Ученицима је прочитан списак уџбеника
и они су дали своју сагласност за сваки уџбеник. Нису имали примедби на уџбенике које су
користили до сада. Напоменуто им је да без обзира на изабраног издавача за наредну
школску годину, могу користити и уџбенике чији се издавачи не поклапају. Што се тиче
матурске вечери, ученицима је дат предлог да се окупљање организује у школи, али су они
одбили ту могућност.
На једном од састанака Ђачког парламента ученици су предложили да се организује
турнир у одбојци за девојчице и дечаке што је у сарадњи са наставником физичког Милетом
Милутиновићем и организовано. У школском дворишту постављене су нове табле и кошеви,
али због лошег терена није било могућности да се одржи турнир у кошарци.
Записници са свих састанака Ђачког парламента налазе се у свесци о раду Ђачког
парламента.
Маја Жикић
Тамара Ђурић
52
ИЗВЕШТАЈ
О АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
У ОШ ’’Вук Караџић'' у Пожаревцу посебна пажња се посвећује безбедности
ученика и заштити од сваког облика насиља. У школи Jе, у склду са Законом, na на почетку
школске године конституисан Тим за заштиту ученика од насиља. Овај Тим чине радници из
свих структура, почев од руководства школе, преко стручних сарадника, учитеља и
наставника па све до техничког особља и представника подручних одељења која припадају
овој школи. Ове школске године Тим чине следећи радници:
1. Директор
2. Педагог
3. Психолог
4. Помоћник директора
5. Секретар
6. Домар
7. Драган Милановић
8. Маја Милошевић
9. Драгана Стевић
10. Виолета Николић
У области заштите деце-ученика од насиља у ОШ ''Вук Караџић'' Пожаревац досад
је реализовано следеће:
 Тим за заштиту деце-ученика од насиља је конституисан на почетку школске године
 Чланови Тима, али и сви остали запослени, уознати у са Посебним протоколом за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама.
 Посебни протокол, као и Приручник за примену Посебног протокола, али и други
документи из те области континуирано су приступачни свим радницима Школе с
обзиром да се налазе у компјутеру који је у зборници. Такође су изложени и у
штампаном облику а на сајту Школе је постављен линк који омогућује приступ свим
овим документима.
 Шкоски Тим за заштиту деце од насиља донео је свој Акциони план у коме су
прецизиране активности и појединачне обавезе свих у школи. И овај документ је
такође константно доступан свима у школи.
 Чланови Тима су, свако у оквиру свог делокруга, континуирано пратили стање у
школи, тренутно реаговали, доносили одлуке и спроводили предвиђене мере а
званично Школски Тим је у току првог полугодишта школске 2013/2014. године имао 2
састанака.
 У школи постоје правни акти којима су регулисана правила понашања ученика и
запослених у школи :
 Кодекс - правила понашања ученика
 Правилник марама, начину и пступку заштите ученика за време
остваривања образовно-васпитног рада и свих актовности које организује
установа
 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 Направњен је распоред дежурства наставника у свим деловима школског простора (сви
улази у школу, кухиња и трпезарија, на ходницима, у двориштима
 Направљен је распоред дежурства ученика у трпезарији и на главном улазу у школу
 На седницама Наставничког о Одељењских већа посебна пажња се поклања стању
безбедности, дисциплини и одговорности ученика
 Разредне старешине су упознали ученике са правилником о понашању и кућном реду
53






Разредне старешине посвећују више часова питању безбедности и спречавању насиља,
толеранцији, одговорности, Конвенцији о правима детета, неговању различитости,
спречавању болести зависности и сл.
Васпитање за толеранцију и спречавање насиља посебно је присутно у настави
Грађанског васпитања, у верској настави и у настави физичког васпитања, али у школи
континуирано инсистирамо да наставници и у другим областима истичу садржаје који
доприносе толеранцији, узајамном поштовању и нансилној комуниукацији.
Континуирано и дневно пратимо понашање и односе међу ученицима, региструјемо
сукобе у њиховом зачетку и благовремено реагујемо. При томе се у решавање сукоба и
у отклањање опасности по децу укључују различити субјекти у зависности од природе
сукоба:
 Дежурни наставници
 Разредне старешине
 ПП служба
 Руководство школе
 Школски полицајац
 Родитељи
 По потреби, када проценимо да је неопходно обавештавамо и надлежне
органе као што су Центар за социјални рад, МУП и др.
Питање дисциплине ученика и њихове безбедности била је једна од тема на свим
састанцима стручних тела као и на састанцима Школског одбора и Савета родитеља
након завршеног првог полугодишта. То је иначе пракса у овој школи да се о овој теми,
као и о успеху ученика уопште, на седницама ових тела разговара најмање два пута
годишње.
Школа има школског полицајца, са којим је успостављева веома добра сарадња и који
активно учествује у решавању свих питања везаних за безбедност ученика.
Донета је сагласност свих актера школе (ученика, наставника, Школског одбора, савета
родитеља и осталих запослених у школи) за аплицирање и спровођење пројекта
„Школа без насиља“
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВУК КАРАЏИЋ
3.6.2014. године изведена је екскурзија ученика првог разреда из централне школе на
дестинацији Пожаревац-Јагодина-Пожаревац. Скуп ученика је био испред централне школе.
На екскурзију се кренуло у 8:30. Ишло је 55 ученика у пратњи три учитеља: Јелене Лукић,
Милоша Мијатовића и Данијеле Дракулић као и једног родитеља у својству пратиоца свог
детета.
Посећени су Музеј воштаних фигура, Аква парк, и зоолошки врт у Јагодини. После
обиласка планираног, са ученицима је остатак слободног времена проведен на Ђурђевом
брду у одмору и рекреацији.
Око 16:30, кренуло се за Пожаревац и у 18 часова ученици су били испред централне
школе где су их дочекали родитељи.
Подносилац извештаја
Јелена Лукић
54
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Ученици четвртог разреда централне школе извели су једнодневни излет на релацији:
Пожаревац-Крагујевац. Екскурзија је реализована 4. јуна 2014. године са 75 ученика и 3
учитеља (Татјана Цојкић, Јасмина Тодоровић и Весна Рајчић). Том приликом посетили смо
манастир Манасију, задужбину Стефана Лазаревића, као и прву преписивачку школу у
склопу манастира, познату под називом Ресавска школа.
У Крагујевцу смо обишли два музеја са различитом тематиком, из периода Првог и Другог
српског устанка, као и галерију познатих српских сликара.
На ПМФ-у посетили смо први слатководни акваријум. У спомен-парку Шумарице обишли
смо музеј 21.октобар, као и сам спомен-парк, о чему сведоче споменици у част погинулима у
Другом светском рату.
Садржај екскурзије је био веома едукативан и пригодан за овај узраст. Ученици су се
упознали, а и проширили већ стечена знања о дешавањима за време устанака и ратова у
Србији.
Циљеви и задаци екскурзије су у потпуности остварени, као што је планирано у Наставном
плану и програму. Корелација са предметима физичке културе, српског језика, музичке
културе, природе и друштва и чувара природе.
Полазак аутобуса из Пожаревца планиран је за 08:30 часова, а повратак са екскурзије у 18:00
часова. Сатница приликом извођења екскурзије је поштована. Екскурзија је изведене у
сарадњи са агенцијом Arriva из Пожаревца, која је уједно и била аутопревозник, а самим тим
је обезбедила туристичког вођу који је много помогао у самој реализацији.
Вођа пута,
Татјана Цојкић
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПЕТИХ РАЗРЕДА
Екскурзија је изведена 09. и 10. јуна 2014. године на релацији: Пожаревац – манастир
Манасија- Ресавска пећина – манастир Раваница – Соко Бања – Ниш – Ћеле-кула – Црвени
крст –Медијана – Пожаревац.Организатори екскурзије су разредне старешине ученика
петих разреда: Бранислав Јовановић, Драгана Микшић, Биљана Дамјановић, Марија
Андрејић и Драгица Јовановић и Туристичка агенција „Арива“.Екскурзија је изведена у
трајању од два дана. Полазак је био предвиђен за 07,30 часова испред школе, а у 07,00
часова из села Дубравице, Брежана и Батовца. Вечера, ноћење и доручак су организовани у
хотелу „Моравица“ у Соко Бањи, а ручак у Нишу у ресторану „Нишка механа“. Сви задаци
и циљеви екскурзије су испуњени. Агенција је обезбедила туристичког водича и лекара.Све
је текло по плану и програму,једино у Нишу није посећено римско налазиште Медијана,
него Музеј. Медијана је била затворена за посетиоце због реновирања. У Пожаревац смо се
вратили у вечерњим сатима око 20 часова. Екскурзија је протекла у најбољем реду без
икаквих инцидената. Ученици су се вратили задовољни са екскурзије.
Стручни вођа
Драгица Јовановић
55
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VII РАЗРЕДА
Релација: Пожаревац – Опленац – Крагујевац – Манастир Жича – Врњачка Бања – Јагодина
– Пожаревац
ТОК И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:
1.
дан 13.10.2013.
Из Пожаревца смо кренули у 7 часова. Од укупно пријављених 85 ученика, на пут није
кренуо један ученик VII-4. Прво заустављање од сат времена имали смо у Тополи. Обишли
смо Карађорђев град – Опленац и маузолеј Карађорђевића. На путу до Крагујевца водич је
говорио ученицима о овим градовима, њиховој историји и познатим људима које су ту
рођени и живели У Крагујевац смо стигли око 13 часова. Обишли смо Акваријум на
Природно математичком факултету као и музеј Крагујевачки октобар. Пут смо наставили ка
манастиру Жича. У манастир смо стигли око 16 часова и задржали се око 30 минута. Чули
смо историјске податке о настанку и развоју овог манастира. Пре 18 часова смо стигли у
Врњачки Бању, сместили се у собе и време до вечере која је била у 19 часова провели у
шетњи. Време после вечере до поноћи, ученици су провели у дискотеци.
2.
дан 02.10.2012.
Пробудили смо се око 7-730 часова, после чега смо отишли на доручак који је био
организован у 8 часова. После доручка ученици су се спаковали, а преподне смо
искористили да се по лепом времену упознамо са садржајима које овај туристички центар
нуди својим посетиоцима. После ручка који је био у 12:30 часова, напустили смо хотел око
13:30 часова. Пут смо наставили ка Јагодини. У Јагодину смо стигли око 16:30 часова.
Обишли смо Музеј воштаних фигура и Зоолошки врт. Преостало слободно време смо
искористили за обилазак Ђурђевог брда који се налази у оквиру Зоолошког врта. У повратку
смо направили паузу на ОМВ-овој пумпи и наставили пут према Пожаревцу. У Пожаревац
смо стигли у 1930 часова.
У току екскурзије ученици нису имали здравствених проблема. Скоро сви су добро поднели
вожњу, а 3-4 ученика је имало благу мучнину.
У реализацији екскурзије учествовао је тим наставника, односно одељењских старешина:
1. Слободан Јовановић – наставник математике
2. Слађана Петровић – наставник француског језика
3. Гордана Павловић – наставник музичке културе
4. Љубиша Митић – наставник математике
5. Даница Младеновић – наставник математике
Стручни вођа екскурзије
Даница Младеновић
56
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА
Екскурзија ученика VIII разреда реализована је 26. и 27.10. 2013. године на релацији
Пожаревац-манастир Крушедол-Сремски Карловци-Петроварадин-Нови Сад-СуботицаПалић. На екскурзију је ишло 119 ученика и 5 наставника-одељенских старешина VIII
разреда. Организацију екскурзије извела је агенција Arriva. Циљ екскурзије је упознавање са
природно-географским и културно историјиским особеностима Војводине. Ученици су
посетили манастир Крушедол, најстарију српску гимназију, карловачку гимназију, као и
Саборну цркву у Сремским Карловцима, Петроварадинску тврђаву, Нови САд, Суботицу,
ЗОО врт на Палићу. Смештај је био у хотелу “Патриа” у Суботици. Екскурзија је рализована
по врло лепом и пријатном времену што је омогућило да се планирани циљеви испуне на
време. Обилазак Сремских Карловаца, Петроварадинске тврђаве, Новог Сада и Суботице
обављен је уз помоћ водича који су на стручан и професионалан начин ученицима пружили
податке о културно-историјским и архитектонским знаменитостима ових места. Осим
одељенских старешина, ученике је пратио лекар и стручни водич агенције Arriva. Екскурзија
је протекла без проблема.
НАПОМЕНА: Планиране екскурзије за II, III и VI разред нису реализоване због
ванредног стања изазваног поплавама у Србији
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САЈТА ШКОЛЕ – МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
Сви облици рада школе су јавни, а школа је отворена сваком грађанину добре воље.
Свој рад школа је пласирала осим кроз родитељске састанке, школске приредбе, такмичења,
изложбе ученичких радова и кроз Facebook страницу и кроз школки сајт који је ове године
забележио неколико рекордних посета.
Као и претходних година захваљујући ученицима и наставницима наше школе
прикупљен је велики број материјала за школски сајт. На сајту школе налази се велика база
фотографија која се увећава после сваке одржане манифестације. Пријем првака, Дан школе,
прослава школске славе Светог Саве, спортска такмичења само су један део садржаја
шкослког сајта. Резултати такмичења редовно се стављају на странице сајта, како би и шира
јавност била упућена у успехе наших ученика. Извештаји са екскурзија, наставничких већа и
осталих ваннаставних активности су још један вид обавештења за ученике и родитеље.
Ажурирани су Правилници и Закони у складу са изменама и допунама од стране
Министарства просвете.
Захваљујући школском сајту ученици и наставници су благовремено били
обавештени о дешавањима која следе.
Адреса сајта школе www.vukkaradzic.rs
Руководиоци сајта:
Саша Стојановић, Слободан Јовановић и Владимир Рајић
57
На основу Члана 57 став 1. тачка 2 Закона о основaма система
образовања и васпитања (Сл. Гласник Републике Србије број 72/09,
52/11, 55/13) Школски одбор је на својој седници од 15.09.2014.
године донео
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" У ПОЖАРЕВЦУ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
в.д. директора школе
___________________
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ 58
ОДБОРА
_______________________
59
Download

рад и резултати рада у протеклој школској години