ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ“
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ
ОСНИВАЧ
ГРАД БЕОГРАД
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
СТАРИ ГРАД
ДЕЛАТНОСТ
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПУТЕВА И САОБРАЋАЈНИЦА
МАТИЧНИ БРОЈ
07023332
СЕДИШТЕ
БЕОГРАД, НУШИЋЕВА 21
Београд, децембар 2012. године
1
САДРЖАЈ
Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ПРОФИЛ-------------------------------------------------------------Историјат предузећа................................................................
Законски оквир у складу са којим послује предузеће..........
Организациона структура предузећа.....................................
Извори финансирања пословања...........................................
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. год.----------------Резултат пословања-процена остварeња за 2012.год..............
Ребаланс буџета Града за 2012. годину
Склопљени уговори..................................................................
Анализа пословног окружења ( позиционирање )................
Ресурси предузећа……………………………………………
МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА--------------------------------------Ценовна стратегија....................................................................
План промотивних активности................................................
ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ----------------------------------------------Физички обим производње......................................................
Укупни приходи........................................................................
Укупни расходи и трошкови…………………………………
КАДРОВИ--------------------------------------------------------------Кадрови по квалификационој структури...............................
Кадрови по делатности............................................................
Кадрови по годинама старости...............................................
Кадрови по годинама стажа…………………………………
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН---------------------------------------------Учешће појединачних корисника у фактурисаној реализацији
Плански биланс успеха...........................................................
Инвестициона улагања...........................................................
Техничка структура инвестиција..........................................
Извори финансирања............................................................
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2013. ГОДИНИ----------------------.
ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ ----------------------------------------------
2
3-7
7-12
13
14-16
17-19
20-27
28
1. ПРОФИЛ ЈКП”БЕОГРАД ПУТ”
1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП "Београд пут" је основала Скупштина града Београда 1953. године као Дирекцију за путеве
града Београда. Од 1975. године Дирекција за путеве је прерасла у РО "Београд пут", а од 1990.
године добија статус Јавног комуналног предузећа. Основна делатност Предузећа је одржавање
улица и путева града Београда и то:
▪ Изградња , реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева
и саобраћајних објеката на територији Београда
▪ Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских
пруга оспособљених за моторни саобраћај
▪ Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
▪ Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
▪ Сарадња на изради планова и инвестиција програма града , надзор над објектима који су
предмет делатности предузећа
▪ Производња асфалта и асфалтне емулзије, бетона и бетонске галантерије
▪ Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
▪ Пројектовање и картирање земљишта
1.2.ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „Београд пут“ обавља делатност у складу са следећим правним прописима:
- Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.16/97, 42/98 и 88/11),
- Законом о јавним путевима,
Законске основе за израду Програма пословања и функционисања предузећа, према
инструкцијама Града, чине:
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр.25/00, 25/02, 107/05 и 108/06 и 123/07 ),
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета
Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза
на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини ( „Службени гласник РС“, бр.
6/06 и 108/08 ),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ( „Службени
гласник РС, бр. 5/06 ),
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10 и 101/11),
- Извештај о фискалној стратегији за 2012 годину, са пројекцијама за 2013. и 2014 годину,
ЈКП „Београд пут“ обавља делатност у складу са обавезама и правима које проистичу из
одредаба Закона о комуналним делатностима којим су регулисана питања одржавања,
управљања, надзора, финансирања као и остала питања значајна за функционисање путне
привреде уопште. Скупштина града Београда је оснивач ЈКП“Београд пут“. Доношењем
оснивачког акта оснивач је преузео обавезу уређења и развоја комуналних делатности,
3
обезбеђења организационих и материјалних услова за њихово обављање и сва друга питања која
се односе на функционисање комуналног система.
Оснивач је задржао право да уређује и обезбеђује послове који се односе на изградњу,
рехабилитацију, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање улицама,
локалним и некатегорисаним путевима. Ближа конкретизација ових одредби, када је у питању
путна мрежа, садржана је у Одлуци о улицама, локалним и некатегорисаним путевима.
ЈКП „Београд пут“ у оквиру своје делатности редовно и периодично одржава :
- око 2.000 км градских улица или око 20 милиона м2,
- око 550 км општинских путева или око 3,3 милиона м2,
- око 200 км одржавања путева другог реда са собраћајном опремом или око1,2 милиона м2,
- око 400 км путева у надлежности локалне самоуправе или око 2,4 милиона м2,
- око 400 путних објеката ( мостова, пролаза и других путних објеката ).
Редовним и периодичним одржавањем је обухваћено :
- 578 семафоризованих раскрсница,
- 525 уређаја контролера, 2.815 светлећих стубића, 3 система за алтернативно вођење
саобраћаја, око 40.000 комада саобраћајних знакова, око 18.500 м заштитно одбојне и
гелендер ограде, обележава око 300.000 м2 хоризонталних ознака ( бојом, фолијом,
хладном пластиком ), на улицама и путевима, 3.500 паркинг места, такси стајалишта.
При чему се обављају и послови :
- пројектовања и израде техничке документације,
- израде геодетских подлога и геодетска мерења.
- издавања сагласности за вангабаритни превоз, вођење катастра саобраћајне сигнализације
- издавање потребних извода.
1.3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
Предузеће је организовано као економска и пословна целина у оквиру које постоје седам
организационих јединица – сектора и то:
1. Сектор за грађевинску делатност се бави изградњом, реконструкцијом и одржавањем улица,
регионалних и некатегорисаних путева, мостова, надвожњака и других саобраћајних објеката и
опреме на територији Београда, за потребе Градске дирекције за путеве, ЈП Путеви Србије или
по уговорима закљученим са трећим лицима.
2. Сектор саобраћајне делатности се бави постављањем и одређивањем сигналних система на
путевима. Сектор одржава саобраћајну опрему, хоризонталну, вертикалну семафорску и
светлећу сигнализацију.Током експлоатације саобраћајне сигнализације, прати и даје техничка
решења, побољшања сигнализације и одвијања саобраћаја. Поред овога сектор реализује измене
у режиму саобраћаја и води рачуна о одвијању саобраћајних токова у Граду који су у
надлежности градског Секретаријата за саобраћај.
3.Сектор за производњу асфалтних и бетонских производа бави се производњом асфалта ,
полимер-модификованог битумена, битуменске емулзије и бетона.
4
4.Сектор за механизацију се бави одржавањем грађевинске и транспортне
механизације.Остварују услове за рад осталих сектора, врши ремонт , оправку и одржавање свих
транспортних средстава, грађевинске механизације и опреме коју поседује ЈКП“Београд пут“.
5.Сектор за транспорт врши превоз свих материјала, механизације и радника на градилишта.
Посебна улога овог сектора је у време одржавање улица у зимском периоду, када се врши
чишчење саобраћајница, транспорт и посипање соли, калцијум хлорида и агрегата.
6.Сектор за студије и пројектовање се бави пројектовањем градских саобраћајница, путева,
аутопутева, аеродрома, трамвајских пруга и свих пратећих грађевинских објеката на њима.
Сектор пројектује хоризонталну, верикалну и светлећу саобраћајну сигнализацију, прави
саобраћајне анализе и студије и израђује сигналне планове за индивидулне раскрснице и
раскрснице у координираном раду, као и планове за регулисање саобраћаја у зимским условима.
7.Сектор заједничких послова обавља све пратеће послове везане за функционисање осталих
организационих делова предузећа.
Сектор обавља финснсијско комерцијални послове ( Одељење за финансије и обрачун плата,
Набавно-продајно одељење, Магацинско одељење, Књиговодствена служба ) и
административно-правне и опште послове ( Одељење осигурања, ОдељењеАОП-а, Одељење
јавних набавки, Одељење маркетинга и информисања, Кадровско одељење, Социјално одељење,
Одељење правних послова, Архива и писарница, Служба за одржавање хигијене, Служба за рад
ресторана друштвене исхране, Служба обезбеђења ).
Организацију Предузећа неопходно је унапредити, прилагодити условима окружења , потребама
и захтевима оснивача , инвеститора и тржишта. Истовремено је потребно организацију
поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу , како би уз евидентирање места
утрошка - погонско књиговодство , уз увођење праћења пројеката и праћења трошкова рада
Предузеће било и економски ефикасно и успешно.
5
ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ“, БЕОГРАД
ДИРЕКТОР
ПРЕДУЗЕЋА
ЗАМЕНИК
ДИРЕКТОРА
ПРЕДУЗЕЋА
Технички
директор
Пом. дир.предуз.
за послове ширег
подручја града
Београда
Пом. дир.пред. за
послове
реконструкције и
новоградњу
Пом.директора
предузећа за
економске
послове
Извршни
директор
Техничка
служба
СЕКТОР ЗА
ГРАЂЕВИНСКУ
ДЕЛАТНОСТ
Служба техничке
припреме и
реализације
СЕКТОР ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
АСФ. И БЕТОНСК
ПРОИЗВОДА
РЈ База Раковица
СЕКТОР ЗА
ТРАНСПОРТ
РЈ Кипери
РЈ контроле
техничке
исправности и
зимске службе
СЕКТОР ЗА
МЕХАНИЗАЦИЈУ
РЈ Наменски
транспорт
РЈ Ремонт
РЈ оперативна
припрема
РЈ за
реализацију
услуга
СЕКТОР ЗА
САОБРАЋАЈНУ
ДЕЛАТНОСТ
Рј хоризонталне
и вертикалне
сигнализације
РЈ светлосне
сигнализације
СЕКТОР ЗА
СТУДИЈЕ И
ПРОЈЕКТОАВЊЕ
РЈ експлоатације
и оперативне
припреме
СЕКТОР
ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОСЛОВА
Служба за
безбедност на
раду
Служба
књиговодства
Служба
финансијског
плана и анализе
Служба логистике
Служба
финансијске
оперативе и
плата
Набавно продајна
служба
Служба продаје
Служба
магацинских
послова
Рачунарски
центар
Служба правних и
административни
х послова
Служба општих
послова
Служба за
маркетинг и
информисање
Служба за јавне
набавке
6
1.4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Предузеће се финансира остварујући приходе извођењем радова, производњом и продајом
производа, као и пружањем услуга и извођењем радова јавним и јавним комуналним
предузећима чији је оснивач град Београд и Република Србија. Такође се бави пружањем услуга
и извођења радова трећим лицима.
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
Израда Плана пословања ЈКП „Београд пут“ у 2013. години базира се на следећим елементима:
- Оствареним резултатима пословања за 2011. и 2012. годину,
- Буџету Града за 2013. годину,
- На основу склопљених уговора са пословним партнерима,
- Анализи пословног окружења,
- Ресурсима којима предузеће располаже.
2.1. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У 2011. години су слабији него што је
планом било предвиђено. Уместо планиране нето добити од 59.459.000 динара остварен је
губитак од 634.598.000 динара.
Један од главних узрока за овакав пословни резултата је битно повећање цена репроматеријала,
сировина и енергената, смањен обим послова, што је утицало на повећање релативног учешћа
фиксних трошкова у укупним расходима предузећа. Такође су на овако лош резултат пословања
у 2011. год., у великој мери, утицале и унутрашње слабости, првенствено слабости које се
односе на лошу организацију, велико ангажовање коопераната и сезонске радне снаге, као и
неблаговремено евидентирање и праћење утрошака. Евидентирање и праћење утрошака је могло
да резултира рационализацијом трошкова, повећаном економичношћу и правовременим
доношењем управљачких одлука.
2.2. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У 2012 години
Процена остварења резултата пословања за 2012. годину указује на очекивани губитак у
пословању у износу од 813.227.000 динара што је повећање за 28% у поређењу са оствареним
губитком за 2011. годину. И у 2012. су присутни негативни трендови у пословању на које поред
напред наведених узрока на чијем отклаљаљу се интензивно ради, постоје и реални проблеми
које изазива економска криза и углавном резултирају повећаном неликвидношћу на свим
нивоима пословања.
Посебно треба истаћи утицај повећања стопе ПДВ-а са 8% на 20% . Повећањем стопе, на терет
укупно уговорених послова са инвеститорима, смањен је обим пословних активности, јер су
укупна средства за предметне послове остала на затеченом нивоу. Са друге стране,
немогугућност наплате за изведене и завршене послове, имало је за последицу коришћење
скупих банкарских позајмица како би предузеће могло да врши своју основну делатност и
набавља, плаћа обавезе за стратешке сировине и материјале као што су камени агрегати,
индустријска со, битумен, енергенти и сл.
ЈКП“Београд пут“ је и поред наведених проблема извршио основни задатак реализовао
поверене послове који проистичу из Програма одржавања и заштите улица и локалних путева
7
градског Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве Града, а све у складу са прописима,
техничким условима и стандардима који важе за делатност.
ЈКП“Београд пут“ је координиро делатност са осталим јавним комуналним предузећима чији је
оснивач град Београд, а што резултира несметаним функционисањем и радом градских служби
на територији седамнаест општина града Београда.
ЈКП“Београд пут“, сходно својој пословној политици у преосталом делу капацитета пружао
услуге и другим комитентима као што су ЈП“Путеви Србије“, ЈП“Телеком Србија“, учествовао
на тендерима и уговарао пружање услуга трећим лицима ( појединачним инвеститорима ).
Последњих година на тржишту делује већи број приватних предузећа чија је делатност, такође
одржавање саобарћајница и улица. Ова предузећа својим техничким, организационим и
кадровским потенцијалом могу бити конкуретни на појединим специфичним пословима, што ће
приморати ЈКП“Београд пут“ да ефикаснијом и економичнијом организацијом чува своју
позицију на тржишту........................................................
2.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ
-
Постројења,
Опрема,
Некретнине,
Информациона технологија,.
Ред.
бр.
ПОСТРОЈЕЊА
КОМАДА
ТЕХНИЧКИ
КАПАЦИТЕТ
1.
асфалтна база
4
560 т/h
2.
3.
4.
5.
бетонска база
сепарација шљунка
дробилица
постројење за производњу емулизије
постројење за производњу полимер
модификованог битумена
постројење за производњу и превоз
ливеног и тврдо ливеног асфалта кохерице
2
1
1
1
45 м3/h
60м3/h
50 т/h
10 т/h
1
15 т/h
3
39 т/дан
6.
7.
8
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ОПРЕМА
КОМАДА
финишер за асфалт
финишер за ливени асфалт
грејдери
утоваривачи
багери
ровокопачи
булдозери
путничка возила
компресори
универзална возила
глодалица за асфалт
ваљци
тестере за асфалт
вибро набијач
вибро плоче
хидро агрегати
електро агрегати
машина за гус ( ливени ) асфалт
камиони кипери
цистерне
тегљачи
машине за обележавање улица - сигнализација
опрема за зимску службу ( епоке, посипачи, раоници )
специјална возила - мултикар
плато приколице
чистилице за асфалт
миксери
приколице ( теретне и ауто )
топли контејнери
технолошко- теренска возила
аутобус и минибус
blow patcher
машина за заливање пукотина
моторни дувачи
моторни тримери
приколица за емулзију
9
11
2
3
25
6
15
2
67
22
7
8
66
43
12
66
15
20
5
118
8
8
10
385
42
5
4
2
50
4
37
1+3
1
1
2
5
3
37.
38.
39.
путарска возила
платформа за подмазивање
дизалице
57
1
2
2.4.ОБЈЕКТИ У ВЛАСНИШТВУ ПРЕДУЗЕЋА
1. Пословни објекат површине 583,53 м2 и подрум површине 139,95 м2 у ул. Нушићева 21 у Београду,
2. Пословни објекат - база Раља у Сопоту, површине 200 м2.
2.5. ВАНKЊИЖНО ВЛАСНИШТВО ПРЕДУЗЕЋА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Пословни објекати у Београду, ул. Драгослава Срејовића 8а, површине 12.950 м2,
Пословни објекти у Земуну, ул. Угриновачка бр. 223, површине 308 м2,
База Брестовик - Гроцка, објекат површине 103 м2,
База Вождовац, ул. Пеке Павловића бб, површина објекта 387 м2,
База Јулино брдо, ул. Поручника Спасића и Машаре 67, површина објекта 535 м2,
База Чукарица, ул. Водоводска бб, површина објекта 478 м2,
База Липовица - Барајево, објекат површине 104 м2,
Пословни простор у Лазаревцу, ул. Милана Благојевића бб, површине 40 м2,
База Велики Црљани - Лазаревац, пословни објекат површине 1.290 м2.
2.6. ОБЈЕКТИ И ЗЕМЉИШТЕ У ЗАКУПУ
1. Пословни простор ул. Доситејева 21, Београд, површине 707 м2,
2. Земљиште површине 6.000,00 м2, у ул Раковички пут бб, у закупу на 99 година,
3. Асфалтна и бетонска база са пословним простором, локација Вилине воде бб, укупне
површине 1.803,00 м2.
2.7. ЛОКАЦИЈСКИ РЕСУРСИ
Четири асфалтне базе и једанаест пунктова за зимску службу покривају целу територију града
Београда. На тај начин ЈКП „ Београд пут“ реагује максимално брзо у оквиру послова на
одржавању улица у зимским и летњим условима, а све имајући у виду површину и
специфичности градске територије коју чини 17 градских општина. Благовремено и у сваком
тренутку предузеће је оспособљено да реагује у оквиру производње материјала, редовног и
појачаног одржавања саобраћајница у летњем и зимском периоду, одржавања смафоризованих
раскрсница и комплетне саобраћајне сигнализације, израде пројектних решења и да прати сва
значајнија дешавања и манифестације у Граду.
У текућој години биће размотрена економска оправданост одржавања ресурса на овом броју
локација и сачињен пројекат оптимализације ресурса са максималном концентрацијом
Предузећа на најмањем могућем броју локација.
Оснивачу ће у току године бити понуђен Елаборат о оправданости оптималне концентрације
капацитета Предузећа на новој локацији, са предлогом за доделу и размену градског земљишта.
10
2.8. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ
ЈКП „Београд пут“ поседује савремени информациони систем који треба освежити савременим
софтверским решењима, који би омогућили пословодству предузећа доношење ваљаних
пословних одлука. Да би се оваква ситуација превазишла неопходно је уложити додатна
средства у осавремљавање, односно увођења потпуно нових софтвера који су примерени
времену и условима у којима предузеће врши своју делатност. Велики број персоналних
рачунара су међусобно комуникацијски повезани путем успостављене компјутерске мреже и уз
нова софтверска решења, битни подаци би се лагеровали и дистрибуирали преко неколико
сервер станица.
Успостављене су бројне базе података и система електронског пословања као што су: централни
регистар уговора, електронска база јавних набавки, регистар прописа и интерних аката,
електронско плаћање и сл.
Неоходно је унапређење информационог система, посебно у домену финансија и књиговодства,
евиденције радног времена, креирању и токовима пословних информација и процедура, а
нарочито у делу евиденције радног времена, надзора на возилима и потрошњи горива.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
HARDWARE
200 персоналних рачунара 3. генерације, и 4. генерације пентиум процесора
4 HP сервера ПРОЛИАНТ серије 3. и 4. генерације
5 микротик рутера
Бежични систем на 4 локације ( WRAP,GATEWORKS и REDLINE)
6 ALLIED TEELESIN свича другог нивоа
5 интерних бежичних приступних станица
12 мост модема 128 МB/s до 600 m
Систем за складиштење великих података FUJITSU SIEMENS SX 60 300 GB
Алат за функционисање интерног сервиса
SOFTWARE алати и наменске апликације
OVS MICROSOFT уговор на 80 платформи ( Win XP, Office 2003 и CAL )
OVS MICROSOFT уговор на 25 Office 2003 paketa
MICROSOFT СЕРВЕР 2003 spl 4 лиценце
MICROSOFT 15 додатних CAL лиценци
NOD 32 антивирус систем са 50 корисника
SQL сервер 2005 1 CPU
IKARUS OS 3 лиценце lavel 2
MICROSOFT VISIO 1 лиценца
AUTODESK AUTO CAD 3 лиценце
CIVIL 3D, 15 лиценци
TORUS, 1 мрежна лиценца
AUTOTURN, 1 мрежна лиценца
PUTOKAZ CAD, 1 лиценца
GAVRAN CIVIL MODELER, 14 лиценци
SURVEY, 4 лиценце
LISA PLUS (верзија 4.0) произвођач SOHLOTHAUER
11
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА
Град Београд преко Секретаријата за саобраћај града Београда, односно Дирекције за путеве
Града, уговором поверава ЈКП „Београд пут“ послове одржавања улица и локалних путева,
одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и одржавање путних објеката (
мостова, подземних пешачких пролаза и др.). ЈКП „Београд пут“ је поверено одржавање улица
и путева у зимским условима.
У 2012. години је при обрачуну примењиван ценовник у складу са Решењем Градоначелника
бр. 38-1744/09-Г од 11.06.2009. године, а од 05.06.2012. године кориговани ценовник у складу са
Решењем Градоначелника бр. 38-2810/12-г од 04.06.2012. године. Очекује се усвајање новог
ценовника за зимску сезону 2012/2013 годину, чиме ће бити превазиђен проблем веће набавне
цене камене соли и осталих агрегата од фактурне цене према Граду.
Ценовник за трећа лица је донет на основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса ( Сл. Гласник РС бр. 25/00,25/02, 107/05 и 108/05 и 123/07 ).
Одлуку о допунама ценовника производа ЈКП „Београд пут“ за трећа лица донео је Управни
одбор предузећа 26.07.2012. године.
Неопходно је завршити анализу цене коштања појединачних радова и услуга Предузећа и у
најкраћем року предложиту Оснивачу нови ценовник који ће бити документован и усаглашен са
ценама инпута које диктира тржиште, како би се избегле последице продуковања губитака због
ценовних диспаритета. При изради новог ценовника водиће се рачуна да се просечна цена
задржи у дозвољеном оквиру од 5,5% на годишњем нивоу, као је предвиђено Пројекцијом
фискалне стратегије за 2013. годину.
3.2. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ
ЈКП „Београд пут“ ће своје промотивне активности реализовати само у циљу остваривања
основне делатности предузећа. Посебна пажња ће бити посвећена домену односа са јавношћу,
путем перманентног давања информација о активностима и организацији предузећа, и то путем
презентације на сајту www.beogradput.com, као и редовним информисањем медија о раду
Предузећа и сл.
Критеријуми за коришћење средства за ове намене се планирају и маса се утврђује у складу са
лимитима учешћа у пословном приходу, и то:
до 0,35% од пословног прихода
- за репрезентацију
- за спортске активности до 0,15% од пословног прихода
- за помоћ запосленима
до 0,15% од пословног прихода
- за рекламу и пропаганду до 0,05% од пословног прихода.
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ
4.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ
12
ред.бр.
НАЗИВ
ПРОИЗВОДА
Јединица
мере
1
2
3
1.
2.
3.
ОСТВАРЕНО
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
4
2012.
5
2013.
6
INDEX
6/4
7
5/4
8
6/5
9
АСФАЛТ
(АБ+БНС)
ЛИВЕНИ
АСФАЛТ
т
226.716
161.862
203.020
90
94
95
т
6.876
2.335
1.620
24
23
101
БЕТОН
т
54.907
43.769
55.960
102
107
95
Горњи подаци указују на драматичан пад физичког обима производње, а тиме и обима радова
на транспорту и уградњи предметних производа. То указује на потребу уговарања финансијски
квалитетнијих послова на изградњи и санацији саобраћајница. Производни и кадровски
капацитети су димензионисани на производњу 1.000 тона асфалта на дан, а у 2012. години неће
бити искоришћени ни са 50%. То захтева хитне мере за ангажовање расположивих капацитета
или њихово свођење на захтеве тржишта.
13
4.2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2013. ГОДИНИ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
2013
%
993.912.000
422.625.000
528.061.000
578.331.000
638.336.000
636.057.000
582.355.000
580.873.000
427.340.000
336.460.000
5.724.350.000
100,00
780.109.268
331.760.625
414.527.885
453.989.835
501.093.760
499.304.745
457.148.675
455.985.305
335.461.900
264.121.100
4.493.503.098
78,50
ПУТЕВИ СРБИЈЕ
81.984.218
34.866.562
43.565.032
47.712.307
52.662.720
52.474.702
48.044.287
47.922.022
35.255.550
27.757.950
472.245.350
8,25
ЈП. ЈКП
88.204.124
37.486.838
46.839.011
51.297.960
56.620.403
56.418.256
51.654.888
51.523.435
37.905.058
29.844.002
507.793.975
8,87
ТРЕЋА ЛИЦА
43.614.390
18.510.975
23.129.072
25.330.898
27.959.117
27.859.297
25.507.150
25.442.238
18.717.492
14.736.948
250.807.577
4,38
900.000.000
350.000.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000
550.000.000
500.000.000
500.000.000
350.000.000
282.000.000
4.932.000.000
86,16
СИГНАЛИЗАЦИЈА
63.212.000
56.625.000
59.761.000
59.531.000
66.836.000
64.557.000
61.355.000
59.873.000
61.340.000
37.460.000
590.550.000
10,32
ПРОИЗВОДЊА
15.700.000
10.000.000
12.300.000
12.300.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
130.300.000
2,28
ПРОЈЕКТНИ БИРО
15.000.000
6.000.000
6.000.000
6.500.000
6.500.000
6.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.000.000
71.500.000
1,25
УКУПНО РАСХОДИ
1.053.074.452
455.594.224
557.996.224
558.923.224
595.351.224
574.478.224
544.365.224
529.050.990
453.221.990
401.900.990
5.723.956.766
100,00
СИРОВИНЕ,
РЕПРОМАТЕРИЈАЛ
260.848.000
191.941.000
252.343.000
241.605.000
264.598.000
243.725.000
223.147.000
222.579.000
163.750.000
128.964.000
2.193.500.000
38,32
ЕНЕРГЕНТИ-ел.енергија
13.200.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
52.800.000
0,92
ГОРИВО
95.000.000
28.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
40.000.000
39.000.000
35.000.000
28.000.000
30.000.000
400.000.000
6,99
4.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
18.000.000
0,31
441.461.452
143.753.224
143.753.224
143.753.224
143.753.224
143.753.224
143.753.224
144.471.990
144.471.990
144.471.990
1.737.396.766
30,35
90.000.000
40.000.000
80.000.000
80.000.000
100.000.000
100.000.000
80.000.000
80.000.000
70.000.000
40.000.000
760.000.000
13,28
МЕСЕЦ - ПЕРИОД
УКУПНО ПРИХОДИ
I-III
По ИНВЕСТИТОРИМА
БУЏЕТ ГРАДА
ПО СЕКТОРИМА
ОПЕРАТИВА
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗАРАДЕ И ДРУГА
ЛИЧНА ПРИМАЊА
УСЛУГЕ
14
АМОРТИЗАЦИЈА
81.000.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
328.500.000
5,74
ОСИГУРАЊЕ
12.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
48.000.000
0,84
КАМАТЕ
49.065.000
12.500.000
12.500.000
19.165.000
7.600.000
7.600.000
19.065.000
7.600.000
7.600.000
19.065.000
161.760.000
2,83
6.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
24.000.000
0,42
-59.162.452
-32.969.224
-29.935.224
19.407.776
42.984.776
61.578.776
37.989.776
51.822.010
-25.881.990
-65.440.990
393.234
0,01
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ДОБИТАК/ГУБИТАК
15
4.3.УКУПНИ ПРИХОДИ
(у 000 дин)
ред.
бр.
ВРСТА ПРИХОДА
1
2
1.
2.
ОСТВАРЕНО
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
2012.
2013.
5/3
4/3
5/4
3
4
5
6
7
8
Вредност радова (без ПДВ-а)
Остали приходи (камата, ванредни
идр.)
УКУПАН ПРИХОД
INDEX
5.379.682
5.033.677
5.671.967
105
94
113
257.953
52.075
52.383
20
20
101
5.637.635
5.085.752
5.724.350
102
90
113
Структура пословних прихода је исказана у табели 4.2.
4.4.УКУПНИ РАСХОДИ
(у 000 дин)
ред
.
бр.
ВРСТА РАСХОДА
1
2
ОСТВАРЕНО
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
2012.
2013.
3
4
5
INDEX
5/
3
4/3
5/4
2.
Тр. резервних делова
110.602
97.000
97.000
6
16
1
88
3.
Тр.ситног инвентара
8.173
6.241
6.500
80
76
104
4.
Тр. ауто гума
30.173
22.813
24.068
76
106
24.477
23.451
24.741
96
106
14.926
12.327
13.005
80
10
1
87
83
106
507.157
500.000
400.000
99
80
51.624
44.955
52.800
87
117
1.645.570
1.705.112
1.737.397
104
102
163.193
142.451
0
79
10
2
10
6
0
87
0
1.
Тр. сировина и репроматеријала
5.
Тр.ХТЗ опреме
6.
Тр. канцеларијског материјала
7.
Тр. погонског горива
8.
Тр. електричне енергије
9.
Тр. зараде радника
1.259.143
1.374.060
2.028.186
7
8
109
148
88
100
10.
Тр. Уговора о повр.посл.
11.
Тр. Уговора о делу
2.023
1.230
0
0
61
0
12.
Накнаде члановима УО
3.823
3.823
0
100
0
1.623
1.623
1.668
100
103
25
100
14.
Тр. осталих помоћи запосленима
20.065
5.000
5.000
0
10
3
25
15.
Тр. Превоза на рад и са рада
70.933
73.477
66.100
93
104
90
16.
Накнаде за службени пут
2.016
2.800
2.000
99
139
71
17.
Тр. Осталог финансирања
Тр.с пецијализованих услугаподизвођачи
15.749
3.000
3.000
19
19
100
1.478.659
900.000
450.000
30
61
50
13.
Накнаде члановима НО
18.
16
19.
Тр. телефона, поштанских услуга
12.281
11.177
11.792
96
91
106
20.
Тр. текућег одржавања О.С
45.346
36.875
35.000
77
81
95
14.237
29.929
15.000
210
50
32.880
32.352
34.131
98
106
98
31
22.
23.
Тр. рекламе, пропаганде,часописа
16.392
16.088
5.000
10
5
10
4
31
24.
Тр. комуналних услуга
18.236
19.941
18.000
99
109
90
25.
Тр. услуга са грађ.машинама
6.149
3.297
3.000
54
91
313.425
329.504
328.500
105
100
25.487
16.788
17.000
49
10
5
67
66
101
15.738
7.287
7.000
44
46
96
107
106
59
96
113
65
151
106
95
102
110
106
21.
Тр. инв. одржавања О.С
Тр. закупнина
26.
Тр. амортизација
27.
28.
Тр. услуге института
Тр .сагласност на пројекте
30.
Тр.репрезентације
13.243
7.831
7.500
11
3
57
31.
Тр.премија осигурања
64.900
73.387
48.000
74
10.179
15.332
16.175
4.048
3.863
3.927
8.690
9.568
10.094
85.610
56.648
36.847
43
66
65
101.833
142.268
161.760
15
9
140
114
36.966
120.287
30.811
83
325
26
29.
Тр. путарина ,уклањања возила
32.
Банкарски трошкови
33.
Допринос привредним коморама
34.
35.
Тр. регистрације возила
Тр.осталих
непр..усл.(ревизија,адвок.усл.,обе
збеђ, метеорол. услуге )
36.
2.613
2.801
2.955
15
9
97
11
6
37.
Тр. камате
Остали расходи (ванредни,
мањкови и др.)
38.
Тр. казне, пенали и нак.штете
26.480
30.677
20.000
76
116
65
39.
Тр. донаторство
Ненаплаћена потраживања од
купаца
6.920
13.716
0
0
198
0
651
0
0
0
0
0
6.272.233
5.898.979
5.723.957
91
94
97
40.
УКУПАН РАСХОД
Посебно ће бити аналазирани трошкови који имају индекс раста већи од 5,5%, односно они који
имају највеће процентуално учешће у расходима Предузећа ( сировине, гориво, специјализоване
услуге – подизвођачи, као и зараде ) где ће се низом мера штедње и рационалне потрошње
оптимализовати трошкови и свести на прихватљив ниво. Позитиван резултат ових мера треба да
буде анулирање негативних ефеката који проистичу из погоршаних услова пословања, а
посебно утицаја раста цена инпута.
Ангажовање подизвођача је могуће само у условима када Предузеће у задатом року не може
само да изврши уговорне обавезе или није специјализовано и опремљено за одређене врсте
радова. Квалификовани подизвођачи ће се ангажовати у складу са позитивним прописима за
одређене послове на основу најповољније понуде. Подизвођачи се по правилу ангажују само на
17
непрофитабилним пословима. Свако ангажовање подизвођача подразумева да је посао
економски оправдан за Предузеће, односно да Предузеће на предметном послу остварује добит
од најмање 6%.
Структуром планираних расхода одређен је и дозвољени ниво планираних набавки у 2013. на
износ до 3.623.600.000 динара. Табеларни приказ Плана набавки у 2013. години је саставни део
Плана пословања и исказан је у посебном сепарату, а спроводиће се у складу са Законом о
јавним набавкама.
5. КАДРОВИ ЈКП БЕОГРАД ПУТ
5.1. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ
КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ
ред.
бр.
КВАЛИФИКАЦИОНА
СТРУКТУРА
ЗАПОСЛЕНИХ
1
2
ОСТВАРЕНО
ПЛАН
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
3
2012.
4
2012.
5
2013.
6
INDEX
6/3
7
6/4
8
6/5
9
1.
2.
нк
пк/нсс
21
233
20
234
0
250
0
250
0
107
0
107
0
100
3.
кв
349
333
359
359
103
108
100
4.
ссс
310
318
332
332
107
104
100
5.
вкв
238
246
257
257
108
104
100
6.
вшс
68
70
69
69
101
99
100
7.
всс
103
108
109
109
106
101
100
8.
магистри
2
2
2
2
100
100
100
9.
доктор наука
1
1
1
1
100
100
100
УКУПНО
1.325
1.332
1.379
1.379
104
104
100
КАДРОВИ ПО ДЕЛАТНОСТИ
ред.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
бр.
ПО ДЕЛАТНОСТИ
ОСТВАРЕНО
ПЛАН
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
2012.
4
2012.
5
2013.
6
1
2
3
1.
Основна делатност
2.
Администрација.
3.
Менаџмент
УКУПНО
INDEX
6/3
7
6/4
8
6/5
9
1.101
1.110
1.157
1.157
105
104
100
208
205
206
206
99
100
100
16
17
16
16
100
94
100
1.325
1.332
1.379
1.379
104
104
100
18
КАДРОВИ ПО ГОДИНАМА СТАРОСТИ
ред.
бр.
ОСТВАРЕНО
ПЛАН
2011.
2012.
3
4
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2012.
5
2013.
6
INDEX
1
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ПО ГОДИНАМА
СТАРОСТИ
2
1.
18-30
96
75
102
102
106
136
100
2.
31-40
459
441
458
458
100
104
100
3.
41-50
377
399
407
407
108
102
100
4.
51-60
354
359
359
359
101
100
100
5.
ПРЕКО 60
39
58
53
53
136
91
100
1.325
1.332
1.379
1.379
104
104
100
КАДРОВИ ПО ГОДИНАМА СТАЖА
ред.
БРОЈ ЉУДИ ПО
ОСТВАРЕНО
бр.
СТАЖУ
2011.
ПЛАН
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2012.
5
2013.
6
УКУПНО
1
2
3
2012.
4
6/3
7
6/4
8
6/5
9
INDEX
6/3
7
6/4
8
6/5
9
1.
ДО 5
51
60
96
96
188
160
100
2.
6-10
308
256
228
228
74
89
100
3.
11-15
262
287
313
313
119
109
100
4.
16-20
176
182
189
189
107
104
100
5.
21-25
152
150
148
148
97
99
100
6.
26-30
162
157
158
158
98
101
100
7.
31-35
144
156
159
159
110
102
100
8.
36-40
66
80
83
83
126
104
100
9.
Преко 40
4
4
5
5
125
125
100
1.325
1.332
1.379
1.379
104
104
100
УКУПНО
Послове из своје делатности ЈКП „Београд пут“ извршава захваљујући кадровском потенцијалу
који у знатном броју чини инжењерски и технички кадар. Захваљујући изведеним радовима,
учешћем инжењера на пословима извођења и пројектовања, ЈКП “Београд пут“ поседује :
а) Решења за пројектовање за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне
прикључке за ове путеве и граничне прелазе,
б) П131Г2, пројекте саобраћајница,
в) П131С1 пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације,
г) Решења за извођење за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне
прикључке на ове путеве и граничне прелазе,
д) И131Г2, извођење радова на саобраћајницама и
ђ) Решење за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и
катастра водова,
Личне лиценце за пројектовање и извођење радова има 35 дипломираних инжењера и 4
грађевинска инжењера,
19
Лиценца 313- одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње -1,
Лиценца 315- одговорни пројектант саобраћајница -11,
Лиценца 350- одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњегнапона-1,
Лиценца 352- одговорни пројектант управљања електромоторним погонима-аутоматика, мерења
и регулација -2,
Лиценца 370- одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације -13,
Лиценца 371- одговорни пројектант геодезије -1,
Лиценца 410- одговорни извођач грађевинских конструкција -1,
Лиценца 412- одговорни извођач грађевинских радова -2,
Лиценца 414- одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и
канализације -1,
Лиценца 415- одговорни извођач радова саобраћајница -10,
Лиценца 470- одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације -10,
Лиценца 450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона – 1,
Лиценца 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система – 1,
Лиценца 471- одговорни извођач геодетских радова -1,
5.2. РАДНО ВРЕМЕ
Радови се изводе константно, а екипе су приправне да реагују преко целе године, свакодневно у
оквиру редовног радног времена и кроз редовна дежурства. По потреби радови се изводе и у
току ноћи, викендом и у дане празника.
Такозвана „Дежурна соба“ кроз своје двадесетчетворочасовно дежурство обезбеђује поузданост
и благовременост деловања у време редовних и ванредних ситуација. Реагује се по налогу
оснивача, инвеститора, Центра за обавештавање Скупштине града Београда, МУП-а, на позиве
грађана који пријављују кварове на коловозу, у ексцесним ситуацијама, при застоју рада
семафора, а нарочито у условима зимске службе.
5.3. НОВОЗАПОСЛЕНИ
Имајући у виду чињеницу да је известан број запослених ангажован по Уговору о раду на
одређено време, и то у дужем временском периоду, а да и даље постоји потреба за њиховим
ангажовањем с обзиром да су исти показали добре резултате рада и да су стручно оспособљени
за извршавање послова и радних задатака, оснивач је дао препоруку да се једном броју ових
извршилаца продужи уговор за рад на одређено време за још 6 месеци, са могућношћу пријема
у стални радни однос. У складу с тим, ЈКП „Београд пут“ засноваће радни однос са 10
извршилаца.
За потребе рада у Зимској служби, сезона 2012/2013 год., од 01.12.2012.године Предузеће је
радно ангажовало неопходан број од дозвољених 110 возача на одређено време.
Неадвекатан третман кадровских ресурса у дужем временском периоду произвео је неповољну
старосну структуру као и недостатак квалификоване радне снаге за поједине врсте послова,
технолошки вишак у појединим занимањима, али и изражен технолошки мањак на пословима из
основне делатности. То је надокнађивано ангажовањем економски неоправдавано великог броја
извршилаца преко омладинске задруге или преко агенције за запошљавање. Та пракса ће се
свести на оптималну меру потреба Предузећа у сезони, односно само када Предузеће
сопственим кадровским ресурсима не може да изврши преузете послове. Истовремено ће се
20
плански вршити подмлађивање и квалификационо прилагођавање укупне структуре запослених
уз максимално очување свих неопходних радних места. У договору са синдикатима биће
припремљен адекватан социјални програм.
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
6.1. УЧЕШЋЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ КОРИСНИКА У ФАКТУРИСАНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ
ОСТВАРЕЊЕ
ОСТВАРЕНО
ПЛАН
ред.
ПЛАНА
КОРИСНИК
бр.
2011.
2012.
2013.
1. Град Београд
79%
78%
78%
2. ЈП“ Путеви Србије“
9%
8%
8%
3. Приградске општине, јавна предузећа,
Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу
5%
6%
9%
4.
Трећа лица – слободни капацитети
7%
8%
5%
6.2. ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЕХА
(у 000 дин)
БИЛАНС УСПЕХА
1
I
конто
61
64,65
II
51
52
54
53,55
III
2
ПОСЛОВНИ
ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Остали пословни
приходи
ПОСЛОВНИ
РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови
зарада,накн.
Трошк. амортизац. и
рез.
Остали пословни
расходи
ПОСЛОВНА ДОБИТ
IV
66
V
56
VI
67,68
ФИНАНСИЈСКИ
ПРИХОДИ
ФИНАНСИЈСКИ
РАСХОДИ
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
VII
57,58
ОСТАЛИ РАСХОДИ
OСТВАРЕНО
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
2012.
2013.
5/3
4/3
5/4
3
4
5
6
7
8
5.381.344
5.036.575
5.674.865
5.379.682
5.033.677
5.671.967
1.662
2.898
2.898
6.099.383
5.592.031
5.511.386
2.006.275
2.080.847
2.646.300
1.924.995
1.938.516
1.815.165
313.425
329.504
328.500
1.854.688
1.243.164
721.421
-718.039
-555.456
163.479
18.115
11.492
11.492
101.833
142.268
161.760
238.176
37.685
71.017
164.680
21
INDEX
105
94
113
105
94
113
174
174
100
90
92
99
132
104
127
94
101
94
105
105
100
39
67
58
23
77
0
63
63
100
159
140
114
37.993
16
16
101
50.811
72
232
31
VIII
IX
ДОБИТ ПРЕ
ОПОРЕЗ.
ПОРЕЗ НА ДОБИТ
X
НЕТО ДОБИТ
-634.598
-813.227
393
0
0
-634.598
-813.227
0
128
0
39
0
0
0
354
0
128
0
6.3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА у предходном периоду
ред.
бр.
НАЗИВ ОБЈЕКТА-ОПРЕМЕ
(у 000 дин)
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО
0
16.831
2011.
4
308.788
0
Финишер гусеничар
Путараци
Камиони кипери
Маш.за хориз.обележаванње
Теренско доставно возило
Утоваривач 3,5 м³
Вибро/плоча
42.560
0
0
0
9.961
21.051
882
0
35.406
0
7.323
0
0
2.027
0
0
0
0
0
0
0
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Контејнери (објекат)
Надоградња финишера за лив.асф.
Ауто приколица за превоз опреме
Ротациони посипач соли и ран
Моторне бушилице за асфалт
Магнетна бушилица
Агрегати за струју
Дијагностичка опрема за камионе
Глодалица за асфалт- 1300 мм
Утоваривач 2,5м³
Багер точкаш
5.736
38.105
305
25.476
799
0
1.186
0
2.100
0
12.283
3.471
0
0
78.102
0
198
0
0
6.828
14.524
0
12.995
16.870
0
0
0
0
2.250
949
0
0
0
21.
Утоваривач 0.3-0.5 м3
18.083
0
0
22.
Багер гусеничар
4.629
0
0
23.
24.
25.
16.656
48.656
2.430
0
5.564
0
0
0
0
0
44.700
0
27.
Грејдер
Ваљци разних тежина
Специјално возило за чишћење
снега 4х4
Вишенаменско воз са утоварном
кашиком
Тестере за аспфалт и бетон
2.409
1.859
407
28.
Тример - моторна тестера
0
0
272
1
1.
2.
2
Асфалтна база капацитета 260t/h
Асфалтна база капацитета 50м3/х
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
26.
2010.
3
22
2012.
5
0
0
29.
Мултикар
90.880
0
0
30.
31.
Путничко возило
Машина за заливање пукотина
26.455
0
24.388
5.380
0
0
32.
33.
Лабораторијски решо
Метео станица са аутоматским
прскањем
Заштита хардверског дела базе
Сервер
Објекат за зимску службу Ралја
Сопот
Компрестор клипни
Хидраул. чекић већи
Машина за топло и хладно прање
Нова машина за кување и
трансппорт л.асфалта
0
0
82
0
2.059
0
0
0
0
260
0
11.038
0
308
0
0
1.038
0
0
2.450
0
175
3.737
477
24.074
0
0
226
0
0
0
0
0
0
0
1.315
0
338
7.835
0
0
0
0
0
0
0
278
2.804
133
52
78
0
207
0
0
401
273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.756
0
11.935
432.050
0
0
1.128
0
0
0
0
0
0
0
0
3.375
0
67.462
637.926
2.232
119
0
686
2.140
1.710
315
973
832
966
995
0
3.221
1.131
57.667
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Хидраул. пресе 50т,25т, и пресе за
хидраул.црева
Техничка вага
Рачунари и лап топови
Скенери
Штампачи
Монитори
ИП централе
Читач бар кодова
ГПС уређај
50.
Радио станице
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Видео надзор
Орман за тахографе
Аутоматска рампа
Апарат за заваривање
Резервоар, складиштење течности
Мобилни санитарни чвор
Портирница
Сепаратор
Дизалица стуба
Уређај завентилацију,проветравање
Стискалица ( преса за црева )
Преносни рачунари ( и прпреми )
Нематеријална улагања
Остало
УКУПНО
23
6.4. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА
(у 000 дин)
ред.
бр.
ИНВЕСТИЦИЈА
1
2
1.
конто
ОСТВАРЕНО
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
2012.
2013.
6/4
5/4
6/5
4
5
6
7
8
9
3
INDEX
02700
14.509
15.020
55.400
0
104
0
2.
Грађевински
објекти
Опрема
02710
620.429
39.426
142.000
0
6
0
3.
Остало
0150
2.988
3.221
106.600
0
108
0
4.
Постројења
02710
0
0
16.000
0
0
0
6.5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
(у 000 дин)
ред.
бр.
1
1.
ИНВЕСТИЦИЈА
2
конто
3
2.
Сопствена
средства
Буџет Града
3.
Банкарски кредити
4.
Донације
ОСТВАРЕНО
ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА
ПЛАН
2011.
4
2012.
5
2013.
6
02700
02710
INDEX
6/4
7
6/5
5/4
8
9
515.124
57.667
328.500
64
11
570
0
0
0
0
0
0
122.802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2013.ГОДИНУ
Ред. бр.
План инвестиционих улагања садржан је у Плану набавки за 2013. годину. Средства за
инвестиције су планирана на терет сопствених средстава Предузећа и ограничена су обимом
срестава за амортизацију у износу до 328 милиона динара.
Спецификација
/
Количина
Предмет инвестиције
Процењена
вредност
исказана у
динарима
(без ПДВ-а)
Оквирно време
реализације
уговора
Укупна
ОБЈЕКТИ / ПОСТРОЈЕЊА
НОВОГРАДЊЕ
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА,
1
1 ком.
50-60м3/сат
2
НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ОПРЕМЕ И
РАСТРЕСИТОГ МАТЕРИЈАЛА
( монтажно-демонтажног типа )
24
према
спецификацији
16.000.000,00
мај / јун
8.000.000,00
јул
3
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДА БОКСОВА
ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЛОКАЦИЈА У РАКОВИЦИ
4
5
10 боксова
3.000.000,00
април
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈА
СЕКТОРА
према
спецификацији
3.000.000,00
јануар /
децембар
ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД
РАДИОНИЦЕ
према
спецификацији
5.000.000,00
мај
УКУПНО НОВОГРАДЊЕ
35.000.000,00
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈЕ
6
НАДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОСТОРА У
ОБЈЕКТУ ОПЕРАТИВЕ
према
спецификацији
15.000.000,00
мај
7
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА - СТАРИ РАДНИЧКИ
СТАНОВИ
према
спецификацији
8.000.000,00
мај
8
ПОПРАВКА КРОВА НА ЗГРАДИ СЕКТОРА ЗА
СТУДИЈЕ ИПРОЈЕКТОВАЊЕ
према
спецификацији
5.000.000,00
април
9
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛАКИРНИЦЕ
према
спецификацији
1.000.000,00
јун
10
САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У СЕКТОРУ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ
према
спецификацији
400.000,00
мај
11
САНАЦИЈА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И
ПРОСТОРИЈА
према
спецификацији
5.000.000,00
април
12
РАДОВИ НА ТОПЛОВОДУ И КОТЛАРНИЦИ
(постојећи)
према
спецификацији
2.000.000,00
јун
УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈЕ
36.400.000,00
УКУПНО ОБЈЕКТИ / ПОСТРОЈЕЊА
71.400.000,00
ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
13
КОМБИНОВАНА МАШИНА СА ПИКАМЕРОМ
2 ком.
13.000.000,00
март
14
ВАЉАК 1,6т - челични;
1 ком.
2.000.000,00
април
15
ВАЉАК 8,5т - челични;
2 ком.
15.000.000,00
април
16
УТОВАРИВАЧ 3,5 м3
1 ком.
15.000.000,00
март
17
БУЛДОЗЕР средње класе
1 ком.
20.500.000,00
март
19
АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ до 70кW
1 ком.
1.800.000,00
март
20
ТОПЛИ КОНТЕЈНЕРИ
2ком.
4.000.000,00
октобар
21
МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
1 ком.
1.500.000,00
април
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
25
72.800.000,00
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ДОДАТНА ОПРЕМА
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА
22 МИКСЕР ЗА БЕТОН
2 ком.
17.000.000,00
март
23
март
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ
по спец.
УКУПНО ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА
2.000.000,00
19.000.000,00
ДОДАТНА ОПРЕМА
24
ОПРЕМА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ - вучени посипачи
10 ком.
6.500.000,00
септембар
25
КОСАЧИЦА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ - за МУЛТИКАР
возило
5 ком.
12.000.000,00
април
26
МОБИЛНА РАДИО СТАНИЦА (УКЉУЧУЈУЋИ И
ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈНУ
ДЕЛАТНОСТ)
60 ком.
2.000.000,00
април
УКУПНО ДОДАТНА ОПРЕМА
20.500.000,00
УКУПНО ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И
ДОДАТНА ОПРЕМА
39.500.000,00
АЛАТИ И ДРУГА ОПРЕМА
према
спецификацији
27
ПОКРЕТНА СИГУРНОСНА ОГРАДА
28
КОНЗОЛНА ДИЗАЛИЦА 1,6т
29
KАЛОРИФЕРИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ХАЛЕ И СЕРВИСА
30
март
800.000,00
август
према
спецификацији
1.200.000,00
октобар
ПНЕУМАТСКИ ЧЕКИЋ за браварску радионицу
1 ком.
1.800.000,00
јун
31
ПОКРЕТНА СЕРВИСНА РАДИОНИЦА ЗА
ПРОМЕНУ УЉА НА ТЕРЕНУ
1 ком.
9.000.000,00
јун
32
УНИВЕРЗАЛНА ГЛОДАЛИЦА
према
спецификацији
4.000.000,00
септембар
33
ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА КАМИОНЕ
1 ком.
1.500.000,00
август
34
СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
према
спецификацији
1.500.000,00
мај
35
ОТКОПНИ ЧЕКИЋ ( КОБРА )
3 ком.
1.000.000,00
мај
36
ГПРС КОМУНИКАТОРИ
према
спецификацији
1.500.000,00
јул / децембар
према
спецификацији
2.000.000,00
јул / децембар
према
спецификацији
1.500.000,00
25.800.000,00
фебруар
према
спецификацији
РАЧУНАРИ И ОПРЕМА
3.000.000,00
мај/децембар
37
38
39
1 ком.
1.500.000,00
ХАРДВЕРСКЕ КОМПОНЕНТЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ
ЗОНА ЗА ДАЉИНСКО НАДГЛЕДАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ
ШТАМПАЧИ МАТРИЧНИ И ЛАСЕРСКИ ( 2 матрична
штампача А3 за књиговодство и рачунски центар ) И
ЛАСЕРСКИ УКУПНО АЛАТИ И ДРУГА ОПРЕМА
ДЕСКТОП И ЛАПТОП РАЧУНАРИ
26
40
ЛЦД МОНИТОРИ
према
спецификацији
2.000.000,00
41
ВИДЕО НАДЗОР И ОПРЕМА ЗА БАЗУ РАКОВИЦА
према
спецификацији
1.500.000,00
УКУПНО РАЧУНАРИ И ОПРЕМА
1.
2.
3.
4.
5.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
ОБЈЕКТИ / ПОСТРОЈЕЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ДОДАТНА ОПРЕМА
АЛАТИ И ДРУГА ОПРЕМА
РАЧУНАРИ И ОПРЕМА
Укупно
мај/децембар
фебруар
8.000.000,00
71.400.000,00
72.800.000,00
39.500.000,00
25.800.000,00
8.000.000,00
217.500.000,00
6.7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ЈКП „Београд-пут“ планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених
током 2013. године у складу са критеријумима утврђеним у инструкцијама за израду Програма
пословања од стране Оснивача, као и применом Закона о буџетском систему ( „Службени
гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) и Извештајем о фискалној стратегији за 2012.
годину, са пројекцијом за 2013. и 2014. годину.
Пројектована маса за обрачун и исплату зарада предвиђена Планом пословања предузећа за
2013. годину је утврђена на основу 1/12 укупне масе за зараде која је утврђена Ребалансом
програма пословања за 2012. годину и која се увећава у 2013. години за 2 % у периоду април –
септембар и за додатних 0,5 % у периоду октобар – децембар што чини укупну масу зарада у
износу 1,737.396.766,27 динара.
Накнаде члановима Надзорног одбора у 2013 години обрачунавају се на исти начин, односно у
истом проценту као и у 2012.години.
Јубиларне награде обрачунаваће се у складу са чланом 26. Посебног колективног уговора који
се односи на јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду ( Службени лист
града Београда, бр. 55/12 ).
Маса за остале трошкове попут отпремнина, накнада трошкова смештаја, превоза и исхране на
службеном путу, накнаде за долазак и одлазак са посла, накнаде за смештај и исхрану на терену
и солидарну помоћ запосленима планирана је на нивоу 2012. године.
7. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
Губитак у 2012. у износу од 813.227.000 милиона динара је последица неадекватног планирања
и касног отварања радних налога од стране инвеститора, нерационалне огранизације Предузећа,
недовољно контролисане и лоше планиране потрошње, укупно смањеног обима посла као и
ценовног диспаритета који је само делимично исправљен у шестом месецу текуће године.
27
Губитак је увећан и променом стопе ПДВ-а са 8% на 20% од 01.октобра, која није надокнађена
повећањем масе расположивих средстава код инвеститора ( процењено је да је на ова измена
утицала на смањење прихода Предузећа за око 96 милиона динара). Општа неликвидност у
пословном окружењу је приморала Предузеће да константно користи скупа средства из
дозвољеног минуса на која плаћа високе камате, а истовремено не успева да измири доспеле
обавезе према добављачима, као ни да наплати доспела потраживања од купаца – инвеститора..
Укупан приход, као резултат планираних пословних, финансијских и осталих прихода по
ребалансу Програма пословања за 2012. годину износи 5.085.752.000 динара, што је за 9.79%
мање од оствареног прихода за 2011. годину. У 2013. планирани су приходи у износу од
5.724.350.000 динара што је за 12,55 % више у односу на 2012. годину.
Планирани укупни расходи по ребалансу Програма пословања за 2012.годину утврђени су на
износ 5.898.979.000 динара, и у поређењу са оствареним расходима у 2011. години мањи су за
5,95 %. У 2013. планирани су расходи у износу од 5.723.957.000 динара, односно за 2,97 %
мање у односу на 2012. годину.
Целокупан остварени губитак у 2012. биће, уз сагланост Оснивача, покривен на терет
нераспоређене добити из предходног периода. У 2013. није планиран губитак, јер се полази од
претпоставке да ће бити благовремено додељени послови у пројектованом обиму и динамици,
односно да ће свака набавка сировина и материјала бити покривена реалним планираним
утрошцима на уговореним и фактурисаним пословима.
Са оваквим трендом пословања Предузеће улази у критичну зону те се морају предузимати мере
које ће онемогућити да се овакава пословни резултат понови и у 2013. години.
Реализација Програма пословања разрађиваће се и спроводити преко тромесечних оперативних
планова пословања. Финансијска консолидација у 2013. се обезбеђује преко Плана набавки и
токова готовине.
Све напред изнето захтева хитне мере органа управљања Предузећа који морају у сарадњи са
Оснивачем да припреме и реализују свеобухватан План финасијске консолидације и
реорганизације Предузећа и тиме створити услове за стабилно пословање у наредном периоду, а
истовремено обезбедити да се улице и путеви у Граду одржавају и по потреби санирају плански,
како у летњим тако и у зимским месецима.
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
В. Д. ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
___________________________
Слободан Поповић
________________________
Горан Алексић
28
Download

Program poslovanja preduzeca 2..