UGOVOR BR.
O SKLAPANJU PRETPLATNIČKOG ODNOSA
čime se omogućava Korisniku korištenje SUPER MIX usluge
(u daljem tekstu: „Ugovor”)
Zaključen dana 201 . godine, između:
„Telemach“ d.o.o. sa sjedištem u ulici Džemala Bijedića 216, Sarajevo, identifikacijski broj: 4200209890007, Rješenje o registraciji broj
065-0-Reg-10-002790 od 01. 12. 2010. godine i Rješenje o registraciji broj 065-0-Reg-10-003436 od 10. 12. 2010. godine, kojeg zastupa
Direktor Željko Batistic (u daljem tekstu „Mrežni operater”), i
Korisnika, sa druge strane
Ime i prezime (odn. poslovno ime firme) Zakonski zastupnik firme (direktor) Adresa (podaci iz lične karte, odn. adresa sjedišta firme) JMBG/ID (matični broj firme)   PDV broj Telefon   faks
  
  mobilni   e-mail Adresa za prijem pošte i računa: Adresa na kojoj se koristi usluga:
Mjesto   Ulica   br. Preambula
Ugovorne strane saglasno konstatiraju da su prethodno zaključile
Ugovor o sklapanju pretplatničkog odnosa čime se omogućava korisniku korištenje usluga KKS, Ugovor o sklapanju pretplatničkog
odnosa čime se omogućava korisniku korištenje D3 usluge (D3 ugovor), Ugovor o sklapanju pretplatničkog odnosa čime se omogucava
korištenje Internet usluge (Internet ugovor) i Ugovor o sklapanju pretplatničkog odnosa čime se omogućava korištenje usluge Telefonije
(ugovorTelefonije).
Član 1.
Ovim Ugovorom ugovorne strane ugovaraju korištenje SUPER MIX usluge
koja se sastoji iz istovremenog korištenja D3 usluge, usluge Interneta
i usluge Telefonije, uz posebne pogodnosti, a u skladu sa dokumentima
Uslovi poslovanja i Cjenovnik, koji su sastavni dio ovog Ugovora.
  podbroj   sprat   stan Korisnik prethodno upoznat i saglasan.
U slučaju promjene cijena Mrežni operater će obavijestiti Korisnika najmanje 30 dana unaprijed, i to slanjem kratke obavijesti na
ispostavljenom računu ili preko info kanala ili web sajta Mrežnog operatera.
Član 5.
Korisnik je saglasan da Mrežni operater može vršiti jednostrane
izmjene Uslova poslovanja, o kojima će se Korisnik sam obavještavati
redovnim pristupom zvaničnom sajtu Mrežnog operatera (na kome
će predmetne izmjene biti prezentirane najmanje 30 dana unaprijed)
ili u poslovnim prostorijama Mrežnog operatera shodno odredbama
Uslova poslovanja.
Korisnik se obavezuje da će prava po ovom Ugovoru koristiti isključivo
za vlastite potrebe, a ne u komercijalne svrhe.
Član 6.
Ovaj Ugovor zaključuje se na neodreeno vrijeme, s tim što je Korisnik
suglasan da, u trajanju od najmanje 24 mjeseca, u kome je uslugu koristio uz posebne pogodnosti, neće raskinuti ovaj Ugovor, osim na način
definiran Uslovima poslovanja.
Član 2.
Korisnik se inicijalno opredjeljuje za paket Po proteku trajanja ugovora od najmanje 24 mjeseca, Korisnik ima pravo na raskid Ugovora u skladu sa Uslovima poslovanja.
.
Odabrani paket iz prethodnog stava Korisnik može u toku važenja ovog
Ugovora mijenjati u skladu sa Uslovima poslovanja i Cjenovnikom.
Na odabrani osnovni paket korisnik se opredjeljuje za opciju :
Flat BiH
Flat HR & SLO
Minimalni period korištenja ovih dodatnih opcija je 6 mjeseci.
Član 3.
Ovim Ugovorom, Mrežni operater se obavezuje da o roku pruža predmetnu uslugu, a Korisnik se obavezuje da o roku vrši plaćanja svih naknada za izvršene usluge, sve u skladu sa ovim Ugovorom, Uslovima
poslovanja i Cjenovnikom.
Član 4.
Sve naknade po ovom Ugovoru, definirane su Cjenovnikom sa kojim je
Telemach d.o.o.
Član 7.
Ugovorne strane se obavezuju da sve sporove u vezi sa ovim
Ugovorom rješavaju sporazumno. U slučaju da Ugovorne strane ne
mogu sporazumno riješiti nastale sporove, za rješavanje sporova nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud.
Član 8.
Ovaj Ugovor zaključen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka
strana zadržava po jedan.
Član 9.
U znak prihvatanja prava, obaveza i tačnosti unesenih podataka u
ovom Ugovoru, stranke ga vlastoručno potpisuju.
Korisnik
Download

UGOVOR BR.