Nedělník pro Květnou neděli 29. 03. 2015
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
1. ČTENÍ Iz 50,4-7Padesátá kapitola Izaiáše patří k textům tzv.
Deuteroizaiáše, který vznikl snad kolem roku 550 př. Kr. a je zaslíbením
Izraelitům v babylonském zajetí. Od čtyřicáté deváté kapitoly prorok mluví o
Hospodinově služebníku, který vysvobodí zajatý lid. Kdo to je, však tehdejším
posluchačům zůstalo skryté…
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného
poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho
poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a
já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili,
své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a
slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto
dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.
ŽALM 22 Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Zpíváme úryvek z Žalmu 22, který se Pán začal modlit na kříži. Mluví o nesmírné
bolesti, sevření, ale závěr žalmu se mění, mluví o Božím vítězství. Kristovo zvolání
na kříži je začátkem recitace tohoto žalmu, ale na poslední verše si musíme počkat
do nedělního rána zmrtvýchvstání.
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují
hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání,
má-li ho rád!“ Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. –
Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o
můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj daleko, – má
sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, –
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina,
chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. – boj se ho, celé
Izraelovo plémě!“
2. ČTENÍ Flp 2,6-11 Svatý Pavel touží povzbudit křesťany, aby v pokoře
sloužili jeden druhému a proto cituje hymnus, který první komunita zřejmě užívala v
liturgii. Jde o výklad významu Ježíšovy smrti. Boží Syn přijal lidskou podobu,
ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit člověka a ukázat míru Boží lásky!
Klíčové je slovo poslušnost.
1
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a
stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný
až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu
Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout
každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě
Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh
povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.
EVANGELIUM Mk 15,1-39 (zkrácené) Evangelista Marek věnuje
pozornost nejen průběhu událostí, ale i vyznání víry: setník pod křížem je první
člověk Markova evangelia, který z toho, co zažil, vyznává: „Tento člověk byl
opravdu syn Boží!“
Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal
zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora,
to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť,
upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat:
„Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na
něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali,
svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho
ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel
kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž.
Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v
překladu Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho
nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich
rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho
ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ Zároveň s ním
ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti,
kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a
říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět!
Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou
posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě
pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže,
abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním
2
ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do
tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi,
lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte,
volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na
rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět,
zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl
naposled. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když
setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled,
prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“
POSELSTVÍ NEMOCNÝM
POSTN Í D OBA A VELIKONOCE 2015
Pokoj Vám a milost, naši nemocní přátelé!
Jak plyne čas, spojujeme se s Vámi v každodenních modlitbách a
nyní opět cestou tohoto dopisu. Doba postní směřuje k naplnění o
Velikonocích. Jsme Vám vděčni a znovu Vás prosíme o Vaše oběti
a modlitby v tomto období, kdy chceme v naší diecézi a také v celém
národě prohloubit úctu k Daru nejvyšší ceny, který jsme přijali ve
večeřadle od našeho Pána, dřív než šel za nás na smrt. Je to dar
Eucharistie, svátost Kristova Těla a Krve. Sám Pán o něm řekl,
že kdo tento dar přijímá, „bude žít navěky“. Tato láska nás zbavuje
strachu ze smrti a otvírá nám naději na život, který nás čeká ve
spojení s Kristem a také všemi, kdo touto cestou šli před námi a
přešli přes práh smrti.
V této svátosti se nám daruje sám Bůh, Kristus, náš Pán, v plné
síle svého božství i lidství, který sám prošel těžkým utrpením a má
pro nás slova povzbuzení. Vždyť i on nesl naše bolesti. Stále
můžeme slyšet jeho hlas: „Nebojte se! Pokoj vám! Buď dobré mysli,
dcero, synu.“
3
Nemocní, kteří uvěřili a nesou trpělivě své obtíže, stávají se
pokladem církve (jak řekl i svatý papež Jan Pavel II.), protože
dávají a nabízejí Bohu nejvíc, co mohou - samy sebe. Čím je
nemoc a utrpení obtížnější, tím víc získává na ceně a mění se ve
vzácný dar. A pokud jste, naši nemocní přátelé, sami upoutáni na
lůžko nebo nemůžete dojít do kostela, církev považuje za láskyplnou
službu zajít k Vám a donést Vám tento Dar všech darů. Vždy jde o
vzájemné obdarování i mezi nemocným a zdravým. Pro nemocné
to znamená, že sám Ježíš přichází do Vašeho domova a srdce, a pro
kněze, jáhna nebo toho, kdo je oprávněn donést Tělo Kristovo
nemocnému, je to též přínos a obohacení. Vždyť Ježíš říká: „Byl
jsem nemocen a navštívili jste mě.“ V té chvíli ve Vás nemocných
mohou i zdraví zakoušet jeho blízkost a přítomnost.
V Písmě svátém najdeme mnoho vět plných velké útěchy. Jsou to
skutečné infuze života. Jedna z nich říká: „Těm, kdo milují Boha,
všechno napomáhá k dobrému.“ (Řím 8,28) Zkuste o tom
přemýšlet. Objevíte, že není vlastně vůbec nic v životě, co by
nemohlo sloužit k dobrému, co by milující srdce plné víry v Boha a
v Krista nemohlo proměnit v dar lásky. Tak se i nemoc a těžkosti
věku a všechny podoby utrpení stávají něčím požehnaným. A týká
se to i chvil radosti a vnitřního pokoje, který do nás vstupuje každým
přijetím Eucharistie. Tuto útěchu a naději může dát jen Bůh, náš
Pán a vítěz nad smrtí. Vyprošujeme Vám ji v hojnosti a žehnáme
Vám i všem, kdo jsou Vám nablízku svou pomocí.
arcibiskup Jan a biskup Josef
Milí spoluobčané, které trápí nějaká nemoc,
když jsem přemýšlel, co Vám letos napsat, vzpomněl jsem si na
dva muže bez domova, které znám lépe než ostatní a kteří se se
střídavými úspěchy snaží o to, čemu se dnes říká „zařadit se do většinové společnosti“. Říkejme jim třeba Petr a Pavel. Petrovi rodiče
4
oba popíjeli. Táta si přihnul vždy o víkendu. Celý pracovní život
však zvládal vždy v pondělí přijít do práce v poměrně
provozuschopném stavu. Syn začal alkoholem řešit nejdříve napětí
před zkouškami. Ve čtvrtém ročníku vysoké školy mu už alkohol
přerostl přes hlavu natolik, že musel ze školy odejít. Dlouhé roky se
pak bezvýsledně snažil napodobit model svého otce. Pavel zase už
od dětství nic neudělal dobře. Nejsi k ničemu, zase jsi to pokazil, jdi
od toho. Takové srážení od rodičů se hluboko vtisklo do jeho nitra.
Projevuje se stále i v dospělosti a je překážkou v jeho opravdové
snaze.
Proč to píšu? Protože oba mají přes tyto trpké zkušenosti z dětství
právě v dětství svá zářící světélka. Těmi jsou prarodiče, kteří je měli
rádi. Petr vzpomíná na těch několik let, ve kterých u dědy a babičky
žil, jako na nejkrásnější roky svého života. Nejen na vesnici a
přírodu, ale především na jejich láskyplný a vřelý vztah k němu. Na
večery, ve kterých u kuchyňských kachlových kamen vyprávěli
příběhy ze svého života, a on napjatě poslouchal. Pavel zase vypráví
o své prababičce, u které vždy našel porozumění, vděčně vzpomíná
na situaci, kdy v dospívání utekl z domu a prabábi jej přijala.
Proč to píšu právě Vám? Protože Vám chci navrhnout, abyste
vděčně vzpomínali na ty, kteří Vás měli a mají rádi. Třebaže už
někteří nežijí a možná to bylo dávno, kdy jste se s nimi naposledy
setkali, to krásné a milé, co v těch chvílích bylo skutečností,
nenechejte zapadnout. Trpké chvíle života se nám vynořují samy a
často. Nenechme si jimi zastřít celý obzor našeho života. Oživujme
ty dobré chvíle, ve kterých druzí měli rádi nás a my je. Vnímejme
lásku těch, se kterými se setkáváme. Navštěvoval jsem kdysi jednu
starou paní, která pokaždé naříkala, že pro ni nikdo nemá čas, že je
stále sama. Jednou jsem se u ní setkal s dcerou, která z práce
každodenně za maminkou na hodinu přicházela, nakoupila, udělala,
co bylo potřeba a zase utíkala dál, ke své rodině. „To je jenom
5
hodina,“ řekla pak ta stará paní. Chápal jsem obě. Co bylo pro
maminku málo, bylo pro dceru na hraně možností. Ani na
nemocničním lůžku se však nemusíme nechat ovládnout negací, ale
můžeme se zaměřovat na oživování vzpomínek na dobré vztahy v
minulosti a oživování vztahů současných. V tom nedobrovolném
zastavení na lůžku nemocného se totiž nabízí možnost zamyslet se
a podívat na náš život z jiného úhlu.
A když všechno a všechny dokážeme vložit do vztahu k Bohu v
modlitbě, tím lépe. Nevadí, když neznáme naučené modlitby.
Můžeme se na něj obrátit v myšlenkách vlastními slovy. On je totiž
ten, který nás má všechny rád. Připadá Vám to příliš krásné, než
abyste mohli uvěřit? „Když nevěříte mým slovům, věřte mým
ranám,“ řekl v důvěrné chvíli Pán Ježíš sestře Faustyně. A sv. Jan od
Kříže již o několik staletí dříve napsal: „Když zřím, jak na kříži se
všeho vzdáváš, jak v krutých mukách dokonáváš, jak všechno
vydrží Tvá láska k nám, proto Tě miluji, pro lásku Tvoji. „Já jsem
světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života,“ říká každému Pán Ježíš. (Jan 8,12)
P. Bohumír Vitásek prezident Arcidiecézní charity Olomouc
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY
PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU MISIJNÍ NEDĚLE 19. 10. 2014
V této chvíli chceme vyjádřit upřímné díky jednotlivcům, rodinám, společenstvím i
farnostem za podporu loňské Misijní neděle. Za rok 2014 přišlo z Arcidiecéze
olomoucké na tento účel do kanceláře PMD celkem 4 812 765 Kč. V rámci 49
projektů Misijní neděle jsme loni pomáhali v 8 diecézích Ugandy, Zambie,
Bangladéše a Srí Lanky stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far
a misijních domů. Podíleli jsme se také na financování vrtání studní a nákupu
audiovizuální techniky, přispěli jsme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů.
Když k Misijní neděli připočteme ještě všechny dary věnované chudým dětem a
bohoslovcům v misiích i na mešní intence misionářům, zjistíme, že celkové příjmy v
rámci České republiky za rok 2014 činí přes 33 milionů Kč, což je o 3 miliony více než
předchozí rok. Za tuto úžasnou štědrost patří všem srdečný dík.
6
ZVEME VÁS:
CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A MISIJNÍ DEN DĚTÍ
Termín: 6. 6. 2015, místo: Vranov nad Dyjí. „Pojďte ke mně všichni!“ zve Pán Ježíš
všechny lidi dobré vůle. Ano, pojďte k nám všichni! Přijeďte v sobotu 13. června 2015
na samý jih Moravy do Vranova nad Dyjí prožít 13. Celostátní misijní pouť a 10.
Misijní den dětí. Čeká Vás program pro tělo i pro duši, pro malé i velké, mladé i dříve
narozené. Svou účast na akci přislíbil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Tato akce
navazuje Světový misijní den dětí.
Poselství papeže Františka a více informací ke Světovému misijnímu dni dětí naleznete
na adrese http://www.missio.cz/aktuality/svetovy-misijni-den-deti/ Už nyní můžete svou
zamýšlenou účast hlásit na adrese [email protected] Pro vzdálené účastníky
bude možnost přespání.
Kontakt a více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499
433 058, 604 838 882, [email protected], www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700.
Facebook:https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter: https://twitter.com/missio_cz
OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),
farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)
ve dnech od 29. 03. 2015 do 05. 04. 2015.
Den
Čas Místo
Úmysl (intence)
07:15 VO Modlitba růžence (za farnost)
07:45 VO Žehnání ratolestí a průvod ze zámeckého nádvoří
08:00 VO Mše svatá za Růženu Šumberovu, manžela Josefa, živou a zemřelou
rodinu a Miloslava Koláře
NEDĚLE 29. 03. 2015 09:30 R Modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření
Květná neděle
10:00 R Mše svatá za zemřelého manžela Karla a dceru Renatu a rodinu
Mužíkovu a Lorencovu a duše v očistci
11:15 D Mše svatá
15-17 VO Slavení svátosti míření – výběr z několika zpovědníků
17:00 VO Křížová cesta pro biřmovance
PONDĚLÍ 30. 03. 2015
svatý týden
ÚTERÝ 31. 03. 2015
svatý týden
17:30 VO Modlitba růžence (za rodiny)
18:00 VO Mše svatá za mír na celém světě, odpuštění hříchů, odvrácení od
zlého a všechny oběti válek
STŘEDA 01. 04. 2015
svatý týden
17:30 VO Modlitba růžence (za rodiny)
ČTVRTEK 02. 04. 2015
18:00 VO Mše svatá na památku poslední večeře Páně za živou a zemřelou
Zelený čtvrtek
rodinu Ostřížkovu, Hauptovu a Teplou a duše v očistci
7
PÁTEK 03. 04. 2015
Velký pátek
08:00
15:00
17:30
18:00
VO
VO
VO
VO
Modlitba modlitby se čtením a ranních chval
Křížová cesta – za pěkného počasí venku – u kostela
Modlitba růžence (za rodiny)
Velkopáteční obřady
08:00 VO Modlitba modlitby se čtením a ranních chval
SOBOTA 04. 04. 2015
08-16 VO Modlitba u Božího hrobu
Bílá sobota
21:00 VO Velikonoční vigilie za farníky - po skončení agapé v orlovně
07:30 VO Modlitba růžence (za farnost)
08:00 VO Mše svatá za Františka Nečase, dvoje rodiče, sourozence, vnuka
NEDĚLE 05. 04. 2015
Petra a duše v očistci
Slavnost
09:30 R Modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření
Zmrtvýchvstání Páně 10:00 R Mše svatá s obnovou křestní slibů za rodiče Wölflovy a syna
11:30 B Mše svatá s obnovou křestní slibů
16:00 D Mše svatá s obnovou křestní slibů
V neděli 05. 04. bude ve všech farnostech sbírka na kněžský
JINÉ AKCE VE FARNOSTI seminář v Olomouci
(sbírky, biblické hodiny, Na Bílou sobotu se u Božího hrobu koná sbírka pro
přípravy ke svátostem atd.) křesťany ve Svaté zemi
V neděli při mši svaté žehnání pokrmů ve všech farnostech
MIMOŘÁDNÉ
(úklid kostela, akce,
brigády)
Děkuji za veškerou pomoc a službu všeho druhu ve všech
farnostech. Zvláště děkuji za velký úklid kostela v Roubanině.
Zapište si, prosím, do svých kalendářů, že v sobotu 18. 04. bude
brigáda na úklid kostela před poutí a hrabání farní zahrady ve
Velkých Opatovicích – prosím o hojnou účast.
POZNÁMKY
(jiná oznámení)
Kontakt: Mgr. Aleš Vrzala, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,
tel.:777162338, email: [email protected]
Na Zelený čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu jsou co
nejsrdečněji zváni farníci ze všech čtyř farností ke slavení
bohoslužeb do kostela sv. Jiří do Velkých Opatovic,
zvláště ke slavení Velikonoční vigilie a na velikonoční
agapé do orlovny.
8
Download

Nedělní liturgie ke stažení