FARNÍ LISTY
Pěkně Vás všechny zdravím, milí farníci. Moc Vás zvu na duchovní obnovu, která má téma letošního
roku – Rok zasvěceného života a Rok Eucharistického kongresu. DÍKY POSTU POPOROSTU.
Oznámení
 Křížová cesta v Nové Hradečné ve 14.30 a po ní možnost se podívat na film Otec vyhoštěných o knězi
Damiánovi, který působil na ostrovu Molokai mezi malomocnými – délka je 2 hodiny, slovensky
namluvený, příjemně vytopená fara.
 Křížová cesta a mše svatá pro děti – v pátek v 17.30 ve farním kostele v Nové Hradečné
 Křížová cesta pro mládež – v pátek ve 20 hodin na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova mládež
děkanátu Šternberk zve k modlitbě Křížové cesty. Zájemci se hlaste u otce Pavla, pojede se osobními
auty, vyjíždět se bude v 19.15.
 Golgota – tuto neděli si můžete opět vzít křížek přiměřený Vašemu věku s postním úkolem na jeden
týden a po splnění úkolu ho zalepený zasadit do naší farní hory Golgoty. Křížky budou rozděleny podle
barev: pro děti, mládež a dospělé. Úkoly na křížcích jsou buď duchovní, nebo neduchovní – ze života.
V Nové Hradečné hora bude v Getsemanské zahradě, v Libině v chodbě pod věží kostela a v Oskavě
na zadním oltáři pod kůrem kostela.
 Postní almužna – k dispozici v kostelích, zpět do kostela prosím přineste na Květnou neděli a vyberte
určení vámi darovaných financí
 Co se stalo s Ježíšem - pašijová hra Římskokatolické farností Žďáru nad Sázavou, v úterý
31. března 2015 ve 20.00 hodin. Předpokládaný odjezd autobusu nebo mikrobusu v 16.00 z našich
farností; cena bude stanovena dle počtu poutníků - 200,- až 300,- Kč, děti a mládež budou mít slevu;
samotná pašijová hra je zdarma, trvá 1 hodinu pod širým nebem - bez míst k sezení a bude třeba se
dobře obléci. Zájemci se prosím zapisujte do neděle 8. března na arch v kostelích. Můžete pozvat
i své známé, kteří mezi nás pravidelně nechodí nebo nepatří do naší farnosti.
Postní duchovní obnova – v sobotu 28. února od 14 hodin do 19 hodin v Orlovně v Troubelicích.
Obnovou nás bude provázet P. Vojtěch Koukal z Komunity
Blahoslavenství z Dolan u Olomouce.
Téma obnovy: Eucharistie, Adorace a zasvěcený život
Program: 14.00 společná modlitba a první přednáška; 15.30 druhá
přednáška; 17.00 společná adorace; 18.00 mše svatá a po mši svaté krátká
beseda s otcem o zasvěceném životě a Komunitě Blahoslavenství
Celý program bude v Orlovně, která je vytápěná. Je velmi dobré se účastnit celé obnovy, ale přijít můžete
i během obnovy nebo jen na adoraci a mši svatou nebo jen na mši svatou. Hlídání dětí od 14 do 18 hodin
je zajištěno ve spolupráci s Centrem pro rodinu děkanátu Šternberk. Na obnovu jsou zváni lidé i mimo naše tři
farnosti. Autobus nebude vypraven, prosím Vás, domluvte si mezi sebou dovoz a odvoz auty, tuto službu
si vzájemně nabídněte. Prosím Vás, ženy, které máte možnost, přineste s sebou opět něco postně sladkého k čaji
a kávě. Moc děkuji. Při mši svaté bude sbírka, která se celá odevzdá otci Vojtěchovi pro účely komunity.
Svatý týdne
Ve středu 25. února si připomínáme svátek sv. Valburgy, patronky šestinedělek, rolníků, při kašli, při kousnutí
psem, při vzteklině, proti očním chorobám a za dobrý růst polních plodin. Pocházela ze starého šlechtického
anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc sv. Bonifác viděl, že v Německu
chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, kam přišla s dalšími řeholnicemi r. 748. Jejím hlavním
působištěm se staly nové kláštery v Heidenheimu, kde byla abatyší. Životem hluboké víry a Boží milosti
vydávala svědectví opravdovému křesťanství. Podporovala chudé, pomáhala sirotkům a dary přispívala
na stavbu chrámů. V Heidenheimu působila až do své smrti. Roku 870 byly její ostatky přeneseny
do Eichstättu. Bývá znázorňována jako abatyše, mívá u sebe klasy nebo lahvičku.
Přehled sbírek
Z neděle 15. února:
Další sbírky:
Nová Hradečná – 4.502,- Kč; Libina – 1.323,- Kč; Oskava 3.572,-; Mladoňov – 1.831,- Kč.
Dolní Libina – 720,- a 210,- Kč; Lazce – 60,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
9. týden
22. února – 1. března 2015
Den
22.2.
Neděle
23.2.
Pondělí
Liturgická oslava
Místo
Čas
Úmysl
Nová Hradečná
☺
7.50
Za farníky
Libina
9.30
Za zemřelého Zdeňka Látala
Oskava
11.00
Za zemřelého Miroslava Snášela,
rodiče a duše v očistci
Nová Hradečná
14.30
Modlitba Křížové cesty
Troubelice
18.30
Modlitba Růžence
Libina
19.00
Modlitba Růžence
1. neděle postní
Žaltář 1. týdne
Sbírka
Haléř svatého Petra
1. pondělí postní
24.2.
Úterý
1. úterý postní
Troubelice
19.00
Modlitby matek
25.2.
Středa
1. středa postní
Oskava
18.00
Modlitba Křížové cesty
Libina
16.30
Mše svatá
Troubelice
18.00
Za zemřelou Miloslavu Polákovou
Nová Hradečná
20:00 –
21:00
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Bedřichov
15.30
Modlitba Křížové cesty
Bedřichov
16.00
Mše svatá
Nová Hradečná
18.00
Mše svatá
Nová Hradečná,
Troubelice
8.00
Modlitba Růžence
Troubelice
14.00 –
19.00
Postní duchovní obnova
v Orlovně v Troubelicích
Nová Hradečná
☺
7.50
Za zemřelou Marii a Erharda Hőnigovy
a Pavla Díbala
2. neděle postní
Libina
9.30
Mše svatá
Žaltář 2. týdne
Oskava
11.00
Za farníky
Libina
14.30
Modlitba Křížové cesty
26.2.
Čtvrtek
27.2.
Pátek
28.2.
Sobota
1.3.
Neděle
1. čtvrtek postní
1. pátek postní
1. sobota postní
☼
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut
přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku: 731 128 189
Odpověď žalmu: Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty,
kdo plní tvou vůli .
Download

Zobraz - Farnost Nová Hradečná