FARNÍ LISTY
Pěkně Vás všechny zdravím, milí farníci. Ve čtvrtek slavíme slavnost sv. Josefa. Na mši svatou zvláště
zvu muže našich farností. Přijďte si vyprosit vše potřebné do svých rodin. DÍKY POSTU POPOROSTU.
Oznámení
 Křížová cesta ve 14.30 - v Mladoňově a v Troubelicích. Po křížové cestě v Mladoňově setkání
v restauraci U Barči.
 Setkání organizátorů farního plesu – o slavnosti sv. Josefa v 19 hodin na faře v Nové Hradečné.
 Čtvrteční prosebná adorační pobožnost v Nové Hradečné tento čtvrtek nebude.
 Křížová cesta a mše sv. pro děti – v pátek v 17.30 v kostele Navštívení Panny Marie v Troubelicích
 Společenství mladých – v pátek po mši svaté na faře v Nové Hradečné.
 Setkání ministrantů – v sobotu v 8 hodin na faře v Oskavě, přijďte již na mši sv. do Mostkova.
 Setkání rodičů a dětí, které se připravují na první sv. přijímání – příští neděli v 17 hodin na faře
v Nové Hradečné.
Připravuje se
Koncert varhanní hudby a recitace žalmu – v sobotu 21. března v 18 hodin v kostele sv. Bedřicha
v Bedřichově a ve 20 hodin v kapli sv. Antonína Paduánského v Dolní Libině.
Diecézní setkání mládeže – v sobotu 28. března v Prostějově
Koncert skupiny Paprsky – v sobotu 18. dubna v 18 hodin v kostele v Bedřichově a v neděli 19. dubna
při mši svaté v 7.50 v Nové Hradečné
Výlet dětí z náboženství do Olomouce – v pátek 15. května – na celý den
Večer pro mládež v Olomouci – pátek 15. května večer s možností přenocování a účastí následující
den na eucharistickém kongresu
Eucharistický kongres v Olomouci – v sobotu 16. května – na celý den
Farní tábor – od neděle odpoledne 12. července do pátku večera 17. července na faře v Hraběšicích.
Svatý týdne
V úterý slaví svátek sv. Gertruda, patronka nemocnic, poutníků a cestujících, chudých a vdov, zahradníků,
vzývána při přemnožení hlodavců. Narodila se roku 626 v Landenu, v jižním Barbantsku. Její otec Pipin byl
královským správcem na východním území Francie. Mladičká Gertruda byla na jedné hostině za přítomnosti
krále Dagoberta požádána o ruku. Odpověděla králi, že žádného ženicha nechce, protože jejím snoubencem je
již Kristus a jen jemu hodlá náležet. V roce 639 jí zemřel otec a ovdovělá matka Ita založila v Nivelles klášter
pro mnichy a řeholnice. Vstoupila do něj i se čtrnáctiletou Gertrudou. Ta se stala první abatyší a s velkou
horlivostí, svědomitostí a láskou vedla mladé sestry k přísnému zachovávání řeholní kázně. Starším ráda
sloužila, k poutníkům byla pohostinná a jejich opatství se stalo základnou pro misijní práci převážně irských
mnichů. Na život se dívala jako na něco velmi krátkého, ale důležitého pro budoucnost. Brala ho jako den plný
práce a soužení, za který se dostává mzdy na věčnosti. Tento její den nebyl příliš dlouhý, skončil jí ve 33 letech
následkem vyčerpání. V posledních třech letech ji na vedoucím místě vystřídala její neteř Viltruda. Dle svého
přání byla pohřbena v kajícím rouchu a hrubém závoji. Podle legendy Gertruda jednou ve své zemi zachránila
modlitbou úrodu od pohromy myší a krys. Tím se myši staly jejím výrazným atributem. Dokonce, když prý
byla uspořádána sbírka na její hrobku v Kolíně, přicházely i příspěvky v podobě zlatých a stříbrných myší.
Přehled sbírek
Z neděle 8. března:
Další sbírky:
Dary:
Nová Hradečná – 2.522,- Kč; Libina – 1.373,- Kč; Oskava 555,- Kč.
Mladoňov – 420,-; Pískov – 520,-; Obědné - ,-; pokladnička v Libině – na opravy kostela –
2.788,- Kč.
Nová Hradečná, Libina, Oskava – 80.000,- (IMTRADEX, a.s. – regálové systémy); Třemešek –
kaple 30.000,- (MUDr. Švestka); Nová Hradečná – varhany – 5.000,-; 2.000,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
12. týden
15. – 22. března 2015
Den
Liturgická oslava
Místo
Čas
Úmysl
Nová Hradečná
☺
7.50
Za zemřelou dceru Janku, manžela,
tři sestry a duše v očistci
Libina
9.30
Za farníky
Oskava
11.00
Mše svatá
Mladoňov
14.30
Mladoňov
15.00
Troubelice
18.30
Modlitba Křížové cesty
Za zemřelé rodiče Bartošovy,
rodinu a duše v očistci
Modlitba Růžence
Libina
19.00
Modlitba Růžence
Pískov
17.00
Modlitba Růžence
Bedřichov
17.30
Modlitba Křížové cesty
Bedřichov
18.00
Bedřichov
18:30 –
19:00
Oskava
15.30
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Mše svatá
Libina
16.45
Za zemřelého otce a manžela
Nová Hradečná
18.00
Na poděkování Pánu Bohu
za Jeho dobrodiní
s prosbou o Jeho další provázení
Troubelice
18.00
Mše svatá
Mostkov
7.00
Mše svatá
Nová Hradečná,
Troubelice
8.00
Modlitba Růžence
Troubelice
16.30
Za zemřelého Maxmiliána Weigela
Nová Hradečná
☺
7.50
Za živé a zemřelé z rodiny Rarikovy,
Melicherikovy a Gabrielovy
5. neděle postní
Libina
9.30
Za zemřelého manžela a rodiče
Žaltář 1. týdne
Oskava
11.00
Za farníky
Troubelice
14.30
Modlitba Křížové cesty
4. neděle postní
15.3.
Neděle
Žaltář 4. týdne
SBÍRKA
NA OPRAVY KOSTELA
16.3.
Pondělí
17.3.
Úterý
18.3.
Středa
19.3.
Čtvrtek
4. pondělí postní
4. úterý postní
4. středa postní
Slavnost
sv. Josefa,
snoubence Panny
Marie
Doporučený svátek
20.3.
Pátek
21.3.
Sobota
22.3.
Neděle
4. pátek postní
4. sobota postní
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut
přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku: 731 128 189
Odpověď žalmu: Vysl yš nás, Pane, a vysvoboď nás .
Download

Zobraz - Farnost Nová Hradečná