FARNÍ LISTY
Pěkně Vás všechny zdravím, milí farníci. Popeleční středou zahájíme dobu svatopostní, která nás vede
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování
hříchů. Využijme tuto dobu k osobnímu – zvláště duchovnímu – růstu. Příležitostí je mnoho: Adorace, postní
duchovní obnova, hora Golgota, Postní almužna, možnost modlitby Křížové cesty, přidat něco málo při ranní
a večerní modlitbě atd. Na Popeleční středu je den přísného postu – půst od masa a půst újmy – jednodenní
nasycení a k tomu je možné si něco málo vzít ráno a večer. DÍKY POSTU POPOROSTU.
Oznámení
 Setkání starších farníků – v pátek od 8.30 na faře v Nové Hradečné – farní taxík vyjíždí z Troubelic
v 8.20 a v Hradci je 8.25. Pozvěte své známé a vezměte je s sebou.
 Scholička – v pátek v 16.45 na faře v Nové Hradečné
 Mše svatá pro děti – v pátek ve farním kostele v Nové Hradečné
 Setkání mladých – tzv. spolčo – v pátek po mši svaté na faře v Nové Hradečné
 Setkání ministrantů – v sobotu v 8 hodin na faře v Oskavě, přijďte již na mši sv. v 7 hod. do Mostkova
 Golgota – od příští neděle si můžete opět vzít křížek přiměřený Vašemu věku s postním úkolem
na jeden týden a po splnění úkolu ho zalepený zasadit do naší farní hory Golgoty. Křížky budou
rozděleny podle barev: pro děti, mládež a dospělé. Úkoly na křížcích jsou buď duchovní, nebo
neduchovní – ze života. V Nové Hradečné hora bude v Getsemanské zahradě, v Libině v chodbě pod
věží kostela a v Oskavě na zadním oltáři pod kůrem kostela.
 Křížové cesty – ve všední dny půl hodiny přede mší sv. místo modlitby růžence. V neděli modlitba
křížové cesty přede mší svatou nebude, ale bude až odpoledne ve 14.30 a kostely se budou jako obvykle
střídat. Po modlitbě jsou farníci zváni na faru k postnímu slovu a posezení.
 Postní almužna – příští neděli budou k dispozici a rozebrání postní krabičky na postní almužnu
Postní duchovní obnova – v sobotu 28. února od 14 hodin do 19 hodin v Orlovně v Troubelicích.
Obnovou nás bude provázet P. Vojtěch Koukal z Komunity
Blahoslavenství z Dolan u Olomouce.
Téma obnovy: Eucharistie, Adorace a zasvěcený život
Program: 14.00 společná modlitba a první přednáška; 15.30 druhá
přednáška; 17.00 společná adorace; 18.00 mše svatá a po mši svaté krátká
beseda s otcem o zasvěceném životě a Komunitě Blahoslavenství
Celý program bude v Orlovně, která je vytápěná. Je velmi dobré se účastnit celé obnovy, ale přijít můžete
i během obnovy nebo jen na adoraci a mši svatou nebo jen na mši svatou. Hlídání dětí od 14 do 18 hodin
je zajištěno ve spolupráci s Centrem pro rodinu děkanátu Šternberk. Na obnovu jsou zváni lidé i mimo naše tři
farnosti. Autobus nebude vypraven, prosím Vás, domluvte si mezi sebou dovoz a odvoz auty, tuto službu
si vzájemně nabídněte. Prosím Vás, ženy, které máte možnost, přineste s sebou opět něco sladkého k čaji
a kávě. Moc děkuji.
Svatý týdne
Tento týden slaví svátek blahoslavený Jan Fasulanus, řeholník, patron umělců. Narodil se v městečku Vicchio
di Mugello poblíž Florencie. Původně se jmenoval Guido di Pietro. Ve 20ti letech se rozhodl zasvětit svůj život
Bohu a vstoupil do dominikánského kláštera ve Fiesole. Vynikal zbožností a měl výjimečné výtvarné nadání,
proto dostal přezdívku "Beatus Angelicus" (blažený anděl). Řeholním jménem byl Jan. Malování představovalo
u něj i formu kazatelské činnosti vlastní dominikánskému řádu. Ve 30ti letech r. 1409 přijal kněžské svěcení.
Později se přestěhoval do kláštera sv. Marka ve Florencii, aby se svými freskami podílel na jeho rekonstrukci.
Blahoslavený byl v roce 1960 Janem XXIII. a Janem Pavlem II. vyhlášen za patrona umělců v r. 1982.
Přehled sbírek
Z neděle 8. února:
Další sbírky:
Nová Hradečná – 3649,- Kč; Libina – 1.270,- Kč; Oskava 850,-; Mladoňov – 340,- Kč.
Mladoňov – betlémek – 850,-; Obědné – 40,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
8. týden
15. – 22. února 2015
Den
15.2.
Neděle
16.2.
Pondělí
17.2.
Úterý
18.2.
Středa
19.2.
Čtvrtek
20.2.
Pátek
21.2.
Sobota
22.2.
Neděle
Liturgická oslava
6. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne
Sbírka na opravy
kostela
Pondělí 6. týdne
Úterý 6. týdne
Popeleční středa
Den přísného postu
Čtvrtek
po Popeleční středě
Pátek
Po Popeleční středě
Sobota
po Popeleční středě
Místo
Čas
Libina
☺
7.50
9.30
Oskava
11.00
Mladoňov
15.00
Libina
18.00
Libina
18:30 –
19:30
Za farníky
Za Františka Hornišla,
rodiče a dceru Marii
Za rodinu Kaňákovu, rodiče
Karla a Jiřinu a prarodiče
Za uzdravení kamarádky
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Troubelice
18.30
Modlitba Růžence
Dolní Libina
8.00
Mše svatá
Oskava
15:00 –
15:30
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Oskava
15.30
Za uzdravení paní Rekšákové
Libina
16.45
Mše svatá
Nová Hradečná
18.00
Mše svatá
Libina
16.30
18.00
Mše svatá
Nová Hradečná
Troubelice
☼
Za zemřelého Oldřicha Bartoška
Za rodiče a zemřelého manžela
Nová Hradečná
20:00 –
21:00
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Nová Hradečná
18.00
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou
o Jeho další milosti a provázení
Mostkov
7.00
Za rodiče, za živou rodinu,
nenarozené děti a duše v očistci
Nová Hradečná,
Troubelice
8.00
Modlitba Růžence
Troubelice
18.00
Na poděkování za 60 let života
s prosbou o další pomoc a ochranu
Troubelice
18:45 –
19:15
Adorace a příležitost ke sv. smíření
Žaltář 1. týdne
Libina
☺
7.50
9.30
Sbírka
Haléř svatého Petra
Oskava
11.00
Nová Hradečná
14.30
1. neděle postní
Úmysl
Nová Hradečná
Za farníky
Za zemřelého Zdeňka Látala
Za zemřelého Miroslava Snášela,
rodiče a duše v očistci
Modlitba Křížové cesty
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut
přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku: 731 128 189
Odpověď žalmu:Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany .
Download

FARNÍ LISTY - Farnost Nová Hradečná