FARNÍ LISTY
Milí farníci, dnešní nedělí jsme vstoupili do doby adventní, doby očekávání a přípravy. Jednou
s možností, jak si odpočinout, poslechnout si něco pěkného, duchovního a popřemýšlet, je přijít
na adventní koncert studentů sboru AVE. A někoho vezměte s sebou.
Oznámení







Buchty, bábovky a koláče pro sbor AVE – prosím opět o pečení pro studenty, kteří budou mít
také v našich farnostech adventní koncerty; své upečené pochutiny mi můžete kdykoliv předávat
Setkání pastoračních rad:
o Libina – v pondělí 1.12. po adoraci v 19.30 na faře v Libině
o Oskava – ve středu 3.12. po adoraci v 19.30 na faře v Oskavě
o Nová Hradečná – v pondělí 8.12. po mši svaté v 19 hodin na faře v Nové Hradečné
Návštěva nemocných – jako obvykle
Scholička v Nové Hradečné – na faře po mši svaté
Scholička v Libině - vždy v pátek v 19.00 na skautské klubovně v Dolní Libině.
Duchovní obnova pro mládež - 12. a 13.12. na faře v Dlouhé Loučce – více na stránkách
Výběrové řízení na půl úvazku děkanátní účetní – více ve vývěsce a na farních stránkách
Svatý týdne
Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Barbory, panna a mučednice. Patronka horníků, sedláků, architektů,
stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků,
kuchařů, řezníků, dívek; zajatců; dělostřelectva; hasičů; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni,
nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice v nouzi. O životě svaté
Barbory z Nikomédie se martyrologium vyjadřuje velmi stručně a odvolává se na tradici. Podle ní byla
hodně připomínána, ctěna významnými světci a zařazena mezi tzv. 14 pomocníků v nouzi. Žila
pravděpodobně mezi II. a IV. stoletím v Nikomédii, která také bývala sídelním městem římských císařů
na východě, v Bithinii (v dnešním Turecku), na jižní straně Černého moře. Legenda ji uvádí jako
krásnou dceru zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se Barbora
snažila poznat. Dioskuros chtěl svou dceru ohlídat před jejich vlivem a uvěznil ji do věže, kde jí snad
nemělo chybět nic, než svoboda. Při jedné z otcových cest se údajně domluvila se zedníky na udělání
třetího okna, ač do jejího vězení byla naplánovaná jen dvě. Barbora chtěla, aby jí připomínaly
Nejsvětější Trojici, v jejíž společnosti toužila žít. Podle legendárního vyprávění, zatímco otec pro ni
chystal krutá muka, ona rozjímala o umučení Krista a čerpala tak sílu, aby pro něho dokázala snést
všechno. Mezi popisovaná muka, kterými ji chtěli od víry odvrátit, je uváděno drásání železnými
hřebeny, pálení boků, tlučení do hlavy, z níž jí chtěli Krista vymlátit i uřezání prsou. Posledním
rozhodnutím bylo, že je nutné useknout Barboře hlavu. Když dorazili na místo, kata nepotřebovali,
neboť otec byl rozhodnut jeho práci vykonat sám. Legenda v závěru hovoří o tom, že když svou dceru
sťal mečem, byl sám zabit bleskem. Její atributy jsou dělo, kalich (často s hostií), kniha, meč, paví pera,
věž (s třemi okny); bývá vyobrazována ve společnosti dalších 13 pomocníků v nouzi.
Připravujeme
 Ve spolupráci s Obecními úřady Oskava, Nový Malín, Troubelice a Libina připravujeme
Adventní koncerty studentského sboru AVE z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži:
o v pátek 5. prosince v 18.30 v kostele sv. Bedřicha v Bedřichově (koncert při svíčkách),
o v sobotu 6. prosince ve 14 hodin při poutní mši sv. v kostele sv. Mikuláše v Mladoňově
o v sobotu 6. prosince v 18 hodin v kostel Navštívení Panny Marie v Troubelicích,
o v neděli 7. prosince v 9.30 liturgický zpěv při mši sv. ve farním kostele sv. Jiří v Libině
a po mši svaté v 10.30 bude adventní koncert.
 Adventní koncert Malínské Scholy – v neděli 7. prosince v kostele sv. Mikuláše v Mladoňově
 Ve spolupráci s Obecním úřadem Nová Hradečná a ZŠ Nová Hradečná koncert NEZMAŘI
a Symfonický orchestr ZUŠ Uničov v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné – v sobotu 13.12.
v 16 hodin. Předprodej lístků je i v sakristii u otce Pavla.
Přehled sbírek
Z neděle 23.11.: Nová Hradečná – 2.714,-; Libina – 1155,-; Oskava – 793,- Kč.
Další sbírky: Lazce - 155,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
49. týden
30. listopadu – 7. prosinec 2014
Den
30.11.
Neděle
1.12.
Pondělí
Liturgická oslava
Místo
Čas
Úmysl
1. neděle adventní
Troubelice
☺
7:50
Za zemřelé rodiče a jejich sourozence
Dolní Libina
9:30
Za zemřelou Ludmilu Turkovu,
manžela a dceru a zemřelého Karla Smolku
Oskava
11:00
Za farníky
Libina
18:00
Mše svatá
Libina
18:30 –
19:30
Prosebná adorační pobožnost
Žaltář 1. týdne
ZAČÍNÁ NOVÝ
LITURGICKÝ ROK
Žehnání
adventních věnců
1. pondělí adventní
Modlitba růžence
Troubelice, Dědinka 19:00
2.12.
Úterý
1. úterý adventní
Oskava
Libina
10:00
Domov důchodců
Oskava
18:00
3.12. Památka sv. Františka
Středa Xaverského, kněze
18:30 –
Oskava
19:30
4.12.
Čtvrtek
5.12.
Pátek
6.12.
Sobota
7.12.
Neděle
1. čtvrtek adventní
Den modliteb
za kněze
1. pátek adventní
První pátek v měsíci
1. sobota adventní
Mariánská sobota
2. neděle adventní
Žaltář 2. týdne
Modlitby matek
16:00
Mše svatá
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
Libina
19:00
Modlitby matek
Dolní Libina
16:30
Mše svatá
Lazce
18:00
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou
o Jeho provázení, požehnání a milosti
Nová Hradečná
20:00 –
21:00
Prosebná adorační pobožnost
Nová Hradečná
17:00
Mše svatá
Troubelice
7:00
Rorátní mše svatá
Modlitba růžence
Nová Hradečná
8:00
Mladoňov
Za zemřelou Annu a Josefa Barbořákovy, syny
14:00
Milana, Vlastimila, vnučku Kristýnku a celou
POUŤ
zemřelou rodinu Barbořákovu a Malínkovu
ke cti sv. Mikuláše
☺
Za zemřelého manžela a zemřelé rodiče
Nová Hradečná
7:50
z obou stran a zemřelou švagrovou
Za zemřelé rodiče Soldánovy, Haluzíkovy
Libina
9:30
a zemřelého Bedřicha Kvičalu
Oskava
11:00
Za farníky
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut
přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku na faru v Nové Hradečné: 731 128 189
Odpověď Žalmu: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Download

Zobraz - Farnost Nová Hradečná