FARNÍ LISTY
Pěkně Vás všechny zdravím, milí farníci. DÍKY POSTU POPOROSTU.
Oznámení
 Křížová cesta ve 14.30 - v Oskavě a v Nové Hradečné. Po křížové cestě v Oskavě setkání na faře.
 Společenství manželů – tuto neděli v 19 hodin na faře v Nové Hradečné.
 Setkání maminek – v pátek od 9.30 na faře v Nové Hradečřné.
 Rukodělky – v pátek v 16 hodin na faře v Oskavě.
 Společenství mladých – v pátek po mši svaté na faře v Nové Hradečné.
 Setkání ministrantů – v sobotu v 8 hodin na faře v Nové Hradečné.
 Co se stalo s Ježíšem - pašijová hra Římskokatolické farností Žďáru nad Sázavou - v úterý 31. března
2015 ve 20.00 hodin. DNES JE POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT.
Připravuje se
Diecézní setkání mládeže – v sobotu 28. března v Prostějově
Koncert skupiny Paprsky – v sobotu 18. dubna v 18 hodin v kostele v Bedřichově a v neděli 19. dubna
při mši svaté v 7.50 v Nové Hradečné
Výlet dětí z náboženství do Olomouce – v pátek 15. května – na celý den
Večer pro mládež v Olomouci – pátek 15. května večer s možností přenocování a účastí následující
den na eucharistickém kongresu
Eucharistický kongres v Olomouci – v sobotu 16. května – na celý den
Farní tábor – od neděle odpoledne 12. července do pátku večera 17. července na faře v Hraběšicích.
Výzva k přihláškám do semináře
Drahé sestry a bratři,
pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž
se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní
obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu
dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí
zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře,
vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.
Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání
ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova,
budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze
sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky.
Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který
Vám podá potřebné informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015.
Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí. Všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
Přehled sbírek
Z neděle 1. března:
Nová Hradečná – 3.388,- Kč; Libina – 1.467,- Kč; Oskava 719,- Kč.
Další sbírky:
Dědinka – 380,-; Dolní Libina – 400,-; Lazce 120,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
11. týden
1. – 15. března 2015
Den
Liturgická oslava
Místo
Nová Hradečná
8.3.
Neděle
3. neděle postní
Žaltář 3. týdne
Libina
Oskava
9.3.
Pondělí
10.3.
Úterý
11.3.
Středa
12.3.
Čtvrtek
3. pondělí postní
3. úterý postní
3. středa postní
3. čtvrtek postní
3. pátek postní
3. sobota postní
4. neděle postní
15.3.
Neděle
Žaltář 4. týdne
SBÍRKA
NA OPRAVY KOSTELA
Na poděkování Pánu Bohu
za 90 a 60 let života s prosbou o další
pomoc a ochranu pro celou rodinu
Za rodinu Svobodovu a Sekaninovu
9.30
a duše v očistci
11.00
Za farníky
☺
7.50
14.30
18.30
Modlitba Křížové cesty
Modlitba Růžence
Libina
18.00
Mše svatá
Libina
18:30 –
19:30
Oskava
Pískov
16.00
17.00
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Modlitby matek
Modlitba Růžence
Pískov
17.30
Mše svatá
Oskava
18.00
Oskava
18:30 –
19:30
Obědné
16.30
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Mše svatá
Troubelice
Nová Hradečná
Bedřichov
14.3.
Sobota
Úmysl
Oskava
Troubelice
Nová Hradečná
13.3.
Pátek
Čas
Za zemřelou Helenu Pavlíkovou
a duše v očistci
Prosebná adorační pobožnost
20:00 –
21:00
a příležitost ke sv. smíření
Za zemřelé rodiče Josefa a Františku
18.00 Filipovy a jejich rodiče a sourozence
z obou stran
Modlitba Křížové cesty
20.00
18.00
Nová Hradečná,
Troubelice
8.00
Modlitba Růžence
Dolní Libina
16.30
Mše svatá
Lazce
18.00
Mše svatá
Lazce
18.45 –
19.15
Adorace a příležitost ke sv. smíření
Nová Hradečná
☺
7.50
Za zemřelou dceru Janku, manžela,
tři sestry a duše v očistci
Libina
9.30
Za farníky
Oskava
Mladoňov
11.00
14.30
Mladoňov
15.00
Mše svatá
Modlitba Křížové cesty
Za zemřelé rodiče Bartošovy,
rodinu a duše v očistci
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku: 731 128 189
Odpověď žalmu: Pane, ty máš slova vě čného života.
Download

Zobraz - Farnost Nová Hradečná