FARNÍ LISTY
Pěkně Vás všechny zdravím, milí farníci. Moc Vám děkuji za společně prožitou postní duchovní
obnovu v Orlovně v Troubelicích. DÍKY POSTU POPOROSTU.
Oznámení
 Křížová cesta v Libině ve 14.30 a po ní možnost se setkat na faře.
 Křížová cesta v Troubelicích ve 14.30.



Návštěva nemocných po domech s udílením pomazání nemocných – jako obvykle
Scholička v Nové Hradečné – v pátek v 16.45 na faře
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – Oskava – 14.30 adorace a příležitost ke sv. smíření; 15.00 Modlitba a Korunky
k Božímu Milosrdenství a mše svatá
Libina – 16.00 adorace a příležitost ke sv. smíření a mše svatá
Troubelice – 17.30 adorace a příležitost ke sv. smíření a mše svatá






PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – Troubelice – 6.30 modlitba rozjímavého Růžence, příležitost ke sv. smíření
a mše svatá
Mariánská sobota v Oskavě – v 16 hodin ve farním kostele v Oskavě
Společenství manželů - příští neděli na faře v Nové Hradečné
Golgota – tuto neděli si můžete opět vzít křížek přiměřený Vašemu věku s postním úkolem na jeden
týden a po splnění úkolu ho zalepený zasadit do naší farní hory Golgoty. Křížky budou rozděleny podle
barev: pro děti, mládež a dospělé. Úkoly na křížcích jsou buď duchovní, nebo neduchovní – ze života.
Postní almužna – k dispozici v kostelích, zpět do kostela prosím přineste na Květnou neděli a vyberte
určení vámi darovaných financí
Co se stalo s Ježíšem - pašijová hra Římskokatolické farností Žďáru nad Sázavou, v úterý
31. března 2015 ve 20.00 hodin. Předpokládaný odjezd autobusu nebo mikrobusu v 16.00 z našich
farností; cena bude stanovena dle počtu poutníků - 200,- až 300,- Kč, děti a mládež budou mít slevu;
samotná pašijová hra je zdarma, trvá 1 hodinu pod širým nebem - bez míst k sezení a bude třeba se
dobře obléci. Zájemci se prosím zapisujte do neděle 8. března na arch v kostelích. Můžete pozvat
i své známé, kteří mezi nás pravidelně nechodí nebo nepatří do naší farnosti.
Svatý týdne
Tento týden si připomeneme památku sv. Foky, patrona zahradníků, zelinářů, rolníků, námořníků. Byl zahradníkem
poblíž brány města Sinop u Černého moře v Turecku. Ve svém domě poskytoval služby chudým a cestujícím. Ač byl
velmi štědrý, výnosy z malé zahrady byly takové, že vzbudily závist jednoho udavače. Toho možná dráždilo dobré srdce,
plné míru, které sám postrádal. Foka byl vzorným křesťanem z chudší vrstvy a jako takový byl udán za tvrdého
pronásledování křesťanů. Udání mělo za následek, že byli vysláni vojáci, aby ho bez soudu popravili. Vojáci dorazili do
Sinope a navštívili nejbližší pohostinný dům, aby se občerstvili a ptali na Foka. Ten, slyše důvod jejich cesty, je štědře
hostil, aniž se hned představil. Ukázat Foka jim slíbil až na druhý den. V noci se mohl vytratit, ale místo toho si vykopal
hrob a celou noc se v modlitbě připravoval na setkání s Pánem. Druhého dne se vojáci velmi divili, když se jim Foka
představil. Vždyť byli poučeni o tom, že je předák křesťanů a velice nebezpečný živel. Sami se s ním seznámili jako
s mírumilovným dobrodincem a najednou ho měli dle rozkazu popravit. Ale rozkaz je rozkaz a sám Foka v nich viděl jen
nástroje, tak ho tedy sťali a za vše, čím jim posloužil, jej pochovali v jím předem vykopaném hrobě. Za pozornost zde
stojí Fokův vpravdě křesťanský pohled na hrob a postoj ke smrti. Hrob v křesťanském pohledu není něčím hrozivým, ale
je místem pokojného odpočinutí těla, které bude jednou vzkříšeno. "Smrt, příznačná pro lidský úděl je Kristem
přeměněna; Jeho poslušnost proměnila její prokletí v požehnání." Později byl nad hrobem postaven chrám. Lodníci, kteří
při bouřích vzývali Foka, část svého výdělku dávali chudým k jeho cti jako "Část sv. Foky."
Přehled sbírek
Z neděle 22. února HALÉŘ SV. PETRA:
Nová Hradečná – 3.745,- Kč; Libina – 1.822,- Kč; Oskava 946,- Kč.
Další sbírky: Popeleční středa: Nová Hradečná – 1.650,-; Libina 480,- Kč.
Troubelice – za měsíc únor – 2.643,-; Libina – pohřeb – 3.642,-; Oskava – pohřeb – 1840,-; Oskava – křest –
500,- Kč; Mostkov – 261,- Kč.
Dary: Libina – podsedky – 173,-; Oskava – dar na kostel – 500,- a 400,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
10. týden
1. – 8. března 2015
Den
Liturgická oslava
Místo
2.3.
Pondělí
3.3.
Úterý
4.3.
Středa
5.3.
Čtvrtek
6.3.
Pátek
7.3.
Sobota
8.3.
Neděle
Úmysl
7.30
17.00
Za zemřelou Marii a Erharda Hőnigovy
a Pavla Díbala
Mše svatá
Za farníky a členy
Společenství živého růžence
Modlitba Křížové cesty
Modlitba Růžence
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Mše svatá
Modlitba Růžence
10.00
Mše svatá
18.00
Na poděkování za přijatá dobrodiní
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Modlitby matek
Mše svatá
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Za nemocné ve farnostech,
které jsem navštívil
Mše svatá
Za zemřelého P. Josefa Crlu
a zemřelé rodiče
Na poděkování Pánu Bohu za podporu
a sílu s prosbou za sourozence
2. neděle postní
Libina
☺
7.50
9.30
Žaltář 2. týdne
Oskava
11.00
Libina
Troubelice
Libina
14.30
18.30
18.00
Libina
18:30 –
19:30
Nová Hradečná
1.3.
Neděle
Čas
2. pondělí postní
2. úterý postní
2. středa postní
Dědinka
Pískov
Libina
Domov důchodců
Oskava
Oskava
18:30 –
19:30
2. čtvrtek postní
Libina
Dolní Libina
Lazce
19.00
16.30
18.00
DEN MODLITEB
ZA KNĚZE
Nová Hradečná
20:00 –
21:00
Oskava
15.00
Libina
16.30
Troubelice
18.00
Troubelice
7.00
2. sobota postní
Nová Hradečná,
8.00
Modlitba Růžence
PRVNÍ SOBOTA
V MĚSÍCI
Mladoňov
16.00
Modlitba Křížové cesty
Mladoňov
16.30
Mše svatá
Mladoňov
17.15 –
17.45
Adorace a příležitost ke sv. smíření
Nová Hradečná
☺
7.50
Libina
9.30
Oskava
Oskava
11.00
14.30
2.
pátek postní
PRVNÍ PÁTEK
V MĚSÍCI
3. neděle postní
Žaltář 3. týdne
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní s prosbou
o Jeho další provázení
Za rodinu Svobodovu a Sekaninovu
a duše v očistci
Za farníky
Modlitba Křížové cesty
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku: 731 128 189
Odpověď žalmu: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
Download

FARNÍ LISTY - Farnost Nová Hradečná