Grupacija General Servis
Investicije i razvoj projekata
Zemljište
u Sarajevu, poslovna zona A
Industrijska zona Unis – Pretis, Vogošća
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Na prodaju ekonomsko zemljište veoma dobrog položaja u
krugu industrijske zone UNIS-PRETIS Vogošća. Zemljište je
veličine 22.436 m2 i pruža idealne uslove za izgradnju poslovnih
objekata raznih tipova.
Za položaj i lokalitet nekretnine možemo istaći da se radi o
veoma atraktivnoj i frekventnoj lokaciji, koja je imala decenijsku
tradiciju i važila je kao sjedište najvećih privrednih subjekata
ovog dijela jugoistočne Evrope, gdje i danas posluje veliki broj
respektabilnih firmi.
Mikrolokacija industrijske zone Vogošća
Zemljišna parcela se prostire na 22.436 m², na izuzetno atraktivnoj i povoljnoj lokaciji, unutar najveće
poslovne zone Vogošća (kompleks „Unis“-a i „Tas“-a VW), udaljenoj 10 km od centra Sarajeva.
Lokacijom je smještena između naselja Donji Hotonj, sa istočne strane, i rijeke Vogošće sa zapadne
strane. Teren je u nagibu 3,75 % od jugoistoka prema sjeverozapadu.
Komunikacija
Kada je riječ o saobraćajnoj komunikaciji, zemljište ima izuzetno dobar položaj. Nalazi se samo
1 km od autoputa, 300 m od glavne saobraćajnice, te 20 km od Aerodroma Sarajevo. Sredinom
parcele prolazi lokalna saobraćajnica, koja ga uvezuje sa glavnom saobraćajnicom.
Napomena: Regulacionim planom predviđena je izgradnja I transferzale koja će povezivati
centralni dio Sarajeva (Marijin dvor) i Vogošću. Ova saobraćajnica će imati četiri kolovozne trake i
prolazit će 300 m od parcele. Autoput koji pripada tranši panevropskog transportnog koridora 5C
prolazi kraj Sarajeva, povezujući ga sa Budimpeštom na sjeveru i sa Lukom Ploče na jugu.
Pored odlične povezanosti saobraćajnicama, industrijska zona Vogošća posjeduje željezničku
infrastrukturu, a neposredno uz parcelu nalazi se pružni kolosjek.
Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
2
Sarajevo
Sarajevo se nalazi u geografskom centru Balkana, gdje živi više od 30 miliona ljudi. Sarajevo je smješteno
u Sarajevsko-zeničkoj kotlini koja se nalazi između Panonske nizije na sjeveru i Mediterana na jugu, te je
transverzalnim pravcem povezano sa dva najvažnija magistralna pravca u širem okruženju (autoput Zagreb –
Beograd i Jadranska magistrala), što mu daje povoljan makrogeoprometni položaj.
Grad
Udaljenost (km)
Mogući transport
Zagreb
400
Cestovni - pružni - avionski
Beograd
305
Cestovni - pružni - avionski
Budimpešta
580
Cestovni - pružni - avionski
Luka Ploče
210
Cestovni - pružni
Infrastruktura
Obzirom da se zemljišna parcela nalazi u sklopu industrijske zone Vogošća, postoje svi
neophodni preduslovi za potpunu funkcionalnost. Locirana je u kompleksu sa još dvadesetak
proizvodno – skladišnih pogona raznih namjena, te sa istim dijeli infrastrukturu.
3
1
Industrijska zona raspolaže elektro – stanicom visokog napona koja može zadovoljiti sve potrebe
velikih potrošača, bilo da su u pitanju proizvodni ili poslovni procesi.
2
U sklopu industrijske zone, a uz samu
3
predmetnu parcelu, nalazi se toplana
velikog kapaciteta, koja se može koristiti za
U industrijsku zonu, ulazi željeznička
pruga
koja
je
uvezana
u
sistem
željezničkog saobraćaja u BIH.
zagrijavanje cjelokupnog kompleksa.
4
4
Vodozahvat
(izvorište
u
podnožju
Skakavca) za područje naselja Vogošća
se takođe, nalazi u neporednoj blizini, te su time i
troškovi
priključenja
na
vodovodnu
mrežu
minimalni. Kanalizacioni, te ostali sistemi u
industrijskoj zoni, projektovani su za velike
kapacitete i potrošače. Uz cijelu sjevernu stranu
parcele protiče rječica Vogošća, čija namjena
može biti različita (tehnička voda), zavisno od
potreba unutar samog kompleksa.
5
Konekcija sa autoputem (ulaz Jošanica)
je udaljena svega 1 km.
6
Aerodrom Sarajevo (Cargo transport) je
udaljen 10 kilometara.
Namjena i mogućnosti
izgradnje
Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
5
Distributivni centri
Vlasnik zemljišta već ima urbanističku dozvolu za izgradnju distributivnog centra. Sjeverni dio Distributivnog centra
“Balkan”, uz riječicu Vogošću, predviđen je za skladišno – prodajne, odnosno trgovačko – distributivne kapacitete,
dok je južni dio, predviđen za izgradnju poslovno – prodajnih prostora, za potrebe poslovnih partrnera, te za potrebe
tržišta. IPC Vogošća (po idejnom projektu) raspolaže sa 364 unutrašnja parking mjesta na 2 podzemne etaže.
Tlocrtna zauzetost zemljišta izgradnjom iznosi 9.950 m2. Procenat izgrađenosti parcele iznosi 43%.
U funkcionalnom pogledu, predviđeno je da objekat DC “Balkan” bude fleksibilan i prilagodljiv svim proizvodno –
uslužnim namjenama, te su predviđene spratnosti objekata:
1. Suteren + Prizemlje + 2 sprata za objekat skladišno – proizvodne namjene.
2. 2 Suterena + Prizemlje + max. 5 spratova za objekte u Poslovnom dijelu lokacije (pet objekata).
Idejni projekat distributivnog centra „Balkan“
6
Distributivni centar „Balkan“
Administrativni objekat
Proizvodno-distributivni objekat
Suteren
Etaža kojom se rješava pitanje parkinga.
Predviđeni broj parking mjesta, u dva
podzemna nivoa, je 364. Na osnovu planirane
izgradnje, predviđeno je 1 parking mjesto na
cca 70 m2 novoizgrađenog prostora skladišno
– poslovne namjene i 1,1 parking mjesto na
jedan stan.
Predviđen je kao osnova za kolski saobraćaj,
a ujedno i za proizvodnju, snabdijevanje
i skladištenje robe. Svijetla visina etaže je
6m, što obezbjeđuje nesmetan prolaz svih
vrsta transportnih sredstava i ne ograničava
proizvodni proces i tehnologiju.
Prizemlje
Prizemna etaža u poslovnom dijelu zone je Ima sličnu ili istu namjenu kao i suterenska
predviđena za komercijalne sadržaje.
etaža.
Spratovi
Više etaže u poslovnom dijelu zone su
administrativnog i stambenog karaktera.
Predviđeno je da ovaj poslovno-stambeni
objekat ima mogućnost projektovanja
apartmanskih jedinica koje će služiti za
smještaj menadžmenta i poslovnih partnera.
U industijskom dijelu su u neposrednoj
sprezi sa nižim etažama i čine funkcionalnu
cjelinu koja se može povezati dodatnim,
prema potrebi vertikalnim komunikacijama,
eskalatorima i stepeništem.
Staklenici
Lokacija je pogodna za velike staklenike za uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada. Obzirom da se parcela
nalazi uz samu rijeku, navodnjavanje staklenika je time riješeno na najekonomičniji i najefikasniji način. Pristup
toplovodu omogućava zagrijavanje staklenika u zimskom periodu, što daje nekoliko uzastopnih prinosa tokom
čitave godine.
Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
7
Stambeni kompleksi
Investitorima ova parcela daje mogućnost izgradnje i stambenog kompleksa
zatvorenog tipa, u ambijentu prirode i mirnog okruženja.
8
Velika je prednost geografski položaj nekretnine, jer je na raskršću, kako magistralnih puteva, tako i regionalnih. Isto
tako, u neposrednoj blizini je sva opštinska admnistracija kao i finansijske i sve druge potrebne institucije dovoljne za
poslovanje kompanija ili život jednog stambenog kompleksa.
Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
9
Mogućnost investiranja
Cjelokupan projekat je pogodan za dijeljenje na manje cjeline, parcijalna ulaganja, te partnerska
ulaganja. Postoji mogućnost ulaganja u fazi projektovanja, pa sve do sistema „ključ u ruke“.
Obzirom da se projekat nalazi u ranoj fazi, moguće je praviti i određene adaptacije i promjene
u skladu sa zahtjevima ulagača. Domoinvest d.o.o. Sarajevo posjeduje sve kapacitete za
projektovanje, izvođenje radova, te realizaciju cjelokupnog projekta.
Ovo zemljište ima idealne uslove za one koji budućnost poslovanja zone vide kao zonu
slobodno izvozno-uvozne proizvodnje, ali i kao zona većeg distributivnog centra, za izgradnju
fabrike, shopping centra, stambenog kompleksa zatvorenog tipa i sl.
Idealna
investicija!
Kontakt
Za sve dodatne informacije, na raspolaganju Vam stoji naš agent, koji Vas
već danas može upoznati sa lokacijom i detaljima ponude!
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.domoinvest.ba/aktuelno
ili nas kontaktirajte putem e-maila: [email protected]
Osoba za kontakt:
Adnan Kahrimanović
Mobitel: +387 62 567 936
Grupacija General Servis
Investicije i razvoj projekata
Download

u Sarajevu, poslovna zona A