Egzemplarna nastav
Na
Mr Aleksandra Mandić 1
Visoka strukovna škola za vaspitače
Vršac
Originalni naučni rad
„Obrazovna tehnologija”
1/2013.
UDC: 37.037
str. 29-48
RAZVOJ SPOSOBNOSTI PROSTORNE
ORIJENTACIJE U IGROLIKOJ NASTAVI
MATEMATIKE
Rezime: Dominantna i najprirodnija aktivnost dece je igra. Nažalost, već polaskom u školu ona
iščezava i nestaje najviše na časovima matematike, na kojima se po pravilu sedi, ćuti i sluša. Današnja
nastava matematike, posebno u prvom ciklusu obrazovanja predstvlja početnu frustraciju sa kojom se
učenici sreću i koja se nastavlja do kraja školovanja. Novi didaktički sistemi pružaju odličnu osnovu za
stvaranje prirodnijih i spontanijih uslova saznavanja koji su bliski detetu uzrasta od 7 do 11 godina.
Ovaj rad bavi se značajem igre i igrolike nastave u početnoj nastavi matematike u cilju razvoja
elementarnih pojmova i sposobnosti orijentacije u prostoru. Orijentacija u prostoru je prva nastavna
tema sa kojem se učenici nakon predškolskog perioda po pravilu sreću, prethodi izučavanju naučnih
pojmova i izuzetno je važna za sve nastavne oblasti. Zbog nedovoljne pažnje koja joj se posvećuje u
ovom radu izlažemo primere didaktičkih igara, zasnovanih na otkriću, koje doprinose razvoju
sposobnosti orijentacije kod učenika prvog razreda.
Ključne reči: didaktičke igre, igrolika nastava, heurističke igre, sposobnost orijentacije
1. Pojam i značaj didaktičkih igara za
decu
Zablude o igri kao dokolici i razbibrizi davno su srušene. O primeni igre u
vaspitanju puno se pisalo.1 Ž. Ž Ruso je pisao
da „deca u igri bez molbi sa osmehom podnose sve ono za šta bi pod drugim uslovima
prolivala čitave potoke suza“. Igra je oduvek
bila interesantno područje istraživanja obzi1
rom da se u novim uslovima javljala u novim
formama. Promene u društvu utiču na promenu i vrstu igara koje deca igraju. U igri se
dete ponaša spontano, prirodno i sa njim je
lako uspostaviti kontakt. Ona utiče na sve
oblasti detetovog razvoja: motoričkog, emocionalnog, intelektualnog i socijalnog. Neurološka istraživanja koja su vršena poslednje
decenije otkrivaju biološke mehanizme i
uticaj igara na razvoj dečijeg mišljenja i inteligencije. Nekada se smatralo da je inteligencija nasledna, a danas možemo reći da je
[email protected]
BRAZOVNA TEHNOLOGIJA • br. 1/2013.
29
Download

razvoj sposobnosti prostorne orijentacije u igrolikoj nastavi