INTERAKATIVNA NASTAVA
dr Anđelija Ivkov-Džigurski
- inter – među, između
- actio – delovanje, čin, dejstvo
međudelovanje.
međusobni uticaj
- Interpersonalni odnos!
- POD
POJMOM
INTERAKTIVNE
NASTAVE
TREBA
PODRAZUMEVATI DIDAKTIČKI MODEL U KOME
DOMINIRA INTERAKCIJA KAO DOMINANTAN ODNOS
IZMEĐU UČESNIKA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA I
PROCES INTERAKTIVNOG UČENJA U USVAJANJU
SADRŽAJA KOJI SU PREDVIĐENI NASTAVNIM PLANOM I
PROGRAMOM.
-
Ove metode imaju zadatak da aktivnost prenesu sa nastavnika na
učenika, da pomognu učenicima da zajedno uče, rešavaju zadatke i
vrednuju rad
Interaktivna nastava
⁄
≈
Aktivna nastava
deca vaspitnom aktivnošću istražuju i uče!
Aktivna nastava:
Aktivnost podstaknuta nastavnom
tehnikom,
sadržajem ili uputstvima nastavnika!
Interaktivna nastava:
Aktivnosti su podstaknute
aktivnošću drugih članova grupe!
KOMUNIKACIJA U:
1. INTERAKTIVNOJ NASTAVI
2. TRADICIONALNOJ NASTAVI
N
1
2
5
6
3
4
7
8
9
100
11
13
12
1
4
1
6
1
7
18
1
9
2
0
Vrste komunikacija:
1.Učenik - učenik u grupi
2.Grupa - grupa
3.Grupa – nastavnik
4.Nastavnik – grupa
5.Učenik – nastavnik
6.Grupa – kolektiv
7. Učenik – grupa - kolektiv
1
5
Karakteristike interaktivne i tradicionalne nastave i poređenja:
• Učenici slušaju predavanje nastavnika
• Učenik uči u toku časa,
• Povoljna emocionalna klima u razredu i višeg nivoa motivacije,
• Razvijanje saradnje među učenicima i preuzimanje odgovornosti od strane učenika,
• Učenici se uče usaglašavanju stavova, zajedničkom radu, modernoj komunikaciji,
kako da sami koriste medije i izvore znanja,
• Interaktivna nastava podrazumeva razmenu informacija, komunikaciju sa učenicima,
članovima grupe, članovima ostalih grupa, nastavnikom,
• U tradicionalnoj nastavi osnovni izvor informacija je nastavnik,
nastavnik dok je kod
interaktivne nastave on samo jedan od izvora,
izvora učenici koriste literaturu, medije ...
• U interaktivnoj nastavi nastavnik je inovator, organizator. Njegova aktivnost na času
ogleda se u usmeravanju učenika na saradnju sa drugima, na korišćenje različitih
izvora informacija.
INTERAKTIVNA NASTAVA U GEOGRAFIJI
Obrada novih nastavnih sadržaja
Utvrđivanje gradiva
Jedna od bitnih karakteristika koja je razlikuje od klasične nastave
jeste da u interaktivnoj nastavi pored oblika rada i nastavnih metoda
postoje i modeli rada.
Interaktivna nastava
Grupni oblik rada
Grupni rad, Individualni, Rad u paru ....
Najvažnija
interakcija !!!
Modeli :
1.
egzemplarna nastava
2.
responsibilna nastava
3.
rad u paru u interaktivnoj nastavi
4.
interaktivno učenje u stvaralačkoj nastavi
5.
programirana nastava u interaktivnoj nastavi
6.
interaktivno učenje u problemskoj nastavi
7.
interaktivno učenje putem otkrića
8.
aktivna nastava
9.
interaktivna nastava različitih nivoa složenosti
10. interaktivno učenje simetričnom interakcijom
11. kooperativno učenje u interaktivnoj nastavi
1. Egzemplarna nastava
Novijeg datuma. Razvila se u SAD između dva rata, a definisana 1951. g
Javila se kao ideja suprotna tradicionalnoj nastavi.
Egzemplarna nastava je takav oblik rada u kome se u nastavi tretira samo
određen, ograničen broj tipičnih "egzemplarnih" za određeno nastavno
područje reprezentativnih tema, odnosno delova građe koji za nastavu i
učenje u toj oblasti ima smisao i značaj nastavnog modela.
Exemplum
primer, uzorak.
Ova nastava drugačije se naziva paradigmatska.
paradigmatska
Termin paradigmatska označava uzorak, model,
primer za ugled, reprezentativnost.
Tri etape:
1.Nastavnik u planu i programu prepoznaje egzemlaprne sadržaje
2.Obrada tih sadržaja (pripremanje, obradu nastavnog sadržaja,
vežbanje, ponavljanje i proveravanje)
3. Obrada analognih sadržaja samostalnim radom učenika
Prednosti:
a) doprinosi osposobljavanju učenika za samostalni rad
b) omogućava učenicima aktivno i interaktivno učenje
c)Podstiče stvaralački rad nastavnika i učenika
d)Učenici na manjem broju činjenica usvajaju pojmove, razvijaju mišljenja
Nedostaci su sledeći:
•
učenje na egzemplaran način znači učiti učenike da u životu stalno traže
modele, uzore za rešavanje problema,
•
nije sigurno da će egzemplarni sadržaj biti pravi model za analogni sadržaj,
•
teško je analogan sadržaj poistovetiti sa egzemplarnim,
izbor egzemplarnog sadržaja traži od nastavnika više truda u radu
Primeri:
1) Osnovni tipovi klime
¾
egzemplarni sadržaj (ekvatorijalna
klima)
¾
analogni sadržaji (tropska, pustinjska,
umereno-kontinentalna...)
2) Biljni i životinjski svet Evrope
¾
¾
egzemplarni sadržaj (tundre)
analogni sadržaji (tajge, listopadne
šume, stepe, sredozmna vegetacija,
planinska vegetacija)
2. Interaktivno učenje u aktivnoj nastavi
Osnovno obeležje aktivne nastave je aktivnost učenika u svim fazama nastavnog
rada.
Aktivna nastava podrazumeva primenu novih, specifičnih metoda, koje su
drugačije od onih koje se uglavnom koriste u tradicionalnoj nastavi.
U geografiji nalazi veliku primenu naročito kada su nastavni sadržaji takvi da
sadrže podatke koji se mogu unositi u neme karte pa na osnovu čitanja datog teksta i
ucrtanih pojmova stiču nova znanja i lakše ih razumeju.
Tradicinalna i aktivna škola
Tradicionalna škola
1. unapred definisan NPP
2. Cilj nastave je usvajanje programa
Aktivna škola
1. Polazi od interesovanja učenika
2. Cilj nastave je razvoj ličnosti i
individualnosti deteta
3. Koriste se aktivne metode učenja
3. Dominantan metod je predavanje
4. Učenik sluša, pokušava razumeti,
4. Učenik istražuje, pita, uči učenje
pamtiti i reprodukovati
5. Ocenom se meri usvojenost nastavnog 5. Ocenjuje se napredak, motivisanost,
plana i programa
razvoj ličnosti, rad
6. Spoljna motivacija za učenje: ocene, 6. Unutrašnja, lična motivacija detetakazne, pohvale, nagrade...
aktivnost je nagrada
7. Dete je ličnost sa osjećajima i svojim
7. dete je u školi samo učenik
ciljevima, ne samo učenik
Učenje u tradicinalnoj i aktivnoj nastavi
Učenje
Tradicionalna nastava
1. mehaničko (doslovno)
2. verbalno
3. receptivno (primanje, usvajanje)
4. konvergentno (logočko,
deduktivno)
5. učenje uz minimum pomagala
6. preovlađuje frontalni rad
Aktivna nastava
1. smisleno
2. multimedijsko, praktično
3. aktivno-učenje putem otkrića i sl.
4. divergentno (stvaralačko, indiktivno)
5. samostalan rad učenika na izvorima znanja
6. rad u malim grupama, timska nastava,
individualna
- U tradicionalnoj nastavi preovlađuju niži oblici učenja
(učenik je aktivan na nivou reprodukcije).
- Aktivna nastava više odgovara prirodi deteta
(preovlađuje nagon, motorika, igra).
U savremenoj aktivnoj nastavi nastavnik dobija nove uloge u procesu
vaspitanja, to su:
•
uloga nastavnika u primeni novih metoda aktivne nastave,
•
nastavnik dijagnostičar,
•
uloga nastavnika u gradnji emocionalne klime u odeljenju,
•
uloga nastavnika u ciljno vođenom učenju,
•
druge uloge: samoevaluacija učenika, individualizacija i slično.
3. Kooperativno učenje u interaktivnoj nastavi
Kooperativne metode kod učenika razvijaju aktivnosti u sticanju znanja i osećaj
saradnje sa drugima.
Kooperativnim metodama učenik direktno, aktivno učestvuje u nastavnom procesu
i dovodi do jačanja saradnje unutar učeničkih grupa.
Metode kooperativnog učenja:
• STAD - (Student Teams-Achievement Division)
učenički timski metod postignuća
• TGT – (Teams-Games-Tournaments) timska-turnirigra
• Mozaik metod i njegove varijacije
• Metoda kooperativnog učenja
• Metod bodovanja postignuća
• Ko-op ko-op metod
• Metod grupnog istraživanja
• Strukturalni pristup
• Kooperativno konceptiranje mapa
Najširu primenu u praksi do sada pronašao je mozaik metod kooperativnog učenja.
Pojavio se kao jedan od prvih kooperativnih strategija učenja. Počelo je kao
uključivanje učenika u manje heterogene grupe sa podelom zadataka i izvora na
kojima će učenici raditi tako da svaki učenik mora da se osloni na sve članove grupe.
Suština mozaik metoda je podela zadataka na delove "mozaika" koje rešava jedna
grupa.
Svaki član grupe obrađuje svoj deo zadatka i ostale u grupi treba da nauči tome
kako bi to savladali. Članovi grupe mogu da pruže pomoć članu koji teže savladava svoj
deo zadatka.
Download

Preuzmi