PROJEKTNI ZADATAK
OPŠTI PODACI
OBJEKAT:
Stambeni objekat površine 245m²
NAZIV PROJEKTA:
PROJEKAT KUĆNE AUTOMATIKE
MESTO GRADNJE:
INVESTITOR:
ZADATAK I OBIM PROJEKTA
Projektni zadatak realizovati za ………………………. ,
Sistem projektovati tako da se obuhvati za stambeni objekat površine 245m², a realizovati
u skladu sa tehnološki savremenim rešenjima iz ove oblasti i najkvalitetnijom opremom poznatih
svetskih proizvoĎača.
Projektantska rešenja prilagoditi nameni prostorija, a bazirati ih na važećim domaćim i
meĎunarodnim standardima, propisima i preporukama.
TEHNIČKI PODACI
Sistem kućne automatike projektovati tako da ga je moguće implementirati u sistem
ostalih elektro energetskih instalacija u stanu. Obratiti pažnju na izgled enterijera tako da
korištenje automatizovanih ureĎaja bude praktično i funkcionalno.
Projekat uraditi za prostorije u stanu: dnevnu sobu, trpezariju, kuhinju, spavaću sobu,
dečije sobe, radnu sobu, predsoblja, degažman i kupatila. TakoĎe je potrebno omogućiti
automatizaciju svih ureĎaja koji se mogu upravljati pomoću kućne automatike: svetiljki, roletni,
šporeta, bojlera, mašina za pranje veša i sudova, mašine za sušenje veša, audio i TV ureĎaja,
klima jedinica. Za potrebne priključnice u stanu predvideti mogućnost automatizacije po principu
uključi/isključi iz funkcionalnih i bezbednosnih razloga.
Prilikom izrade projekta kućne automatike voditi računa o potrebnom prostoru za montažu
ureĎaja za automatizaciju. Navesti gde se ureĎaji montiraju (razvodni orman, spratna tabla,
razvodna kutija...) i odrediti potreban prostor za montažu ureĎaja kako bi se projekat
automatizacije uskladio sa projektom elektro energetskih instalacija.
Sistemom kućne automatike predvideti mogućnost upravljanja osvetljenjem i to
uključenjem i isključenjem svetiljki, odnosno dimovanjem svetiljki. Dimovanje svetiljki
(pojačavanje i smanjivanje intenziteta svetlosti) omogućiti pomoću kućne automatike u sledećim
prostorijama: dnevna soba, trpezarija, radna soba, kupatilo-jedna svetiljka, spavaća soba i dečije
sobe. Svetiljke u kuhinji, predsoblju, degažmanima i kupatilima automatizaovati po principu
uključi/isključi. Projektom treba da bude omogućeno korištenje standardnih prekidača uz
dodavanje odgovarajućih modula kojima se upravlja sa radom svetiljki.
Projektom enterijera i elektro energetskih instalacija predviĎeni su motori za pokretanje
roletni, njihove pozicije i napajanje električnom energijom. Potrebno je automatizovati rad roletni
u stanu, tako da svakom roletnom može nezavisno da se upravlja. Roletne su predviĎene da se
nalaze na prozirima od dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
Automatizacijom rada kućnih aparata omogućiti da se ovi ureĎaji mogu uključiti i isključiti
po želji korisnika. Prilikom izrade projekta obratiti pažnju na snagu potrošača koji se automatizuju
i predvideti odgovarajuće module i pozicije njihove montaže za svaki ureĎaj. U dnevnoj sobi
omogućiti upravljanje audio ureĎajem, TV prijemnikom i energetskim priključnicama. Potrebno je
automatizovati priključnice u kuhinji, vešeraju, spavaćoj i dečijim sobama.
Bojlerima u kupatilima je potrebno upravljati pomoću kućne automatike.
Mašinskim projektom će biti predviĎeno postavljanje “split” klima jedinica u dnevnoj sobi i
spavaćoj sobi. Projektom kućne automatike predvideti uključivanje i isključivanje ovih ureĎaja u
različitim vremenskim intervalima po želji korisnika stana.
Regulacija temperature na klima jedinicama se vrši automatikom na samim ureĎajima i
ona nije predmet ovog projekta.
Upravljanje sistemom kućne automatike predvideti da bude jednostavno i funkcionalno.
Predvideti potreban broj daljinskih upravljača sa LCD displejom kojim bi se upravljalo ureĎajima u
stanu. Za upravljanje ureĎajima u stanu sa udaljene lokacije (izvan stana) putem fiksne
telefonske linije predvideti odgovarajući ureĎaj (telefonski kontroler) koji će to da omogući.
Upravljanje preko telefonske linije treba da bude jednostavno, ali i bezbedno, što treba ostvariti
uz upotrebu lozinki za pristup sistemu.
Sistem mora da omogući da se jednom komandom može izvršiti više ražličitih aktivnosti odnosno
uključiti/isključiti više ureĎaja. Ove aktivnosti se podešavaju u takozvana programska “scenarija”
(“dolazak kući”, “odlazak od kuće”, “gledanje TV-a”, “večera”, “laku noć”, “dobro jutro”, "kuća je
prazna-simuliraj boravak u kući"...) koja mogu da se aktiviraju iz stana i izvan stana. Za uključenje
“scenarija” iz stana predvideti odgovarajuće tastere koji bi se nalazili dve pozicije, u hodniku
pored ulaznih vrata i u hodniku pored dečijih soba.
U projekat implementirati i multimedijalne sadržaje koji će biti integrisani u jedinstven
sistem sa kućnom automatikom. U dnevnoj sobi predvideti odgovarajući ureĎaj (kontroler) koji bi
integrisao kućnu automatiku, internet, film, muziku, fotografiju, slikarstvo u jedinstven sistem.
Multimedijalni sadržaji bi se pratili na TV prijemniku, preko software-a koji bi se instalirao u
kontroler. Omogućiti kontrolu ovim sadržajima pomoću odgovarajućeg daljinskog upravljača.
Automatizaciju u stanu predvideti tako da se za komunikaciju upravljačkih signala koristi
projektovana elektro energetska instalacija uz minimalne korekcije sistema. TakoĎe treba
omogućiti da se koristi standardna galanterija (prekidači, priključnice...) koja je predviĎena elektro
energetskim projektom.
Sisteme predvideti nameni i veličini objekta tako da budu ispunjeni svi tehnički propisi koji
se odnose na ovaj tip instalacija.
april 2011.
INVESTITOR
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez pismene saglasnosti preduzeća DOO „ELSAT“ je kažnjivo po zakonu.
Download

Projektni zadatak elektro instalacija, kućna automatika