UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I
SPORT
ISPITNA PITANJA ZA PREDMET:
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENAŽNOG PROCESA
I CIKLUS STUDIJA
IV GODINA
ANTROPOLOŠKI STATUS ČOVJEKA SE DIJELI NA:
KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU KARAKTERISTIKA I SPOSOBNOSTI ?
NA OSNOVU DEFINICIJE (Sekulić i Metikoš, 2006) DEFINIŠI ŠTA SU TO „KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE“!
ZAŠTO JE BITNO ZNATI DA SU MOTORIČKE SPOSOBNOSTI, FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI I MORF. KARAKT. POVEZANE ?
KAKVOG SMJERA I JAČINE MOŽE BITI KORELACIJA?
ŠTA ZNAČI DA JE KORELACIJA NEGATIVNOG SMJERA?
NAVEDI KINEZIOLOŠKI PRIMJER NEGATIVNE KORELACIJE!
KAKVA JE KORELACIJA IZMEĐU VISINE I TEŽINE KOD ČOVJEKA?
U ČEMU JE RAZLIKA IZMEĐU TRENINGA NEKAD I SADA?
KLASIFIKACIJA METODA OPORAVKA (Milanović 1997) NAVEDI TRI OSNOVNE GRUPE!
U KOJU GRUPU SREDSTAVA OPORAVKA SPADAJU FIZIKALNA TEHNIČKA I FARMAKOLOŠKA SREDSTVA ?
DA LI KOSTI SADRŽE VODU ?
AKO MIŠIĆ DEHIDRIRA SAMO 3% SNAGA KONTRAHOVANJA OPADA ZA
% A BRZINA ZA
%
NABROJ NAJMANJE 7 ZABRANJENIH STIMULATIVNIH SUPSTANCI !
U KOJEM SPORTU JE DO SADA NAJVIŠE SPORTISTA UMRLO OD POSLJEDICA UZIMANJA DOPINGA?
DEFINICIJA DOPINGA!
DOZVOLJENA STIMULATIVNA SREDSTVA SU ONA KOJE ORGANIZAM...
WADA je
TESTOSTERON je
A LUČE GA
ŠTETNOST UNOSA TESTOSTERONA SE OGLEDA U
SVI HORMONI RADE NA PRINCIPU
SPREGE, A TO ZNAČI DA
ANABOLIČKI STEROID JE
U ODNOSU NA TESTOSTERON ANABOLIČKI STEROIDI IMAJU PUNO SNAŽNIJI
UČINAK, A MANJI...
NAVEDI MINIMUM 5 NUSPOJAVA UNOSA ANABOLIČKIH STEROIDA!
KOJA ŽLIJEZDA LUČI HORMON RASTA? PO PRINCIPU DJELOVANJA HHR JE... MANJAK HHR IZAZIVA
, A VIŠAK
AMFETAMINI I OSTALI PSIHO STIMULANSI POVEĆAVAJU OTPORNOST NA
I
NAVEDI NUS POJAVE UNOSA EFEDRINA!
NABROJ FUNKCIJE KRVI!
U KRVI JE ZADUŽEN ZA PRENOS KISIKA I CO2
ŠTA JE ERITROPOEZA ?
ŠTA JE ERITROPOETIN ? KO GA LUČI ? FUNKCIJA ?
ZAŠTO NA VIŠIM NADMORSKIM VISINAMA DOLAZI DO POVEĆANJA BROJA ERITROCITA?
VRSTA KRVNOG DOPINGA KADA ČOVJEK PRIMA VLASTITU KRVU RADI POPOLJŠANJA FIZIČKIH MOGUĆNOSTI NAZIVA SE
NUS POJAVE KRVNOG DOPINGA SU:
NABROJ MINIMUM 5 KRIVACA ZA UZIMANJE DOPINGA !
OBJASNI KAKO POLITIKA MOŽE BITI KRIVAC ZA UZIMANJE DOPINGA KOD POJEDINCA!
ŠTA JE „HUMAN GENOM PROJECT“ ?
GDJE SE NALAZE HROMOSOMI? KOD ČOVJEKA POSTOJI_HROMOSOMA. MUŠKE POLNE ĆELIJE IMAJU_ HROMOSOMA, A ŽENSKE_.
ŠTA JE DNK?
NAVEDI OSNOVNE ZAKLJUČKE IZ RADA: Tucker R Collins M (2012) What makes champions? A review of the relative
contribution of genes and training to sporting success Br J Sports Med 2012 June;46(8):555-61
Šta je kreatin? Dejstvo kreatina?
DEFINICIJA UGLJIKOHIDRATA? PODJELA UGLJIKOHIDRATA?
Šta su proteini? Podjela proteina? U kojim NAMIRNICAMA bilJNOG PORIJEKLA se mogu naći proteini?
Kako se dijele vitamini? U kojim namirnicama se nalazi najveća količina Vitamina C? Koje je dejstvo Vitamina A ?
STRUKTURA TRENINGA:
UVODNI DIO TRENINGA SE SASTOJI IZ:
PRIPREMNI DIO TRENINGA SE SASTOJI IZ:
TIP/ETAPA TRENINGA?
ŠTA JE PRINCIP JASNOĆE?
NABROJ NEKE OD DIDAKTIČKIH PRINCIPA!
NABROJ STANDARDNE METODE!
ŠTA JE REFLEKS? ŠTA ČINI REFLEKSNI LUK ?
NABROJ SITUACIONE METODE!
NABROJ NAJMANJE TRI STVARI KOJE BI TREBALO IZBJEGAVATI U TRENINGU UČENJA!
NAVEDI NAJMANJE 4 BENEFITA ZAGRIJANOSTI MIŠIĆA!
ŠTA JE SUPLEMENTARNI TRENING I KAKAV ON MOŽE BITI?
ISTOČNI PRISTUP U TRENINGU SUGERIŠE...
SPECIJALIZACIJA JE BITNA JER PRIMJENA
VJEŽBI DOVODI DO SPECIFIČNE
NABROJ RAZLIKE IZMEĐU MUŠKARACA I ŽENA VEZANE ZA GRAĐU MIŠIĆA I HORMONALNI STATUS!
NABROJ MITOVE O TRENINGU SNAGE ZA ŽENE!
NABROJ PRINCIPE SPORTSKOG TRENINGA!
ZAPADNI PRISTUP U TRENINGU SUGERIŠE
DJECA SE LAKŠE PRILAGOĐAVAJU NA VEĆI
NEGO NA VEĆI
TRENINGA
NABROJ DOBROBITI TRENINGA SNAGE KOD ŽENA!
ŠTA JE „STANDARDNO OPTEREĆENJE“? KOJE SU NJEGOVE DOBRE I LOŠE STRANE?
„STEPENASTO OPTEREĆENJE“ ZAGOVARA FAZU SMANJENOG
NAKON KOJEG SE SPORTISTA
NA OSNOVU ČEGA TRENER MOŽE PRAVITI PROGRESIJU OPTEREĆENJA ?
NA OSNOVU ČEGA MOŽEMO KVANTIFICIRATI INTENZITET TRENINGA?
AKO JE RIJEČ O NEKOM MODELU SPORTA ŠTA BI MI TO SVE TREBALI DA ZNAMO A KAKO BI USPJEŠNO PLANIRALI
TRENAŽNI PROCES? (IZABERI NEKI SPORT I DAJ PRIMJER!)
KOD STEPENASTOG OPTEREĆENJA VERTIKALNE LINIJE OZNAČAVAJU
, A HORIZONTALNE
ŠTA JE SUPERKOMPENZACIJA?
NACRTAJ VARIJANTU „STEPENASTOG OPTEREĆENJA“ KOJA SE PRIMJENJUJE KOD ISKUSNIH SPORTISTA I OBJASNI JE!
NACRTAJ VARIJANTU „STEPENASTOG OPTEREĆENJA“ KOJA SE PRIMJENJUJE KOD MLADIH SPORTISTA I OBJASNI JE!
NACRTAJ KRIVULJU FIZIOLOŠKOG OPTEREĆENJA TOKOM FAZA JEDNOG TRENINGA!
Macros =
Makrociklusi traju
Šta karakteriše makrociklus u pripremnoj fazi ?
Šta znači makrociklus 4:1 ?
Kakva je razlika između razvojnog i stresnog makrociklusa?
Navedi karakteristike makrociklusa rasterećenja i dolaska na vrhunac forme !
Šta je tapering?
Zašto se vrši periodizacija trenažnog procesa ?
U godišnjem planu treninga navedi FAZE I PODFAZE !
Šta je „biciklični godišnji plan“? Navedi sport u kojem se primjenjuje!
Može li se snaga razvijati kroz cijelu godinu? Zašto?
Šta je jedan od najsloženijih problema u periodizaciji ?
Navedi sport sa „multicikličnim“ godišnjim planom!
Navedi redoslijed razvoja jakosti kroz faze godišnjeg plana !
Rad na anatomskoj adaptaciji u treningu jakosti programiramo sa ovim parametrima: broj vježbi
broj serija
broj ponavljanja
intezitet
brzina izvođenja
vrijeme pauze
broj sedmica
Model treninga koji koristimo za pretvorbu jakosti u snagu naziva se
Maksimalna jakost razvijamo na slijedeći način: broj vježbi
broj serija
broj ponavljanja
intezitet
brzina izvođenja
vrijeme pauze
broj sedmica
U fazi pretvorbe maksimalnu jakost možemo „pretvarati“ u
ili
Navedi primjere sportova za prvu i drugu!
i
U kojoj fazi god plana se razvija aerobna izdržljivost?
Navedi tri najrasprostranjenije metode za razvoj aerobne izdržljivosti!
Navedi po tri testa za: maksimalnu jakost, eksplozivnu snagu donjih i gornjih ekstremiteta, mišićnu izdržljivost, aerobnu izdržljivost,
sposobnosti ubrzanja, maksimalne brzine, agilnost
Kada je u pitanju agilnost onda je možemo trenirati i testirati operatorima:
i
tipa. Objasni i jedan i drugi tip!
Objasni krivulje volumena i inteziteta rada u godišnjem planu treninga !
Navedi dvije metode u indentifikaciji talenta! Faze indentifikacije talenta!!
Šta znači da je sila vektorska veličina?
Kako možemo povećati silu utičući na varijable iz II Njutnovog zakona koje je čine ?
Definiši pojmove: apsolutna jakost, relativna jakost, maksimalna jakost
Šta razlikuje osobe iste tjelesne težine koje imaju istu maksimalnu jakost nogu (1RM u stražnjem čučnju 150kg) da različito skoče u vis?
Prva osoba 60cm a druga 75cm!
Maksimalna jakost zavisi od:
Šta je intermuskularna koordinacija?
Objasni odnose inteziteta rada sa brzinom izvođenja i brojem ponavljanja!
Objasni odnos broja uključenih mišićnih grupa u trening jakosti i broja serija!
Objasni kako forma treninga utiče na vrijeme pauze u treningu jakosti!
Navedi 4 metode za razvoj maksimalne jakosti!
Navedi metode za razvoj brzine! Navedi metode za „razbijanje“ brzinske barijere!
Oblici ispoljavanja brzine?
Fiziološki faktori od kojih ovisi brzina? Fiziološki faktori od kojih ovisi izdržljivost??
Download

ISPITNA-PITANJA-PPTP.pdf - Fakultet za tjelesni odgoj i sport