FOTOGRAMETRIJA I DALJINSKA DETEKCIJA 1
ESEJSKA PITANJA:
1. Definicija fotogrametrije i daljinske detekcije
2. Osnovne sličnosti i razlike daljinske detekcije i fotogrametrije
3. Najznačajnija polja primene fotogrametrije s obzirom na specifičnost primenjenih
tehnoloških postupaka (za svako polje navesti i objasniti specifičnosti tehniloškog
postupka)?
4. Principi fotogrametrije (vrste snimaka, vrste stereoparova, način prostornog
odreĎivanja,…)?
5. Principi daljinske detekcije (objekti, senzori, platforme, …)?
6. Značaj elektromagnetskog zračenja u daljinskoj detekciji?
7. Podela kamera za snimanje u fotogrametriji?
8. Podela senzora za snimanje u daljinskoj detekciji?
9. Terestričke meren kamere
10. Aerofotogrametrijske kamere na film (platforme, konstrukcija, orijentacija,
opsluživanje, kompjuterska podrška, ....) ?
11. Elektro-optićki sistemi za snimanje?
12. Mikrotalasni sistemi za snimanje?
13. Digitalne fotogrametrijske kamere?
14. Fotogrametrijski skeneri?
15. Centralna projekcija u prostoru?
16. Normalan slučaj stereorestitucije?
17. Unutrašnja orijentacija fotogrametrijskih snimaka?
18. Analitička spoljna orijentacija jednog fotogrametrijskiog snimka?
19. Analitička spoljan orijentacija dva fotogrametrijska snimka?
20. Spoljna orijentacija u dva koraka (relativna + apsolutna orijentacija stereopara)?
21. Analitička relativna orijentacija stereopara?
22. Emprijska relativna orijentacija stereopara na analognom fotogrametrijskom
sistemu?
23. Analitička apsolutna orijentacija stereopara?
24. Empirijska apsolutna orijentacija stereopara na analognom fotogrametrijskom
sistemu?
25. Blokaerotriangulacija – jednovremena orijentacija više snimaka (metode, principi,
zadatak)?
26. Najvažnije putanje energije i faktori od uticaja na detektovano zračenje?
27. Radiometrijske greške senzora?
1
28. Relativna radiometrijska korekcija za uticaj atmosfere?
29. Interne geometrijske greške u daljinskoj detekciji?
30. Eksterne geometrijske greške u daljinskoj detekciji?
31. Image-to-Image rektifikacija daljinskih snimaka?
32. Image-to-map rektifikacija daljinskih snimaka?
33. Image-to-OrthoMap rektifikacija daljinskih snimaka?
34. Uloga orijentacionih tačaka u geometrijskoj rektifikaciji daljiskih snimaka?
35. Geometrijska rektifikacija (matematički model, odreĎivanje transformacionih
parametara, transformacija-resampling)?
36. Inverzno mapiranje kod geometrijske rektifikacije?
37. Interpolacija intenziteta kod geometrijske rektifikacije?
KRATKA PITANJA:
Uvod u daljinsku detekciju
1. Kako glasi termin "daljinska detekcija" na engleskom, nemačkom i francuskom
jeziku?
2. Kako glasi definicija daljinske detekcije?
3. Šta su, po tvom mišljenju najznačajnije sličnosti, a šta najznačajnije razlike izmeĎu
daljinske detekcije i fotogrametrije?
4. Navedi osam elemenata koji učestvuju u procesu daljinske detekcije?
5. Kakva je uloga "objekta" kao elementa u procesu daljinske detekcije?
6. Kakva je uloga "elektromagnetne energije" kao elementa u procesu daljinske
detekcije?
7. Objasni na koji indirektan način elektromagnetna energija omogućava dobijanje
informacija o osobinama objekata na Zemlji u postupku daljinske detekije.
8. Kakva je uloga "senzora" kao elementa u procesu daljinske detekcije?
9. Kakva je uloga "platforme" kao elementa u procesu daljinske detekcije?
10. Kakva je uloga "snimka" kao elementa u procesu daljinske detekcije?
11. Kakva je uloga "analize" kao elementa u procesu daljinske detekcije?
12. Kakva je uloga "interpretacije" kao elementa u procesu daljinske detekcije?
13. Šta je krajnji produkt u pocesu daljinske detekcije?
14. Šta je osnovni objekt istraživanja u daljinskoj detekciji?
15. Zašto unutrašnji slojevi Zemlje ne mogu biti predmet istraživanja u daljinskoj
detekciji?
16. Koje osobine Zemlje se istražuju u geodeziji primenom metoda daljinske detekcije?
2
Uvod u fotogrametriju
1. Navedi nekoliko primera primene fotogrametrije u metričke svrhe?
2. Navedi nekoliko primera primene fotogrametrije u interpretativne svrhe?
3. Navedi podelu fotogrametrije s obzirom na tehnologiju obrade snimaka?
4. Navedi podelu fotogrametrije s obzirom na položaj platforme za snimanje?
5. Navedi oblasti primene fotogrametrije s obzirom na specifičnost tehnologije obrade
snimaka?
6. Navedi najznačajnija polja primene fotogrametrije s obzirom na specifičnost
tehnologije obrade snimaka?
7. Navedi najznačajnije oblasti primene fotogrametrije?
8. Navedi najznačajnije prednosti primene fotogrametrije i daljinske detekcije u odnosu
na druge konkurentne metode?
Matematičke osnove fotogrametrije
1. Nacrtaj karakteristične slučajeve stereparova u fotogrametriji?
2. Šta su elementi spoljne orijentacije fotogrametrijskog snimka?
3. Šta su elementi unutrašnje orijentacije fotogrametrijskog snimka?
4. Šta predstavljaju uglovi rotacije omega, fi i kapa u fotogrametriji?
5. Kakva je razlika izmeĎu afine i Helmertove transformacije?
6. Zašto je matrica rotacije ortogonalna matrica?
7. Uslov ortogonalnosti dva koordinatna sistema?
8. Kakva je razlika izmedju glavne tačke snimka i koordinatnog početka slikovnog
koordinatnog sistema?
9. Zašto izgled matrice prostorne rotacije zavisi od redosleda uglova rotacije?
10. Objasni značenje pojedinačnih elemenata u jednačinama kolineariteta?
  0  c 
r11  ( X  X 0 )  r21  (Y  Y0 )  r31  ( Z  Z 0 )
r13  ( X  X 0 )  r23  (Y  Y0 )  r33  ( Z  Z 0 )
  0  c 
r12  ( X  X 0 )  r22  (Y  Y0 )  r32  ( Z  Z 0 )
r13  ( X  X 0 )  r23  (Y  Y0 )  r33  ( Z  Z 0 )
i.
11. Objasni kako se na osnovu jednačina kolinariteta dva snimka mogu odreĎivati
koordinate tačaka u prostoru?
12. Izvedi jednačine kolineariteta za normalan slučaj snimanja?
13. Šta je normalni slučaj u fotogrametriji?
14. Objasni značenje pojedinačnih elemenata u jednačinama za ovenu tačnosti
normalnog slučaja stereorestitucije?
3
Z 
2
Z2
 p
cB
2
2

Z

 Z



 Y   1   Z         1  m b   p   m b  
B
c
 c

c

2

Z


 X   1  m b   p   m b  
B
c

2
2
15.
Zašto je tačnost X,Y-koordinata najpovoljnija u sredini snimka, a najnepovoljnija
na periferiji snimka?
16.
Zašto je visinska (dubinska) tačnost u fotogrametriji lošija od položajne tačnosti?
Platforme i senzori
1. Podela fotogrametrijskih kamera prema tehnologiji?
2. Podela fotogrametrijskih kamera prema tipu snimakai?
3. Podela fotogrametrijskih kamera prema oblasti primene?
4. Šta su polumerne kamere u fotogrametriji?
5. Kako se kod terestričke kamere može odrediti spoljna orijentacija snimka?
6. Navedi zahteve koje treba da ispuni terestrička merna kamera?
7. Koje se informacije obavezno moraju preslikati na svaki fotogrametrijski snimak?
8. Koje informacije su poželjne da se preslikaju na svaki fotogrametrijski snimak?
9. Kakva je uloga “sivog klina” kod fotogrametrijskih kamera na film?
10. Čemu služi žiro-stabilizujuće postolje kod aerofotogrametrijske kamere? služi?
11. Čemu služi FMC sistem kod aerofotogrametrijske kamere?
12. Čemu služi GPS/INS sistem kod aerofotogrametrijske kamere?
13. Čime se garantuje obezbeĎenje željenog poprečnog i podužnog preklopa kod
aerofotogrametrijskog snimanja?
14. Nabroj najznačajnije prednosti digitalne kamere u odnosu na kameru na film?
15. Objasni princip rada digitalne kamere sa linijskim CCDsenzorom?
16. Obajsni princip rada digitalne kamere sa površinskiom CCD senzorom?
17. Zašto digitalne kamere visoke rezolucije imaju više objektiva?
Geometrijska korekcija snimaka daljinske detekcije
1. Objasni prirodu internih geometrijskih grešaka satelitskih snimaka?
2. Priroda i način otklanjanja geometrijske deformacije daljinskog snimka usled uticaja
rotacije Zemlje?
4
3. Priroda i način otklanjanja geometrijske deformacije daljinskog snimka izazvane
varijacijom u nominalnoj veličini piksela u prirodi?
4. Priroda i način otklanjanja geometrijske deformacije daljinskog snimka usled uticaja
reljefa?
5. Priroda i način otklanjanja geometrijske deformacije daljinskog snimka usled
tangencijalne distorzije razmere?
6. Objasni prirodu eksternih geometrijskih grešaka satelitskih snimaka?
7. Nabroj osnovne tipove geometrijske rektifikacije daljinskih snimaka?
8. Objasni princip Image-to-Image rektifikacije?
9. Objasni princip Image-to-Map rektifikacije?
10. Objasni ulogu orijentacionih za odreĎivanje transformacionih parametara kod
geometrijske rektifikacije daljinskih snimaka?
11. Objasni princip Input-to-Output mapiranja?
12. Objasni princip Output-to-Input mapiranja?
13. Šta je interpolacija intenziteta i koji su načini za njeno izvoĎenje?
14. Objni princip "najbliži sused" za interpolaciju intenziteta kod geometrijske rektifikacije
daljinskih snimaka?
15. Objasni princip bilinearne interpolacije za interpolaciju intenziteta kod geometrijske
rektifikacije daljinskih snimaka?
16. Objasni princip kubne konvulzije za interpolaciju intenziteta kod geometrijske
rektifikacije daljinskih snimaka?
17. Objasni princip Image-to-OrthoMap rektifikacije?
Radiometrijska korekcija snimaka daljinske detekcije
1. Nabroj i objasni osnovne tipove grešaka satelitskih snimaka s obzirom na fizičku
prirodu?
2. Nabroj i objasni osnovne tipove grešaka satelitskih snimaka s obzirom na način
nastajanja?
3. Nabroj i objasni osnovne greške senzora?
4. Navedi i objasni primere kada je nepotrebno sprovoditi atmosfku korekciju satelitskih
snimaka?
5. Navedi i objasni primer kada je neophodno sprovoditi atmosfku korekciju satelitskih
snimaka?
6. Nacrtaj i objasni najvažnije putanje energije i faktore od uticaja na detektovano
zračenje na senzoru?
7. Šta su polazni parametri za proračun apsolutne atmosferske korekcije?
8. Objasni princip relativne atmosferske korekcije jednog multispektralnog snimka?
9. Objasni princip relativne atmosferske korekcije više daljinskih snimka iz različitih
epoha?
5
Orijentacija fotogrametrijskih snimaka
1. Čime je definisana unutrašnja orijentacija fotogrametrijskog snimka?
2. Čime je definisana spoljna orijentacija fotogrametrijskog snimka?
3. Šta je fotogrametrijski model?
4. Šta je relativna orijentacija stereopara?
5. Čime se potvrĎuje da je emprijska relativna orijentacija stereopara završena?
6. Navedi dva osnovna postupka relativne orijentacije, s obziroma na izbor nezavisnih
elemenata orijentacije?
7. Čime se potvrĎuje da je emprijska apsolutna orijentacija završena?
8. Koja vrsta paralakse igra presudnu ulogu kod relativne orijentacije?
9. Napiši jednačinu prostorne orijentacije i objasni značenje pojedinačnih elemenata?
10. Čime je definisana apsolutna orijentacija stereopara?
11. Šta su preduslovi za primenu blokaerotriangulacije?
12. Navedi dva osnovna postupka blokaerotriangulacije?
13. Šta je zadatak blokaerotriangulacije perspektivnih snopova?
14. Šta je zadatak blokaerotriangulacije nezavisnih modela?
6
Download

Pitanja za proveru znanja