I Kongres Kardionefrologije i Hipertenzije
Jugoistočne Evrope
KARNEF 2013
Niš, Srbija,
9-11. maj 2013.
- Program -
POKROVITELJSTVA
International Society of Nephrology
European Renal Association – European
Dialysis and Transplant Association
European Cardionephrology Association
Program I Kongresa Kardionefrologije i Hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013”
Četvrtak
09.05.2013.
07:00-10:00
10:00-10:30
10:30-12:20
Sesija I
10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:20
11:20-11:40
11:40-11:50
11:50-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40
12:40-13:50
TEME
Dolazak i registracija učesnika
Plenarno predavanje: Šta se u budućnosti mora
uraditi u oblasti kardionefrologije?
Etiopatogenetski i dijagnostički aspekti arterijske
hipertenzije danas
Arterijska hipertenzija u kardiovaskularnom
kontinuumu – poziv na akciju
Rani markeri renalne disfunkcije u prehipertenziji
Značaj ehokardiografije u detekciji prekliničkog
oštećenja srca
Da li su blokatori sistema renin-angiotenzin
kontraindikovani kod pacijenata sa renalnom
arterijskom stenozom?
Proteinski markeri eritrocita i predikcija
nefroangioskleroze kod pacijenata sa hipertenzijom
Centralni krvni pritisak kao prediktor predstojećeg
kardiorenalnog oštećenja
Funkcionalna dijagnostika autonomnog nervnog
sistema kao osnova individualizovane medicine kod
hipertenzije
Diskusija
Pauza
Mini-simpozijum:
Insuficijencija desnog srca i hronično oboljenje
bubrega
PREDAVAČI
Prof. dr Mario Timio
Prof. dr Stevan Ilić
Prof. dr Alexander
Rosenkranz
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić
Prof. dr Bernard Waeber
Dr sc. med. Gordana
Perunicić-Peković
Prof. dr Rok Accetto
Doc. dr Branislav
Milovanović
Moderatori:
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić
Dr Fulvio Floccari
12:40-13:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-13:50
13:50-15:00
13:50-14:20
15:00-16:55
Sesija II
Patofiziologija insuficijencije desnog srca
Desno srca i hronično oboljenje bubrega
Insuficijencija desnog srca i hiperhidracija
Diskusija
Poster sesija I
Diskusija sa stranim gostujućim predavačima
Rezistentna arterijska hipertenzija – novi aspekti
dijagnostike i tretmana
Prof. dr Mario Timio
Dr Luca di Lullo
Dr Rodolfo Rivera
15:00-15:20
Etiopatogenetski profil rezistentne arterijske
hipertenzije
Rezistentna hipertenzija – najznačajniji faktor rizika za
disekciju aorte
Rezistentna hipertenzija na dijalizi: novi uvid u stari
problem
Prof. dr Siniša Dimković
15:20-15:35
15:35-15:50
Prof. dr Goran Koracević
Prof. dr Nada Dimković
3/8
Program I Kongresa Kardionefrologije i Hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013”
Četvrtak
09.05.2013.
15:50-16:10
16:10-16:30
16:30-17:00
17:00-17:05
17:05-17:10
17:10-17:50
18:00-19:00
TEME
Savremeni dijagnostički algoritam rezistentne
hipertenzije
Rezistentna hipertenzija – barorefleksna stimulacija
kao novo oruđe
Renalna denervacija – novi terapijski pristup u
tretiranju arterijske hipertenzije
Diskusija
Pauza
Mini-simpozijum:
Hipertenzija u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Ceremonija otvaranja i koncert
PREDAVAČI
Prof. dr Rok Accetto
Dr Jan Menne
Prof. dr Dragan Sagić
Asst. dr Srdjan Bošković
Moderatori:
Prof. dr Stevan Ilić
Prof. dr Sonja Radenković
Prof. dr Siniša Dimković –
Predsednik Kongresa
Prof. dr Mario Timio –
Kopredsednik Evropske
Asocijacije
Kardionefrologije
Prof. dr Stevan Ilić – Dekan
Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Nišu
Prof. dr Dragan Antić –
Rektor Univerziteta u Nišu
Prof. dr Zoran Perišić –
Gradonačelnik Niša
Doc. dr Zoran Radovanović
– Direktor Kliničkog centra
Niš
19:00-20:00
Koktel dobrodošlice
4/8
Program I Kongresa Kardionefrologije i Hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013”
Petak
10.05.2013.
08:30-10:00
Sesija III
08:30-08:50
08:50-09:05
09:05-09:20
09:20-09:35
09:35-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-12:00
Sesija IV
10:10-10:30
10:30-10:45
10:45-10:55
10:55-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-11:55
11:55-12:00
12:00-12:55
Sesija V
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-12:55
ТEME
Etiopatogenetski i dijagnostički aspekti
kardiovaskularne bolesti kod pacijenata sa
hroničnom insuficijencijom bubrega
Hiperfosfatemija i kardiovaskularna bolest kod
pacijenata sa oštećenjem bubrega
Srčana insuficijencija kod pacijenata sa hroničnim
oboljenjem bubrega
Može li intenzivna diuretska terapija ubrzati progresiju
oštećenja srca kod pacijenata sa oboljenjem bubrega?
Kardiovaskularni komorbiditet i mortalitet kod
pacijenata na peritonealnoj dijalizi
Akutni koronarni sindrom kod pacijenata sa renalnom
insuficijencijom – izbor reperfuzije i rezultati tretmana
Diskusija
Pauza
Srce i dijaliza
PREDAVAČI
Prof. dr Svetislav Kostić
Prof. dr Dimitra
Kalimanovska-Ostrić
Prof. dr Milan Pavlović
Prof. dr Djoko Maksić
Doc. dr Nataša MarkovićNikolić
Biofeedback-tehnologija u dijalizi: od pomoći ili je
štetna?
Iznenadna srčana smrt kod pacijenata na dijalizi
Prof. dr Volker Wizemann
Dijastolna srčana insuficijencija kod pacijenata na
hemodijalizi: etiopatogeneza, dijagnostika i terapija
Kardiovaskularni mortalitet kod pacijenata na
hroničnoj dijalizi – nova saznanja iz internacionalne
studije MONDO (Monitoring Dialysis Outcomes
Study)
Primena spirinolaktona kod pacijenata na hemodijalizi
– da ili ne?
Tretiranje anemije kod hroničnog oboljenja bubrega
parenteralnim preparatima gvožđa i njihov uticaj na
kardiovaskularni mortalitet
Diskusija
Pauza
Srce i transplantacija
Doc. dr Dejan Petrović
Kardiovaskularno oštećenje kod pacijenata sa
presađenim bubregom – naše iskustvo
Vaskularna kalcifikacija nakon presađivanja bubrega
Doc. dr Branka Mitić
Imunosupresivna terapija kod transplantacije i
oštećenje srca
Diskusija
Doc. dr Radomir Naumović
Prof. dr Mario Timio
Prof. dr Peter Kotanko
Doc. dr Radmila VeličkovićRadovanović
Prof. dr Dijana Jovanović
Prof. dr Sanja SimićOgrizović
5/8
Program I Kongresa Kardionefrologije i Hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013”
Petak
10.05.2013.
12:55-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-14:30
15:00-17:00
Sesija VI
15:00-15:20
15:20-15:30
15:30-15:50
15:50-16:05
16:10-16:30
16:30-16:45
16:45-16:55
16:55-17:05
17:05-17:10
17:10-18:10
17:10-17:25
17:25-17:40
17:40-17:55
17:55-18:10
18:10-18:20
18:20-19:35
Sesija VII
18:20-18:35
18:35-18:50
ТEME
Pauza
Mini-simpozijum:
Kardionefrologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi
– prikaz slučajeva
Poster sesija II
Diskusija sa stranim gostujućim predavačima
Primarne bolesti kardiovaskularnog sistema i
bubrega
Renalna disfunkcija kod ishemičnog moždanog udara
Kardiotoksični i vaskulotoksični efekti homocisteina:
rezultati eksperimentalne studije
Disekcija aorte – od preporuka ka svakodnevnoj
kliničkoj praksi
Vazoprotekcija i kardioprotekcija estrogena
Ultrafiltracija kod srčane insuficijencije – iskustveno
ili na osnovu dokaza
Ultrafiltracija u tretmanu pacijenata sa kardiorenalnim
sindromom
Novi aspekti tretmana sindroma kardiorenalne anemije
Diskusija
Pauza
Mini-simpozijum:
Atrijalna fibrilacija i hronično oboljenje bubrega
*SAFA*
Atrijalna fibrilacija i hronično oboljenje bubrega –
kliničke karakteristike i terapijski izazovi
Oralni antikoagulanti kod pacijenata sa hroničnim
oboljenjem bubrega – klinička farmakologija
Novi oralni antikoagulanti u okolnostima disfunkcije
bubrega – naučni dokazi i praktična pitanja
Diskusija
Pauza
Kardionefrologija u gerijatriji
Etiopatogenetski aspekti hiperaktivnosti simpatikusa
kod starih sa opstruktivnom apnejom u snu i njen
značaj u KVS dešavanjima
Promene ravnoteže natrijuma i kalijuma kod starih i
kardiorenalni poremećaji
PREDAVAČI
Moderatori:
Prof. dr Radovan Hojs
Prof. dr Zoran Kovačević
Prof. dr Stevan Ilić
Prof. dr Radovan Hojs
Prof. dr Dragan Djurić
Prof. dr Isidre Vilacosta
Prof. dr Sunčica Petrovska
Prof. dr Enrico Fiaccadori
Prof. dr Enisa Mešić
Prof. dr Biljana Stoimirović
Asst. dr Tatjana Potpara
Prof. dr Milica Prostran
Prof. dr Dierdre Lane
Prof. dr Nebojša Despotović
Prof. dr Sonja Radenković
6/8
Program I Kongresa Kardionefrologije i Hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013”
Petak
10.05.2013.
18:50-19:10
19:10-19:25
19:25-19:35
21:00
ТEME
Hipertenzija i atrijalna fibrilacija kod starih: opcije u
prevenciji i tretmanu
Farmakoekonomika i efikasnost tretmana hipertenzije
kod starih
Diskusija
Svečana večera
PREDAVAČI
Prof. dr Manolis S.
Kallistratos
Prof. dr Milica Prostran
Subota
11.05.2013.
08:30-10:00
Sesija VIII
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-12:00
Session IX
10:10-10:30
10:30-10:45
10:45-11:05
11:05-11:20
11:20-11:35
11:35-11:50
11:50-12:00
TOPIC
Kardiorenalno oštećenje kod metaboličkog
sindroma i dijabetes mellitus
Eksperimentalni modeli gojaznosti i kardiorenalnog
oštećenja
Hipertenzija i dijabetes – ciljevi i terapijske opcije
Antioksidantni status i urinarna proteomika kod
dijabetesa mellitusa tipa 2
Procena vazodilatacije posredovane perifernim
protokom može stratifikovati rizik kod pacijenata sa
arterijskom hipertenzijom i/ili metaboličkim
sindromom
Dijabetska nefropatija i KVS rizici
Diskusija
Pauza
Novine u kardionefrologiji
Značaj hronoterapije u tretmanu rezistentne
hipertenzije
Uloga cirkulišućih purinskih nukleotida i njihovih
metabolita u oštećenju
Aspekti disbalansa kalcijuma i fosfata i vaskularne
kalcifikacije kod insuficijencije bubrega
Biomarkeri akutnog oštećenja bubrega u kliničkoj
praksi
Stem-ćelije u oboljenjima srca i bubrega – danas i u
budućnosti
Sindrom „izgaranja“ u kardiologiji i nefrologiji
Diskusija
LECTURERS
Prof. dr Vladmila Bojanić
Prof. dr Slobodan Antić
Dr sc. med. Zorica Rašić
Doc. dr Marijan Bosevski
Prof. dr Myftar Barbulushi
Prof. dr Horia Balan
Prof. dr Gordana Kocić
Prof. dr Goce Spasovski
Prof. dr Tatjana Cvetković
Prof. dr Steva Najman
Prof. dr Steva Plješa
7/8
Program I Kongresa Kardionefrologije i Hipertenzije Jugoistočne Evrope “KARNEF 2013”
Subota
11.05.2013.
12:00-12:05
12:05-13:15
Sesija X
12:05-12:25
TOPIC
Pauza
Šta kardiolog treba da pita nefrologa i obratno?
Savremeni aspekti prevencije, rane detekcije i tretmana
kardiorenalnog sindroma tipa 1 i 2
12:25-12:45 Etiopatogeneza i tretman kardiorenalnog sindroma tipa
3, 4 i 5
12:45-13:15 Prikaz slučajeva kardiorenalnih sindroma
13:15-13:25 Diskusija
13:25-13:35 Pauza
13:35-14:35 Poster sesija III
13:35-14:05 Diskusija sa stranim gostujućim predavačima
14:05-14:15 Pauza
14:15-15:00 Test
15:00-16:15 Zaključci
Svečano zatvaranje
16:15-17:00 Svečano uručivanje sertifikata
LECTURERS
Prof. dr Aneta Bosković
Prof. dr Mileta Poskurica
8/8
Download

Programme - KARNEF 2013 - 1st Southeastern Europe