Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника
I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука Наставно-научног већа бр 27/12 од 27.02.2014.
2. Датум и место објављеног конкурса
часопис Одбрана број 204 од 15. марта 2014. године
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
реизбор у звање сарадника за ужу научну област Интерна Медицина, подобласт Кардиологија, у звање
асистента
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. пп проф. Др Слободан Обрадовић, ванредни професор за ужу научну област интерна медицина
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 01.12.2011. год.) - председник комисије
2. пк проф. Др Радомир Матуновић, ванредни професор за ужу научну област интерна медицина
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 27.5.2010. год.) - члан комисије
2. ВС проф Др Жарко Вучинић, редовни професор за ужу научну област интерна медицина
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 04.12.2008. год.) - члан комисије
5. Пријављени кандидати
Ђурић Предраг
II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
потпуковник Предраг (Александар) Ђурић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Асистент, Катедра Интерне Медицине, ВМА, Универзитет одбране, Београд, 2010. г.
3. Датум и место рођења, адреса
17.09.1969. године, Брчко, Босни и Херцеговина
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Клиника за Кардиологију, ВМА
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1989.-1995. година,Медицински факултет, Универзитета у Београду, просечна оцена 8,97
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
01.11.2001.-21.12.2005 Специјалиста Интерне медицине, ВМА, Универзитет одбране, завршна оцена 5
1
II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
2009.-2012. године Субспецијалиста Кардиолог, ВМА, Универзитет одбране, завршна оцена 5
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив
Специјалистичке академске студије, Медицински факултет,
Универзитета у Београду, 2006.-2009. година, Патолошка физиологија и експериментална физиологија
8. Наслов магистарске тезе
''Процена функције ендотела, маркера оскидативног стреса и инфламације у клиничкој физиологији''
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
школске 2013/2014. године уписао Докторске студије у Крагујевцу
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Активно знање Енглески језик,1989.,Институт за стране језике, Београд
Италијански језик, 2011. А1, Италијански Институт за за културу у Београду
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби
1997.-2001. године лекар у ГА 13. мај у Батајници, 2001.- 2005. специјализација из интерне медицине
ВМА, 2009.-2012. субспецијализација из кардиологије ВМА, избог у звање асистента 2010. ВМА
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Европско ПЦИ удружење, Европско удружење кардиолога, Удружење кардиолога Србије, Српско
лекарско друштво
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)
1. Correlation between FINDRISC score (FINish Diabetes RISK score) and the severity of coronary
artery disease
Đurić Predrag, Mladenović Zorica, Grdinić Aleksandra, Tavčiovski Dragan,
Jović Zoran, Spasić Marijan, Davičević-Elez Žaklina
Vojnosanit Pregl 2013, rad prihvaćen 14.02.2013. godine
2. The Additive Diagnostic Role of Coronary Flow Reserve in Noninvasive Evaluation of Coronary
Stenosis on Left Descending Artery Previously Detected by Multislice Computed Tomography
Zorica Mladenovic, Ana Djordjevic-Dikic, Dragan Tavciovski, Andjelka Ristic Angelkov, Zoran Jovic, and
Predrag Djuric, DOI: 10.1111/echo.12041, EchocardiographyEchoca
3. Cardiac resynchronization therapy in treatment of chronic heart failure, case report
Đurić dr Predrag, Ćalović dr Žarko, Mijailović dr Zdravko, Vučinić dr Žarko, Jović dr Zoran, Mladenović dr
Zorica, Davičević -Elez dr Žaklina
Srce i krvni sudovi 2011; 30 (suppl A)
7 th BASICS, April 2011. godine. Beograd
4. SLE sa vodećim neuropsihijatrijskim manifestacijama- prikaz bolesnika
Đurić Predrag , Pavlica Lj , Šekler Š , Tomović M, Veljančić D.
Acta rheumatologica Belgradensia 33, supl. 1, 2003. godine.
Godišnji Kongres reumatologa Srbije i Crne Gore 2003. godine
5. Evaluation of the abillity of the Finish Risk score (FDRS) to identify the glucose disorder
(GD:IFG<IGT) or undected type 2 diabetes (DM2) in population of Serbia
Đorđević P, Dimitrijević- Srećković V, GostiljacD, Canović F, Milić G, Nišić T, Čolak E, Raketić N ,
Mijailović Z, Đurić Predrag, Ilić M, Polovina S, Veličković R, Petković R,
Popović S
2
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
6. Značaj BNP-a i NT proBNP-a kod bolesnika sa aortnom stenozom
Davičević Ž, Tavčiovski D, Mijailović Z, MladenovićZ, Nikolić Z, Matunović R, Jović Z,
Đurić Predrag
II Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije. 2-3 oktobar 2008. godine, Beograd
7. Sport i srce
Z. Mijailović i saradnici ( Đurić Predrag ). 2008. godine
8. Uticaj funkcije bubrega na nivo troponina u dijagnozi akutnog koronarnog sindroma
Matunović R, Rabrenović V, Mijailović Z, Rabrenović M, Jović Z , Kovačević Z
Davičević Ž, Mladenović Z , Đurić Predrag
KARNEF 2009. godine
9. The value of finding unviable tissue in regard to early recovery of heart failure patients with
myocardial infarction
Matunović R, Mijailović Z, Tavčiovski D, Vučinić Ž, Davičević Ž, Jović Z, Đuran P,
Đuric Predrag
Kušadasi 2008. godine. Kongres Vojne medicine
10. Procena bolesnika za hirurško lečenje aortne stenoze: značaj natriuretskih peptida
Davičević- Elez Ž, Tavčiovski D, Mijailović Z, Vukotić S, Matunović R, Đurić Predrag
XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije, 18.-21. oktobar 2009.
11. Lyme borelioza kao uzročnik tranzitornog poremećaja u sprovođenju miokarda
Matunović R, Mijailović Z, Begović V, Gudelj O, Jović Z, Mladenović Z, Marinković D,
Baklini J, Đurić Predrag, Davičević Ž.
XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije, 18.-21. oktobar 2009.
12. Značaj primene antidepresiva u lečenju bolesnika sa hipertenzijom indukovanom stresom
Matunović R, Mijailović Z, Marinković D, Samardžić J, Davičević Ž, Jović Z, Đurić Predrag, Bogdanović P,
Spasić M
XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije, 18.-21. oktobar 2009.
13. Experience with the European DE-PLAN for the prevention of diabetes mellitus type 2 (DM2), at the
national level of Serbia
P Djordjevic, D Gostiljac, F Canovic, V Dimitrijevic-Sreckovic, E. Colak, N Raketic, R Velickovic, S
Aleksandric, R Petkovic, S Polovina, Predrag Đurić, M Grabez, B Raca, A Anic, M Ilic, G Milic, T Nisic, S
Popovic
WCPD10, Svetski Kongres o prevenciji šećerne bolesti, Drezden 2010. godine
14. The importance of sleep apnea index determination in 24h ECG analysis in patients with rhytthm
disorders
Grdinić Aleksandra, Stajić Zoran, Grdinić G. Aleksandar, Vučinić Žarko, Ranđelović-Krstić Violeta, Drobnjak
Dragan, Bogdanović Predrag, Đurić Predrag, Stevanović Angelina, Milanko Rakonjac, Stanko Petrović,
Gudelj Ognjen, Radomir Matunović
Vojnosanit Pregl 2013, rad prihvaćen 15.10.2013. godine
15. Urgentna PCI trifurkacione lezije u nestabilnoj angini pektoris: prikaz uspešne visoko- rizične
intervencije u visoko- rizičnog bolesnika
Stajić Zoran, Đurić Predrag, Tavčiovski Dragan, Matunović Radomir, Mijailović Zdravko, Vučnić Žarko
XIII Kongres Udruženja internista Srbije, Zlatibor, KC "Mona", 6-9. jun 2013. godine
Zbornik sažetaka Internist suplement, Volume 5, broj 1
3
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
16. Can we safely switch from radial to ipsilateral ulnar artery approach and vice versa in the same
settings: report of two cases
Stajić Zoran, Đurić Predrag, Tavčiovski Dragan, Matunović Radomir, Vučnić Žarko, Mijailović Zdravko
XIX Kongres Udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor, KC "Mona", 17.-20. oktobar 2013. godine
Srce i krvni sudovi, volumen 32, broj 3, Zbornik sažetaka, Internist suplement
17. PCI of left main in young woman with cardiogenic shock caused by acute myocardial infarction with
ST elevation. Case report
Jović Zoran, Đurić Predrag, Rafajlovski Sašo, Romanović Radoslav, Obradović Slobodan, Mladenović Zorica,
Spasić Marijan, Tavčiovski Dragan
XIX Kongres Udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor, KC "Mona", 17.-20. oktobar 2013. godine
Srce i krvni sudovi, volumen 32, broj 3, Zbornik sažetaka, Internist suplement
18. Finski dijabetes skor (FINDRISC) i SYNTAX skor: postoji li korelacija?
Đurić Predrag, Stajić Zoran, Obradović Slobodan, Mladenović Zorica, Tavčiovski Dragan, Jović Zoran
XIX Kongres Udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor, KC "Mona", 17.-20. oktobar 2013. godine
Srce i krvni sudovi, volumen 32, broj 3, Zbornik sažetaka, Internist suplement. Poster
19. Hypertrigliceridaemia as a cause of endothelial dysfunction and non- sustained ventricular
tachycardia: A case report
Stajić Zoran, Grdinić Aleksandra, Đurić Predrag, Stojanović Maja, Lazović Biljana, Tavčiovski Dragan,
Matunović Radomir, Mijailović Zdravko, Vučnić Žarko
XIX Kongres Udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor, KC "Mona", 17.-20. oktobar 2013. godine
Srce i krvni sudovi, volumen 32, broj 3, Zbornik sažetaka, Internist suplement
20. Reaktivni adhezivno- eksudativni perikarditis kao posledica neprepoznate rupture desne komore
elektrodom privremenog pejsmejkera, prikaz slučaja
Stajić Zoran, Tavčiovski Dragan, Vučnić Žarko, Matunović Radomir, Đurić Predrag, Mijailović Zdravko,
Ilić Radoje, Lazović Biljana
Medicinski časopis, Srpsko lekarsko društvo, Okružna podružnica, Kragujevac, Suplement 1, volume 47,
Kragujevac 2013.
21. The Metabolic Syndrome and cardiovascular disease
Đurić Predrag, PPO 75- poster
17 th Congress of theBalkan Military Medical Committee,
May 29- June 1, 2012. Belgrade, Serbia
22. Percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction
Đurić Predrag, PPO 77- poster
17 th Congress of theBalkan Military Medical Committee,
May 29- June 1, 2012. Belgrade, Serbia
23. Unexpected occurence of cardiac tamponade following temporary pacemaker extraction
Stajić Zoran, Grdinić Aleksandra, Lazović Biljana, Đurić Predrag
Herz 2013, DOI 10.1007/s00059-013-3958-0 17. avgust 2013.
24. '' Off- label PCI'' jednostrukom anteiagregacionom terapijom- prikaz slučaja
Stajić Zoran, Tavčiovski Dragan, Vučnić Žarko, Matunović Radomir, Lazović Biljana, Stojanović Maja, Đurić
Predrag, Mijailović Zdravko
Medicinski časopis, Srpsko lekarsko društvo, Okružna podružnica, Kragujevac, Suplement 1, volume 47,
Kragujevac 2013.
4
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
1.2013/2014. studijа GO27826 primene vemurafeniba u adjuvantnom lečenju melanoma
Клиничка студија адјувантне примене vemurafeniba u малигном меланому коже
2.2011. “CLEOPATRA:
Clinical Efficacy Of Pentalong® in stable Angina patients after Twelve weeks of Routine Administration: a
randomized, double-blind, placebo-controlled trial”
(„CLEOPATRA: Клиничко испитивање деловања Pentalong® код болесникаса стабилном ангином
пекторис након рутинске примене током 12 недеља: рандомизовано, плацебо контролисано испитивање)
3. 2010. - ENGAGE-TIMI 48 студија,
Међународна студија за примену антикоагулантне терапије у особа са атријалном фибрилацијом.
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
Похвале: ГА Батајница 1999. године, ВМА 2011. и 2014.
4. Остало
Стручна усавршавања:
- Имплантација пејсмекера, ВМА 2006. година
- Трансторакална ехокардиографија ВМА 2006-2007 г,
- Селективна коронарографија,Клинички Центар Србије, 2007. година
- Перкутане коронарне интервенције, ВМА, 2010. гoдина
- Имплантација ICD (кардиовертер дефрибилатора), Пејсмекер центар Клиничког Центра Србије, 2012.
година
IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
б) Педагошко искуство
Асистент, студентске вежбе и семинари предмета Интерна медицина од школске 2011/2012. године
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација
3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране
5
IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника
Просечна оцена из предмета Интерна медицина 4,33
5. Остало
V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране
2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране
Активно учествовао на Балканским Конгресима Војне медицине 2012. и 2014.
3. Учешће у раду професионалних организација
4. Остало
6
VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
У току своје досадашње педагошке активности кандидат се истицао веома добро конципираном
наставом, прилагођеној различитим профилима слушалаца (студенти на основим, последипломским и
специјалистичким студијама, слушаоци на различитим научним и стручним скуповима и семинарима).
Предавања и материју излаже јасно и разумљиво, а наставни програм области које предаје је заснован на
најновијим научним ставовима и сазнањима. У раду на студентским вежбама је показао креативност и
мотивисаност за интерактивни рад са студетима.
У склопу своје наставне активности свакодневно је доступан студентима на основним и
последипломским студијама за стручна објашњења, савете и помоћ у учењу.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
7
VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат потпуковник Асс Др сци мед Предраг А. Ђурић испуњава услове за реизбор у звање асистента
прописане Законом о виском образовању и Правилником о избору у звање сарадника, наставника
страних језика и наставника вештина .
Кандидат је доктор је основне студије завршио у предвиђеном року, са просечном оценом 8,97,
14. јула 2009 године је стекао научно звање Специјалисте за експерименталну и патолошку физиологију,
на Универзитету у Београду, школске 2013/2014. године уписао Докторске студије у Крагујевцу, до сада
је објавио 2 рада in extenso, у часописима са СЦИ листе.
На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
8
VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и
допринос у настави, пријављеног кандидата, Асс Др сци мед Предраг А. Ђурића и предлаже Наставно-научном
већу да реизабере иманованог у звање асистента.
Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у образац
извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
9
Download

Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област