ИЗДАЈЕ: Републички завод за статистику Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића 12д
PUBLISHED BY: Republika Srpska Institute of Statistics, Banja Luka, Veljka Mlađenovića 12d
ШТАМПА: „Примапром“, Бања Лука / PRINTED BY: „Primaprom“, Banja Luka
ОДГОВАРА: др Радмила Чичковић, директор Републичког завода за статистику
PERSON RESPONSIBLE: Radmila Čičković, PhD, Director of Republika Srpska Institute of Statistics
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: др Радмила Чичковић / EDITOR IN CHIEF: Radmila Čičković, PhD
РЕДАКЦИОНИ ОДБОР: др Радмила Чичковић, Славко Шобот, Велимир Савић, Јелена Ђокић, Богдана Радић, Владан Сибиновић, Александра Зец
EDITORIAL BOARD: Radmila Čičković, PhD, Slavko Šobot, Velimir Savić, Jelena Đokić, Bogdana Radić, Vladan Sibinović, Aleksandra Zec
ПРИПРЕМА ТЕКСТА И ИЗРАДА ГРАФИКОНА: Александра Зец / TEXT PREPARATION AND GRAPHIC DESIGN: Aleksandra Zec
НАСЛОВНА СТРАНА: Никола Савић / FRONT PAGE: Nikola Savić
ПРЕВОД: Јелена Кандић / TRANSLATION: Jelena Kandić
ЛЕКТУРА: Далибор Смиљић / LANGUAGE EDITING: Dalibor Smiljić
ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА
PREPARATION OF THE MATERIAL
1. ОПШТИ ПОДАЦИ / GENERAL DATA
више аутора / several authors
16. ЖИВОТНА СРЕДИНА / ENVIRONMENT
Стана Копрановић / Stana Kopranović
2. ГЕОГРАФСКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАЦИ
GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL DATA
Наташа Драгић, Велибор Витор, Чедомир Црногорац, Небојша
Николић, Сњежана Цвијић, Ранка Радић, Дарко Боројевић /
Nataša Dragić, Velibor Vitor, Čedomir Crnogorac, Nebojša Nikolić,
Snježana Cvijić, Ranka Radić, Darko Borojević
17. ИНДУСТРИЈА / INDUSTRY
Мирјана Бандур / Mirjana Bandur
3. ИЗБОРИ / ELECTIONS
Милован Јовић, Маја Кундачина / Milovan Jović, Maja Kundačina
4. РЕГИСТАР / REGISTER
Нада Малиновић / Nada Malinović
5. СТАНОВНИШТВО / POPULATION
мр Дара Петковић, Деан Арежина, мр Рајко Врањеш /
MSc Dara Petković, Dean Arežina, MSc Rajko Vranješ
6. ЗАПОСЛЕНОСТ, НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ПЛАТЕ
EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGES
Владимир Копривица, Биљана Глушац, Сњежана Боровчанин /
Vladimir Koprivica, Biljana Glušac, Snježana Borovčanin
7. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД / GROSS DOMESTIC PRODUCT
Рада Радановић, Жана Алагић, Јадранка Лубурић, Милка Цигановић /
Rada Radanović, Žana Alagić, Jadranka Luburić, Milka Ciganović
8. ПОТРОШЊА СТАНОВНИШТВА / PERSONAL CONSUMPTION
Биљана Тешић, Бојан Станковић / Biljana Tešić, Bojan Stanković
9. БУЏЕТИ И ФОНДОВИ / BUDGETS AND FUNDS
Жељко Ћулум, Радмила Милићевић, Нада Грбић /
Željko Ćulum, Radmila Milićević, Nada Grbić
10. ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ / SECURITIES
Сања Балабан, Небојша Вуковић, Милан Граховац /
Sanja Balaban, Nebojša Vuković, Milan Grahovac
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ / GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
Рада Радановић, Дијана Малеш / Rada Radanović, Dijana Maleš
12. СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ /
STRUCTURAL BUSINESS STATISTICS
Даница Бабић, Слађана Никић / Danica Babić, Slađana Nikić
13. ЦИЈЕНЕ / PRICES
Жељка Драшковић, Јасминка Милић, Биљана Тешић /
Željka Drašković, Jasminka Milić, Biljana Tešić
14. ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО / AGRICULTURE AND FISHERY
Лазо Шегрт, Бранислав Гојковић, Нада Шобот /
Lazo Šegrt, Branislav Gojković, Nada Šobot
15. ШУМАРСТВО / FORESTRY
Синиша Ћеркета / Siniša Ćerketa
18. ЕНЕРГЕТИКА / ENERGY
Рада Липовчић / Rada Lipovčić
19. ГРАЂЕВИНАРСТВО / CONSTRUCTION
Желимир Радишић / Želimir Radišić
20. СПОЉНА ТРГОВИНА / EXTERNAL TRADE
мр Сања Стојчевић Увалић / MSc Sanja Stojčević Uvalić
21. ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА / DISTRIBUTIVE TRADE
Радмила Лазендић, Санела Васиљевић / Radmila Lazendić, Sanela Vasiljević
22. УГОСТИТЕЉСТВО / HOTELS AND RESTAURANTS
Мирослав Илић / Miroslav Ilić
23. ТУРИЗАМ / TOURISM
Мирослав Илић / Miroslav Ilić
24. САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ / TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
Тања Мирнић / Tanja Mirnić
25. ОБРАЗОВАЊЕ / EDUCATION
Нена Чеко, Долорес Пеулић, Деан Арежина /
Nena Čeko, Dolores Peulić, Dean Arežina
26. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ / RESEARCH AND DEVELOPMENT
Долорес Пеулић / Dolores Peulić
27. КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ / CULTURE AND ART
Радојка Гвозденац / Radojka Gvozdenac
28. ЗДРАВСТВО / HEALTH CARE
мр сци др Слађана Шиљак, Радован Братић, Биљана Мијић
Дмитрашиновић, Валентина Недић / MSc Slađana Šiljak, Radovan Bratić,
Biljana Mijić Dmitrašinović, Valentina Nedić
29. ЗДРАВСТВЕНО И ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
HEALTH, PENSION AND DISABILITY INSURANCE
Биљана Родић Обрадовић, Сузана Марковић, Вељко Чембић,
Младен Миливојевић, Жељко Павловић / Biljana Rodić Obradović, Suzana
Marković, Veljko Čembić, Mladen Milivojević, Željko Pavlović
30. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА / SOCIAL WELFARE
Сузана Адамовић / Suzana Adamović
31. ПРАВОСУЂЕ / ADMINISTRATION OF JUSTICE
Вања Вилипић / Vanja Vilipić
32. ПРЕГЛЕД ПО ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА / REVIEW BY CITIES AND
MUNICIPALITIES
више аутора / several authors
Приликом коришћења података обавезно jе навести извор. Као скраћеницу при навођењу извора користити: "Стат. год. Реп. Српске, 2014, стр. ..."
These data can be used provided the source is acknowledged. The following abbreviation is to be used:"Stat. Yearb. of Rep. Srpska, 2014, p. ..."
Статистички годишњак Републике Српске 2014
Statistical Yearbook of Republika Srpska 2014
Download

Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical