NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
HEMIJSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na redovnoj sednici Nastavno-naučnog veća Hemijskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu, održanoj 16.01.2014. godine, određeni smo u Komisiju za podnošenje
izveštaja o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu
doktorske teze Božidara Čobeljića, diplomiranog hemičara, mastera hemije, prijavljene
pod nazivom:
„Sinteza i karakterizacija kompleksa Zn(II), Cu(I), Cu(II) i Ni(II) sa
derivatima 3-acetilpiridina i 2-hinolinkarboksaldehida”
Na osnovu proučene dokumentacije podnosimo Nastavno-naučnom veću sledeći
IZVEŠTAJ
A. Osnovni podaci o kandidatu
Božidar Čobeljić rođen je 10. februara 1983. godine u Beogradu, Republika
Srbija, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Hemijski fakultet Univerziteta u
Beogradu upisao je 2002. godine. Diplomirao je 2008. godine sa prosečnom ocenom 8,27
i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Master studije pri Katedri za opštu i neorgansku
hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisao je 2008. godine. Ispite sa
master studija položio je sa prosečnom ocenom 10. Master tezu pod naslovom:
“Sinteza i karakterizacija dinuklearnog kompleksa kobalta(III) sa N′,N′2-bis[(1E)1-(2-piridil)etiliden]propandihidrazidom”
odbranio je 4. novembra 2009. godine i tako stekao zvanje mastera hemije.
Nakon završenih master studija radio je kao istraživač-saradnik u Inovacionom
centru Hemijskog fakulteta. Od 1.12.2013. godine zaposlen je na Hemijskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu kao asistent.
B. Objavljeni naučni radovi i saopštenja
Božidar Čobeljić se bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti neorganske
hemije. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata sintezu, strukturnu karakterizaciju
koordinacionih jedinjenja kao i njihovu potencijalnu primenu kao neorganskih materijala
(magnetnih i bio-materijala).
Koautor je na četiri naučna rada u međunarodnim časopisima, od čega su tri u
vodećim naučnim časopisima. Na naučnim skupovima učestvovao je sa 5 saopštenja, 3 na
skupovima međunarodnog i 2 na skupu nacionalnog značaja.
Spisak radova i saopštenja naveden je u Prilogu izveštaja.
C. Obrazloženje teme
1. Naučna oblast: Neorganska hemija
Koordinaciona hemija
Bioneorganska hemija
2. Predmet rada
U svojoj prijavi kandidat navodi da u toku izrade svoje doktorske teze namerava
da sintetiše nove polidentatne hidrazonske ligande i to: kondenzacione proizvode
3-acetilpiridina sa semikarbazidom, tiosemikarbazidom i etil-karbazatom, kao i
kondenzacioni proizvod 2-hinolinkarboksaldehida sa dihidrazidom malonske kiseline. U
cilju proučavanja koordinacionih osobina 3-acetilpiridina sa semikarbazidom,
tiosemikarbazidom i etil-karbazatom, kao i samog 3-acetilpiridina kandidat planira da
sintetiše komplekse sa Zn(II), Cu(I) i Cu(II). Takođe kandidat planira i sintezu i
karakterizaciju dinuklearnog kompleksa Ni(II) sa kondenzacionim proizvodom
2-hinolinkarboksaldehida i dihidrazida malonske kiseline. Novosintetisani kompleksi
Ni(II) i Cu(II) bili bi podvrgnuti detaljnoj analizi magnetnih svojstava. Imajući u vidu u
literaturi poznatu biološku aktivnost hidrazona i njihovih kompleksa kandidat planira da
u svojoj doktorskoj disertaciji ispita i biološku aktivnost kako liganada tako i
odgovarajućih kompleksa.
3. Naučni cilj istraživanja
Naučni cilj ove doktorske teze bio bi:
a) Sinteza liganada kondenzacionih proizvoda 3-acetilpiridina i semikarbazida, 3acetilpiridina i tiosemikarbazida, 3-acetilpiridina i etil-karbazata i 2-
hinolinkarboksaldehid i dihidrazida malonske kiseline, kao i njihovih kompleksa
sa Zn(II), Cu(I), Cu(II) i Ni(II).
b) Karakterizacija sintetisanih jedinjenja
c) Ispitivanje magnetnih svojstava kompleksa Ni(II) i Cu(II)
d) Ispitivanje biološke aktivnosti sintetisanih jedinjenja
4. Metode istraživanja
Za karakterizaciju dobijenih jedinjenja kandidat bi primenio elementalnu analizu,
IR spektroskopiju, (1H; 13C) NMR spektroskopiju, kao i 2D NMR metode: COSY,
NOESY, (1H - 13C) HSQC i (1H - 13C) HMBC. Kompleksi dobijeni u obliku monokristala
bili bi okarakterisani primenom rendgenske strukturne analize. Dobijeni podaci bi dali
uvid u molekulsku strukturu ovih jedinjenja, kako u čvrstom stanju, tako i u rastvoru, što
je od značaja za objašnjenje uticaja strukture jedinjenja na njihovu biološku aktivnost.
Magnetna merenja će se obaviti pomoću MPMS XL-5 SQUID magnetomera.
5. Aktuelnost problematike u svetu
Semikarbazoni i tiosemikarbazoni se intenzivno proučavaju zbog njihove
jednostavne sinteze i interesantnih koordinacionih karakteristika. Postoji veliki broj
radova koji se bave sintezom, spektralnim, magnetnim, stereohemijskim i strukturnim
karakteristikama kompleksa semikarbazona i tiosemikarbazona, kao i njihovom
biološkom aktivnošću. Iz tih razloga jedan deo ove doktorske disertacije biće posvećen
sintezi kondenzacionog proizvoda 3-acetilpiridina i semikarbazida, tiosemikarbazida i
etil-karbazata, kao i proučavanju mogućnosti njihove koordinacije za Zn(II), Cu(I) i
Cu(II). U literaturi je poznat N-heteroaromatični dihidrazonski ligand kondenzacioni
derivat 2-acetilpiridina i dihidrazida malonske kiseline. Ovaj fleksibilni polidentatni
ligand može da formira dinuklearne komplekse sa Ni(II), Zn(II) i Cd(II) u kojima su dva
molekula liganda koordinovana za dva metalna centra na bis-tridentatni način. U ovoj
doktorskoj tezi kandidat planira da sintetiše kondenzacioni proizvod 2hinolinkarboksaldehida i dihidrazida malonske kiseline kao i njegov Ni(II) kompleks i
ispita posledice zamene 2-acetilpiridina sa 2-hinolinkarboksaldehidom na strukturu
kompleksa i njegove magnetne osobine.
6.
Očekivani rezultati
Kandidat Božidar Čobeljić bi u ovom radu sintetisao, potpuno okarakterisao i
ispitao magnetna svojstva i biološku aktivnost kompleksa sa ligandima koji predstavljaju
kondenzacione proizvode 3-acetilpiridina i semikarbazida, tiosemikarbazida, etilkarbazata, kao i 2-hinolinkarboksaldehida i dihidrazida malonske kiseline. Pomenuta
jedinjenja bila bi interesantna kako sa fundamentalnog aspekta tako i sa aspekta njihove
moguće upotrebe kao magnetnih materijala i potencijalne primene kao biološki aktivnih
jedinjenja.
D. Zaključak
Na osnovu svega izloženog smatramo da predložena tema odgovara savremenim
trendovima iz oblasti koordinacione i bioneorganske hemije. Rezultati ovog rada
doprineli bi upoznavanju magnetnih svojstava kompleksa Cu(I) sa kondenzacionim
proizvodom 3-acetilpiridina i tiosemikarbazida, kao i kompleksa Ni(II) sa
kondenzacionim proizvodom 2-hinolinkarboksaldehida i dihidrazida malonske kiseline.
Rezultati ispitivanja biološke aktivnosti Zn(II) kompleksa sa kondenzacionim
proizvodom 3-acetilpiridina i semikarbazida bili bi od značaja za procenu njegove
potencijalne farmakološke primene.
U skladu sa zakonom o sticanju akademskih stepena i Statutom Hemijskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu, smatramo da kandidat ispunjava sve predviđene
uslove za odobravanje izrade doktorske teze.
Na osnovu svega izloženog predlažemo Naučno-nastavnom veću da odobri izradu
doktorske teze Božidaru Čobeljiću, diplomiranom hemičaru, pod naslovom: „Sinteza i
karakterizacija kompleksa Zn(II), Cu(I), Cu(II) i Ni(II) sa derivatima 3acetilpiridina i 2-hinolinkarboksaldehida”.
Za mentora se predlaže dr Katarina Anđelković, redovni profesor Hemijskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Komisija:
dr Katarina Anđelković, redovni profesor
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
mentor
dr Dušan Sladić, redovni profesor
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Maja Gruden-Pavlović, vanredni profesor
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Iztok Turel, redovni profesor
Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju
Univerziteta u Ljubljani
dr Andrej Pevec, docent
Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju
Univerziteta u Ljubljani
U Beogradu, 30.01.2014. godine
Prilog
Spisak naučnih radova i saopštenja Božidara Čobeljića, dipl. hemičara
1. Radovi u časopisima međunarodnog značaja:
M21
1. Rabia Eshkourfu, Božidar Čobeljić, Miroslava Vujčić, Iztok Turel, Andrej
Pevec, Kristina Sepčić, Manja Zec, Siniša Radulović, Tatjana Srdić-Radić,
Dragana Mitić, Katarina Andjelković, Dušan Sladić, Synthesis, characterization,
cytotoxic activity and DNA binding properties of the novel dinuclear
cobalt(III) complex with the condensation product of 2-acetylpyridine and
malonic acid dihydrazide,
Journal of Inorganic Biochemistry 105 (2011) 1196–1203.
M22
2. Božidar Čobeljić, Andrej Pevec, Iztok Turel, Vojislav Spasojević, Miloš Milčić,
Dragana Mitić, Dušan Sladić and Katarina Anđelković, Analysis of the
structures of the Cu(I) and Cu(II) complexes with 3-acetylpyridine and
thiocyanate,
Polyhedron 69 (2014) 77–83.
3. Božidar Čobeljić, Andrej Pevec, Iztok Turel, Marcel Swart, Dragana Mitić,
Marina Milenković, Ivanka Marković, Maja Jovanović, Dušan Sladić, Marko
Jeremić, Katarina Anđelković, Synthesis, characterization, DFT calculations
and biological activity of derivatives of 3-acetylpyridine and the zinc(II)
complex
with
the
condensation
product
of
3-acetylpyridine
and
semicarbazide,
Inorganica Chimica Acta 404 (2013) 5–12.
4. Božidar Čobeljić, Beata Warżajtis, Urszula Rychlewska, Dušanka Radanović,
Vojislav Spasojević, Dušan Sladić, Rabia Eshkourfu, Katarina Anđelković,
Synthesis and structure of a Ni(II) complex with N′,N′2-bis[(1E)-1-(2quinolyl)methylene]propanedihydrazide: multiple intramolecular CH ··· π
interactions between quinoline and quinolineimine chelate,
Journal of Coordination Chemistry 65 (2012) 655–667.
2. Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:
1. Milica Milenković, Jovana Vilipić, Božidar Čobeljić, Marko Jeremić, Katarina
Anđelković, Dušan Sladić
Antimicrobial activity of three square-planar complexes of Ni(II) with ethyl
(2E)-2-[2-(diphenylphosphino)benzylidene]hydrazinecarboxylate
and
monodentate pseudohalides
ICOSECS 8, 8th International Conference of the Chemical Societies of the SouthEast European Countries Belgrade, Serbia (2013) Book of Abstracts, p. 79.
2. D. Mitić, B. Čobeljić, I. Turel, A. Pevec, M. Milenković, I. Marković, M.
Jovanović, D. Sladić, K. Anđelković
Biological activity of derivatives of 3-acetylpyridine and the zinc(II) complex
with the condensation product of 3-acetylpyridine and semicarbazide
11th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Granada, Spain
(2012) Book of abstract P-141.
3. B. R. Čobeljić, I. Turel, A. Pevec, R. O. Eshkourfu, D. M. Mitić, K. K.
Anđelković
Synthesis and characterization of dinuclear complex of Co(III) with N',N'2bis[(1E)-1-(2-pyridyl)ethylidene]propanedihydrazide
EUROBIC10, Thessaloniki, Greece (2010) Book of Abstracts PO-040.
Saopštenja na naučnim skupovima od nacionalnog značaja:
1. B. Čobeljić, A. Pevec, I. Turel, D. Sladić, K. Anđelković
Crystal
structure
of
(2E)-2-[1-(pyridin-3-yl)ethylidene]hydrazine
carboxamide hydrochloride dihydrate and the corresponding Zn(II) complex
XX Conference of the Serbian Crystallographic Society, Belgrade, Serbia (2013)
Book of Abstracts, p. 28.
2. Miroslava Vujčić, Božidar Čobeljić, Dušan Sladić, Rabia Eshkourfu, Katarina
Anđelković
DNA binding properties of the novel dinuclear Co(III) complex with the
condensation product of 2-acetylpyridine and malonic acid dihydrazide
49th Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia (2011) Book
of Abstracts p.57.
Download

NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU