TAKMIČENJE IDEJA
OBRAZAC ZA
PRIJAVU
PREDLOGA
PROJEKTA
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 1 of 11
1. OPŠTE INFORMACIJE
Naziv preduzeća
Ime pravnog zastupnika
Ime preduzetnika (ako je različito
od zastupnika)
Sedište preduzeća
Država sedišta
Broj registra
Referentna Privredna komora
Operativno sedište preduzeća
Država operativnog sedišta
-------
E-mail adresa
Broj telefona
Broj faksa
Broj mobilnog telefona
Naziv projekta
Skraćeni naziv - akronim
Dužina trajanja projekta
meseci
Datum početka projekta
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 2 of 11
2. KARAKTERISTIKE MSP
Starost preduzetnika
Pol preduzetnika
Muško
Žensko
Broj zaposlenih
-----
Godišnji prihod (u €)
Delatnost
Da li preduzeće prodaje svoje
proizvode/usluge u
inostranstvu?
Da li preduzeće učestvuje u
istraživačkim, razvojnim i
inovacionim projektima?
Da li je preduzeće učestvovalo u
istraživačkim, razvojnim i
inovacionim projektima u
poslednjih 5 godina?
Da li preduzeće održava stalnu
mrežu poslovnih subjekata sa
kojima sarađuje na lokalnom,
regionalnom ili međunarodnom
nivou?
Da
Da
Ne
Ne
Ako da, upišite projekte navodeći naslov i kratak opis, datum početka
i kraja, finansijsku veličinu, druge uključene organizacije (ako je
sproveden u partnerstvu)
Da
Ne
Ako da, upišite projekte navodeći naslov i kratak opis, datum početka
i kraja, finansijsku veličinu, druge uključene organizacije (ako je
sproveden u partnerstvu)
Da
Ne
Ako da,specificirajte
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 3 of 11
3. KONZORCIJUM
(ispunjava se samo u slučaju da se prijavljuje
konzorcijum)
Da
Da li je konzorcijum zvanično
uspostavljen kroz formalan akt?
Ne
Ako da, navedite informacije o osnivačkom aktu
Ako preduzeće učestvuje na Takmičenju ideja uz podršku Konzorcijuma, navedite sledeće informacije o
članu/članovima Konzorcijuma
Naziv subjekta 1
Ime pravnog zastupnika
Ime kontakt osobe
Adresa sedišta
Država sedišta
-------
E-mail adresa
Broj telefona
Broj faksa
Država sedišta
Broj mobilnog telefona
Najvažnija delatnost subjekta
Istraživačka institucija
MSP, navedite glavnu delatnost
Udruženje
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 4 of 11
Naziv subjekta 2
Ime pravnog zastupnika
Ime kontakt osobe
Adresa sedišta
Država sedišta
-------
E-mail adresa
Broj telefona
Broj faksa
Država sedišta
Broj mobilnog telefona
Najvažnija delatnost subjekta
Istraživačka institucija
MSP, navedite glavnu delatnost
Udruženje
Naziv subjekta 3
Ime pravnog zastupnika
Ime kontakt osobe
Adresa sedišta
Država sedišta
-------
E-mail adresa
Broj telefona
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 5 of 11
Broj faksa
Država sedišta
Broj mobilnog telefona
Najvažnija delatnost subjekta
Istraživačka institucija
MSP, navedite glavnu delatnost
Udruženje
Naziv subjekta 4
Ime pravnog zastupnika
Ime kontakt osobe
Adresa sedišta
Država sedišta
-------
E-mail adresa
Broj telefona
Broj faksa
Država sedišta
Broj mobilnog telefona
Najvažnija delatnost subjekta
Istraživačka institucija
MSP, navedite glavnu delatnost
Udruženje
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 6 of 11
Naziv subjekta 5
Ime pravnog zastupnika
Ime kontakt osobe
Adresa sedišta
Država sedišta
-------
E-mail adresa
Broj telefona
Broj faksa
Država sedišta
Broj mobilnog telefona
Najvažnija delatnost subjekta
Istraživačka institucija
MSP, navedite glavnu delatnost
Udruženje
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 7 of 11
4. OPIS PREDLOGA PROJEKTA
U okviru koje oblasti će predlog
projekta biti realizovan?
nematerijalna vrednost poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda
racionalizacija poljoprivredno-prehrambenog lanca
Na koji tip inovacije je usmeren
predlog projekta?
čvrsta inovacija (mašine, oprema, nove sirovine, itd.)
meka inovacija (razvoj mreža, formiranje klastera i kreiranje novih
veza u poljoprivredno-prehrambenom lancu)
Ciljevi predloga projekta
Doprinos posebnim ciljevima
Takmičenja ideja:
1. Za prijave usmerene na promociju nematerijalne vrednosti
poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda:
Osnaživanje proizvodnje održivih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
primenom ekoloških tehnologija/metoda u procesima proizvodnje
Osnaživanje postoje ih regionalnih lana a dodate vrednosti koji se
odnose na lokalne proizvode visokog kvaliteta i kroz uvođenje inova ija
proizvoda i procesa
Unapređenje znanja i vrednosti inovativnih proizvoda prema potrošačima.
2. Za prijave usmerene na racionalizaciju poljoprivredno-prehrambenog
lanca:
Uspostavljanje vertikalnih mreža i klastera d ž proizvodnog lan a koji s
stanj da pove aj e ikasnost proizvodnih pro esa
Uspostavljanje horizontalnih mreža i klastera izmeđ s jekata istom
segment proizvodnog lan a koji je stanj da pove a e ikasnost potre e
proizvodnih sredstava
Promovisanje sporaz ma izmeđ operatera lan koji s smereni na
sta iliza ij kvaliteta i količine na avki sirovina prehram enoj ind striji
Uvođenje novih tehnologija/proizvodnih pro esa za optimiza ij ikl sa
poljoprivredne proizvodnje klj č j i i po oljšanje energetske e ikasnosti)
optimizovanje logistike za pove anje kvaliteta i zdravstvene vrednosti
proizvoda i smanjenje troškova
Jačanje k lt re inova ije o lasti poljoprivrede i podrška vođenj
inovativnih procesa ili aktivnosti kroz ko-inovativne prakse
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 8 of 11
Opšti opis predloga projekta
Opis planiranih aktivnosti
U slučaju kada konkuriše konzorcijum, opisati ulogu svakog člana konzorcijuma.
Vremenski plan aktivnosti
Meseci
Aktivnosti
1
Da li projektni predlog predviđa
razvoj prototipa?
Da
2
3
4
5
6
Ne
Ako da, specificirajte
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 9 of 11
Koji tipovi usluga sa platforme
APP4INNO su potrebni za razvoj
projektnog predloga?
usluge informaciono-komunikacionih tehnologija
Usluge umrežavanja između preduzeća u poslovne svrhe
Usluge edukacije i obuke
Usluge umrežavanja između preduzeća i naučno/tehničkih institucija
za razvoj novih projekata/ideja
Kakav doprinos daje preduzeće
(ili konzorcijum) za
implementaciju projektnog
predloga?
ljudski resursi
korišćenje opreme i mašina koje preduzeće/konzorcijum već
poseduje (specificirajte):
kupovina nove opreme i mašina (specificirajte):
nabavka eksternih tehničkih usluga (specificirajte):
drugo (specificirajte):
Očekivani opipljivi rezultati (outputs) i rezultati
Kakav uticaj može imati
implementacija projektnog
predloga na poslovanje MSP:
razvoj nove proizvodne/nih linije/a
pristup IKT rešenjima i alatima
širenje tržišnih kanala / osvajanje novih tržišta
kreiranje/konsolidacija umrežavanja sa lokalnim/reginalnim
subjektima u poljoprivredno-prehrambenom lancu
kreiranje/konsolidacija umrežavanja sa nacionalnim/međunarodnim
subjektima u poljoprivredno-prehrambenom lancu
unapređenje konkurentnosti na regionalnim tržištima
unapređenje konkurentnosti na nacionalnim/međunarodnim
tržištima
drugo (specificirajte):
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 10 of 11
Mesto
Datum
Potpis pravnog zastupnika
preduzeća
Pečat (ako je primenjivo)
APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Uspostavljanje i promocija novih pristupa i alata za
jačanje konkurentnosti primarnog sektora u jugoistočnoj
Evropi
Page 11 of 11
Download

Образац за пријаву