Na osnovu člana 6 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
( „Sl.list Crne Gore “ br. 64/11 od 29.12.2011) i člana 18 Statuta Fonda, Upravni odbor donio je
PRAVILNIK
o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje,
projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Član 1
Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi, kriterijumi, postupak raspodjele sredstava,
sadržina prijave projekta, podaci o nosiocu projekta, forma projekta, postupak evaluacije i
postupak realizacije projekta.
Član 2
Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije, i
druga pravna i fizička lica, čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj
nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih
zajednica i njihovih pripadnika, u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog
identiteta.
Član 3
Sredstva planirana Budžetom za ove namjene, kao i sredstva iz drugih izvora u skladu
sa zakonom, raspodjeljuju se shodno čl. 2 stav 4 Odluke Fonda za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava i to za:
1.
2.
3.
4.
5.
očuvanje i razvoj nacionalne, odnosno, etničke posebnosti;
očuvanje i unapreĎenje kulturnog identiteta i baštine;
očuvanje i razvoj jezičkog identiteta;
očuvanje i unapreĎenje vjerskog ideniteta i
projekte mješovitog karaktera.
Član 4
Upravni odbor Fonda će voditi računa u raspodjeli sredstava, na osnovu solidarnosti,
uzajamnosti i pozitivne diskriminacije brojčano manjih manjinskih naroda i drugih manjinskih
nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, uvažavajući afirmativnu akciju u cilju ubrzanog
izjednačavanja dostignutog stepena društvene afirmacije, kao i o brojčanom učešću manjinskih
naroda u populaciji.
1
- Kriterijumi za raspodjelu sredstava Član 5
Opšti kriterijumi:
Prilikom donošenja Odluke o raspodjeli sredstava, shodno članu 4 ovog Pravilnika, nakon
završenog Konkursa, raspodjela sredstava obaviće se na osnovu sledećih kriterijuma :
-doprinos koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog
i etničkog identiteta ;
-kompatibilnosti projekata sa strateškim dokumentima Vlade ;
-transparentnost i mogućnost kontrole realizacije projekta;
-kredibiliteta podnosioca projekta .
Član 6
Posebni kriterijumi za izbor projekta su :
-predloženi projekt će se ocjenjivati i analizirati prema dosadašnjim ukupnim rezultatima,
kredibilitetu podnosica projekta, stvorenim pretpostavkama za realizaciju projekta i značaju
projekta za pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na
odreĎenom prostoru;
-doprinos NVO i drugih pravnih i fizičkih lica, u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta ,
podsticaj koji su imali na pripadnike svoje zajednice na tolerantno i usklaĎeno djelovanje, te
vodili računa o ukupnoj racionalizaciji i štednji;
-finansijska izvodljivost projekta sa naznačenim glavnim stavkama budžeta koje su bazirane na
predložene aktivnosti;
- izvodljivost krajnih ciljeva projekta, sa konkretnim uticajem, vidljivim i jasnim rezultatima;
-organizaciona sposobnost podnosioca, dosadašnje iskustvo u realizaciji projekata –referens lista;
-prilikom ocjene predloženih, vodiće se računa o kvalitetu projekta, te njegovoj održivosti i
-doprinos projekta multikulturalnosti i multinacionalnosti Crne Gore.
- Postupak raspodjele sredstava Član 7
Raspodjelu sredstava vrši Upravni odbor Fonda.
Sredstva za finansiranje i sufinansiraje projekata iz člana 3 ovog Pravilnika, raspodjeljuju
se putem javnog Konkursa.
Član 8
Obavještenje o raspisivanju Konkursa se objavljuje u najmanje jednoj dnevnoj novini,
koja se distribuira na teritoriji Crne Gore, a tekst Konkursa se nalazi na web-site Fonda.
Konkurs je otvoren za podnošenje prijava najmanje 15 dana od dana objavljivanja.
Prijava na Konkurs vrši se putem obrazca prijave, koji se će biti objavljen na web-site
Fonda: www.fzm.me. TakoĎe, obrazac Prijava se može preuzeti u prostorijama Fonda.
2
Član 9
Za učešće na Konkurs podnosi se prijava.
Prijava se podnosi u zapečaćenoj koverti i predaje Stručnoj službi Fonda, na propisanom
obrascu, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Uz prijavu se prilažu sledeći podaci:
a) Podaci o nosiocu projekta
- naziv podnosioca projekta ;
- sjedište i adresa ;
- PIB / matični broj ;
- status podnosioca prijave: a) javna ustanova, b) NVO, c) udruženja,
d) pojedinac
- telefon/fax, e-mail, web site;
- broj žiro računa, naziv i sjedište banke;
- organi upravljanja organizacija;
- ovlašćeno lice i njegov matični broj;
- kontakt telefon i e- mail ovlašćenog lica;
- osoba zadužena za realizaciju projekta i njeni kontakt podaci;
- rješenje o upisu u registar nadležnog organa, za pravna lica, dok za fizička lica
fotokopija lične karte;
- Fizička lica su dužna dostaviti CV-i (profesionalnu biografiju osobe zadužene za
realizaciju projekta);
- izvod iz osnivačkog akta, kojim se definiše djelatnost i ciljevi organizacije, shodno čl
36a Zakona manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG, br. 31/06,51/06,38/07
CG“ I „Sl.list CG“,br.02/11,08/11);
- detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekata finasiranih i
sufinansiranih od strane Fonda, brošure, katalozi, prezentacija u štampanim i
elektronskim medijima (ukoliko je bila), ukoliko nisu do sada dostavljeni;
- učesnici konkursa koji konkurišu za ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih
sredstava, dužni su da dostave garanciju, u vidu izjave u pisanoj formi, da projekat nije
obuhvaćen finansijskom podrškom drugih donatora, a koja sadrži odredbu o prihvatanju
odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakonika Crne Gore.
3
- Učesnici Konkursa koji konkurišu za dio nedostajućih sredstava za realizaciju
projekta,,dužna su da dostave dokaze o obezbijeĎenim sredstvima iz drugih izvora.
- projekti se dostavljaju u štampanoj verziji, Microsoft Office Word (3 primjerka) i
elektronskoj verziji ( DVD/CD).
b) Podaci o projektu:
- naziv projekta ;
- termin, mjesto realizacije projekta i rok završetka;
- kratak opis i sadržaj projekta (forma, ideja i koncept projekta, fokus i/ili tema);
- cilj projekta;
- označiti oblast projekta u skaldu sa čl. 3 ovog Pravilnika;
- značaj projekta (označiti i obrazložiti značaj projekta za očuvanje i
razvoj nacionalnih, etničkih, kulturnih, jezičkih i vjerskih posebnosti);
- plan realizacije – kalendar projekta (navesti sve planirane aktivnosti,
vremenski okvir realizacije, plan medijske prezentacije );
- faza realizacije projekta (za već započete) : a ) početna b ) odmakla
c ) završna;
- ciljna grupa kojoj je projekat namijenjen;
- očekivani broj direktnih i indirektnih korisnika/posjetilaca (za manifestacije
festivale i pozorišne predstave, naznačiti i očekivani broj prodatih ulaznica);
- rezultati projekta (očekivani rezultati nakon realizacije);
- održivost projekta, dostupnost projekta i vidljivost rezultata, indikatori
učinka(pokazatelji uspijeha) i medijska pokrivenost;
- podaci o autoru ili autorima projekta ( ime i prezime profesionalne i stručne
reference, uloga u projektu i sl.);
- osobe koje preporučuju projekat, navesti (ime i prezime, zvanje, kontakt telefon
i e-mail);
d/ Budžet projekta :
- ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju projekta;
- ukupan iznos sredstava koji se traže od Fonda ;
- ukupan iznos sredstava iz drugih izvora finansiranja (sponzorstva, donacije,
sopstvena sredstva, sredstva opštine, domaći i meĎunarodni fondovi, ministarstva );
4
- detaljna specifikacija ukupnih troškova u projektu;
- periodika trošenja sredstava prema mjesečnoj dinamici realizacije projekta .
Član 10
Za sprovoĎenje postupka raspodjele sredstava Upravni odbor Fonda, rješenjem imenuje
Komisiju za raspodjelu sredstava ( u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i najmanje
dva člana.
Članovi Komisije se biraju iz reda članova Upravnog odbora Fonda.
Lice koje je na bilo koji način učesnik programske aktivnosti u vezi sa konkretnim
projektom, a ujedno član komisije ne može učestvovati u vrijednovanju i rangiranju tog projekta,
o čemu je dužno na vrijeme obavijestiti UO Fonda.
Član 11
Komisija utvrĎuje ispunjenost formalno-pravnih uslova učesnika podnosioca prijave na
Konkurs, otvara i pregleda dostavljene prijave u roku od 5 dana od dana zatvaranja Konkursa.
U postupku utvrĎivanja ispunjenosti formalno – pravnih uslova, Komisija zapisnički konstatuje
kompletnost, popunjenost i blagovremenost prijave i zapisnik dostavlja Upravnom odboru.
Član 12
Upravni odbor formira 5 Komisija, za svaku oblast iz člana 3 tačka 1,2,3,4 i 5.
Zadatak svake Komisije je da na osnovu kriterijuma iz ovog Pravilnika izvrši
pojedinačno vrijednovanje projekata, da iskaže svoje mišljenje o svakom projektu u pisanom
obliku.
U skladu sa članom 3 ovog Pravilnika, Komisija će voditi računa o predlaganju iznosa
sredstava za finansiranje projekta koji ocjenjuje, kao i o prijedlogu odluke ka Upravnom odboru.
Član 13
Na prijedlog komisije Upravni odbor može da angažuje jednog eksperta po dogovoru u
cilju pribavljanja stručnog mišljenja, ukoliko se ukaže potreba za adekvatnijim vrednovanjem
projekata .
Član 14
Spisak prispjelih Prijava sa podacima o nazivu Projekta i visina traženih sredstava
objavljuju se na internet stranici Fonda.
Član 15
Ocjenu stanja prispjelih projekata, Komisija dostavlja Upravnom odboru najkasnije u roku od
15 dana od zatvaranja konkursa.
5
Član 16
Ocjenjivanje Projekata će se vršiti na osnovu propisanih Kriterijuma ovog Pravilnika, a
prema bodovnoj listi , koja čini sastavni dio ovog Pravilnika.
U slučaju da dva ili više projekata dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nijesu
dovoljna za njihovo finansiranje, sredstva će se dodijeliti projektu koji po ocjeni 2/3 članova
Upravnog odbora uspješnije zadovoljava ili pomaže jedan od prioritetnih potreba manjinskih
naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.
Član 17
Odluku o raspodjeli sredstava Fonda na osnovu javnog konkursa donosi Upravni odbor,
većinom glasova, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Konkursa i ona je konačna.
Član 18
Odluku o raspodjeli sredstava Upravni odbor Fonda će objaviti na web stranici Fonda i obavjest
u istom štampanom mediju u kojem je dato obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu
sredstava.
Odluka o raspodjeli sadrži:
- naziv organizacija ili fizičkih lica, kojima su dodijeljena sredstava;
- imena odgovornih lica za svaku organizaciju i imena fizičkih lica kojima su dodijeljena
sredstva;
- naziv projekta;
- iznos sredstava dodijeljenih od strane Komisije za svaki od projekata;
- ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju svakog od projekata sa podacima o ostalim
eventualnim donatorima.
Član 19
Pojedinačni iznos odobrenih sredstava za svaki projekat , ne može biti veći od 50.000 €.
Najmanji iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu, ne može biti manji od 50%
sredstava koja se traže od Fonda.
U slučaju da odobreni iznos od strane Upravnog odbora za pojedini projekat iznosi do
5.000 €, isti se može uplatiti u cjelini, za iznose veće od 5.000 € isplata se odvija prema
priloženoj dinamici trošenja sredstava .
Član 20
Na osnovu odluke Upravnog odbora, direktor zaključuje pojedinačne ugovore kojim se
regulišu meĎusobna prava i obaveze ugovornih strana najkasnije 8 dana od objave Odluke, iz
člana 18 Pravilnika, a isplata prvog iznosa sredstava dva dana nakon potpisivanja ugovora.
6
Član 21
Isplata sredstava vrši se prenosom odobrenih sredstava sa računa Trezora u korist žiro
računa korisnika sredstava.
Fond vrši transfer sredstava na osnovu ugovora .
Član 22
Ugovorom iz člana 20 ovog Pravilnika utvrĎuje se iznos odobrenih sredstava, dinamika
njihove dodjele, uslovi i način korišćenja sredstava, pravo i način kontrole namjenskog
korišćenja sredstava , te ureĎuju meĎusobna prava i obaveze ugovornih strana .
Na pitanje odgovornosti za nastalu štetu koja nije predviĎena ugovorom primjenjuju se
odredbe Zakona o obligacionim odnosima .
Član 23
Fond može da otkaže ugovor ukoliko utvrdi da je korisnik sredstava prije zaključivanja
ugovora sa Fondom dao neistinite podatke, nepoštuje odredbe ugovora ili odstupi od preuzetih
ugovornih obaveza u pogledu načina korišćenja sredstava, postane finansijski nesposoban za
realizaciju projekta, kao i drugim slučajevima propisanim ugovorom.
Član 24
Fond prati i nadzire sve faze realizacije projekta na bazi ugovorenih obaveza, kao i
utrošak dodijeljenih finansijskih sredstava.
Član 25
Sredstva Fonda za finansiranje projekata imaju strogo namjenski karakter.
Korisnik sredstava je obavezan da Fondu dostavi fazne izvještaje o utrošku sredstava,
kao i konačan finansijski izvještaj, na obrazcu koji je sastavni dio Ugovora.
Član 26
Izvještaj o rezultatima u realizaciji projekta sadrži kratak izvještaj o toku projekta sa
dokazima o ispunjavanju ugovornih obaveza, kao i opis realizovanih ciljeva projekta.
Finansijski izvještaj o utrošku novčanih sredstava sadrži: pregled upotrebe i utrošenosti
dodijeljenih finansijskih sredstava, uz obavezno dostavljanje kopija fiskalnih računa,odnosno
odgovarajućeg drugog dokaza.
Izvještaj mora potpisati odgovorno lice korisnika.
Član 27
Ukoliko korisnik nenamjenski troši, podnese nezadovoljavajući izvještaj, nepodnose
blagovremeno izvještaj, gubi pravo da konkuriše za dodjelu sredstava Fonda u naredne 2 (dvije)
godine.
7
Korisnik sredstava Fonda je dužan da u slučajevima iz stava 1 ovog člana, vrati
dodijeljena finansijska sredstva Fondu zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i
da nadoknadi štetu nanesenu Fondu.
Član 28
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima za
vrijednovanje i raspodjelu sredstava za finasiranje i sufinasiranje projekata iz sredstava Fonda za
manjine Crne Gore br.324/11 od 27.9.2011.god.
Član 29
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Upravnog odbora
dr. Miroslav Marić
Podgorica, 29.06.2012.god.
Br:296/12
8
Download

Pravilnik o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu sredstava za