IME I PREZIME
ADRESA
JMBG
BAJUS ENDRE I ČILA
ADA, MITE RADUJKOVA 33.
2110976820069 i
2010981825406
BALOG GABOR
OBORNJAČA, MARŠALA TITA
BB.
1811983820400
DATUM
BROJ GRAĐEVINSKE IZDAVANJA
DOZVOLE
GRAĐ.DOZV
OLE
351-380/2010-05
351-383/2010-05
10-06-14
ADA, ADI ENDRE 25. na kat.
Parceli broj 1694 KO Ada
10-06-14
OBORNJAČA, MARŠALA TITA
BB.na kat. Parceli broj 222/14
KO Obornjača
ĐERE LASLO
ADA, 1.MAJA 10.
2702976820071
351-401/2010-05
10-08-05
JAKŠIĆ ZORICA
MOL, INVALIDSKA 8.
608949825076
351-337/2010-05
10-05-13
2102964820079 i
2310972825057
351-339/2010-05
10-07-30
MAČAR IŠTVAN I MAČAR
UTRINE, TOPOLSKI PUT 18.
ERIKA
MESTO GRAĐENJA
ADA, 1.MAJA 10.na kat. Parceli
broj 39229/1 KO Ada
MOL, MARŠALA TITA 158.
1409979820126
351-393/2010-05
10-07-29
MOL, MARŠALA TITA 136.na
kat. Parceli broj 1587/1 KO Mol
MIHALEK ORŠOLJA
UTRINE, JOŽEF ATILE 2.
809999825277
351-228/2010-05
10-03-17
UTRINE, JOŽEF ATILE 2.na kat.
Parceli broj 792 KO Utrine
VEN ROLAND
ADA, IVANA MILUTINOVIĆA
18/A
111981820432
351-420/2010-05
10-09-23
ADA, VOJISLAVA ILIĆA BB
kat.parc. Broj 13743 KO Ada
11-03-16
ADA, ZMAJ JOVINA
6.kat.parc.broj 4643 KO Ada
ADA,MOLSKI PUT BB
80894820150
351-21/2011-05
PRIZEMNA PORODIČNA STAMBENA
ZGRADA, predračunske vrednosti od
9.555.294,00 din
POTKROVNA STAMBENA
ZGRADA,predračunske vrednosti od
6.663.240,00 din
DOGRADNJA PORODIČNE STAMBENE
ZGRADE predračunske vrednosti od
5.762.460,85 din
MOL, NOVAKA RADONIĆA
PRIZEMNA STAMBENA ZGRADA SA
78.na kat. Parceli broj 1681 KO
POMOĆNIM OBJEKTOM predračunske
Mol
vrednosti od 5.00.6509,95 din
UTRINE, TOPOLSKI PUT 18.na POSLOVNA ZGRADA predračunske vrednosti
kat. Parceli broj 1297 KO Utrine
od 6.319.372,41 din
MAKŠO KORNEL
DRAGIN VLADIMIR
PODACI O OBJEKTU
PRIZEMNI STAMBENI OBJEKAT
predračunske vrednosti od 4.536.991,45 din
EKONOMSKI OBJEKTI-GARAŽA ZA
POLJOPRIVREDNE MAŠINE predračunske
vrednosti od 5.666.654,65 din ČARDAK SA
NASTERŠNICOM predračunske vrednosti od
4.992.947,17 din
REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA DELA
POMOĆNOG OBJEKTA U PRODAVNICU
NEPREHRAMBENE ROBE predračunske
vrednosti od 704.518, 35 din
PRIZEMNA STAMBENA ZGRADA
predračunske vrednosti od 6.106.771,50 din
REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA
POSTOJEĆEG OBJEKTA U POSLOVNI
PROSTOR predračunske vrednosti
4.534.206,39 din
DATUM
PRAVOSNAŽ
NOSTI
DOZVOLE
DATUM
PRIJAVE
RADOVA
DATUM
POČETKA
RADOVA
DATUM
ZAVRŠETKA
RADOVA
10-06-28
10-06-30
10-07-15
10-11-13
10-06-22
10-07-23
10-08-01
10-10-20
NEMA
PODACI O
INSPEKCIJSKOM
NADZORU
PODACI O RANIJE IZGRAĐENIM
OBJEKTIMA
NEMA
10-08-05
10-08-05
10-09-10
10-12-30
REKONSTRUKCIJA DELA POSOJEĆE
STAMBENE ZGRADE U POSLOVNI
PROSTOR-PRODAVNICA
NEPREHRAMBENE ROBE I STOČNE
HRANE u Adi, ulica Moše Pijade broj 15. , na
parceli broj 40077 KO Ada
10-05-14
10-05-20
10-05-31
10-09-15
NEMA
10-07-30
10-07-30
10-08-06
10-11-30
NEMA
10-07-29
10-08-18
10-08-25
11-01-22
NEMA
10-03-17
10-04-12
10-04-20
10-04-26
NEMA
10-09-30
NEMA
11-04-01
NEMA
PODACI O SUDSKIM I
DRUGIM SPOROVIMA
PODACI O
VOĐENJU
KRIVIČNOG
POSTUPKA
PROTIV
INVESTITOR
A
Download

ime i prezime adresa jmbg mesto građenja podaci o objektu