Ko je ko
u borbi protiv korupcije u BiH
Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH - ACCOUNT
Centar za razvoj medija i analize
Infohouse
Sarajevo, 2013. godina
Naslov:
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Autori:
Dalibor Tanić, Rea Jugo i Emina Bečić
Urednik:
Dalibor Tanić
Izdavač:
Centar za razvoj medija i analize / ACCOUNT
Godina:
2013.
Adresa izdavača:
Dalmatinska 1, 71000 Sarajevo
Lektura:
Branka Mrkić-Radević
Dizajn i DTP:
Jasmin Leventa
Štampa:
CPU Printing company
Bačići b.b., 71000 Sarajevo
Ova publikacija je pripremljena uz pomoć američkog naroda putem Agencije za
međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi
u ovoj publikaciji ne moraju nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
SADRŽAJ
UVOD ............................................................................................................................................7
DRŽAVNE INSTITUCIJE .........................................................................................................9
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ...... 11
Agencija za javne nabavke............................................................................................ 12
Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine ................................................... 13
Ured za reviziju institucija BiH ..................................................................................... 14
Glavna služba za reviziju Republike Srpske............................................................ 15
Ured za reviziju institucija Federacije BiH ............................................................... 16
Ured za reviziju javne uprave i institucija u Distriktu Brčko ............................. 17
ČLANICE ANTIKORUPCIJSKE MREŽE ACCOUNT .................................................... 19
ORGANIZACIJE ...................................................................................................................... 21
Centar za razvoj medija i analize ................................................................................ 21
Udruženje Infohouse ...................................................................................................... 22
Omladinski centar Vermont ......................................................................................... 22
Udruženje građana Tender........................................................................................... 24
Centri civilnih inicijativa ................................................................................................ 25
Centar za istraživačko novinarstvo ........................................................................... 29
Vesta Tuzla .........................................................................................................................30
Centar za odgovornu demokratiju Luna .................................................................. 31
Udruženje uzbunjivača u BiH ...................................................................................... 32
UG DON Prijedor.............................................................................................................. 33
Unija za održivi povratak i integracije u BiH .........................................................34
Centar za razvoj civilnog društva .............................................................................. 35
Omladinski komunikativni centar .............................................................................. 36
Fondacija lokalne demokratije.................................................................................... 37
Centar za održivi razvoj “Una” ................................................................................... 38
Udruženje/udruga BH novinari................................................................................... 39
Forum građana Tuzla .....................................................................................................40
Inicijativa i civilna akcija - ICVA ................................................................................... 41
Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova Republike Srpske ..43
Mreža pravde BiH.............................................................................................................44
Udruženje za promociju kulture mira .......................................................................45
UG “Justicia” ......................................................................................................................46
Zaklada/Fondacija “Interprimus” Tuzla...................................................................46
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj ....................................... 47
PRONI Centar za omladinski razvoj..........................................................................48
Omladinski savjet Bijeljina ............................................................................................49
Centar za građansku suradnju ....................................................................................50
Savjet mladih Srebrenice ..............................................................................................50
Demokratski centar “Nove Nade” ............................................................................. 52
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Mostar ................................ 52
Udruženje građana poljoprivrednika “Agrorazvoj” ............................................. 53
Udruženje “Forum žena” Bratunac ........................................................................... 53
Akcija civilnog društva ACD ........................................................................................54
Savez dobrotvornih društava “Merhamet”............................................................. 55
UHO “Ruhama” Zenica .................................................................................................. 56
Srpski omladinski savez “SOS” Brčko ...................................................................... 57
Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine “Sove Krajine” ...................... 58
Centar za informativnu dekontaminaciju ............................................................... 59
Udruženje žena “Duvanjke” Tomislavgrad .............................................................60
Vijeće mladih općine Cazin ..........................................................................................60
Nansen dijalog centar Sarajevo ................................................................................... 61
Udruženje za zaštitu potrošača Brčko..................................................................... 62
Udruženje altruista “Ispočetka”.................................................................................. 62
NVO “Merhamet” Doboj ................................................................................................ 62
Udruženje građana i raseljenih lica Ilijaš ................................................................. 63
Unija za održivi povratak Roma ................................................................................. 63
NVO BOSPO ......................................................................................................................64
H.O.O. Omladinski centar Trebinje............................................................................. 65
Udruženje potrošača Kantona Sarajevo..................................................................66
NUKLEUS Banja Luka.....................................................................................................66
UG “Lovor” Mostar .........................................................................................................66
Udruženje Djeca - Stubovi svijeta ............................................................................. 67
Forum građana Zenice .................................................................................................. 67
Udruženje logoraša iz Zenice ......................................................................................68
Akcija građana Zenica ...................................................................................................69
Savjet potrošača BPK Goražde ..................................................................................69
UG NARKO-NE .................................................................................................................70
UG “Ruka ruci” Bihać......................................................................................................70
Fondacija “Cure” ............................................................................................................... 71
UG ToPeeR ......................................................................................................................... 72
Centar za ljudska prava UNSA .................................................................................... 73
UG “Stop mobbing” ........................................................................................................ 73
Fiskalni monitor u BiH .................................................................................................... 75
Udruga C-centar .............................................................................................................. 75
Udruženje mladih Cazin-Net ....................................................................................... 76
NVO RAZRED ................................................................................................................... 77
UG “Trka za život” Brčko .............................................................................................. 78
Forum građana o sigurnosti u zajednici ................................................................. 78
Klub mladih “Gorica” ...................................................................................................... 79
Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla .....................................................................80
Klub potrošača Tuzlanskog kantona ........................................................................80
Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH ..................................................................... 81
Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputacijom “AMPUTIRCI”82
Asocijacija za razvoj LEDA........................................................................................... 82
proMENTE .......................................................................................................................... 83
Perpetuum Mobile ...........................................................................................................84
Studentski parlament - AntiKor tim .........................................................................84
Udruženje građana “Inicijator” ................................................................................... 85
Savez studenata Ekonomskog fakulteta Distrikta Brčko..................................86
SINDIKATI................................................................................................................................. 87
SSS Posavskog kantona ................................................................................................ 87
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske .. 87
Sindikalna organizacija pravosuđa Županije Posavske ..................................... 88
Nezavisni sindikat uposlenika EPHZHB................................................................... 88
INSTITUCIJE ............................................................................................................................ 89
Tužilaštvo Kantona Sarajevo ....................................................................................... 89
Vlada Ze-do kantona ...................................................................................................... 89
MUP Županije Zapadnohercegovačke..................................................................... 89
Ministarstvo rada i poduzetništva TK ......................................................................90
Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ..............................90
Uprava policije Unsko-sanskog kantona .................................................................. 91
SIPA........................................................................................................................................ 91
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ............................... 92
Općina Zenica .................................................................................................................... 91
Općina Gradačac ............................................................................................................. 92
MEDIJI ....................................................................................................................................... 93
TV Hayat.............................................................................................................................. 93
PRIVREDNI SUBJEKTI .........................................................................................................94
ENING d.o.o. Livno ..........................................................................................................94
POJEDINCI KOJI SU PUNOPRAVNI ČLANOVI ANTIKORUPCIJSKE
MREŽE ACCOUNT ................................................................................................................ 95
NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE STRATEŠKI NASTOJE
DA SE BORE PROTIV KORUPCIJE I NISU ČLANICE
ANTIKORUPCIJSKE MREŽE ACCOUNT .......................................................................96
Udruženje KYODO ...........................................................................................................96
Centar za zastupanje građanskih interesa ............................................................. 97
Centar za humanu politiku Doboj .............................................................................98
Transparency International BiH (TI BiH) .................................................................99
Udruženje Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih prava
i demokratije ..............................................................................................................100
Udruženje za zaštitu žiranata u BiH......................................................................... 101
NVO Otvorena mreža, Sarajevo ............................................................................... 102
Akcija građana Sarajevo.............................................................................................. 103
INDEX ...................................................................................................................................... 105
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 7
UVOD
Tim Antikorupcijske mreže ACCOUNT kreirao je publikaciju “Ko je ko u borbi
protiv korupcije u BiH”. U publikaciju su uvrštene sve članice Mreže, relevantne
institucije i nevladine organizacije koje svojim aktivnostima daju značajan doprinos borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.
Svi podaci o institucijama, organizacijama i pojedincima koji se nalaze u ovoj
publikaciji su prikupljeni sa zvaničnih web prezentacija i dopunjeni informacijama koje su prikupljali članovi našeg tima.
Najveći broj organizacija koje se mogu pronaći u ovoj publikaciji su članice
Antikorupcijske mreže ACCOUNT. Jedan broj organizacija u svojim programima suštinski nije predvidio aktivnosti koje se odnose na borbu protiv korupcije,
ali se svojim punopravnim članstvom u Mreži obavezao da će dio aktivnosti
posvetiti borbi protiv korupcije. Ostale članice Mreže koje se nalaze u ovoj publikaciji odavno su svoju borbu protiv korupcije potvrdile kroz razne projekte,
kampanje i druge inicijative.
U publikaciju su također uvrštene organizacije koje nisu članice ACCOUNT-a,
ali su istaknute u borbi protiv korupcije i po tome su prepoznatljive u čitavoj
Bosni i Hercegovini.
Publikacija “Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH” zamišljena je kao jedna
vrsta alata za sve organizacije i institucije koje u budućnosti planiraju da se
bore protiv korupcije.
U njoj se mogu pronaći vrijedne informacije o organizacijama, projektima i
aktivnostima u borbi protiv korupcije.
Informacije u publikaciji koju sada imate priliku vidjeti prikupljane su zaključno
sa 23. aprilom 2013. godine.
Sve organizacije koje će se u budućnosti prijaviti u Mrežu bit će naknadno uvrštene u elektronsku verziju. Također, sve organizacije koje nisu članice Mreže, a
smatraju da su zaslužile mjesto u publikaciji, bit će na njihov zahtjev uvrštene u
elektronsku formu publikacije koja se može naći na zvaničnoj web prezentaciji
mreže ACCOUNT www.account.ba, kao i u narednim, dopunjenim, printanim
izdanjima.
Tim ACCOUNT-a
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 9
DRŽAVNE
INSTITUCIJE
10 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 11
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I
KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE
Opći ciljevi
Agencije
Prevencija utjecaja korupcije na razvoj demokratije i podrivanje ekonomskog i privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, te svih ostalih oblika utjecaja na društvene vrijednosti, kao i koordinacija borbe protiv korupcije.
Nadležnosti
Agencije
Agencija je nadležna za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora kod:
z nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima;
z javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u
institucijama vlasti na svim nivoima;
z članova uprave, ovlaštenih i drugih lica u privrednim
društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama i privatnim preduzećima;
z članova organa i drugih ovlaštenih osoba u političkim
partijama;
z ovlaštenih osoba u kulturnim i sportskim ustanovama,
fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.
Projekti
IPA program Evropske unije za BiH
Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprečavanju i borbi
protiv korupcije
Očekivani
rezultati
projekta
z Identificirani indikatori rizika u svim oblastima kao i korupcijske prakse u javnoj upravi i privatnom sektoru;
z Ojačani kapaciteti za izradu antikorupcijskih politika;
z Kreiran zajednički okvir za jačanje sistema integriteta u
javnom sektoru.
Partneri na
projektu
z
Kontakt
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije
Nikole Tesle bb, 71123 Istočno Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
tel: 057 342 799
web: www.apik.ba
z
PLANET, S.A.Greece, ConCept Ltd., CECL
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
12 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
Opći ciljevi
Agencije
Agencija je dužna da pronalazi i predlaže izmjene zakona, vrši monitoring svih javnih nabavki i sprečava bilo koji
vid zloupotreba i korupcije.
Nadležnosti
Agencije
Agencija je odgovorna za adekvatnu primjenu Zakona o
javnim nabavkama BiH.
Zadaci Agencije su, između ostalog:
z Predlaganje izmjena i dopuna ZJN-a i podzakonskih
akata;
z Praćenje primjene ZJN-a;
z Osmišljavanje priručnika i smjernica za javne nabavke;
z Objavljivanje standardne tenderske dokumentacije i
standardnih obrazaca;
z Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći ugovornim
organima i dobavljačima;
z Objavljivanje, prikupljanje i analiziranje informacija o
nabavkama dodijeljenim ugovorima o javnoj nabavci;
z Objavljivanje priručnika i informacija o programima
obuke;
z Podnošenje godišnjeg izvještaja Vijeću ministara BiH.
Kontakt
Sjedište Agencije u Sarajevu
Adresa: La Benevolencija 8/I, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
tel: 033 251 590
fax: 033 251 595
email: [email protected]
web: www.javnenabavke.gov.ba
Filijala Agencije u Mostaru
Adresa: Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
tel: 036 514 330
fax: 036 514 334
Filijala Agencije u Banjoj Luci
Adresa: Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina
tel: 051 227 340
fax: 051 227 347
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 13
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
BOSNE I HERCEGOVINE
Opći cilj Ureda
Ured rješava po žalbama u drugom stepenu koje ulože
dobavljači koji imaju legitimni interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatraju da je u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršena jedna ili više
odredbi ovog Zakona i/ili pratećih podzakonskih akata.
Nadležnosti
Ureda
U slučaju kada URŽ odluči da je Zakon o javnim nabavkama prekršen u slučaju postupka javne nabavke, URŽ
može:
z Poništiti odluku ugovornog organa, u cijelosti ili
djelimično;
z Naložiti ugovornom organu da ispravi povredu;
z Naložiti okončanje postupka javne nabavke;
z Dodijeliti naknadu štete žalbeniku.
Kontakt
Maršala Tita 11a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: 033 207 682
fax: 033 207 756
email: [email protected]
14 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH
Opći cilj Ureda
Ured vrši finansijske revizije provjeravajući pri tome finansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija, s
ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i
da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja
budžeta.
Međunarodna
saradnja i
projekti Ureda
za reviziju
institucija BiH
z Ured za reviziju od svog osnivanja, zajedno s dvije entitetske revizione institucije, realizira program institucionalne saradnje sa Švedskim državnim uredom za reviziju,
s kojim revizione institucije imaju potpisan Memorandum
o saradnji. Projekat je realiziran kroz više faza, a zaključeno je da se završi u decembru 2012. godine.
z Ured za reviziju ostvaruje i uspješnu bilateralnu saradnju s drugim državnim revizijama, kroz zajedničke seminare, uzajamne posjete, razmjenu iskustava, znanja i
informacija.
z Poseban aspekat međunarodne saradnje Ureda za reviziju institucija BiH predstavlja saradnja sa Evropskim
revizorskim sudom (ECA). Ured za reviziju BiH je član
grupe zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za prijem u Evropsku uniju u okviru grupe “liaison officera” pri
Evropskom revizorskom sudu i aktivno učestvuje u svim
aktivnostima navedene grupe.
z Pored saradnje s drugim državnim revizijama i profesionalnim udruženjima, Ured za reviziju u kontinuitetu
uspostavlja i održava kontakte i s drugim međunarodnim institucijama/organizacijama, poput Svjetske banke,
USAID-a, SIGMA, GRECO, itd.
Kontakt
Hamdije Čemerlića 2/XIII, 71000 Sarajevo
tel/fax: 033 703 573, 033 703 565
email: [email protected], [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 15
GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU REPUBLIKE
SRPSKE
Opći cilj Službe
Glavna služba svojim objektivnim, nezavisnim i pravovremenim revizorskim izvještajima o javnim računima
utiče na povećanje ekonomičnosti, efikasnosti i zakonitosti trošenja novca od strane institucija i podstiče razvoj
zdravog finansijskog upravljanja.
Nadležnosti
Službe
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske, vrši godišnju reviziju javnih računa svih:
ministarstava;
sudova;
z drugih organa Vlade;
z organa općina;
z javnih fondova i drugih javnih institucija.
Funkcija glavnog revizora uključuje i reviziju preduzeća,
kompanija i organizacija koje su djelimično ili potpuno u
državnom vlasništvu ili se finansiraju iz budžeta. To podrazumijeva reviziju računa oko 950 klijenata.
z
z
Međunarodna
saradnja i
projekti
Švedska državna kancelarija za reviziju sarađuje od 2000.
godine sa tri vrhovne revizijske institucije (VRI) u Bosni
i Hercegovini:
Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike
Srpske, Kancelarijom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne
i Hercegovine.
Saradnja je bazirana na Memorandumu o razumijevanju
i Projektnom dokumentu sa prilozima. Saradnja podrazumijeva oblast javne revizije, a Švedska državna kancelarija pruža ekspertske usluge i podržava institucionalni
pristup izgradnji kapaciteta za sve tri VRI.
Ciljevi Projekta
Ciljevi Projekta su da Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske treba biti:
z Samoodrživa i odgovorna;
z Proizvoditi revizorske izvještaje visokog kvaliteta i u rokovima predviđenim zakonskim okvirom i međunarodno
priznatim standardima revizije.
Saradnja je okončana 2008. godine.
16 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Kontakt
Glavna služba za reviziju javnog sektora RS
Vuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka, RS, BiH
tel: 051 247 408
fax: 051 247 497
email:
Glavni revizor: [email protected]
Kancelarija: [email protected]
web: http://www.gsr-rs.org
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA FEDERACIJE BiH
Opći cilj Ureda
Ured za reviziju je definirao svoje strateške ciljeve temeljem postavljene vizije i misije.
Vizija
Pomoć ovlaštenim organima i osobama u FBiH da ekonomično, efikasno i uspješno troše javni novac.
Preventivno i rano otkrivanje pogrešaka, odstupanja i
ostalih nepravilnosti u obavljanju djelatnosti, davanje sugestija za poboljšanja odgovornim osobama koje upravljaju javnim novcem.
Osposobiti Ured da radi reviziju u realnom vremenu.
Misija
Promovirati međunarodne INTOSAI standarde u radu revizijske prakse javnog sektora.
Dati podršku i poticati primjenu međunarodnih standarda u finansijskom rukovođenju transparentnosti rada i
izvještavanju ovlaštenih organa i javnosti.
Poticanje promjene svijesti u obavljanju javnih poslova
i pružanja javnih usluga. Izgradnja moderne revizijske
institucije koja će na načelima LIMSKE deklaracije, INTOSAI standarda i etičkog rada revizora biti sposobna obaviti navedenu misiju.
Međunarodna
saradnja
Ured za reviziju institucija Federacije BiH usko sarađuje sa:
z Svjetskom bankom;
z Švedskim nacionalnim revizionim uredom;
z Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizionih
institucija.
Kontakt
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH
Adresa: Ložionička 3, 71000 Sarajevo
tel: 033 723 550
fax: 033 716 400
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 17
URED ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I
INSTITUCIJA U DISTRIKTU BRČKO
Opći ciljevi
Ureda
Ured za reviziju je definirao svoje strateške ciljeve na
osnovu postavljene vizije i misije.
Prevashodni
ciljevi Ureda
Prevashodni ciljevi Ureda za reviziju su:
Međunarodna
saradnja
Ured sarađuje sa:
z Osigurati transparentnost javne potrošnje prezentiranjem revizijskih izvještaja;
z Povećati odgovornost u trošenju javnog novca provođenjem revizije finansijskih sistema, izvještaja, transakcija, pregleda ili ispitivanja određenog aspekta poslovanja,
programa ili aktivnosti sa aspekta ekonomičnosti, učinkovitosti i efektivnosti (revizija učinkovitosti);
z Povećati kvalitet i pouzdanost finansijskih procesa putem preporuka organima koji utiču na upravljanje budžetom;
z Osigurati zakonitost u radu budžetskih i drugih korisnika koji koriste javni novac;
z Omogućiti zakonodavnim i izvršnim vlastima Distrikta
Brčko informacije kroz dostavljanje revizijskih izvještaja;
z Kroz sveobuhvatnost finansijskih revizija i revizija učinkovitosti povećati povjerenje domaće i strane javnosti u
institucije izvršne i zakonodavne vlasti u Distriktu.
Švedskim nacionalnim revizionim uredom (SNAO)
Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizionih institucija (INTOSAI)
z
z
Kontakt
Adresa:
Bulevar mira bb, Zgrada Delta II Brčko
tel: 049 218 220
fax: 049 218 438
web: www.revizori-bdbih.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 19
ČLANICE
ANTIKORUPCIJSKE
MREŽE
ACCOUNT
20 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 21
„
Organizacije
CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE
Ko smo mi
Centar za razvoj medija i analize radi na pružanju aktivnog, profesionalnog, odgovornog i kvalitetnog doprinosa
slobodi govora i omogućavanju pristupa istinitim informacijama, objektivnim analizama i realnim preporukama
donosiocima odluka i široj zajednici.
Naša misija
z Pružanje aktivnog, profesionalnog, odgovornog i kvalitetnog doprinosa slobodi govora i omogućavanje pristupa istinitim informacijama, objektivnim analizama i realnim preporukama donosiocima odluka i široj zajednici;
z Promoviranje pozitivnog i demokratskog međuetničkog i općedruštvenog dijaloga, reintegracije društva i
uključenja BiH u euroatlantske integracije;
z Promocija nezavisnog, objektivnog, i na najvišim profesionalnim standardima utemeljenog analitičkog i istraživačkog novinarstva;
z Razvoj medija i promocija slobode izražavanja.
Antikorupcijski
projekti
Pored realizacije projekta Prvog neprofitnog medija u
BiH - online magazina Žurnal (zurnal.info), koji traje od
5.6.2009. godine, Centar za razvoj medija i analize trenutno realizira projekte:
z Anti-Corruption Civic Organizations’ Unified Network
(ACCOUNT);
z Stop rasipništvu u javnoj potrošnji;
z Projekat borbe protiv korupcije u ekonomiji, javnim institucijama i administraciji.
Istraživačko novinarstvo protiv korupcije u obrazovanju;
Promoviranje transparentnosti i odgovornosti;
z Promoviranje transparentnosti i odgovornosti državnih
institucija i izabranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini;
z Zajedno protiv korupcije.
Prethodni
projekti
z
Kontakt
Adresa: Udruženje “Centar za razvoj medija i analize”,
ul. Antuna Hangija 7, 71000 Sarajevo
tel/fax: 033 263 545, 263 546
web: www.account.ba, www.zurnal.info
email: [email protected]
z
22 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE INFOHOUSE
Ko smo mi
Udruženje građana Infohouse je neprofitna organizacija
uspostavljena s ciljem jačanja i promocije informacijski
obrazovanog društva i ljudskih prava.
Vizija
“Informacija je kisik demokratije.”
Misija
Kroz obuku, neformalno obrazovanje, istraživanje, savjetovanje, odnose s javnošću i medijima, protok informacija - promovirati vrijednost INFORMACIJE KAO KISIKA
demokratije u civilnom sektoru.
Antikorupcijski
projekti
Infohouse je glavni partner na projektu Centra za razvoj
medija i analize ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Skenderija 15, 71000 Sarajevo, BiH
tel/fax: 033 209 304
033 200 538
email: [email protected]
web: www.infohouse.ba
OMLADINSKI CENTAR VERMONT
Ko smo mi
Omladinski centar “Vermont” Brčko je nezavisno, nevladino i neprofitabilno udruženje građana koje svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja mladih
na socijalnom, ekonomskom, humanitarnom, kulturnom,
sportskom, tehnološkom, kao i drugim poljima, zasnivajući
se na demokratskim i vanstranačkim principima. Aktivno
radimo sa omladinom od 11. aprila 1993. godine.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 23
Ciljevi
Omladinskog
centra
Ciljevi centra su:
Antikorupcijski
projekti
Projekat “Stop korupciji”
Opći cilj
projekta
Opći cilj projekta “Borba protiv korupcije” se odnosi na
demokratsku stabilizaciju, pomirenje i daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini putem podsticanja građanskog obrazovanja o suzbijanju korupcije u Distriktu Brčko, BiH.
Specifični cilj
projekta
z Podizati svijest građana Distrikta Brčko o pitanjima korupcije u Distriktu Brčko;
z Izraditi preporuke za suzbijanje korupcije u zdravstvu i
obrazovanju i uspostaviti adekvatne mehanizme za smanjenje korupcije;
z Trenirani lideri u minimalno 24 mjesne zajednice o borbi
protiv korupcije;
z Trenirani predstavnici zdravstvene zaštite, edukacije o
borbi protiv korupcije.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Omladinski centar “Vermont” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Episkopa Nikolaja Velimirovića br. 9,
76100 Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina
tel: 049 218 524
fax: 049 218 524
email: [email protected]
web: http://www.vermontbrcko.com
Afirmacija mladih ljudi i njihovo angažiranje u društvu;
Zaštita i promocija prava djece i mladih;
z Saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i
organizacijama;
z Ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti;
z Uključivanje mladih u proces donošenja odluka; te
z Konstruktivno osmišljavanje slobodnog vremena mladih.
z
z
24 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE GRAĐANA TENDER
Ko smo mi
Udruženje građana “Tender” kao nevladina organizacija
registrirano je 2007. godine.
Do tada je djelovalo kao “grupacija ponuđača roba i
usluga” koja se zalagala za transparentno i efikasno provođenje javnih nabavki putem jasnih i poštenih “pravila
igre” koja će osiguravati jednak tretman i nediskriminaciju učesnicima.
Osnovne
aktivnosti
z Praćenje, evidentiranje i analiziranje problema u praktičnoj primjeni ZJN-a;
z Predlaganje izmjena i dopuna odredbi ZJN-a, koje sputavaju još transparentnije i efikasnije učešće, kao i jednak
tretman i nediskriminaciju ponuđača pri učešću u javnim
nabavkama;
z Osposobljavanje članova Udruženja i pomoć njihovim
preduzećima za što uspješnije učešće u konkretnim javnim nabavkama;
z Ostvarivanje neposredne saradnje, naročito sa kontrolnim organima, u cilju sprečavanja nezakonitih radnji
u ugovornim organima koje se provode na koruptivnim
osnovama i na štetu javnih sredstava;
z Redovno upoznavanje javnosti sa rezultatima do kojih
Udruženje dolazi u svojim aktivnostima po pitanju praćenja, analiziranja i provođenja ZJN-a i sl.
Antikorupcijski
projekti
z Projekat “MONITORING I ANALIZA PROVOĐENJA JAVNIH NABAVKI U BiH” koji finansira Ambasada Kraljevine
Holandije realizira se od novembra 2011. do maja 2013.
Krajnji cilj je unaprijediti transparentnost, efikasnost i odgovornost u trošenju javnih sredstava kroz javne nabavke u BiH.
z Projekat “USPOSTAVLJANJE PRVE WATCH DOG FUNKCIJE NEVLADINOG SEKTORA U CILJU SMANJENJA
KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA U ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA” iz Programa partnerskog građanskog
zastupanja II (CAPP II), Centra civilnih inicijativa, čiji je
donator USAID, proveden je u periodu juli 2009. - septembar 2010. Opći cilj projekta je bio da doprinese odgovornosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava
putem javnih nabavki, sa fokusom na sektor zdravstva.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 25
z Projekat “JAČANJE PRVE ‘WATCH DOG’ FUNKCIJE O
KORUPCIJI U JAVNIM NABAVKAMA” finansira Evropska
komisija i sufinansira CCI u okviru CAPP II programa; proveden je u periodu januar 2011. - avgust 2012. godine.
Opći cilj projekta je doprinijeti jačoj antikorupcijskoj aktivnosti i povećanju transparentnosti i odgovornosti svih
odgovornih u procesu javnih nabavki.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje građana Tender je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Vladike Platona 3/kancelarija 15
78000 Banja Luka BiH
tel: 051 230 000
fax 051 230 001
web: www.tender.ba
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA
Ko smo mi
Centri civilnih inicijativa su nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja promovira i podstiče učešće građana u demokratskim dešavanjima i jača kapacitete kako
pojedinaca tako i organizacija na rješavanju problema u
zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
Misija i vizija
Vizija društva koja će postati raison d’etre CCI-a, glasila
je: građani Bosne i Hercegovine razumiju i učestvuju u
razvoju demokratskih procesa i građanskog društva, dok
je u svojoj misiji CCI zacrtao da promovira i podstiče aktivno učešće građana u društvenim procesima i da jača
kapacitete organizacija i pojedinaca kako bi uspješnije
rješavali probleme u zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
26 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Antikorupcijski
projekti koje je
podržao CCI
z Uspostavljanje prve watch dog funkcije nevladinog
sektora u cilju smanjenja korupcije u javnim nabavkama
u zdravstvenim ustanovama
Nosilac projekta: Udruženje građana “Tender”, Banja
Luka (1)
z Istraživački projekat o kvalitetu života bh. građana
Nosilac projekta: Centar za istraživačko novinarstvo
(CIN), Sarajevo
z Zajedno protiv korupcije
Nosilac projekta: Udruženje građana RS “Stop mobbing”,
Trebinje
z Okrugli sto na temu “Normativna i institucionalna osnova u novom Zakonu o javnim nabavkama za uspješnu
borbu protiv korupcije u BiH”
Nosilac projekta: Udruženje građana “Tender”, Banja
Luka (2)
z Prevencija korupcije u visokom obrazovanju kroz unapređenje transparentnosti na univerzitetima u BiH
Nosilac projekta: Transparency International BiH
z MITOlovac
Nosilac projekta: Udruženje Radio Kameleon – Otvorena
mreža ljudskih prava i demokratije, Tuzla
z Stop korupciji
Nosilac projekta: Vermont Brčko
z Jačanje prve Watch dog funkcije koja se odnosi na korupciju u javnim nabavkama
Nosilac projekta: Udruženje građana “Tender”, Banja
Luka (3)
z Univerzitet bez korupcije
Nosilac projekta: Helsinški odbor za ljudska prava u RS,
Bijeljina
z Zdravo zdravstvo, korupcija stop
Nosilac projekta: Udruženje građana RS “Stop mobbing”,
Trebinje
z Institucionalna zaštita jemaca od prevara i korupcije
Nosilac projekta: Udruženje za zaštitu žiranata BiH
z Poštovanje zakona=Transplantacija organa
Nosilac projekta: NVO Otvorena mreža, Sarajevo
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 27
z Zakonska zaštita uzbunjivača (zviždača)
Nosilac projekta: Centar za odgovornu demokratiju
“Luna”, Rudo
z Šapni MitoLovcu! Zaštitimo Uzbunjivače!
Nosilac projekta: Udruženje “Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije”, Tuzla
z Podrška usvajanju i primjeni planova integriteta na univerzitetima u BiH
Nosilac projekta: Transparency International BiH
z Zajedno protiv korupcije (lokalna kampanja u Opštoj
bolnici “Sveti vračevi” u Bijeljini)
Nosilac projekta: Helsinški odbor Republike Srpske
Kampanje i
aktivnosti na
smanjenju
korupcije u BiH
koje je CCI sam
provodio
z Serijal emisije “Nema više zeko rek’o” o različitim problemima i apsurdima u bh. društvu, između ostaloga i o
korupciji u oblastima zdravstva, zapošljavanja, obrazovanja itd.
z CCI je od kraja 2010. godine angažiran u implementaciji
Strategije za borbu protiv korupcije u sektorima zdravstva
i obrazovanja. U saradnji sa zdravstvenim ustanovama CCI
je proveo informativnu kampanju o antikorupciji u zdravstvu u cilju podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije i
ohrabrivanju građana da se bore protiv korupcije.
U cilju jačanja svijesti građana BiH o dugoročnoj štetnosti
korupcije i važnosti ostvarivanja zakonom zagarantiranih
prava pacijenata, CCI je inicirao donošenje pravnih akata u okviru zdravstvenih ustanova koji na sistemski način
tretiraju prevenciju i borbu protiv korupcije. U saradnji sa
entitetskim i kantonalnim ministarstvima zdravstva kampanja CCI-a je rezultirala usvajanjem Pravilnika o prevenciji i borbi protiv korupcije u 45 zdravstvenih ustanova u
svim dijelovima BiH, uključujući sve najveće bh. klinike i
bolnice. Pravilnici su dali konkretne efekte i zabilježeni su
slučajevi procesuiranja prijavljenih zdravstvenih radnika
u Brčkom, Tuzli i Zenici.
Od početka 2013. CCI je pokrenuo višegodišnji program
zagovaranja inkorporacije planova integriteta i drugih
antikoruptivnih preventivnih mjera u sektoru javnog
zdravstva.
28 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
z U saradnji sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima
obrazovanja CCI je pokrenuo kampanju edukacije učenika i prosvjetnih radnika iz oblasti etike i borbe protiv
korupcije. Edukacije za pedagoške radnike iz više od 25
najvećih obrazovnih centara održane su u svim dijelovima BiH (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Široki Brijeg, Trebinje, Tešanj itd.)
Na navedenim skupovima učestvovalo je više od 1.500
nastavnika/profesora i pedagoga iz više od 300 osnovnih i srednjih škola. Prosvjetnim radnicima je podijeljeno
više od 3.000 različitih edukativnih materijala iz oblasti
etike i borbe protiv korupcije u pisanom i elektronskom
obliku. Više od 1.500 educiranih prosvjetnih radnika će
stečena znanja u narednom periodu prenositi na preko 30.000 učenika na časovima Odjeljenske zajednice i
kroz nastavni predmet Demokratija i ljudska prava. Kampanja CCI-a će u konačnici rezultirati povećanjem svijesti
učeničke populacije o postojanju i štetnosti korupcije u
BiH, što predstavlja način za prevenciju ovih negativnih
pojava.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Centri civilnih inicijativa su punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Zmaja od Bosne 40, 71000 Sarajevo
tel: 033 715 986
fax: 033 715 985
email: [email protected]
web: http://www.cci.ba/
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 29
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO
Ko smo mi
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je jedinstvena
organizacija u Bosni i Hercegovini. Bavi se istraživačkim
novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.
Šta istražujemo
U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija
koji negativno utiču na život stanovnika BiH.
Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge.
Antikorupcijski
projekti
S obzirom da je korupcija jedan od fokusa Centra za istraživačko novinarstvo, ova organizacija je do sada radila na
više projekata/istraživačkih priča sa ovom temom.
Između ostalih projekata/istraživačkih priča izdvojit
ćemo:
Korupcija u policiji – između istine i predrasuda
Uobičajena praksa: kupovina ispita i upisa na fakultet
z Do ugovora uz pomoć prijatelja
z Građani smatraju da nema pomaka u borbi protiv korupcije.
Ovi projekti/istraživačke priče su dio mnogo većih projekata koji su u svom fokusu imali borbu protiv korupcije.
z
z
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Centar za istraživačko novinarstvo je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Dolina 11, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: 033 560 040
email: [email protected]
web: www.cin.ba
30 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
VESTA TUZLA
Ko smo mi
Udruženje Vesta je nevladina, neprofitna i nestranačka
organizacija koja putem vlastitog i partnerskih medija i
mreže bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija,
kroz programe građanskog obrazovanja podstiče aktivno sudjelovanje građana te pokreće i vodi procese društvenih promjena, koji za cilj imaju jednakopravnost svih
grupa i socioekonomsko osnaživanje društva.
Vizija
Naša vizija podrazumijeva društvo aktivnih građana koji
koriste Vestu za detekciju, iniciranje i reagiranje na potrebne društvene promjene.
U takvom svjetlu, Vesta je prepoznata kao lider nacionalne mreže nevladinih organizacija i društveno odgovornih
medija, kojem se građani Bosne i Hercegovine sa povjerenjem obraćaju.
Antikorupcijski
projekti
Predstavljanje antikorupcijskih mjera na univerzitetima u
Bosni i Hercegovini
S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog
društva i vladinih institucija za borbu protiv korupcije na
univerzitetima u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Omladinskim komunikacionim centarom OKC iz
Banje Luke realizira projekat Uvođenje antikorupcionih
mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.
Projekat se realizirao na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Banjoj Luci tokom 2011. i 2012. godine.
Cilj projekta
Projekat je studentima univerziteta u Tuzli i Banjoj Luci
trebao osigurati efikasan sistem za otkrivanje korupcije i
sistemsko suočavanje sa problemom te osigurati da ova
dva univerziteta do kraja 2012. imaju razrađen program
mjera za prevenciju i borbu protiv korupcije.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Vesta je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 31
Kontakt
Adresa: PC Korzo, Đorđa Mihajlovića 4, 75000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
web: http://www.vesta.ba/
fax: 035 277 455
tel: 035 363 601 (Administracija i Vesta Radio)
035 363 690 (Program Office)
035 363 691 (Management)
CENTAR ZA ODGOVORNU DEMOKRATIJU LUNA
Ko smo mi
Centar za odgovornu demokratiju je organizacija civilnog
društva koja na području Bosne i Hercegovine aktivno
djeluje 15 godina. Od prvobitne faze, kada smo se bavili
pitanjima mladih na lokaliziranom terenu, kroz projekte
i predani rad smo evoluirali u organizaciju koja aktivno
učestvuje u svim važnim pitanjima za društvo u cjelini
i respektabilnog sugovornika u demokratskom dijalogu
između NVO-a i institucija u BiH.
Misija
z Naša misija je odgovorna demokratija i ona nije deklarativna. Kroz aktivnosti koje smo uspješno implementirali
od prvog dana postojanja, u ovoj, petnaestoj po redu godini, iza sebe imamo rezultate i vidljive promjene kojima
smo doprinijeli.
z Centar za odgovornu demokratiju je u protekloj godini
odlučio svoj fokus usmjeriti na pitanja borbe protiv korupcije, kao jednog od gorućih problema u našoj državi.
z U strategiji Centra za odgovornu demokratiju 20122015. godine ćemo insitirati na legislativi koja će na prvom mjestu prevenirati korupciju, ali i pozivati i educirati
sve učesnike javnog diskursa da nam se u ovim nastojanjima priključe na najefikasniji mogući način.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
COD Luna je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
32 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Kontakt
CENTAR ZA ODGOVORNU DEMOKRATIJU LUNA
Ured 1: Trg Slobode 1, 73260 Rudo,
RS, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 058 712 262
mob: 066 912 060
email: [email protected]; [email protected]
Ured 2: Nikole Pašića 1, I. Sarajevo
tel/fax: 057 340 101
mob: 065 40 22 11
email: [email protected]; [email protected]
web: www.codluna.ba
UDRUŽENJE UZBUNJIVAČA U BiH
Ko smo mi
Udruženje uzbunjivača u BiH je organizacija civilnog društva, prva takva organizacija u Bosni i Hercegovini. Udruženje uzbunjivača okuplja osobe koje su u svojim radnim
sredinama primijetile i dokumentirano prijavile korupciju
nadležnim organima, a potom doživjele odmazdu poslodavca. Od osnivanja, početkom 2012. godine, do danas
Uzbunjivači su aktivno učestvovali u izradi nacrta Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju na državnom i
entitetskim nivoima. Udruženje okuplja nekoliko desetina
osoba iz svih profesionalnih segmenata, različitih statusa,
dobi i iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Predsjednica
Udruženja je Višnja Marilović, koja je 2011. prijavila pronevjeru oko 3 miliona KM u JP Centar Skenderija i nakon toga
doživjela odmazdu, koja nije dobila svoj sudski epilog.
Misija
z Zalaganje za adekvatnu legislativu koja će zaštititi lica
koja prijavljuju korupciju u BiH.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje Uzbunjivača je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Udruženje Uzbunjivača u BiH
Avde Smailovića 19, 71000 Sarajevo
mob: 061 564 888
email: [email protected]
web: www.uzbunjivaci.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 33
UG DON PRIJEDOR
Ko smo mi
“DON” je Udruženje građana koje u svojim aktivnostima usmjerenim ka pojedincu, grupama građana i institucijama u saradnji sa drugim organizacijama, koristeći
metode općeg i stručnog osposobljavanja, organizira i
uključuje građane u društvene tokove i ekonomski razvoj
zajednica.
Vizija
Prosvijećen čovjek u centru stabilne socijalno pravne države BiH.
Antikorupcijske
aktivnosti
UG “Don” Prijedor je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Udruženje građana “DON”,
Miloša Obrenovića 18a; 79101 Prijedor
tel/fax: 052 232 155; 052 231 155
email: [email protected]
web: http://www.donprijedor.com/
34 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK I INTEGRACIJE
U BiH
Ko smo mi
Unija za održivi povratak i integracije u BiH je multietnička nevladina organizacija sa specijalnim konsultativnim
statusom pri Ekonomskom i socijalnom savjetu Ujedinjenih nacija (ECOSOC) koja je svoje aktivnosti usmjerila na
najugroženiju kategoriju stanovništva u BiH: povratnike,
izbjeglice i raseljena lica.
Unija (bivši Savez udruženja izbjeglica i raseljenih lica u
BiH) godinama ukazuje na nenamjensko trošenje javnih
sredstava za potrebe održivog povratak na svim nivoima
u BiH. Ukazali smo na problem raspodjele sredstava Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH koja su utrošena
u nenamjenske svrhe, kao što su obnova vjerskih objekata i putne infrastrukture u nepovratničkim naseljima.
Poznato je da smo među prvim nevladinim organizacijama u BiH koja je zajedno sa svojom mrežom od 114 NVO
ukazivala na nenamjensko trošenje novca za održivi povratak.
Unija je poduzela niz aktivnosti informiranjem javosti putem medija, upoznavanja državnih istražnih organa (Državna agencija za istrage i zaštitu), Parlamentarne skupštine BiH, te je pokušala započeti borbu protiv trošenja
ionako oskudnog povratničkog novca.
Misija Unije
Misija Unije je potpuna depolitizacija povratka i stvaranje
uvjeta za održivi povratak izbjeglica i raseljenih lica i njihovu integraciju u društvenu zajednicu.
Unija je u svom dvadesetogodišnjem djelovanju ispunila
svoju misiju.
Antikorupcijske
aktivnosti
Unija za održivi povratak i integracije u BiH je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Mihrivode 29, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: 033 239 604, 033 239 605
fax: 033 273 581
email: [email protected]
web: www.uzopibih.com.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 35
CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Ko smo mi
Centar za razvoj civilnog društva je nevladina, neprofitna, nestranačka građanska organizacija koja će uticati na
razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava.
Naši napori su usmjereni na razvoj civilnog društva, lokalne samouprave, pomoći građanima i razvijanje kulture
nenasilja, afirmaciju i primjenu svih metoda kreativnog
rješavanja sukoba.
Naši ciljevi
Promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina;
Pomoć građanima u širenju modela ponašanja, toleranciji i demokratizaciji društva;
z Podrška u borbi protiv zloupotreba, korupcije i suzbijanje kriminala, narkomanije i drugih pitanja;
z Pružanje pravne pomoći i savjeta pojedincima ili organizacijama čija su ljudska prava povrijeđena;
z Podsticaj i podrška razvoju lokalne samouprave na
principima evropskih vrijednosti;
z Pomoć u promociji znanja o izbornim pravilima, izbornim sistemima, kao i ukupnom značaju izbora;
z Pomoć i podrška mirnog rješavanja sporova – medijacija;
z Promocija zaštite prirode i čovjekove okoline;
z Javna saopćenja i stavovi putem sredstava informiranja;
z Apeli i zakonske inicijative upućene organima vlasti i
zakonodavnim organima.
z
z
Učešće u
antikorupcijskim
projektima/
mrežama
Centar za razvoj civilnog društva je uključen u proces
praćenja Strategije za borbu protiv korupcije (20092014) i antikorupcionih reformi u Bosni i Hercegovini.
Centar za razvoj civilnog društva je i punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa: Nemanjina 60/1, 74000 Doboj, BiH
tel: 035 720 135
mob: 061 644 622
email: [email protected]
web: http://www.crcd-bih.com/
36 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENTAR
Ko smo mi
Omladinski komunikativni centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci, osnovana s ciljem promoviranja vrijednosti civilnog društva koja
djeluje na lokalnom i regionalnom nivou. Edukativnim,
volonterskim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima
izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosimo poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih
mogućnosti.
Ciljevi OKC-a:
z Kroz aktivnosti izgradnje mira i razvoja demokratije raditi na pomirenju i izgradnji građanskog društva;
z Podrška razvoju i izgradnji kapaciteta nevladinih organizacija putem treninga i seminara;
z Promovirati pitanja mladih i aktivnosti nevladinog sektora na našem radiju “Balkan”;
z Razvoj programa za povećanje učešća mladih u procesima donošenja odluka u školi i zajednici;
z Promovirati i razvijati volonterizam i mobilnost mladih
kroz volonterske i partnerske programe;
z Razvoj programa neformalne edukacije i pružanja psihosocijalne podrške u zajednici.
Antikorupcijski
projekti
Predstavljanje antikorupcijskih mjera na univerzitetima u
Bosni i Hercegovini
S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog
društva i vladinih institucija za borbu protiv korupcije na
univerzitetima u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Omladinskim komunikacionim centrom OKC iz
Banje Luke, realizira projekat Uvođenje antikorupcionih
mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.
Projekat se realizirao na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Banjoj Luci tokom 2011. i 2012. godine.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Omladinski komunikacioni centar je i punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 37
Kontakt
Adresa:
Lazarička br. 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
tel/fax: 051 921 592; 921 596
email: [email protected]
web: www.okcbl.org
FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE
Ko smo mi
Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 14 godina dugo iskustvo u kreiranju,
koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske
podrške za različite projekte i programe.
Ciljevi
organizacije
Svrha Fondacije lokalne demokratije je da doprinese
razvoju civilnog društva, podržavajući razvoj ideja koje
promoviraju ljudska prava i razvoj nevladinog sektora
uključenog u demokratizaciju društva, kao i očuvanje prirodne, kulturne, historijske i duhovne vrijednosti Bosne i
Hercegovine.
Antikorupcijske
aktivnosti
Fondacija lokalne demokratije je punopravna članica
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Radićeva 11
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 033 237 240, 236 899
email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
38 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ “UNA”
Ko smo mi
Udruženje Centar za održivi razvoj “Una” je osnovala grupa građana iz Martin Broda i Kulen Vakufa u decembru
2006. godine. Osnivači su djelovali u saradnji sa raznim
organizacijama, pretežno iz Italije, u organiziranju eksperimentalnih aktivnosti “odgovornog turizma”, ljetnih radnih kampova za mlade volontere i revitalizacije ruralne
sredine.
Koncept
održivog razvoja
Koncept održivog razvoja temelji se na tri područja:
Ravnomjernom ekonomskom rastu;
Zaštiti i očuvanju okoliša;
z Poštivanju i unapređenju socijalnih i ljudskih prava.
Iako su na početku isticana prva dva aspekta koncepta,
razvojem ideje sve se veća pažnja posvećivala i jačanju
socijalnog aspekta koncepta.
z
z
Antikorupcijske
aktivnosti
Centar za održivi razvoj “Una” je punopravna članica
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
101 Bojne brigade 20, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
web: www.cor-una.org
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 39
UDRUŽENJE/UDRUGA BH NOVINARI
Ko smo mi
Udruženje/udruga BH novinari je nepolitička, neprofitna
organizacija čiji su članovi novinari, slobodni novinari,
studenti novinarstva i drugi medijski uposlenici čija je
osnovna profesija novinarstvo.
Ciljevi Udruženja Osnovni ciljevi:
BHN
z Zaštititi i poboljšati slobode, prava i odgovornosti novinara kao i zaštititi ugled i dostojanstvo novinarske profesije;
z Poboljšati pravo javnosti da bude informirana o dešavanjima u društvu, kao i pravo svake osobe na slobodu
mišljenja, izražavanja i pristup medijima.
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje/udruga BH novinari je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Kralja Tvrtka 5/5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 033 223 818; 033 443 072
email: [email protected];
web: www.bhnovinari.ba
40 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
FORUM GRAĐANA TUZLA
Ko smo mi
Forum građana Tuzle je vanstranačko udruženje u kojem
se građani okupljaju po slobodnoj volji i individualnom
izboru. Pripadnost bilo kojoj političkoj, nacionalnoj, vjerskoj, socijalnoj, starosnoj ili spolnoj grupi nije prepreka
za djelovanje u Forumu. FGT je otvoren prema svim građanima kojima je stalo do očuvanja i razvoja tradicionalnih demokratskih, urbanih, kulturnih i etičkih vrijednosti
Tuzle i BiH kao multinacionalne i multireligijske građanske sredine.
Ciljevi
organizacije
Forum građana
Tuzla
z Razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života u
Tuzli i BiH;
z Razvijanje osjećanja ljubavi prema gradu i zaštita Tuzle
i njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića;
z Puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici našega grada;
z Očuvanje, zaštita i unapređenje čovjekove okoline u našem gradu;
z Razvoj, afirmacija i očuvanje svih kadrovskih potencijala u našem gradu;
z Afirmacija položaja i statusa mladih u BiH;
z Stvaranje uvjeta za održivi povratak i integraciju povratnika;
z Pokretanje i podrška procesu uspostavljanja, zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima Bosne i Hercegovine;
z Puna ravnopravnost građana, u skladu sa međunarodno pravnim aktima;
z Stvaranje uvjeta za evropske standarde kvalitetnog života i rada;
z Razvijanje multinacionalnih i multireligijskih odnosa u
skladu sa savremenim demokratskim standardima;
z Povezivanje i saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu;
z Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u
saglasnosti sa ciljevima Udruženja.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 41
Antikorupcijske
aktivnosti
Forum građana Tuzle je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ulica hadži Bakir-bega Tuzlića br. 1
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 035 258 075
035 258 076
035 258 079
email: [email protected]
web: www.forumtz.com
INICIJATIVA I CIVILNA AKCIJA - ICVA
Ko smo mi
Inicijativa i civilna akcija - ICVA se zalaže za izgradnju
demokratskog građanskog društva kroz podršku nevladinim organizacijama i građanskim grupama u njihovom
jačanju i aktivnom učešću u razvoju zemlje na lokalnom,
entitetskom i državnom nivou, kroz razmjenu informacija
i saradnju sa nevladinim organizacijama, međunarodnim
organizacijama i vladinim institucijama.
Ciljevi
z Jačanje kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija za
aktivno učešće u razvoju zemlje na lokalnom, entitetskom i državnom nivou;
z Podrška koordinaciji unutar NVO sektora kroz razmjenu informacija i promoviranje smjernica za najviši kvalitet
rada, transparentnost i odgovornost NVO sektora;
z Podrška razvoju mreža nevladinih organizacija radi što
bolje razmjene informacija, partnerstva i efektnijeg zagovaranja stavova nevladinih organizacija prema vlastima i
međunarodnoj zajednici;
z Uspostavljanje aktivnog dijaloga između domaćih i međunarodnih NVO-a, vlasti BiH i međunarodnih organizacija po pitanju razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine;
42 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
z Olakšavanje uspostavljanja partnerstva između NVO
sektora, privatnog sektora i vlasti BiH u određenim oblastima razvoja;
z Zastupanje za i uime nevladinog sektora prema ostalim
sektorima i organizacijama.
Antikorupcijski
projekti
Istraživanje “Identifikacija konkretnih slučajeva korupcije
i kršenja ljudskih prava u oblastima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine u BiH”
– januar 2004.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Inicijativa i civilna akcija - ICVA je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Inicijativa i civilna akcija – ICVA
Radićeva 1
71000 Sarajevo
tel: 033 210 201
fax: 033 668 297
email: [email protected]
web: www.icva-bh.org
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 43
UDRUŽENJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
Ko smo mi
Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova RS
je jedinstvena, interesna, samostalna, vanstranačka, apolitična društvena organizacija.
Neki od ciljeva
Udruženja
z Naučno i empirijsko istraživanje sigurnosnih, socioloških i kriminoloških pojava iz svih oblasti društvenog života;
z Naučno i empirijsko istraživanje izvora oblika i rizika
ugrožavanja sigurnosti moderne države i civilnog društva, uključujući istraživanje pojava terorizma, trgovine
ljudima, organiziranog kriminala, trgovine drogama, i
drugim oblicima kriminaliteta;
z Naučno i empirijsko istraživanje sociopatoloških pojava kao što su alkoholizam, narkomanija, i njihov uticaj na
kriminalitet;
z Razvoj, unapređenje i širenje znanja o civilnom društvu,
zaštiti, sigurnosti, odbrani, policiji, vojsci, službama sigurnosti, obrazovanju, obuci i osposobljavanju pripadnika
službi sigurnosti;
z Povezivanje rezultata naučnih istraživanja sa praktičnom djelatnošću, te doprinos ukupnom povezivanju teorije i prakse iz oblasti sigurnosti, kriminalistike i kriminologije;
z Organiziranje manifestacija naučnog, kulturnog, sportskog, humanitarnog i zabavnog karaktera;
z Organizacija i realizacija programa dodatnog usavršavanja i specijalističke obuke diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova.
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova je
punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Srpska 63, 78000 Banja Luka
tel: 051 309 470
44 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
MREŽA PRAVDE BiH
Ko smo mi
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je novouspostavljena
neformalna mreža 64 nevladine organizacije, koja djeluje
u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava u cilju
podrške efikasnosti, neovisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i kvalitetnog
informiranja, obrazovanja i zastupanja interesa građana
u sektoru pravde.
Ciljevi
Mreža pravde nastoji ostvariti sljedeće pojedinačne ciljeve:
z Podržati razvoj nezavisnog, efikasnog, odgovornog i
zakonitog djelovanja pravosuđa u BiH;
z Doprinijeti harmonizaciji zakonske regulative unutar
BiH i harmonizaciji sa evropskim i međunarodnim konvencijama, te podržati direktnu primjenu međunarodnih
konvencija radi boljeg ostvarivanja ljudskih prava i pravne sigurnosti građana;
z Omogućiti jači uticaj građana na proces donošenja odluka i implementaciju postojećih propisa;
z Unaprijediti položaj i kapacitete organizacija civilnog
društva koja djeluju u sektoru pravde;
z Podržati razvoj svijesti i znanja građana o načinima pristupa pravdi;
z Stvoriti partnerski resursni centar/forum kao podršku
vladavini zakona, pravnoj sigurnosti i jednakosti građana
pred zakonom.
Antikorupcijske
aktivnosti
Mreža pravde BiH je punopravna članica Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini
Saša Madacki
Centar za ljudska prava
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
tel: 033 668 251
fax: 033 668 251
email: [email protected]
web: www.mrezapravde.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 45
UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE MIRA
Ko smo mi
Udruženje za promociju kulture mira je nestranačka, neprofitna organizacija koja je osnovana u septembru 2012.
godine. Udruženje je osnovalo sedam mladih ljudi različitih obrazovnih profila, uglavnom studenata postdiplomskih studija na Univerzitetu u Sarajevu, sa jedinstvenim
stavom da su svjetski mir, pravda i sigurnost nedjeljivi.
Neki od ciljeva
Udruženja
Pomoć pri promociji kulture mira u Bosni i Hercegovini;
Zalaganje za izgradnju stabilnog, sigurnog i na nenasilju zasnovanog društva u BiH;
z Zalaganje za dijalog i izgradnju povjerenja među pojedincima i grupama;
z Promicanje mira kroz obrazovni sistem;
z Zalaganje za zaštitu ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava manjina i siromašnih osoba kao i brigu o
ugroženim kategorijama društva;
z Rad na promociji vjerskih sloboda i međuetničke
tolerancije.
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje za promociju kulture mira je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Čekaluša 57, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
facebook page: http://www.facebook.com/upkm.sa?ref=hl
z
z
46 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UG “JUSTICIA”
Ko smo mi
UG “Justicia” osnovano je s ciljem promicanja interesa
građana u pogledu unapređenja demokratije i zaštite ljudskih prava, kao i pružanja pravne i svake druge pomoći
pojedincima u cilju ostvarivanja njihovih prava.
Antikorupcijske
aktivnosti
Istraživanje nepotizma i političke korupcije, odnosno nezakonitog zapošljavanja u institucijama, ustanovama, javnim preduzećima itd., na području Tuzlanskog kantona, i
njegovo prezentiranje javnosti.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
UG “Justicia”je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
UG “JUSTICIA” Srebrenik
Zlatnih ljiljana bb, 75350 Srebrenik, Bosna i Hercegovina
tel: 062 974 505
email: [email protected]
ZAKLADA/FONDACIJA “INTERPRIMUS” TUZLA
Ko smo mi
Naš zadatak jeste ispraviti greške, urgirati, intervenirati i,
naravno, izvršiti pritisak na domaće nositelje osiguranja,
koji otvaraju put do bržeg donošenja rješenja, mnogobrojnih mirovina/penzija koje naši penzioneri/umirovljenici sa zebnjom iščekuju.
Cilj
Cilj Zaklade jeste pomoć građanima Bosne i Hercegovine
u ostvarivanju ljudskih, građanskih i materijalnih prava u
zemljama regije.
Antikorupcijske
aktivnosti
Zaklada/Fondacija “Interprimus” je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa: Zaklada/Fondacija “Interprimus”
Rudarska 61, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
tel: 035 311 340, 035 311 341
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 47
HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U
REPUBLICI SRPSKOJ
Ko smo mi
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je
nepolitičko, nezavisno, nevladino i neprofitabilno udruženje građana koje je od svog osnivanja posvećeno promociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu.
Organizacija je, također, svoje aktivnosti usmjerila na
edukaciju građana, posebno mladih, o temeljnim vrijednostima na kojima su zasnovana ljudska prava, kao i
oblast tranzicione pravde.
Ciljevi
Glavni ciljevi Helsinškog odbora u RS-u su:
z Sistematsko praćenje stanja ljudskih prava u RS, BiH i
regiji;
z Uspostavljanje baze podataka o kršenju ljudskih prava;
z Predlaganje konkretnih mjera za poboljšanje stanja
ljudskih prava;
z Pružanje stručne i konkretne pomoći za žrtve kršenja
ljudskih prava;
z Uspostava saradnje sa svim zainteresiranim stranama
koje nastoje da poboljšaju stanja ljudskih prava.
Antikorupcijski
projekti
z Znanje bez korupcije
S ciljem jačanja kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni
i Hercegovini i smanjenju korupcije na visokoškolskim
ustanovama, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj realizira projekat pod nazivom “Univerzitet
bez korupcije”, koji je podržan od strane Centra civilnih
inicijativa (CCI).
z Zajedno protiv korupcije
Helsinški odbor za ljudska prava je počeo realizaciju projekta “Zajedno protiv korupcije”, čiji je cilj da doprinese
povećanju transparentnosti, efikasnosti i kvaliteta medicinskih usluga u Opštoj bolnici “Sveti Vračevi” u Bijeljini, kako bi se utvrdila sistemska rješenja u svrhu zaštite
prava pacijenata i smanjila percepcija da je korupcija u
zdravstvu društveno prihvatljiva.
48 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je
punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
ul. Račanska 31 76300 Bijeljina,
Bosna i Hercegovina
P.O. Box 126
tel: 055 419 274
fax: 055 210 851
email: [email protected]
web: http://www.helcommrs.org/
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Ko smo mi
PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju različitosti unutar društva. Radi za pojedince i grupe
u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.
Sarađuje sa svim organizacijama iz nevladinog sektora,
institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima vlasti
unutar same države, fondovima i agencijama izvan BiH
koje dijele iste ciljeve i vrijednosti kao i pojedincima koji
imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže one
ideje, ciljeve i vrijednosti za koje se zalaže i sama organizacija.
Misija
PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998. koja radi na razvoju demokratskog društva
kroz:
Zaštitu i promociju ljudskih prava;
Omladinski rad u zajednici;
z Društveno obrazovanje;
z Izgradnju mira;
z Međusektorsku saradnju i podršku omladinskim inicijativama;
z Promociju EU integracija.
z
z
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 49
Antikorupcijske
aktivnosti
PRONI Centar za omladinski razvoj je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Mehmedagića 24, 76100 Distrikt Brčko, BiH
email: [email protected]
tel: 049 217 695
fax: 049 217 695
web: http://www.pronibrcko.ba
OMLADINSKI SAVJET BIJELJINA
Ko smo mi
Omladinski savjet Bijeljina je asocijacija omladinskih organizacija Bijeljine, čiji su položaj i uloga definirani Zakonom o omladinskom organiziranju.
Kao krovna omladinska organizacija u svom članstvu
okuplja lokalne omladinske organizacije, sa ciljem predstavljanja i zastupanja njihovih interesa pred institucijama Republike, općinskim institucijama, pri međunarodnoj saradnji i dr.
Vizija
Naša vizija je da OSBN bude dobro organizirana asocijacija omladinskih organizacija sa lokalnom, regionalnom i
republičkom prepoznatljivošću i uticajem, koja će sa kvalitetno razvijenom strukturom i snažnim članicama biti ravnopravan partner vladinim institucijama kao i općinskim
institucijama u rješavanju problema i potreba mladih.
Antikorupcijske
aktivnosti
Omladinski savjet Bijeljina je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Omladinski savjet Bijeljina
Patrijarha Pavla br. 1, 76300 Bijeljina, BiH/RS
tel/fax: 055 203 381
email: [email protected]
https://sites.google.com/site/osbijeljina
50 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU
Ko smo mi
CGS je prva nevladina organizacija osnovana u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini koja je počela raditi na poticanju poštivanja ljudskih, građanskih i manjinskih prava,
te promicanju međuetničke saradnje i podupiranju demokratskih procesa u BiH.
Cilj organizacije
Centar za građansku suradnju je nevladina, neprofitna,
vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog
sudjelovanja građana u životu zajednice.
Antikorupcijske
aktivnosti
Centar za građansku suradnju je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Centar za građansku suradnju
Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova)
80101 Livno, Bosna i Hercegovina
tel: 034 202 770
fax: 034 202 770
email: [email protected]
web: www.cgs-livno.net
SAVJET MLADIH SREBRENICE
Ko smo mi
Savjet mladih Srebrenice je osnovan 2003. godine, kao
NVO i krovna asocijacija omladinskih organizacija i grupa
koje djeluju na području naše općine i broji 15 članica.
Savjet svojim radom i djelovanjem razvija omladinski aktivizam i doprinosi unapređenju položaja mladih u društvu. Rad Savjeta ima jako uporište u omladinskoj politici
i politikama mira i nenasilja. Kroz omladinski aktivizam
djelujemo na području edukacija, istraživanja, umjetnosti, kulture i sporta, kreirajući snažne platforme za zdravu lokalnu zajednicu. Svim srcem vjerujemo u otvorenu i
uspješnu saradnju sa organizacijama i individuama koje
rade za pozitivne društvene promjene u BiH i svijetu.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 51
Vizija
Perspektivno i tolerantno društvo koje poštuje osnovne
ljudske vrijednosti i podstiče aktivnu i pokretačku ulogu
mladih u društvu. Omladinski centar vidimo kao mjesto
od institucionalnog značaja za omladinsko organiziranje,
a Savjet kao partnera relevantnim institucijama i svim državnim sektorima odgovornim za rad za/sa mladima.
Antikorupcijski
projekti
Organizacije civilnog društva općine Srebrenica: Savjet
mladih Srebrenice kao nosilac Inicijative, Udruženje “Prijatelji Srebrenice” i NVO “Sjaj” Potočari, pokrenule su u
saradnji sa Misijom OSCE BiH Inicijativu za nadgledanje
rada općinskih organa upravljanja, čiji fokus je nadgledanje poštivanja i primjene Etičkog kodeksa od strane
SO Srebrenica. Jedan od segmenata praćenja je bila i
zabrana mita i korupcije, odnosno da li odbornici iznose
optužbe za mito/korupciju, da li su prozvani zbog mita/
korupcije i da li postoje podnijete prijave.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
Savjet mladih Srebrenice je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Savjet mladih Srebrenice
Omladinski centar Srebrenica
Maršala Tita 1, 75430 Srebrenica
tel: 056 441 011
fax: 056 911 405
email: [email protected],
[email protected]
web: www.ossrebrenice.ba
52 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
DEMOKRATSKI CENTAR “NOVE NADE”
Ko smo mi
Demokratski centar “Nove Nade” kao nevladina, neprofitna i vanstranačka organizacija počeo je sa radom u novembru 1997. godine.
DC je počeo sa radom sa ciljem podrške demokratskim
promjenama, da bi se smanjila izolacija ovog dijela BiH,
dala podrška mladima, razvoju NVO-a, informiranju i povezivanju sa drugim dijelovima BiH.
Ciljevi
organizacije
z
Antikorupcijski
projekti
Projekat: Antikorupcija, (ankete, radioemisije, javne tribine, distribucija materijala o korupciji...)
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
DC Nove Nade je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Demokratski centar Nove Nade,
502. Viteške brigade 11, 77000 Bihać
tel: 037 221 403
fax: 037 221 403
z
Razvoj demokratskog društva;
Jačanje civilnog društva.
SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO
“PROSVJETA” MOSTAR
Ko smo mi
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Mostar
Antikorupcijske
aktivnosti
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Mostar
je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa
Maršala Tita 178, 88000 Mostar
tel: 036 552 905
mob: 063 433 970
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 53
UDRUŽENJE GRAĐANA POLJOPRIVREDNIKA
“AGRORAZVOJ”
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje građana poljoprivrednika “Agrorazvoj” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Udruženje građana poljoprivrednika “Agrorazvoj”
Ulaz B, 1. sprat, 75000 Tuzla
tel: 035 619 206
mob: 061 956 555
email: [email protected]
UDRUŽENJE “FORUM ŽENA” BRATUNAC
Ko smo mi
Udruženje “Forum žena” Bratunac je dobrovoljno, demokratsko, nevladino, udruženje žena koje djeluje na području općine Bratunac istočne BiH (RS), sa ciljem da
očuva, definira i pomaže u rješavanju problema i potreba
žena i porodice u društvu, a naročito u oblasti politika:
pravnih, socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih,
kao i u oblasti javnog života.
Ciljevi
z Promoviramo i podstičemo kod žena i djevojaka važnost uključivanja u ženski aktivizam i politiku te im omogućavamo sticanja novih znanja i vještina;
z Podižemo svijest o važnosti podjednakog učešća žena
i muškaraca kod donošenja odluka u: porodici, lokalnoj
zajednici i politici;
z Razvijamo zajednicu kroz obrazovanje mladih o feminističkim stavovima i principima;
z Sarađujemo sa srodnim ženskim organizacijama i mrežama lokalno i regionalno;
z Sarađujemo sa lokalnim i entitetskim vladama kako bi
se povećao nivo demokratije i kvalitetnijeg života u zajednici.
54 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje “Forum žena” Bratunac je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ulica Kosovska bb
75420 Bratunac, Bosna i Hercegovina
tel: 056 411 143
056 411 168
mob: 065 813 850
email: [email protected]
web: http://www.forumzena.org/
AKCIJA CIVILNOG DRUŠTVA ACD
Ko smo mi
Udruženja “Akcija civilnog društva” osnovano je krajem
2012. godine u Sarajevu s ciljem da kroz praćenje rada
organa jedinica lokalne samouprave i drugih institucija
vlasti na svim nivoima postigne njihovu veću odgovornost i kvalitetnije upravljanje javnim poslovima.
Ciljevi
organizacije
z Izgradnja modernog bosanskohercegovačkog društva
kroz vladavinu prava;
z Izgradnja i razvoj civilnog društva kroz razvoj i jačanje
lokalne zajednice;
z Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
z Podizanje nivoa svijesti građana o značaju, mjestu i
njihovoj ulozi i ulozi organizacija civilnog društva prilikom donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave
i uključivanje građana u aktivno učešće u radu lokalne
zajednice.
Bitniji ciljevi su:
z Podizanje nivoa odgovornosti u radu organa uprave i
institucija vlasti na svim nivoima;
z Uspostava stalne i aktivne dvosmjerne komunikacije
između građana i organa uprave u cilju rješavanja problema;
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 55
z Podrška i pomoć provođenju aktivnosti na suzbijanju
korupcije, kriminala i diskriminacije u javnim ustanovama
i institucijama vlasti u BiH, s ciljem jačanja odgovornosti
i transparentnosti u njihovom radu;
z Saradnja sa drugim udruženjima civilnog društva koja
se bave istim ciljevima, u cilju obostranog razvoja.
Antikorupcijske
aktivnosti
Akcija civilnog društva je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa: Ćemaluša 7, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
mob: 062 922 696
email: [email protected]
web: www.akcijacivilnogdrustva.ba
SAVEZ DOBROTVORNIH DRUŠTAVA
“MERHAMET”
Ko smo mi
Savez dobrotvornih društava “Merhamet” predstavlja
savremeno organizirano dobrotvorno društvo koje bogatom, cjelovitom sadržinom i strukturom svoje djelatnosti obuhvata mnoge esencijalne komponente života
Bošnjaka.
Neki od
ciljeva SDD
“Merhamet”
Pružanje socijalne pomoći ugroženom stanovništvu;
Stipendiranje darovitih učenika i studenata lošeg imovinskog stanja;
z Podsticanje zbrinjavanja napuštene djece, osnivanje
pogodnih domova za smještaj i odgajanje djece bez roditelja;
z Razvijanje smisla za kvalitetniji život u pogledu zdravlja
i socijalnog ponašanja.
Antikorupcijske
aktivnosti
Savez dobrotvornih društava “Merhamet” je punopravni
član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
z
z
56 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Kontakt
Savez dobrotvornih društava “Merhamet” u Bosni i
Hercegovini
Ul. Kralja Tvrtka br. 21
71000 Sarajevo
tel/fax: 033 445 710
email: [email protected]
Savez dobrotvornih društava “Merhamet” Kiseljak
Josipa bana Jelačića
71250 Kiseljak
mob: 066 868 798
email: [email protected]
UHO “RUHAMA” ZENICA
Ko smo mi
Udruženje Humanitarna nevladina organizacija (UHO/
NVO) “Ruhama” je jedina organizacija/ustanova za zdravstvenu i palijativnu njegu na području Ze-do kantona.
Antikorupcijske
aktivnosti
UHO “RUHAMA” Zenica je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa
Zije Dizdarevića 30, 72000 Zenica
tel: 032 246 665
email: [email protected]
web: http://www.ruhama-bih.org/
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 57
SRPSKI OMLADINSKI SAVEZ “S.O.S.” BRČKO
Ko smo mi
“S.O.S.” Brčko je nezavisno, nevladino i neprofitabilno
udruženje građana koje svojom djelatnošću pomaže i
doprinosi poboljšanju položaja mladih na socijalnom,
ekonomskom, humanitarnom, kulturnom, sportskom,
tehnološkom, kao i drugim poljima, zasnivajući se na demokratskim i vanstranačkim principima.
Ciljevi
Ciljevi našeg centra su:
Afirmacija mladih ljudi i njihovo angažiranje u društvu;
Zaštita i promocija prava djece i mladih;
z Saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i
organizacijama;
z Ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti i uključivanje mladih u proces donošenja odluka, te konstruktivno osmišljanje slobodnog vremena mladih.
z
z
Antikorupcijske
aktivnosti
“S.O.S.” Brčko je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Episkopa Nikolaja Velimirovića br. 9
Distrikt Brčko, BiH 76100
fax: 049 218 524
mob: 065 621 617
email: [email protected]
58 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE BORACA ORGANIZATORI OTPORA
KRAJINE “SOVE KRAJINE”
Ko smo mi
Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine “Sove Krajine” osnovano je 22.12.2010. godine kao nevladino, nestranačko udruženje prema principu mreže na regionalnom i kantonalnom nivou Krajine, kao jedinstvena cjelina
osnovnih općinskih organizacija koji u njoj djeluju.
Misija Udruženja je organiziranje otpora protiv svih zala
u društvu, izgradnja demokratskog građanskog društva
utemeljenog na slobodama i građanskim pravima. Služi
u predstavljanju zajedničkih interesa i vršenja određenih
društvenih poslova.
Ciljevi
Jačanje Udruženja stručnim kadrom;
Djelovanje na svim područjima kod ostvarivanja osnovnih i dodatnih ljudskih prava na kategoriju boraca organizatora otpora po konvencijama i zakonskim normama;
z Pružanje savjetodavne pomoći svim pripadnicima boračke populacije organizatora otpora;
z Uključenje u federalne saveze i mreže na nivou BiH;
z Medijska prezentacija rada Udruženja;
z Izrada i distribucija promotivnih materijala;
z Izrada pisanih projekata, projektnih predloga, radi rješavanja socijalnih i statusnih pitanja nadležnim organima
radi njihovog rješavanja;
z Uspostaviti mrežu (savez) svih boračkih organizacija
koji djeluju u USK i regiji Krajine;
z Primjene standarda i sistema osiguranja kvaliteta neriješenih pitanja boračke populacije. U tom smislu izradit
ćemo strateški plan za naredni period koji će biti vodilja
za daljnji razvoj i napredak.
z
z
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine ”Sove Krajine” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ostrožac na Uni bb, 77228 Cazin, Bosna i Hercegovina
tel: 037 531 154
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 59
CENTAR ZA INFORMATIVNU
DEKONTAMINACIJU
Ko smo mi
Centar za informativnu dekontaminaciju (CID) je neprofitna nevladina organizacija koja djeluje u sferi medija:
naši medijski proizvodi su: časopisi, TV emisije i online
sadržaji (web portal BUKA www.6yka.com).
Misija
Dekontaminacija informativnog prostora u Bosni i Hercegovini.
Antikorupcijske
aktivnosti
Centar za informativnu dekontaminaciju kroz svoj medijski proizvod BUKA a koji se sastoji od web portala, TV
emisija te štampanog magazina pokušava da nudi alternativne komentare i tumačenja trenutne političke situacije u zemlji. BUKA koristi svoje medijske platforme kao
učinkovite i efektivne alate za borbu protiv korupcije, s
posebnim naglaskom na pitanja u vezi sa korupcijom u
lokalnim zajednicama.
Ostale
antikorupcijske
aktivnosti
Centar za informativnu dekontaminaciju je punopravni
član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Aleja Sv. Save 24
78000 Banja Luka, RS
Bosna i Hercegovina
tel: 051 222 210
fax: 051 222 210
email: [email protected]
[email protected]
60 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE ŽENA “DUVANJKE”
TOMISLAVGRAD
Ko smo mi
Udruženje žena “Duvanjke” postoji već 12 godina i bavi
se podrškom razvoja ženskog preduzetništva.
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje žena “Duvanjke” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Bana Kulina, 80240 Tomislavgrad
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
VIJEĆE MLADIH OPĆINE CAZIN
Ko smo mi
Vijeće mladih općine Cazina je krovna organizacija četiri omladinska udruženja koja djeluju na prostoru općine
Cazin, a čiji je jedan od osnovnih zadataka da jača sudjelovanje mladih u društvenom životu, kao i da poveća
informiranost mladih, ne samo o njihovim pravima i obavezama nego i mogućnostima koje im se nude u radu sa
mladima i omladinskom radu.
Ciljevi
Jačanje uključenja mladih u društveni život zajednice;
Saradnja između članica Vijeća mladih i organa lokalne
uprave;
z Promocija rada s mladima i omladinskog rada;
z Popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima;
z Poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u općini Cazin;
z Organizacija konferencija, stručnih seminara, savjetovanja, predavanja i sl.;
z Izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz
oblasti rada sa mladima i omladinskog rada;
z Organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i prijedloga za unapređenje položaja mladih;
z Saradnja Vijeća mladih s drugim općinskih vijećima
mladih, kao i s vijećima mladih na višim nivoima.
z
z
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 61
Antikorupcijske
aktivnosti
Vijeće mladih općine Cazin je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ulica Cazinskih brigada bb,
77220 Cazin, Bosna i Hercegovina
tel: 037 512 120
email: [email protected]
NANSEN DIJALOG CENTAR SARAJEVO
Ko smo mi
Nansen dijalog centar Sarajevo je neprofitna, nevladina
organizacija, koja promoviranjem dijaloga između različitih grupa - etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i
interesnih - nastoji razvijati demokratske prakse, te doprinositi prevenciji i rješavanju sukoba mirnim putem u
Bosni i Hercegovini.
Ciljna grupa
Projekti koje NDC Sarajevo radi usmjereni su na grupe
koje često imaju presudan uticaj na situaciju u lokalnoj
zajednici u pogledu procesa demokratizacije, poštivanja
ljudskih prava, tolerancije i pomirenja. To su:
z Lokalne vlasti (općinski radnici, gradonačelnici, službenici);
z Nastavno osoblje;
z Političke stranke;
z Povratnici i izbjeglice;
z Mladi.
Antikorupcijske
aktivnosti
Nansen dijalog centar Sarajevo je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Hakije Kulenovića br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
tel: 033 556 846
fax: 033 556 845
email: [email protected]
web: http://www.nansen-dialogue.net/
62 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BRČKO
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje za zaštitu potrošača Brčko je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na
borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Marka Marulića 17,
76100 Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
UDRUŽENJE ALTRUISTA “ISPOČETKA”
Antikorupcijske
aktivnosti
Kontakt
Udruženje altruista “Ispočetka” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Adresa:
Emerika Bluma 15, 71000 Sarajevo
tel: 061 745 889
email: [email protected]
NVO “MERHAMET” DOBOJ
Ko smo mi
NVO “Merhamet” je neprofitna vanstranačka organizacija koja je počela sa radom 5.10.1992. godine i djeluje kao
Osnovni odbor Regionalnog odbora Banja Luka.
Misija
Jačanje civilnog društva i stvaranje uvjeta za bolji život
svih građana lokalne zajednice bez obzira na njihovu nacionalnu i drugu opredijeljenost.
Misiju ostvarujemo javnim zagovaranjem, edukacijom,
pružanjem medicinske pomoći, realizacijom programa
humanitarne pomoći i drugih usluga njegujući i jačajući
partnerske odnose sa drugim NVO-ima i vladinim institucijama.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 63
Antikorupcijske
aktivnosti
NVO “Merhamet” Doboj je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Kralja Aleksandra 17, 74000 Doboj
tel: 053 226 886
email: [email protected]
UDRUŽENJE GRAĐANA I RASELJENIH LICA
ILIJAŠ
Antikorupcijske
aktivnosti
UGRL za povratak Ilijaš je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Podlugovi bb, 71360 Ilijaš, Bosna i Hercegovina
mob: 061 234 039
UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK ROMA
Antikorupcijske
aktivnosti
Unija za održivi povratak Roma je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Ivana Franje Jukića 2, 71000 Sarajevo
email: [email protected]
64 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
NVO BOSPO
Ko smo mi
BOSPO je neovisna, multietnička nevladina organizacija. Osnovana je 1995. godine od strane Danskog savjeta
za izbjeglice (DRC). Od tada BOSPO pruža edukativnu,
psihosocijalnu, ekonomsku i pravno-informativnu pomoć
građanima u BiH i šire.
Neke od aktivnosti BOSPO-a uključivale su razvoj i promociju priručnika i koncepta javnog zagovaranja, izdavanje novina i publikacija, osiguravanje obuke i podrške
nevladinim organizacijama i grupama u zajednici.
BOSPO je također inicirao program mikrokreditiranja za
žene poduzetnice niskih primanja, osiguranje psihosocijalne i edukativne podrške za raseljene žene i djecu, i vodio 13 informativno-pravnih centara na području BiH.
Ciljevi
Ciljevi BOSPO-a:
z Osnažiti neformalne građanske grupe, vladin i nevladin
sektor osiguravajući obuku i podršku u cilju pokretanja
demokratskih promjena;
z Pružiti podršku marginaliziranim grupama i zajednicama aktivnim uključivanjem u razvojne inicijative;
z Pokrenuti i podržati procese koji vode ka unapređenju
kvaliteta života građana, koristeći i razvijajući vlastite potencijale.
Antikorupcijske
aktivnosti
BOSPO je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
BOSPO
Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12)
Ulaz B, 1. sprat, 75000 Tuzla
tel/fax: 035 247 600, 247 601
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 65
H.O.O. OMLADINSKI CENTAR TREBINJE
Ko smo mi
Omladinski centar Trebinje sa sjedištem u Trebinju je humanitarna, omladinska, nezavisna, nevladina, neprofitna
organizacija koja na teritoriji općine Trebinje i šire svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja mladih u socijalnom, humanitarnom, kulturnom, obrazovnom i drugim poljima djelatnosti, a sve to na javnom,
vanpolitičkom i vanstranačkom principu.
Ciljevi
Programski ciljevi centra su:
z Edukacija građana iz različitih oblasti;
z Obrazovanje i zapošljavanje ljudi;
z Razvoj grada i regije;
z Saradnja sa općinskim i državnim organima u iznalaženju rješenja za probleme mladih;
z Očuvanje vjere i tradicije;
z Poštivanje i njegovanje ljudskih prava;
z Promocija, prezentacija i usvajanje zakona i mehanizama Evropske unije;
z Repatrijacija izbjeglih i raseljenih lica te stvaranje što
boljih uvjeta za njihov povratak u lokalnu zajednicu;
z Evropska integracija Bosne i Hercegovine;
z Bolja medijska informiranost građana;
z Prevencija spolno prenosivih bolesti i bolesti ovisnosti;
z Saradnja sa drugim organizacijama, povezivanje i partnerstvo;
z Razvoj kulturnog i sportskog života;
z Razvoj ekološke svijesti građana;
z Ostale aktivnosti.
Antikorupcijske
aktivnosti
H.O.O. Omladinski centar Trebinje je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
H.O.O. Omladinski centar Trebinje
Kralja Petra I Oslobodioca 28, 89101 Trebinje, RS, BiH
tel: 059 273 340
fax: 059 273 341
email: [email protected]; [email protected]
http://www.omladinskicentar.org
66 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE POTROŠAČA KANTONA
SARAJEVO
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje potrošača Kantona Sarajevo je punopravni
član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Nerkeza Smajlagića 5, 71000 Sarajevo
mob: 061 905 035
email: [email protected]
NUKLEUS BANJA LUKA
Antikorupcijske
aktivnosti
NUKLEUS je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Živojina Mišića 51,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
mob: 065 614 346
UG “LOVOR” MOSTAR
Antikorupcijske
aktivnosti
UG “Lovor” je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Kralja Tomislava 8
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 67
UDRUŽENJE DJECA - STUBOVI SVIJETA
Ko smo mi
Već nekoliko godina radimo sa osnovcima i srednjoškolcima u Sarajevu i Tuzli po pitanju prevencije korupcije.
Program realiziramo kroz tribine u školama.
Vizija
Odgoj djeteta je najkompleksniji i najvažniji zadatak čovječanstva, sve ostalo je nadgradnja.
Antikorupcijski
projekti
Udruženje Djeca - Stubovi svijeta već nekoliko godina
radi sa osnovcima i srednjoškolcima u Sarajevu i Tuzli po
pitanju prevencije korupcije. Ovaj program se realizira
kroz organiziranje tribina u školama.
Ostale
antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje Djeca - Stubovi svijeta je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Braće Begića 38, 71000 Sarajevo, BiH
email: [email protected]
FORUM GRAĐANA ZENICE
Ko smo mi
Forum građana Zenice je nevladina, nestranačka, multinacionalna, neprofitna organizacija dobrovoljno udruženih građana Zenice, koja svoju djelatnost i programsku
orijentaciju temelji na implementaciji odredbi Evropske
povelje o lokalnoj samoupravi i zakona koji reguliraju pitanja lokalne samouprave u FBiH i državi BiH.
Cilj Udruženja
Cilj Udruženja je da svojom ukupnom aktivnošću građanima Zenice osigura što neposredniji uticaj na organe vlasti u općini, kantonu i šire, da ostvare uticaj kod
formulacija i donošenja zakona i drugih akata kojima se
reguliraju oblasti od interesa za građane, te da postupci
kod donošenja i sadržaji spomenutih akata budu dostupni javnosti. Navedeni postupci trebaju osigurati što veći
stepen participacije građana u vlasti, lokalnoj i mjesnoj
samoupravi.
68 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Antikorupcijske
aktivnosti
Forum građana Zenice je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Bulevar Kulina Bana 28 D
72000 Zenica
tel: 032 241 735
fax: 032 241 735
email: [email protected]
UDRUŽENJE LOGORAŠA IZ ZENICE
Ko smo mi
Udruženje koje će kroz implementaciju i realizaciju različitih programskih aktivnosti poboljšati status svojih članova u svim segmentima života i rada.
Misija
Okupljanje preživjelih logoraša te institucionalno rješavanje statusnih pitanja.
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje logoraša iz Zenice je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Trg BiH 6
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 69
AKCIJA GRAĐANA ZENICA
Ko smo mi
Akcija građana (AG) promovira i prakticira kritičku misao, te motivira i uključuje građanstvo u u procese i odluke koje direktno utiču na njihove živote. Vjerujemo da
kroz kritičku misao građani insistiraju na odgovornosti u
radu javne uprave i političkih elita.
Registrirani smo kao nezavisno, nestranačko, nevladino
i neprofitno udruženje. Naše članice i članovi su građani
koji su shvatili da je krajnje vrijeme da se nesposobne i
korumpirane političke strukture koje nas godinama vode
u socijalnu, ekonomsku i privrednu propast, konačno pozovu na odgovornost.
Ciljevi
Naši osnovni ciljevi su:
z Vraćena moć građanima;
z Probuđena građanska svijest i aktivizam;
z Izgrađeno aktivno i odgovorno javno mnijenje;
z Uspostavljena vlast odgovorna prema građanstvu.
Antikorupcijske
aktivnosti
Akcija građana je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
email: [email protected]
SAVJET POTROŠAČA BPK GORAŽDE
Antikorupcijske
aktivnosti
Savjet potrošača BPK Goražde je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Seada Sofovića-Sofe 9
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: 038 220 240
email: [email protected]
70 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UG NARKO-NE
Ko smo mi
Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE radi na
problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja ovisničkog ponašanja i unapređenja zdravlja mladih u bh.
društvu.
Misija
Težište djelovanja usmjereno je na uzroke ovisnosti te
na jačanje zaštitnih faktora zdravog razvoja djece i mladih. UG NARKO-NE educira i podržava srednjoškolce i
studente iz cijele BiH kako bi putem volonterskog angažmana smanjili rizik od nastanka ovisnosti te promovirali
zdrav način života u svojim zajednicama. Kroz programe
neformalnog obrazovanja educiramo i stručne suradnike
iz partnerskih vladinih i nevladinih organizacija koji podržavaju i prate rad volontera.
Antikorupcijske
aktivnosti
UG NARKO NE je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
UG NARKO-NE
Josipa Vancaša 21/2 (sjedište: Zagrebačka 18)
71000 Sarajevo
tel: 033 215 088
033 223 333
fax: 033 223 285
email: [email protected], [email protected]
web: www.narkone.org
UG “RUKA RUCI” BIHAĆ
Antikorupcijske
aktivnosti
UG “Ruka ruci” Bihać je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na
borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Dr. Ivana Ljubijankića 56, 77000 Bihać
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 71
FONDACIJA “CURE”
Ko smo mi
Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.
Organizirajući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć
žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postale pokretačice društvenih promjena u BiH i svijetu.
Vizija
Fondacija CURE teži da ravnopravnost spolova u BiH i
svijetu bude priznata i zastupljena u svakom društvenom
segmentu (kako privatnom, tako i javnom), da pozitivne
društvene promjene budu ostvarene zajedničkim naporima i suradnjom svih pojedinaca i organizacija koje rade
na osiguravanju prakticiranja ljudskih prava, da se žene
aktiviraju u razvoju društva kroz pozicije u procesima odlučivanja, kao i putem kreativnog izražavanja.
Antikorupcijske
aktivnosti
Fondacija “Cure” je punopravna članica Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Fondacija CURE
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 033 264 420
email: [email protected]
72 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UG ToPeeR
Ko smo mi
UG ToPeeR je osnovano 2002. godine i svoje aktivnosti
usmjerava na rad u zajednici.
Misija
Misija organizacije je djelovanje u afirmaciji i stvaranju
uređene zajednice čiji članovi imaju jednake mogućnosti
za društvenu uključenost, ekonomsku pravednost i ekološku odgovornost.
Antikorupcijske
aktivnosti
Naša organizacija je imala i ima ambiciju da postane
respektabilan partner domaćih institucija i međunarodnih organizacija u BiH kada su u pitanju antikorupcijske
aktivnosti i kampanje, pa smo pokrenuli inicijativu i bili
jedan od osnivača formiranja “Veselih ambasadora” - organizacije koja bi okupljala mlade kako bi promovirali
alternativni pristup antikorupcijskoj borbi koji uključuje
preventivne aktivnosti, edukacije o temi korupcije, pomoć građanima u razumijevanju fenomena korupcije, uz
govor jezikom razumljivim običnim građanima.
Ostale
antikorupcijske
aktivnosti
UG ToPeeR je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Vidovdanska 43
74000 Doboj
Republika Srpska, BiH
tel: 053 205 370
fax: 053 205 372
email: [email protected],
[email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 73
CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA UNSA
Ko smo mi
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu je organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu osnovana sa
osnovnom idejom da se Univerzitet kvalitetno i stručno
organizira za ostvarivanje međunarodno priznatih ljudskih prava.
Misija
Misija Centra je da doprinosi ostvarivanju međunarodno
priznatih ljudskih prava, što se osigurava putem informiranja i osiguravanja potrebne dokumentacije, podučavanja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja,
te izdavanja odgovarajućih publikacija.
Antikorupcijske
aktivnosti
Centar za ljudska prava UNSA je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Centar za ljudska prava
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 033 668 251
email: [email protected]
UG “STOP MOBBING”
Ko smo mi
UG “Stop mobbing” je nevladino, neprofitno, nestranačko
udruženje građana, koje se kroz partnerstvo sa vlastima,
institucijama, neprofitnim sektorom putem promocije
i edukacije zalaže za razumijevanje i poštivanje ljudskih
prava, navedenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima
Ujedinjenih nacija, Evropskoj deklaraciji za zaštitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda, drugim međunarodnim deklaracijama i konvencijama, te Ustavu Bosne i Hercegovine.
Naši napori usmjereni su prema izgradnji civilnog društva,
unapređenju kvaliteta života i položaja radnika, pomoći u
jačanju svijesti građana, posebno ugrožene grupe - radnika. Govorimo o mobbingu kao novoj civilizacijskoj bolesti,
afirmaciji i primjeni kreativnog razrješenja konflikta putem seminara, okruglih stolova, drugih javnih događaja.
74 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Neki od ciljeva
UG “Stop
mobbing”
Ciljevi Udruženja su:
Antikorupcijski
projekti
z
Korupcija u zdravstvu - “Zajedno protiv korupcije”;
z
Korupcija i mobbing, staro ime za nove probleme.
Druge
antikorupcijske
aktivnosti
UG “Stop mobbing” je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Udruženje građana Republike Srpske - “Stop mobbing”
Dušanova 18, 89101 Trebinje, Bosna i Hercegovina
tel: 065 822 719
email: [email protected]
web: http://www.stop-mobbing.org
- Naučno i stručno djelovanje na otkrivanju i pružanju pomoći žrtvama mobbinga;
- Povezivanje organizacije s medijima i upoznavanje sa
problemom mobbinga. Mediji su moćan instrument komunikacije nevladinih organizacija s javnošću. Ova saradnja pomaže da se privuku potencijalni saradnici, volonteri i potencijalni izvori sredstava;
- Uključivanje javnost i lobiranje kod relevantnih faktora u
društvu za podršku i rad na ovom društvenom pitanju;
- Preko ovog Udruženja vršila bi se: promocija Zakona
o radu i zaštita radnika, te provodili psihosocijalni programi;
- Pomoć u jačanju svijesti građana, posebno ugrožene
grupe – radnika, o mobbingu kao novoj civilizacijskoj bolesti;
- Promocija Zakona o ravnopravnosti spolova i njegove
primjene u praksi;
- Poboljšanje položaja građana na radu i u drugim aktivnostima;
- Smanjenje svih oblika nasilja prema ženama.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 75
FISKALNI MONITOR U BiH
Ko smo mi
Fiskalni monitor u BiH je servis koji prati prihode i rashode općina u BiH i građanima omogućava jednostavan
prikaz tokova novca u jedinicama lokalne samouprave.
Cilj
Ciljevi inicijative su objediniti javne podatke kroz jedinstvenu platformu, informirati širu javnost o izvršenju
budžeta na lokalnom nivou i ojačati građansku svijest o
značaju transparentnog budžetiranja.
Antikorupcijske
aktivnosti
Fiskalni monitor BiH je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Projekat “Fiskalni monitor u BiH”
Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Bistrik 7, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: 033 563 030
email: zkarkin@fiskalnimonitor.ba,
ndervish@fiskalnimonitor.ba
web: www.fiskalnimonitor.ba
UDRUGA C-CENTAR
Ko smo mi
Udruga C-Centar je neprofitna i nestranačka grupa osnovana s ciljem podizanja svijesti u javnosti o važnosti medija, civilnog društva i ljudskih prava, kulture, zaštite okoliša i zdravlja, a djelujemo autonomno i neovisno o bilo
kojoj instituciji.
Ciljevi/Misija
C-Centar promovira kulturu nenasilja i društvenu promjenu povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam.
Svrha osnivanja i djelovanja je promicanje i podupiranje
vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, snošljivosti te prihvatanja razlika i različitosti
u kulturama.
76 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruga C-centar je punopravna članica Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ruđera Boškovića bb (Akademija)
88300 Čapljina
Bosna i Hercegovina
tel: 063 694 413
email: [email protected]
web: http://ccentar.org/
UDRUŽENJE MLADIH CAZIN-NET
Ko smo mi
Udruženje mladih Cazin-Net
Misija
Afirmacija mladih kroz edukativne, kulturne, kreativne
aktivnosti, izgradnja demokratskih vrijednosti...
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje mladih Cazin-Net je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Cazinskih brigada bb
72260 Cazin
email: [email protected]
[email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 77
NVO RAZRED
Ko smo mi
RAZRED je neprofitna, nevladina organizacija, koja kroz
programe ekonomskog osnaživanja, edukacije, radnog
osposobljavanja, informiranja i podizanja svijesti javnosti, razvija i unapređuje uvjete života u lokalnoj zajednici, ostvarujući partnerstvo sa vladinim i profitnim
sektorom.
Važniji ciljevi
z Uključivanje svih struktura društva u javni i kulturni
život;
z Osposobljavanje članova zajednice za uspješno prepoznavanje problema u zajednici, te načina za njihovo
otklanjanje;
z Djelovanje na polju edukacije, podizanja kvaliteta nastavnog procesa, pomoć mladima u izboru budućeg zanimanja, neformalna edukacija, te sloboda izražavanja;
z Rad na sticanju radnog iskustva kroz projekte simulacije poslovnog okruženja, stvaranja omladinskih preduzeća, mentorske programe, te organizaciju konkretnih
poslovnih aktivnosti;
z Rad na polju zapošljavanja, stvaranja pozitivnih radnih
navika, pronalaženju rješenja za sprečavanje rada nacrno
i smanjenje korupcije.
Antikorupcijske
aktivnosti
NVO RAZRED je punopravna članica Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Trg Pravde 18
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina
tel: 049 234 842
fax: 049 234 842
email: [email protected]
78 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UG “TRKA ZA ŽIVOT” BRČKO
Ko smo mi
“Trka za život” je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i
neprofitabilno udruženje građana koje radi na principu
humanitarne fondacije koja prvenstveno radi na skupljanju sredstava za teško bolesna lica sa posebnim fokusom
na djecu i omladinu kojima je potrebno liječenje u zemlji
i inostranstvu.
Antikorupcijske
aktivnosti
UG “Trka za život” Brčko je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Trg Pravde 18
76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
mob: 066 631 691
email: [email protected]
FORUM GRAĐANA O SIGURNOSTI U ZAJEDNICI
Ko smo mi
Udruženje građana “Forum građana o sigurnosti u zajednici” je dobrovoljno, multietničko, samostalno, nepolitičko, nestranačko, neprofitno, društveno i edukativno
udruženje, koje na teritoriji Distrikta Brčko svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja građana
u Distriktu i BiH na polju sigurnosti građana.
Misija
Misija “Foruma građana” je unapređenje sigurnosti zajednice.
Antikorupcijske
aktivnosti
Forum građana o sigurnosti u zajednici je punopravni
član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa: Matije Gubca br. 1
76100 Brčko, BiH
tel: 049 218 524
email: [email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 79
KLUB MLADIH “GORICA”
Ko smo mi
Klub mladih “Gorica” je organizacija koja radi na poboljšanju stanja omladinske populacije i učvršćivanju
znanja iz savremenih tokova života koje će koristiti društvu, nama samima te budućim generacijama.
Ciljevi
Edukativno usavršavanje;
Približavanje Evropskoj uniji;
z Osposobljavanje velikog broja studenata, omladine,
učenika i ostalih stanovnika za samostalan rad na evropskim, federalnim, kantonalnim i općinskim projektima;
z Kontakt i saradnja sa omladinskim i drugim udruženjima iz EU-a;
z Podsticaj volonterizma;
z Samostalan rad;
z Socijalno zbrinjavanje;
z Alternativa za mlade ljude – borba protiv asocijalizacije
i poroka.
z
z
Antikorupcijske
aktivnosti
Klub mladih “Gorica” je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Gorica 99, 72000 Zenica
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
80 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
MEĐUNARODNI FORUM BOSNA, R.C. TUZLA
Ko smo mi
Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla je organizacija
koja okuplja pojedince i ustanove iz Bosne i Hercegovine
i svijeta opredijeljene za gradnju bosanskohercegovačke
budućnosti kao skladnog i jedinstvenog društva, utemeljenog na dijalogu, povjerenju i poštovanju, te najboljim
iskustvima u zaštiti ljudskih prava, vladavine zakona i postojanog demokratskog poretka.
Vizija
Članovi Foruma zastupaju mišljenje o održivosti bosanskohercegovačke cjelovitosti i smatraju da razvoj te zemlje pretpostavlja izgradnju nove intelektualne zajednice
utemeljene na dijalogu, povjerenju i poštovanju ljudskog
dostojanstva.
Antikorupcijske
aktivnosti
Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Hasana Kikića 20
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
KLUB POTROŠAČA TUZLANSKOG KANTONA
Ko smo mi
Klub potrošača TK-a bavi se zaštitom prava i interesa
potrošača, edukacijom i savjetovanjem potrošača, pružanjem pomoći i zaštitom potrošača, zagovaranjem poboljšanja zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača ili
ima veze sa pravima potrošača.
Misija
organizacije
Zaštita prava i interesa potrošača.
Antikorupcijske
aktivnosti
Klub potrošača Tuzlanskog kantona je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 81
Kontakt
Adresa:
Ul. Klosterska br. 3, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
tel/fax: 035 257 261
mob: 061 568 426; 061 830 583
email: [email protected]
web: www.uptz.ba
ASOCIJACIJA MLADIH DISTRIKTA BRČKO BiH
Ko smo mi
Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH je volonterska,
vanstranačka, multietnička, vanpolitička, nezavisna i samostalna, a sa omladinom radimo od 2002. godine.
U svom djelovanju ostvaruje saradnju i sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a
sve u skladu sa zakonskim propisima i svojim ciljevima i
zadacima.
U svom radu Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH je
imala uspješnu saradnju sa lokalnim vlastima i međunarodnim organizacijama koje djeluju na području Distrikta
i BiH.
Ciljevi
organizacije
Ciljevi Asocijacije mladih Distrikta Brčko su pružanje pomoći i saradnja sa mladima na području cijele BiH, afirmacija mladih i njihovo angažiranje u društvu, edukacija
omladine, ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti i uključivanje mladih u proces donošenja odluka.
Antikorupcijske
aktivnosti
Asocijacija mladih Distrikta Brčko je punopravna članica
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
email: [email protected]
mob: 062 979 979
82 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
UDRUŽENJE OSOBA SA TJELESNIM
NEDOSTATKOM - AMPUTACIJOM “AMPUTIRCI”
Ko smo mi
Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputacijom “AMPUTIRCI” je organizacija koja radi na vođenju
evidencije, pomoći i ostvarivanju prava osoba sa amputacijom.
Udruženje u svom članstvu ima sve kategorije amputiranih: ratne vojne invalide - amputirce, civilne žrtve rata i
sve neratne civilne invalide sa amputacijama.
Ciljevi
organizacije
Sveobuhvatna pomoć osobama sa tjelesnim nedostatkom - amputacijom.
Antikorupcijske
aktivnosti
Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputacijom “AMPUTIRCI” je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
505. v. brigade, bb
77245 Bužim, Bosna i Hercegovina
tel: 037 420 065
email: [email protected]
ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ LEDA
Ko smo mi
Asocijacija za razvoj LEDA je nevladino, nestranačko i
neprofitno udruženje osnovano u aprilu 2007. kao rezultat inicijative strane nevladine organizacije PEP International s ciljem nastavka realizacije projekata koji se ogledaju kroz pomoć i podršku razvijanja i jačanja kapaciteta
domaćih organizacija i institucija.
Misija
Uspostavljanje što povoljnijeg socijalnog i ekonomskog
ambijenta podsticanjem aktivnog učešća i interakcije
stanovništva, općina i institucija te iniciranjem projekata
od zajedničkog interesa.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 83
Antikorupcijske
aktivnosti
Asocijacija za razvoj LEDA je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ćire Truhelke 10, 72000 Zenica, BiH
email: [email protected]
tel: 032 203 010
032 203 011
proMENTE
Ko smo mi
proMENTE je organizacija koja pruža rješenja iz oblasti
socijalnih istraživanja za firme i neprofitne organizacije.
proMENTE djeluje na međunarodnom nivou i smješten
je u Sarajevu. Organizacija je registrirana kao udruženje
građana u oktobru 2002. godine.
Misija
Pomoć pojedincima i organizacijama da postignu svoj
puni potencijal - kroz pružanje usluga istraživanja i evaluacija te treninga i savjeta koji se temelje na dokazima.
Antikorupcijske
aktivnosti
proMENTE je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Kranjčevića 35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: 033 556 865
033 556 866
email: [email protected]
84 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
PERPETUUM MOBILE
Ko smo mi
Perpetuum mobile - Centar za razvoj mladih i zajednice Banja Luka je nevladina organizacija koja borbom za
aktivnu omladinu i građanstvo te širenjem pozitivnih životnih vrijednosti doprinosi kreiranju tolerantnog i pravednog društva, kroz liderstvo, inovaciju, istraživanja,
politiku i praksu.
Misija
Društvo slobodnih i aktivnih.
Antikorupcijske
aktivnosti
Perpetuum Mobile je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa: Petra Kočića 3,
78000 Banja Luka,
Republika Srpska - BiH
tel/fax: 051 303 310
email: [email protected]
web: www.pm.rs.ba
STUDENTSKI PARLAMENT - ANTIKOR TIM
Ko smo mi
Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci.
Tim Studentskog parlamenta 2009. godine je započeo
kampanju/projekta “AntiKor”.
Cilj
Primarni cilj AntiKor kampanje/projekta jeste podizanje
svijesti kod studenata, kao i kod nastavnog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci o štetnosti korupcije.
Također, jedan od ciljeva je borba protiv eventualnog postojanja korupcije na Univerzitetu u Banjoj Luci.
Antikorupcijske
aktivnosti
“AntiKor” kampanja
Ostale
antikorupcijske
aktivnosti
Studentski parlament - AntiKor tim je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 85
Kontakt
Adresa:
Živojina Mišića 10A, 78000 Banja Luka
tel/fax: 065 928 113
email: [email protected]
web: www.antikortim.org
UDRUŽENJE GRAĐANA “INICIJATOR”
Ko smo mi
Inicijator je mlada organizacija sačinjena od grupe entuzijasta, profesionalno ostvarenih u različitim oblastima,
koji se svojim znanjem, iskustvom i zajedničkim radom
suočavaju sa aktuelnim problemima današnjice.
Misija
Naša misija je promocija i zaštita ljudskih prava, borba
protiv korupcije te pronalaženje rješenja za efikasniji i
transparentniji rad institucija. To postižemo zalaganjem
za unapređenje zakonskih regulativa kao i implementacijom istih. Trudimo se uspostaviti balans između potreba građana i rada državnih organa vlasti. Sve navedene
aktivnosti su prožete jakom edukacijskom kampanjom u
svrhu podizanja građanske svijesti.
Antikorupcijske
aktivnosti
UG Inicijator je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Udruženje građana "Inicijator"
Ferhadija 27, 71000 Sarajevo
email: [email protected]
[email protected]
web: www.inicijator.org
86 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA
DISTRIKTA BRČKO
Ko smo mi
Savez studenata Ekonomskog fakulteta Distrikta Brčko
Antikorupcijske
aktivnosti
Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
email: [email protected]
mob: 065 692 772
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 87
„
Sindikati
SSS POSAVSKOG KANTONA
Antikorupcijske
aktivnosti
SSS Posavskog kantona je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Treća ulica, 72260 Orašje, Bosna i Hercegovina
tel: 031 714 112
email: [email protected]
SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG
OBRAZOVANJA I ODGOJA ŽUPANIJE
POSAVSKE
Antikorupcijske
aktivnosti
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Franjevačka 21
76247 Donja Mahala
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
88 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
SINDIKALNA ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
ŽUPANIJE POSAVSKE
Antikorupcijske
aktivnosti
Sindikalna organizacija pravosuđa Županije Posavske je
punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Titova 91
76290 Odžak, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA EPHZHB
Antikorupcijske
aktivnosti
Nezavisni sindikat uposlenika EPHZHB je punopravni
član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Ulica Mile Budaka 106 A
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
[email protected]
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 89
„
Institucije
TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Antikorupcijske
aktivnosti
Tužilaštvo Kantona Sarajevo je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
CCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi
protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Radićeva 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: 033 276 834
web: http://kt-sarajevo.pravosudje.ba/
email: [email protected]
VLADA ZE-DO KANTONA
Antikorupcijske
aktivnosti
Vlada Ze-do kantona je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Kučukovići 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel: 032 244 906
032 245 601
email: [email protected]
web: http://www.zdk.ba/
MUP ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Antikorupcijske
aktivnosti
MUP Županije Zapadnohercegovačke je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Kralja Zvonimira 1,
88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
web: http://www.mupzzh.ba/
90 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
MINISTARSTVO RADA I PODUZETNIŠTVA TK
Antikorupcijske
aktivnosti
Ministarstvo rada i poduzetništva TK je punopravni član
Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Slatina 2
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
tel: 035 369 351
email: minrp@tk.kim.ba
web: http://vladatk.kim.ba/
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Antikorupcijske
aktivnosti
MUP USK je punopravni član Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
502. Viteške brigade 2
77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Tel: 037 224 224
email: mupusk@mupusk.gov.ba
web: www.mupusk.gov.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 91
UPRAVA POLICIJE UNSKO-SANSKOG
KANTONA
Antikorupcijske
aktivnosti
Uprava policije USK je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na
borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
502. Viteške brigade 2
77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
tel: 037 226 000
email: msimic@mupusk.gov.ba
SIPA
Ko smo mi
SIPA je definirana kao upravna organizacija Ministarstva sigurnosti BiH sa operativnom samostalnošću, čije
su nadležnosti sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih
djela iz nadležnosti Suda BiH, fizička i tehnička zaštita
štićenih ličnosti i objekata, zaštita ugroženih svjedoka i
svjedoka pod prijetnjom i drugi poslovi iz njenog djelokruga koji su određeni zakonom o njenom osnivanju.
Antikorupcijske
aktivnosti
SIPA je punopravna članica Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Nikole Tesle bb, 71123 Istočno Sarajevo
Tel: 057 326 100
fax: 057 326 105
email: bivanovic@sipa.gov.ba
web: http://www.sipa.gov.ba/
92 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE
ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
Antikorupcijske
aktivnosti
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa: Trg Republike Srpske 1,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
tel: 051 339 486
fax: 051 339 652
email: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net
web: http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mzsz/Pages/Default.aspx
OPĆINA ZENICA
Antikorupcijske
aktivnosti
Općina Zenica je punopravna članica Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Trg BiH 6, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel: 032 401 940, 032 248 930
email: dzevdana.brajic@zenica.ba
web: www.zenica.ba
OPĆINA GRADAČAC
Antikorupcijske
aktivnosti
Općina Gradačac je punopravna članica Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
H.K. Gradaščevića 76250 Gradačac
tel: 035 369 760
email: sefik.durakovic@gradac.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 93
„
Mediji
TV HAYAT
Antikorupcijske
aktivnosti
TV Hayat je punopravna članica Antikorupcijske mreže
ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Jošanička 55, 71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina
tel: 033 580 900
email: emir.skenderagic@gmail.com
web: www.hayat.ba
94 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
„
Privredni subjekti
ENING D.O.O. LIVNO
Antikorupcijske
aktivnosti
ENING d.o.o. Livno je punopravni član Antikorupcijske
mreže ACCOUNT.
ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija,
pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.
Kontakt
Adresa:
Vukovarska 32, 88101 Livno, Bosna i Hercegovina
email: bernard.ticinovic@tel.net.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 95
„
Pojedinci koji su punopravni članovi Antikorupcijske
mreže ACCOUNT
Nikola Vučić
Adresa:
Zrinskih Frankopana 36
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
email: nikola-vu@hotmail.com
Marko Vrljić
Adresa:
Zrinskih Frankopana 21
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
email: marko_vrljic@hotmail.com
Nermin Kadribašić
Adresa:
Crkvice L1/2
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
email: nermin.kadribasic@gmail.com
Senaid Turkić
email: upzenica@gmail.com
Zlatko Mitić
Adresa:
Ismeta Mujezinovića 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
email: bosancheros84@gmail.com
Slobodan Rapaić
email: rapaic@gmx.ch
96 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
„
Nevladine organizacije koje strateški nastoje da se
bore protiv korupcije i nisu članice Antikorupcijske
mreže ACCOUNT
UDRUŽENJE KYODO
Ko smo mi
Udruženje KYODO je nevladina, neprofitabilna organizacija koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine
a koju je ustanovila grupa pravnika, politikologa, ekonomista i profesora različitih profila, čiji je predmet interesiranja zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, i u okviru toga naročito zaštita prava djece, potrošača, prava u
radu, zaštita rodnih prava i generalno doprinos demokratizaciji bh. društva.
Ciljevi
Promocija i zaštita ljudskih prava;
Zaštita i unapređenje životne sredine, te razvijanje ekološke svijesti, poštivanja i praktičnog provođenja općih
deklaracija iz oblasti ekologije i održivog razvoja;
z Promocija, istraživanje i edukacija u oblasti odgovornog i održivog turizma;
z Demokratizacija i izgradnja civilnog društva, razvoja
općih mehanizama demokratskog procesa;
z Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa, poboljšanje socioekonomskog okruženja;
z Organiziranje medijskih kampanja, naučnih i stručnih
predavanja, okruglih stolova i seminara, kurseva, izložbi i
koncerata, te prezentacija i promocija putem interneta i
ostalih javnih medija;
z Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima ili drugim organima ili organizacijama u zemlji i inostranstvu (izvod
iz Statuta).
z
z
Antikorupcijski
projekti
Borba protiv korupcije u obrazovanju
z Opći cilj projekta: Stvaranje sistema koji će smanjiti korupciju na fakultetima
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 97
Pravna antikorupcijska mreža
Cilj ovoga projekta je izvršiti detaljnu pravnu analizu postojećih zakona koji predstavljaju ključne karike zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije i ocijeniti njihovu usklađenost sa Konvencijom UN-a protiv korupcije
(UNCAC). Kroz projekat će se zagovarati puna implementacija članaka 5, 8, 9, 10, 13, 20 i 33 Konvencije UN-a
protiv korupcije.
z
Kontakt
Adresa:
NGO KYODO
Borak 23, 71000 Sarajevo
tel/fax: 033 200 057
email: info@kyodo.ba
CENTAR ZA ZASTUPANJE GRAĐANSKIH
INTERESA
Ko smo mi
CPI je nevladina, neprofitna organizacija koja prikupljanjem, analizom i objavljivanjem podataka od interesa za
građane, te njihovom promocijom, aktivno podržava izgradnju civilnog društva.
Misija
Fondacija CPI nastoji omogućiti da javni i verificirani
podaci važni za građane BiH budu lako dostupni u kontekstu i na način kojeg može razumjeti građanin koji se
profesionalno ne bavi javnom administracijom i javnim
finansijama.
Projekti
On-line brojač potrošnje
Rječnik javne potrošnje
z Open budget Survey (OBS)
z BalkanMythBusters
z Kako se troši novac poreskih obveznika u BiH? (www.
budzeti.ba)
z Gdje je lova?
z Analize
z
z
Kontakt
Adresa:
Ćemaluša 7/I, Sarajevo, BiH
tel: 033 259 595
fax: 033 259 597
email: info@cpi.ba
web: http://cpibih.appspot.com/
98 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
CENTAR ZA HUMANU POLITIKU DOBOJ
Ko smo mi
Centar za humanu politiku je nevladina, nestranačka i
neprofitna organizacija. Osnovni zadatak centra je uticaj na javnu politiku u cilju njene humanizacije i povećane odgovornosti za vršenje vlasti. Osnovne aktivnosti centra su istraživanja, analize, monitoring i pomoć
ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama.
Dekriminalizacija
z Centar aktivno učestvuje u procesu dekriminalizacije
vlasti i društva. Dekriminalizacija vlasti i društva u Bosni i Hercegovini je prioritet, projekat i najšira društvena
aktivnost kojom treba zaustaviti trend sveopće kriminalizacije i osigurati institucionalne i druge pretpostavke za eliminiranje ili smanjenje izuzetno visokog nivoa
ugroženosti osnovnih društvenih vrijednosti.
z U oblasti dekriminalizacije centar je ostvario saradnju
sa drugim nevladinim organizacijama i više puta upozoravao na činjenicu da Bosna i Hercegovina, ni poslije
izvršene reforme, nema efikasno pravosuđe i druge institucije za uspješnu borbu protiv visokog nivoa kriminala i korupcije u vlasti i društvu.
Kontakt
Adresa:
Pijeskovi c2/68,
74000 Doboj, Bosna i Hercegovina
tel: 053 241 909
fax: 053 241 909
email: chp@chpngo.org
web: http://www.chpngo.org
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 99
TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH (TI BiH)
Vizija
Bosna i Hercegovina sa razinom korupcije približnom zemljama Evropske unije, reformskim liderom u Jugoistočnoj Evropi, suzbijenog siromaštva, na naprednoj stepenici održivog ekonomskog razvoja, privlačnoj za strana
ulaganja.
Principi u radu
z TI locira i analizira odgovornost učesnika na svim nivoima za korupciju i daje naglasak na prevenciju i reformu
sistema, ne izdvajajući pojedine slučajeve;
z TI smatra da je pokret protiv korupcije globalan i da
nadilazi društvene, političke, ekonomske i kulturne sisteme;
z Uže, TI proučava principe sudjelovanja, decentralizacije, različitosti, odgovornosti i transparentnosti;
z TI u političkom smislu nije stranački opredijeljen; i
z TI priznaje da postoje jaki praktični, kao i etički razlozi
za obuzdavanje korupcije.
Pravci djelovanja
z Implementacija i provođenje istraživanja i studija
Provođenje istraživanja i studija o pojavama korupcije u
BiH, s ciljem pružanja relevantnih indikatora o nivou korupcije namijenjenih državnim institucijama, građanima
kao i TI BiH radi definiranja neophodnih reformi i aktivnosti u borbi protiv korupcije.
z Pružanje pravne pomoći
Imajući u vidu nivo korupcije i siromaštva u BiH, pružanje
pravne pomoći daje mogućnost građanima koji su žrtve
korupcije da ispune i zaštite svoja prava koja su ugrožena
kao posljedica korupcije.
z Zagovaranje promjena i reformi
Zagovaranje promjena i antikorupcijskih reformi zasnovano na istraživanju i studijama, kao i na uspješnim primjerima.
z Izgradnja koalicija i partnerstava
Izgradnja koalicija i partnerstava sa vladinim, nevladinim
i međunarodnim organizacijama kroz uključenje različitih
aktera u proces antikorupcijskih reformi, s ciljem pronalaženja kvalitetnih rješenja, te omogućavanja efikasnije
implementacije reformi.
100 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Specifičnosti
organizacije
z TI je međunarodni pokret koji je posvećen ISKLJUČIVO
borbi za suzbijanje korupcije.
z TI BiH je ogranak TI u Bosni i Hercegovini koji za cilj ima
borbu protiv korupcije u BiH, zaštitu od korupcije kroz
mobiliziranje lokalne i globalne zajednice, te unapređivanje i jačanje međunarodnog i nacionalnog sistema integriteta.
Kontakt
Sjedište:
Gajeva 2, 78000 Banja Luka
tel: 051 216 928, 051 224 520, 051 224 521
tel/fax: 051 216 369
email: info@ti-bih.org
Ispostava:
Franje Račkog 2, 71000 Sarajevo
tel/fax: 033 220 049
email: info@ti-bih.org
UDRUŽENJE RADIO KAMELEON - OTVORENA
MREŽA LJUDSKIH PRAVA I DEMOKRATIJE
Ko smo mi
Udruženje Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih
prava i demokratije
Antikorupcijski
projekti
z Mitolovac
Ovo je projekat čija je glavna ideja da se većim prisustvom teme i antikoruptivnih strategija i taktika u javnoj
sferi podstakne (sve)opća javnost u Bosni i Hercegovini
na percipiranje korupcije kao društvenog zla te da se svi
mi, kao građani koji najčešće pasivno konzumiramo informacije o korupciji, i više i praktično angažiramo u borbi
protiv korupcije, čime doprinosimo da bh. društvo uistinu postane demokratsko i bliže Europskoj zajednici.
z
Kontakt
Šapni Mitolovcu! Zaštitimo Uzbunjivače!
Adresa:
Udruženje Radio Kameleon – za demokratiju i ljudska
prava
Ul. Dr. Milana Jovanovića br. 6, Tuzla, BiH
tel: 035 302 500
email: foundation@kameleon.ba, info@mitolovac.ba
web: www.mitolovac.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 101
Centar civilnih inicijativa (CCI) finansijski je podržao projekte dva udruženja
čije aktivnosti nisu direktno bile usmjerene na borbu protiv korupcije ali se, u
širem kontekstu, svakako mogu dovesti u vezu sa borbom protiv korupcije.
Prvi projekat je “Institucionalna zaštita jemaca od prevare i korupcije”, Udruženja
za zaštitu žiranata u BiH, i drugi, “Poštovanje zakona=Transplantacija organa”,
NVO Otvorena mreža, Sarajevo.
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIRANATA U BiH
Ko smo mi
Udruženje za zaštitu žiranata bavi se problematikom prava i interesa žiranata. Nudi neophodnu pomoć u prevazilaženju problema i zajedničkim snagama radi na omasovljavanju organizacije i konkretnim akcijama za rješavanje
problema u zakonskim i drugim aktima države Bosne i
Hercegovine.
Ciljevi
Zaštita prava i interesa žiranata u svim oblicima jemstva
a naročito kod naplate dospjelih potraživanja po osnovu
kredita; zastupanje zakonitih interesa žiranata i zastupanje
interesa svojih članova; ukazivanje na pojave zloupotrebe
ugovornih obaveza kod ugovora o kreditu a naročito glavnih dužnika ili davalaca kredita prema žirantima; podsticanje formiranja kase uzajamne pomoći i drugih vidova uzajamnog pomaganja članova Udruženja; organiziranje i pružanje materijalne pomoći članovima Udruženja i članovima
njihovih porodica za slučaj dovođenja u tešku materijalnu
situaciju usljed obaveze ispunjenja ugovornih obaveza po
osnovu jemstva, kao i drugim teškim životnim situacijama.
Antikorupcijski
projekti
z
Kontakt
Adresa:
Udruženje za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini
Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb
76230 Šamac, BiH
tel/fax: 054 611 005
email: info@ziranti.org, infoziranti@teol.net
web: www.ziranti.org
Kancelarija Udruženja u Sarajevu
Zmaja od Bosne 55/2 (Zgrada Općine Novo Sarajevo)
tel: 062 271 979
Kancelarija Udruženja u Mostaru
tel: 062 490 698
Institucionalna zaštita jemaca od prevare i korupcije
102 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
NVO OTVORENA MREŽA, SARAJEVO
Ko smo mi
“OTVORENA MREŽA” je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu koja je nastala kao udruženje građana u
oktobru 2009. godine i djeluje na prostoru cijele Bosne
i Hercegovine. Kao nevladina organizacija, “OTVORENA
MREŽA” je nastala u specifičnim uvjetima kao direktan
produkt autorskog djela Almira Čehajića Batka, odnosno
emisije i jutarnjeg showa “Udri muški”.
Ciljevi
z Primarni, osiguravanje podrške i pomoći urgentnim slučajevima oboljelih i potrebitih građana Bosne i Hercegovine u liječenju od kojih su odustale odgovorne državne i
društvene strukture;
z Medijski rad na prezentiranju fokusiran na “običnog i
malog” čovjeka, kao i puno i aktivno učešće u procesima donošenja odluka o pitanjima koja se tiču njihovog
svakodnevnog života, i u totalitetu svih problema koji su
realitet bh. duštva;
z Medijski rad na unapređenju komunikacije na svim nivoima (između ljudi, na relaciji građani - vlast, nevladin
sektor - vlast, građani - nevladin sektor);
z Realiziranje emisija u okviru projekta “Udri muški” kroz
koje će se direktno u medijskom smislu promovirati i
ostvarivati svi ciljevi “OTVORENA MREŽA”;
z Jačanje kapaciteta građanskog društva preko projekata koje će “OTVORENA MREŽA” realizirati;
z Promocija i podrška procesima donošenja odluka i javnih politika u oblasti zdravstva i drugim oblastima;
z Medijski rad na širenju humanosti i ljubavi kod građana;
z Priprema i izdavanje štampanih materijala, pamfleta,
brošura, knjiga i drugih štampanih materijala za ostvarivanje ciljeva NVO “OTVORENA MREŽA”;
z Poduzimanje drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Antikorupcijski
projekti
Poštovanje zakona=Transplantacija organa
Kontakt
Adresa:
Hamdije Čemerlića 21 Sarajevo 71000 BIH
tel: 033 664 403
033 664 403
web: http://www.otvorenamreza.ba
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 103
AKCIJA GRAĐANA SARAJEVO
Ko smo mi
Akcija građana (AG) je udruženje koje ima za cilj da okupi
(na mikro i makro nivou) odgovorne građane i da sinhronizira njihovo djelovanje. Akcija građana Sarajevo nastala
je 2008. godine nakon “sarajevskih protesta”. Grupa ljudi
je bila uključena u organizaciju protesta i odlučila da na
volonterskoj osnovi formalizira svoje djelovanje kroz nevladinu organizaciju.
Ciljevi
z Edukacije (građanska prava i obaveze, oblici aktivizma
i alati);
z Osnivanje klubova;
z Promocija aktivizma;
z Izgradnja aktivističkih mreža;
z Približavanje rezultata rada organizacija civilnog društva;
z Promocija i afirmacija kritičke misli i građanskog novinarstva;
z Korištenje online alata i platformi s ciljem sistematizacije činjenica za zagovaranje.
Kontakt
email: darijanbilic@gmail.com
Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 105
INDEX
Agencija za javne nabavke ...................................... 12
Agencija za prevenciju korupcije i
koordinaciju borbe protiv korupcije ................ 11
Akcija civilnog društva ACD ..................................54
Akcija građana Sarajevo ........................................ 103
Akcija građana Zenica ..............................................69
Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH ................ 81
Asocijacija za razvoj LEDA ..................................... 82
Centar za građansku suradnju ..............................50
Centar za humanu politiku Doboj ........................98
Centar za informativnu dekontaminaciju.......... 59
Centar za istraživačko novinarstvo ..................... 29
Centar za ljudska prava UNSA .............................. 73
Centar za odgovornu demokratiju Luna ............ 31
Centar za održivi razvoj “Una” .............................. 38
Centar za razvoj civilnog društva ........................ 35
Centar za razvoj medija i analize .......................... 21
Centar za zastupanje građanskih interesa ....... 97
Centri civilnih inicijativa ........................................... 25
Demokratski centar “Nove Nade” ........................ 52
ENING d.o.o. Livno .....................................................94
Fiskalni monitor u BiH .............................................. 75
Fondacija “Cure”.......................................................... 71
Fondacija lokalne demokratije .............................. 37
Forum građana o sigurnosti u zajednici ............ 78
Forum građana Tuzla ............................................... 40
Forum građana Zenice ............................................. 67
Glavna služba za reviziju Republike Srpske ...... 15
Helsinški odbor za ljudska prava u
Republici Srpskoj .................................................. 47
H.O.O. Omladinski centar Trebinje .......................65
Inicijativa i civilna akcija - ICVA ............................. 41
Klub mladih “Gorica” ................................................ 79
Klub potrošača Tuzlanskog kantona ..................80
Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla ...............80
Ministarstvo rada i poduzetništva TK .................90
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Unsko-sanskog kantona .....................................90
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
Republike Srpske .................................................. 92
Mreža pravde BiH .......................................................44
MUP Županije Zapadnohercegovačke ...............89
Nansen dijalog centar Sarajevo ............................. 61
Nezavisni sindikat uposlenika EPHZHB .............88
NUKLEUS Banja Luka ...............................................66
NVO BOSPO.................................................................64
NVO “Merhamet” Doboj .......................................... 62
NVO Otvorena mreža, Sarajevo .......................... 102
NVO RAZRED .............................................................. 77
Omladinski centar Vermont ................................... 22
Omladinski komunikativni centar.........................36
Omladinski savjet Bijeljina ......................................49
Općina Gradačac........................................................ 92
Općina Zenica .............................................................. 91
Perpetuum Mobile .....................................................84
proMENTE ..................................................................... 83
PRONI Centar za omladinski razvoj ....................48
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja
i odgoja Županije Posavske .............................. 87
Savez dobrotvornih društava “Merhamet” ....... 55
Savez studenata Ekonomskog fakulteta
Distrikta Brčko .......................................................86
Savjet mladih Srebrenice.........................................50
Savjet potrošača BPK Goražde ............................69
Sindikalna organizacija pravosuđa
Županije Posavske ................................................88
SIPA .................................................................................. 91
Srpski omladinski savez “SOS” Brčko ................ 57
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo
“Prosvjeta” Mostar ................................................ 52
SSS Posavskog kantona........................................... 87
Studentski parlament - AntiKor tim ....................84
Transparency International BiH (TI BiH) ...........99
Tužilaštvo Kantona Sarajevo ..................................89
TV Hayat ........................................................................ 93
Udruga C-centar ......................................................... 75
Udruženje altruista “Ispočetka” ............................ 62
Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine
“Sove Krajine” ......................................................... 58
Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih
poslova Republike Srpske..................................43
Udruženje Djeca - Stubovi svijeta........................ 67
Udruženje “Forum žena” Bratunac...................... 53
Udruženje građana “Inicijator”.............................. 85
106 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH
Udruženje građana i raseljenih lica Ilijaš.............63
Udruženje građana poljoprivrednika
“Agrorazvoj” .............................................................53
Udruženje građana Tender ......................................24
Udruženje Infohouse ..................................................22
Udruženje KYODO ......................................................96
Udruženje logoraša iz Zenice .................................68
Udruženje mladih Cazin-Net ...................................76
Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom amputacijom “AMPUTIRCI” ................................82
Udruženje potrošača Kantona Sarajevo .............66
Udruženje Radio Kameleon - Otvorena mreža
ljudskih prava i demokratije ............................ 100
Udruženje/udruga BH novinari ..............................39
Udruženje uzbunjivača u BiH..................................32
Udruženje za promociju kulture mira ..................45
Udruženje za zaštitu potrošača Brčko ................62
Udruženje za zaštitu žiranata u BiH ....................101
Udruženje žena “Duvanjke” Tomislavgrad ........ 60
UG DON Prijedor .........................................................33
UG “Justicia” ................................................................ 46
UG “Lovor” Mostar ....................................................66
UG NARKO-NE .............................................................70
UG “Ruka ruci” Bihać .................................................70
UG “Trka za život” Brčko ..........................................78
UG “Stop mobbing” ...................................................73
UG ToPeeR .....................................................................72
UHO “Ruhama” Zenica ..............................................56
Unija za održivi povratak i integracije u BiH .....34
Unija za održivi povratak Roma ............................63
Uprava policije Unsko-sanskog kantona .............91
Ured za razmatranje žalbi
Bosne i Hercegovine ..............................................13
Ured za reviziju institucija BiH.................................14
Ured za reviziju institucija Federacije BiH ..........16
Ured za reviziju javne uprave i institucija
u Distriktu Brčko......................................................17
Vesta Tuzla.................................................................... 30
Vijeće mladih općine Cazin .................................... 60
Vlada Ze-do kantona .................................................89
Zaklada/Fondacija “Interprimus” Tuzla ............. 46
MANIFEST
ACCOUNT-a
Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH
Korupcija je najvažniji društveni problem u Bosni i Hercegovini koji direktno
udara na temelje društva.
z
Početak svake borbe protiv korupcije počinje rušenjem mita da je korupcija
pitanje “naše kulture i tradicije”.
z
ACCOUNT je nadnacionalna i nepolitična mreža udruženja, javnih institucija,
medija, međunarodnih organizacija i pojedinaca zainteresiranih da se zaustavi
korupcija u Bosni i Hercegovini.
z
Misija ACCOUNT-a je reforma sistema koji generiše korupciju, poavećanje nivoa
odgovornosti, promjene moralnih i etičkih stavova i aktivno učešće svih segmenata
društva (vlade, građanskog društva, privatnog biznisa i stranih predstavnika).
z
Cilj ACCOUNT-a je izgradnja društva gdje je korupcija “visokorizičan” i
“niskoprofitan” poduhvat.
z
z
ACCOUNT se zalaže za socijalnu pravdu i društvo bez ugnjetavanja i neimaštine.
Borba protiv korupcije obuhvata edukaciju, prevenciju i represiju. ACCOUNT u
svojim antikorupcijskim aktivnostima želi biti edukativan i djelovati preventivno.
Represija je u nadležnosti policije, tužilaštava i sudova.
z
ACCOUNT insistira na slobodi govora, transparentnosti i slobodnom pristupu
informacijama.
z
Aktivnosti ACCOUNT-a usmjerene su na prevenciju i borbu protiv korupcije u
javnim nabavkama, privredi, obrazovanju, pravosuđu i zdravstvu. Aktivnosti će
se organizirati u pet sektorskih grupa a članice će se uključivati prema vlastitom
opredjeljenju i u skladu s ciljevima njihovih organizacija.
z
Strategije borbe protiv korupcije bit će usmjerene kako na onog koji mito daje
tako i na onog koji mito prima. Više odgovornosti, manje korupcije.
z
Dalmatinska 1, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387 33 263 546
crma@account.ba
Skenderija 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387 33 200 538, 209 304
infohouse@infohouse.ba
www. infohouse.ba
Download

Ko je ko u borbi protiv korupcije