HIP-Petrohemija – Profil kompanije
HIP -Petrohemija a.d. Pančevo
Pančevo, Republika Srbija
Januar 2015.
HIP-Petrohemija – Na raskrsnici puteva
Pančevo
• Petrohemijski kompleks HIP-Petrohemija a.d.
Pančevo nalazi se u središtu Jugoistočne Evrope
• Najkrade transportne veze sa celom Evropom - reka
Dunav i koridor 10, omoguduju HIP-Petrohemiji
efikasno snabdevanje sirovinama i otpremu
proizvoda
• Srbija i susedne zemlje imaju potencijal za
povedani ekonomski rast, posebno u oblastima u
kojima je povedana potrošnja polimera – osnovnih
proizvoda HIP-Petrohemije
• Pančevo i HIP-Petrohemija su na trasi postojedeg
ADRIA/YUNA naftovoda
2
Lokacije postrojenja i objekata
Istorijat
ELEMIR (kod Zrenjanina)
►FSK – proizvodnja
sintetičkog kaučuka (E-SBR)
PANČEVO – glavna lokacija
•
►FABRIKA ETILEN – proizvodnja etilena
►FABRIKA PEVG – polietilen visoke gustine
►FABRIKA PENG - polietilen niske gustine
►ELEKTROLIZA – hlor-alkalno postrojenje
►FOV – fabrika za obradu voda
►ENERGETIKA – proizvodnja i distribucija
energetskih fluida
►PETROPLAST – proizvodnja PE cevi i fitinga
•
•
•
•
•
CREPAJA (kod Pančeva)
►PANONIJAPLAST – proizvodnja
granulata
•
•
•
VODICE – Zlatibor
►Rekreacioni centar “Lovac”
•
•
HIP-Petrohemija je osnovana 1975. godine, a
proizvodnja je pokrenuta 1977. godine
Proizvodni kapaciteti od 1,1 miliona tona
petrohemijskih proizvoda godišnje projektovani su da
snabdevaju tržište bivše SFRJ i za izvoz na tržišta
evropskih zemalja
Kreditne linije korišdene za izgradnju kompleksa u
potpunosti su otpladene 1998. godine
Politička kriza i uvođenje sankcija UN (1992-1996.)
prekinule su proizvodnju i izazvale finansijsko slabljenje
HIP-Petrohemije
Proizvodnja je ponovo pokrenuta 1996. godine
Bombardovanje 1999. godine izazvalo je uništenje ili
onesposobljavanje 40% proizvodnih kapaciteta i
narušavanje proizvodno-tehnološke celine. Proizvodnja
je ponovo započela u septembru iste 1999. godine
Od jula 2004. godine HIP-Petrohemija je registrovana
kao akcionarsko društvo
U julu 2010. je izvršena promena vlasničke strukture u
korist najvedih poverilaca; vedinsko vlasništvo kapitala
je u državnoj svojini
Takođe u julu 2010. je potpisan i sporazum o
dugoročnoj strateškoj saradnji sa NIS a.d. koji
omoguduje dugoročno snabdevanje primarnim
benzinom
U novembru 2011. je potpisan sporazum o strateškoj
saradnji sa NIS a.d. u oblasti povedanja efikasnosti
proizvodnje i finansijske stabilnosti kompanije
Investicije predviđene ovim sporazumom su uslov za
stabilnu bududnost HIP-Petrohemije
3
HIP-Petrohemija - Vlasnička struktura
•
Najvedi vlasnik akcija je Republlika Srbija, slede državne institucije/preduzeda i NIS a.d.
100,00 %
Republika Srbija
Republika Srbija-Fond za razvoj
54,89 %
Republika Srbija
Republika Srbija-Fond za razvoj
JP Srbijagas
JP Srbijagas
NIS a.d.
JP Elektrovojvodina
NIS a.d.
JP Elektrovojvodina
13,63 %
Grad Pančevo
13,38 %
12,72 %
Grad Pančevo
0,51 %
4,87 %
4
Proizvodna linija
5
HIPTEN® Polietilen niske gustine
Polietilen niske gustine (PENG) se koristi za proizvodnju trgovačkih i vredica za domadinstvo, folija za pakovanje
mleka i vode, industrijskih vreda, termoskupljajudih i agro-folija, za izolaciju elektro-provodnika, ekstruziono
prevlačenje kartona, brizgana i duvana tela/predmete
6
HIPLEX® Polietilen visoke gustine
Polietilen visoke gustine (PEVG) se koristi za proizvodnju filmova i folija, ambalaže za pakovanje hrane,
farmaceutskih i hemijskih proizvoda (boce, kontejneri, burad, nosiljke, gajbe), cevi za vodu i prirodni gas,
predmeta za domadinstvo
7
HIPREN® Emulsioni stiren-butadien kaučuk E-SBR
Najvede količine E-SBR se koriste za proizvodnju auto-guma, ali postoji još niz oblasti u kojima je E-SBR
nezamenljiv. To je proizvodnja gumeno-tehničke robe – transportnih i transmisionih traka i kaiiševa, cevi i creva,
zaptivača, tehničkih delova i proizvoda za mašinsku i farmaceutsku industriju, zatim proizvodnja podova i otirača,
obude i delova za obudu, izolacija kablova.
8
Rekonstrukcija Fabrike PEVG
Investicija vredna
5.,4 miliona evra
Uklonjeno je 130
tona stare
opreme i
cevovoda
POVEDANJE
POBOLJŠANJE
EKOLOŠKIH
PERFORMANSI
SMANJENJE
Postavljeno je 50
tona novih
čeličnih
konstrukcija
Instalirano je 60
tona novih
cevovoda
Instaliran je 51
komad nove
opreme i jedna
paketna jedinica
• Kapaciteta na 90 kt/g
• Energetske efikasnosti
• Sigurnosti rada unapređenom automatizacijom
procesa
• Potpuna regeneracija izo-butana i azota
• Uklanjanje emisije finog praha u atmosferu i vodu
• Uklanjanje emisije čvrstog otpadnog katalizatora u
atmosferu
•
•
•
•
Proizvodnih troškova
Troškova održavanja
Broja proizvodnih zastoja
Uklanjanje uskih grla
9
HIP-Petrohemija i NIS Rafinerija nafte Pančevo - Međusobni tokovi
proizvoda i usluga
HIP-Petrohemija
Pirolitički benzin
NIS RNP
MTBE
Vodena para
Rastvori NaOH i HCl
Usluge elektroprenosa
Usluge obrade otpadnih voda
Sirovi benzin
Mazut
Usluge istovara (za primarni
benzin) i utovara barži (za
piro-benzin)
10
Kvalitet i zaštita životne sredine
•
Integrisani model Sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i
bezbednošdu na radu, u skladu sa standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
•
Akreditovana laboratorija u skladu sa ISO/IEC 17025:2006
•
Izvršena je REACH registarcija za monomere i hemikalije od potencijalnog izvoznog interesa (etilen,
propilen, C4 frakcija, 1-3 butadien, MTBE, pirolitički benzin, rafinat 1), što je preduslov za izvoz u EU
•
Polimeri imaju Potvrdu o usaglašenosti (Statement of Conformity) sa EU propisima za materijale koji
dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima, izdat od Institute for Public Health, Maribor,
Slovenija i Stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti izdat od Instituta za zaštitu zdravlja Srbije
•
Kvalitet proizvoda – više od 98% proizvedenih polimera je prve klase
Priznanje “ Najbolje iz Srbije”
za HIPLEX® PEVG
kao najbolju robnu marku
na tržištu u kategoriji
proizvodnih dobara
Priznanje “Superbrands Serbia”
za korporativni brend
u hemijskoj industriji
11
Proizvodnja i prodaja 2007 - 2014.
U 2014. HIP-Petrohemija je po vrednosti izvoza na osmom mestu među
TOP 10 IZVOZNIKA SRBIJE
2007
2008 1)
2009 2)
2010
2011
2012 3)
2013
2014 4)
Proizvodnja, kt
694
657
423
526
539
192
639
418
Ukupna prodaja,
mil. €
359
358
141
272
350
121
366
253
Domaća prodaja,
mil.€
143
153
34
54
83
52
133
110
Izvoz, mil. €
216
205
107
218
267
69
233
143
3,30%
2,76%
1,80%
2,95%
3,12%
0,72%
2,12%
1,28%
HIPP doprinos
ukupnom
srpskom izvozu
2008. septembar/oktobar – tronedeljni remont
2009. proizvodnja zaustavljena od kraja juna do druge polovine septembra
3) 2012. mart/ april – remont; septembar/decembar – rekonstrukcija fabrike PEVG
4) 2014. oktobar/novembar – dvomesečni zastoj
1)
2)
12
Glavna izvozna tržišta 2014.
(95% vrednosti izvoza)
Italija 16%
Bugarska 14%
Francuska 9%
Grčka 9%
Rumunija 9%
BiH 8%
Nemačka 7%
Mađarska 5%
Hrvatska 4%
Turska 4%
Makedonija 3%
Ukrajina 3%
Slovenija 3%
Slovačka 2%
13
Poslovni rezultati
Poslovni prihod
(mln €)
350,9
280,9
Obaveze
256,9
149,9
2009
(mln. €)
376,6
+86,1
(+28%)
124,9
2010
2011
2012
2013
2014
261,1
238,5
2009
2010
308,8
+43,1
(+9%)
+102,8
(+26%)
497,6
540,7
394,8
EBITDA
-31,1
-50,7
-59,8
-43,2
2011
2012
2013
2014
Gubitak iznad visine kapitala
-57,8
-70,8
Neto gubitak
17%
(69,8)
89,8
(26%)
+95,8
(+59%)
348,8
418,6
259,0
163,2
-60,4
-101,3
2009
-109,3 -109,4 -104,7
2010
2011
2012
2013
-90,8
80,8
78,1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
14
Strategija ulaganja u razvoj–
Investicioni program HIP- Petrohemije
CAPEX projekti FAZA I (eur)
1_CAPEX PROJEKTI BASE CASE 2015
P-1405 zamena turbine elektromotorom u Energetici
Rashladna jedinica vent gasa u PEVG-u
Rekonstrukcija sistema kondenzata u Etilenu
Iskorišćenje gasovotih ugljovodonika u FSK
Rekonstrukcija pumpi P-205 u PEVG-u
Adaptacija ekstrudera za PEVG
SubTotal 1
2_CAPEX PROJEKTI ENERGETSKI ETILEN faza1
Rekonstrukcija turbina R1, R2, R3
P-1001 zamena turbine elektromotorom
SubTotal 2
3_CAPEX PROJEKTI ENERGETSKI ETILEN faza2
Rekonstrukcija kvenč sistema - striper teškog ulja
SubTotal 3
4_CAPEX PROJEKTI HIP MODERNIZACIJA
PEVG (Ekstruder, Transportni sistemi, Pakovanje)
P/P splitter 180 kta
Polipropilen 180 kta
Ukupan iznos
Početak
efekata
projekta
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
REMONT
1.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
641.000
411.199
1.052.199
826.000
826.000
1.100.000
1.100.000
1.000.000
893.579
102.000
747.000
205.000
223.944
3.171.523
15.9.2015.
15.9.2015.
15.9.2015.
1.5.2015.
15.9.2015.
Završen
298
999.702
600.644
292.935
789
101.211
580.406
166.594
43.032
161.968
206.958
16.986
1.432.127 1.739.396
2.641.000
2.600.000
5.241.000
1.10.2018.
1.10.2018.
2.926.000
2.926.000
1.1.2019.
1.000.000
1.000.000
1.10.2018.
1.1.2019.
1.1.2019.
SubTotal 4
9.805.000
24.116.723
121.316.000
155.237.723
6.000.000 3.000.000
521.176
9.986.591
49.919.364 29.150.897
56.440.540 42.137.488
805.000
13.608.956
42.215.739
56.629.695
TOTAL 1+2+3+4
166.576.246
1.524.329 1.865.995 59.440.540 44.963.488
58.781.894
92.202
92.202
96.599
96.599
30.000
30.000
Faza I
• ulaganja u energetsku efikasnost
• izgradnja fabrike za proizvodnju polipropilena (uključen propilen spliter), kapaciteta oko 180 kt/god.
• povedanje prinosa propilena na FFC sekciji u Rafineriji nafte Pančevo na optimalan način uz smanjenje prinosa krekovanog benzina
Faza II
•izgradnja fabrike za proizvodnju stirena/polistirena (dealkilacija toluena, proizvodnja stirena i proizvodnja polistirena), kapaciteta oko 120 kt/god
Finansiranje Faze I -Ukupna investiciona ulaganja iznose 166,6 miliona €, od čega su povučena sredstva iz kredita AIK banke u 2014. godini u
visini od 1,52 miliona €.
15
Strategija HIP- Petrohemije za 2015 – 2030.
Cilj strategije HIPP 2014 - 2030:
Izlaz HIPP iz dugogodišnje poslovne krize, uz obezbedjenje dugoročnih stabilnih uslova i održivog poslovanja, putem
sveukupne konsolidacije i premene razvojnih projekata, kao i stvaranje uslova za II fazu razvoja.
Osnovne pretpostavke:
Imajudi u vidu probleme likvidnosti i iznos nagomilanih gubitaka, osnovni uslov za opstanak Kompanije jeste
usvajanje i primena Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji de uključiti: unutrašnje mere za povedanje
efikasnosti i profitabilnosti, realizaciju investicionih projekata, finansijsko restrukturiranje i utvrdjivanje nove vlasničke
strukture "HIP -Petrohemije ", kao i utvrđivanje cena glavnih sirovina na dugoročnoj osnovi. Stoga su glavne
pretpostavke:
1. Primena UPPR (Unapred pripremljenog plana reorganizacije) i pokride gubitka koji premašuje kapital, tj.
utvrđivanje novog (pozitivnog) kapitala HIP-Petrohemije i nove vlasničke strukture.
2. Reprogramiranje obaveza HIPP.
3. Realizacija planiranih investicionih projekata u iznosu od 166 miliona evra, od kojih je 11 miliona evra iz postojedeg
kredita AIK banke.
4. Strateška koooperacija sa NIS a.d: nabavka sirovog benzina od NIS-a i prodaja pirolitičkog benzina NIS-u
5. Integracija HIP-Petrohemije i NIS RNP kroz međusobnu razmenu rafinerisjkih i petrohemijskih proizvoda, kako bi se
dobili proizvodi više faze prerade.
623,7
623,7
594,6
Posl. prihod (mln. €)
72,6
72,6
2020
2025
64,5
EBITDA
(mln. €)
250,1
-43,2
2014
2020
2025
2030
2014
2030
Umesto zaključkaPrednosti saradnje i investiranja u HIP-Petrohemiju
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odličan položaj u okviru rastudeg regiona i blizina EU tržišta
Dobra pozicioniranost na domadem i stranim tržištima
Integrisanost proizvodnje od etilena do polimera
Visoko iskorišdenje kapaciteta polimernih fabrika i odličan kvalitet proizvoda
Stalan rad na unapređenju procesa i proizvoda
Integralni pristup upravljanju kvalitetom i zaštitom životne sredine
Funkcionalna povezanost sa NIS Rafinerijom nafte Pančevo
Razvijena infrastruktura i snabdevanje energijom i fluidima
Obrazovana, iskusna radna snaga
Poreske olakšice za investitore / niže poreske stope
Poboljšana regionalna politička stabilnost i pristupanje EU
17
Kontakt
HIP-Petrohemija a.d. Pančevo
Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Republika Srbija
www.hip-petrohemija.com
tel. + 381 13 307 000
fax: + 381 13 310 207
e-mail : [email protected]
18
Download

Profil kompanije - srpski (pdf, 2 MB)