Katalog proizvoda 2015.
Kukuruz
Suncokret
Pšenica
osnovana kao kooperativa
1951
početak rada na selekciji kukuruza
300
1962
očinje 40 godina saradnje i zajedničkog
p
istraživanja sa Dekalbom na kukuruzu,
suncokretu i sirku
350
2005
R AGT razvija program u Kanadi i Čileu
450
2007
R AGT otvara filijale u Mađarskoj i Španiji
500
2011
azvoj programa kukuruza
R
i suncokreta u Kini
550
FAO
400
600
R R
R
RG RG RG
T T T A GT F GT R GT R
Pi Be x
u
u
iv
xx rg x
tu le
ox
to xx o
rix xx
x
l
on
x
ry
1919
Rani
Ranostasnost
R.A.G.T. hibrida
kukuruza
Kasni
RG RG
TT T
yr Exx
ex
up
x
e
90 godina tradicije
Poštovani Proizvođači,
Agrimatco group je jedinstvena multinacionalna kompanija
koja se bavi zastupništvom i distribucijom repromaterijala u po­
ljo­priv­redi.
Kompanija posluje u 47 zemalja sveta, a u Srbiji je počela sa
­radom pre 16 godina.
Stalnom edukacijom naših zaposlenih trudimo se da Vam prene­
semo najnovija saznanja, tehnologije i inovacije.
Želimo da Vam na polju zaštite bilja, ratarskog i povrtarskog
semena, mineralnih đubriva, opreme za navodnjavanje i poljo­
privredne mehanizacije donesemo najbolja moguća rešenja i
naj­savremenije inovacije.
Partneri u tome su nam svetski poznate firme, među njima i
semenska kuća R.A.G.T. iz Francuske, čija semena kukuruza,
suncokreta i pšenice ste mogli videti na njivama širom Srbije u
prethodnim godinama.
Naš cilj je dalje jačanje pozicije kompanije kao kvalitetnog i po­
uzdanog dobavljača u svim oblastima poljoprivrede, da bi smo
odgovorili na sve vaše zahteve.
S poštovanjem
Nada Petrović
Country manager
Sadržaj
Kukuruz
Hibrid/sorta
FAO grupa Namena strana
VO
Rivoxx330
NO
6
Rulexx380
7
Futurixx400
8
Axxo430
9
Bergxxon450
10
O
V
Pixxtol490
NO
11
Exxupery560
12
Tyrexx590
13
Suncokret
Ekllor
srednje rani
Sikllos CL
srednje rani
18
Mooglli CL
srednje rani
19
Yetti
srednje rana
21
Premio
srednje rana
22
Baletka srednje rana
23
ORO
otporan na volovod17
Pšenica
zrno
silaža
klip
prinos
dužina klipa
broj redova
masa 1.000 zrna
kvalitet
Prvi listovi se
pojavljuju na
površini zemlje
ukazuju se
redovi
2-3 lista
4-5 listova
Prvi zaobljeni
list je u potpu­
nosti otvoren
ostali listovi se
polako otvaraju.
Mlada biljka
počinje da
usvaja hraniva
putem korenka
i počinje formi­
ranje korenovog
sistema
Mlada biljka se
hrani iz zrna
Kritične faze
tokom vegetacije
Zaštita bilja pre
i posle nicanja
12-14 listova
Polovina od
ukupnog broj
lista je vidljiva,
tj. 8 listova
kod ranih i 10
listova kod
kasnijih hibrida,
preostali broj
lisova je for­
mirana zajedno
sa metlicom i
klipom.
Indeks lisne po­
vršine dostiže 1
(1 ha lisne
površine po
1 ha obradive
površine)
Broj biljaka po
hektaru.
Biljka sklapa
redove.
Metličenje
Pojavljuje se vrh
metlice umo­
tan u vršnim
listovima. Svila
se pojavljuje iz
vrha klipa i po­
lako se izdužuje
Konačni broj
zrna u redu je
formiran.
Formiranje
klipova
Otežano nicanje
Smanjenje gustine biljaka
Uvrtanje listova
1 - Suzbijanje usolisnih i širokolisnih korova
2 - Tretman posle nicanja
3 - Prva aplikacija protiv širokolisnih korova
Na naših 17 istraživačkih stanica razvili smo paletu hibrida
kukuruza od najranijih (FAO 160) do kasnih (FAO 600), dobro
prilagođenih na različite tipove zemljišta i klimatske uslove od
regiona Centralne Evrope sa umerenom klimom, do regiona
Istočne Evrope sa pretežno kontinentalnom klimom.
Naše hibride odlikuje:
- dobra otpornost ponika na niskim temperaturama;
- visoka tolerancija na bolesti i otpornost na poleganje;
- izvanredno otpuštanje vlage za određenu FAO grupu;
- dobre osobine da osiguraju stabilne prinose i u uslovima
stresa i nedostatke vlage.
4
8-10 listova,
početak
formiranja
metlice i klipa
Biljka ulazi u
fazu intenzivnog
rasta.
Komponenti
prinosa
Smatra se da je biljka postigla određeni stadijum kada je 50 %
biljaka formiralo potrebne karakteristike ili pokazatelje.
Glavne faze rasta
Po potrebi
zaštita protiv
širokolisnih
korova
Proizvoditi više i bolje je glavni izazov moderne poljoprivrede.
Svedoci smo da se u zadnjih nekoliko godina kukuruz suočava
sa suvim i vrelim uslovima tokom letnjeg perioda takođe i sa
ozbiljnim poteškoćama tokom prozvodnje (nedostatak ili višak
vode). Ovi novonastali uslovi su primorali naše istraživače da
pruže odgovarajuće rešenje sa selekcijom novih efikasnijih
hibrida kukuruza. Rezultat ovog rada su produktivniji hibridi
kukuruza sa povećanom tolerancijom na stresne uslove kao
što su nedostatak vode i visoke temperature, koji su glavni
uzroci smanjenja prinosa kukuruza. Ova pojava je prisutna
u svim proizvodnim regionima, i najkritičnija je u tamo gde
nema navodnjavanja ili gde je navodnjavanje limitirano malom
količinom dostupne vode.
kukuruza
Svilanje
i oplodnja
Mlečna
faza
Početak
voštane zrelosti
50 % vlage
u zrnama
45 % vlage
u zrnima
32 % vlage
u zrnima
Svila je u pot­
punosti izbila iz
ovojnih listova,
metlica otpušta
polenova zrna.
Zrna se polako
povećavaju i do­
bijaju na težini.
Akumulacija skro­
ba u zrnu.
Tekstura skroba
se brzo menja, od
mlečnog preko
brašnastog do
voštanog oblika.
Razvoj zrna se
usporava u ovoj
fazi, endosperm
je 1/3 u mlečnoj
zrelosti.
Zrna sadrže oko
45% vlage.
Do ove faze zrna
su postigla 7580 % od svoje
ukupne težine.
Suva materija na­
kupljena u stablu
i listovima hrani
zrno.
Zrna sadrže oko
32 % vlage
Razvoj listova je
završen.
Index lisne povr­
šine je dostigla
svoj maksimum.
Konačan broj
zrna na klipu je
formiran.
Biljka dostiže
svoju maksimalnu
visinu.
Vegetativni deo
biljke dostiže
svoju maksimalnu
težinu.
Biljka je dosti­
gla maksimum u
nakupljanju suve
materije
Smanjenje broja
zrna po klipu
(odbacivanje zrna)
Zrna sadrže oko
50 % vlažnosti
i akumulirano je
oko 32 % ukupne
suve materije.
Silaža od 28 %
do 35 % suve
materije.
Index lisne povr­
šine opada.
Prinos cele biljke
je na maksimumu
Biljka je dostigla
fiziološku zrelost
(formiran je crni
sloj na vrhu
zrna – što znači
da je nakupljanje
hraniva u zrnu
završeno)
Zrna su dostigla
svoju maksimalnu
težinu.
Merenje mase
1000 zrna
Smanjenje mase 1000 zrna
Ubrzano sazrevanje i starenje biljke izazvano nedostatkom
vode ili visokim temperaturama
Ovi ograničavajući uslovi zahtevaju izbor adaptibilnih hibrida kukuruza. R.A.G.T. Semences je selekcionisao hibride koji
dobro podnose uslove izazvane nedostatkom vode u kritičnim
fazama razvoja.
U ovom katalogu želimo da Vam predstavimo neke od najboljih hibrida, koje naši selekcioneri preporučuju za zemljišne i
klimatske uslove Srbije.
Christophe Chaine
Produckt menadžer za kukuruz,
R.A.G.T. SEMENCES.
5
Rivoxx
FAO
330
hibrid za rane prinose
NOVO
karakteristike klipa
Osobine hibrida:
•L
epo razvijena biljka sa polu uspravljenim
listovima
28 – 30
• Jak rani vigor
• Dobre stay green osobine
•D
obro se prilagođava svim uslovima proizvodnje,
dobro podnosi lošije uslove gajenja
16 – 18
• Visoka tolerantnost na poleganje
340-360 g
• Dobro oprašivanje i zdravi klipovi
• Visok potencial rodnosti
Rezultati sortnog mikroogleda
u proizvodnoj 2014. godini
15
18%
14
17%
13
16%
preporuka za setvu
12
15%
Kikinda
Novi Sad
Novi Pazar
Prinos SRPS (t/ha)
6
Sombor
Vlaga
Zrenjanin
79.000 – 84.000
biljaka po hektaru
Rulexx
FAO
380
za dobre rezultate
i u sušnim godinama
karakteristike klipa
28 – 30
16 – 18
Osobine hibrida:
• Biljka srednje visine
• Tolerantan na sušne uslove
• Poseduje jak rani vigor
• Dobro podnosi stresne uslove
• Pogodan i kao postrni usev za silažu ili zrno
330-350 g
Rezultati ogleda i proizvodnje
Rulexx
preporuka za setvu
75.000 – 79.000
biljaka po hektaru
14
24%
13
22%
12
20%
11
18%
10
16%
9
14%
Prinos SRPS (t/ha)
Vlaga
7
Futurixx
za ranu setvu i siguran prinos
karakteristike klipa
Osobine hibrida:
•D
obro podnosi stresne uslove
i daje stabilan prinos
• Niska vlaga u berbi
•D
aje pouzdane prinose i u uslovima
slabije agrotehnike
FAO
400
30 – 32
18 – 20
• Odlikuje se brzim početnim porastom
330-350 g
Futurixx
Rezultati ogleda i proizvodnje
14
24%
13
22%
12
20%
11
18%
10
16%
9
14%
Prinos SRPS (t/ha)
8
Vlaga
preporuka za setvu
75.000 – 79.000
biljaka po hektaru
Axxo
FAO
430
za vrhunski prinos u dobrim uslovima
karakteristike klipa
30 – 34
Osobine hibrida:
•H
ibrid za intenzivne uslove gajenja
i primenjenu punu agrotehniku
• Niska vlaga, rana berba
• Srednje visoko stablo, lak za kombajniranje
18 – 20
340-350 g
Axxo
Rezultati ogleda i proizvodnje
preporuka za setvu
71.000 – 75.000
biljaka po hektaru
15
24%
14
22%
13
20%
12
18%
11
16%
10
14%
Prinos SRPS (t/ha)
Vlaga
9
Bergxxon
za sigurnost vaše proizvodnje
FAO
450
karakteristike klipa
Osobine hibrida:
•D
obro podnosi stresne uslove proizvodnje
•D
aje stabilne prinose na svim
tipovima zemljišta
• Kompaktni klipovi pogodni za branje
•S
tablo srednje visine
sa uspravljenim listovima
36 – 38
16 – 18
340-360 g
Rezultati ogleda i Bergxxon
proizvodnje
15
24%
14
22%
13
20%
12
18%
11
16%
10
14%
Prinos SRPS (t/ha)
10
Vlaga
preporuka za setvu
71.000 – 75.000
biljaka po hektaru
Pixxtol
FAO
490
za pouzdanu proizvodnju
NOVO
karakteristike klipa
28 – 32
18 – 20
Osobine hibrida:
• Srednje visoka biljka
• Umereno erektofilni listovi
• Klipovi sa visokim potencijalom za prinos
• Izuzetno brzo otpuštanje vlage
• Visoka tolerantnost na poleganje
• Zdravi klipovi
340-360 g
Rezultati sortnog mikroogleda
u proizvodnoj 2014. godini
18%
16
15
17%
14
16%
13
preporuka za setvu
71.000 – 75.000
biljaka po hektaru
12
15%
Kikinda
Novi Sad
Pančevo
Prinos SRPS (t/ha)
Vrbas
Zrenjanin
Vlaga
11
Exxupery
za visoku produktivnost
FAO
560
karakteristike klipa
Osobine hibrida:
•D
obro podnosi stresne uslove proizvodnje
•D
aje stabilne prinose na svim tipovima
zemljišta, maksimalan prinos se ispoljava
primenom pune agrotehnike
34 – 38
18 – 20
360-380 g
Rezultati ogleda Exxupery
i proizvodnje
16
25%
15
14
13
20%
12
11
10
15%
Prinos SRPS (t/ha)
12
Vlaga
preporuka za setvu
68.000 – 71.000
biljaka po hektaru
Tyrexx
FAO
590
za visok prinos zrna
karakteristike klipa
40 – 42
16 – 18
Osobine hibrida:
• Srednje kasni hibrid
• Robusno i čvrsto stablo
• Visok prinos kvalitetnog zrna
• Pogodan za branje u klipu i silažu
• Dugačak klip i tanka kočanka
380-410 g
Rezultati ogleda iTyrexx
proizvodnje
16
26%
15
24%
14
22%
13
20%
12
preporuka za setvu
68.000 – 71.000
biljaka po hektaru
11
18%
10
16%
Prinos SRPS (t/ha)
Vlaga
13
Glavne faze rasta
Faze
Komponenti
prinosa
Važni
kriteriumi
Stimulativni
faktori
Primarni
tretmani
Setva
Nicanje
Faza pet
pari listova
Početak
butonizacije
Broj
biljaka
Intenzivan rast korena.
Formiranje listova
Formiranje
konačnog broja
ahena – plodova
u glavici
Optimalan broj biljaka
Vigor biljaka
Zaštita od zemljišnih
štetočina pre nicanja
U slučaju pojave
štetočina primeniti
odgovarajuće
pesticide
Zaštita od korova po potrebi.
Prihrana potrebnim količinama
azota, fosfora i kalijuma.
Najvažniji ciljevi R.A.G.T.-a u oplemenjivanju suncokreta su
da ponude hibride sa visokim potencijalom rodnosti i visokim
sadržajem ulja ( preko 50 %) .
Raznolikost i bogatstvo banke gena suncokreta koja je na
raspolaganju selekcionerima R.A.G.T.-a, omogućavaju nam da
ponudimo:
- hibride otporne na Volovod (Orobanche resistant)
- “Clearfield“ – hibride tolerantne na IMI herbicide (razvijene
u saradnji sa BASF)
- hibride sa velikom koncentracijom oleinske kiseline u jezgru
Više od 70 perspektivnih hibrida su trenutno u fazi ogleda
i ispitivanja, i uskoro ćemo biti u mogućnosti da ponudimo
veliki broj novih hibrida za tržište Srbije.
Clearfield proizvodni sistem (CL)
Clearfield - sistem koji pomaže u borbi i protiv korova i protiv
volovoda (Orobanche)
- Inovativni proizvodni sistem Clearfield kombinuje herbi­
cidno rešenje iz BASF sa herbicidno tolerantnim hibridima
suncokreta iz R.A.G.T. Ovakvi hibridi su dobijeni putem
prirodne slekcije i oplemenjivanja.
Herbicidno tolerantni hibridi suncokreta iz R.A.G.T.-a ispu­
njavaju zahteve uzgajivača u većini evropskih zemalja koje se
odnose na kontrolu volovoda (Orobanche) i kontrole usko­
lisnih i širokolisnih korova uključujući korove koje je teško
suzbijati kao što su ambrozija, tatula, čičak i drugi.
suncokreta
Kraj
butonizacije
Početak
cvetanja
Odumiranje
jezičastih cvetova
Broj plodova u glavici
Razvoj biljke
Aktivna fotosinteza
Fiziološka
zrelost
Masa 1.000 zrna
Cvetanje - polinacija
Optimalno snabdevanje
vodom i hranivima.
Očuvanje lisne površine
Sazrevanje: nalivanje zrna.
Migracija hraniva
u plodove – semenke
i sinteza ulja
Postojanost listova. Snabdevanje vodom.
Zaštita bilja od bolesti i štetočina
Žetva – kada biljke dostignu
optimalnu fazu za skidanje
Kasna žetva može da utiče
na smanjenje prinosa
i kvaliteta zrna
Moguća pojava
nedostatka Bora
Sortiment suncokreta
Genetska otpornost na volovod
Neprestanim investicijama u istraživanje i razvoj nastojimo
da zaštitimo suncokret od semena do prerade.
Prilikom stalnog proširivanja svog portfolija, u svojim novim
hibridima R.A.G.T. kombinuje sledeće osobine:
- performanse
- visok prinos
- stabilnost
- stabilan sadržaj ulja
- tolerantnost na volovod (Orobanche resistant)
- tolerancije na najznačajnije bolesti
(Phomopsis, Plasmopara, itd.)
Ovo omogućava da R.A.G.T. zauzme značajno mesto na trži­
štu evrope.
R.A.G.T. uvodi u registraciju nove hibride suncokreta koje
su otporne na volovod (otpornost protiv 8 rasa volovoda) i
prve hibride koje kombinuju otpornost na volovod i Clearfield
tehnologiju.
Sebastien Roualdes
Menadžer proizvoda
za suncokret,
R.A.G.T. SEMENCES.
15
Ekllor
ORO
Tolerantan
na najznačajnije
bolesti suncokreta:
Osobine hibrida:
• Otporan na volovod rase A-E
Plasmopara,
• Srednje rani hibrid
Phomopsis,
• Visok potencijal rodnosti
Sclerotinia
glave i korena
• Ravnomerno sazrevanje
• Nisko do srednje visoko stablo
• Položaj glave pod uglom od 45°
Sadržaj ulja
48
%
Ekllor
Rezultati ogleda i proizvodnje
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
preporuka za setvu
62.000 – 68.000
biljaka po hektaru
2,5
2,0
Prinos (t/ha)
17
Sikllos CL
•S
rednje rani hibrid
Tolerantan
na najznačajnije
bolesti suncokreta:
•U
jednačeno cvetanje
Plasmopara,
•O
tporan na poleganje
Phomopsis,
•P
oložaj glave pod uglom od 45°
Sclerotinia
glave i korena
Osobine hibrida:
Sadržaj ulja
CL
Rezultati ogleda i Sikllos
proizvodnje
47
%
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
preporuka za setvu
2,5
2,0
18
62.000 – 68.000
Prinos (t/ha)
biljaka po hektaru
Mooglli CL
Tolerantan
na najznačajnije
bolesti suncokreta:
Plasmopara,
Phomopsis,
Sclerotinia
glave i korena
Osobine hibrida:
• Srednje rani hibrid, sa visokim sadržajem
oleinskih kiselina
• Čvrsto stablo otporan na poleganje
• Ujednačeno cvetanje
• Položaj glave pod uglom od 45°
Sadržaj ulja
51
%
Sadržaj oleinskih
kiselina u ulju:
84–86%
preporuka za setvu
62.000 – 68.000
biljaka po hektaru
CL
Rezultati ogleda Mooglli
i proizvodnje
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
Prinos (t/ha)
19
Yetti
Datum setve:
do 25. oktobra
Fizičke osobine
Visina biljke:
95 cm
Hektolitarska masa:
85 kg/hl
Masa 1000 zrna:
46 g
Osobine:
• Ostvaruje visoke prninose u svim oblastima gajenja
• Ranostasnost u kombinaciji sa visokim prinosom
• Dobro podnosi niske temperature tokom zime
• Rano klasanje i brzo sazrevanje na kraju vegetacije
•F
ormira visoko produktivne klasove sa krupnim
zrnima
• Srednje rana sorta, visoko tolerantna na poleganje
Zaštita:
preporučuje se dva
tretmana fungicidima
Đubrenje:
Ukupna količina N
ne manja od 130 kg/ha
Rezultati ogleda i proizvodnje
YETI
9
84,0
82,0
8
80,0
78,0
7
setvena norma
400 – 500
klijavih zrna po m2
76,0
74,0
6
72,0
5
70,0
Prinos (t/ha)
Hektolitar (kg/hl)
21
Premio
Datum setve:
Osobine:
do 25. oktobra
•O
dlikuje se visokim prinosom i odličnim
kvalitetom zrna sa kratkim osjem na klasu
•B
rzo bokori i poseduje moćan korenov
sistem, visoko tolerantan na poleganje
Visina biljke:
• Dobro podnosi niske temperature
Hektolitarska masa:
• Tolerantna na najznačajnije bolesti pšenice
Fizičke osobine
85 cm
82 kg/hl
Masa 1000 zrna:
43 g
Zaštita:
preporučuje se dva
tretmana fungicidima
Rezultati ogleda i Premio
proizvodnje
9
Đubrenje:
80,0
Ukupna količina N
ne manja od 130 kg/ha
78,0
8
76,0
7
74,0
6
72,0
5
70,0
Prinos (t/ha)
22
Hektolitar (kg/hl)
setvena norma
400 – 500
klijavih zrna po m2
Baletka
Datum setve:
do 25. oktobra
Fizičke osobine
Visina biljke:
90 cm
Hektolitarska masa:
Osobine:
• Poseduje odlične mlinsko pekarske osobine
•S
rednje rana sorta, visoko tolerantna
na poleganje
• Izuzetno tolerantna na najznačajnije
bolesti pšenice
84 kg/hl
Masa 1000 zrna:
44 g
Đubrenje:
Ukupna količina N
ne manja od 130 kg/ha
Rezultati ogleda i Baletka
proizvodnje
6,4
84,0
82,0
6,3
80,0
78,0
6,2
setvena norma
400 – 500
klijavih zrna po m2
76,0
74,0
6,1
72,0
6,0
70,0
Prinos (t/ha)
Hektolitar (kg/hl)
23
Komercijalno-stručni
predstavnici na terenu
Blagoja Đurković
063/594 934
Subotica
Bačka Topola
Sombor
Vo
jv
Odžaci
Zoran Popov
063/371 962
Bačka
Palanka
Suzana Đurak
063/432 247
Branislav Sudarević
063/510 337
Jovan Živić
063/687 738
Goran Mitrović
063/686 697
Dragiša Petrović–Gile
063/633 267
Nebojša Miladinović
063/432 140
odi
Ogledno
polje
Novi Sad
Du
Šabac
na
Zrenjanin
nav
Ruma
Loznica
Vršac
Pančevo
Sav
Valjevo
Milan Popović
063/508 664
Kikinda
Bečej
Beograd
a
Smederevo
Sr
bij
Kruševac
Mitrovica
Ko
Paraćin
a
Kraljevo
Novi Pazar
Peć
Bor
Kragujevac
Vrnjačka
Banja
Ivanjica
tin
Mladenovac
Čačak
Užice
Ne
go
Majdanpek
sov
Aleksinac
Niš
Pirot
Leskovac
Priština
o
Zaječar
Vranje
Uroševac
Maloprodajni objekti:
Prizren
Apoteka Ruma – Glavna 234
tel: 022/479-357
Apoteka Surčin – Braće Puhalović 2
tel: 011/8443-521
Koordinatori programa
semena ratarskih biljaka:
Alfred Nemet 063/371 993
Srđan Bolesnikov 063/521 392
Dragan Dikić 063/432 211
21102 Novi Sad, Narodnog fronta 73/I, POB 8 • Tel/fax: 021/469-629, 021/466-376, 021/469-580
[email protected] • www.agrimatco.rs
Download

Katalog proizvoda 2015.