2015
program zaštite bilja
herbicidi • fungicidi • insekticidi • okvašivači
Agrimatco je jedinstvena multinacional­
na kompanija u oblasti zastupništva i dis­
tri­
bucije repromaterijala u poljoprivredi,
prisutna u 50 zemalja sveta. Naša polja ak­
tivosti obuhvataju zaštitu bilja, mineralna
đubriva, semenarstvo i poljoprivrednu me­
hanizaciju.
Naša vizija: očuvanje i dalje jačanje pozicije
kvalitetnog dobavljača u poljo­priv­redi.
Naša obaveza: transfer znanja i novih teh­
no­logija do krajnjih korisnika.
Naša prednost: iskusan i kreativan tim ljudi
spremnih da prihvate izazove.
Sadržaj
Herbicidi
MEZZO 60 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LORD 700 WDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STARANE 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
APEX 50 WG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LONTREL 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FARGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GAT MOTION 4 OD . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PELICAN® 50 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GARLON 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KIDEKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DICOPUR TOP 464 SL. . . . . . . . . . . . . . . 22
KERB 50WP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fungicidi
MANFIL 80 WP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANFIL 75 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRYSTAL® 250 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VILOKSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NORDOX 75 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERGADO™ F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOLIO GOLD® 537,5 SC . . . . . . . . . . . . .
CHAMP DP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUZZ ULTRA DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AZBANY 250 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
26
28
30
32
34
36
38
39
40
Insekticidi
VOLLEY 20 SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GATGO 20 OD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAT VERTIS 1,8 CS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARMADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VILOTRIN 10 WP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PINTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LASER 240 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAISO WG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
44
45
46
47
48
50
52
Okvašivači
SILWET® L-77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
INEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Programi zaštite. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ovaj katalog je informativnog karaktera. Navedene informacije su date na osnovu postojećih znanja i iskustava u pogledu osobina prozvoda i
preporučene primene. Proizvođač zadržava pravo izmena bez najave. Fotografije ambalaže su ilustrativne i mogu se razlikovati od stvarnih po boji
i/ili obliku. Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
MEZZO 60 WG
selektivni sistemični herbicid za suzbijanje
širokolisnih korova u pšenici i ječmu
Aktivna materija:
Formulacija: 600 g/kg metsulfuron metil
Vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Mezzo 60 WG je herbicid iz grupe sulfonil urea. Usvaja se i preko li­
sta i preko korena zahvaljujući čemu se brzo rasprostire po celoj biljci.
Svojim delovanjem sprečava deobu ćelija u tačkama porasta izdanaka
i korena korovskih biljaka.
Primena:
U usevu pšenice i ječma od faze tri lista do pojave zastavičara (13-39
BBCH skala), u količini: 10 g/ha sam preparat Mezzo 60 WG ili sa okva­
šivačem.
Zbog proširenja spektra delovanja može se mešati sa sredstvima na
bazi: fluroksipira, mekopropa i dikambe.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Spektar delovanja
Vidovčica crvena
Dvornici
Gorušica
Kravlja trava
Palamida
Pepeljuga obična
Pepeljuga srcolisna
Žavornjak obični
Bulka obična
Crvena kopriva
Stisnuša kravlja
Bulka
Divlja ljubičica
Čestoslavica poljska
Anagallis arvensis
Polygonum spp.
Sinapis arvensis
Thlaspi arvense
Cirsium arvense
Chenopodium album
Chenop.hybridum
Consolida regalis
Papaver rhoeas
Lamium purpureum
Thlaspi arvense
Papaver rhoeas
Viola arvensis
Veronica arvensis
Slabo suzbija jednogodišnje korove kao što su:
broćika lepuša (Galium aparine).
4
H E R B I C I D
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Mezzo 60 WG se ne sme mešati sa herbicidima iz grupe sulfonilurea
i insekticidima na bazi hlorpirifosa.
• Mezzo 60 WG ispoljava najveću efikasnost ako se primeni u počet­
nim fazama porasta korova.
• Prvi simptomi delovanja vidljivi su nakon 5-10 dana od primene pre­
parata. U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama se
mogu sejati samo jara strna žita uz prethodnu obradu zemljišta.
Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.
Pakovanje: 100 g, 10 g
5
LORD 700 WDG
selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji
Aktivna materija:
Formulacija:
metribuzin 700 g/kg
vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
• Metribuzin spada u grupu triazinona (triazina).
• Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Nakon usvajanja
kreće se naviše u biljkama.
• Deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosin­
teze (fotosistem II).
Primena:
reparat LORD 700-WDG je selektivni, sistemični herbicid koji se ko­
P
risti za suzbi­janje širokolisnih korova u usevima: krompira, paradajza i soje:
Krompir:
posle sadnje, a pre nicanja useva, u količinama:
• 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim ze­
mljištima
(1-3% humusa);
• 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima
(3-5% humusa);
• 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­
štima (preko 5% humusa).
posle nicanja useva, kada krompir dostigne visinu 5-10
cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15(105)-18(108)
BBCH skale), u količinama:
• 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima
(3-5% humusa);
• 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­
štima (preko 5% humusa).
Paradajz (samo koji se rasađuje):
8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:
• 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (35% humusa);
• 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­
štima (preko 5% humusa)
6
H E R B I C I D
Soja:
posle setve, a pre nicanja useva, u količinama:
• 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
• 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5%
humusa)
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Spektar delovanja:
osetljive korovske vrste su jednogodišnji širokolisni korovi, među kojima
su:
lipica teofrastova
Abutilon theophrasti
konica obična
Galinsoga parvinflora
ambrozija
Ambrosia artemisifolia
dvornici
Polygonum spp.
štirovi
Amaranthus spp.
loboda
Atriplex patula
repica crna
Brassica nigra
konica obična
Galinsoga parvinflora
pepeljuge
Chenopodium spp.
tušt obični
Portulaca oleracea
lubeničarka
Hibiscus trionum
čistac jednogodišnji
Stachya annua
gorušica
Sinapis arvensis
tatula
Datura stramonium
Lord 700 WDG je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste,
ima odlično delovanje na tatulu, ambroziju, štir, pepeljugu, gorušicu i
abutilon.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
LORD 700-WDG ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran,
SV 77/40 i SV 76/48, i u usevu paradajza iz semena.
Na tretiranim površinama zbog zadržavanja ostataka u zemljištu, naj­
manje 4 meseca ne gajiti druge useva, naročito kupusnjače, repu, salatu,
krastavce i lubenice.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.
Karenca:
42 dana za krompir i paradajz.
Obezbeđena vremenom primene za soju.
Pakovanje: 1 kg ; 500 g ; 100 g
7
STARANE 250
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima,
kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima
Aktivna materija:
Formulacija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE
(359 g/l preparata)
koncentrat za emulziju (EC)
DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i du­
gog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).
Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome ko­
vrdžanja.
Starane 250 se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih ko­
rova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, luku, pašnjacima i livadama.
Uspešan i profirabilan uzgoj žitarica danas u velikoj meri zavisi od kva­
litetnog suzbijanja najopasnijih korova – broćike ili prilepače (Galium
aparine), jer već jedna biljka prilepače po m² smanjuje prinos za 4 %.
Prilepača je termofilni korov (treba visoku sumu temperetura) i dosta
kasno se javlja u usevu. U toj fazi razvoja, žitarice su osetljive na prime­
nu mnogih herbicida, dok Starane 250 možemo da primenimo sve do
faze lista zastavičara.
Primena:
Strna žita (ozima): u količini 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti
do 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti, tretiranjem kada su usevi u
fazi 3 lista pa do pojave zastavičara
Strna žita (jara): u količini 0,6 - 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljeno­
sti ili 0,8 - 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su
usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara
Kukuruz: u količini 0,8 l/ha tretiranjem cele površine kada kada kuku­
ruz ima 3-6 listova
Luk: u količini 0.8 – 1,2 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6
stalnih listova. a kada su korovi u fazi 2-5 listova
Zasadi voća i vinove loze: u količini 1,5 – 2 l/ha tretiranjem kada su ko­
rovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)
Vrste korova koje dobro suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: Vijušac njivski (Bilerdykia convolvulus), Pepeljuga obična (Chenopodium album), Broćika (Galium aparine), Dvornik veliki (Polygonum lapatifolium), Mišjakinja obična (Stellaria media), Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), Dimnjača
obična (Fumaria officinalis), Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), Štir
obični (Amaranthus retroflexus), Pepeljuga srcolisna (Chenopodium
hybridum), Tatula obična (Datura stramonium), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Suncokret divlji (Helianthus annus), Mrtva kopriva ­crvena
8
H E R B I C I D
Dow AgroSciences
(­ Lamium ­purpureum), Kravlja trava (Thlaspi arvense), Čestoslavica persij­
ska (Veronica persica), Gorčika obična (Sonchus oleraceus), Lipica teofra­
stova (Abutilon theophrasti)
Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski (Convolvulus arvensis),
Graori (Lathyrus spp.), Jabuka vučija (Aristolochia clematitis), Pelin crni
(Artemisia vulgaris), Ivanjsko cveće belo (Galium mollugo), Ljutić puzeći
(Ranunculus repens), Lucerka (Medicago sativa), Bokvica velika (Plantago
major), Detelina bela (Trifolium repens), Kopriva obična (Urtica dioica) Vo­
dopija obična (Cichorium intybus), Nana (Mentha piperita), Ljubičica šare­
na (Viola tricolor).
Starane 250 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste,
ima odlično delovanje na prilepaču, poponac, divlju kupinu, pomoćnicu,
tatulu, ambroziju, čičak i abutilon.
Pakovanje: 1 l, 200 ml
9
APEX 50 WG
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje
širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u
šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova.
Aktivna materija:
Formulacija:
triflusulfuron metil 500 g/kg
vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Apex 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a jednim delom i preko
korena. Nakon primene dolazi do prestanka rasta osetljivih korova
sa tipičnim simptomima žućenja i odumiranja. Preparat bolje deluje
kad je toplo i vlažno vreme, dok suvo i hladno vreme može da uspo­
ri delovanje. Apex 50 WG se usvaja u roku od 2 sata nakon primene.
Ukoliko padne kiša za manje od 2 sata nakon tretmana, efikasnost
preparata može biti umanjena.
Primena:
aza korova: optimalno vreme za primenu je kada su korovi u fazi ko­
F
tiledona do dva prava lista.
Osobine i način delovanja:
Faza useva: Apex® se može primeniti kada je šećerna repa iznikla 7090%, pa sve do zatvaranja redova repe, a treba ga primeniti kada su
korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.
Količina primene: primenjuje se višekratno, maksimalno četiri puta
u toku vegetacije, uvek po 30 g/ha i uvek u kombinaciji sa drugim
preparatima za suzbijanje korova u šećernoj repi. Da bi se ostvarila
dobra folijarna apsorpcija, Apex® u svim kombinacijama treba uvek
koristiti uz dodatak okvašivača MAGIS.
Spektar delovanja:
• lipica teofrastova (Abutilon theophrasti) • štir obični (Amaranthus retroflexus) • rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
• konica obična (Galinsoga parviflora),
• dvornik obični (Polygonum persicaria) • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium) • gorušica poljska (Sinapis arvensis) • pomoćnica obična (Solanum nigrum) 10
H E R B I C I D
Abutilon theophrasti
Na ostale širokolisne korove deluje slabije, polovično ili zaustavlja po­
rast.
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama,
etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina, značajno se proširuje
spektar delovanja na ostale širokolisne korove.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Apex je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima od­
lično delovanje na abutilon. Optimalno vreme za primenu je kada je
abutilon u fazi kotiledona do dva prava lista.
Karenca: obezbeđena vremenom primene u šećernoj repi
Pakovanje: 2 x 30 g (vodotopive kesice)
11
LONTREL 300
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova
u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu
Aktivna materija:
Klopiralid (300 g/l preparata)
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija preparata Lontrel 300, klopiralid je sistemično kon­
taktni herbicid. Klopiralid je sintetički oblik prirodnih hormona rasta
– auksina. Biljni rast je visoko usklađen proces, koji određuje koliko će
list biti dugačak, određuje debljinu lisne kutikule i hoće li se biljne će­
lije uopšte razviti u list i koren. Lontrel 300 nakon primene stvara po­
metnju u procesu rasta biljke vezujući se na mestu receptora na koje se
u normalnoj situaciji vezuju prirodni biljni hormoni.
Lontrel 300 deluje kao folijarni herbicid i prodire kroz lisnu površinu.
Brzo se usvaja preko lista pa ga nekoliko sati nakon primene kiša ne
može isprati. U biljci se kreće ksilemom i floemom prema meristem­
skom tkivu izbojaka i korena, što omogućava uspešno suzbijanje jed­
nogodišnjih i višegodišnjih korova.
Primena:
Šećerna repa u količini 0,2– 0,4 l/ha jednokratno – tretiranjem posle
nicanja useva ili 0,13 - 0,2 l/ha dvokratno u split aplikaciji – posle nica­
nja useva i korova
Pšenica i ječam u količini 0,3 – 0,4 l/ha tretiranjem posle nicanja useva
Kukuruz u količini 0,2 – 0,3 l/ha tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista
Vreme primene u odnosu na korove:
- kada su korovi u fazi 2-6 listova
- kada je palamida (Cirsium arvense) od faze rozete do visine 10-15 cm
Spektar delovanja: Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi:
Ambrosia artemisifolia, Anthemis arvensis, A.cotula, Bifora radians, Bilderdykia convolvulus, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Datura stramonium, Daucus carota, Erigeron canadensis, Fumaria officinali, Helianthus annus, Lamium
purpureum, Matricaria chamomilla, Melilothus officinalis, Senesio vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Sonchus aper, Tusilago farfara,
Vicia cracca, Xanthium strumarium
12
H E R B I C I D
Dow AgroSciences
Lontrel 300 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima
odlično delovanje na palamidu, ambroziju, samonikli suncokret i čičak.
Upravo to ga čini nezamenjivim u suzbijanju korova u usevu šećerne repe.
Šećerna repa je izuzetno tolerantna na ovaj herbicid, i dobro ga podnosi
čak i u povećanim količinama od preporučenih.
NAPOMENA: U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati
lucerka, ­salata, grašak i mrkva.
Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu.
Karenca: Obezbeđena vremenom primene
Pakovanje: 1 l
13
FARGO
selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova
Aktivna materija: Formulacija: kletodim 120 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
• Kletodim spada u grupu cikloheksenona.
• Selektivni herbicid koji se usvaja lišćem i brzo apsorbuje.
• Kreće se naviše i naniže u biljci.
• Brzo dolazi do tačaka rasta gde zaustavlja deobu ćelija.
Primena:
reparat FARGO koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i više­go­
P
dišnjih uskolisnih (travnih korova):
• u usevima šećerne repe, suncokreta i soje, tretiranjem posle
nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-5 listova, u količinama
0,8-2,0 l/ha, i to:
• 0,8 l/ha (8ml na 100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih uskoli­
snih (travnih korova) kao što su proso (Echinochloa crus-galli) i
muhari (Setaria) i semenski divlji sirak.
• 1,2 – 2,0 l/ha (12 – 20 ml na 100 m²) za suzbijanje ­divljeg sirka
(Sorghum halepense) iz rizoma
• 2,0 l/ha (20 ml na 100 m²) za suzbijanje pirevine (Agropyrum
repens) i drugih ­višegodišnjih travnih korova.
Preparat se primenjuje folijarno, uobičajenim uređajima za prskanje.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Broj tretiranja:
Preparat se u toku godine na istoj površini može primeniti jedan put.
Napomene:
• Preparat se može koristiti za istu namenu (suzbijanje travnih
korova) i u istim ­količinama koristiti i u: lucerki, krompiru, graš­
ku, paprici, paradajzu, lubenicama, dinjama, krastavcima, cr­
nom i belom luku, pasulju, kupusu i mrkvi, tretiranjem posle
nicanja useva kada su korovi u fazi 2-5 listova.
• Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.
14
H E R B I C I D
Karenca:
bezbeđena vremenom primene za soju, suncokret, šećernu repu, lucerku
O
i krompir;
0 dana za grašak, papriku, paradajz, dinju, lubenicu, krastavac, crni i beli
3
luk, ­pa­sulj, kupus i mrkvu.
Pakovanje: 1l, 200 ml
15
GAT MOTION 4 OD
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu
Aktivna materija:
Formulacija: nikosulfuron 40 g/l
Uljna disperzija (OD)
Savremena formulacija (uljna disperzija – OD), pojačava delovanje i
performanse preparata na bazi aktivne materije nikosulfuron, i daje
veću sigurnost prilikom primene u nepovoljnim vremenskim uslovima.
Spektar delovanja:
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni (travni) korovi: korovsko pro­
so (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena
i rizoma (Sorghum helepense), pirevina obična (Agropyron repens)
Jednodišnji širokolisni korovi: Teofrastova lipica (Abutilon theophasti), štirevi (Amaranthus spp.), pepeljuga obična (Chenopodium album),
tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hybiscus
trionum), bulka obična (Papaver rhoes), dvornik ptičji (Polygonum
aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), ljutić obični
­(Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćni­
ca obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium stumarium)
Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska ­(­Cirsium
­arvense), poponac (Convolvuls arvensis)
Primena:
GAT Motion 4 OD je selektivni translokacioni herbicid, name­
njen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kuku­
ruza:
Jednokratnom primenom
• 1,0-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m2), za suzbijanje jedno­
godišnjih i višegodišnjih korova, tretiranjem kada kuku­
ruz ima 2–6 razvijenih listova, kada su širokolisni korovi u
fazi 2-6 lista, a divlji sirak 15‑20 cm.
Dvokratnom primenom
• Prvi tretman 0,5 l/ha (5 ml na 100m2) kada su korovi 2-4
lista a divlji sirak tek iznikao;
• Drugi tretman 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m2), nakon nicanja
novih korova
16
H E R B I C I D
GAT Microencapsulation
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 lit na 100m2)
Gat Motion 4 OD je herbicid formulisan kao uljna disperzija (OD), što je
savremeni način formulisanja, koji omogućava efikasniju primenu ( pod­
nosi više temperature u trenutku primene). Smanjuje površinski napon
te je bolja pokrivenost lista korova a time se omogućava i bolje usvaja­
nje preparata. Nije potrebno dodavanje okvašivača, čak ni pri mešanju sa
preparatima u WG formulaciji, bezbedniji je prema okolini i direktnim ko­
risnicima. Maksimalni broj trertiranja na istoj površini u toku godine: jed­
nom ili dva puta (ako se primenjuje dvokratno).
Karenca: OVP – kukuruz
Pakovanje: 1l, 300 ml
17
PELICAN® 50 SC
H E R B I C I D
Selektivni herbicid za suzbijanje širokog spektra
širokolisnih korova u usevu suncokreta
Aktivna materija: diflufenikan 500 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Primena:
Faza korova: kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.
Faza useva: posle setve a pre nicanja
Spektar delovanja:
Jednogodišnji korovi: gorušica (Sinapis arvensis), čičak (Xanthium
strumarium), štir (Amaranthus spp.), ambrozija (Ambrosia
aremisifolia), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura
stramonium), mišjakinja (Stellari a media), veronika (Veronica spp.),
dimnjača (Fumaria officinalis), ladolež (Bylderdykia convolvulus),
pomoćnica (Solanum nigrum)
Višegodišnji korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).
Količina primene: primenjuje se u količini od 0,25 l/ha uz utrošak
vode 200-400 l/ha
Napomene:
• Kada se primeni prema uputstvu proizvođača, nije fitotoksi­
čan za gajene useve. ­Međutim, u ekstremnim uslovima (jako
povećana vlaga) može dovesti do prolazne fitotoksičnosti koja
nema uticaja na dalji razvoj i prinos useva
• U slučaju propadanja ili preoravanja useva, na
tretiranim parcelama mogu se sejati samo sun­
cokret i pšenica
• U normalnom plodoredu, posle primene di­
flufenikana nema ograničenja.
• Ako u zemljištu posle tretiranja nema dovolj­
no vlage, delovanje preparata
može biti usporeno
Pakovanje:
1l, 250 ml
18
GARLON 4
H E R B I C I D
A R B O R I C I D
Dow AgroSciences
Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje
zeljastih i drvenastih korova
Aktivna materija:
Triklopir butotil 677,9 g/l
Formulacija:
koncentrat za emulziju (EC)
DELOVANJE: Triklopir je totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo
usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja
se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsitćet­
na kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome
kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke pora­
sta.
Primena:
Površine koje se pripremaju za pošumljavanje, železničke pruge,
kanali i druge nepoljoprivredne površine u količini 1 – 2 l/ha treti­
ranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti
neposredno pri razvoju novog lišća
Napomena:
Fitotoksičan je za sve. Na tretirane površine, najmanje 63 dana posle
primene ne puštati na ispašu mlečnu, a 28 dana ostalu stoku. Sadnja
se može obaviti šest meseci nakon primene.
Pakovanje: 1l, 100 ml
19
KIDEKA
Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza
za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova
Aktivna materija: Formulacija:
mezotrion 100 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja
Mezotrion spada u grupu triketona.
Poseduje u sebi okvašivač što pojednostavljuje primenu.
Suzbija korove tako što sprečava sintezu amino-kiselina.
Kideka se usvaja u biljke korova velikom brzinom. Kiša koja padne već
posle dva časa od tretiranja nema nikakvog uticaja na spiranje sa lista
i smanjenje efikasnosti preparata.
Simptomi delovanja se uočavaju vrlo brzo u vidu pojave bledila na
­listovima, odnosno dolazi do pojave „bleaching” efekta.
Primena
Kideka je veoma selektivan u odnosu na usev kukuruza tako da može
da se primeniti posle setve a pre nicanja, i u toku vegetacije sve do 8.
lista kukuruza. Korovi treba da su u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to
je od 2 – 6 pravog lista.
Količina primene: 0,5 – 1,2 lit/ha
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom Spektar delovanja: • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti) • štir obični (Amaranthus retroflexus) • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus) • pepeljuga obična (Chenopodium album) • pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum) • palamida njivska (Cirsium arvense) • tatula obična (Datura stramonium) • renika obična (Lepidium draba) • dvornik ptičji (Polygonum aviculare) • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium) • gorušica poljska (Sinapis arvensis) 20
H E R B I C I D
• pomoćnica obična (Solanum nigrum) • boca obična (Xanthium strumarium) • čistac jednogodišnji (Stachys anua)
Deluje i preko zemljišta. Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim po­
vršinama može se odmah sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na
tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana
repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, na treti­
ranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna
žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine posle primene na tretiranim
površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.
Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz
Pakovanje: 1 l
21
DICOPUR TOP 464 SL
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza
Aktivna materija:
Formulacija:
dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit
koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja
Selektivni hormonski herbicid koji sadrži dve dobro poznate sistemič­
ne aktivne materije. Posebnom tehnologijom sjedinjavanja dobijamo
sinergizam između 2,4 –D i dikambe, što utiče na bolje i efikasnije de­
lovanje na širokolisne korove.
Primena:
Količina primene: 0,8 - 1 l/ha.
U pšenici i ječmu se koristi od sredine bokorenja do pojave drugog ko­
lenca, a u usevu kukuruza od 2-5 lista kukuruza.
Spektar delovanja
DICOPUR TOP 464 SL je naročito efikasan na korove:
• abutilon (Abutilon theophrasti),
• ambrosia (Ambrosia artemisifolia),
• štir (Amaranthus retroflexus),
• čičak (Xantium strumarium),
• tatula (Datura strumarium),
• pomoćnica (Solanum nigrum),
• palamida (Cirsium arvensis),
• divlja paprika (Polygonum persicaria),
• pepeljuga (Chenopodium album),
• gorušica (Sinapis arvensis) i mnogi drugi.
Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz i pšenicu
Pakovanje: 1 l
22
H E R B I C I D
KERB 50WP
H E R B I C I D
Dow AgroSciences
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih
i širokolisnih korova u šećernoj repi, lucerki i salati
Aktivna materija:
Formulacija:
Propizamid (500 g/kg preparata)
prah za suspenziju (WP)
DELOVANJE: Propizamid je selektivni, sistemični herbicid, koji bilj­
ke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. Inhibira mi­
tozu, odnosno obrazovanje mikrotubula.
Primena:
• Lucerka (zasnovana): u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline
kosice (Cuscuta), tretiranjem posle prvog košenja
• Šećerna repa: u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice
(Cuscuta), tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova, odnosno
kada se vilina kosica prihvati za repu
• Salata: u količini 3 kg/ha tretiranjem zemljišta pre presađiva­
nja uz obaveznu i­nkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukore­
njivanja salate
Spektar delovanja
Uskolisni korovi:
pirevina (Agropyron repens), klasače (Bromus sp.), ljuljevi (Lolium sp.),
livadarke (Poa sp.), proso (Panicum sp.), muhari (Setaria sp.), ve­
liki muhar (Echinochloa crus-galli), ježevica (Dactylиs glomerata), svračica (Digitaria sanguinalis), divlji ovas (Avena fatua)
Jednogodišnji širokolisni korovi:
Vilina kosica (Cuscuta sp.), pepeljuga (Chenopodium sp.), ta­
tula (Datura stramonium), pomoćnice (Solanum sp.), mrtva ko­
priva (Lamium amplexicaule), rosulja (Mercurialis annua), štiro­
vi (Amaranthus sp.), bulka (Papaver rhoeas), prilepača (Galium
aparine), bokvica (Plantago lanceolata), tušt (Portulaca oleracea), dvornici (Polygonum sp.), koprive (Urtica sp.), gorušica (Sinapis arvensis)
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim
preparatima.
NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice, dinje,
krastavci, tikve i t­ ikvice. Nakon dva meseca od primene mogu
se sejati kukuruz, sirak, jagode i biljke iz familije Cruciferae.
Karenca:
• Salata, lucerka 42 dana
• Šećerna repa OVP
Pakovanje: 40 g, 1 kg
23
MANFIL 80 WP
F U N G I C I D
Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
Aktivna materija:
Formulacija: mankozeb 800 g/kg
kvašljivi prašak (WP)
Osobine i način delovanja:
• Manfil 80 WP je kontaktni fungicid sa preventivnim delova­
njem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
• a.s. mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produ­
ženim efektima
• a.s. mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava
pojavu infekcije
Primena:
Preparat Manfil 80 WP koristi se u:
• zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini
2–2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
• zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
(Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u
10 litara vode).
• usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od
2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).
Količina vode: 200-400 l/ha u krompiru,
1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Manfil 80 WP primeniti preventivno ili u ranim sta­
dijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre
nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
• U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normal­
nim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima
od 8-10 dana
• U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih
uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana
treba skratiti.
• Manfil 80 WP se u roku od dva sata nakon primene ve­
zuje za biljno tkivo.
• Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tre­
tmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se
preporučuje ponavljanje tretmana.
24
Kompatibilnost:
Manfil 80 WP se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida,
metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida
Manfil 80 WP se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordov­
ska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita,
insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
Manfil 80 WP ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretira­
nja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba
Manfil 80 WP se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.
Karenca:
Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana
Pakovanje: 1kg
25
MANFIL 75 WG
F U N G I C I D
Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
Aktivna materija:
Formulacija: mankozeb 750 g/kg
vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
• Manfil 75 WG je kontaktni fungicid sa preventivnim delova­
njem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
• a.s. mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produ­
ženim efektima
• a.s. mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava
pojavu infekcije
Primena:
Preparat Manfil 75 WG koristi se u:
• zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini
2–2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
• zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
(Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u
10 litara vode).
• usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od
2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).
Količina vode: 200-400 l/ha u krompiru,
1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Manfil 75 WG primeniti preventivno ili u ranim sta­
dijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre
nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
• U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normal­
nim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima
od 8-10 dana
• U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih
uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana
treba skratiti.
• Manfil 75 WG se u roku od dva sata nakon primene ve­
zuje za biljno tkivo.
• Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tre­
tmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se
preporučuje ponavljanje tretmana.
26
Kompatibilnost:
Manfil 75 WG se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida,
metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida
Manfil 75 WG se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordov­
ska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita,
insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
Manfil 75 WG ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretira­
nja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba
Manfil 75 WG se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.
Karenca:
Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana
Pakovanje: 1kg ; 250 g ; 25 g
27
CRYSTAL® 250 SC
Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze
Aktivna materija:
Formulacija:
Kvinoksifen 250 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
• Kvinoksifen je sistemični fungicid sa dodatnim delovanjem ga­
snom fazom, što doprinosi homogenoj distribuciji aktivne mate­
rije u zasadu koji se štiti.
• Sprečava formiranje apresorije patogena
• Na molekulskom nivou izaziva poremećaje na više funkcionalnih
mesta značajnih u ranim fazama razvoja patogena
• Preporučuje se preventivna (protektivna) primena preparata
Crystal 250 SC je predstavnik nove grupe fungicida, fenilhinolina, sa
specifičnim delovanjem na prouzrokovače pepelnice (Erisiphaceae).
Njegovo delovanje je izrazito preventivno, tj. sprečava zarazu vinove
loze pepelnicom, sa ograničenim kurativnim delovanjem.
Crystal 250 SC sprečava klijanje konidija tj. pojavu sekundarne za­
raze (tzv. letnja infekcija).
Na ćelijskom nivou kvinoksifen sprečava klijanje spora.
Crystal 250 SC poseduje i delimičnu sistemičnu aktivnost pro­
dirući u površinski sloj tkiva (epiderm), gde se vezuje za vošta­
nu prevlaku lišća i bobica, odakle se preraspoređuje u obliku
gasne faze (površinska osmodifuzija) na još nezaštićene delo­
ve vinove loze. Zahvaljujući ovakvom načinu delovanja, čak i
kod nepotpune aplikacije postiže se dobra efikasnost što po­
sebno dolazi do izražaja u vinogradima terasaste ekspozicije.
Crystal 250 SC se nakon primene vrlo brzo vezuje za voštani
sloj kutikule, pa je zato izuzetno otporan na spiranje kišom.
Laboratorijski ogledi su potvrdili da kiša u količini od 30-40
mm, već 1-4 sata nakon primene, ne utiče na biološko delo­
vanje, odnosno efikasnost. Čak i kod jakih kiša, nije potrebno
skraćivati razmak između dva prskanja Crystal-om.
Crystal 250 SC je izuzetno efikasan i pri nižim temperatura­
ma, pa se može primeniti i tokom hladnijih dana. Pored toga,
nije agresivan pri višim temperaturama i ne uzrokuje ošteće­
nja (nije fitotoksičan).
Crystal 250 SC nije štetan za korisnu entomofaunu, pa je zato
jako pogodan u sistemu integralne zaštite. Mnogobrojni ogle­
28
F U N G I C I D
Dow AgroSciences
di su pokazali da Crystal 250 SC spada u preparate kod kojih je moguć­
nost pojave rezistentnih sojeva pepelnice vrlo niska.Na osnovu ovih sa­
znanja FRAC je svrstala Crystal 250 SC u grupu fungicida sa vrlo nikom
mogućnošću rezistentnosti, pa ga zato preporučuje za uvođenje u pro­
grame antirezistentne strategije.
Primena:
Crystal® 250 SC se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice
vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,015 – 0,02% (1,5 - 2 ml u
10 l vode), preventivno, pre pojave pepelnice, a najkasnije u vreme pojave
prvih simptoma.
Najbolji učinak se postiže primenom Crystal 250 SC u blok tretmanu (naj­
više 3 puta), i to prvi put krajem cvetanja i nastavi sa primenom svakih
7 – 10, odnosno 10 – 12 dana, zavisno od količine primene i jačina napada.
Maksimalan broj tretiranja: U toku jedne godine, na istoj površini, može
se primeniti četiri puta.
Karenca: 21 dan
Pakovanje: 100 ml, 1 l
29
VILOKSAN
Kontaktni i lokalo sitemični fungicid sa protektivnim,
kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem
Aktivna materija:
cimoksanil 40 g/kg
mankozeb 400 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)
Osobine i način delovanja:
• Viloksan je kontaktni i lokalo sitemični fungicid sa protektiv­
nim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem
• Kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delova­
nja
• Cimoksanil je fungicid preventivnog, kurativnog i anti-sporula­
cionog delovanja sa brzim prodiranjem u list gde eliminiše pa­
togene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Mankozeb
stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije
preventivnim kontaktnim delovanjem sa produženim efektom
Primena:
Preparat VILOKSAN koristi se u:
• zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača
plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji
0,3 % (30 g u 10 litara vode).
• usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od
2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2).
Količina vode:
200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u vinovoj lozi.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Viloksan primeniti preventivno ili u ranim stadijumi­
ma infekcije (obično jedan dan ­posle kiše), pre nego
što simptomi postanu vidljivi na biljci.
• U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normal­
nim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervali­
ma od 8-10 dana
• U uslovima visokog infekcionog potencijala i povolj­
nih uslova za širenje obolenja, razmak između tre­
tmana treba skratiti.
30
F U N G I C I D
• Viloksan brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku od dva sata
nakon primene.
• Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efika­
snost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje
tretmana.
Kompatibilnost:
Viloksan se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (­bordovska
čorba), insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sa­
drže bor.
Preparat se na istoj površini može upotrebiti 2 puta u toku godine.
Karenca: Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana
Pakovanje: 1kg; 250g; 30g
31
NORDOX 75 WG
Fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista
i krastavosti plodova jabuke i plamenjače
paradajza, krompira, luka i krastavca
Aktivna materija:
Formulacija: bakar, iz bakar(I)oksida (Cu₂O) 750 g/kg
vodotopive granule (WG), crvenkaste boje
Primena:
• u zasadu jabuke za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavo­
sti plodova u koncetraciji 0,2% (20g u 10 lit vode) u toku miro­
vanja vegetacije, i 0,1% (10g u 10 lit vode) u vegetaciji do faze
„mišije uši“
• u usevu paradajza, krompira, luka i krastavca za suzbijanje
plamenjače u količini 1,5 – 2 kg/ha (15 – 20 g na 100m2), pre
ostvarivanja uslova za zarazu ili najkasnije pri pojavi prvih simp­
toma
Osobine i način primene:
• Preparat se posle sušenja rastvora čvrsto vezuje za površinu
biljke odnosno lista i jako se teško ispira kišom, što obezbeđuje
duže zaštitno delovanje od ostalih bakarnih preparata
• Najsavremniji fungicid na bazi bakra u obliku vodotopivih gra­
nula koji ne stvara prašinu i veoma se lako rastvara u vodi pri
pripremi rastvora
• Bakarni fungicid crvene boje koja potiče od visoke koncentraci­
je bakar-oksida koji je najaktivnije jedinjenje bakra
• Primenjuje se u znatno manjim količinama od ostalih bakarnih
fungicida
• Ovaj preparat ima izuzetnu čistoću aktivne materije i dozvoljen
je i u organskoj proizvodnji
• Odlikuje ga visoka selektivnost i produženo rezidualno delo­
vanje
Karenca:
Paradajz i krompir 14 dana, luk 21 dan, jabuka OVP
Pakovanje: 1 kg, 250 g
32
F U N G I C I D
33
PERGADO™ F
Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze
Aktivna materija:
Formulacija: mandipropamid
50 g/kg
folpet 400 g/kg
vodotopive granule (WG)
Način delovanja:
Pergado™ F je predvodnik nove generacije fungicida za suzbijanje
plamenjače v
­ inove loze.
Fleksibilnost pri primeni, visoka tolerancija za lozu i odličan toksiko­
loški profil čine Pergado™ F neizostavnim preparatom u integralnoj
zaštiti vinove loze.
Aktivna materija mandipropamid dugotrajno i sigurno štiti vinovu lozu.
Dodatak folpeta u formulaciji garantuje i dobro sporedno delovanje
na sivu trulež.
LOK + FLO™ tehnologija garantuje dobro vezivanje aktivne materije za
voštanu navla­ku i njeno postepeno otpuštanje kao i izuzetnu otpornost
na ispiranje kišom, te se posebno se preporučuje upotreba Pergada™ F
u vreme posle cvetanja i za vreme razvoja bobica.
LOK + FLO™ tehnologija je jedinstvena kombinacija tri značajne pred­
nosti:
1. Visoka efikasnost – za vrhunsko i pouzdano sprečavanje pojave bo­
lesti. Aktivna materija mandipropamid veoma efikasno sprečava
klijanje spora, zaustavlja rast gljive i sporulaciju i dalje širenje
bolesti. Snažno delovanje Pergado™ F vinogradarima garantu­
je zdravo grožđe i rod vrhunskog kvaliteta.
2. LOK efikasnost – podrazumeva trenutno vezivanje aktivne ma­
terije za voštanu prevlaku lista i bobica čime se postiže otpor­
nost na ispiranje kišom čim se rastvor osuši na biljci. Mandipro­
pamid se jako vezuje za voštanu navlaku. Time se postiže vrlo
pouzdana zaštita i nezavisnost od vremenskih uslova.
3. FLO delovanje – reč je o procesu postepenog otpuštanja aktiv­
ne materije iz voštanog sloja, što omogućuje kretanje a.m. u biljci,
dugotrajno preventivno i značajno kurativno delovanje prepara­
ta. Kada se aktivna materija jednom deponuje u voštanom sloju,
neprekidno se otpušta u tkivo bobica i lišća a zatim se translami­
narno prenosi i na drugu stranu lista, koju takođe štiti.
34
F U N G I C I D
Primena:
Pergado™ F se primenjuje preventivno za suzbijanje plamenjače vinove
loze u količini 2,5 kg/ha i uz maksimalan broj od 4 tretmana u razmacima
8-14 dana (zavisno od jačine napada, brzine porasta biljke i vremenskih
uslova). Tretiranje se obavlja preventivno, po nastanku povoljnih uslova
za pojavu bolesti (desetak litara kiše tokom 2-3 dana pri umerenim tem­
peraturama vazduha) ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
Utrošak vode 800-1000 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4.
Karenca: 35 dana za vinovu lozu
Pakovanje: 1 kg ; 5 kg
35
FOLIO GOLD® 537,5 SC
Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca
Aktivna materija:
Formulacija:
Metalaksil-m (37,5 g/l) + Hlorotalonil (500 g/l)
Koncentrovana suspenzija (SC)
Primena:
Folio Gold 537,5 SC je sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim i
kurativnim delovanjem koji se koristi u usevu paradajza i krastavca, za
suzbijanje uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis), u količini 2,5-3 l/ha uz utrošak vode od 200–400 ­l/­ ­ha
(2,5-3 ml na 100 m2), tretiranjem tokom vegetacije, neposredno po sti­
canju uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i po­
stojanja uslova za širenje patogena.
Način delovanja:
Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno de­
lovanja, dok metalaksil-m veoma brzo prodire kroz list unutar biljke.
Vrlo brzo nakon primene, već ­posle 30 minuta od primene biljka je pot­
puno zaštićena spolja i iznutra. Čak i pri jakoj kiši, biljka ostaje zaštiće­
na iznutra. Zbog izrazite sistemičnosti, metalaksil-m se kreće sprovod­
nim tkivom u biljci prema gore dospevajuću novu zelenu masu. Na taj
način su bez dodatnih tretiranja zaštićeni biljni delovi koji su izrasli po­
sle tretiranja fungicidom. Bez obzira na izraženo sistemično delovanje
Folio Gold 537,5 SC treba, kada god je to moguće, primeniti preventiv­
no, dakle pre ostvarene infekcije.
Preporuka za primenu:
Folio Gold 537,5 SC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta
u toku godine, uz razmak između dva tretiranja od 14 dana, odnosno
10-12 dana u kišnom periodu. Preparat se može primenjivati u stakle­
nicima i plastenicima.
Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouz­
dano delovanje kako se ne bi dozvolila pojava plamenjače u najkritični­
jem periodu intenzivnog rasta ­biljaka.
Radi sprečavanja pojave rezistentnosti uzročnika plamenjače Folio
Gold 537,5 SC primeniti u blok sistemu od dva uzastopna tretiranja, a
potom jedno tretiranje fungicidom koji ima različit mehanizam delo­
vanja
Pored efikasnog suzbijanja plamenjače, Folio Gold 537,5 SC ima dobro
delovanje i na uzročnike crne pegavosti (Alternaria spp.) i sive plesni
(Botritis spp.).
Odlični rezultati za suzbijanje plamenjača se postižu i primenom u
lubenicama, dinjama, kupusnjačama, luku, pasulju i grašku.
Karenca:
7 dana za paradajz i krastavac.
36
F U N G I C I D
37
CHAMP DP
F U N G I C I D
Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača
bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima
paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze
Aktivna materija:
Formulacija:
bakar hidroksid 655 g/kg
vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Champ DP je preventivni fungicid i baktericid, pa se primenjuje pre
klijanja spora prouzrokovača bolesti. Champ DP je nesistemik, spre­
čava klijanje spora.
Koristi se za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa pla­
menjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu
vinove loze. Preparat se posle sušenja rastvora čvrsto vezuje za po­
vršinu biljke odnosno lista i jako se teško ispira kišom, što obezbeđu­
je duže zaštitno delovanje.
Primena:
• u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
vinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2 kg/ha
• u usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača pla­
menjače krompira (Phytophthora infestans) u koli­
čini od 2 kg/ha
• u usevu paradajza za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) u količini od 2 kg/ha
• u usevu paprike za suzbijanje bakterioze (Xanthomonas euvesicatoria) u količini od 2 kg/ha
Tretiranja se obavljaju neposredno pre sticanja uslova za
ostvarenje zaraze, prema preporukama prognozno izve­
štajne službe, a najkasnije po pojavi prvih simptoma za­
raze.
Utrošak vode:
200-400 l/ha za krompir, paradajz i papriku
600-1000 lit/ha za vinovu lozu
Karenca:
7 dana za krompir, paradajz i papriku
28 dana za vinovu lozu
Pakovanje: 1 kg ; 200 g
38
BUZZ ULTRA DF
F U N G I C I D
Sistemični fungicid za suzbijanje crne pegavosti
(Alternaria solani) i bolesti tipa pepelnica, rđa,
pegavosti u usevu krompira, pšenice i ječma
Aktivna materija:
Formulacija:
tebukonazol 750 g/kg
vododisperzibilne granule (WG )
Osobine i način delovanja:
BUZZ ULTRA DF je sistemični fungicid, deluje preventivno i kurativ­
no na veliki broj fitopatogenih gljiva. Inhibira sintezu ergosterola i
na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost se dobija ako
preparat primenimo preventivno, odnosno odmah nakon pojave pr­
vih simptoma.
Primena:
• u usevu krompira tokom vegetacije za suzbijanje prouzrokova­
ča crne pegavosti (Alternaria solani) u količini od 0,25 kg/ha
• u usevu pšenice tokom vegetacije za suzbijanje bolesti tipa pe­
pelnica, rđa i pegavosti u količini od 0,3 kg/ha
BUZZ ULTRA DF može da se koristi i u zasadima voća za suzbijanje
sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova ( Monilia
laxa ), pepelnice ( Uncinula necator ) kod vinove loze, i čađave
pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke ( Venturia inaequalis).
Tretiranja je najbolje obaviti neposredno pre sticanja uslova za
ostvarenje zaraze, prema preporukama prognozno izveštajne
službe, a najkasnije po pojavi prvih simptoma zaraze.
Utrošak vode:
200-400 l/ha za krompir, pšenicu
600-1000 lit/ha voće
Karenca:
14 dana krompir
21 dan voće i vinova loza
obezbeđena vremenom primene
u pšenici
Pakovanje: 300 g ; 30 g
39
AZBANY 250 SC
Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim
delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti
u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Aktivna materija:
Formulacija:
azoksistrobin 250 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Azoksistrobin prodire kroz ćelijske zidove fitopatogenih gljiva i ispolja­
va svoje delovanje u mitohondrijama (ćelijskim organelama) u kojima
se proizvodi sva energija potrebna za život gljive. Inhibira klijanje spo­
ra, porast micelije, a sprečava i obrazovanje spora. Inhibira transport
elektrona u respiratornom lancu. Deo materije nakon primene poste­
peno prodire u list štiteći biljno tkivo, dok ostatak ostaje na površini
lista sprečavajući pojavu novih infekcija.
Primena:
• U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Primenjuje se po po­
javi prvih simptoma pegavosti u količini od 0,8 lit/ha.
• U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara
(Didymella applanata) u koncentraciji 0,075% (7,5 ml u 10 l vode
na 100 m2), preventivno tokom intenzivnog porasta izbojaka i
neposredno posle berbe maline, odnosno tokom vegetacije do
pred berbu poštujući propisanu karencu.
Zbog svoje široke efikasnosti i kratke karence, u drugim zemljama
azoksistrobin se koristi protiv velikog broja patogena (plamenjače,
crne pegavosti, pepelnice) u velikom broju povrtarskih kultura, u jago­
dastom voću, usevu žitarica i zasadu vinove loze.
Tretiranja se obavljaju neposredno pre sticanja uslova za ostvarenje
zaraze, prema preporukama prognozno izveštajne službe, a najkasnije
po pojavi prvih simptoma zaraze.
Utrošak vode:
200-400 l/ha za krompir, paradajz, repu
600-1000 lit/ha za vinovu lozu, malinu
Karenca:
  3 dana za paradajz
  4 dana za krastavac
10 dana za malinu
14 dana za krompir
21 dan za vinovu lozu.
21 dan za šećernu repu
Pakovanje: 100 ml, 200 ml, 1 l
40
F U N G I C I D
41
VOLLEY 20 SP
sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
Aktivna materija: Formulacija:
acetamiprid 200 g/kg
vodorastvorljivo prašivo (SP)
Osobine i način delovanja:
• Acetamiprid spada u hemijsku grupu neonikotinoida.
• Ima visoko izraženu sistemičnu aktivnost, što znači da prodire u
biljku, šireći se kroz nju i do delova koji nisu bili zahvaćeni treti­
ranjem. Veoma je izražena i translaminarna aktivnost, odnosno
sposobnost da se kreće u okviru lista.
• Štetni insekti ga usvajaju ili tokom ishrane na tretiranom lišću
(digestivno) ili preko površine tela na koju dospeva prilikom tre­
tiranja ili kretanja insekata po isprskanim biljnim delovima (kon­
taktno).
• Delovanje acetamiprida je veoma brzo i dugotrajno.
• U zavisnosti od vrste insekata može delovati na razli­
čite stadijume u njihovom razvoju: na jaja (ovicidno),
larve (larvicidno) ili odrasle insekte (adulticidno de­
lovanje).
Primena:
Preparat Volley 20 SP koristi se:
• u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca
(Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis
pomi) u koncentracijama: 0,0125-0,025% (1,25-2,5 g
u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca, i 0,020,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.
• u zasadu vinove loze za suzbijanje žutog (Eupoecilia
ambiguella) i pepeljastog ­(Lobesia botrana) grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 l
vode).
• u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice
(Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha
(2,5 grama na 100 m²).
• u usevu kupusa za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2‑0,4 kg/ha (2-4 grama na
100 m²).
42
I N S E K T I C I D
• u usevu luka za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Napomyza
gymnostoma) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na 100 m²).
• u usevu paradajza u staklari za suzbijanje bele leptiraste vaši
(Trialeurodes vaporariarum) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na
100 m²).
Količina vode:
800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu
200- 400 l/ha za povrće
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Preparat treba primeniti pravovremeno kako bi se postigao potpu­
ni efekat zaštite.
• Let i polaganje jaja jabukinog smotavca jaja vrlo razvučeni. Prime­
nom feromonskih klopki trebalo bi pratiti let leptira jabukinog smo­
tavca, i na osnovu broja leptira odrediti tačan termin prskanja.
• I u slučaju smotavaca u vinovoj lozi trebalo bi koristiti feromonske
klopke za praćenje leta leptira, koje treba postaviti pred cvetanje
loze.
• Razvučen period pojave odraslih jedinki krompirove zlatice u prole­
će u velikoj meri otežava zaštitu. Suzbijanje bi trebalo obaviti kada
se primete larve drugog i trećeg stupnja, što znači da se najveći
broj jaja ispilio. Sledeće tretiranje bi trebalo obaviti kada se masov­
no pojave imaga nove generacije.
• Preparat se može koristiti za suzbijanje štetočina u polju i zatvore­
nom prostoru (staklenici, plastenici i sl.).
• Ispoljava odličnu efikasnost i na mnoge druge štetočine (pored na­
vedenih): lisne ­minere na voću, kupusara (Pieris brassicae), kupusnog
moljca (Plutella maculipenis), vaši na povrću, voću i sadnicama voća,
tripse na duvanu itd. Za njihovo suzbijanje primenjuje se u mnogim
zemljama u svetu.
• Preparat se za tretiranje iste površine može upotrebiti dva puta u
toku godine.
• Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu biljaka i
folijarnim mineralnim đubrivima.
Karenca:
trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus 14 dana
luk 21 dan
jabuka i vinova loza 28 dana
Pakovanje: 2,5 g ; 25 g ; 100 g; 250 g; 1 kg
43
GATGO 20 OD
Sistemični insekticid sa kontaktnim
i digestivnim delovanjem
Aktivna materija:
Formulacija:
imidakloprid 200 g/l
Uljna disperzija (OD)
Primena:
• Koristi se u usevu paprike za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u
količini 0,2-0,25 l/ha tretiranjem pri pojavi prvih kolonija lisnih
vaši pa do sedam dana pred berbu.
U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje:
• Krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, i količini 0,2-0,3 l/ha tretiranjem imaga i larve od prvog do
trećeg stupnja;
• Tripsa (Thrips tabaci) u zasadima duvana, u količini 0,5-0,6 l/ha,
tretiranjem nakon pojave imaga;
• Lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u zasadima hmelja, u količi­
ni 0,5-0,6 l/ha tretiranjem kad je hmelj visine 3m;
• Lisne vaši (Aphididae) i tripsa (Thripidae) u zasadima jabuke,
kruške, šljive, trešnje i breskve, u koncentraciji 0,025%;
• Lisnih minera (Lyonetidae) u zasadima jabuke, u koncentraciji
0,0375-0,05%
Preparat se primenjuje folijarno uz utrošak vode za povrće
200‑400 ­l/­ h
­ a a za voće 600-1000l/ha.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Maksimalni broj tretiranja na istoj povrsini dva do tri puta
u toku godine.
• Primena preparata u skladu sa preporukama, ne dovodi
do fitotoksičnih efekata na biljkama
• Ispoljava odličnu efikasnost i na lukovu muvu, belu leptirastu vaš i različite vrste vaši na povrtarskim i rataskim
usevima.
GATGO 20 OD je insekticid fomulisan kao uljna disperzija (OD),
savremeni način formulisanja, što omogućava veću postojanost
preparata na listu, snižava površinski napon te je bolja pokrov­
nost lista i samim tim i bolja efikasnost (i kod kontaktnog i dige­
stivnog delovanja). Nije potrebno dodavati okvašivač čak ni pri
mešanju sa drugim preparatima u WG formulaciji.
Karenca: Paprika 7 dana
Pakovanje: 50 ml; 200 ml; 1l
44
I N S E K T I C I D
GAT VERTIS 1,8 CS
GAT Microencapsulation
Ograničeno sistemični insekticid i akaricid
sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
Aktivna materija:
Formulacija: abamektin 18 g/l
kapsulisana suspenzija (CS)
Primena:
Koristi se u zasadima kruške za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri)
u koncentraiji 0,075-0,1 % (7,5-10 ml na 10 litara vode), tretiranjem
prvih pokretnih formi.
U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje:
• Za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadi­
ma jabuke, u koncentraciji 0,05-0,1% (5-10 ml na 10 litara vode)
• Za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usevu krastavca,u količini 0,5-1 l/ha
• u usevu soje i pasulja za suzbijanje grinja (Tetranychus atlanticus
i Tetranychus urticae) 0,3-0,5 l/ha
Preparat se primenjuje folijarno uz utrošak vode za voće 1000 l/ha a za
povrće i u ratarstvu 200-400 l/ha .
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Tretiranje se vrši tokom vegetacije pri pojavi prvih pokretnih
formi grinja i insekata
• Radi boljeg delovanja preparatu se može dodati 0,25% mi­
neralnog ili biološkog ulja. Ovakva kombinacija se ne sme
primenjivati tri dana pre i tri dana posle primene preprata
na bazi sumpora i kaptana
• Ispoljava dobro dejstvo i na nižim temperaturama
• Maksimalni broj tretiranja u jednoj godini 2 puta.
Gat Vertis 1,8 CS je insekticid i akaricid fomulisan kao kapsuli­
sana suspenzija (CS), sto je najsavremeniji način formulisanja.
Ovakva formulacija preparata omogućuje sporije otpuštanje
aktivne materije tj. produžuje vreme delovanja preparata. Kao
krajnji rezultat preparat ima dužu postojanost na listu za dva
do tri puta, i samim tim bolju efikasnost na akarine.
Karenca: K
ruška 14 dana
Radna karenca 1 dan
Pakovanje: 50 ml; 1l
45
ARMADA
Ograničeno sistemični insekticid i akaricid
sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
Aktivna materija:
Formulacija:
abamektin 18 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
• Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive Streptomyces avermitilis, prirodnog stanovnika zemljišta.
• Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom si­
stemičnom aktivnošću.
• Ispoljava translaminarno kretanje u biljci.
• U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne
transmisije, uzrokujući paralizu.
Primena:
Preparat ARMADA koristi se:
• za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u koncentracijama 0,05%-0,1% (5 - 10 ml u 10 litara vode),
• za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usevu krastavca, u količini 0,5-1 l/ha.
• za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u kon­
centracijama 0,05%-0,1% (5 - 10 ml u 10 litara vode)
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Tretiranje se vrši na početku ili tokom vegetacije, a pri pojavi
prvih pokretnih formi grinja i insekata.
• Preparat ima znatno širi spektar delovanja: koristi se i za
suzbijanje tripsa u povrću, grinja na mnogim drugim kul­
turama, krompirove zlatice itd.
• Maksimalno delovanje preparat postiže 3-4 dana nakon
primene, međutim, štetni insekti odmah nakon usvajanja
preparata nisu više u mogućnosti da ugroze usev jer pre­
staju sa ishranom i bivaju paralizovani.
• Radi boljeg delovanja preparatu se može dodati 0,25%
mineralnog ulja. Ova k
­ ombinacija se ne sme primentiti 3
dana pre i 3 dana posle prskanja kruške fungicidima na
bazi sumpora ili kaptana.
• Ispoljava dobro delovanje i na nižim temperaturama.
• Ispoljava dugotrajno delovanje.
• Preparat je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme
cvetanja.
• Može se mešati sa većinom drugih pesticida.
Karenca: 14 dana za jabuku i krušku, 7 dana u povrću
Pakovanje: 50 ml ; 1l
46
I N S E K T I C I D
VILOTRIN 10 WP
biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata
u komunalnoj i javnoj higijeni
Aktivna materija:
Formulacija:
lambda cihalotrin 10%
kvašljivi prašak (WP)
Osobine i način delovanja:
• Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida.
• Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim
delovanjem.
Primena:
Preparat VILOTRIN 10 WP koristi se:
• za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica)
bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini 50
grama na 10 litara vode uz primenu 40-50 ml/m².
• za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem
zidova i podova prostorija, u količini 50 grama na 10 litara vode
uz primenu 40 ml/m².
• za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata,
štala i staja, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 50
ml/m².
• za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova
objekata, u količini od 50 grama na 10 litara vode uz primenu 50
ml/m².
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji osta­
je na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan.
• Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaci­
ono delovanje (ne deluje parama).
• Preparat se koristi isključivo za tretiranje zidova i podova prostorija.
• Preparat ne sme dospeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati
direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu.
Preparat se nikako ne sme nanositi direktno na domaće životinje.
• Potpuno očistiti tretirane površine pre primene preparata inače
dolazi do smanjene efikasnosti.
• Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina sa­
mih površina ­odnosno podloga.
• Manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće
na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i druge neravne
podloge. Takođe količina rastvora zavisi i od intenziteta napada
štetočina. Za tretiranje jednog kvadratnog metra u zavisnosti od
svih ovih uslova trebalo bi koristiti od 30-50 ml rastvora.
Pakovanje: 50 g
47
PINTO
I N S E K T I C I D
nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
Aktivna materija:
Formulacija:
bifentrin 100 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
• Bifentrin spada u grupu piretroida.
• Štetni insekti ga usvajaju ili preko površine tela (kontaktno delo­
vanje) ili putem ishrane na tretiranom lišću (digestivno delova­
nje)
• Kod insekata remeti protok jona natrijuma kroz nervne membra­
ne.
Primena:
Preparat PINTO koristi se:
• u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji: 0,02 – 0,05% (2 - 5 ml u 10 litara vode),
tretiranjem 7-12 dana posle ­maksimalnog broja uhvaćenih lepti­
ra feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
• u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u koncentraciji 0,02 – 0,05% (2 - 5 ml u 10 lita­
ra vode), tretiranjem od pojave ­prvih larvi.
Utrošak vode: za voće 600-1.000 l/ha; za povrće 200-400 l/ha.
Preporuke i napomene za primenu:
ored navedenih preparat PINTO može se koristiti i za suzbijanje
P
sledećih štetočina:
• U jabuci: u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje lisnih vašiju, minera i pokretnih formi crvene voćne grinje (Panonychus ulmi);
• U krušci: u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje
lisnih vašiju, minera i kruškine buve.
• U voću u koncentraciji 0,03% za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea)
• U vinovoj lozi u koncentraciji 0,02-0,05% za
suzbijanje pepeljastog i žutog grozdovog smotavca (Lobesia botrana i Eupoecilia ambiguella).
• U usevu kukuruza u količini 0,2-0,3 l/ha za suz­
bijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
48
• Može se koristiti i kao zemljišni insekticid, u usevima kukuruza - suzbijanje ­kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) i larvi žičara (Elateridae), šećerne repe i povrća (žičnjaci), i to u količini
0,3‑0,5 l/ha.
• U usevima strnih žita u količini 0,1-0,15 l/ha za suzbijanje žitne
pijavice (Lema melanopus)
• U usevu šećerne repe u količini 0,15-0,3 l/ha za suzbijanje
buvača (Chaetocnema tibialis) i kupusne lisne sovice (Mamestra
brassicae)
• U usevu uljane repice u količini 0,1-0,2 l/ha za suzbijanje lisne
ose (Athalia c­ olibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)
• U povrću u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje vašiju i veli­
kog broja drugih štetnih insekata (sovice, itd.) i grinja, kao i bele
mušice (Trialeurodes ­vaporariorum) u krastavcu, paradajzu, pasu­
lju i ukrasnom bilju u koncentraciji 0,02-0,03%. Utrošak vode je
200 – 400 l/ha.
• U duvanu za suzbijanje breskine vaši (Myzus persicae) i duvano­
vog tripsa (Thrips tabaci), koji su prenosnici viroza, posle rasađi­
vanja u količini 0,1 l/ha. Utrošak vode je 400 – 600 l/ha u zavisno­
sti od načina i vremena tretiranja.
Karenca:
paradajz, krastavac   7 dana;
krompir, pasulj 14 dana;
duvan, šećerna repa, kupusnjače 21 dan;
jabuka, kruška, vinova loza
28 dana;
uljana repica
49 dana
Pakovanje: 50 ml; 200 ml; 1l
49
LASER 240 SC
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje
štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu
Aktivna materija:
Formulacija:
Spinosad 240 g/l preparata
koncentrat za suspenziju (SC)
LASER 240 SC je najnoviji insekticid kompanije Dow AgroSciences za
suzbijanje štetnih insekata koji pripadaju redovima leptira, dvokrilaca,
resokrilaca i nekih tvrdokrilaca u zasadu vinove loze, krompiru i povrću.
Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije
Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je u različitim formulacijama re­
gistrovan u više od 70 zemalja sveta i preko 100 različitih useva i zasa­
da.
LASER 240 SC deluje kontaktno i digestivno. Kontaktno deluje na sve
razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za
larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površi­
nom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer
je utrobna aktivnost LASER 240 SC 5 – 10 puta veća od kontaktne. Pri
kontaktnom delovanju LASER 240 SC dostiže efikasnost standardnih
sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog delovanja nadmoćan u
odnosu sintetičke piretroide. LASER 240 SC deluje preko nikotinskih
receptora acetilholina, ali na potpuno nov način, drugačiji od svih do
sada poznatih insekticida.
Zbog potpuno novog načina delovanja (nije uočena pojava ukrštene
rezistentnosti ni sa jednom od do sada poznatih grupa insekticida), LA­
SER 240 SC je idealan za antirezistentni program.
LASER 240 SC se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvi­
ma u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog
ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko
se primenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proi­
zvodnji (u mnogim zemljama Laser 240 SC je na listi preparata koji se
primenjuju u organskoj proizvodnji).
Primena:
Krastavac (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje tripsa (Frankliniella
occidentalis) u količini 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2), odmah nakon
pojave pokret­nih formi
Vinova loza za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana)
u količini 0,008-0,01% (0.8-1 ml u 10 l vode), pre početka ubušivanja
gusenice u bobice
50
I N S E K T I C I D
Dow AgroSciences
Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
u količini 50‑100 ml/ha (0.5-1 ml/100m2), u vreme kada preovlađuju
larve I-III stupnja
Pored tripsa u svetu se ovaj insekticid koristi i za suzbijanje jabukinog
smotavca, lisnih minera, lukovog moljca, trešnjine muve, gusenica
roda Agrotis (sovice), malinine mušice, malinine mušice galice, ...
Mešanje sa drugim preparatima:
Ne sme se mešati sa preparatima ­alkalne reakcije
Karenca:
Krastavac 3 dana, krompir i vinova loza 14 dana
Pakovanje: 50 ml; 1l
51
KAISO WG
Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
Aktivna materija:
Formulacija:
lambda chalotrin 50 g/kg
vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
• lambda chalotrin spada u grupu piretroida III generacije
• štetni insekti ga usvajaju ili preko površine tela (kontaktno de­
lovanje) ili putem ishrane na tretiranom lišću (digestivno delo­
vanje)
• kod insekata remeti protok jona natrijuma kroz nervne mem­
brane
Primena:
Kaiso WG se koristi za uništavanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u
zasadu jabuke, žitne pijavice (Lema melanopus) u usevu pšenice, kao
i mnogih drugih insekata, koji se hrane grickanjem (larve, gusenice i
pagusenice) i sisanjem (lisne vaši).
Količina primene: 150 – 200 g/ha
Tretiranje se izvodi na početku formiranja kolonija lisnih vaši i u
vreme prisustva mladih larvenih uzrasta (na osnovu procene eko­
nomskog praga štetnosti). Preparat se primenjuje uz utrošak vode
200‑400 l/ha za pšenicu, i 600‑1000 l/ha za jabuku.
Kaiso WG deluje kontaktno i digestivno, poseduje „knockdown efe­
kat“, odnosno ima vrlo brzo inicijalno delovanje. Najbolje ga je pri­
meniti u jutarnjim ili popodnevnim satima kada je temperatura niža,
a isparavnje sredstva manje. Posebno je efikasan za suzbijanje žitne
pijavice (Lema) u pšenici, tretiranjem u toku masovnog piljenja larvi
u količini 150 g/ha. Može da se meša sa herbicidima ili fungicidima
koji se u to vreme koriste u pšenici.
Karenca: Jabuka – 14 dana
Pšenica – 35 dana
Pakovanje: 150 g, 5g
52
I N S E K T I C I D
53
SILWET® L-77
Univerzalni organosilikonski superokvašivač
za pesticide i folijarna đubriva
Aktivna materija:
Trisiloksan
Način delovanja:
Silwet® L-77 je okvašivač nove generacije i spada u grupu organosiliko­
na, poznatijih kao „superokvašivači“.
Silwet® L-77 smanjuje površinski napon vodenog rastvora na niže vred­
nosti u odnosu na konvencionalne okvašivače, te stoga omogućava bo­
lje pokrivanje tretiranih površina biljaka.
Prednosti Silweta:
• Poboljšava pokrivenost
• Omogućava smanjenje količine tečnosti
• Poboljšava efikasnost fungicida, insekticida i herbicida i lako dos­
peva na teško ­pristupačna mesta
• Poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/žbun useva
Otpornost na spiranje/kišu: Silwet® obezbedjuje brzo usvajanje si­
stemičnih aktivnih ­materija u biljno tkivo, te čini tretiranje mnogo
sigurnijim i otpornijim na spiranje kišom.
Primena:
Preporučena koncentracija za Silwet® kreće se od 0,01%–0,15%,
sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskim
usevima najčešća količina primene je 0,1 l/ha uz u
­ potrebu
100-200 l/ha vode. Veća količina Silweta ne poboljšava efe­
kat, već postoji opasnost da se ­upotrebljeni pesticidni rastvor
slije niz biljku.
Žitarice:
• bolesti prizemnog dela stabla i bolesti lista: 100 ml Si­
lwet® uz 150-200 l/ha vode
• bolesti klasa (fuzarioze): 100 ml Silwet® uz 150-200 l/ha
vode
Krompir–plamenjača:
• visina biljaka 15-20cm: 25 – 50 ml Silwet®
u 120 l/ha vode
• visina biljaka 20-65cm: 25 – 50 ml Silwet®
u 200 l/ha vode
• visina biljaka preko 65cm: 75–100 ml Silwet®
u 200 l/ha vode
54
O K V A Š I V A Č
Uljana repica, suncokret, šećerna repa, soja: 100 ml Silwet®
u 150‑200 ­l­/­ha vode
Voće i vinova loza: 50 – 100 ml na 1000 l/ha vode. Koristi se u količini
200 – 250 ml na 1000 l vode za suzbijanje psile (Psylla pyri) kada ima puno
medne rose.
Povrće: 15 ml Silwet® u 120 litara vode.
Preparat Silwet® nalazi primenu i u plasteničkoj proizvodnji gde se ko­
risti za sprečavanje formiranja kapljica tretmanom folija sa rastvorom
5 ml/10 l vode.
Zemljišni herbicidi, insekticidi i fungicidi: 100 ml Silwet® po hektaru.
Herbicidi na bazi glifosata (totalni herbicidi): 0,025 – 0,05% Silwet® u
200 l/ha vode
Navedene količine vode su informativnog karaktera i treba ih prilagoditi
uslovima na t­ erenu (tip prskalice, rasprskivači, visina biljaka).
Pakovanje: 100ml, 1l
55
INEX
O K V A Š I V A Č
Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa pesticidima
Aktivna materija:
etoksilat masnih alkohola
20,3%
polidemetilsiloksan 1,0%
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Pobolj­
šava delovanje kontaktnih i sistemičnih sredstava za zašti­
tu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti),
kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju i
translokaciju.
INEX smanjuje površinski napon, ubrzava lisnu apsorpci­
ju i time pomaže da se aktivna materija pesticida što brže
usvoji u biljku.
INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni i
uklanja postojeću penu, formulisan posebno za poboljša­
nje performansi većine pesticida.
Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje pesticida u li­
snu površinu, INEX brzo vlaži i ujednačava površinu na koju
se prskanjem nanose pesticidi.
INEX smanjuje površinski napon vode i povećava kontak­
tnu površinu za pesticide bez ikakve hemijske reakcije.
INEX se nikad ne primenjuje sam, nego u kombinaciji sa
sredstvom za zaštitu bilja ili folijarnom prihranom.
INEX dodati u rezervoar prskalice na početku, pre doda­
vanja drugih sredstava za zaštitu bilja. Obratiti pažnju na
upozorenja i ograničenja koja su navedena kod sredstva za
zaštitu bilja, kao i njihove količine primene.
Okvašivač INEX nije klasifikovan i obeležen kao opasna
materija.
56
Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sred­
stva za zaštitu bilja kao i od vremenskih uslova prilikom
tretiranja. U slučaju visokih temperatura i veće vlažnosti,
koristiti niže doze. Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tre­
tiranja, koristimo više doze kako bi se ubrzalo prodiranje
sredstva u biljku.
Primena:
Fungicidi
Herbicidi
0,5-0,75 ml/l vode (50-75 ml / 100 l vode)
0,75-1,0 ml/l vode (75-100 ml / 100 l vode)
Vreme primene, karenca, radna karenca, kao i ostala ogra­
ničenja zavise od pesticida sa kojim primenjujemo INEX.
Pakovanje: 100ml, 1l
57
Programi zaštite
PŠENICA
Vreme primene/
faza razvoja
Od sredine boko­
renja do pojave
drugog kolenca
Namena
abutilon, ambrozija, štir, čičak,
tatula, pomoćnica, palamida, divlja
paprika, pepeljuga, gorušica, vero­
nika…
prilepača (Galium), poponac, divlja
kupina, pomoćnica, tatula, ambrozi­
ja, čičak, abutilon, palamida…
Pojava lista
zastavičara
bolesti lista i stabla
(pepelnica, rđa, pegavost)
larve žitne pijavice (Lema)
Preparat
Količina primene
Dicopur Top 464 SL
1 l/ha
Starane 250
+
Mezzo 60 WG
+
Inex (okvašivač)
Buzz Ultra DF
+
Silwet L 77
Kaiso WG
ili
Pinto
0,4 l/ha
+
10 g/ha
+
0,2 l/ha
300 g/ha
+
0,05 - 0,1 l/ha
150 g/ha
ili
150 ml/ha
Preparat
Količina primene
Dicopur Top 464 SL
1 l/ha
Gat Motion 4 OD
1 - 1,25 l/ha
Kideka
1 - 1,2 l/ha
Preparat
Količina primene
Lord 70 WDG
0,3 - 0,4 kg/ha
Fargo
1,2 - 2 l/ha
KUKURUZ
Vreme primene/
faza razvoja
Namena
abutilon, ambrozija, štir, čičak,
Posle nicanja od
tatula, pomoćnica, palamida, divlja
2 - 5 lista kukuruza
paprika, pepeljuga, gorušica…
Posle nicanja od
divlji sirak iz rizoma, muhar
2 - 6 lista kukuruza
abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatu­
Posle nicanja do 8
la, pomoćnica, palamida, dvornici,
lista kukuruza
pepeljuga, gorušica…
SOJA
Vreme primene/
Namena
faza razvoja
Posle setve a pre
štir, pepeljuga, gorušica, ambrozija,
nicanja
tatula, abutilon, dvornici, loboda…
Posle nicanja soje
(soja u fazi od 1 - 3 divlji sirak iz rizoma, pirevina
troliske )
58
SUNCOKRET
Vreme primene/
faza razvoja
Posle setve
a pre nicanja
Namena
Preparat
Količina primene
Pelican
0,25 l/ha
Fargo
1,2 - 2 l/ha
Preparat
Količina primene
Lontrel 300
0,2 - 0,3 l/ha
Apex 50 WG + Inex
30 g/ha + 0,1 l/ha
Kerb 50 WP
4 kg/ha
Fargo
1,2 - 2 l/ha
Azbany 250 SC
+
Silwet L 77
0,8 l/ha
+
0,05 - 0,1 l/ha
Preparat
Količina primene
Lord 700 WDG
0,75 - 1 kg//ha
Lord 700 WDG
Fargo
Manfil 75 WG
Gatgo 20 OD
Folio Gold 537,5 SC
Buzz Ultra DF
Gatgo 20 OD
Folio Gold 537,5 SC
Buzz Ultra DF
Volley 20 SP
Viloksan
Volley 20 SP
Viloksan
Volley 20 SP
0,5 - 0,75 kg/ha
1,2 l/ha
2,5 kg/ha
0,25 l/ha
2,5 l/ha
0,25 kg/ha
0,25 l/ha
2,5 l/ha
0,25 kg/ha
0,25 kg/ha
3 kg/ha
0,25 kg/ha
3 kg/ha
0,25 kg/ha
Manfil 75 WG
2,5 kg/ha
štir, pepeljuga, pomoćnica, goru­
šica, ambrozija, tatula, veronika,
mišjakinja, čičak…
Folijarno suzbijanje
divlji sirak iz rizoma, pirevina
korova
ŠEĆERNA REPA
Vreme primene/
faza razvoja
Namena
palamida, ambrozija, čičak, samoni­
kli suncokret…
abutilon, štir, dvornici, gorušica,
Folijarno suzbijanje pomoćnica…
korova
vilina kosica
divlji sirak iz rizoma, pirevina
Preventivno
ili po pojavi
prvih simptoma
siva pegavost lista - cerkospora
KROMPIR
Vreme primene/
faza razvoja
Posle sadnje,
a pre nicanja
Posle nicanja
(porast krompira
do 25 cm)
Zatvaranje redova
Jasno izdvojene
cvasti
Puno cvetanje
Precvetavanje
Nalivanje krtola
Namena
širokolisni korovi
širokolisni korovi
uskolisni korovi (rizomski sirak)
plamenjača
krompirova zlatica
plamenjača
crna pegavost
krompirova zlatica
plamenjača
crna pegavost
krompirova zlatica
plamenjača
krompirova zlatica
plamenjača
krompirova zlatica
plamenjača
59
Programi zaštite
JABUKA
Namena
Preparat
Količina primene
bakteriozna plamenjača,
čađava pegavost i krastavost,
plavo prskanje
Nordox 75 WG
1 - 2 kg/ha
čađava pegavost i krastavost
Manfil 75 WG
2,5 kg/ha
Crystal 250 SC
0,2 l/ha
Buzz Ultra DF
0,1 kg/ha
Pinto
0,3 l/ha
Volley 20 SP
0,25 - 0,4 kg/ha
GatGo 20 OD
0,3 l/ha
Gat Vertis 1,8 CS
1 l/ha
Armada
1 l/ha
Volley 20 SP
0,25 - 0,4 kg/ha
Pinto
0,5 l/ha
pepelnica
cvetojed
lisne vaši, lisni mineri
crvena voćna grinja, obični paučinar
jabukin smotavac
60
VINOVA LOZA
Vreme primene/
faza razvoja
Namena
Preparat
Količina primene
Lastari dužine
3 - 10 cm
crna pegavost
eriofidne grinje
Manfil 75 WG
Armada
2,5 kg/ha
1 l/ha
Lastari dužine
20 - 30 cm
plamenjača
pepelnica
eriofidne grinje
Viloksan
Buzz Ultra DF
Armada
3 kg/ha
0,15 kg/ha
1 l/ha
Pred cvetanje
plamenjača
pepelnica
Viloksan
Crystal 250 SC
3 kg/ha
0,2 l/ha
Precvetavanje
plamenjača
pepelnica
cikade
Pergado F
Crystal 250 SC
Pinto
2,5 kg/ha
0,2 l/ha
0,35 l/ha
Kraj juna
plamenjača
pepelnica
grožđani moljac
Pergado F
Buzz Ultra DF
Volley 20 SP ili Pinto
2,5 kg/ha
0,15 kg/ha
0,25 kg/ha ili 0,3 l/ha
Polovina jula
plamenjača
pepelnica
grožđani moljac
Manfil 75 WG
Buzz Ultra DF
Volley 20 SP ili Pinto
2,5 kg/ha
0,15 kg/ha
0,25 kg/ha ili 0,3 l/ha
Početak šarka
plamenjača
pepelnica
Nordox 75 WG
Crystal 250 SC
1,5 kg/ha
0,2 l/ha
61
Kompletna
ponuda preparata
za ishranu biljaka
Kukuruz
Suncokret
Pšenica
Semena
povrtarskih useva
Semena
ratarskih useva
Ogledno polje
Ogledna stanica Agrimatco d.o.o. Novi Sad
nalazi se u Čelarevu, 35 km udaljena od No­
vog Sada (put Čelarevo-Gajdobra). Ogledno
polje je osnovano 2002. godine, površine
4 ha, sa 2000 m² zaštićenog prostora, voćnja­
kom i vinogradom. Ogledno polje ima za cilj
da se u klimatskim uslovima našeg područja
svake godine ispita veliki broj novih hibrida
povrtarskih vrsta koji se kasnije uvode u pro­
izvodnju na našem tržištu. Pored ogleda sa
ratarskim i povrtarskim vrstama primenjuju
se savremene tehnologije zaštite bilja u pro­
izvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom
prostoru, sa i bez navodnjavanja. Iskustvo
kroz rad na oglednom polju nam omogućava
da svim proizvođačima damo koristan i pravi
savet za postizanje što boljih rezultata.
Ogledno polje je otvoreno tokom cele vege­
tacione sezone, a krajem jula organizujemo
Dane polja, kako bi se proizvođači što bolje
upoznali sa našim hibridima i videli sve što je
novo u ponudi za naše tržište.
Svako ko je zainteresovan biće naš rado vi­
đen gost. Dođite i posetite nas.
Komercijalno-stručni
predstavnici na terenu
Blagoja Đurković
063/594 934
Zoran Popov
063/371 962
Suzana Đurak
063/432 247
Branislav Sudarević
063/510 337
Jovan Živić
063/687 738
Milan Popović
063/508 664
Goran Mitrović
063/686 697
Dragiša Petrović–Gile
063/633 267
Nebojša Miladinović
063/432 140
Program semena
ratarskih biljaka:
Dragan Dikić, 063/43 22 11
Srđan Bolesnikov, 063/521 392
Alfred Nemet, 063/371 993
Program semena
povrtarskih biljaka:
Zoran Džilitov, 063/43 21 31
Dalibor Đurić, 063/433 225
Subotica
Bačka Topola
Sombor
Vo
jv
Odžaci
Bačka
Palanka
Kikinda
Bečej
odi
Ogledno
polje
Novi Sad
Du
nav
Ruma
Šabac
na
Zrenjanin
Vršac
Pančevo
Sav
Beograd
a
Smederevo
Loznica
Valjevo
Sr
Kragujevac
Kraljevo
Vrnjačka
Banja
Ivanjica
Paraćin
a
Ko
Mitrovica
sov
Niš
Pirot
Leskovac
Priština
o
Zaječar
Aleksinac
Kruševac
Novi Pazar
Peć
tin
Bor
bij
Čačak
Užice
Ne
go
Majdanpek
Mladenovac
Vranje
Uroševac
Prizren
Mineralna đubriva:
Igor Palamarčuk, 063/433 546
Navodnjavanje:
Dušan Milovanović, 063/297 159
Veterina:
Vesna Savić Solomun, 063/101 69 73
Poljoprivredna mehanizacija:
Vojislav Jović, 063/43 21 42
Savo Stojanović, 063/652 392
Boris Ljubičić, 063/43 21 38
Maloprodajni objekti:
Apoteka Ruma – Glavna 234
tel: 022/479-357
Apoteka Surčin – Braće Puhalović 2
tel: 011/8442-813
Maloprodaja:
Aleksandar Rakić, 063/238 607
Pesticidi:
Dušan Belenzada, 063/43 21 33
Direktor prodaje:
Miroslav Marković
Direktor:
Nada Petrović
21102 Novi Sad
Narodnog fronta 73/I, POB 8
Tel/fax: 021/469-629, 021/469-580, 021/466-365
[email protected]
www.agrimatco.rs
Download

program zaštite bilja