www.oshasankikic.com.ba
KINEMATIKA
1. Biciklista se kreće po ra- vnom putu od A do B . Svaki dio
tog puta (AB, BC, CD, DE) pređe za 2 mirsuta. Na kojem
dijelu puta ima najmanju, a na kojem najveću brzinu?
2. Na crtežu 1.5. su prikazana četiri grafika puta kod ravnomjernog kretanja. Odredi kod
kojega je kretanja brzina najveća, a kod kojega je najmanja? Odredi te brzine na
osnovu podataka na grafiku!
3. Kojom se brzinom izvlači traka novinskog papira ako se za sat odštampa 20 000
listova novina dužine 60 cm svaki?
4. Koliki put pređe voz za iednu minutu ako mu ie srednja brzina 90 km/h?
5. Uteg za pogon sata sa šetalicom spusti se za 24 sata 120 cm. Koiikom se brzinom
spušta?
6.
7.
8.
Na otvorenoj pruzi Zenica-Doboj krenula su dva voza jedan drugom u susret.Teretni
voz iz Doboja kretao se srednjom brzinom 36 km/h, a lokalni voz iz zenice brzinom
54 km/h. Vozovođa teretnog voza je zapazio da jepored njega lokalni voz prošao
za 4 sekunde. Izračunaj dužinu kompozicije lokalnog voza!
Koliku dužinu puta pređe automobil za 36 sekundi ako se kreće ravnomjerno
brzinom od 50 km/h?
Koliki put pređe vozilo za t=0,5 h ako se kreće srednjom brzinom od v=2 m/s?
9. Biciklista je prešao put dužine 3 kilometra za 5 minuta.Kolika je njegova brzina u m/s?
10. Voz, čija je dužina 220 m, kreće se brzinom 50,4 km/h preko mosta dugačkog 480 m. Za koje će vrijeme voz
preći preko mosta?
11. Jedan pješak pređe put S1=16 km, za vrijeme ti=3 h 20 min, drugi pređe put od s 2=18 km za vrijeme t2=3 h 30
min. Koji se pjesak brže kretao?
12. Da bi odredio brzinu riječnog toka, čovjek baci komad drveta u rijeku. Pri tome ustanovi da ovo
drvo pređe put s=120 koraka, za t=2 min. Kolika je brzina rijeke ako je srednja dužina koraka
60cm?
13. Motociklista za 2 min pređe put od 240 m, za naredna 3 min pređe put od 600 m, a u naredna 4 min se kreće
stalnom brzinom od 10 m/s. Kolika mu je srednja brzina na cijelom putu?
14. Rastojanje između dva grada je 400 km. Iz ovih gradova istovremeno jedno drugom u susret krenu dva vozila
jedno brzinom 94 km/h, a drugo brzinom 106 km/h. a)Poslije koliko vremena će se susresti ova dva vozila?
b)Kolike će puteve preći do susreta?
15. Na osnovu datog grafika . Odredi:
a) vrijeme kretanja,
b) ubrzanje tijela,
c) ukupan pređeni put!
www.oshasankikic.com.ba
www.oshasankikic.com.ba
16. Tijelo se poslije dobivanja početne brzine koja iznosi 8 m/s kretalo 5 sekundi jednoliko ubrzano sa ubrzanjem
4 m/s2. Koliku je brzinu postiglo i koliki je put prešlo za to vrijeme?
17. Brzina automobila za dvije minute povećala se sa 13 m/s na 43 m/s. Odredi ubrzanje automobila!
18. Koliko je ubrzanje tijela, koje se kreće jednoliko ubrzano (bez početne brzine), ako u vremenu od kraja 8 do
kraja 10 sekunde prešlo put od 90 metara?
19. Tijelo se kreće iz stanja mirovanja stalnim ubrzanjem 3 m/s 2.a)Kolika je njegova brzina poslije 15 sekundi?
b) koliki put tijelo pređe za ovo vrijeme ?
20. Putnički automobil ima ubrzanje 0,4 m/s2. Za koje će vrijeme povećati brzinu od 12 m/s na 20 m/s?
21. Voz je napustio stanicu krećući se jednako ubrzano. Na rastojanju 800 metara od polazne stanice njegova
trenutna brzina je imala vrijednost 54 km/h. Odredi ubrzanje i vrijeme kretanja voza na tom putu!
22. Automobil pri brzini od 36 km/h počne da se kreće jednakoubrzano i za 5 sekundi postigne brzinu od 72
km/h. Odredi dužinu puta koji pređe taj automobil za to vrijeme!
23. Brzina tijela se poveća u petoj sekundi za 2 m/s. Ako je tijelo pošlo iz mirovanja, kolika je njegova brzina
poslije vremena t=10 s? Koliki put pređe tijelo za ovo vrijeme?
24. Za vrijeme treće i četvrte sekunde tijelo pređe put od 45 m. Koliko je ubrzanje tijela?
25. Tijelo se kreće ravnomjerno brzinom 10 m/s zatim počne ubrzavati konstantnim ubrzanjem od 2 m/s 2 .Nacrtati
grafik brzine (v-t) u prve 4 sekunde kretanja.
26. Autobus, iz stanja mirovanja, za pola minute dobije brzinu 15 m/s. Kolike iznosi srednje ubrzanje?
27. Motociklista se ravnomjerno ubrzava od nule do 14,4 km/h za 4 s. Odred ubrzanje motocikliste i pređeni put
za to vrijeme?
28. Sanke se kreću niz brijeg stalnim ubrzanjem 0,4 m/s 2. Ako su sanke krenule iz stanja mirovanja, naći: a)
brzinu poslije 5 s; b) pređeni put za 5 s.
29. Kamion se iz stanja mirovanja počne kretati sa ubrzanjem a= 3 m/s 2. Za koje vrijeme će preći put od 13,5 m?
30. Brzina nekog tijela, koje se počelo kretati iz stanja mirovanja, poslije pređenog puta od 8 m iznosi 4 m/s.
Koliko je ubrzanje tijela?
31. Avion treba pri uzlijetanju da dostigne brzinu 360 km/h. Vrijeme kretanja po pisti je 10 s. Kolika je potrebna
dužina piste? Avion se kretao ravnomjerne ubrzano.
32. Tijelo se kreće ravnomjerno ubrzano sa početnom brzinom 2 m/s. Nakon 5 s kretanja dostigne brzinu 10 m/s.
Koliki je put prešlo tijelo za vrijeme kretanja?
33. Automobil se kreće stalnom brzinom v0= 72 km/h. Na udaljenosti od 15 m primijeti odronjenu stijenu i u
istom trenutku počne kočiti sa maksimalno mogućim usporenjem a = 14 m/s 2. Da li će udariti u stijenu?
www.oshasankikic.com.ba
Download

www.oshasankikic.com.ba www.oshasankikic.com.ba