Trgovinsko odeljenje pri
Ambasadi Austrije
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Departman za poljoprivrednu tehniku
Budući trendovi poljoprivrednih tehnologija - “Made
Made in Austria
Austria”
u saradnji sa Austrijskim klasterom za poljoprivredu AAC I
Poljoprivrednim fakultetom, Univerziteta u Novom Sadu
KOMBINOVANA TEHNOLOGIJ
KOMBINOVANA
TEHNOLOGIJA
A
SUŠENJA VOĆ
VOĆA
Tim:
Prof.
P f d
dr Mi
Mirko
k B
Babi
Babić
bić, prof.
bić
f dr
d Ljilj
Ljiljana Babić
Babi
B bić
bić,
mr Ivan Pavkov i Milivoj Radoj
Radojč
čin, dipl.
dipl. master
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Departman za poljoprivrednu tehniku
Trg Dositeja Obradovića 8
[email protected]
U istraživanjima i drugim modelima podrške učestvovalo je i
U istraživanjima i drugim modelima podrške učestvovalo je i učestvuje još oko 20 istražiavača s Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, FTN, Novi Sad i Tehnološkog fakulteta, Novi Sad.
POSTROJENJE
VELIČINA I TIP POSTROJENJA ZAVISI
VELIČ
OD OBIMA I VRSTE PROIZVODNJE
BRANJE I
TRANSPORT
IZBELJIVANJE
DORADA
PRIJEM
OSMOTSKO
SUŠENJE
PAKOVANJE
PREBIRANJE
I PRANJE
KONVEKTIVNO
SUŠENJE
REZANJE
SKLADIŠTENJE
Š
* PRIJATELJSKA TEHNOLOGIJA:
* PRIJATELJSKA TEHNOLOGIJA:
VOĆE JE UKUSNIJE MIRISNIJE SOČNIJE I LEPŠE BOJE
VOĆE JE UKUSNIJE, MIRISNIJE, SOČNIJE I LEPŠE BOJE
* ENERGETSKA RACIONALNOST
Kombinovana tehnologija energetski je racionalnija
Kombinovana tehnologija energetski je racionalnija
* KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
* KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Solarna energija i biomasa – energetska nezavisnost
Solarna energija i biomasa –
energetska nezavisnost
KOMBINOVANO SUŠENJE VOĆA
I DRUGIH BIOMATERIJALA I DRUGIH BIOMATERIJALA ‐‐ OPREMA
Komora
Komor
a za sumporisanje KS 80
Komora za sumporisanje KS 80, kapaciteta 80 kg
isečenog voća po šarži. Kapacitet komore je usaglašen sa
dnevnim učinkom (kapacitetom) tehnološke linije.
S
Sumporisanje
i
j
se koristi
k i ti kaoantibakterijska
k
tib kt ij k
I
antioksidaciona mera. Princip sumporisanja u ovom
uređaju zasnovan je na sagorevanju određene količine
sumpora u donjem delu uređaja, izalaganju voća njegovom
dejstvu određeno vreme, a potom izbacivanje napolje
pomoću injektora. Uređaj je u popunosti izrađen od
nerđajućeg čelika. U komoru se takođe postavljaju već
opisane
i
gajbice
jbi – 20 kom,
k
sa pripremljenim
i
lj i voćem.
ć
Kapacitet komore je adekvatan za preradu 500 kg
svežeg voća na dan.
Venturi
ekshaustor
Komora
za voće
Gajbica
za voće
Komora za
sagorevanje
Sumpora u SO2
Osmotska sušara OS 40,
Kapacitet g isečenog
g voća
40 kg
po šarži.
Komora
za voće
Uređaj je izrađen od odgovarajućeg
nerđajućeg čelika. Uređaj u sebi sadrži:
komoru za osmotski predtretman voća
u 10 gajbica tipa “holandez”
holandez
(485x298x80 mm, koje su specijalno
za potrebe ovog uređaja izrađene od
bele prehrambene plastike), cevni
zagrejač šećernog sirupa,
sirupa električni
grejač sa termostatom 2000 W,
cirkulaciona krilna pumpa za sirup za
radnim organima od nerđajućeg čelika,
fleksibilne cevi za povezivanje i ugaini
alkoholni termometar za vizuelnu
kontrolu temperature sirupa.
Zagrejač
g j
rastvora
Cirkulaciona
pumpa za
rastvor
Zagrejač vode
Osmotska sušara namenjena je osmotskom
predsušenju. Proces u ovom uređaju traje od 1 do 3 h,
što zavisi od vrste i stadijuma zrelosti voća.
Osmotska sušara OS 40
instalisana u
PP “Sava Kovačević” Vrbas
Uparivač osmotskog rastvora IUR 20
PP “Sava Kovačević” Vrbas,
unošenje kajsija u osmotsku sušaru
Uparivač osmotskog rastvora IUR 20, kapaciteta
20 kg po šarži i osmotskog rastvora.
rastvora Služi za
ekonomičnu regeneraciju (ponovno koncentrovanje
šećernog sirupa – radi boljeg iskorišćenja šećera). U
potpunosti je izrađena od nerđajućeg čelika.
čelika Uz ovaj Ulaz toplogg
vazduha
uređaj isporučuje se jedan odgovarajaući cevni
ventilator, cirkulaciona krilna pumpa za sirup za
radnim organima od nerđajućeg čelika i pripadajuće
felksibilne cevi za povezivanje pumpe sa uređajem.
Energetska baza regeneracije sirupa je solarna
g j , a navedeni ventilator ima zadatak da
energija,
doprema topli vazduh iz solarnog zagrejača do
uparivača.
Konvektivne sušare
sa lesama KSL 250
Kapacitet
p
jjedne sušare jje 250 kg.
g
Sušara je snabdevena sa 25 komada
lesa dimenzija 800x1000 mm od
nerđajućeg čelika. Nosivost lesa je oko
10 kg svežeg voća
voća. Sušara je u celosti
izrađena od nerđajućeg čelika i toplotno
izolovana. Sušenje je indirektno. Sušara
u sebi sadrži dva cevna tiha ventilatora,
orebreni cevni razmenjivač toplote
(bakar), potrebne termometre za vizuelnu
kontrolu temperature. U sušari je
ugrađen sistem recirkulacije toplog
vazduha radi uštede energije.
Orebrene cevni
zagrejač
g j vazduha
(unutra)
Ventilatori
vazduha
((unutra))
Izlaz
vazduha
Ulaz
rastvora
Aktivni deo
uređaja
đ j sa
ispunom
Izlaz
rastvora
t
Rezervora
rastvora
Ulaz vazduha
od solarnog
zagerjača
Ručica za
podešavanje
recirkulacije
vazduha
Lese za
sušenje
š j
Izlaz vazduha
K t na bi
Kotao
biomasu
(sagorevanje koštica voća)
Solarni zagrejač vazduha
Energetska baza sušenja je solarna energija. Dopunski energetski izvor je
biomasa ili nešto drugo, o čemu se izjašnjava investitor. Naša preporuka je solarna
energija + biomasa iz voćarstva (usitnjeni rezidbeni ostaci)
ostaci). Investitoru se pruža sa
projektantska ili projektantsko izvođačka usluga u pogledu usaglašavanja postojećih
energetskih resurasa sa potrebama sušara. Solarni zagrejač vazduha se postavlja na
krov objekata
objekata, te je zbog toga potrebno postaviti talasaste krovne prekrivače
prekrivače.
U PP “Sava Kovačević” sojina slama je pored solarne energije
energetska baza tehnologije
Potrebna garđevinska infrastruktura:
1. Radna p
prostorija
j za p
pripremu
p
voća i prebiranje.
p
j U ovojj p
prostirijij su i uređajij Osmotska
sušara, komora za sumporisanje, uparivač osmotskog rastvora. Povoljnije je ako je ovaj
radni prostor sačinjen iz dve posebne prostorije. Prostorija treba da zadovoljava zahteve
sanitarnih uslova za prehrambenu proizvodnju (pločice, visna prostorije i sl). Preporučuje se
da ukupna površina radnog prostora bude 35 - 40 m2.
2. Sanitarne prostorije sastoje se od mesta za presvlačenje radnika, umivaonika, toaleta i dr
što je propisano sanitarnim uslovima.
3 Nadstrešnica za konvektivne sušare veličine 3x6 m ili više.
3.
više Krov nadstrešnice koristi se
kao osnova solarnog zagrejača vazduha. Mi sugerišemo položaj, konstrukciju nadsteršnice
i nadogradnju solarnog zagrejača vazduha.
Solarni zagrejač vazduha u
PP “Sava Kovačević” Vrbas
Kombinovanom tehnologijom sušenja voća Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada suše se
sledeće voćne vrste: kajsija, breskva, nektarina, vonogradska breskva, kruška, jabuka, dunja, šljiva
i višnja, trešnja. Oprema može da se koristi i za konvencionalno sušenje (bez osmotskog
predtretmana) za sušenje: višnje,
višnje trešnje,
trešnje šljive,
šljive listova jabuke (čips)
(čips), jagodičastog voća i
besemenog grožđa.
Pored voća, u konvektivnoj sušari sa lesama, može da se suši: razne vrste povrća, lekovito bilje,
šumsko voće i dr.
Korišćenje znaka, obuka i druge mogućnosti
Korisnici ove tehnologije uz poštovanje propisanih uslova i stalnu kontrolu od strane
Poljoprivrednog fakulteta, mogu da koriste naziv proizvedeno po tehnologiji Poljoprivrednog
fakulteta iz Novog Sada
Sada. Pri tome mogu koristiti znak
znak, logo i slogan tehnologije
tehnologije. Rukovaoci
postrojenja prolaze praktičnu obuku, dobijaju literaturu i polažu ispit osposobljenosti za ovu
tehnologiju. Sve ove mogućnosti stoje na raspolaganju korisnicima opreme uz posebno ugovaranje
sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada. Cena ovih konsultatntsko edukativnih usluga je u
skladu sa celokupnim pristupom u kome se jako vodilo računa da ukupna cena bude prihvatljiva za
mogućnosti i porodičnih investicija u Srbiji.
GRAFIČKI DIZAJN TEHNOLOGIJE
Download

Kombinovana tehnologija sušenja voća