5/23/2013
OSNOVE RAČUNARSTVA
Laboratorijske vježbe br. 3 i 4
Microsoft Excel
Tablični kalkulatori
• Tablični kalkulatori su interaktivna kompjuterska
aplikacija za organizaciju i analizu podataka u
tabelarnoj formi.
• Kompjuterizirane simulacije računovodstvenih
proračuna
• Rad s podacima predstavljenim u ćelijama
organiziranim u redove i kolone
• Sadržaj se može računati formulama i dinamički
osvježavati
1
5/23/2013
Tablični kalkulatori
• Komercijalni tablični kalkulatori:
– Microsoft Excel
• Besplatni tablični kalkulatori:
– OpenOffice Calc/ LibreOffice Calc
– GNUMERIC
– IBM Lotus Symphony Spreadsheets
Microsoft Excel
2
5/23/2013
Traka za unos podataka u ćeliju
Promjena veličine reda ili kolone
ili
ili
3
5/23/2013
Listovi (sheets)
• Stranice
Umetanje
Brisanje
Promjena naziva
Boja oznake
Formatiranje ćelije
Tip podatka u ćeliji
Poravnanje ćelije
Font
Okvir
Ispuna
Zaključavanje
4
5/23/2013
Tip podatka
Broj i valuta
-Broj
Broj decimala
-Razdvajanje hiljada
-Negativne vrijednosti
crvenom bojom
Datum/vrijeme
-Brojčano
-Tekstualno…
Razlomci
Korisnički definirano
0 – uvijek ispiši broj (i ako je 0)
# - ispiši broj ako nije 0
- Npr za JMBG 00000000000000
- Npr: broj telefona (000) 000-000
Poravnanje
Poravnanje ćelije
Po širini i visini
Smjer teksta
(vertikalno ili pod uglom)
Prilagođavanje teksta
Wrap: prijenos u sljedeći red
ako tekst prelazi širinu kolone
Shrink: smanji veličinu teksta ako
prelazi širinu kolone
Merge: spoji ćelije ako je označeno
više ćelija
5
5/23/2013
Font, border, patterns
• Slično kao u MS Wordu
Formule
•
•
•
•
SUM() – zbir vrijednosti u ćelijama
AVERAGE() – prosječna vrijednost
MAX, MIN() – minimum i maksimum ćelije
COUNT() – broj ćelija sa ne-nultim vrijednostima
• A1 – pojedinačna oznaka prve ćelije u prvoj koloni (A)
• A1:A5 – niz ćelija od A1-A5
6
5/23/2013
Formule
• IF(uslov; vrijednost_ako_je_zadovoljen;
j
_ako_nije
j _zadovoljen)
j )
vrijednost
• Npr:
• (tekstualne vrijednosti se upisuju pod
navodnicima)
• Može se ugnježđivati (više uslova)
Formule
• SIN() - sinus ugla (u radijanima)
• COS() - kosinus ugla
• POWER (x, 2) = x2
– itd…
– Sve funkcije:
j
7
5/23/2013
Apsolutno i relativno adresiranje
• Kada se kopiraju formule, Excel zadržava
relativnu adresu
» (primjer:
kada se =A1+A2 kopira na iz A3 na C3,
postaje =C1+C2)
ako se kopira u B7, postaje =B5+B6
• Ako se želi fiksirati vrijednost na određenu
ćeliju/red/kolonu, potrebno je ispred
oznake kolone i(ili) reda staviti znak $
Apsolutno i relativno adresiranje
• Primjer 1:
• Zadrži prvi faktor u formuli uvijek iz prvog
reda, a drugi faktor uvijek iz kolone B
8
5/23/2013
Apsolutno i relativno adresiranje
• Primjer 2:
• Drugi faktor u formuli je uvijek iz ćelije A2
Prilagođavanje za štampu
•
•
•
•
File: Print Preview
Podešavanje margina
Podešavanje orijentacije
Podešavanje
headera i footera
9
5/23/2013
Crtanje grafikona i dijagrama
• Insert>Chart (wizard)
• Četiri
Č ti i osnovne grupe
postavki
– Ako se ne podese preko
wizarda moguće im je
pristupiti desnim klikom
Tip grafikona
10
5/23/2013
Podaci
• Ako je označeno
više
iš od
d jjedne
d
kolone/reda,
potrebno je
naznačiti da li da
se podaci
grupiraju po
koloni ili po redu
Opcije grafikona
• Generalni podaci
o grafikonu
fik
(naslov, naslovi
osa, koordinatna
mreža, pozicija
legende, tabela s
podacima itd.)
11
5/23/2013
Lokacija grafikona
• U okviru trenutno aktivnog ili nekog drugog
postojećeg
t j ć sheeta
h t
• Ili zasebno kao novi sheet
Izgled tabele
• Desnim klikom na svaki od objekata u
t b li moguće
tabeli
ć jje podešavati
d š
ti iizgled
l d
grafikona
12
5/23/2013
Izgled grafikona
• Format Gridlines: postavke koordinatne
mreže (gustina
(gustina, boja linija itd
itd.))
• Format Data Series: postavke elemenata
grafikona (razmak, položaj, boja…)
• Format Axis: vrijednosti na osi (font,
vrijednosti, lokacija)
• Format Plot Area, Format Legend,
Format Chart Area… – izgled ostalih
elemenata grafikona
Izgled grafikona
• Format Axis (y osa)
– Gornja i donja vrijednost
– Koordinatna mreža
– Presjek sa x osom
200
150
Series1
Series2
100
50
0
1
2
3
4
13
5/23/2013
Izgled grafikona
• Format Axis (x osa)
– Presjek sa y osom
– Broj vrijednosti između
oznaka (vrijednosti) na x osi
(korisno za crtanje dijagrama
sa puno vrijednosti – npr
crtanje matematičkih f-ja)
– Broj vrijednosti između crtica
na x osi
Izgled grafikona
• Format Data
S i
Series
• Boje i izgled
podataka
– Npr. za “bar” tip
grafikona razmak i
g
preklapanje među
vrijednostima
14
5/23/2013
Izgled grafikona
• Format Data Series
• Boje
B j i izgled
i l d
podataka
– Npr. za “bar” tip
grafikona razmak i
preklapanje među
vrijednostima
– Za “pie” tip
orijentacija grafikona
itd.
Sortiranje
• Data>Sort
• Ako je označena kolona
s naslovnim
vrijednostima označiti
“header row” i prvi red u
koloni neće biti uključen
j
u sortiranje
• Moguće sortirati po više
kriterija (ako vrijednosti
u jednoj koloni imaju
iste vrijednosti, onda se
sortira prema drugoj
koloni)
15
Download

Vježbe 3