[Photoshop i web design] Syllabus
2014.
Informacije o instruktoru
Instruktor(i)
1.
Amar Sijerčić
Email
Lokacija
[email protected]
Sarajevo
Biografija instruktora (link)
https://drive.google.com/file/d/0B9e3kcBPhnsQRGdzR0otazMxdXA5N2hMQzhJUHhsaHRZbHVJ/edit?usp=sharing
Opšte informacije o kursu
Opis kursa
Za sve one koji žele da nau e da ure uju slike i prilago avanje slika ekranu i štampi, ovo je odli an
po etak. Budu i da je Photoshop jedan od osnovnih alata web dizajnera, ovaj kurs je tako er
namijenjen za sve one koji se namjeravaju baviti grafi kim ili web dizajnom. U ovome kursu, u esnici
e nau iti kako pravilno da planiraju razvoj web stranice, kao i kako da naprave neke jednostavne
primjere. A nakon završenog kursa posjedova e svo potrebno znanje koje e im omogu iti da dalje
samostalno ili kroz druge programe nadogra uju ste eno znanje o razvoju web stranica. Kurs je
namjenjen po etnicima, i uveš e ih na jednostavan i lagan na in u svijet web stranica, od ega su
one sa injene i na kraju kao glavni cilj e imati da oni naprave jednu svoju.
Očekivanja i ciljevi
Cilj kursa je da osposobi polaznike da mogu samostalno napraviti web sajt od po etka do kraja, te da
budu u mogu nosti nadograditi svoje znanje kroz druge programe koji imaju veze sa razvojem web
sajtova.
Materijali/oprema potrebna za kurs
Neophodni materijali/oprema
Kurs je prakti ne prirode i poželjno je da u esnici imaju sa sobom laptop na kojem
instalirati adobe photoshop CS5 i adobe dreamweaver CS5 te FilleZillu.
e prethodno
Poželjni materijali/oprema
Sveska i olovka
Trajanje kursa
Početak kursa (dan, mjesec, godina, u sat:minuta) – kraj kursa (dan, mjesec, godina, u sat:minuta)
Page 1
Raspored
Sedmica
Tema
Vježbe
1
Grafički dizajn i upoznavanje sa photoshopom
1
Osnovni alati u photoshopu i osnovne selekcije
Zadaća 1 (osnovne selekcije)
2
Napredne selekcije i osnove layera
Zadaća 2 (napredne selekcije)
2
Layeri i rad sa tekstom
Teamwork (Pravljenje logotipa)
3
Uvod u svijet weba i upoznavanje sa
dreamweaverom, div tagovi
Zadaća 3 (osmisliti koncept svog weba)
3
Pravljenje headera, menija i main dijela vašeg weba
Zadaća 5 (napraviti header, men ii main
dio)
4
Sidebar i footer
Zadaća 6 (napraviti sidebar i footer)
4
Kontaktni obrazac i google mape
Zadaća 7 (integrirati kontaktni obrazac i
gmape u vaš web i donijeti gotov web na
usb-u)
5
FilleZilla-FTP. Postavljanje vase stranice na internet
5
Prezentacija vaših stranica i proglašenje najljepše i
najfunkcionalnije stranice
Raspored ispita/testova
Datum
Tema
Zadnji čas photoshopa
Photoshopirati na zadanu temu
Zadnji čas web designa
Prezentirati gotov web sajt
Dodatne informacije i resursi
Page 2
Download

[Photoshop i web design] Syllabus