PRIPREMA ZA VEŽBANJE
Umetanje tabele
Kliknite na karticu Insert, zatim na Table, izaberite broj kolona (Column) i redova (Row) koje želite da tabela ima.
Word će prikazati dve kartice na Ribonu: Design, koja služi za kontrolisanje izgleda tabele i Layout, koja služi za
dodavanje i bisanje kolona i redova i sl. Može se umetnuti i gotova tabela izborom Insert/Table/Quick Tables.
Crtanje tabele
Kliknite na Insert/Table/Draw Table. Pokazivač miša dobiće izgled olovke. Preporučuje se da najpre nacrtate
spoljni okvir tabele. Za isključenje olovke potrebno je kliknuti na Table Tools/Layout/Draw/Draw Table. Za
brisanje se koristiti alat Eraser (guma za brisanje). Iz grupe alata Draw Borders može se izabrati tip, debljina i
boja linije za crtanje
Označavanje (selektovanje, markiranje, izbor)
Za selektovanje kolone potrebno je kliknuti na gornji deo kolone, za selektovanje reda kliknuti sa leve strane
reda, a za selektovanje ćelije potrebno je pozicionirati se unutar ćelije blizu leve ivice i kada se pojavi podebljana
iskošena strelica kliknuti mišem. Više redova, kolona ili ćelija može se selektovati tako što se „prevuče“ mišem
preko više kolona odnosno redova ili ćelija. Alternativno, za selektovanje se može upotrebiti alat Table Tools/Layout/Select, a zatim
izabrati selektovanje ćelije, reda, kolone ili tabele.
Promena širine kolone i visine reda
Za ručnu promenu širine kolone potrebno je pomeriti kursor miša preko ivice kolone,
kliknuti i „povući“ kolonu na novu širinu. Slično se menja visina reda.
Za precizno definisanje širine kolone potrebno je kliknutu unutar kolone i definisati širinu u polju Table Tools/Layout/Cell Size/High.
Za precizno definisanje visine reda potrebno je kliknutu unutar reda i definisati širinu u polju Table Tools/Layout/Cell Size/Width.
U okviru iste grupe alata nalaze se tasteri za automatsko podešavanje (AutoFit): AutoFit Contents – širina se prilagođava sadržaju,
AutoFit Window – prilagođavanje strani, Fixed Column Width – fiksna širina kolona.
Opcija Distribute Row postavlja visinu redova deleći ukupnu visinu selektovanih redova na jednake delove. Sličan postupak je i sa
širinom kolona Distribute Column.
Senčanje i okviri
Za senčanje i okvire koriste se alati iz grupe Table Tools/Design/Styles.
Tabela može biti bez linija okvira. Mreža razdvojnih linija (Gridlines) , u tom slučaju, može biti vidljiva (uključena) ili isključena
aktiviranjem opcije Table Tools/Layout/View Gridlines. Detaljnije podešavanje okvira i senki može se izvršiti klikom na taster Table
Tools/Design/Table Styles/Borders, a zatim izborom iz padajuće liste stavke Borders and Shading... nakon čega će se pojaviti dijalog
prozor sa karticama za podešavanje.
Umetanje redova, kolona i ćelija
Redovi i kolone mogu se umetnuti korišćenjem grupe alata Table Tools/Layout/Row&Columns:
Insert Above-umetanje reda iznad trenutne pozicije, Insert Below-umetanje reda ispod trenutne pozicije, Insert Left- umetanje kolone
levo, Insert Right-umetanje kolone desno od trenutne pozicije.
Brisanje kolona, redova, ćelija i tabele
Za brisanje treba aktivirati taster Table Tools/Layout/Row&Columns/Delete i izabrati brisanje redova, kolona,
ćelija ili tabele. Kod brisanja ćelija bira se pomeranje ćelija koje će doći na mesto izbrisanih.
Spajanje ćelija, podela ćelija, podela tabele
Za spajanje ćelija potrebno je da selektujete ćelije koje će biti spojene, a zatim aktivirajte taster Table
Tools/Layout/Merge/Merge Cells.
Za podelu ćelije potrebno je aktivirati taster Table Tools/Layout/Merge/Split Cells. Otvoriće se dijalog iz koga treba broj kolona i
redova pri podeli. Pre deobe može se selektovati više ćelija koje će biti spojene pre podele.
Promena poravnanja ćelije i pravca teksta
Za promenu poravnanja sadržaja ćelije potrebno je izabrati jednu od opcija slikovito pretstavljenih u
okviru grupe alata Table Tools/Layout/Alignment. Iz iste grupe alata može se odabrati pravac pisanja
teksta – taster Text Direction.
VEŽBANJE
Umetnite tabelu kojom će biti predstavljen raspored časova za vaš studijski program po uzoru na sledeću tabelu:
Ponedeljak
I
II
III
IV
V
VI
Matematika
predavanja
Matematika vežbe
Utorak
Primena računara
predavanja
Hemija predavanja
Hemija lab. vežbe
Raspored časova
Sreda
Engleski jezik 1
predavanja
Engleski jezik 1
vežbe
Četvrtak
Primena računara
vežbe
Kontrola kvaliteta
predavanja
Kontrola kvaliteta
vežbe
Petak
Stručna praksa
Download

Vezbanje - Word 05-02 - rad sa tabelama 1.pdf