Prvi čas vježbi iz Informacionih tehnologija u menadžmentu
1. Podesiti Font na Times New Roman, Size na 14, obostrano poravnanje. Neka slova
teksta ujedno budu podebljana (B) i podvučena (U). Otkucati prve dvije rečenice ovog
primjera. Preći u novi red. Otkucati još jednom iste dvije rečenice, ali tako da Font
bude Arial, veličina slova 8, poravnanje centralno, a slova iskošena (I). Uočiti razliku
između efekata. Dokumentu dodati Puzzle Cover Page i popuniti prazne text okvire.
Razmak između redova treba da bude 2 (Line Spacing).
2. Otkucani dokument iz primjera 1 treba sačuvati pod nazivom DOKUMENT1 u
folderu Informacione tehnologije koji je prethodno kreiran na Desktop-u. Zatim iz
postojećeg dokumenta DOKUMENT1 potrebno je uraditi sljedeće:

Kreirati novi Word dokument koristeći opciju New

U novom dokumentu otkucati sljedeće: svoje ime, prezime, datum rođenja,
mjesto prebivališta, fakultet

Sačuvati ga pod nazivom DOKUMENT2 u folderu Informacione tehnologije
na Desktop-u, koristeći opciju Save As

Postaviti veličinu papira na A4 (koristiti komandno dugme Size grupe Page
Setup kartice Page Layout)

Postaviti margine: gornju na 2, donju na 2, lijevu na 3, desnu na 3 (Page
layout - Page Setup - Margins)

Promijeniti margine u Narrow

Zatvoriti oba dokumenta
3. Otvoriti dokument DOKUMENT2 opcijom Open i selektovati otkucani tekst, a zatim
mu promijeniti boju slova u crveno. Nad istim tekstom primijeniti operaciju
poravnanja teksta udesno.
Drugi čas vježbi iz Informacionih tehnologija u menadžmentu
4. Ukucati tekst: “Žudim za eksperimentom koji bi pomoću elektroda, postavljenih na
ljudsku glavu, istraživao koliki postotak svoga života čovjek posvjećuje sadašnjosti,
koliko uspomenama, a koliko budućnosti. Tako bismo došli do spoznaje tko je zaista
čovjek u skladu s vremenom.“
Podesiti Font na Britannic Bold, Size na 20, poravnanje udesno. Neka slova teksta
ujedno budu podebljana i iskošena. Zatim kopirati tekst ispod postojećeg, a u tom
tekstu podesiti Font da bude Garamond, veličina slova 16, poravnanje centralno, a
slova podvučena. Boju cijelog teksta promijeniti u plavu. U oba teksta riječ čovjek
zamijeniti riječju Marija. Zatim cijeli tekst podijeliti u 2 kolone. Dokument sačuvati
pod nazivom VJEŢBA2 na Desktopu. Sve pasuse u dokumentu tj. cijeli tekst uvući sa
lijeve strane za 2.5cm. Podesiti stil dokumenta na Formal. Razmak među redovima
podesiti na 1.5. Odrediti Word Count u dokumentu i ispisati ispod rezultate te analize.
Aktivirati lenjir (Ruler) u dokumentu.
5. U istom dokumentu ispod postojećeg teksta nabrojati 4 omiljena filma grafičkim
oznakama. Otkucanom tekstu promijeniti boju slova u zeleno. Postaviti veličinu papira
na B5, a margine: gornju na 3, donju na 3, lijevu na 2.5, desnu na 2.5cm. Dokumentu
dodati Blank (Three Columns) zaglavlje u kojem će biti ispisano Vaše ime, prezime i
godina rođenja, a u podnoţju broj stranice po sredini.
6. U novom dokumentu napraviti ovakav crteţ:
HELLO!!!
7. U postojećem dokumentu dodati 2 tabele. Prva tabela treba da ima 3 kolone i 4 reda. U
prvoj koloni upisati svoje ime, u drugoj svoje prezime, a u trećoj svoj broj indexa.
Kopirati ovu tabelu ispod, ali dodati joj još jednu kolonu u kojoj će biti upisana godina
Vašeg upisa na fakultet. Tabele treba da imaju različite dizajne.
8. U istom dokumentu napraviti dijagram kao na slici:
9. U istom dokumentu napraviti
Kugle
9
8
7
6
5
4
Kugle
3
2
1
0
-1 0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Treći čas vježbi iz Informacionih tehnologija u menadžmentu
10. Otvoriti novi dokument u folderu Informacione tehnologije koji se nalazi na Desktopu pod nazivom Insert _naredbe. Dokumentu dodati datum koristeći naredbu Date and
Time iz grupe komandi Text kartice Insert menija na engleskom jeziku po sljedećem
redosljedu: godina-mjesec-dan. 2012-03-01
11. U dokumentu Insert _naredbe ukucati svoje ime i prezime ćirilicom koristeći
komandno dugme Symbol iz Symbols grupe Insert kartice. Zatim ispisati svoje ime i
prezime koristeći WordArt po sopstvenoj ţelji. Koristeći komandu Text Box napisati
svoje ime i prezime slovima plave boje, tako da je tekst napisan vertikalno, i to prema
gore i da se nalazi u gronjem desnom dijelu dokumenta.
12. Koristeći dijagram u obliku 3-D raznobojne piramide Basic Pyramide iz Illustrations
grupe Insert kartice u istom dokumentu ispisati sve predmete iz prvog semestra
raspoređene prema dobijenim ocjenama, tako da se od vrha prema dnu piramide ide od
većih prema niţim ocjenama. Zatim naredbama Bullets i Numbering iz Home kartice
navesti znakovima, tj. brojevima ove iste predmete.
13. U dokumentu Insert_naredbe umetnuti sliku „winter“ iz Web Collections u ClipArt-u
koristeći naredbu Clip Art iz grupe Illustrations kartice Insert.
2
14. Ispisati formule za obim O  2r i površinu P  r  kruga koristeći naredbu
Equation iz Insert kartice. Zatim cijeli tekst u dokumentu Insert_naredbe raspodijeliti
u dvije kolone korišćenjem opcije Columns iz Page Layout kartice.
Četvrti čas vježbi iz Informacionih tehnologija u menadžmentu
15. Ukucati sljedeći tekst: „Prilikom kopanja odvodnog kanala u jesen 1913. godine na
imanju u Boskopu, gradiću u unutrašnjosti Juţne Afrike, dva farmera su u zidu rova
ugledali ljudsku lobanju. Na prvi pogled su shvatili da je vrlo neobična i potom je
odnijeli u Port Elizabet, direktoru muzeja Frederiku Ficsimonsu.“
Nakon toga prikazati statistiku koju je izvršio sam Word u pogledu broja linija,
redova, stranica, riječi, itd. koristeći opciju Word Count.
16. Napraviti tabelu od 5 kolona i 4 reda, tako da tabela bude zute boje i sva polja tabele
budu oivičena punom linijom. Svako polje ispuniti svojim imenom. Iskopirati tabelu i
prikazati je ispod postojeće. U iskopiranoj tabeli obrisati 2 kolone. Širina svakog reda
obje tabele treba da bude 2 cm, a širina kolona da se prilagodi prozoru.
17. Napraviti tabelu tako da izgleda kao na slici. Tekst unutar polja centrirati, koristiti font
Times New Roman, debljina slova u prvom redu je 14 i slova su podebljana, a u
ostalim redovima je 12. Slova u svakom redu treba da budu različite boje.
Ime Profesora
Broj grupa
Broj studenata
grupi
po
Marko Janković
12
4
3
Milan Perović
5
7
3
Milica Burzan
10
6
9
Vasilije Popović
2
5
8
Broj vjezbi
18. Ukucati tekst: “Čovjek nije ništa drugo do svoja slika. Filozofi nam mogu govoriti da
je svejedno što o nama misli svijet, da je važno ono što jesmo. Ali, filozofi ništa ne
razumiju. Ukoliko živimo sa ljudima, samo smo ono za šta nas ljudi smatraju.“
Podesiti Font na Georgia, Size na 14, poravnanje ulijevo. Neka slova teksta ujedno
budu podvučena i iskošena. Zatim kopirati tekst ispod postojećeg, a u tom tekstu
podesiti Font da bude Wide Latin, veličina slova 16, poravnanje obostrano, a slova
podvučena. Boju cijelog teksta promijeniti u crvenu. U oba teksta riječ filozofi
zamijeniti riječju bliţnji.
Dokumentu dodati Pinstripes Cover Page i popuniti potrebna polja. Dokument
sačuvati pod nazivom VJEŢBA1 na Desktopu.
19. U istom dokumentu ispod postojećeg teksta nabrojati 3 omiljene metropole grafičkim
oznakama. Otkucanom tekstu promijeniti boju slova u ţutu. Postaviti veličinu papira
na Letter, a margine: gornju na 3, donju na 3, lijevu na 3.5, desnu na 3.5cm.
Dokumentu dodati Pinstripes zaglavlje u kojem će biti ispisano Putešestvija, a u
Pinstripes podnoţju pored broja sa desne strane i današnji datum sa lijeve strane.
Zaglavlje i podnoţje od vrha i dna stranice treba da se nalaze 1.7cm. Numeracija ne
treba da postoji za Cover Page, a na drugoj stranici treba da počne od broja 1.
20. U novom dokumentu ispisati svoje ime i prezime koristeći WordArt po sopstvenoj
ţelji u crvenoj boji. Ispod toga napraviti crteţ na kome će se naći kuća zelenih zidova i
crvenog krova, sa 3 prozora i jednim vratima. Dodati sliku iz Clip Art-a na kojoj će se
naći kompjuter.
21. U postojećem dokumentu dodati 2 tabele. Prva tabela treba da ima 3 kolone i 4 reda i
da predstavlja ugrađenu tabelu Tabular List. U prvoj kolokni nabrojati potrebne stvari
za kupovinu, u drugoj količinu potrebno stvari, u trećoj cijenu izraţenu u eurima po
komadu.
Druga tabela treba da izgleda kao na slici:
Ime
Prezime
Predmet
Bodovi
Ocjena
Marija
Ostojić
Sociologija
98
A
Vladimir
Kusovac
Sociologija
76
C
Ivan
Ćaćić
Sociologija
77
C
Marta
Begić
Sociologija
55
E
22. U istom dokumentu napraviti dijagram kao na slici:
23. U istom dokumentu napraviti
8
7
6
5
Crveni
4
Žuti
3
Plavi
2
1
0
1. utakmica
2. utakmica
3. utakmica
4.utakmica
1. Ukucati tekst: '“Računar predstavlja digitalni elektronski uređaj koji funkcioniše na
osnovu naredbi ili instrukcija koje su uskladištene u njegovoj memoriji. Personalni
računar i njegova široka dostupnost umnogome je izmijenila i znatno olakšala
obavljanje širokog sp ektra poslova.“
Boju cijelog teksta promijeniti u ljubičastu. U oba teksta riječ računar zamijeniti sa
riječju lap-top. Ispisati analize Word Count-a. Napraviti komentar na cijeli tekst „Dio
iz skripte O hardveru“. Stil podesiti na Modern, boje na Civic. Rastojanje među
redovima na 1,15.
2. U istom dokumentu ispod postojećeg teksta nabrojati 3 omiljena filma rimskim
brojevima. Otkucanom tekstu promijeniti boju slova u plavo. Postaviti veličinu papira
na Letter, a margine: gornju na 3, donju na 3, lijevu na 2,18, desnu na 2,18.
Dokumentu dodati zaglavlje u kojem će biti ispisano Vaše ime i prezime, a u podnoţju
broj stranice. Dodati Cover Page po izboru i numeraciju stranica postaviti od 0.
3. U novom dokumentu ispisati ime fakulteta ćirilicom. Zatim ispisati ime fakulteta
koristeći WordArt po sopstvenoj ţelji. Ispod toga napraviti crteţ na kome će se naći
kuća ţutih zidova i crvenog krova, sa 2 prozora i jednim vratima.
4. U postojećem dokumentu dodati 2 tabele. Prva tabela treba da ima 3 kolone i 4 reda.
Podesiti širinu kolona prema prozoru. Boja tabele je ţuta. U prvoj koloni upisati
omiljene filmove, u drugoj omiljene glumce, a u trećoj omiljene pjevače. Kopirati ovu
tabelu ispod, ali dodati joj još jednu kolonu u kojoj će biti ispisani Vaše omiljene
pjesme. Zatim, u drugoj tabeli spojiti polja prve i druge kolone, kao i treće i četvrte.
Tabele treba da imaju različite dizajne.
5. Napraviti grafikon kao na slici:
Zlato, srebro, platina
3,5
3
2,5
2
Zlato
1,5
Srebro
1
Platina
0,5
0
1985
1990
1995
2000
Godine
2005
2010
2015
Vježbe iz PowerPoint-a 2007
1. Kreirati PowerPoint prezentaciju pod nazivom Prezentacija i sačuvati je u folderu PowerPoint
prezentacije koji se nalazi na Desktop-u. Prezentacija treba da se sastoji od 6 slajdova. Slajdovi treba
da imaju pozadinu Concourse sa Gradient fill nijansiranjem Ocean. Prvi slajd treba da ima formu za
ukucavanje teksta Title Slide. U gornjem redu ukucati naziv ovog predmeta, a u donjem redu svoje
ime. Naziv predmeta treba da se pojavljuje sa efektom Random effects koji se aktivira automatski sa
brzinom Medium. Ostali slajdovi treba da imaju formu Title and Content. Svaki od slajdova 2-6 treba
da ima neki ugrađeni efekat.
2. Kreirati PowerPoint prezentaciju pod nazivom Informacione tehnologije i sačuvati je u folderu
PowerPoint prezentacije koji treba da se nalazi na Desktop-u. Prezentacija treba da se sastoji od 9
slajdova koji imaju temu dizajna Opulent i pozadinu Style11 tj. pozadinu sa romboidima.
Prvi slajd treba da ima formu za ukucavanje teksta Title Only gdje će biti ukucan naziv ovog
predmeta. Dodati komentar na ovaj naziv da se radi o predmetu sa Fakulteta za menadţment.
Drugi slajd treba da ima formu Section Header gdje će u naslovu ponovo biti ukucan naziv ovog
predmeta, a pod nabrajanjem ćete navesti sve Microsoft Office programe koji su rađeni u okviru
predmeta. Slova treba da su napisana fontom Arial, veličina 26, crne boje.
Treći slajd će imati formu Title and Content gdje ćete radijalnim dijagramom postaviti u centar naziv
ovog predmeta (SmartArt Graphic), a oko nazive Microsoft Office programa koje ste naveli na
prethodom slajdu.
Na četvrtom slajdu izaberite formu Picture and Caption, ali tako da imate jednu sliku, unešenu iz Clip
Organiser-a i objašnjenje o njoj, tj. njen naziv.
Na petom slajdu izaberite sami formu tako da postavite sliku na kojoj će se nalaziti računar, i jednu
tabelu u kojoj ćete navesti bodove sa prvog kolokvijuma, broj bodova sa prvog domaćeg i drugog
domaćeg iz ovog predmeta.
Na šestom slajdu prikaţite sve predmete iz ovog semestra kroz 4 različita dijagrama.
Na sedmom slajdu prikaţite Bubble Chart sa spiskom predmeta iz prošlog semestra i odgovarajuće
ocjene iz njih.
Osmi slajd ostavite prazan.
Na devetom slajdu unesite audio fajl koji označava aplaudiranje koje se pokreće automatski sa slajdom
i čija se melodija ponavlja 3 puta.
b) Izbrisati sedmi slajd. Zamijeniti mjesta 3. i 4. slajdu. Kopirati 1. slajd na posljednjem
mjestu. Drugi slajd kopirati i staviti ga kao 3.
c) Svakom slajdu gdje postoji tekst dodati animaciju teksta po izboru. Na slajdovima gdje
ima nabrajanje teksta podesiti razmak između redova (Line Spacing) na 2.
d) Prezentaciji dodati datum i naziv predmeta u podnoţju.
e) Prikazati u dijalogu za kopiranje mogućnost da se na jednom papiru nakon štampanja
moţe naći 4 slajda, a da se ne prikaţu okviri slajdova i broj kopija da je 4.
3. Kreirati PowerPoint prezentaciju pod nazivom Prezentacija i sačuvati je u folderu
Prezentacije koji se nalazi na Desktop-u. Prezentacija treba da se sastoji od 6 slajdova.
Slajdovi treba da imaju pozadinu Apex sa Gradient fill nijansiranjem Horizon. Prvi slajd
treba da ima formu za ukucavanje teksta Title Slide. U gornjem redu ukucati naziv omiljene
knjige, a u donjem redu ime pisca. Naziv knjige treba da se pojavljuje sa efektom Random
effects koji se aktivira mišem sa kašnjenjem od 10 sekundi. Ostala 4 slajda treba da imaju
formu Section Header i na njima treba ukucati: II) glavne likove u djelu, III) siţe djela, IV)
imena sporednih likova, IV) Vaše impresije o djelu. Svaki od slajdova 2-5 treba da ima neki
ugrađeni efekat. Posljednji slajd treba da ima neki crteţ iz Clip Art-a koji je povezan na neki
način tematikom sa djelom i u Word Art-u je napisano KRAJ. Crteţ ima animaciju Digaonal
Up Right sa obrnutom putanjom brzine Fast i da ima ugrađen zvuk Wind.
4. Napraviti prezentaciju Ilustracije i sačuvati u folderu Prezentacije. Prvi slajd će imati formu
Title and Content gdje ćete sa Radar dijagramom koji ima markere prikazati rezultate
kolokvijuma iz pet predmeta iz prošlog semestra uz odgovarajuće datume. Za dizajn koristiti
Style 44. Nazivi kolokvijuma treba da stoje sa lijeve strane dijagrama. Naziv dijagrama Poeni
treba da stoji iznad dijagrama. Na drugom slajdu izaberite formu Picture and Caption, ali
tako da imate jednu sliku, unešenu iz Clip Organiser-a i objašnjenje o njoj, tj. njen naziv. Na
trećem slajdu izaberite sami formu tako da postavite sliku na kojoj će se nalaziti mačka, i
jednu tabelu u kojoj ćete navesti bodove sa prvog kolokvijuma, broj bodova sa prvog i drugog
domaćeg iz ovog predmeta. Na četvrtom slajdu prikaţite sve predmete iz ovog semestra kroz
3 različita dijagrama.
VJEZBE EXCEL
1.) Formirati sljedeću tabelu i formatirati je:
Redni
Artikl
broj
Broj
Cijena po
Ukupna
komada
komadu
cijena
1
Jastuk
5
7,89
2
Šampon
6
2,38
3
Sveska
3
1,67
4
Čokolada
2
2,65
5
Olovka
4
0,92
6
Bombone
2
1,32
Min:
Max:
Average:
Ukupno:
3.) Formirati tabelu ispod, a zatim:
Proizvodi
Cijena
Komada
Knjiga
13
3
Sveska
3,67
5
Lenjir
1,23
7
Gumica
0,67
6
Ukupno
a) Izbrisati čitavu tabelu (sadržaj i format), a zatim je sa komandom Undo vratiti.
b) Izbrisati sadržaj tabele, a zatim ga sa komandom Undo vratiti.
c) Izbrisati format tabele, a zatim ga sa komandom Undo vratiti.
d) Ukloniti redove u kojima su Knjiga i Sveska, a zatim ih sa komandom Undo vratiti.
e) Ukloniti kolonu sa Cijenom, a zatim je sa komandom Undo vratiti.
f) Ukloniti ćeliju sa brojem 13, tako da se ista popuni brojem ispod (vratiti sa Undo)
g) Ukloniti ćeliju sa brojem 13, tako da popunjavanje bude s desna (vratiti sa Undo)
4.) Tabelu iz prethodnog primjera:
a) kopirati
b) kopirati tako da se kopiraju samo vrijednosti.
c) kopirati tako da redovi i kolone zamijene svoja mjesta.
d) pomjeriti za 3 mjesta u desno.
e) kopirati tako da se kopira format tabele
f) kopirati tako da se kopira sve osim granica tabele
Download

Prvi čas vježbi iz Informacionih tehnologija u menadžmentu 1