Hvala Vam što ste kupili Alcatel ONE TOUCH IDOL ULTRA. Nadamo se
da ćete uţivati u mobilnoj komunikaciji visokog kvaliteta.
Vaţno:
Telefon je jednodelni uređaj, tako da se zadnja maska i baterija ne mogu
skidati.
Ako Vaš telefon ne radi normalno, pokušajte da restartujete pri- tiskom i
drţanjem tastera za uključivanje najmanje 7 sekundi dok se početni ekran
ne pojavi.
Ako Vaš telefon ima ozbiljnu grešku i ne moţe se vratiti restartovanjem,
moţda ćete morati da vratite fabrička podešavanja pritiskom i drţanjem
tastera za uključivanje i pojačavanje dok se početni ekran ne pojavi.
Pritisnite taster za pojačavanje/utišavanje da biste izabrali vraćanje na
fabrička podešavanja u meniju oporavka sistema i na kraju pritisnite taster
za uključivanje.
Napomena: Vodite računa tokom ovih operacija zato što mogu da obrišu
personalizovana podešavanja i podatke sačuvane u telefonu, kao što su
SMS, Kontakti, Muzika, itd..
Za više informacija o upotrebi mobilnog telefona, posetite našu internet
stranicu www.alcatelonetouch.com i preuzmite kompletan priručnik za
upotrebu.
Takođe, na internet stranici moţete pogledati ''Najčešće postavljana
pitanja'', nadograditi softver, itd.
2
Sadrţaj
Bezbednost i korišćenje ........................................................................................ 6
Opšte informacije ................................................................................................14
1 Vaš telefon .....................................................................................................16
1.1 Tasteri i konektori.............................................................................16
1.2 Početak rada ......................................................................................18
1.3 Početni ekran .....................................................................................22
1.4 Lista aplikacija i vidţeta ....................................................................33
2 Unos teksta ...................................................................................................34
2.1 Korišćenje tastature na ekranu.......................................................34
2.2 Uređivanje teksta ..............................................................................35
3 Pozivi, Lista poziva i Kontakti .....................................................................37
3.1 Telefon.................................................................................................37
3.2 Lista poziva .........................................................................................43
3.3 Osobe .................................................................................................44
4 Poruke, e-pošta.............................................................................................52
4.1 Poruke .................................................................................................52
4.2 Gmail/E-pošta ....................................................................................58
4.3 Google Talk.........................................................................................65
5 Kalendar i Budilnik i Kalkulator.................................................................68
5.1 Kalendar..............................................................................................68
5.2 Sat ........................................................................................................71
5.3 Kalkulator ...........................................................................................73
6 Povezivanje ....................................................................................................75
6.1 Povezivanje na internet ....................................................................75
6.2 Pretraţivač ..........................................................................................77
6.3 Povezivanje sa Bluetooth uređajima ..............................................86
6.4 Povezivanje sa računarom................................................................87
6.5 Deljenje veze prenosa podataka na telefonu ...............................88
6.6 Povezivanje sa virtuelnim privatnim mreţama .............................89
6.7 Konfigurišite Internet (SIP) poziv ...................................................91
7 Google Play prodavnica ...............................................................................93
7.1 Locirajte stavku koju ţelite da preuzmete i instalirate ...............93
7.2 Preuzmite i instalirajte......................................................................95
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7.3 Upravljajte svojim preuzimanjima ...................................................96
Multimedijalne aplikacije .............................................................................99
8.1 Kamera................................................................................................99
8.2 Galerija ............................................................................................. 102
8.3 YouTube ......................................................................................... 105
8.4 Muzika .............................................................................................. 105
8.5 Video plejer ..................................................................................... 107
Google mape ............................................................................................. 108
9.1 Preumite opciju Moja lokacija ...................................................... 108
9.2 Pretraga lokacije ............................................................................. 109
9.3 Obeleţite lokaciju zvezdicom ...................................................... 110
9.4 Vidite saobraćajni, javni prevoz ili pešačke pravce .................... 111
9.5 Raspored slojeva ............................................................................ 113
9.6 Napravite presek geografskih širina da biste videli lokacije svojih
prijatelja i podelili svoju sa njima ................................................. 114
Ostalo ......................................................................................................... 117
10.1 Upravljanje datotekama ................................................................ 117
10.2 Beleške ............................................................................................. 117
10.3 Diktafon ........................................................................................... 118
10.4 Radio ................................................................................................ 118
10.5 Baterijska lampa.............................................................................. 119
10.6 Podesite čarobnjaka ....................................................................... 119
10.7 Alcatel pomoć................................................................................. 120
10.8 Ostale aplikacije.............................................................................. 120
Podešavanja ................................................................................................ 121
11.1 Beţične veze i mreţe ..................................................................... 121
11.2 Uređaj............................................................................................... 123
11.3 Lično ................................................................................................. 126
11.4 Sistem ............................................................................................... 133
Iskoristite maksimalno svoj telefon ....................................................... 139
12.1 ONE TOUCH Menadţer .............................................................. 139
12.2 Nadogradnja.................................................................................... 140
Garancija telefona ..................................................................................... 142
Dodatna oprema ....................................................................................... 144
Rešavanje problema .................................................................................. 145
Specifikacije ................................................................................................ 151
4
www.sar-tick.com
Proizvod je u dozvoljenim SAR granicama od 2 W/kg.
Maksimalne vrednosti jedinice SAR mogu se naći da
strani broj 9. ovog uputstva za upotrebu.
Tokom nošenja telefona ili korišćenja u blizini tela,
koristite www.sar-tick.com odobrenu dodatnu
opremu, kao što je futrola ili drţite telefon na
udaljenosti od 1,0 cm od tela u skladu sa zahtevima o
izlaganju radiofrekventnim talasima. Obratite paţnju na
to da proizvod moţe da zrači iako ne telefonirate.
5
Bezbednost i korišćenje ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Preporučujemo da pre korišćenja telefona paţljivo pročitate ovo poglavlje.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog
korišćenja, koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.
•
BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU:
S obzirom na rezultate studija koje pokazuju da je telefoniranje u toku voţnje rizično,
čak i sa hendsfri priborom (oprema za automobil, slušalice), vozačima se savetuje da
se uzdrţe od korišćenja mobilnog telefona kada vozilo nije parkirano.
Kada vozite nemojte da koristite telefon i slušalice za slušanje muzike ili radija.
Korišćenje slušalica moţe biti opasno i zabranjeno je u nekim područjima.
Kada je uključen, telefon emituje elektromagnetne talase koji mogu ometati
elektronske sisteme vozila kao npr. ABS ili vazdušne jastuke. Za prevenciju od
mogućih problema:
- ne postavljajte telefon na komandnu tablu ili u delu gde funkcionišu vazdušni
jastuci,
- proverite kod prodavca ili proizvođača automobila da li je komandna tabla
adekvatno zaštićena od RF zračenja telefona.
•
USLOVI KORIŠĆENJA:
Preporučujemo da povremeno isključite svoj telefon kako bi se njegov rad poboljšao.
Isključite telefon pre ukrcavanja u avion.
Isključite telefon u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je korišćenje telefona
dozvoljeno. Kao i mnoge druge vrste opreme, koja se uobičajeno koristi i mobilni
telefoni mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje ili opremu koja koristi
radio-frekvenciju.
Isključite telefon kada ste u blizini gasovitih i tečnih zapaljivih supstanci. Strogo
poštujte znake obaveštenja na benzinskim stanicama, skladištima goriva ili hemijskim
postrojenjima ili u bilo kom drugom, potencijalno eksplozivnom okruţenju.
Uključen telefon bi trebalo drţati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kog
medicinskog uređaja kao što su pejsmejker, slušni aparat ili insulinska pumpa itd. Kada
koristite telefon, a imate bilo koji medicinski uređaj, drţite telefon uz uho sa suprotne
strane od uređaja.
6
Da biste izbegli oštećenja sluha, preuzmite poziv pre stavljanja telefona uz uho.
Takođe, odmakni telefon od uha kada si u ''hendsfri'' reţimu, jer pojačan zvuk moţe
dovesti do oštećenja sluha.
Drţite telefon van domašaja dece i ne dozvolite da se igraju telefonom ili dodatnom
opremom bez nadzora odraslih.
Telefon je jednodelni uređaj, tako da se zadnja maska i baterija ne mogu skidati. Ne
pokušavajte da rastavljate svoj telefon. Ako rastavite svoj telefon, garancija neće vaţiti.
Takođe rastavljanje telefona moţe oštetiti bateriju, i moţe prouzrokovati curenje
supstanci koje mogu dovesti do alergijske reakcije.
Uvek paţljivo rukujte telefonom i drţite ga na čistom mestu.
Ne izlaţite telefon ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga,
vlaţnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh, itd.) Proizvođač
preporučuje da se telefon koristi na temperaturama između -10°
C i +55°
C.
Pri temperaturi preko 55° C čitljivost ekrana moţe biti umanjena, mada je to samo
privremeno stanje.
Brojevi telefona za hitne slučajeve ne moraju biti dostupni u svim mreţama. Nikada se
ne oslanjajte samo na svoj telefon za pozivanje u hitnim slučajevima.
Nemojte otvarati, rastavljati ili pokušavati da sami popravite telefon. Nemojte
ispuštati, bacati ili savijati telefon.
Nemojte ga bojiti.
Ne koristite telefon, ako je stakleni ekran oštećen, napukao ili slomljen da se ne biste
povredili.
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuje TCT Mobile
Limited i koja je kompatibilna sa modelom vašeg telefona. TCT Mobile Limited i
njegove filijale ne snose odgovornost za oštećenja prouzrokovana korišćenjem drugih
punjača ili baterija.
Ne zaboravite da napravite sigurnosne kopije ili zapišete sve vaţne informacije koje
su sačuvane u telefonu.
Neki ljudi mogu dobiti epileptični napad ili se onesvestiti kada su izloţeni trepćućem
svetlu ili u toku igranja video igrica. To se moţe dogoditi čak i ako osoba nikada nije
imala epileptični napad ili nesvesticu. Ako ste imali napade ili gubili svest ili ako imate
ovakve slučajeve u porodici, molimo vas da se obratite lekaru pre igranja igrice ili pre
nego što uključite funkciju trepćućeg svetla na telefonu.
Roditelji bi trebalo da nadziru svoju decu dok igraju video igrice ili koriste druge
funkcije koje u sebi sadrţe trepćuće svetlo. Upotrebu treba prekinuti i obratiti se
lekaru u slučaju pojave bilo kog od sledećih simptoma: grčenje, trzanje oka ili mišića,
gubitak svesti, nevoljne pokrete ili dezorijentaciju. Da bi se mogućnost ovakvih
7
događaja svela na minimum, preduzmite sledeće mere predostroţnosti:
- Ne igrajte igrice i ne koristite trepćuća svetla, ako ste umorni ili pospani.
- Napravite pauzu od 15 minuta na svakih sat vremena.
- Igrajte igrice u sobi sa uključenim svetlom.
- Igrajte igricu na maksimalnoj udaljenosti od ekrana.
- ako osetite umor ili bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama, prekinite sa
igranjem i odmorite se nekoliko časova pre ponovnog igranja.
- ako i dalje osećate bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama u toku ili posle
igranja, prekinite sa igranjem i obratite se lekaru.
Kada igrate igrice na telefonu, povremeno moţete da osetite nelagodnost u šakama,
nadlakticama, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Pridrţavajte se uputstava kako
bi izbegli probleme kao što su tendinitis, sindrom karpalnog tunela ili druge
mišićno-koštane poremećaje.
SAĈUVAJTE SVOJ SLUH
Da biste izbegli moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasnu muziku dugo.
Budite paţljivi kada drţite uređaj blizu uha dok je zvučnik uključen.
•
PRIVATNOST:
Imajte u vidu da u vašoj zemlji ili tamo gde se trenutno nalazite, morate da poštujete
zakone i pravila koji se tiču fotografisanja i snimanja zvuka telefonom. U skladu sa
ovim zakonima i pravilima moţe biti strogo zabranjeno fotografisanje i/ili snimanje
glasova drugih osoba ili njihova druga lična obeleţja, kao i umnoţavanje ili
distribuiranje, s obzirom da se to moţe smatrati zadiranjem u privatnost.
Odgovornost korisnika telefona je da pre snimanja nabavi ovlašćenje. U slučaju bilo
kakvih problema prouzrokovanih snimanjem poverljivih razgovora ili snimanjem
fotografija, proizvođač, distributer i prodavac (kao i operatera) ne snose nikakvu
odgovornost u vezi s tim.
•
BATERIJA:
Telefon je jednodelni uređaj, tako da se zadnja maska i baterija ne mogu skidati.
Pogledajte sledeće mere predostroţnosti:
- Ne pokušavajte da otvorite zadnju masku;
- Ne pokušavajte da izvadite, zamenite ili otvorite bateriju;
- Ne bušite zadnju masku telefona,
8
-
Ne izlaţite bateriju plamenu, ne bacajte je u đubre i ne izlaţite temperaturama
iznad 60°
C.
Telefon i baterija su jednodelni uređaj i moraju se odlagati u skladu sa lokalnim
pravilima za zaštitu sredine.
Baterije bi trebalo da odlaţete u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti čovekove
okoline. Koristite bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite
oštećene baterije ili baterije koje nije preporučio TCT Mobile Limited i/ili njegove
filijale.
Ovaj simbol na vašem telefonu, bateriji i dodatnoj opremi znači da ovi
proizvodi moraju da se odnesu do sabirnih punktova kada više nisu
upotrebljivi:
- Opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu
opreme
- Kante za sakupljanje na prodajnim mestima
Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanje štetnih supstanci po
okolini, a njihove komponente će se ponovo koristiti.
Za zemlje Evropske unije:
Usluge ustanova za prikupljanje su besplatne.
Svi proizvodi sa ovim znakom moraju biti doneti u neku od ovih ustanova.
Za zemlje van Evropske unije:
Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju se bacati u obične kante za otpad, ako u
vašem regionu postoje odgovarajuća postrojenja za sakupljanje i reciklaţu; potrebno
ih je odneti na mesta za sakupljanje gde će se reciklirati.
UPOZORENJE: POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE, AKO ZAMENITE BATERIJU
POGREŠNIM TIPOM BATERIJE. ODLAŢITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU
SA UPUTSTVIMA.
•
PUNJAĈI
Punjači koji se priključuju na električnu mreţu rade na temperaturama od: 0°C to
40°
C. Punjači namenjeni za vaš telefon ispunjavaju standarde bezbednosti upotrebe
aparata informacione tehnologije i kancelarijske opreme. Takođe su u skladu sa
9
direktivom o ekološkom dizajnu 2009/125/EC. Zbog različitih specifikacija električne
struje, punjač kupljen u jednoj zemlji ne mora raditi u drugoj. Trebalo bi da se koriste
samo za ovu svrhu.
•
RADIO-TALASI:
Pre nego što dospeju na trţište, svi modeli mobilnih telefona moraju da dobiju dokaz
o usklađenosti sa međunarodnim standardima (ICNIRP) ili sa Evropskom direktivom
1999/5/EC (R&TTE). Zaštita zdravlja i bezbednost korisnika i ostalih osoba je ključni
zahtev ovih standarda, odnosno direktive. OVAJ UREĐAJ JE U SKLADU SA
MEĐUNARODNIM UPUTSTVIMA U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA.
Vaš telefon je radio predajnik/prijemnik. Dizajniran je da ne prekorači granice
izlaganja radio-talasima (radio frekvencijama elektromagnetskih polja) koje
preporučuju međunarodne smernice. Ova uputstva je napravila nezavisna naučna
organizacija (ICNIRP). Ona sadrţe ključnu bezbednosnu granicu koja osigurava
bezbednost svih ljudi bez obzira na godine i zdravlje.
Uputstva za izloţenost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao Specifična
Stopa apsorpcije, ili SAR. Granična vrednost SAR za mobilne aparate je 2 W/kg.
Testovi za određivanje vrednosti SAR sprovedeni su uz standardne operativne
pozicije sa aparatom čija je emisija na najvišem nivou snage u svim ispitanim opsezima
frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema uputstvu ICNIRP za ovaj model aparata su:
Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je
zabeleţena.
Glava SAR
GSM 2100+Bluetooth+Wi-Fi
0,291 W/kg
Na telu SAR
GSM 2100+Bluetooth+Wi-Fi
0,820 W/kg
Tokom upotrebe, prave SAR vrednosti za ovaj model aparata su obično ispod
gorenavedenih vrednosti. To je zato što, u cilju efikasnijeg sistema i smanjenja
mešanja na vezi, operativna snaga mobilnog telefona se automatski smanjuje kada
celokupna snaga nije neophodna za poziv. Što je niţa vrednost izlazne snage aparata,
niţa je i SAR vrednost.
Test vrednosti SAR pri nošenju telefona uz telo je sproveden na udaljenosti od 1,5 m.
Da bi se poštovala uputstva pri izlaganju radio-talasima onda kada je telefon uz telo,
aparat bi trebalo da bude bar na pomenutoj razdaljini od tela. Ako koristiš neku
drugu dodatnu opremu vodi računa o tome da na njoj nema metalnih delova i da
pozicionira telefon na barem 2cm od tela.
10
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Uprava za hranu i lekove SAD smatra da,
ako ţelite da smanjite izlaganje moţete da ograničite korišćenje mobilnog telefona ili
koristite hendsfri opremu kako bi udaljili telefon od glave i tela ili smanjili vreme
provedeno na telefonu.
Za više informacija moţete da posetite www.alcatelonetouch.com
Dodatne informacije o elektromagnetnim poljima i zdravstvenoj zaštiti moţete naći
na: http://www.who.int/peh-emf.
Vaš telefon je opremljen ugrađenom antenom. Za optimalan rad telefona vaţno je ne
dodirivati i ne oštetiti antenu.
S obzirom da mobilni telefoni nude čitav niz funkcija, oni se mogu koristiti i u drugim
poloţajima, a ne samo uz uho. U takvim okolnostima uređaj će biti usklađen sa
smernicama kada se koristi sa slušalicama ili USB kablom. Ako koristite neku drugu
dodatnu opremu vodite računa o tome da na njoj nema metalnih delova i da
pozicionira telefon na barem 1,5 cm od tela.
11
•
Pravne informacije
Sledeća odobrenja i napomene vaţe u navedenim oblastima.
12
•
LICENCE
je zaštitni znak microSD Logo.
Bluetooth znak i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako
korišćenje ovakvih oznaka od strane TCT Mobile Limited i
njegovih filijala je dozvoljeno. Ostale zaštitne znake i trgovačke
nazive poseduju njihovi vlasnici.
ONE TOUCH 6033
Bluetooth QD ID B020261
TouchPal™ i CooTek™ su zaštitni znaci Shanghai HanXiang
(CooTek) Information Technology Co., Ltd. i/ili njegovih filijala.
Wi-Fi logo je znak usaglašenosti Wi-Fi alijanse.
Zaštitna oznaka Mobile High-Definition Link
Google, the Google logo, Android, the Android logo, Google
Search TM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Android Market,
Google Latitude TM i Google Talk TM su zaštitni znaci Google Inc.
Kupili ste proizvod koji koristi otvoreni izvor (http://opensource.org/) programskih
mtd, msdosfs, netfilter/iptables i initrd u kodu objekata i drugih otvorenih programa
pod licencom GNU General Public License i Apache License.
Mi ćemo vam obezbediti potpunu kopiju svih odgovarajućih izvornih kodova prema
zahtevu tokom perioda od tri godine od distribucije proizvoda od strane TCT.
Moţete da preuzmete izvorne kodove sa http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/.
Snabdevanje izvornim kodovima je potpuno besplatno na internetu.
13
Opšte informacije ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 Internet adresa: www.alcatelonetouch.com.
 Broj podrške: pogledajte dokument “TCT Mobile Services” ili našu Internet
stranicu.
 Adresa: Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong.
Na našoj Internet stranici moţete da pronađete odeljak FAQ (''Najčešće postavljana
pitanja''). Takođe moţete da nas kontaktirate i putem e-pošte i postaviti pitanje.
Elektronska verzija ovog uputstva je dostupna na engleskom i drugim jezicima, u
skladu sa dostupnošću na našem serveru: www.alcatelonetouch.com.
Vaš telefon je primopredajnik koji radi na GSM četvoropojasnim mreţama
(850/900/1800/1900 MHz) ili UMTS dvopojasnim 900/2100MHz ( ONE TOUCH
6030/6030D).
Ova oprema je usklađena sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim merama
Direktive 1999/5/EC. Celu verziju naše Potvrde o usklađenosti (Declaration of
Conformity) za vaš telefon moţete pronaći na: www.alcatelonetouch.com.
Zaštita od krađe(1)
Vaš telefon ima identifikacioni broj (IMEI – serijski broj telefona), koji se nalazi na
nalepnici pakovanja i u memoriji telefona. Preporučujemo da pri prvom korišćenju
telefona zabeleţite IMEI koji se pojavljuje, tako što ćete uneti * # 0 6 # i čuvati ga na
sigurnom mestu. Ako vam je telefon ukraden, policija ili vaš operater mogu traţiti
ovaj broj. IMEI broj omogućava da se vaš telefon blokira i tako spreči neovlašćeno
korišćenje, čak i sa drugom SIM karticom.
(1)
Kontaktirajte svog operater mreţe da proverite dostupnost usluge.
14
Odricanje od odgovornosti
Moguće su određene razlike između opisa u uputstvu za korišćenje i rada telefona, u
zavisnosti od izdanja softvera u tvom telefonu ili određenih usluga operatera.
TCT Mobile neće snositi pravnu odgovornost u slučaju takvih razlika, niti za njihove
moguće posledice, za šta odgovornost snosi isključivo operater mobilne telefonije.
Ovaj uređaj moţe da sadrţi materijale, kao i aplikacije i softver u izvršnom obliku ili
izvornom kodu, koji je podnela Treća strana za uključivanje ovog uređaja (“Materijal
Treće strane”). Svi materijali Treće strane za ovaj uređaj su dati ''takvi kakvi jesu'', bez
bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, kao i podrazumevanih garancija
komercijalne pogodnosti, pogodnosti za određene svrhe ili upotrebu aplikacija treće
strane, međusobno slaganje sa drugim materijalima ili aplikacijama kupca i ne kršenje
autorskih prava. Kupac se obavezuje da je TCT Mobile ispunila sve obaveze u vezi sa
kvalitetom, kao proizvođač mobilnih telefona i uređaja u skladu sa pravima
intelektualne svojine. TCT Mobile ni u jednom trenutku neće biti odgovorna za
neispunjenost ili nevaţenje materijala Treće strane za rad ovog uređaja ili interakciju
sa drugim uređajem kupca. U maksimalnom zakonskom trajanju, TCT Mobile ne
snosi nikakvu odgovornost za potraţivanja, zahteve, parnice, ili radnje, a posebno, ali
ne i ograničeno na to, prekršaje zakona, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, koja
proizilazi iz upotrebe, u bilo kojoj svrsi ili namere da se upotrebi takav materijal
Treće strane. Osim toga, pomenuti materijali Treće strane, koji su obezbeđeni
besplatno od strane TCT Mobile, mogu biti predmet plaćanja i nadogradnje u
budućnosti; TCT Mobile se odriče odgovornosti u vezi sa tim dodatnim troškovima,
koje će snositi isključivo kupac. Dostupnost aplikacija moţe da varira u zavisnosti od
zemlje i operatera gde se uređaj koristi, ni u kom slučaju se lista mogućih aplikacija i
softvera dobijenih uz telefon ne smatra za obavezu TCT Mobile, ona je samo
informacija za kupca. Zbog toga, TCT Mobile nije odgovorna za nedostatak jedne ili
više aplikacija koje kupac ţeli, s obzirom na to da njihova dostupnost zavisi od zemlje i
operatera kupca. TCT mobile zadrţava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne
najave, doda ili ukloni materijal Treće strane; ni u kom slučaju TCT Mobile neće
snositi odgovornost za posledice koje su uticale na kupca tim uklanjanjem, a u vezi su
sa upotrebom ili pokušajem korišćenja takve aplikacije i materijala Treće strane.
15
1
Vaš telefon·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1.1 Tasteri i konektori












Konektor za slušalice
Taster za uključivanje
Prednja kamera
Ekran na dodir




16
Taster Nazad
Navigacioni taster
Taster nedavno korišćenih aplikacija
konektor micro-USB-a / adapter
slušalica






 Kamera
 Blic kamere/Blic
 Prorez za SIM karticu
 Pojačavanje
 Utišavanje
Taster nedavno korišćenih aplikacija
 Otvorite listu umanjenih sličica aplikacija koje ste nedavno
koristili. Dodirnite za otvaranje aplikacije. Prevucite ulevo ili
udesno kako biste uklonili umanjenu sličicu sa liste.
 Dodirnite i zadrţite da biste prešli na Pozadinu, Uredi
aplikacije, Podešavanja.
Navigacioni taster
 Kada ste na nekoj od aplikacija ili nekom ekranu, pritiskom na
ovaj taster vraćate se na početni ekran.
Taster Nazad
 Dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran ili da biste
zatvorili polje dijaloga, meni sa opcijama, tablu sa obaveštenjima
itd.
Ovi tasteri su vidljivi kada se ekran uključi.
17
Taster za ukljuĉivanje
 Pritisnite: Zaključavanje ekrana/Osvetljavanje ekrana
 Pritisnite i zadrţite: Prikazuje iskačući meni sa izborom opcija
Reţim zvona/Reţim letenja/Isključivanje/Brzo
pokretanje/Restartovanje Pritisnite i zadrţite: Uključivanje
 Pritisnite i zadrţite taster za ukljuĉivanje i taster za
utišavanje kako biste snimili sliku ekrana.
 Pritisnite kako biste isključili tonove zvona prilikom dolaznog
poziva.
 Pritisnite kako biste završili trenutni razgovor tokom poziva. (1)
 Pritisnite taster za uključivanje na kratko kako biste restartovali
telefon kada ne funkcioniše.
Tasteri za jaĉinu zvuka
 U reţimu pozivanja, podesite jačinu zvuka slušalice za jedno uho
ili obe slušalice.
 U reţimu muzike/videa/striminga, podesite jačinu zvuka medija.
 U općem reţimu, podesite jačinu zvuka tonova.
 Isključite zvono dolaznog poziva.
 U reţimu kamere, koristite ovaj taster pošto vam taster
okidača omogućava da snimite fotografiju i da pokrenete ili
zaustavite snimanje video-zapisa.
 Pritisnite da osvetlite ekran kada se zamagli tokom poziva.
1.2 Poĉetak rada
1.2.1 Postavka
Postavljanje i uklanjanje SIM kartice
Morate da postavite SIM karticu da biste mogli da zovete. Isključite telefon
(1)
Molimo vas da označite polje Podešavanja\Dostupnost\Taster za uključivanje prvo
prekida poziv.
18
pre postavljanja ili uklanjanja SIM kartice.
Postavljanje SIM
Uklanjanje SIM
Postavite SIM karticu u prorez sa čipom okrenutim nadole sve dok se ne
zaključa. Kako biste je uklonili, gurnite SIM karticu u prorez dok se ne
zaključa.
19
Povezivanje ili uklanjanje slušalica
Morate da uključite adapter slušalica u telefon pre nego što poveţete
slušalice.
Povezivanje slušalica
Uklanjanje slušalica
Da biste povezali slušalice, uključite adapter slušalica u konektor
micro-USB-a / adapter slušalica svog telefona, zatim uključite slušalice u
utičnicu adaptera.
Da biste uklonili slušalice, isključite slušalice i adapter.
20
Punjenje baterije
Paţljivo priključite punjač u telefon i u utičnicu.
Kada koristite telefon po prvi put, u potpunosti napunite bateriju
(oko2,5sata punjenja).
Statusna traka punjenja neće prikazivati nivo ako je baterija u
potpunosti ispraţnjena. Da biste smanjili upotrebu i rasipanje
energije, isključite punjač onda kada je baterija potpuno napunjena;
isključite Wi-Fi, GPS, Bluetooth ili aplikacije koje su aktivne u
pozadini, a nisu u upotrebi; smanjite vreme pozadinskog
osvetljenja, itd.
1.2.2 Ukljuĉivanje telefona
Zadrţite taster za ukljuĉivanje dok se telefon ne uključi, otključajte
telefon (klizanjem, unošenjem PIN-a, lozinke, otključavanje prepoznavanjem
lica) ako je potrebno i potvrdite. Prikazaće se glavni ekran.
Ako ne znate svoj PIN kod ili ste ga zaboravili, kontaktirajte operatera
svoje mreţe. Ne ostavljajte svoj PIN kod sa telefonom. Ovu informaciju
čuvajte na sigurnom mestu kada vam nije potrebna.
Postavka telefona po prvi put
Kada prvi put uključujete telefon, trebalo bi da podesite sledeće opcije:
 Dodirnite Poĉetak rada..., zatim izaberite jezik telefona.
21
 Uređaj će sam potraţiti uslugu. Proces aktiviranja trajaće nekoliko
minuta.
 Izaberite tastaturu za unos , zatim dodirnite Sledeće.
 Podesite vezu podataka, zatim dodirnite Sledeće.
 Podesite datum i vremensku zonu, takođe moţete da izaberete
Automatska vremenska zona, zatim dodirnite Sledeće.
 Podesite svoj Google nalog: Dodirnite Podesi sada. Ako imate
Google nalog, dodirnite Da, zatim unesite svoje korisničko ime i lozinku.
Ako
zaboravite
svoju
lozinku, moţete
da
odete
na
http://www.google.com/ i da je preuzmete. Ako nemate Google nalog, od
vas se traţi da kreirate isti dodirom na Kreirajte nalog. Dodirnite Ne
sada kako biste prešli na sledeći korak.
 DodirniteSledeće, zatim će se pojaviti ekran sa porukom da je postavka
ekrana završena, dodirnite Završiza potvrdu.
Ako je telefon uključen, a SIM kartica nije postavljena, moţete da se
poveţete na Wi-Fi mreţu (pogledajte odeljak „6.1.2 Wi-Fi“), i prijavite se
na Google nalog i koristite neke od opcija.
1.2.3 Iskljuĉivanje telefona
Drţite taster za Ukljuĉivanje na početnom ekranu dok se ne pojavi
opcija telefona, izaberite Iskljuĉivanje.
1.3 Poĉetni ekran
Na početni ekran moţete da stavite sve stavke (aplikacije, fascikle, prečice i
vidţete) koje volite ili najčešće koristite za brţi pristup. Dodirnite
navigacioni taster za prelazak na početni ekran.
22
Statusna traka


• Status/Indikatori obaveštenja
• Dodirnite i povucite nadole za otvaranje
table sa obaveštenjima.
Traka pretrage
• Dodirnite  za ulazak u polje pretrage
putem teksta.
• Dodirnite  za ulazak u polje pretrage
putem glasa.
Dodirnite ikonicu za otvaranje aplikacije,
fascikle, itd.
Omiljene aplikacije
• Dodirnite kako biste pristupili aplikaciji.
• Dodirnite i zadrţite kako biste premestili ili
promenili aplikaciju.
Polje sa aplikacijama
• Dodirnite za otvaranje glavnog menija.
Početni ekran postoji i u proširenom formatu i pruţa više prostora za
dodavanje aplikacija, prečica, itd. Listajte početni ekran horizontalno levo i
desno za ceo pregled početnog ekrana. Kratka bela linija u najniţem
centralnom delu ekrana ukazuje koji ekran gledate.
1.3.1 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Dodirnite
Za pristup aplikaciji dodirnite je prstom.
Dodirnite i zadrţite
Dodirnite i zadrţite na početnom ekranu kako biste pristupili dostupnim
23
opcijama za podešavanje pozadine.
Prevucite
Stavite prst na ekran da biste prevukli predmet na ţeljeno mesto.
Klizajte/Listajte
Pomerajte prst gore/dole za listanje aplikacija, slika, internet stranica po
svojoj potrebi.
Lagano dodirnite
Slično listanju, ali lagani dodir ubrzava pokretanje.
Skupite/Raširite
Postavite prste jedne ruke na ekran i razdvojte ih ili spojte da biste
smanjili/povećali element na ekranu.
Okrenite
Automatski promenite orijentaciju ekrana sa portreta na pejzaţ
okretanjem telefona radi boljeg pregleda ekrana.
1.3.2 Statusna traka
Na statusnoj traci moţete videti i status telefona (na desnoj strani) i
obaveštenja (na levoj strani).
24
Ikonice statusa
GPRS povezan
Primanje GPS podataka u vezi sa
lokacijom
GPRS u upotrebi
Roming
EDGE se povezuje
SIM kartica nije postavljena
Edge se koristi
Reţim vibracije
3G je povezan
Zvono je utišano
3G je u upotrebi
Mikrofon telefona je isključen
HSPA (3G+) je povezan
Baterija je veoma slaba
HSPA (3G+)
upotrebi
Baterija je slaba
je
u
Povezivanje sa Wi-Fi
mreţom
Bluetooth je uključen
Baterija je delimično ispraţnjena
Baterija je puna
Povezan sa bluetooth
uređajem
Baterija se puni
Reţim letenja avionom
Slušalice su povezane
Alarm je podešen
Nema signala (sivo)
GPS je uključen
Jačina signala (plavo)
25
Ikonice za obaveštenja
Nova tekstualna ili
multimedijalna poruka
Problem sa isporukom SMS ili
MMS poruke
Propušteni poziv
Poziv na čekanju
Nova Google Talk poruka
Preusmereni poziv je na
Nova govorna poruka
Slanje podataka
Najava događaja
Preuzimanje podataka
Podaci se sinhronizuju
Preuzimanje je završeno
Pesma se reprodukuje
Izaberi reţim unosa
Greška snimanja ekrana
Otvorena Wi-Fi mreţa je
dostupna
Telefon je povezan preko
USB kabla
USB tetering je uključen
Prenosiva Wi-Fi beţična mreţa
je uključena
Slika ekrana snimljena
Dostignuto ili premašeno
ograničenje korišćenja podataka
nosioca
Poziv u toku
Poziv u toku preko Bluetooth
slušalica
26
Radio je uključen
Aţuriranje
dostupno
sistema
Povezan sa VPN
Isključen sa VPN
je
Tabla sa obaveštenjima
Dodirnite statusnu traku i prevucite je nadole kako biste otvorili tablu sa
obaveštenjima. Dodirnite i povucite nagore za zatvaranje. Sa table sa
obaveštenjima moţete otvoriti stavke i ostale podsetnike prikazane
ikonicama obaveštenja ili videti informacije o beţičnoj usluzi.
Traka za brza podešavanja
• Dodirnite za aktiviranje/deaktiviranje
funkcija ili promenu reţima.
• Klizajte levo ili desno kako biste
pregledali više.
Dodirnite obaveštenje i izbrišite je kliznim pokretom ulevo.
Dodirnite ikonicu
za brisanje svih obaveštenja o događajima (druga
aktuelna obaveštenja će ostati).
Dodirnite ikonicu Podešavanja
za pristup Podešavanjima.
27
1.3.3 Traka za pretragu
Telefon ima funkciju pretrage, koja moţe da se upotrebi za lociranje
informacije u aplikacijama, telefonu i na mreţi.


 Pretraţite putem teksta
 Dodirnite traku za pretragu na početnom ekranu
 Unesite tekst/izraz koji ţelite da pronađete.
 Dodirnite taster Unos/Pretraga na tastaturi ako ţelite da pretraţite
internet.
 Pretraţite putem glasa
 Dodirnite
u traci za pretragu da bi se pojavio ekran za dijalog.
 Unesite reč/izraz koji ţelite da pronađete. Lista rezultata pretrage u kojoj
moţete da izaberete biće prikazana na ekranu.
28
1.3.4 Zakljuĉavanje/Otkljuĉavanje ekrana
Za zaštitu telefona i privatnosti, moţete da zaključate ekran klizanjem ili
kreiranjem raznih obrazaca, PIN, lozinke ili otključavanje palcem itd..
Da biste kreirali obrazac za zakljuĉavanje ekrana (pogledajte
odeljak „Zaključavanje ekrana” za detaljnija podešavanja)
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za ulazak u
Podešavanja, zatim dodirnite Bezbednost\Podesi zakljuĉavanje
ekrana\Obrazac.
 Napravite svoj obrazac.




Napravite obrazac za otključavanje
Dodirnite za potvrdu ponovnim
unošenjem obrasca
Za kreiranje PIN/Lozinke za zakljuĉavanje ekrana
• Dodirnite Podešavanja\Bezbednost\Podesi zakljuĉavanje
ekrana\PIN ili lozinka.
• Postavite PIN ili lozinku.
Za zakljuĉavanje ekrana telefona
Pritisnite taster za ukljuĉivanje sve dok se ne otključa ekran.
29
Za otkljuĉavanje ekrana telefona
Pritisnite taster za uključivanje sve dok se ne uključi ekran, ucrtajte obrazac
za otključavanje koji ste kreirali ili unesite PIN kod ili lozinku kako biste
otključali ekran.
Ako ste izabrali klizanje kao način zaključavanja ekrana, dodirnite i
prevucite nadole ikonicu
kako biste otključali ekran.
1.3.5 Personalizacija poĉetnog ekrana
Dodavanje
Dodirnite polje sa aplikacijom
, dodirnite i zadrţite aplikaciju ili vidţet
kako biste aktivirali reţim pomeranja, zatim prevucite stavku na početni
ekran koji ţelite.
Prilikom dodavanja aplikacije na početni ekran, prevucite je na vrh ikonice
Podaci o aplikaciji kako biste videli detaljnije podatke. Ako je aplikacija
30
preuzeta, prevucite je ka vrhu ikonice Deinstaliraj kako biste je direktno
deinstalirali.
Promena mesta
Dodirnite i zadrţite stavku kojoj ţelite da promenite mesto da bi aktivirali
reţim pomeranja, prevucite stavku do ţeljene pozicije, zatim pustite. Stavke
moţete da premestite i na početni ekran i u omiljene. Drţite ikonicu na
levoj ili desnoj ivici ekrana da biste je prevukli na drugi početni ekran.
Uklanjanje
Dodirnite i zadrţite stavku koju ţelite da uklonite kako biste aktivirali
reţim pomeranja, prevucite stavku ka vrhu ikonice Ukloni i pustite je
nakon što ikonica postane crvena.
Kreiranje fascikli
Kako biste poboljšali organizaciju stavki (prečica ili aplikacija) na početnom
ekranu ili u omiljenim, moţete da ih dodate u fasciklu tako što ćete slagati
jednu stavku preko druge. Da biste preimenovali fasciklu, otvorite je,
dodirnite traku sa nazivom fascikle i unesite novo ime.
Personalizacija pozadine
Dodirnite i zadrţite prazan prostor, pojaviće se iskačući prozor pod
imenom Izaberipozadinu iz , koja će nuditi nekoliko opcija. Galerija
sadrţi slike koje ste fotografisali, pravili ili preuzeli. Ţive pozadine
sadrţe listu animiranih pozadina koje moţete da prelistate. Video
pozadina sadrţi video-zapise iz telefona, video-zapise sačuvane u
memoriji i na kameri. Galerija pozadine sadrţe sve postavljene pozadine
u telefonu. Listajte levo i desno da biste pronašli odgovarajuću sliku, za
potvrdu dodirnite Postavi pozadinu.
31
1.3.6 Polje sa aplikacijama
Dodirnite
na početnom ekranu kako biste pristupili aplikacijama,
preuzimanjima i listi vidţeta.
Za povratak na početni ekran, pritisnite navigacioni taster.
Pogledajte nedavno korišćene aplikacije
Za pregled nedavno korišćenih aplikacija, moţete da dodirnete taster
Nedavno korišćene aplikacije. Dodirnite ikonicu u prozoru da biste
otvorili pomenutu aplikaciju. Dodirnite sličicu i izbrišite je kliznim
pokretom ulevo. Takođe moţete da dodirnete i zadrţite aplikaciju i
dodirnete Ukloni sa liste kako biste je izbrisali.
1.3.7 Podešavanje jaĉine zvuka
Upotreba tastera za jaĉinu zvuka
Pritisnite taster za pojaĉavanje/utišavanje zvuka da biste podesili jačinu.
Da biste aktivirali vibraciju pritisnite taster za utišavanje sve dok telefon
ne zavibrira. Pritisnite taster Utišavanje još jednom kako biste aktivirali
reţim tihog.
32
Upotreba „Menija za podešavanja“
Prevucite tablu sa obaveštenjima nadole i dodirnite
za ulazak u
Podešavanja\Audio profile,moţete da podesite jačinu medija tonova
zvona, alarma itd. prema svojim potrebama.
1.4 Lista aplikacija i vidţeta
Ova lista aplikacija sadrţi već ugrađene i novoinstalirane aplikacije i vidţete.
Za pristup listi, dodirnite
na početnom ekranu.
Dodirnite navigacioni taster ili taster Nazad za povratak na početni
ekran.
Klizajte ulevo i udesno za pregled svih aplikacija i vidţeta. Dodirnite
APLIKACIJE, PREUZIMANJA ili VIDŢETE za direktan pristup
kategoriji. Dodirnite ikonicu
za pristup Google Play prodavnici.
33
2
Unos teksta ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2.1 Korišćenje tastature na ekranu
Podešavanja tastature na ekranu
U listi aplikacija, Podešavanja\Jezik i unos, dodirnite ikonicu
Podešavanja
sa desne strane Android tastature, i ponudiće vam
se niz podešavanja koja moţete da birate.
Podesite orijentaciju tastature na ekranu
Okrenite telefon na stranu ili uspravno za podešavanje orijentacije
tastature na ekranu. Takođe moţete da je podesite promenom podešavanja
(Dodirnite Podešavanja\Prikaz\Orijentacija).
2.1.1 Android tastatura



 

34

Dodirnite za prebacivanje između „abc/Abc“reţima;
Dodirnite za prebacivanje između „abc/ABC“ reţima.

Dodirnite za prikaz simbola i numeričke tastature.

Dodirnite i zadrţite za prikaz opcija unosa.
Kada je uključena Wi-Fi ili veza podataka, dodirnite za pristup glasovnom
unosu.

Dodirnite za unos teksta ili brojeva.

Dodirnite i zadrţite za izbor i unos simbola.

Dodirnite i zadrţite za izbor i unos emotikona.
2.2 Uređivanje teksta
Moţete izmeniti tekst koji ste uneli.
 Dodirnite i zadrţite ili dva puta brzo dodirnite tekst koji ţelite da
uredite.
 Prevucite jezičke da biste promenili označeni deo.
 Lista opcija biće prikazana kao dole, ikonice sa leva na desno imaju
sledeće značenje Izaberi sve
.
 Dodirnite ikonicu
, Iseci
za potvrdu.
35
, Kopiraj
i Nalepi
Takođe moţete da umetnete novi tekst
 Dodirnite mesto gde ţelite da uneste ili dodirnite i zadrţite prazan
prostor, pokazivač će treptati i jezičak će se pojaviti. Prevucite jezičak
kako biste pomerili pokazivač.
 Ako ste odabrali neki tekst, dodirnite jezičak za prikazivanje ikonice
NALEPI koja vam omogućava da nalepite tekst koji ste prethodno
kopirali.
36
3
Pozivi, Lista poziva i
Kontakti ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
3.1 Telefon ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
3.1.1 Upućivanje poziva
Lako moţete da uputite poziv koristeći opciju Telefon.
Dodirnite polje sa aplikacijama na početnom ekranu i izaberite Telefon.
Dodirnite i
zadrţite za pristup
govornoj pošti
Dodirnite kao
biste pronašli
kontakte

Klizajte za pristup
„Listi poziva“ i
„Kontaktima“.



Dodirnite za
pristup Brzom
biranju, Osobe,
Podešavanja
Unesite ţeljeni broj direktno sa tastature ili izborom kontakta iz Kontakta
ili Liste poziva klizanjem ili dodirom polja, zatim dodirnite
da biste
uputili poziv.
Broj koji ste uneli moţete da sačuvate u Kontaktima dodirom ikonice
Meni
i dodirom Dodaj u kontakte.
37
Ako napravite grešku, moţete da izbrišete pogrešne cifre dodirom
prekid poziva, dodirnite taster
. Za
.
Međunarodni pozivi
Za pozivanje međunarodnog broja, dodirnite i zadrţite
da biste uneli
“+”, zatim unesite međunarodni pozivni broj drţave i ceo broj telefona i na
kraju dodirnite
.
Hitni pozivi
Ako imate domet, unesite broj hitne sluţbe i pritisnite taster
za
upućivanje hitnog poziva. Ovo funkcioniše i bez SIM kartice i bez unošenja
PIN koda.
3.1.2 Odgovaranje i odbijanje poziva
Kada primate poziv
 Klizajte ikonicu
udesno kako biste odgovorili;
38
 Klizajte ikonicu
ulevo za odbijanje poziva;
 Klizajte ikonicu
nagore za odbijanje poziva slanjem podešene
poruke.
Da biste utišali tonove zvona dolaznog poziva, pritisnite taster za
pojaĉavanje/utišavanje ili okrenite telefon nadole ako je funkcija
Okreni za utišavanje aktivirana. Da biste aktivirali, dodirnite
Podešavanja\Pokreti\Okreni za utišavanje ili dodirnite
Telefon\Podešavanje\Druga podešavanja\Okreni za utišavanje.
3.1.3 Pozivanje govorne pošte
Uslugu govorne pošte vam obezbeđuje mreţa da biste preslušali
propuštene pozive. Ona funkcioniše kao telefonska sekretarica koju
moţete da proverite u svako doba.
Za pristup govornoj pošti dodirnite i zadrţite
na traci Telefon.
Da biste podesili broj govorne pošte, dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite
Podešavanja\Glasovni poziv\Govorna pošta.
Ako primite govornu poštu, ikonica govorne pošte se
pojavljuje na
statusnoj traci. Otvorite tablu sa obaveštenjima, dodirnite Nova govorna
pošta.
3.1.1 Tokom poziva
Za podešavanje jačine zvuka tokom poziva, pritisnite taster za
pojaĉavanje/utišavanje.
39
Dodirnite i zadrţite trenutni poziv. Ponovo dodirnite ovu
ikonicu za povratak na taj poziv.
Dodirnite za prikaz brojčanika.
Dodirnite za završetak trenutnog poziva.
Dodirnite ikonicu Meni
da biste Dodali poziv ili
Zapoĉeli snimanje.
Dodirnite za utišavanje trenutnog poziva. Ponovo
dodirnite ovu ikonicu za vraćanje zvuka poziva.
Dodirnite za aktiviranje spikera tokom trenutnog poziva.
Ponovo dodirnite ovu ikonicu za deaktiviranje spikera.
Da bi se izbeglo neţeljeno aktiviranje ekrana na dodir, on će se
automatski zaključavati kada korisnik prinese telefon uhu i
otključaće se kada telefon odmakne od uha.
3.1.6 Podešavanja poziva
Dodirnite ikonicu
opcije su dostupne:
i podešavanja
40
na ekranu za biranje, sledeće
Govorni pozivi
 Govorna pošta
Usluga govorne
pošte
Podešavanja
govorne pošte
Otvara dijalog u kom moţete da izaberete uslugu
govorne pošte prenosnika ili drugu uslugu.
Ako koristite uslugu govorne pošte prenosnika,
ona otvara dijalog u koji moţete da unesete broj
telefona koji koristite za preslušavanje i
upravljanje govornom poštom. Moţete da
unesete zarez (,) kako biste umetnuli razmak u
broj – na primer, da dodate lozinku posle broja
telefona.
 Preusmeravanje poziva
Dodirnite da biste konfigurisali prosleđivanje zauzetih, nepoţeljnih ili
nedostupnih poziva.
 Dodatna podešavanja
Identifikacija
pozivaoca
Poziv na ĉekanju
Otvara dijalog u kom moţete da postavite da li
se vaš broj telefona prikazuje kada upućujete
pozive.
Označite polje za obaveštenja o novom
dolaznom pozivu tokom trenutnog razgovora.
Video poziv(1)
 Zamena lokalnog
poziva
 Napredni video
(1)
Moţete da izaberete sliku iz kolekcije za prikaz
kada je kamera nedostupna.
Dodirnite za aktivaciju većeg pregleda
Zavisi od model telefona.
41
veći od lokalnog
videa
 Odlazni video
poziv
 Dolazni video
poziv
naprednog videa.
Dodirnite za prikaz lokalnog videa kada
uputite poziv.
Dodirnite za prikaz lokalnog videa kada
primate dolazni poziv.
Internet poziv
Za više informacija u vezi sa Internet pozivom, molimo, pogledajte odeljak
6.7 Konfiguracija internet (SIP) poziva.
Ostala podešavanja
 Biranje određenih brojeva
Biranje određenih brojeva (FDN) je usluţni reţim SIM kartice, kada su
odlazni pozivi ograničeni na određene brojeve telefona. Ovi brojevi su
dodati na FDN listu. Najčešća praktična primena FDN je za roditelje koji
ţele da ograniče brojeve telefona koje deca mogu da biraju.
Iz bezbednosnih razloga, od vas će se traţiti da za aktivaciju FDN unesete
SIM PIN2 koji se obično zahteva od provajdera usluga ili proizvođača SIM.
Minutni podsetnik
Označite polje za aktivaciju minutnog podsetnika u 50. sekundi svakog
minuta tokom poziva.
Vibrirajući podsetnik
Označite polje kako biste aktivirali vibraciju kada se uspostavi odlazni
poziv.
42
Okreni za utišavanje
Označivanjem ovog polja aktivirate opciju utišavanja okretanjem telefona
kada zazvoni.
Dual mic redukcija buke
Označite polje kako biste uključili dual mic redukciju buke.
Brza pretraga
Dodirnite za uređivanje brzih odgovora koji će se koristiti kada odbijate
poziv porukom.
3.2 Lista poziva
Moţete da pristupite istoriji poziva dodirom
na ekranu za biranje.
Dodirnite
na desnoj strani kontakta/broja za direktno upućivanje
poziva. Postoje tri vrste poziva u Listi poziva:
Propušteni pozivi (crveno)
Odlazni pozivi (zeleno)
Dolazni pozivi (plavo)
Dodirnite ikonicu na vrhu liste poziva kako biste je promenili u jednu od
mnogih vrsta.
Dodirnite kontakt ili broj kako biste videli podatke ili dalje operacije.
Moţete da vidite detaljne podatke poziva, uputite novi poziv ili pošaljete
poruku kontaktu ili broju ili dodate broj u Kontakte (moguće samo za
brojeve telefona), itd.
Dodirnite sliku kako biste
otvorili tablu sa brzim kontaktima.
Da biste izbrisali celu istoriju poziva, dodirnite ikonicu Meni
i Izbrisati,
izaberite stavke istorije poziva koje ţelite da izbrišete i onda dodirnite
kantu za smeće.
43
3.3 Osobe ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Aplikacija Osobe vam omogućava brzi i lak pristup osobama koje ţelite
da kontaktirate.
Moţete da vidite i kreirate kontakte na telefonu i sinhronizujete ih sa gmail
kontaktima ili drugim aplikacijama na mreţi ili svom telefonu.
3.3.1 Pristup kontaktima
Za pristup aplikaciji Osobe , dodirnite polje aplikacije na početnom ekranu,
zatim izaberite Osobe.


Dodirnite za
pregled svojih grupa
kontakata.

Dodirnite za
pregled detaljnih
informacija o
kontaktu.

Dodirnite za
pretragu u
Kontaktima
Dodirnite ikonicu Meni






Dodirnite za pregled
svojih omiljenih
kontakata.

Dodirnite da biste
otvorili tablu sa
brzim kontaktima.

Dodirnite za
dodavanje novog
kontakta.
kako bi se prikazale opcije menija liste kontakata.
Omogućene su sledeće funkcije:
 Izbrišite kontakt
 Kontakti za
Izaberite i izbrišite neţeljeni kontakt.
Izaberite kontakt za prikazivanje
44
prikazivanje
 Uvoz/Izvoz
 Nalozi
 Podelite vidljive
kontakte
Uvezite ili izvezite kontakte između telefona
i SIM kartice ili podelite kontakte.
Uredite podešavanja sinhronizacije za
različite naloge.
Moţete da podelite jedan kontakt ili kontakte
sa drugima slanjem vizit-kartice kontakta
preko Bluetootha, SMS-a, e-pošte, itd.
3.3.2 Uređivanje grupa kontakata
Grupa kontakta vam pomaţe da unapredite organizaciju svojih kontakata.
Moţete da dodate, uklonite i vidite grupe na ekranu Grupa kontakta.
Dodirnite ikonicu
za pregled lokalnih grupa. Za kreiranje nove grupe,
dodirnite ikonicu
, unesite novo ime i za potvrdu dodirnite
.
Moţete da kreirate grupe prema Google nalogu, USIM-samo
(nesinhronizovan) i Phone-samo (nesinhronizovan).
3.3.3 Dodavanje kontakta
Dodirnite ikonicu
u listi sa kontaktima za kreiranje novog kontakta.
Unesite ime kontakta i ostale podatke o kontaktu. Klizajući gore i dole po
ekranu, moţete lako da prelazite sa jednog polja na drugo..
45




 Dodirnite kako biste sačuvali.
 Dodirnite da biste izabrali sliku
kontakta.
 Dodirnite za dodavanje nove oznake.
 Dodirnite za otvaranje drugih prethodno
postavljenih oznaka ove kategorije.
Ako vam je potrebno još podataka, dodirnite Dodaj još jedno polje za
dodavanje nove kategorije.
Kada završite, dodirnite Urađeno da biste sačuvali.
Za izlazak bez čuvanja, moţete da dodirnete ikonicu
Odbaci.
i zatim dodirnite
Dodajte u/uklonite iz Omiljenih
Za dodavanje kontakta u omiljene, moţete da dodirnete kontakt i vidite
detalje, a zatim dodirnete
će postati ţuta).
za dodavanje kontakta u omiljene (zvezdica
Za uklanjanje kontakta iz omiljenih, dodirnite ţutu zvezdicu
na ekranu
sa detaljima o kontaktu (zvezdica će postati bela).
Ova opcija je dostupna samo za kontakte sačuvane u telefonu i na vašem
nalogu.
46
3.3.1 Pristup kontaktima
Za uređivanje podataka o kontaktu, dodirnite ikonicu
na ekranu sa
detaljima o kontaktu, zatim dodirnite Uredi. Kada završite, dodirnite
Urađeno.
Promenite glavni broj kontakta
Glavni broj kontakta (broj koji ima prioritet kada pozivate ili šaljete poruku)
će uvek biti prikazan ispod imena kontakta.
Za promenu glavnog broja, dodirnite i zadrţite broj koji ţelite da postavite
kao glavni na ekranu sa detaljima o kontaktu, zatim izaberite "Postavi
glavni broj". A će se pojaviti iza broja.
Ovaj izbor je dostupan samo kada kontakt ima više od jednog broja
sačuvanog u telefonu.
Postavite ton zvona za kontakt
Na ekranu sa detaljima o kontaktu, dodirnite ikonicu Meni
za prikaz
menija sa opcijama liste kontakta, dodirnite Postavi ton zvona.
Izbrišite kontakt
Za brisanje kontakta, dodirnite ikonicu Meni
i Izbriši kontakt na
ekranu sa listom kontakata. Izaberite kontakt(e) koji ţelite da uklonite ili
dodirnite
kako biste uklonili oznaku sa svih kontakata i onda dodirnite
za potvrdu ili dodirnite
da uklonite oznaku.
Kontakt koji je izbrisan takođe će biti uklonjen i iz drugih aplikacija
telefona ili interneta sledeći put kada sinhronizujete podatke.
47
3.3.5 Komunikacija sa kontaktima
Sa ekrana (detalji) o kontaktu, moţete da komunicirate sa svojim
kontaktima upućivanjem poziva ili razmenom poruka.
Za upućivanje poziva kontaktu, dodirnite kontakt za pristup ekranu sa
detaljima o kontaktu, zatim dodirnite broj.
Da biste poslali poruku kontaktu, dodirnite kontakt za pristup ekranu sa
detaljima, zatim dodirnite ikonicu
sa desne strane broja.
Koristite Brze kontakte za Android
Dodirnite sliku kontakta kako biste otvorili brze kontakte za Android,
zatim moţete da dodirnete broj ili ikonicu
i izaberete način na koji
ţelite da se poveţete.
Ikonice dostupne na traci brzih kontakata zavise od informacija koje imate
o kontaktu i aplikacije i naloga vašeg telefona.
48
3.3.6 Uvoz, izvoz i deljenje kontakata
Ovaj telefon vam omogućava da uvezete/izvezete kontakte sa/na SIM
karticu/ telefon/memoriju telefona/naloge koji onda mogu da se koriste za
pravljenje rezervne kopije podataka.
Na ekranu Kontakti, dodirnite ikonicu Meni za otvaranje opcija menija,
dodirnite Uvoz/Izvoz, zatim SIM karticu, telefon, memoriju telefona i
druge naloge (npr. Gmail nalog).
Za uvoz/izvoz jednog kontakta sa/na SIM karticu, izaberite nalog i ţeljenu
SIM karticu, izaberite kontakt koji ţelite da uvezete/izvezete i dodirnite
ikonicu
za potvrdu.
Za uvoz/izvoz svih kontakta sa/na SIM karticu, izaberite nalog, izaberite
i dodirnite ikonicu
za potvrdu.
Moţete podeliti jedan kontakt ili kontakte sa drugima slanjem vizit-kartice
kontakta preko Bluetooth-a, Gmail-a itd.
Dodirnite kontakt koji ţelite da podelite, dodirnite ikonicu Meni
i
Podeli sa ekrana sa detaljima kontakta, zatim izaberite aplikaciju za
izvođenje operacije.
3.3.7 Prikazivanje kontakata
Moţete da podesite koje grupe kontakata, za svaki nalog, ţelite da prikaţete
u listi Kontakti. Dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Kontakti za prikaz
sa ekrana liste kontakata, zatim moţete da izaberete koje kontakte ţelite
da prikaţete.
Dodirnite ikonicu Meni
i Podešavanja, moţete da razvrstate listu
prema imenimaili prezimenima, kao i da vidite imena kontakta prvo prema
imenima/prezimenima.
49
3.3.8 Spajanje/Razdvajanje kontakata(1)
Da bi se izbeglo dupliranje kontakata, postojećem kontaktu moţete da
dodate bilo koji novi podatak jednom opcijom.
Dodirnite kontakt kom ţelite da dodate podatak, dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Uredi kontakt, zatim dodirnite ikonicu Meni
ponovo i
dodirnite Pridruţi.
U ovom trenutku od vas se traţi da izaberete kontakt čiji podatak ţelite da
spojite sa prvim kontaktom. Podatak drugog kontakta je dodat prvom, a
drugi kontakt se više neće prikazivati u listi Kontakti.
Da biste razdvojili informacije o kontaktu, dodirnite kontakt čije podatke
ţelite da razdvojite, dodirnite ikonicu Meni
zatim dodirnite ikonicu Meni
OK za potvrdu.
3.3.9
i dodirnite Uredi kontakt,
ponovo i dodirnite Razdvoj, dodirnite
Nalozi
Kontakti, podaci ili druge informacije mogu biti sinhronizovane na više
naloga, u zavisnosti od aplikacije koja je instalirana na telefonu.
Da biste dodali nalog, prevucite tablu sa obaveštenjem nadole i dodirnite
za ulazak u Podešavanja, zatim dodirnite Dodaj nalog.
Od vas se traţi da izaberete vrstu naloga za dodavanje, kao što je Google,
Corporate itd.
Kao i kod podešavanja drugih naloga, potrebno je da unesete detaljne
podatke, kao što je korisničko ime, lozinka, itd.
Moţete da uklonite nalog, brišući i nalog i sve podatke u vezi sa njim iz
telefona. Otvorite ekran Podešavanja, dodirnite nalog koji ţelite da
izbrišete, dodirnite ikonicu Meni
(1)
i Ukloni nalog, za potvrdu.
Ova funkcija nije dostupna za kontakte sačuvane na SIM kartici.
50
Ukljuĉi/iskljuĉi automatsku sinhronizaciju
Dodirnitenalog kako biste pristupili ekranu naloga, označite/uklonite
oznaku sa polja da uključite/isključite automatskusinhronizaciju naloga.
Kada je aktivirana, sve promene podataka na telefonu ili onlajn automatski
će biti međusobno sinhronizovane.
Ruĉna sinhronizacija
Takođe moţete da sinhronizujete nalog ručno na ekranu Nalozi , dodirnite
nalog u listi, zatim dodirnite ikonicu Meni
i Sinhronizuj sada . Da
isključite sinhronizaciju, dodirnite ikonicu Meni
dodirnite Otkaţi sinhronizaciju.
51
na ekranu naloga i
4
Poruke, e-pošta ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4.1 Poruke·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Moţete da kreirate, izmenite ili primate SMS i MMS na ovom telefonu.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite ''Poruke''.
Sve poruke koje primate ili pošaljete mogu biti sačuvane u
memoriji telefona ili na SIM kartici.. Za proveru SMS
sačuvanih na SIM kartici, dodirnite ikonicu Meni
na ekranu
Poruke, zatim dodirnite Podešavanje\Upravljanje SIM
porukama.
4.1.1 Pisanje poruke
Na ekranu liste poruka, dodirnite ikonicu
multimedijalnih poruka.
52
za pisanje tekstualnih/




Dodirnite za pregled niza poruka.
Dodirnite i zadrţite kako biste aktivirali reţim
brisanja.
Dodirnite niz poruke kako biste izabrali
poruke koje ţelite da izbrišete i zatim
dodirnite kantu za smeće za potvrdu.

Dodirnite za kreiranje nove poruke

Dodirnite za pretragu svih poruka
Za sačuvane kontakte, dodirnite sliku za otvaranje table sa brzim
kontaktima za komunikaciju sa kontaktom. Za nesačuvane
kontakte, dodirnite sliku za dodavanje broja u svoje Kontakte.
Slanje tekstualne poruke
Unesite broj mobilnog telefona primaoca na traci Za ili dodirnite
za
dodavanje primaoca, dodirnite traku Unos teksta kako biste uneli tekst
poruke. Kada završite, dodirnite
za slanje tekstualne poruke. Morate
da izaberete SIM karticu, ako su postavljene dve.
SMS poruka sa više od 160 karaktera će biti naplaćena kao nekoliko poruka.
Kada ukupan broj karaktera koje ste uneli dostiţe ograničenje od 160
karaktera.
Posebna slova (akcenti) će povećati veličinu SMS poruke, ovo
moţe biti uzrok slanja više poruka primaocu.
Slanje multimedijalne poruke
MMS vam omogućava da šaljete video-zapise, slike, fotografije, animacije i
53
audio-zapise drugim kompatibilnim telefonima ili adresama.
SMS će automatski biti pretvoren u MMS kada su medijske datoteke (slika,
video-zapis, zvuk, slajdovi, itd.) priloţene ili kada je dodata tema ili adresa
e-pošte.
Za slanje multimedijalne poruke, unesite broj telefona primaoca u polje Za,
dodirnite polje za Unos teksta kako biste uneli tekst poruke, dodirnite
ikonicu Meni
za otvaranje opcija menija, dodirnite Dodaj predmet
kako biste dodali predmet i dodirnite
video-zapis, audio-zapis itd.
Kada završite, dodirnite
kako biste priloţili sliku,
za slanje multimedijalne poruke.
Opcije prilaganja:
 Slike
 Fotografišite
 Video-zapisi
 Snimite
video-zapis
 Audio-zapis
 Snimanje zvuka
 Projekcija
slajdova
Pristupite Galeriji aplikacija ili Upravljanju
datotekama za izbor slike za prilaganje.
Pristupite Kameri za fotografisanje nove slike za
prilaganje.
Pristupite Galeriji aplikacija ili Upravljanju
datotekama za izbor video-zapisa za prilaganje.
Pristupite Kameri za snimanje novog video-zapisa
za prilaganje.
Pristupite za izbor audio-datoteka za prilaganje.
Pristupite diktafonu kako biste snimili glasovnu
poruku koju ţelite da priloţite.
Pristupite ''Uredi projekciju slajdova'', dodirnite
''Dodaj slajd'' za kreiranje novog slajda i
dodirnite trenutni slajd da biste ga uredili (vidite
sledeću sliku). Dodirnite ikonicu Meni
za
pristup drugim opcijama, kao što je podešavanje
trajanja slajda, dodavanje muzike i sl.
54
 Kontakt
Pristupite aplikaciji Osobe kako biste izabrali
jedan ili više kontakata za prilaganje.
Pristupite aplikaciji
Kalendar kako biste
izabrali jedan ili više događaja za prilaganje.
 Kalendar



 Dodirnite za prelazak na prethodni ili
sledeći slajd.
 Dodirnite za pregled trenutnog slajda.
 Dodirnite za uređivanje naziva ovog
slajda.
4.1.2 Upravljanje porukama
Kada primate poruju, ikonica
se pojavljuje na statusnoj traci kao
obaveštenje. Povucite statusnu traku nadole za otvaranje table sa
obaveštenjima, dodirnite novu poruku da biste je otvorili i pročitali. Takođe
moţete da pristupite aplikaciji „Poruke“ i dodirnete poruku da biste je
otvorili.
Poruke su prikazane redom kojim je konverzacija tekla.
Raširite prste iz pozicije skupljenih prstiju na ekranu kako biste uvećali
tekst poruke . Veličina svih poruka jednog niza biće uvećana. Ponovo
skupite prste kako biste vratili podrazumevanu veličinu. Ako napustite
ekran i ponovo mu pristupite, veličina će biti vraćena na podrazumevanu.
Da biste odgovorili na poruku, dodirnite trenutnu poruku i pristupite
ekranu za sastavljanje poruke, unesite tekst, zatim dodirnite
.
Dodirnite i zadrţite SMS poruku na ekranu sa detaljima poruke. Dostupan
55
je sledeći izbor opcija poruka:
 Kopirajte tekst
Ova opcija se prikazuje kada je poruka SMS.
poruke
Kopirajte trenutni sadrţaj poruke. Moţete
da ga nalepite na polje za unos nove poruke
koju planirate da sastavite.
 Saĉuvajte poruku na
Ova opcija se prikazuje kada je poruka SMS.
SIM kartici
Dodirnite za čuvanje poruke na SIM kartici.
 Prosledite
Dodirnite za prosleđivanje poruke drugom
primaocu.
 Zakljuĉavanje/Otklju
Dodirnite za otključavanje/zaključavanje
ĉavanje poruke
poruke, tako da moţe/ne moţe da se izbriše,
ako dostignete maksimalni broj sačuvanih
poruka.
 Vidite detalje poruke Dodirnite za prikaz detalja poruke.
 Izbrišite poruku
Izbrišite trenutnu poruku.
 Izaberite tekst
Dodirnite da biste izabrali tekst poruke za
kopiranje, sečenje, dodavanje u rečnik itd.
4.1.3 Prilagodite podešavanja poruke
Moţete da prilagodite podešavanja poruke. Sa ekrana aplikacije Poruke,
dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Podešavanja.
Memorija
 Izbrišite stare
poruke
 Ograniĉenje
tekstualne poruke
 Ograniĉenje
multimedijalne
poruke
Izaberite brisanje starih poruka kada se
dostigne maksimalan broj sačuvanih poruka.
Dodirnite za postavljanje broja tekstualnih
poruka za čuvanje po razgovoru.
Dodirnite za postavljanje broja multimedijalnih
poruka za čuvanje po razgovoru.
56
Tekstualne (SMS) poruke
 Izveštaji slanja
 Upravljajte SIM
porukama
 Uredite brzi tekst
 SMS servisni
centar
 Lokacija memorije
SMS-a
Izaberite zahtev za primanje izveštaja za svaku
poslatu poruku.
Dodirnite za upravljanje sačuvanim tekstualnim
porukama na SIM kartici.
Dodirnite za dodavanje ili uređivanje šablona
poruke.
Dodirnite kako biste proverili i izmenili broj
servisnog SMS centra.
Dodirnite za izbor telefona ili SIM kartice za
čuvanje poruka.
Multimedijalne (MMS) poruke
 Izveštaji slanja
 Izveštaji o
proĉitanim
porukama
 Pošaljite izveštaj o
ĉitanju
 Automatsko
preuzimanje
 Automatsko
preuzimanje u
romingu
 Reţim kreiranja
Izaberite zahtev za primanje izveštaja za svaku
poslatu multimedijalnu poruku.
Izaberite kako biste zahtevali slanje izveštaja o
tome da li je svaki primalac pročitao
multimedijalnu poruku koju ste poslali.
Izaberite kako biste zahtevali slanje izveštaja o
tome da li je multimedijalna poruka poslata.
Izaberi za automatsko preuzimanje cele MMS
poruke (sa tekstom poruke i prilogom) na svoj
telefon. U suprotnom, preuzmi samo zaglavlje
MMS poruke.
Izaberite za automatsko preuzimanje cele MMS
poruke (sa tekstom poruke i prilogom) na svoj
telefon u romingu. U suprotnom, preuzmite
samo zaglavlje MMS poruke da biste izbegli
dodatne troškove.
Izaberite reţim slanja MMS: Zabranjeno,
57
 Maksimalna
veliĉina poruke
 Prioritet
Upozorenje, Slobodno.
Izaberite za uređivanje veličine poruke, ali ne bi
trebalo da prelazi 300KB.
Podesite prioritet MMS-a: Visoko, Normalno,
Nisko.
Obaveštenja
 Obaveštenja
 Izaberite melodiju
Izaberite za prikaz poruka obaveštenja u
statusnoj traci.
Dodirnite za odabir melodije prilikom
oglašavanja nove poruke obaveštenja.
CB poruke
 CB poruke
Dodirnite za izbor SIM kartice i konfiguraciju
CB poruka.
Tonovi CB poruka
 Aktivirajte tonove
CB poruka
 Izaberite
tonove
CB poruka
Označite za aktivaciju tonova CB poruka.
Dodirnite za odabir melodije prilikom
oglašavanja nove poruke obaveštenja.
Podešavanje servisnih poruka
 Aktivirajte
servisnu poruku
Označite polje za aktivaciju primanja servisnih
poruka.
4.2 Gmail/E-pošta
Prvi put kada podešavate telefon, izaberite korišćenje postojećeg Gmail ili
kreirajte novi nalog e-pošte.
58
4.2.1 Gmail ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kao usluga Google e-pošte, Gmail je konfigurisan kada prvi put koristite
svoj telefon. Gmail na vašem telefonu moţe automatski da se sinhronizuje
sa vašim Gmail nalogom na internetu. Za razliku od drugih vrsta naloga, sve
poruke i odgovori na njih su u Gmail-u grupisani dolaznom sandučetu kao
jedna konverzacija, gde su poruke e-pošte označene, ali ne i raspoređene
po fasciklama.
Za pristup Gmail-u
Na početnom ekranu dodirnite polje „Aplikacija“ za ulazak u listu aplikacije,
zatim dodirnite Gmail.
Gmail prikazuje poruke i razgovore sa jednog Gmail naloga u jednom
trenutku, ako imate više od jednog naloga, moţete da dodate novi dodirom
ikonice
i Podešavanja sa ekrana prijemnog sandučeta, zatim dodirnite
DODAJ NALOG. Kada je završeno, moţete da se prebacite sa jednog na
drugi dodirom imena na ekranu dolaznog sandučeta i da dodirnete nalog
koji ţelite da vidite.
Kreiranje i slanje e-pošte
 Dodirnite ikonicu
na ekranu prijemnog sandučeta.
 Unesite adresu e-pošte primaoca u polje Za i ako je potrebno, dodirnite
ikonicu Meni
i dodirnite Dodaj Cc/Bcc kako biste dodali kopiju ili
Bcc kopiju poruke.
 Unesite temu i sadrţaj poruke.
 Dodirnite ikonicu Meni
priloga.
 Na kraju dodirnite ikonicu
i izaberite Priloţi datoteku za dodavanje
za slanje.
59
 Ako ne ţelite da pošaljete poruku odmah, moţete da dodirnete ikonicu
Meni
i Saĉuvaj nacrt ili dodirnete taster Nazad kako biste sačuvali
kopiju. Da biste videli nacrt, dodirnite ikonicu
, zatim izaberite
Nacrti.
Ako ne ţelite da pošaljete ili sačuvate poštu, moţete da dodirnete ikonicu
Meni
i onda dodirnete Odbaci.
Da biste dodali potpis u poruku e-pošte, dodirnite ikonicu Meni
Podešavanja sa ekrana dolaznog sandučeta, zatim dodirnite Potpis.
i
Za primanje i ĉitanje e-pošte
Kada stigne nova e-pošta, obavestiće vas melodija ili vibracija, a ikonica
će se pojaviti na statusnoj traci.
Dodirnite i prevucite statusnu traku nadole za prikaz table sa
obaveštenjima, dodirnite novu e-poštu za pregled. Ili takođe moţete da
pristupite oznaci „Gmail prijemno sanduče“ i dodirnete novu e-poštu da
biste je pročitali.
Moţete da pretraţujete e-pošti prema pošiljaocu, predmetu, oznaci itd.
 Dodirnite ikonicu
na ekranu prijemnog sandučeta.
 Unesite ključnu reč koju ţelite da pronađete u polju za pretragu i
dodirnite taster Pretraţi na softverskoj tastaturi.
Za odgovaranje ili prosleđivanje e-pošte
Kada pregledate poštu, u centru konverzacije videćete tri ikonice koje vam
nude još opcija.
 Odgovorite/Odgovorite Dodirnite za unos reţima unosa teksta,
svima
uđite u poruku na koju ţelite da
odgovorite, zatim dodirnite ikonicu
za
slanje poruke jednom primaocu ili svim
osobama iz poruke.
60
 Prosledite
Dodirnite za prosleđivanje poruke
drugom primaocu.
Potrebno je da unesete adresu e-pošte
ţeljenog primaoca i zatim dodirnete
.
Upravljanje Gmail poštom prema oznakama
Za lakše upravljanje konverzacijom i porukama, moţete ih organizovati
koristeći „Oznake“.
Da biste označili konverzaciju kada čitate poruke konverzacije, dodirnite
ikonicu
i izaberite oznaku koju ţelite da dodelite konverzaciji.
Za pregled konverzacije prema oznakama, prilikom pregledanja prijemnog
sandučeta ili druge liste konverzacije, dodirnite ikonicu
, zatim
dodirnite oznaku kako biste videli konverzaciju sa oznakom.
Za upravljanje oznakama, dodirnite UPRAVLJAJ OZNAKAMA na
ekranu „Oznake“.
Oznaĉite polje kako biste izabrali e-poštu za aktivaciju reţima
grupe i sprovedite sledeće operacije:





 Oznaĉi kao
Dodirnite za arhiviranje poruke e-pošte. Za prikaz
arhiviranih poruka, moţete da dodirnete
dolaznom sandučetu zatim dodirnite Sva pošta.
Dodirnite za brisanje poruke e-pošte.
u
Dodirnite za dodavanje ili menjanje oznake poruka ili
konverzacije e-pošte.
Dodirnite za označavanje e-poruke kao pročitane ili
nepročitane.
Za dodeljivanje ili uklanjanje zvezdice sa
konverzacije.
Za označavanje e-pošte kao vaţne ili nevaţne.
61
(ne)vaţno
 Prigušite
 Neţeljena
e-pošta
Za preusmerenje cele konverzacije. Kada se priguše,
nove e-poruke ove konverzacije nisu više prikazane
u prijemnom sanduĉetu, već u arhivi.
Za označavanje poruke/konverzacije kao neţeljene
e-pošte.
Podešavanja Gmail-a
Za upravljanje podešavanjima Gmail-a, dodirnite ikonicu Meni
Podešavanja u prijemnom sandučetu.
i
Opšta podešavanja
 Potvrdite pre brisanja
 Potvrdite pre
arhiviranja
 Potvrdite pre slanja
 Prelistavanje liste
konverzacije
 Odgovorite svima
 Promenite veliĉinu
poruka
 „Auto-advance“
 Sakrijte polja za
oznaku
Označite polje kako biste potvrdili pre
brisanja e-pošte.
Označite polje kako biste potvrdili pre
arhiviranja e-pošte.
Označite polje kako biste potvrdili pre
slanja e-pošte.
Izaberite aktivnost nakon prebacivanja
pošte u listu konverzacije: Nema efekta,
Arhivirati ili izbrisati, Uvek izbrisati.
Dodirnite kako biste označili polje i
napravili podrazumevani odgovor na
poruku.
Dodirnite za aktivaciju umanjivanja poruka,
kako bi stale na ekran, i zumiranje.
Dodirnite kako biste izabrali koji ekran se
prikazuje nakon brisanja ili arhiviranja
konverzacije.
Označite polja kako biste sakrili polja za
oznaku dok birate e-poštu u reţimu grupe.
62
 Opcije poruke
Dodirnite kako biste prikazali / sakrili
aktivnosti poruke.
Dodirnite za uklanjanje istorije pretrage.
 Izbrišite istoriju
pretrage
 Sakrij slike u
Dodirnite za vraćanje na podrazumevano
porukama
podešavanje svih pošiljaoca.
Dodirnite nalog i ponudiće vam se sledeća podešavanja:
Opšta podešavanja
 Prioritetno
prijemno
sanduĉe
 Obaveštenja
 Zvuk i vibracija
 Potpis
 Gmail
sinhronizacija je
UKLJ/ISKLJ
 Dani za
sinhronizaciju
pošte
 Uredite oznake
 Preuzmite
priloge
Za podešavanje ovog prijemnog sandučeta kao
podrazumevanog.
Izaberite za aktivaciju obaveštenja o prijemu
nove e-pošte.
Dodirnite za podešavanje Zvuka, Vibracije i
Obaveštenja jednom.
Za dodavanje teksta potpisa na kraj svake
e-pošte koju pošaljete.
Dodirnite za uključivanje/isključivanje Gmail
sinhronizacije.
Dodirnite za podešavanje trajanja dana za
sinhronizaciju pošte.
Dodirnite za otvaranje ekrana „Oznake“, gde
moţete da uredite sinhronizaciju i obaveštenja.
Označite polje za oznaku kako biste automatski
preuzeli prilog nedavnih poruka preko Wi-Fi
mreţe.
63
4.2.2 Email ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Pored Gmail naloga, takođe moţete da postavite eksterne POP3 ili IMAP
naloge e-pošte na telefonu.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite E-pošta.
Ĉarobnjak za e-poštu vodiće vas kroz korake za postavljanje naloga
e-pošte.
 Unesite adresu i lozinku naloga koji ţelite da postavite.
 DodirniteSledeće. Ako uneti nalog nije aktiviran u telefonu od strane
provajdera, moţete otići na podešavanja naloga e-pošte da bi ručno uneli
podešavanja. Ili moţete da dodirnete funkciju Ruĉna postavka za
direktan ulazak u dolazna i odlazna podešavanja naloga e-pošte koji
postavljate.
 Unesite ime naloga i ime za prikaz u odlaznim e-porukama.
 Za dodavanje drugog naloga e-pošte, moţete da dodirnete ikonicu Meni
i Podešavanja. Dodirnite DODAJ NALOG u gornjem desnom
delu kako biste kreirali.
Kreiranje i slanje e-pošte
 Dodirnite ikonicu
na ekranu prijemnog sandučeta.
 Unesite adresu e-pošte primaoca u polje Za.
 Ako je neophodno, dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Dodaj
Cc/Bcc kako biste dodali kopiju ili Bcc kopiju u poruku.
 Unesite temu i sadrţaj poruke.
 Dodirnite ikonicu Meni
dodali prilog.
 Na kraju dodirnite
, dodirnite Priloţi datoteku kako biste
kako biste poslali.
64
 Ako ne ţelite da pošaljete poruku odmah, moţete da dodirnete ikonicu
Meni
kopiju.
i Saĉuvaj nacrt ili dodirnete taster Nazadkako biste sačuvali
4.3 Google Talk ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Google-ova usluga trenutnih poruka, Google Talk, omogućava vam da
komunicirate sa prijateljima kada god ste povezani sa ovom uslugom.
Za pristup i prijavu na ovu opciju, dodirnite polje „Aplikacija“ na početnom
ekranu, a zatim dodirnite Talk. Svi prijatelji dodati preko Google Talk-a sa
interneta ili telefona biće prikazani na tvojoj listi prijatelja.
Dodirnite svoj nalog kako biste podesili status na vezi.
Dodirnite polje sa tekstom ispod svog statusa na vezi da biste uneli svoju
statusnu poruku.
Da biste se odjavili, dodirnite ikonicu Meni
u opcijama liste „Prijatelji“,
zatim dodirnite Odjavi se. Ili moţete da izaberete i Odjaviti se sa statusa
na vezi.
4.3.1 Ćaskanje sa prijateljima
Za početak ćaskanja, dodirnite ime prijatelja u svojoj listi „Prijatelji“, zatim
unesite svoju poruku i na kraju dodirnite
.
Moţete da pozovete prijatelje da se pridruţe grupnom ćaskanju dodirom
ikonice Meni
da dodate.
i Dodaj u ćaskanje i zatim izaberite prijatelja kog ţelite
4.3.2 Za dodavanje novog prijatelja
U listi „Prijatelji“ dodirnite ikonicu
za dodavanje novog prijatelja.
Unesite Google Talk ID ili Gmail adresu prijatelja koga ţelite da dodate i
65
zatim dodirnite Urađeno.
Prijatelj će primiti obaveštenje o ovom pozivu. Dodirom na pozivnicu,
prijatelj moţe da izabere odgovor između Blokiraj, Odbij ili Prihvati.
4.3.3 Za prekid ćaskanja
Kada ţelite da završite ćaskanje, dodirnite ikonicu Meni
ekrana za ćaskanje i zatim dodirnite Završi ćaskanje.
Ako ţelite da završite ćaskanja, dodirnite ikonicu Meni
ćaskanja na ekranu liste Prijatelji.
direktno sa
i Završi sva
4.3.4 Za upravljanje prijateljima
Pored dodavanja novih prijatelja na listu, dostupne su vam i sledeće opcije
prema izboru:
 Da vidite sve
Kao podrazumevani, samo oni prijatelji sa kojima
prijatelje/
najviše komunicirate su vam prikazani u listi
najpopularnije
„Prijatelji“. Da biste videli sve prijatelje dodirnite
prijatelje
ikonicu Meni
i Opcije prikazivanja , zatim
dodirnite Ime. Za povratak na prikaz ekrana sa
najpopularnijim prijateljima, dodirnite
Dostupnost ili Nedavno u Opcijama
prikazivanja.
 Za blokiranje/
Da biste blokirali prijatelja za razmenu poruka ili
Uklanjanje
da ga uklonite sa liste prijatelja, dodirnite ikonicu
prijatelja
Meni
i Podaci o prijatelju na ekranu
ćaskanje, zatim dodirnite Blokiraj ili Ukloni .
Sve blokirane prijatelje moţete videti dodirom
ikonice Meni
i Podešavanja , dodirnite nalog
i izaberite Blokirani prijatelji. Da biste
odblokirali prijatelja, dodirnite ime ovog prijatelja
i dodirnite OK kada se prikaţe.
66
4.3.5 Podešavanja
Niz podešavanja vam se nudi dodirom ikonice Meni i Podešavanja na
ekranu liste prijatelja i izborom naloga.
 Mobilni pokazatelj
Izaberite za prikaz ikonice pokazatelja sa
svojim imenom na listama drugih
prijatelja.
 Odsutan kada je ekran
Izaberite za postavku statusa
iskljuĉen
„Odsutan“ kada je ekran isključen.
 Obaveštenja o pozivima
Izaberite za aktivaciju funkcije
obaveštenja na statusnoj traci kada
stigne nova poruka.
 Obaveštenja o IM/Video
Dodirnite za podešavanja načina
ćaskanju
obaveštenja za tekstualno ili video
ćaskanje.
 Tonovi obaveštenja/
Dodirnite kako biste izabrali ton za
video-ćaskanja
obaveštenja ili video-ćaskanje.
 Vibriranje
Dodirnite za podešavanja načina
vibracije za tekstualno ili video-ćaskanje.
 Efekat podrazumevanog
Dodirnite za podešavanje stabilizatora
videa
slike za video-ćaskanje.
 Blokirani prijatelji
Dodirnite za prikaz/odblokiranje
blokiranih prijatelja.
 Izbrišite istoriju
Dodirnite za brisanje prethodne istorije
pretrage
ćaskanja kako se ne bi prikazivala u polju
pretrage.
 Upravljanje nalogom
Dodirnite za dodavanje, uklanjanje ili
sinhronizaciju naloga.
 Uslovi korišćenja i
Dodirnite za prikazivanje više
privatnost
informacija o Talk.
67
5
Kalendar i Budilnik i
Kalkulator ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
5.1 Kalendar ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Koristite „Kalendar“ kako biste pratili vaţne sastanke, ugovorene događaje,
itd.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Kalendar.
5.1.1 Višestruki pregled
Moţete da prikaţete kalendar u dnevnom, nedeljnom, mesečnom ili
planskom izgledu. Dodirnite datum za promenu svog pregleda Kalendara i
pojaviće se iskačući meni u kom moţete da izaberete. Dodirnite ikonicu
za povratak na današnji pregled.
68
Planski pregled
Dneveni pregled
Nedeljni pregled
Meseĉni pregled
U planskom, dnevnom ili nedeljnom pregledu dodirnite događaj da biste videli detalje.
U mesečnom pregledu, dodirnite dan kako biste otvorili događaje tog dana.
U mesečnom pregledu, klizajte gore/dole kako biste prešli na
69
prethodni/sledeći mesec. U nedeljnom pregledu, klizajte levo/desno kako
bistre prešli na prethodnu/sledeću nedelju. Dodirom datuma, moţete da
idete na ekran agende.
5.1.2 Za kreiranje novog događaja
Moţete da dodate novi događaj u bilo koji pregled kalendara.
 U reţimu portreta, dodirnite ikonicu Meni i Novi događaj sa ekrana
kalendara; ili pejzaţnom reţimu, dodirnite ikonicu za
pristup
uređivanju ekrana novog događaja.
 Popunite sve zahtevane podatke za ovaj novi događaj. Ako je to
celodnevni događaj, moţete da izaberete Ceo dan.
 Pozovite goste na taj događaj. Unesite adresu e-pošte učesnika koje
ţelite da pozovete, odvajajući ih zarezima. Učesnici će primiti poziv iz
kalendara i e-poštom.
 Kada završite, dodirnite URAĐENO na vrhu ekrana.
Za brzo kreiranje događaja na ekranu dnevnog, nedeljnog pregleda,
dodirnite i zadrţite praznu tačku ili događaj za otvaranje opcija menija,
zatim dodirni Novi događaj za ulazak na ekran sa detaljima o događaju sa
vremenom koje prethodno izabrano. Ili moţete takođe da dodirnete
prazno mesto da biste izabrali ciljano polje koje će postati plavo i ponovo
dodirnite za kreiranje novog događaja.
5.1.3 Za deljenje, brisanje ili uređivanje događaja
Za deljenje, brisanje ili uređivanje događaja, dodirnite događaj za ulazak na
ekran sa detaljima, dodirnite ikonicu
za deljenje događaja sa drugim
osobama putem Bluetooth-a, porukom e-pošte itd. dodirnite ikonicu
za uređivanje događaja i
dodirnite ikonicu
70
za brisanje.
5.1.4 Podsetnik na događaje
Ako je podešen podsetnik za događaj, ikonica budućeg događaja
je
prikazana u statusnoj traci kao obaveštenje onda kada dođe vreme za
podsećanje.
Dodirnite i prevucite nadole statusnu traku da bi otvorili tablu sa
obaveštenjima, dodirnite naziv događaja za pregled liste obaveštenja
kalendara.
Dodirnite Odloţi sve da biste isključili sve podsetnike na 5 minuta.
Dodirnite Odbaci sve da biste izbrisali sve podsetnike iz liste.
Dodirnite taster Nazad kako bi podsetnici ostali u statusnoj traci i tabli sa
obaveštenjima.
Vaţne opcije koje se nude dodirom ikonice Meni
na glavnom ekranu
Kalendara:
 Novi događaj
Za dodavanje novog događaja
 Obnovi
Za obnavljanje kalendara
 Pretraga
Za pretragu kalendara
 Kalendari za prikaz
Za prikaz ili skrivanje, uklonite ili dodajte
kalendare
 Izbrišite događaje
Za brisanje svih događaja
 Podešavanja
Za postavljanje serije podešavanja
kalendara
5.2 Sat ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Vaš mobilni telefon ima ugrađen sat.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Sat.
Dodirnite bilo gde na ekranu da zamaglite/osvetlite ekran. Dodirnite
Podesi alarm za dodavanje ili podešavanja alarma.
71
5.2.1 Za podešavanje alarma
Na ekranu Sat , dodirnite
za ulazak na ekran Alarmi , dodirnite
za dodavanje novog alarma. Dostupne su sledeće opcije:
 Aktivirajte alarm
Dodirnite za aktiviranje alarma.
 Vreme
Dodirnite za podešavanje vremena.
 Ponovite
Dodirnite za odabir dana kada ţelite da se
alarm aktivira
 Melodija
Dodirnite za odabir melodije alarma
 Vibriranje
Dodirnite za aktivaciju vibracije
 Oznaĉite
Dodirnite za postavljanje imena alarma
 Ludi alarm
Dodirnite za aktiviranje alarma. U reţimu Ludi
alarm, ne moţete da odloţite alarm i alarm
neće prestati sve dok ne dodirnete sva tri
tastera koja su se pojavila.
Kada završite, dodirnite Urađeno da biste sačuvali.
Za brisanje alarma, dodirnite ga na ekranu Alarmi kako biste ušli na ekran
za uređivanje alarma, dodirnite
dodirnite Otkaţi za otkazivanje.
za brisanje. Dodirnite OK za potvrdu,
5.2.2 Za prilagođavanje podešavanja alarma
Dodirnite ikonicu Meni
na ekranu Alarmi, zatim dodirnite
Podešavanja. Sledeće opcije se mogu podesiti:
• Alarm je u neĉujnom Izaberite za oglašavanje alarma zvukom ili
reţimu
vibracijom čak i kada je telefon u reţimu
tihog rada
• Jaĉina zvuka alarma
Dodirnite za podešavanje jačine alarma
• Trajanje odlaganja
Dodirnite za podešavanje privremenog
isključivanja alarma
• Jaĉina zvuka alarma
Dodirnite taster za podešavanje jaĉine
72
• Postavite
podrazumevani ton
zvona
• Okrenite za
aktivaciju
• Pregled vremenske
prognoze i događaja
zvuka kada se alarm uključi: Nikako,
Odlaganje ili Dremanje
Dodirnite za podešavanje podrazumevanog
tona zvona za alarme
Dodirnite Okreni za aktivaciju kako biste
odabrali ovaj status Odloţi ili Zaustavi.
Dodirnite prekidač
kako biste
uklj/isklj. odlaganje ili zaustavljanje alarma
okretanjem telefona.
Označite ovu opciju, ako ţelite da vam se
prikazuje vremenska prognoza i današnji
događaj nakon što isključite alarm.
5.3 Kalkulator ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Sa kalkulatorom, moţete da rešite mnoge matematičke probleme.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Kalkulator.
Dostupne su dve table: Osnovna tabla i Napredna tabla.
Za prelazak sa jedne na drugu tablu, izaberite jedan od sledećih načina:
 Dodirnite i prevucite osnovi ekran na levu stranu za otvaranje napredne
table.
 Ili dodirnite i zadrţite taster Meni sa osnovne table kako biste otvorili
opcije menija i dodirnite Naprednu tablu.
73
Unesite broj i izaberite vrstu računske operacije, unesite drugi broj, zatim
pritisnite taster “=” za rezultat. Dodirnite
za brisanje cifara jedne po
jedne, dodirnite i zadrţite
za brisanje svih odjednom. Moţete da
izbrišete istoriju kalkulatora dodirom oznake C na tabli.
Kada su neki brojevi i operacije uneti, dodirni i zadrţi polje za unos kako bi
otvorio meni koji nudi sledeće operacije:
 Isecite
Za sečenje izabranog teksta
 Kopirajte
Za kopiranje izabranog teksta
 Nalepi (1)
Za nalepljivanje onoga što ste prethodno kopirali
u polje za unos
(1)
Opcija se neće pojaviti ako prethodno ne izvršite kopiranje ili sečenje.
74
6
Povezivanje ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za povezivanje na internet, moţete da koristite GPRS/EDGE/3G mreţe ili
Wi-fi, koja god vam najviše odgovara.
6.1 Povezivanje na internet
6.1.1 GPRS/EDGE/3G
Kada prvi put uključite telefon sa postavljenom SIM karticom, usluga mreţe
automatski konfiguriše: GPRS, EDGE ili 3G. Ako mreţa nije povezana,
moţete da dodirnete
na tabli sa obaveštenjima.
Da biste proverili vezu mreţe koju koristite, prevucite tablu sa
obaveštenjima nadole i dodirnite
za pristup Podešavanjima, zatim
dodirnite Još...\Mobilne mreţe\Imena pristupnih punktova.
Za kreiranje novog pristupnog punkta
Nova GPRS/EDGE/3G veza mreţe moţe da se doda na vaš telefon na
sledeći način:
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\Mobilne mreţe\Imena pristupnih punktova
 Zatim ponovo dodirnite ikonicu Meni
 Unesite potrebne podatke o PP.
i dodirnite Novi PP.
 Kada završite, dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Saĉuvaj.
Za aktiviranje/deaktiviranje rominga podataka
Kada ste u romingu moţete da odlučite da li ćete se povezati ili ne na
75
usluge podataka.
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima\Još...\Mobilne mreţe\Roming podataka.
 Označite/Uklonite oznaku sa polja Roming podataka za aktivaciju ili
deaktivaciju rominga podataka.
 Kada je roming podataka deaktiviran, još uvek moţete da izvršite
razmenu podataka sa Wi-Fi vezom (pogledajte odeljak „6.1.2 Wi-Fi“).
6.1.2 Wi-Fi
Koristeći Wi-Fi moţete da se poveţete na internet, kada je telefon u
dometu beţične mreţe. Wi-Fi moţe da se koristi na telefonu iako nije
postavljena SIM kartica.
Za ukljuĉivanje Wi-Fi mreţe i povezivanje na beţiĉnu mreţu
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite za prebacivanje
između uključivanja/isključivanja
Wi-Fi mreţe.
 DodirniteWi-Fi, detaljne informacije o dostupnim Wi-Fi mreţama će
biti prikazane u delu Wi-Fi mreţe.
 Dodirnite Wi-Fi mreţu za povezivanje. Ako je mreţa koju ste izabrali
zaštićena, morate uneti lozinku ili druge akreditive (za detalje moţete da
kontaktirate operatera mreţe). Kada završite dodirnite Poveţi.
Za aktivaciju obaveštenja kada je nova mreţa registrovana
Kada je Wi-Fi uključena i obaveštenje o mreţi aktivno, ikonica Wi-Fi će se
pojaviti na statusnoj traci kada god telefon detektuje dostupnu mreţu u
delokrugu. Sledeći koraci aktiviraju funkciju obaveštenja kad je Wi-Fi
uključena:
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
76
Podešavanjima.
 Dodirnite Wi-Fi podešavanja. Zatim dodirnite ikonicu Meni i
Napredno na ekranu Wi-Fi.
 Označite/Uklonite oznaku sa polja Obaveštenja mreţe za aktivaciju /
deaktivaciju ove funkcije.
Za dodavanje Wi-Fi mreţe
Kada je Wi-Fi uključena, moţete da dodate nove Wi-Fi mreţe po ţelji.
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Wi-Fi, a zatim dodirnite
.
 Unesite naziv mreţe i sve neophodne podatke o mreţi.
 Dodirnite Saĉuvaj.
Onda kada se uspešno poveţe, vaš telefon će se svaki put automatski
povezivati sa mreţom kada ste u njenom dometu.
Za odbacivanje Wi-Fi mreţe
Sledeći koraci omogućavaju sprečavanje automatskih povezivanja na mreţu
koju više ne ţelite da koristite.
• Uključite Wi-Fi, ako već nije uključena.
• Na ekranu Wi-Fi, dodirnite i zadrţite naziv sačuvane mreţe.
• Dodirnite Zaboravi mreţu u polju dijaloga koji se otvara.
6.2 Pretraţivaĉ ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Uz pomoć pretraţivača moţete da uţivate u surfovanju internetom.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim dodirnite Pretraţivaĉ.
77
Za odlazak na internet stranicu
Na ekranu pretraţivača, dodirnite polje URL na vrhu, unesite adresu
internet stranice.
Dodirnite za brisanje celog sadrţaja
Dodirnite za pretragu i odlazak na ovu adresu
Dodirnite za odlazak na predloţenu internet
stranicu
Dodirnite za unos predloţene adrese
Polje URL biće sakriveno nakon nekoliko sekundi. Za prikazivanje polja
URL, moţete da dodirnete i klizate nadole niz ekran.
Za podešavanje poĉetne stranice
 Dodirnite ikonicu Meni
na ekranu pretraţivača kako bi se prikazale
opcije menija, dodirnite Podešavanja\Opšte\Postavi poĉetnu
stranicu.
 Izaberite stranicu ili najposećeniju internet stranicu kao svoju početnu.
 Ako izaberete Ostalo, unesite URL internet stranice koju ţelite da
postavite na početnu, dodirnite OK za potvrdu.
6.2.1 Pregledanje internet stranica
Onda kada otvorite internet stranicu, moţete da krstarite internet
stranicama prelazeći prstom preko ekrana u bilo kom pravcu da biste
pronašli informaciju koju ţelite.
Za uvećavanje/umanjivanje internet stranice
Umanjite/Raširite svoje prste po ekranu za uvećanje / smanjivanje internet
stranice. Za brzo uvećanje dela internet stranice, dva puta dodirnite deo
koji ţelite da vidite. Za povratak na normalni nivo, ponovo dva puta
78
dodirnite.
Za nalaţenje teksta na internet stranici
 Dodirnite ikonicu Meni
na ekranu internet stranice, zatim dodirnite
Nađi na stranici.
 Unesite tekst ili izraz koji ţelite da nađete.
 Prva reč sa podudarnim karakterima biće označena na ekranu, a
određena podudaranja su uokvirena.
 Dodirnite strelicu gore ili dole za prelazak na prethodnu ili sledeću
podudarnu stavku.
 Kada završite, moţete da dodirnete
traku za pretragu.
ili taster Nazad da zatvorite
Dalje operacije u vezi sa tekstom na internet stranici
Moţete da kopirate, podelite ili pretraţite tekst na internet stranici:
• Dodirnite i zadrţite tekst kako biste ga označili.
• Premestite dva jezička kako biste izabrali tekst..
• Dodirnite IZABERI SVE kako biste izabrali sve reči na internet
stranici.
• Dodirnite
kako biste kopirali označeni tekst.
• Dodirnite
za prikaz daljih akcija, kao što su deljenje i pretraga na
stranici ili interneta.
Za otvaranje novog prozora/prelazak sa jednog na drugi prozor
Više prozora moţe da se otvori istovremeno prema vašim potrebama.
 Dodirnite
za otvaranje umanjenih sličica prozora.
 Klizajte nagore ili nadole za pregled svih prozora, dodirnite jedan koji
ţelite da vidite.
 Dodirnite
za otvaranje novog prozora.
79
 Dodirnite ikonicu Meni
iNovi nevidljivi jeziĉak da biste otvorili
prozor bez traga.
 Da biste zatvorili prozor, dodirnite
na prozoru koji ţelite da
zatvorite ili klizajte u stranu.
Ostale opcije:
 Obnovite
 Prosledite
 Podelite stranicu
 Zahtevajte
stranicu na radnoj
površini
 Saĉuvaj za ĉitanje
van mreţe
 Zatvorite
 Poĉetni ekran
 Saĉuvajte
obeleţivaĉe
 Nađite na stranici
 Zaustavite
 Obeleţivaĉi/Istorija
 Verzija
Za obnavljanje trenutne stranice.
Za prosleđivanje stranice koju ste otvorili.
Da biste podelili trenutnu stranicu sa
prijateljima na više načina ka što je porukom,
e-poštom, bluetooth-om itd.
Za aktivaciju / deaktivaciju kompjuterske
verzije internet stranice.
Da biste sačuvali internet stranicu za čitanje
van mreţe. Moţete je pronaći preko ikonice
Meni
zatim dodirnite Obeleţivaĉi\
Saĉuvane stranice.
Za zatvaranje svih jezičaka i izlaz.
Za povratak na početni ekran koji ste postavili.
Za dodavanje trenutne internet stranice u
obeleţivače.
Za unos sadrţaj koji ţelite da pronađete na
trenutnoj stranici.
Za zaustavljanje otvaranja trenutne stranice.
Za pregled obeleţivača i istorije pretraţivanja.
Za pregled verzije pretraţivača.
Dodirnite ikonicu sa leve strane URL adrese, moţete da vidite više
podataka o trenutnoj stranici.
80
6.2.2 Upravljajte linkovima, istorijom, preuzimanjima
Za upravljanje linkom, brojem telefona ili adresom prikazanoj na
internet stranici
 Link
 Broj telefona
 Adresa
Dodirnite link za otvaranje internet stranice.
Dodirnite i zadrţite link za otvaranje opcija daljih
mogućnosti, kao što je otvaranje novog prozora,
čuvanje linka, deljenje linka, kopiranje linka, itd.
Dodirnite za pozivanje telefonskog broja.
Dodirnite za otvaranje Google mapa i lokacije
adrese
Za pregled istorije pretraţivanja




Dodirnite ikonicu Meni
na ekranu Pretraţivača
Dodirnite Obeleţivaĉe
Dodirnite jezičak Istorija za pregled istorije pretraţivanja.
Dodirnite Saĉuvane stranice za pregled stranica koje ste sačuvali.
Za preuzimanje internet aplikacije/pregled preuzimanja
Pre preuzimanja internet aplikacije, morate da aktivirate telefon za
instalaciju internet aplikacije (dodirnite
na početnom ekranu,
dodirnite Podešavanja\Bezbednost, označite polje Nepoznati izvori,
na kraju dodirnite OK za potvrdu).
Za preuzimanje stavke, dodirnite stavku ili link koji ţelite da preuzmete.
Za otkazivanje preuzimanja, dodirnite preuzetu stavku u tabli sa
obaveštenjima, izaberite stavku koju ţelite da otkaţete i dodirnite
za
potvrdu.
Da biste videli sve preuzete stavke, dodirnite polje aplikacije, zatim
dodirnite aplikaciju Preuzimanja.
81
Upravljanje obeleţivaĉima
Za obeleţavanje internet stranice
 Otvorite internet stranicu koju ţelite da obeleţite.
 Dodirnite ikonicu Meni
i Saĉuvaj u obeleţivaĉima ili na ekranu
Istorija, dodirnite zvezdicu pored URL adrese.
 Unesite ime i lokaciju koju ţelite i dodirnite OK za potvrdu.
Za otvaranja obeleţivaĉa
 Dodirnite ikonicu Meni
i Obeleţivaĉi/Istorija ili dodirnite ikonicu
i dodirnite
za ulazak na ekran Obeleţivaĉi.
 Dodirnite obeleţivač koji ţelite da otvorite.
 Takođe moţete da dodirnete i zadrţite za pregled opcija ekrana, zatim
dodirnite Otvori ili Otvori novi prozor.
Za uređivanje obeleţivaĉa
 Dodirnite ikonicu Meni
i Obeleţivaĉi
ili dodirnite ikonicu
i
dodirnite
za ulazak na ekran Obeleţivaĉi.
 Dodirnite i zadrţite obeleţivač koji ţelite da uredite.
 Dodirnite Uredi obeleţivaĉ i unesite svoje promene.
 Kada završite dodirnite OK za potvrdu.
Dodirnite i zadrţite obeleţivaĉ u listi obeleţivaĉa da biste videli
sledeće dodatne opcije:
 Dodajte preĉicu na
poĉetni ekran
 Podelite link
 Kopirajte URL link
 Izbrišite
Za dodavanje prečice obeleţivača na početni
ekran.
Za deljenje obeleţivača.
Za kopiranje linka obeleţivača.
Za brisanje obeleţivača.
82
obeleţivaĉ
 Postavite kao
poĉetnu stranicu
Za postavljanje ove stranice kao početne.
6.2.3 Podešavanja
Niz podešavanja vam je na raspolaganju za postavljanje prema vašim
potrebama. Za pristup podešavanju Pretraţivača, dodirnite ikonicu Meni
na ekranu Pretraţivača i dodirnite Podešavanja.
Opšte
 Postavite poĉetnu
stranu
 Automatsko
popunjavanje
obrazaca
 Automatsko
popunjavanje
teksta
Dodirnite za podešavanje početne strane.
Označite polje za popunjavanje
obrazaca jednim dodirom.
internet
Dodirnite
za
podešavanje
teksta
za
automatskog popunjavanja internet obrazaca.
Privatnost i bezbednost
 Ispraznite
keš-memoriju
 Izbrišite istoriju
 Prikaţite
sigurnosna
upozorenja
 Prihvatite kolaĉiće
 Uklonite sve
kolaĉiće
Dodirnite za brisanje sadrţaja i baze podataka
u keš-memoriji.
Dodirnite za uklanjanje istorije pregledanja.
Označite za prikaz upozorenja, ako ima
problema sa bezbednošću internet stranice.
Označite za davanje dozvole stranicama da
čuvaju i čitaju podatke kolačića.
Dodirnite za uklanjanje istorije kolačića.
83
 Upamtite podatke
obrazaca
 Izbrišite podatke
obrasca
 Aktivirajte
lokaciju
 Uklonite pristup
lokaciji
 Upamti lozinke
 Izbrišite lozinke
Označite za pamćenje podatka u obrascima za
kasniju upotrebu.
Dodirnite za uklanjanje svih sačuvanih obrazaca
podataka.
Označite za traţenje dozvole internet
stranicama za pristup vašoj lokaciji.
Dodirnite za brisanje pristupa lokaciji za sve
internet stranice.
Označite za pamćenje korisničkog imena i
lozinki za internet stranice.
Dodirnite za brisanje svih sačuvanih lozinki.
Dostupnost
 Izvršite aktivaciju
zuma
 Skaliranje teksta
 Uvećanje sa dva
kratka dodira
 Minimalna veliĉina
fonta
 Zamenjeno
renderovanje
 Kontrast
Označite za kontrolu zumiranja internet
stranice kako ţelite.
Dodirnite za promenu veličine prikazanog
teksta.
Klizajte da biste promenili nivo uvećanja kada
dva puta kratko dodirnete stranicu.
Klizajte da biste promenili minimalnu veličinu
fonta.
Označite za prikaz stranice u zamenjenoj boji.
Klizajte da biste promenili kontrast stranice.
Siva je, ako ne označite Zamenjeno
renderovanje.
Napredna
 Postavite model
pretrage
 Otvorite u
Dodirnite da biste izabrali način pretrage.
Označite za otvaranje novog prozora iza već
84
pozadini
 Aktivirajte
JavaScript
 Dozvolite više
jeziĉaka po
aplikaciji
 Aktivirajte
proširenja
 Podešavanja
internet stranica
 Podrazumevano
uvećanje
 Pregled stranica
 Promenite veliĉinu
stranice
 Blokirajte iskaĉuće
prozore
 Kodiranje teksta
 Vratite na poĉetna
podešavanja
otvorenog.
Označite za aktivaciju JavaScript.
Označite za aktivaciju višestrukih jezičaka po
aplikaciji.
Označite za aktivaciju proširenja.
Dodirnite za prikaz naprednih podešavanja za
pojedinačne internet stranice.
Dodirnite za odabir podrazumevanog nivoa
uvećanja.
Označite polje za otvaranje pregleda umanjene
internet stranice.
Označite za prilagođavanje internet stranice
ekranu.
Označite polje za sprečavanje iskačićih
prozora.
Dodirnite za odabir standarda za kodiranje
karaktera.
Dodirnite za brisanje svih podataka
pretraţivača i vratite na podrazumevana
podešavanja.
Upravljanje širinom opsega
 Preduĉitavanje
rezultata pretrage
 Preduĉitavanje
internete stranice
 Uĉitajte slike
Dodirnite za aktivaciju / deaktivaciju
pretraţivača za predučitavanje rezultata
pretrage u pozadini.
Dodirnite za aktivaciju / deaktivaciju
pretraţivača za predučitavanje povezanih
internet stranica u pozadini.
Označite za prikaz slike na internet stranici.
85
Labs
 Brzi tasteri
 Ceo ekran
Označite za aktivaciju brzih tastera.
Označite za upotrebu reţima celog ekrana.
6.3 Povezivanje sa Bluetooth uređajima (1)
Bluetooth je beţična komunikaciona tehnologija kratkog raspona koju
moţeš da koristiš za razmenu podataka ili povezivanje sa drugim Bluetooth
uređajima za različite svrhe.
Da biste pristupili ovoj funkciji, prevucite tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup Podešavanjima. Zatim dodirnite Bluetooth, vaš aparat i
ostali dostupni aparati prikazaće se na ekranu.
Za ukljuĉivanje Bluetooth-a
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite
za aktivaciju/deaktivaciju ove funkcije.
Da bi vaš telefon bio prepoznatljiviji, moţete da promenite ime telefona
koje je vidljivo drugima.
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Bluetooth.
 Dodirnite ikonicu Meni
i Preimenuj sliku.
 Unesite ime i dodirnite Preimenuj za potvrdu.
(1) Preporučuje
vam se da koristite ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth slušalice,
koje su testirane i provereno su kompatibilne sa telefonom. Moţete da posetite
internet stranicu www.alcatelonetouch.com za više informacija o ALCATEL ONE
TOUCH Bluetooth slušalicama.
86
Za vidljivost uređaja
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
Podešavanjima.
 Dodirnite Bluetooth
 Dodirnite svoj uređaj kako biste značili (ne)vidljivost.
 Dodirnite ikonicu Meni
vreme trajanja vidljivosti.
za pristup
i Vreme vidljivosti kako biste izabrali
Za uparivanje/povezivanje vašeg telefona sa Bluetooth uređajem
Za razmenu podataka sa drugim uređajem, potrebno je da aktivirate
Bluetooth i da uparite svoj telefon sa Bluetooth uređajem sa kojim ţelite
da razmenite podatke.
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Bluetooth
 Dodirnite POTRAŢI UREĐAJE
 Dodirnite Bluetooth uređaj na listi sa kojim ţelite da se uparite.
 Iskočiće dijalog, dodirnite Upariza potvrdu.
 Ako je uparivanje uspelo, vaš telefon je povezan sa uređajem.
Za iskljuĉivanje/rasparivanje Bluetooth uređaja
 Dodirnite ikonicu Podešavanja
uparite.
 Dodirnite Raspari za potvrdu.
pored uređaja sa kojim ţelite da se
6.4 Povezivanje sa raĉunarom
Sa USB-kablom, moţete prebacivati medijske i druge datoteke između
microSD kartice/memorije telefona i računara. Pre korišćenja MTP, prvo bi
trebalo da uklonite oznaku sa USB uklanjanje greške preko
87
Podešavanja\O telefonu\Napredna podešavanja\USB uklanjanje
greške.(1)
Za povezivanje telefona i raĉunara:
 Koristite USB kabl koji ste dobili uz telefon za povezivanje telefona na
USB ulaz na računaru. Dobićete obaveštenje da je USB povezan.
 Ako koristite MTP ili PTP, vaš telefon će biti automatski povezan.
Za operativne sisteme Windows XP ili slabije, trebalo bi da sa
sledećeg linka preuzmete i instalirate Windows Media Player 11
na svoj računar: http://windows. microsoft.com/zh-CN/
windows/download-windows-media-player.
Za lociranje podataka, koje ste prebacili ili preuzeli u internu
memoriju:
 Dodirnite polje sa aplikacijama na početnom ekranu za otvaranje liste
aplikacija.
 Dodirnite Upravljanje datotekama.
Svi podaci koje ste preuzeli su sačuvani u Upravaljanju datotekama,
gde moţete videti medijske datoteke (video-zapise, fotografije, muziku i
ostalo), preimenovati datoteke, instalirate aplikacije na telefon itd.
6.5 Deljenje veze prenosa podataka na telefonu
Moţete podeliti vezu prenosa podataka na telefonu sa računarom preko
USB kabla (USB tetering) ili sa čak 8 uređaja istovremeno pretvarajući
telefon u prenosivu Wi-Fi beţičnu mreţu.
Ove funkcije mogu prouzrokovati dodatne troškove od strane
tvog operatera mreţe. Dodatni troškovi mogu biti naplaćeni u
romingu.
(1)
Za model sa jednom SIM karticom.
88
Za deljenje podataka veze vašeg telefona preko USB-a
Koristite USB kabl koji ste dobili uz telefon kako biste povezali telefon sa
USB ulazom na svom računaru.
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\Tetering i prenosiva beţiĉna mreţa.
 Označite\uklonite oznaku sa polja USB teterovanje za aktivaciju/
deaktivaciju ove funkcije.
Za deljenje svojih podataka veze telefona kao prenosiva WI-Fi
beţiĉna mreţa
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\Tetering i prenosiva beţiĉna mreţa.
 Označite\uklonite oznaku sa polja Prenosiva Wi-Fi beţiĉna mreţa
za aktivaciju/deaktivaciju ove funkcije.
Za preimenovanje ili bezbednost vaše prenosive beţiĉne mreţe
Kada je prenosiva Wi-Fi beţična mreţa aktivirana, moţete da promenite
ime telefonske Wi-Fi mreţe (SSID) i obezbedite njegovu Wi-Fi mreţu.
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\Tetering i prenosiva beţiĉna mreţa.
 Dodirnite Podesi Wi-Fi beţiĉnu vezu za promenu mreţe SSID ili
postavku bezbednosti mreţe.
 Dodirnite Saĉuvaj.
6.6 Povezivanje sa virtuelnim privatnim mreţama
Virtuelne privatne mreţe (VPN) omogućavaju povezivanje na izvore unutar
89
bezbedne lokalne mreţe, a izvan te mreţe. VPN obično postavljaju
korporacije, škole i druge institucije, tako da njihovi korisnici mogu da
pristupe izvorima lokalne mreţe kada nisu unutar mreţe ili kada su
povezani na beţičnu mreţu.
Za dodavanje VPN
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\Podešavanja VPN\Dodaj VPN profil
 Na ekranu koji se otvara, pratite uputstva administratora svoje mreţe za
konfiguraciju svake komponente VPN podešavanja.
 Dodirnite Saĉuvaj.
VPN je dodat na listu na ekranu podešavanja VPN.
Pre dodavanja VPN, trebalo bi da podesite PIN kod ili lozinku za
svoj telefon.
Za povezivanje/iskljuĉivanje sa VPN
Za povezivanje sa VPN:
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\VPN podešavanja
 VPN koje ste dodali su na listi. Dodirnite VPN sa kojim ţelite da se
poveţete.
 U polju koje se otvara, unesite sve potrebne podatke i dodirnite Poveţi.
Za prekid veze:
 Otvorite tablu sa obaveštenjima i dodirnite pristiglo obaveštenje o
povezivanju sa VPN.
90
Za uređivanje/brisanje VPN
Za uređivanje VPN:
 Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima.
 Dodirnite Još...\VPN podešavanja
 VPN koje ste dodali su na listi. Dodirnite VPN koji ţelite da uredite.
 Dodirnite Uredi profil.
 Kada završite, dodirnite Saĉuvaj.Za brisanje:
 Dodirnite i zadrţite VPN koji ţelite da izbrišete, u polju koje se otvara,
dodirnite Izbrišiprofil.
 Dodirnite OK za potvrdu.
6.7 Konfigurišite Internet (SIP) poziv
Moţete da uputite/primite govorni poziv preko interneta kada se poveţete
na Wi-Fi mreţu, pre nego preko mobilne mreţe. Potrebno je da
konfigurišete vaţeći internet nalog pre korišćenja ove funkcije. Pogledajte
odeljak 3.1.1 Upućivanje poziva za više informacija o upućivanju poziva
preko interneta.
Za dodavanje naloga za pozivanje preko interneta
 Dodirnite polje sa aplikacijama na početnom ekranu i izaberite Telefon.
 Dodirnite Podešavanja\Podešavanja poziva\Internet
pozivi\Koristi pozivanje preko interneta.
 Označite polje za aktiviranje poziva preko interneta.
 Dodirnite Nalozi, zatim dodirnite polje DODAJ NALOG.
 Na ekranu koji se otvara, pratite uputstva sa vašeg internet
provajdera kako biste konfigurisali podešavanja svog naloga.
 Kada završite, dodirnite SAĈUVAJza potvrdu i dodirnite ODBACI za
otkazivanje.
91
Za uređivanje/uklanjanje naloga za pozivanje preko interneta
Za uređivanje:
 Dodirnite polje sa aplikacijama na početnom ekranu i izaberite Telefon.
 Dodirnite Podešavanja\Podešavanja poziva\Internet pozivi\
Nalozi.
 Naloge koje ste dodali su na listi. Dodirnite nalog koji ţelite da se
uredite.
 Uredite izabrana podešavanja. Kada završite, dodirnite SAĈUVAJ.
Za uklanjanje:
 Dodirnite nalog koji ţelite da uklonite.
 Dodirnite
i Uklonite nalog.
Za konfigurisanje telefona za primanje poziva preko interneta
Primanje poziva preko interneta je isključeno kao podrazumevano
podešavanje radi uštede potrošnje energije.
 Dodirnite polje sa aplikacijama na početnom ekranu i izaberite Telefon.
 Dodirnite Podešavanja\Podešavanja poziva\Internet pozivi\
Nalozi.
 Označite/Uklonite oznaku polja za aktivaciju ili deaktivaciju ove funkcije.
92
7
Google Play prodavnica(1)
Google Play prodavnica je onlajn softverska prodavnica, sa koje moţete da
preuzmete i instalirate aplikacije i igre za svoj Android telefon.
Za otvaranje Google Play prodavnice:
 Dodirnite polje aplikacija na početnom ekranu, zatim dodirnite Play
prodavnica.
 Kada prvi put pristupate Google Play prodavnici, ekran sa prikazanim
uslovima korišćenja iskače, dodirnite OK za nastavak.
Dodirnite ikonicu Meni , zatim dodirnite Pomoć za ulazak na stranicu za
pomoć Google Play prodavnice kako biste dobili više informacije o ovoj
funkciji.
7.1 Locirajte stavku koju ţelite da preuzmete i
instalirate
Početna stranica Google Play prodavnice vam pruţa nekoliko načina da
pronađete aplikaciju. Pakuje aplikacije i igre u liste po kategorijama.
Dodirnite ikonicu Meni
preuzimanja.
(1)
i Moje aplikacije da biste videli sva
Zavisi od vaše zemlje i operatera.
93
Dodirnite za pretragu u Play prodavnici.
Klizajte levo ili desno kako biste videli sve
kategorije.
Dodirnite kategoriju na ekranu Google Play prodavnice kako biste
pretraţili njen sadrţaj. Takođe moţete da izaberete podkategoriju, ako je
ima. Unutar svake kategorije moţete da izaberete da vidite stavke
razvrstane prema NAJJEFTINIJIM, NAJNOVIJIM NAJJEFTINIJIM,
MODERNIM.
Dodirnite ikonicu
u gornjem levom uglu ekrana ili dodirnite taster
Nazadza povratak na prethodni ekran.
94
7.2 Preuzmite i instalirajte
Za preuzimanje i instaliranje:
 Pregledajte da biste pronašli stavku koju ţelite da preuzmete i izaberite
za ulazak na ekran sa detaljima gde moţete da pročitate ukupnu ocenu ili
komentare, vidite podatke proizvođača, itd.
 Dodirnite Instaliraj za pregled funkcija i podataka kojima aplikacija
moţe da pristupi ako je instalirate na telefon.
 Dodirnite Prihvati i preuzmi.
 Tok preuzimanja biće prikazan na ekranu sa detaljima, dodirnite za
zaustavljanje preuzimanje stavke. Takođe moţete da pristupite ekranu
preko table sa obaveštenjima.
 Nakon što se preuzimanje i instalacija završe, pojaviće se ikonica sa
obaveštenjem
na statusnoj traci.
Posebno budite paţljivi sa aplikacijama koje imaju pristup
mnogim funkcijama ili većoj količini vaših podataka. Jednom kada
ste prihvatili, odgovorni ste za posledice korišćenja ove stavke na
telefonu.
Za otvaranje aplikacije koju ste preuzeli:
 Na ekranu Google Play prodavnice, dodirnite ikonicu Meni
aplikacije.
 Dodirnite instaliranu aplikaciju u listi, zatim dodirnite Otvori.
i Moje
Za kupovinu aplikacije(1)
Na Google Play prodavnici neke aplikacije su označene kao besplatne,
(1)
Google Paid aplikacije moţda ne mogu da budu dostupne za korisnike nekih
zemalja.
95
dok je neke potrebno platiti pre preuzimanja i instaliranja.
 Dodirnite aplikaciju koju ţelite da kupite.
 Dodirnite cenu u gornjem desnom uglu ekrana za pregled funkcija i
podataka kojima aplikacija moţe da pristupi ako je instalirate na telefon.
 Dodirnite Nastavi za potvrdu.
 Kada prvi put kupujete, od vas se traţi da se prijavite na usluge za
naplaćivanje preko Google-a.
 Ako vaš nalog na ima više kreditnih računa, izaberite jedan za nastavak.
 Izaberite link Uslovi korišćenja i pročitajte dokument. Kada završite,
dodirnite taster Nazad.
 Označite polje, ako se slaţete sa uslovima korišćenja.
 Dodirnite Kupi sada na dnu ekrana. Kada završite, Android preuzima
aplikaciju.
Za slanje zahteva za povraćaj
Ako niste zadovoljni aplikacijom, moţete da traţite povraćaj u roku od 15
minuta od kupovine. Novac neće biti naplaćen sa vaše kreditne kartice i
aplikacija će biti uklonjena. Ako se predomislite, moţete ponovo da
instalirate aplikaciju, ali ovog puta nećete moći da traţite povraćaj novca.
 Dodirnite ikonicu Meni
i Moje aplikacije na ekranu Google Play
prodavnice.
 Dodirnite aplikaciju koju ţelite da deinstalirate i izvršite povraćaj.
 Dodirnite Povraćaj za deinstalaciju aplikacije i povraćaj. Ako na tasteru
piše Deinstaliraj, vaš probni period je istekao.
 U obrascu istraţivanja, izaberite odgovor koji najviše odgovara vašem
razlogu i dodirnite OK.
7.3 Upravljajte svojim preuzimanjima
Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, ponuđene su vam sledeće opcije
koje moţete da izaberete.
96
Prikaţite
Na ekranu Google Play prodavnice, dodirnite ikonicu Meni
aplikacije.
i Moje
Deinstalirajte
Na ekranu Google Play prodavnice, dodirnite ikonicu Meni
i Moje
aplikacije. Dodirnite aplikaciju koju ţelite da deinstalirate da biste
pristupili ekranu sa podacima, dodirnite Deinstaliraj, na kraju dodirnite
OK za potvrdu.
Povraćaj
Na ekranu Google Play prodavnice, dodirnite ikonicu Meni
i Moje
aplikacije. Dodirnite aplikaciju koju ţelite da deinstalirate radi povraćaja
novca, dodirnite Povraćaj i na kraju dodirnite OK za potvrdu.
Aţuriranje obaveštenja
Na ekranu Google Play prodavnice, dodirnite ikonicu Meni
aplikacije. Dodirnite ikonicu Meni
aktivaciju aţuriranja obaveštenja.
i Moje
i Podešavanja\Obaveštenja za
Automatsko aţuriranje
Za automatsko aţuriranje svih instaliranih aplikacija, dodirnite ikonicu Meni
i Moje aplikacije na ekranu Google Play prodavnice. Dodirnite ikonicu
Meni
i Podešavanja\Automatsko aţuriranje aplikacija za
aktivaciju ove funkcije.
Za automatsko aţuriranje jedne određene aplikacije, označite polje
Dozvolite automatsko aţuriranje na ekranu sa detaljima.
97
Ocenite i potvrdite
Otvorite ekran sa podacima aplikacije, dodirnite zvezdice
ispod OCENI I POTVRDI kako biste ocenili i
unesite komentar, dodirnite OK za potvrdu.
Zastavica
Moţete da prijavite neprikladnu aplikaciju Google Play prodavnici tako što
ćete je obeleţiti zastavicom. Otvorite ekran aplikacije sa podacima, izlistajte
na dno stranice i dodirnite Zastavicu za neprikladno i unesite razlog i
na kraju dodirnite Potvrdi.
98
8
Multimedijalne aplikacije ·
·
·
8.1 Kamera ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Vaš telefon je opremljen kamerom za fotografisanje i snimanje
video-zapisa.
Pre korišćenja kamere, molimo proverite da li ste uklonili zaštitni omotač
objektiva kako biste sprečili da to utiče na kvalitet slike.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim dodirnite Kamera.








 Dodirnite za podešavanje fokusa.
 Dodirnite za prikazivanje podešavanja.
 Prevucite nagore i nadole kako biste prebacili između reţima videa i
kamere.
 Prevucite ulevo i udesno za uvećanje/umanjenje.
99
 Dodirnite za prelazak sa prednje na zadnju kameru.
 Dodirnite za fotografisanje ili snimanje videa.
Dodirnite i zadrţite da biste aktivirali uzastopno snimanje..
 Dodirnite za pregled snimljenih slika ili video-zapisa.
 Dodirnite za isključivanje/uključivanje reţima blica.
Za fotografisanje
Ekran se ponaša kao objektiv. Prvo pozicionirajte objekat ili pejzaţ u
objektivu, ako je potrebno dodirnite ekran radi fokusiranja, dodirnite
okidač
da biste napravili fotografiju koja će se automatski sačuvati.
Za snimanje video-zapisa
Prebacite reţim fotoaparata na reţim videa. Prvo pozicionirajte objekat ili
pejzaţ u objektivu i dodirnite
okidač
sačuvan.
okidač
za početak snimanja. Dodirnite
za zaustavljanje snimanja. Video-zapis će biti automatski
Dalje aktivnosti kada pregledate slike/video-zapise koje ste
snimili.
 Dodirnite ikonicu Gmail, Bluetooth, Poruke, itd. za deljenje slike ili videa
koje ste zabeleţili.
 Dodirnite
ikonicu u gornjem levom uglu za pristup Galeriji.
 Dodirnite taster Nazad za povratak na Fotoaparatili Kameru.
8.1.1 Podešavanja reţima kadriranja
Pre fotografisanja/snimanja video-zapisa, dodirnite
broj podešavanja reţima kadriranja.
100
da biste podesili
Podešavanja kamere
 Reţim scene
 Ekspozicija
 Balans bele boje
 Reţim slikanja
 Tabela
 Još
Dodirnite za podešavanje scene: Automatska,
Noćni, Zalazak, Zabava,itd.
Dodirnite za podešavanje vrednosti
ekspozicije.
Dodirnite za podešavanje nijanse boje: Auto,
Usijano, Dnevna svetlost, Oblačno, itd.
Dodirnite za podešavanje reţima slikanja:
Normalno, HDR, Automatsko otkrivanje scene,
Slikanje osmeha, itd.
Dodirnite za isključivanje/uključivanje reţima
blica
Dodirnite za podešavanje lokacije čuvanja,
zvuka okidača, veličine slike, ISO, itd.
Podešavanja video-kamere:
 Reţim scene
 Ekspozicija
 Balans bele boje
 Vreme intervala
trajanja
 Još
Dodirnite za podešavanje scene: Automatsko,
Noćno.
Dodirnite za podešavanje vrednosti
ekspozicije.
Dodirnite za podešavanje nijanse boje: Auto,
Usijano, Dnevna svetlost, Fluorescentno ili
Oblačno.
Dodirnite za podešavanje vremena intervala
trajanja.
Dodirnite za podešavanje lokacije čuvanja,
zvuka okidača, mikrofona, trajanja,kvaliteta
videa , itd.
101
8.2 Galerija ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Galerija se ponaša kao medija-plejer tako da moţete da pregledate slike i
video-zapise. Dodatno, imate mogućnost izbora niza drugih operacija za
slike i video-zapise.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim dodirnite Galerija.
Dodirnite za izbor
Dodirnite za
kategorija:
otvaranje kamere.
Albumi, Lokacije,
Vreme, Kontakti i
Oznake.
Dodirnite album
kao biste ih
razdvojili na
delove.
Klizajte levo ili
desno za pregled
albuma.
Za pregled slika/video-zapisa
Slike i video-zapisi su prikazani u albumu Galerija.
102
Dodirnite za
povratak na glavni
ekran galerije.
Dodirnite za
reprodukovanje
slajdova.
Klizajte levo ili desno
kako biste videli još
slika.
 Dodirnite album i sve slike ili video-zapis će se pojaviti preko celog
ekrana.
 Dodirnite sliku/video-zapis direktno za pregled ili gledanje.
 Klizajte levo / desno za pregled prethodne ili sledeće slike / video-zapisa.
Rad sa slikama
Moţete da radite sa slikama rotirajući ih ili ih seći, deleći ih sa prijateljima,
postavljajući ih kao sliku kontakta ili pozadine, itd.
Locirajte sliku na kojoj ţelite da radite, dodirnite ekran sa slikom u punoj
veličini. Klizajte po traci za slike levo i desno kako biste izabrali jednu,
dodirnite ikonicu
za deljenje slike, dodirnite ikonicu
prikazuje u reţimu pejzaţa) i Izbrisati za brisanje slike.
(samo se
Dodirnite ikonicu meni
na ekranu sa slikom u punoj veličini, još
mogućnosti koje moţete da birate će vam se otvoriti.
Dodirnite sliku i zatim Uredi.
103








 Dodirnite za podešavanje balansa bele boje: Ispunjena svetlost,
Naglašeno, Senke, Automatsko podešavanje.
 Dodirnite za podešavanje efekata: unakrsni proces, posterizacija, lomo
itd.
 Dodirnite za podešavanje boje: toplina, saturacija, B&W. sepija itd.
 Dodirnite da biste videli još opcija uređivanja: sečenje, crvene oči,
rotacija, zamena itd.
 Dodirnite za poništavanje poslednje operacije uređivanja.
 Dodirnite za izlazak iz reţima uređivanja.
 Dodirnite za čuvanje slike kada je uređivanje obavljeno.
 Dodirnite da vratite poslednju operaciju.
Nakon aktiviranja reţima sečenja, pojavljuje se kvadrat za sečenje
u sredini slike. Izaberite deo koji sečete, dodirnite SAĈUVAJ za
čuvanje, dodirnite taster Nazad za izlazak bez čuvanja.
Grupne operacije
Galerija omogućava višestruki izbor funkcija, tako da moţete da radite sa
grupom slika/video-zapisa.
Otvorite prozor glavne Galerije ili albuma, dodirnite ikonicu meni
i
Izaberi album ili Izaberi stavku za aktivaciju operativnog reţima grupe
(takođe moţete da dodirnete i zadrţite jedan album / sliku), zatim
dodirnite albume / slike na kojima ţelite da radite. Dodirnite
ikonicu za
sprovođenje naredne aktivnosti kao što je Uredi, Štampaj, Iseci, itd...
Dodirnite
za deljenje izabranih. Dodirnite
104
za brisanje izabranih.
8.3 YouTube ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
YouTube je onlajn usluga za deljenje video-zapisa gde korisnik moţe da
preuzme, deli i pregleda video-zapise. Podraţava funkciju striminga koja
vam omogućava da započnete gledanje video-zapisa čim počne preuzimanje
sa interneta.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite YouTube.
Pošto je ovo onlajn usluga, vaš telefon mora da ima vezu sa
mreţom za pristup YouTube-u.
Svi video-zapisi na YouTube-u su grupisani u nekoliko kategorija, kao što su
„Najpopularniji“, „Najviše komentarisani“, „Najprivlačniji video-zapisi“ itd.
Dodirom ikonice Meni
sa ekrana YouTube-a, moţete da podesite Opšta
podešavanja i Podešavanja pretrage na YouTube-u. Za detalje o ovim
podešavanjima, molimo vas, posetite YouTube internet stranicu:
www.YouTube.com
8.3.1 Gledajte video-zapise
Dodirnite video-zapis za reprodukovanje. Na ekranu sa reprodukcijom,
moţete da vidite podatke i komentare na video-zapis i takođe da pretraţite
linkove sličnih video-zapisa. Takođe, na ovom ekranu moţete da ocenite,
podelite, označite kao omiljene, kreirate nove plejliste itd.
Za izlazak sa ekrana sa snimkom u toku dodirnite taster Nazad i vratićete
se na video-listu.
8.4 Muzika ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Korišćenjem ovog menija, moţete da pustite muziku sačuvanu na microSD
105
kartici u telefonu. Muzičke datoteke mogu da se preuzmu sa kompjutera na
microSD karticu preko USB kabla.
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim dodirnite Muzika.
Naći ćete četiri kategorije u kojima su sve pesme klasifikovane: Izvođaĉ,
Albumi, Pesme i Lista pesama. Klizajte levo ili desno kako biste
pregledali sve. Dodirnite ikonicu Meni
i Izmešaj sve kako biste
izmešali sve pesme.
Moţete da protresete telefon i da prebacite na sledeću pesmu onda kada je
telefon zaključan podešavanjem opcija Podešavanja\Ponašanje\Protresi
za promenu muzike i onda označite Protresi za promenu muzike.
8.4.1 Reprodukovanje muzike
Dodirnite pesmu ili dodirnite Reprodukuj u padajućem meniju kako biste
pustili pesmu.







 Dodirnite za reprodukciju trenutne liste u reţimu izmešanog - shuffle (pesme se
reprodukuju slučajnim redosledom).
 Dodirnite kako biste izabrali reţim ponavljanja: Ponavljanje svih pesama,
Ponavljanje trenutne pesme ili Ponavljanje je isključeno.
 Dodirnite za preskakanje na prethodnu pesmu u albumu, listi pesama ili izmešano.
 Dodirnite za preskakanje na sledeću pesmu u albumu, listi pesama ili izmešano.
106
 Dodirnite za pauzu/nastavak reprodukcije.
 Dodirnite za prikazivanje stihova.
 Dodirnite za pokazivanje prikazane pesme.
8.4.2 Rad sa listama pesama
Liste pesama vam omogućavaju da jednostavno organizujete sve pesme
sačuvane u memoriji. Moţete da kreirate novu listu pesama, dodate pesmu
na listu i da izbrišete ili preimenujete listu pesama.
Za kreiranje liste pesama
Dodirnite Nedavno dodate na ekranu liste pesama, dodirnite
i onda
Saĉuvajte kao listu pesama, unesite ime i konačno dodirnite Saĉuvaj.
Za brisanje liste pesama
Dodirnite i zadrţite listu pesama za prikaz menija, zatim dodirnite Izbriši.
Za preimenovanje liste pesama
Dodirnite i zadrţite listu pesama za prikaz menija, zatim dodirnite
Preimenuj. Kada završite dodirnite Saĉuvajza potvrdu.
8.5 Video plejer ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim dodirnite Video plejer.
Video plejerje mali ugrađeni video plejer koji sadrţi sve vaše
video-zapise.
Dodirnite stavku na listi da je reprodukujete. Dok se reprodukuje, koristite
funkcionalne ikonice za pauzu, napred i nazad prema potrebama, dodirnite
tačku na vremenskoj liniji da preskočite na drugi deo i pustite odatle.
107
9
Google mape ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
9.1 Preumite opciju Moja lokacija
9.1.1 Izaberite izvor podataka za izbor opcije Moja
lokacija
Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
za pristup
Podešavanjima, dodirnite Usluge lokacije
Označite polje Usluga Google lokacije za podešavanje Wi-Fi i/ili
mobilne mreţe kao izvora podataka Moje lokacije.
Ili označite polje GPS satelita za podešavanje GPS-a kao izvora podataka
Moje lokacije.
9.1.2 Otvorite Google mape i vidite Moju lokaciju
Dodirnite polje aplikacija na početnom ekranu, zatim dodirnite Mape.
Dodirnite ikonicu
na mapi za pregled Moja lokacija.
Zatim će se mapa centrirati na plavoj tački sa plavim krugom okolo. Vaša
tačna pozicija je označena unutar plavog kruga.
108
Za pomeranje, prevucite mapu prstom.
Za uvećanje i umanjivanje mape, stisnite ili raširite prste ili još moţete da
zumirate ako dva puta brzo dotaknete lokaciju na ekranu.
Za brisanje cele istorije poziva, dodirnite ikonicu Meni
i Izbriši mapu.
9.2 Pretraga lokacije
Dok pregledate mapu, dodirnite ikonicu za pretragu
aktivirali funkciju pretrage.
U polju pretrage unesite adresu, grad ili lokalnu poslovnicu.
kako biste
Dodirnite ikonicu
za pretragu i kroz neko vreme rezultat pretrage će
se pojaviti na mapi kao crvena tačka. Moţete da dodirnete jednu za prikaz
oznake.
109
Dodirnite za prikaz više informacija.
Dodirnite za prikaz svih lista rezultata
pretrage.
9.3 Obeleţite lokaciju zvezdicom
Baš kao i obeleţavanje adresa na internetu, moţete bilo koju poziciju da
označite zvezdicom na mapi za kasniju upotrebu.
9.3.1 Kako zvezdicom obeleţiti (ili ukloniti) lokaciju
Dodirnite i zadrţite lokaciju na mapi
Dodirnite pravougaonik adrese da se otvori
Dodirnite sivu zvezdicu na vrhu ekrana da biste označili lokaciju. (Ili
dodirnite zlatnu zvezdicu da biste uklonili oznaku lokacije.)
110
9.3.2 Vidite listu oznaĉenih stavki
Dodirnite Mape u gornjem levom uglu i dodirnite Moja mesta.
Lista označenih stavki i njihove adrese će se otvoriti.
Dodirnite lokaciju u listi da biste je videli.
Dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Osveţi kako biste aţurirali listu.
9.4 Vidite saobraćajni, javni prevoz ili pešaĉke
pravce
9.4.1
Vidite predloţene maršrute za svoj put
Dodirnite ikonicu
na ekranu Mape.
 Dodirnite polje za unos ili za uređivanje polazne tačke na neki od
111
sledećih načina: unosom adrese, uz pomoć Moje lokacije, izborom
polazne tačke na mapi, izborom stavke označene zvezdicom, izborom
adrese svog kontakta ili preko istorije pretrage.
 Uradite isto i za krajnju tačku.
 Da zamenite pravce, dodirnite ikonicu Meni
i dodirnite Zameni
polazište i odredište.
 Zatim izaberite reţim transporta: voţnja autom, javni prevoz ili pešački
pravac.
 Na kraju dodirnite ODREDI PRAVAC.
 Pojaviće se nekoliko predloţenih ruta u listi. Dodirnite rutu za pregled
datih podataka o pravcu.
Za zamenu pravca puta koji ste već napravili, jednostavno otvorite prozor
sa pravcem puta i dodirnite ikonicu Meni
ponovo unosite polaznu i krajnju tačku.
i Zameni. Nema potrebe da
9.4.2 Pregledajte predloţene pravce i izaberite put
prema ţelji ili pogodnosti
Moţete da vidite i svako skretanje na putu u navigaciji, preko satelita ili na
drugi način.
 Dodirnite levu ili desnu strelicu za pregled sledeće ili prethodne deonice
puta.
 Moţete da vidite deo po deo puta, procenjenu udaljenost i
pretpostavljeno vreme dolaska u listi dodirom LISTA PRAVCA,
dodirnite taster Nazad ili PREGLED MAPE za povratak na prethodni
pregled.
Pri izboru najpogodnijeg puta, razdaljina i vreme biće dva najvaţnija faktora
za tvoju procenu. Razdaljina i potrebno vreme su prikazani na vrhu ekrana
sa pravcima.
112
9.4.3 Pretraga lokacije duţ puta
Molimo da za više informacija pogledate odeljak „9.2 Pretraga lokacije”.
9.5 Raspored slojeva
Slojevi vam omogućavaju da vidite lokacije i dodatne informacije naslagane
preko mape. Moţete da dodate više slojeva ili da uklonite određene slojeve
tako da moţete da kontrolišete koje informacije će biti vidljive na mapi u
kom trenutku.
9.5.1 Za pregled višestrukih slojeva
Dodirnite ikonicu
na ekranu Mape. Svi dostupni slojevi su u listama
(kao što je Saobraćaj, Satelit, Geografska širina, itd.), izaberite koji ţelite da
vidite.
9.5.2 Za otvaranje opcije „Pregled ulice“ za lokaciju
 Dodirnite i zadrţite lokaciju za prikaz balončića sa adresom i umanjenu
sliku pregleda ulice.
 Dodirnite balončić i dodirnite Pregled ulice.
9.5.3 Za brisanje mape
Nakon određivanja pravca ili pretrage na mapi, moţete da izbrišete
oznake/slojeve koji su ubeleţeni: dodirnite ikonicu Meni
na ekranu sa
mapama i dodirnite Izbriši mapu ili moţete da dodirnete Izbriši mapu
na ekranu sa slojevima.
113
9.6 Napravite presek geografskih širina da biste
videli lokacije svojih prijatelja i podelili svoju sa
njima
Sa funkcijom Geografska širina (Google Latitude) moţete da:
 vidite lokaciju svojih prijatelja na mapi ili u listi.
 brzo kontaktirate prijatelje tekstualnom porukom, trenutnom porukom
ili telefonskim pozivom.
 moţete da podelite, postavite, sakrijete svoju lokaciju ili se odjavite sa
Geografske širine.
 kontrolišete ko moţe da vidi vašu lokaciju i koji deo podataka.
9.6.1 Za spajanje geografskih širina
Dodirnite Mape u gornjem levom uglu i izaberite Širina.
Za otvaranje Širine, dodirnite ikonicu
na ekranu sa Mapama, zatim
izaberite Širina.
9.6.2 Kako pozvati prijatelje da podele svoju lokaciju
 Dodirnite ikonicu
u pregledu liste.
 Dodirnite Izaberi iz Kontakata ili Dodaj preko adrese e-pošte.
 Nakon što označite izabrane kontakte dodirnite Dodaj prijatelje na
dnu ekrana.
Kada završite, pozivnica će biti poslata svim prijateljima koje ste pozvali.
Kao odgovor na pozivnicu, moţete da izaberete jedan od sledećih:
 Prihvatite i
Vi i vaš prijatelj moţete međusobno da
uzvratite
razmenjujete lokacije.
 Prihvati, ali sakrij
Vi moţete da vidite lokaciju svog prijatelja, ali on
moju lokaciju
ne moţe da vidi vašu.
 Ne prihvatajte
Ni jedna lokacija neće biti podeljena između vas
i vašeg prijatelja.
114
9.6.3 Za pregled lokacije vaših prijatelja
Moţete da vidite lokacije svojih prijatelja na mapi ili u listi.
 PREGLED MAPE
Kada su otvorene Google mape, lokacija vašeg
prijatelja biće prikazana zajedno sa njihovom
slikom na identifikaciji.
 LISTA
Vaši prijatelji su prikazani na listi.
PRIJATELJA
9.6.4 Za povezivanje sa prijateljima
Izaberite kontakt, moţete
privatnosti.
 Mapa
 Pravci
 Pozovite na
prijavljivanje
 Upravljanje
deljenjem
 Uklonite ovog
prijatelja
da komunicirate sa prijateljem i podesite opciju
Locirajte poziciju svog prijatelja na mapi.
Odredite pravac do prijateljeve lokacije.
Pošaljite prijateljima obaveštenje i pitajte ih da
se prijave.
Dodirnite za podešavanje opcija deljenja:
Podelite najbolju dostupnu lokaciju; Podelite
samo lokaciju grada; Sakrij od ovog prijatelja
Uklonite ovog prijatelja sa svoje liste i
prekinite deljenje informacija sa njim ili njom.
9.6.5 Za kontrolu onoga što delite
Moţete da kontrolišete informacije koje ţelite da podelite sa prijateljima.
Dodirnite ikonicu
na ekranu sa mapama, zatim izaberite Geografska
širina, dodirnite svoje ime i onda dodirnite Podešavanja lokacije.
Dostupan je izbor sledećih opcija:
 Izveštaj o lokaciji
Dodirnite da biste otkrili / podesili lokaciju ili
zaustavili učitavanje svoje lokacije.
115
 Aktivirajte istoriju
lociranja
 Upravljajte svojim
prijateljima
Označite kako biste sakrili svoju istoriju
lokacije.
Dodajte ili uklonite prijatelje koji mogu da
vide vašu lokaciju.
116
10 Ostalo ·····························
10.1 Upravljanje datotekama ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Upravljanje datotekama.
Upravljanje datotekama radi sa internom memorijom.
Upravljanje datotekama prikazuje sve podatke interne memorije , kao
što su aplikacije, datoteke medija, video-zapisi, slike ili audio-zapisi koje ste
zabeleţili, ostale podatke prenete preko Bluetooth-a, USB kabla itd.
Kada preuzmete aplikaciju sa računara u internu memoriju, moţete da
locirate aplikaciju Upravljanje datotekama, zatim je dodirnete da biste je
instalirali na telefonu.
Upravljanje datotekama vam omogućava da veoma efikasno izvedete
sledeće jednostavne radnje: kreiranje (pod)datoteke, otvaranje
fascikle/datoteke, pregled, preimenovanje, premeštanje, kopiranje, brisanje,
reprodukovanje, deljenje, itd.
10.2 Beleške ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Beleške.
Koristite Beleške da zabeleţite nadahnuće, ideje, odlomke, stvari koje
ţelite da zabeleţite u narednom periodu.
Postojeće beleške mogu da se podele preko Mesindţera ili E-poštom..
117
10.3 Diktafon ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Diktafon.
Diktafon vam omogućava da snimite glas/zvuk na sekundu/sat.
10.4 Radio ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Moţete da koristite ovu aplikaciju kao tradicionalni radio, sa sačuvanim
stanicama ili sa paralelnim vizuelnim informacijama u vezi sa radio
programom na ekranu (ako stanice nude tu opciju).
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Radio.
Za upotrebu ovog, slušalice moraju biti priključene, jer one
funkcionišu kao antena koja je povezana sa telefonom.
 Dodirnite da umanjite 0,1MHz







Dodirnite i zadrţite i da pretraţite i da odete do
najbliţe niţe frekvencije kanala.
 Dodirnite da biste povećali 0,1MHz
Dodirnite i zadrţite i da pretraţite i odete do
najbliţe više frekvencije kanala
 Dodirnite za prelazak na prethodni sačuvan
kanal
 Dodirnite za prelazak na sledeći sačuvan kanal
 Dodirnite za reprodukciju/stopiranje
 Dodirnite za dodavanje trenutne stanice u
omiljene.
 Dodirnite za otvaranje i pregled sačuvane liste
kanala
118
Dostupne opcije:
 Saĉuvajte stanicu
 Audio reţim
 Izađite
 Unesite
frekvenciju
 Izbrišite
 Snimite FM
 Pretraga
Ĉuva stanicu, koja je trenutno aktivna, u „Listi
kanala“.
Slušajte radio preko zvučnika ili slušalica.
Isključite radio.
Unesite frekvenciju ručno.
Izbrišite stanicu
Snimite video glas trenutne stanice.
Automatski pretraţite sve dostupne stanice.
10.5 Baterijska lampa ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Baterijska lampa.
Baterijska lampa je aplikacija koja omogućava da uključite svetlo kada
vam je potrebno i moţete da izaberete da uključite / isključite ili podesite
osvetljenje ako je potrebno.
10.6 Podesite ĉarobnjaka ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Podesite ĉarobnjaka.
Podesite ĉarobnjaka je opcija koja pomaţe da se podesi vaš telefon na
više načina: jezik, reţim unosa, mobilna veza podataka, datum i vreme,
aţuriranje sistema, itd. Ovo će se svakako obaviti prvi put kada uključite
telefon.
119
10.7 Alcatel pomoć ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Za pristup ovoj funkciji, dodirnite polje sa aplikacijama na početnom
ekranu, zatim izaberite Alcatel pomoć.
Alcatel pomoć vam pomaţe kada imate pitanje ili vam je potrebna
pomoć za korišćenje telefona.
10.8 Ostale aplikacije(1) ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Prethodno pomenute aplikacije u ovom odeljku su već instalirane u vašem
telefonu. Da biste pročitali kratko uputstvo o već instaliranim aplikacijama
Treće strane, molimo vas da pogledate brošuru koju ste dobili uz telefon.
Takođe moţete da preuzmete još aplikacija Treće strane preko Google Play
prodavnice na svom telefonu.
(1)
Dostupnost aplikacija zavisi od zemlje i operatera.
120
11 Podešavanja ················
Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima i dodirnite
Podešavanjima.
za pristup
11.1 Beţiĉne veze i mreţe
11.1.1 Wi-Fi
Koristeći Wi-Fi sada moţete da surfujete internetom bez korišćenja SIM
kartice kada god ste u dometu beţične mreţe. Jedina stvar koju morate da
uradite je da unesete podešavanja ekrana Wi-Fi i da konfigurišete
pristupnu tačku za povezivanje telefona na beţičnu mreţu.
Za više informacija o korišćenju Wi-Fi, molimo vas da pogledate odeljak
„6.1.2 Wi-Fi”.
11.1.2 Bluetooth
Bluetooth omogućava telefonu da razmenjuje podatke (video-zapise, slike,
muziku itd.) na kraćoj razdaljini sa drugim Bluetooth uređajem (telefon,
kompjuter, štampač, slušalice, oprema za auto itd.).
Za više informacija o Bluetooth-u, molimo vas da pogledate odeljak „6.3
Povezivanje sa Bluetooth uređajima”.
11.1.3 Upotreba podataka
Za aktiviranje / deaktiviranje mobilnih podataka dodirnite za prebacivanje
.
Označite polje Podesi ograniĉenja mobilnih podataka, zatim moţete
da prevučete liniju ograničenja i liniju upozorenja prema sopstvenim
ograničenjima. Vaša veza mobilnih podataka će se deaktivirati kada je
121
određeno ograničenje dostignuto. Takođe moţete da izaberete ciklus
upotrebe da biste videli statistiku i povezane aplikacije korišćenih podataka
svog telefona.
Dodirnite ikonicu Meni
i moţete da vidite više podešavanja u vezi sa
upotrebom vaših podataka.
Upotrebu podataka meri telefon i vaš nosilac moţe da meri
drugačije. Molimo, razmislite o korišćenju preporučenog
ograničenja.
11.1.4 Reţim letenja avionom
Označite polje Reţim letenja avionom kako biste istovremeno
deaktivirali sve beţične veze kao i Wi-Fi, Bluetooth i ostalo.
11.1.5 VPN podešavanja
Virtuelna mobilna privatna mreţa (mobilna VPN ili mVPN) omogućava
mobilnim uređajima pristup izvorima mreţe i softverskim aplikacijama na
domaćoj mreţi, kada se poveţu preko drugih beţičnih ili ţičanih mreţa.
Mobilni VPN se koriste u okruţenju gde je radnicima potrebno da drţe
radnu aplikaciju sve vreme otvorenu tokom radnog dana, pošto se korisnik
povezuje preko različitih beţičnih mreţa, nailazi na praznine u pokrivenosti
mreţom ili uključuje i isključuje svoj uređaj kako bi sačuvao bateriju.
Konvencionalni VPN ne moţe da podnese takvu situaciju zato što je mreţni
tunel ometen i utiče da se aplikacija isključuje, vreme ističe, dolazi do
greške, pa čak i do kvara kompjuterskog uređaja.
Za više informacija o VPN, molimo, pogledajte odeljak „6.6 Povezivanje
sa virtuelnim privatnim mreţama”.
11.1.6 Tetering i prenosiva beţiĉna mreţa
Ova funkcija vam omogućava da podelite vezu mobilnih podataka telefona
preko USB-a kao prenosivog Wi-Fi pristupnog punkta (Molimo, pogledajte
122
odeljak 6.5 Deljenje veze prenosa podataka na telefonu).
11.1.7 Mobilne mreţe
Podaci aktivirani
Roming podataka
Prikaţi podsetnik
rominga
Reţim mreţe
Moţete da označite polje za aktivaciju pristupa
podacima preko mobilne mreţe.
Moţete da izaberete reţim rominga podataka
Moţete da izaberete način prikazivanja podsetnika
rominga.
Moţete da izaberete ţeljenu mreţu.
 Imena pristupnih punktova
U ovom meniju moţete da izaberete ţeljenu mreţu.
 Operateri mreţe
Dodirnite za izbor operatera mreţe.
Reţim prioriteta
Moţete da označite polje kako biste aktivirali
mobilnih podataka
prenos mobilnih podataka u punoj brzini.
11.2 Uređaj
11.2.1 Pokreti
Označite polje za aktiviranje sledećih pokreta: Okreni za utišavanje,
Okreni za aktiviranje, Protresi za promenu muzike.
11.2.2 Audio-profili
Koristite Podešavanja audio-profila za konfiguraciju melodije zvona za
različite događaje i okruţenja.
123
Opšte
Za promenu zvuka unutar profila, dodirnite Opšte za pregled sledećih
funkcija prelistavanjem gore/dole. Kada završite, označite polje sa desne
strane naziva profila za aktivaciju funkcije.
 Vibriranje telefona Označite polje za aktiviranje vibracije tokom
dolaznih poziva.
 Jaĉina
Dodirnite za podešavanje jačine zvuka dolaznih
poziva, alarma i obaveštenja.
 Melodija govornog
Dodirnite za podešavanje podrazumevane
poziva
melodije dolaznog poziva.
 Melodija
Dodirnite za podešavanje podrazumevane
video-poziva
melodije video-poziva.
 Podrazumevana
Dodirnite za postavljanje podrazumevane
obaveštenja
melodije obaveštenja.
 Tonovi tastature
Označite polje za aktivaciju tonova prilikom
prilikom biranja
biranja brojeva.
 Izbor tonova
Označite polje za aktivaciju zvuka prilikom
biranja na ekranu.
 Zvuk pri
Označite polje za aktivaciju zvukova prilikom
zakljuĉavanju
zaključavanja i otključavanja ekrana.
ekrana
 Povratne
Označite polje za aktivaciju vibracije prilikom
informacije
pritiska soft tastera i na određene UI
interakcije.
Neĉujno
Ovaj profil će utišati sve zvukove osim medija i alarma.
Sastanak
Kada je ova opcija izabrana telefon podrazumevano neće ni zvoniti ni
pištati osim ako alarm nije podešen. Novi događaj će se oglasiti vibracijom.
124
Napolju
Ovaj profil je namenjen za korisnike koji su napolju koji zahtevaju glasnije
tonove zvona.
11.2.3 Ekran
 Osvetljenost
 Automatsko
podešavanje
energije ekrana
 Pozadina
 Orijentacija
 Spavanje
 Veliĉina slova
Dodirnite za podešavanje osvetljenja ekrana.
Označite polje za štednju energije analizom
slike i podešavanjem osvetljenja LCD ekrana.
Dodirnite za postavku pozadine.
Dodirnite za izbor da li se ekran automatski
rotira ili ne.
Dodirnite za podešavanje vremena isključivanja
ekrana.
Dodirnite za podešavanje veličine slova.
11.2.4 Memorija
Koristite ova podešavanja da pratite ukupnu i dostupnu memoriju na
telefonu.
Memorija telefona
Ovaj meni prikazuje količinu interne memorije telefona u različitim bojama.
Slobodan prostor je označen sivom bojom, što pokazuje veličinu
unutrašnje memorije telefona koju koristi operativni sistem, njen sadrţaj,
aplikacije (kao i one koje ste preuzeli) i njene trajne i trenutne podatke.
Ako se pojavi poruka sa upozorenjem da vam je memorija puna,
potrebno je da ispraznite prostor brisanjem nekih nepotrebnih
aplikacija, preuzetih datoteka itd.
125
11.2.5 Baterija
Na ekranu sa baterijom moţete da vidite status upotrebe baterije od
poslednjeg punjenja. Ekran takođe prikazuje status napunjenosti i koliko
dugo je korišćenja od poslednjeg punjenja. Dodirnite kategoriju, zatim
moţete da saznate o specifičnoj potrošnji energije.
 CPU reţim za
Označite polje kako biste ograničili maksimalnu
štednju energije
CPU upotrebu da biste sačuvali trajanje baterije i
smanjili temperaturu uređaja.
 Procenat baterije Označite polje da bi se procenat energije
baterije prikazao u statusnoj traci.
Moţete da podesite upotrebu energije preko ekrana osvetljenja ili ekranu
isteka vremena na prikazanom ekranu.
11.2.6 Aplikacije
Koristite „Podešavanje aplikacija“ da biste videli podatke o aplikaciji
instaliranoj na telefonu, za upravljanje njenim podacima i prekidanjem iste,
kao i da postavite da li ţelite da dozvolite instalaciju aplikacija koje primate
sa interneta i e-poštom.
11.3 Liĉno
11.3.1 Usluge lokacije
Koristite GPS satelite
Označite za korišćenje GPS satelitskog prijemnika na telefonu za
određivanje lokacije sa tačnošću od nekoliko metara („nivo ulice“). Proces
pristupa GPS satelitima i postavljanje precizne lokacije vašeg telefona po
prvi put moţe trajati i do 5 minuta. Morate da stojite na jednom mestu bez
pomeranja sa nezaklonjenim pogledom na nebo . Posle ovog , GPS funkciji
će biti potrebno samo 20-40 sekundi da identifikuje preciznu lokaciju.
126
11.3.2 Bezbednost
Podesi zakljuĉavanje ekrana
 Ništa
 Listajte
 Obrazac
 PIN
 Lozinka
 Otkljuĉavanje
prepoznavanjem
lica
Dodirnite za deaktivaciju bezbednosnog
zaključavanja ekrana.
Dodirnite za aktiviranje reţima otključavanja
klizanjem preko ekrana.
Dodirnite za pravljenje obrasca za otključavanje
ekrana.
Dodirnite za unos numeričkog PIN koda za
otključavanje ekrana.
Dodirnite za unos lozinke za otključavanje
ekrana.
Dodirnite kako biste pogledali u telefon i tako ga
otključali.
Podaci o vlasniku
Dodirnite za unos podataka o vlasniku koje će se prikazati na zaključanom
ekranu.
Kodiranje telefona
Moţete da kodirate naloge, podešavanja, preuzete aplikacije i njihove
podatke, medije i ostale datoteke dodirom Kodiranje telefona.
Postavite zakljuĉavanje SIM kartice
Dodirnite da biste zaključali SIM karticu uz pomoć SIM PIN.
Uĉinite lozinke vidljivim
Označite polje za prikazivanje lozinke dok je unosite.
127
Administratori uređaja
Dodirnite za dodavanje ili uklanjanje administratora uređaja.
Nepoznati izvori
Označite polje za davanje dozvole za instaliranje aplikacija koje primate sa
interneta, e-poštom ili sa druge lokacije van Android Market-a.
Za zaštitu telefona i ličnih podataka, preuzimajte aplikacije samo sa sigurnih
izvora, kao što je Android Market.
Vaţeći akreditivi
Dodirnite za prikaz vaţećih CA sertifikata.
Instaliraj iz memorije
Dodirnite za instalaciju kodiranih sertifikata iz memorije.
Izbrišite memoriju
Dodirnite za uklanjanje svih sertifikata.
11.3.3 Jezik i unos
Koristite podešavanja „Jezika i unosa“ za izbor jezika za tekst na vašem
telefonu i za konfiguraciju tastature na ekranu. Takođe moţete da
konfigurišete podešavanja za unos glasa i brzinu pokazivača.
Jezik
Dodirnite za izbor jezika i regiona koji ţelite.
Liĉni reĉnik
Dodirni za otvaranje liste reči koje si dodao u rečnik. Dodirnite reč kako bi
128
je uredili ili izbrisali. Dodirnite taster za dodavanje (+) kako biste dodali
reč.
Podrazumevano
Dodirnite kako biste izabrali reţim podrazumevanog unosa. Dodirnite
Konfiguriši reţim unosa za prikaz svih reţima unosa. Dodirnite ikonicu
podešavanja
za konfiguraciju određenog reţima unosa.
Android tastatura
Podešavanja Android tastature odgovaraju tastaturi na ekranu koja se nalazi
u vašem telefonu. Opcije ispravke i velikog slova utiču samo na englesku
verziju tastature. Dostupne su sledeće opcije:
 Unesite jezike
Dodirnite za podešavanje jezika unosa.
 Automatsko pisanje velikog slova
Označite ovo polje kako bi tastatura na ekranu automatski pisala prvo
veliko slovo reči napisane posle tačke, prvu reč u polju teksta i svaku reč u
polju za pisanje imena.
 Vibracija prilikom pritiskanja tastera
Označite polje kako bi telefon kratko vibrirao svaki put kada dodirnete
taster na tastaturi na ekranu.
 Zvuk prilikom pritiskanja tastera
Označite polje kako bi se telefon oglasio kraćim zvukom svaki put kada
dodirnete taster na tastaturi na ekranu.
129
 Iskaĉući prozori prilikom pritiska na tastaturu
Označite polje da bi taster koji pritisnete iskočio.
 Automatsko ispravljanje
Dodirnite za uključivanje/isključivanje automatskog ispravljanja ili moţete
da podesite osetljivost ispravljanja.
 Prikaţite predloge ispravljanja
Dodirnite za (ne)prikazivanje predloga ispravke tokom unosa teksta.
 Napredna podešavanja
Dodirnite za pregled još naprednih podešavanja Android tastature, kao što
su Iskaĉući taster kašnjenja odbacivanja, Predloţi ime kontakta
itd.
Glasovna pretraga
 Jezik
Dodirnite za izbor jezika
 Izvoz glasa
Dodirnite za izbor načina izvoza glasa
 Blokiraj uvredljive reĉi
Označite polje za sakrivanje prepoznatljivih uvredljivih glasovnih rezultata.
 „Hotword detection“
Označite polje da izgovorite Google-u da pokrene pretragu glasom
130
 Preuzmite prepoznavanje glasom izvan veze
Dodirnite za aktivaciju unosa glasa van mreţe
TTS podešavanja
 Ţeljeni aparat
Dodirnite da biste izabrali TTS aparat, dodirnite ikonicu podešavanja
prikaz još izbora za svaki aparat.
za
 Brzina govora
Dodirnite za otvaranje dijaloga gde moţete da izaberete kojom brzinom
ţelite da sintetizator govori.
 Poslušajte primer
Dodirnite za reprodukovanje kratkih primera sintetizatora govora preko
svojih trenutnih podešavanja.
Brzina pokazivaĉa
Dodirnite da biste otvorili dijalog gde moţete da menjate brzinu
pokazivača, dodirnite OK za potvrdu.
11.3.4 Rezervna kopija i resetovanje
Napravite rezervnu kopiju svojih podešavanja
Označite polje da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja telefona ili
drugih podataka aplikacija na Google serverima uz pomoć svog Google
naloga. Ako zamenite telefon, podešavanja i podaci koje ste sačuvali,
obnoviće se i na novom telefonu prvi put kada se prijavite na svoj Google
nalog. Ako označite ovu opciju, širok spektar podešavanja i podataka dobija
sigurnosnu kopiju, kao i Wi-Fi lozinke, obeleţivače, listu aplikacija koje ste
instalirali, reči koje ste dodali u rečnik koristeći tastaturu na ekranu i većina
131
podešavanja koja su konfigurisana aplikacijom „Podešavanja“. Ako uklonite
oznaku ove opcije, prestajete da pravite kopiju svojih podešavanja i sve
postojeće kopije se brišu sa Google servera.
Napravite nalog rezervne kopije
Dodirnite za pravljenje rezervne kopije naloga.
Automatsko vraćanje na prethodno
Označite polje za vraćanje svojih sačuvanih podešavanja ili drugih podataka
kada reinstalirate aplikaciju.
DRM resetovanje
Dodirnite za brisanje svih DRM licenci
Vraćanje fabriĉkih podešavanja
Za aktivaciju vraćanja na fabrička podešavanja:
 Dodirnite na tabli sa obaveštenjima kako biste došli do Podešavanja.
 Dodirnite Napravi rezervnu kopiju i resetuj\Vrati fabriĉka
podešavanja
 Dodirnite Resetuj telefon\Izbriši sve
Vraćanje na fabrička podešavanja će izbrisati sve lične podatke iz
unutrašnje memorije telefona, uključujući informacije o Google nalogu,
drugim nalozima, sistemska podešavanja i podešavanja aplikacija i sve
preuzete aplikacije. Resetovanje telefona ne briše aţuriranja sistemskog
softvera, koja ste preuzeli, kao što su muzika ili slike. Ako označite polje
„Sačuvaj sadrţaj u memoriji telefona“ pre dodira Resetuj telefon, sve
datoteke sačuvaneu memoriji vašeg telefona neće biti izbrisane. Ako
resetujete telefon na ovaj način, potrebno je ponovo uneti iste informacije
kao kada prvi put pokrećete android.
Ako ne moţete da uključite telefon, postoji drugi način da vratiš na fabrička
132
podešavanja koristeći hardverske tastere. Istovremeno pritisnite taster za
pojaĉavanje zvuka i taster za ukljuĉivanje sve dok se ekran ne uključi.
11.4 Sistem
11.4.1 Datum i vreme
Koristite podešavanje „ Datum i vreme“ da postavite ţeljeni način
prikazivanja datuma i vremena.
Automatski datum i vreme
Označite polje da biste koristili predviđeno vreme mreţe ili koristite GPS
vreme.
Automatska vremenska zona
Označite polje da biste koristili predviđeno vreme mreţe. Ili uklonite
oznaku za ručno postavljanje svih podešavanja.
Postavite datum
Dodirnite za otvaranje dijaloga gde moţete ručno da unesete podatke
telefona.
Postavite vreme
Dodirnite za otvaranje dijaloga gde moţete ručno da unesete vreme
telefona.
Izaberite vremensku zonu
Dodirnite za otvaranje dijaloga gde moţete ručno da unesete vremensku
zonu telefona.
133
Koristite 24-ĉasovni format
Označite polje za prikaz vremena kroz 24-časovni format sata.
Izaberite format datuma
Dodirnite za otvaranje dijaloga gde moţete da izaberete format prikazanih
datuma.
11.4.2 Dostupnost
Koristite podešavanje „Dostupnosti“ za konfiguraciju bilo kojih dostupnih
proširenja koje ste instalirali u telefonu.
Veliki tekst
Označite polje kako biste uvećali tekst ekrana.
Taster za ukljuĉivanje završava poziv
Označite polje za završetak poziva pritiskom na taster uključivanje/
isključivanje tokom trajanja poziva.
Orijentacija
Označite polje kako biste automatski rotirali ekran.
Govorne lozinke
Označite polje kako biste mogli da izgovorite lozinke tokom unosa.
TTS podešavanja
Dodirnite kako biste izabrali ţeljeni aparat. Ova funkcija vam omogućava da
podesite brzinu govora, moţete da izaberete da reprodukujete kratko
izvođenje govora.
134
Odlaganje opcijom dodirni zadrţi
Dodirnite da biste podesili trajanje odlaganja prilikom dodira i zadrţavanja
tastera. Ova funkcija omogućava da vaš telefon razlikuje dodir od dodira sa
zadrţavanjem, čime mogu da se izbegnu pogrešne operacije.
Instalirajte skripte interneta
Dodirnite za otvaranje dijaloga koji traţi da instalirate skripte sa Google-a
što čini njihov internet sadrţaj pristupačnijim. Dodirnite Dozvoli za
potvrdu.
11.4.3 Razvoj(1)
Ekran opcije Razvoj sadrţi podešavanja koja su korisna za razvoj Android
aplikacija. Za celokupne informacije, koje sadrţe dokumentaciju o Android
aplikacijama i programskom alatu, pogledajte Androidovu programersku
internet stranicu (http://developer.android.com).
11.4.4 Brzo pokretanje
Označite polje za aktivaciju brzog pokretanja.
11.4.5 O telefonu
Ovde se nalaze informacije o puno stvari od pravnih informacija, modela
telefona, firmver verzije, baseband verzije, karnel verzije, build broja do
dole navedenog:
(1)
Za model sa jednom SIM karticom, neke opcije podešavanja u okviru Razvoja
dostupne su u Podešavanjima\O telefonu\Napredna podešavanja.
135
Napredna podešavanja
USB otklanjanje greške
Označite polje za davanje dozvole alatu za otklanjanje greške na
kompjuteru kako bi ostvario komunikaciju sa vašim telefonom preko USB
veze.
Liĉni podaci razvoja uređaja
Ovaj meni prikazuje lične podatke razvoja uređaja.
Budno stanje
Označite polje za zaštitu ekrana od zatamnjivanja i zaključavanja kada je
telefon povezan na punjač ili uređaj USB-a koji ga napaja. Ne koristite ovo
podešavanje sa statičkom slikom na ekranu duţi vremenski period, jer
ekran moţe biti obeleţen tom slikom.
Dozvolite fiktivne lokacije
Označite ovo polje za davanje dozvole programskom alatu kompjutera da
kontroliše gde misli da je telefon lociran, pre nego da koristi sopstveni
unutrašnji alat telefona u ovu svrhu.
Lozinka za pozadinu radne površine
Dodirnite da biste podesili/promenili /uklonili celu lozinku radne površine.
Strogi reţim aktiviran
Označite polje za aktiviranje strogog reţima. Nakon aktiviranja, ekran će
svetleti kada aplikacije obavljaju duţe operacije na glavnom nizu.
136
Lokacija pokazivaĉa
Označite polje da biste prikazali trenutne podatke.
Prikaţite dodirnuta polja
Označite polje za prikaz vizuelne povratne informacije dodirnutih polja.
Prikaţi aţuriranja ekrana
Označite polje da biste osvetlili slična polja ekrana kada se aţurira.
Prikaţite upotrebu CPU
Označite polje da biste prikazali trenutnu upotrebu CPU.
Izazovite ĉitanje GPU
Označite polje za upotrebu 2D hardverske akceleracije u aplikacijama.
Skala animacije prozora
Dodirnite da biste podesili skalu animacije svog prozora.
Skala prenosa animacije
Dodirnite da biste podesili skalu animacije dok se izvodi.
Ne ĉuvajte aktivnosti
Označite polje kako biste uništili sve aktivnosti čim odete.
Ograniĉenja procesa u pozadini
Dodirnite za promenu ograničenja procesa u pozadini.
137
Prikaţite ANR
Označite polje za prikaz dijaloga „Aplikacija ne reaguje“ za aplikacije u
pozadini.
Aţuriranje sistema
Dodirnite za proveru aţuriranja sistema.
Aţuriranja sistema (memorija)
Dodirnite za proveru aţuriranja sistema iz memorije i pristupite nekolicini
podešavanja.
Status
Ovo sadrţi statuse: status baterije, nivo baterije, moj broj telefona, mreţu,
jačinu signala itd.
Pravne informacije
Dodirnite za pregled pravnih podataka
138
12 Iskoristite maksimalno svoj
telefon ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
12.1 ONE TOUCH Menadţer
Sa internet stranice moţete besplatno preuzeti aţuriranu verziju softvera
(www. alcatelonetouch.com) ONE TOUCH Menadţer sadrţi:
•
Kontakte
Omogućava vam da napravite sigurnosnu kopiju podataka o kontaktima i
ne morate da brinete o gubljenju, kvaru ili promeni telefona ili provajdera
usluga.
•
Poruke
Oslobađa vas mukotrpnog pisanja teksta na tastaturi. Sve poruke su lako
dostupne i dobro organizovane.
•
Fotografije
Omogućava vam da jednostavno uvezete sve fotografije sa računara ili
telefona i organizujete ih po različitim albumima.
•
Video-snimke
Omogućava vam da ubacite video-datoteke sa računara za reprodukciju i
sačuvate u fascikli u telefonu.
•
Muziku
139
Omogućava Vam da brzo pretraţite svoje omiljene na kompjuteru,
upravljate bibliotekom, i uţivate u najjednostavnijem digitalnom dţuboksu
na svoj sopstveni mobilni način.
•
Aplikacije
Omogućava vam da uvezete preuzete aplikacije i instalirate ih na telefon
posle sinhronizacije.
•
Datoteke
Omogućava vam da organizujete datoteke u telefonu sa samo nekoliko
klikova i datoteke mogu biti gde vi ţelite.
•
Sinhronizaciju
Omogućava vam da sinhronizujete Kontakte i Kalendar u programu
Outlook/Outlook Express i telefonu.
Podrţani operativni sistemi
Windows XP/Vista/Windows 7.
12.2 Nadogradnja
12.2.1 Nadogradnja
Koristeći ONE TOUCH nadogradnju moţete da aţurirate softver u
telefonu sa računara.
Preuzmite ONE TOUCH nadogradnju sa Internet stranice kompanije
ALCATEL ONE TOUCH http://www.alcatelonetouch. com/ i instalirajte
na računar. Pokrenite alatku i aţurirajte svoj telefon uz pomoć sledećih
instrukcija (pogledajte "Uputstvo za upotrebu" koje dobijate zajedno sa
alatkom).
Vaš softver u telefonu će sada imati poslednju verziju.
140
Sve lične informacije će biti izgubljene posle procesa aţuriranja.
Predlaţemo da napravite sigurnosnu kopiju ličnih podataka
koristeći ONE TOUCH Menadţer pre nadogradnje.
12.2.2 Aţuriranja sistema
Koristeći alat FOTA nadogradnje moţete da aţurirate softver telefona.
Za pristup sistemskim aţuriranjima, molimo vas da otvorite tablu sa
obaveštenjima i dodirnete
, zatim pritisnete O telefonu\Sistemska
aţuriranja. Ili direktno dodirnite Sistemska aţuriranja u listi aplikacija.
Dodirnite Potraţi aţuriranja, i telefon će potraţiti najnoviji softver. Ako
ţelite da aţurirate sistem, molimo vas da dodirnete taster Preuzmi, a kad
je to odrađeno, dodirnite Instaliraj za završetak nadogradnje. Vaš softver
u telefonu će sada imati najnoviju verziju.
Trebalo bi da uključite vezu podataka pre nego što krenete da pretraţujete
aţuriranja. Podešavanja intervala automatske provere i podsetnika na
nadogradnje takođe su dostupna kada restartujete telefon.
Ako ste izabrali automatsku proveru, kada sistem otkrije novu verziju,
ikonica
će se pojaviti na statusnoj traci. Dodirnite obaveštenja za
direktan pristup Sistemskom aţuriranju.
Tokom FOTA preuzimanja ili aţuriranja, za izbegavanje grešaka u
lociranju ispravnog paketa aţuriranja, nemojte menjati
podrazumevanu lokaciju memorije.
141
13 Garancija telefona ············
Vaš telefon ima garanciju u slučaju kvara koji bi mogao da se desi u
uslovima normalne upotrebe telefona u periodu od dvanaest (12) meseci(1)
od dana kupovine kao što je istaknuto na originalnom računu.
Baterija(2)[5] i dodatna oprema prodata uz telefon takođe su pod garancijom
u slučaju bilo kakvog kvara koji bi mogao da se desi u toku prvih šest (6)
meseci(1) dana kupovine kao što je istaknuto na originalnom računu.
U slučaju kvara koji vam onemogućuje normalnu upotrebu, morate odmah
da obavestite prodavca i donesete telefon sa originalnim računom.
Ukoliko je kvar potvrđen, vaš telefon ili dodatni deo će biti adekvatno
zamenjen ili popravljen. Popravljeni telefon ili dodatna oprema su pod
garancijom od jednog (1) meseca za isti kvar. Popravka ili zamena moţe da
bude izvedena sa popravljenim delovima koji obezbeđuju jednaki nivo
funkcionalnosti.
Garancija pokriva troškove delova i rada, ali isključuje druge troškove.
Ova garancija se neće odnositi na kvarove vašeg telefona i/ili njegove
dodatne opreme u slučaju (bez ograničenja):
1) Nepravilnog korišćenja ili instalacije koje nisu u skladu sa uputstvom ili
sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji vaţe na geografskom
području u kojem se telefon koristi,
2) Povezivanja sa bilo kojom opremom koju TCT Mobile Limited ne
preporučuje ili podrţava,
(1)
(2)
Period garancije moţe biti različit u zavisnosti od zemlje.
Trajanje punjive baterije mobilnog telefona u vezi sa vremenom pričanja i mirovanja,
i ukupnom vremenu rada, zavisiće od načina upotrebe i konfiguracije mreţe.
Baterije se smatraju potrošnim materijalom, specifikacije navode da bi trebalo da
dobiju optimalne performanse za telefon tokom privih šest meseci nakon kupovine
i za 200 punjenja.
142
3) Modifikacije ili popravke koje su obavili pojedinci koji nisu autorizovani
od strane TCT Mobile Limited ili njenih filijala i saradnika,
4) Nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili hrane,
hemijskih produkata, preuzimanja podataka, pada, visoke voltaţe,
rđanja, oksidacije...
Telefon neće biti popravljen u slučaju da su serijski brojevi ili obeleţja
(IMEI) uklonjeni ili izmenjeni.
Ne postoji hitna garancija, bilo pisana, usmena ili podrazumevana, sem ove
štampane ograničene garancije ili obavezne garancije koja vam je zakonski
obezbeđena.
Ni u kakvom slučaju TCT Mobile Limited ili neko od njegovih partnera
neće biti odgovoran za slučajnu ili namernu štetu bilo koje prirode, kao i,
ali bez ograničenja, komercijalne ili finansijske gubitke ili štetu, gubitak
podataka ili slika u svakom smislu, jer ove štete se ne mogu biti pravno
priznate.
Neke zemlje/drţave ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili
namerne štete, ili ograničenje trajanja standardne garancije, tako da se
prethodna ograničenja ili izuzeća ne moraju odnositi na vas.
143
14 Dodatna oprema ··············
Poslednja generacija ALCATEL ONE TOUCH mobilnih telefona nudi
ugrađen ''hendsfri'' sistem, koji vam omogućava da koristite telefon iz
daleka, na primer ako je telefon na stolu. Za one koji svoje razgovore ţele
da obave poverljivije, deo opreme za uho je takođe dostupan poznat kao
slušalica.
1. Punjač
2. USB kabl
3. Stereo slušalice
Koristite samo ALCATEL ONE TOUCH punjače i dodatnu
opremu za telefon iz pakovanja.
144
15 Rešavanje problema ··········
Pre kontaktiranja servisa u vezi sa nekim problemima, pogledajte sledeća
uputstva:
 Za optimalan rad, preporučuje se da u potpunosti napunite (
)
bateriju.
 Izbegavajte čuvanje velike količine podataka u telefonu, jer se to moţe
odraziti na njegov rad.
 Koristite Vraćanje na fabriĉka podešavanja i alat za nadogradnju za
formatiranje telefona ili nadogradnju softvera (za vraćanje fabričkih
podešavanja, zadrţite istovremeno taster za Ukljuĉivanje i taster za
pojaĉavanje istovremeno). SVI korisnički podaci: kontakti, slike,
poruke i datoteke, preuzete aplikacije će biti trajno izgubljeni. Veoma se
preporučuje da napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i profila na
telefonu preko Android Marketa pre nego što izvršite formatiranje i
nadogradnju.
i proverite sledeće:
Moj telefon je blokirao i neće da se ukljuĉi
 Proverite nivo napunjenosti baterije i punite je bar 20 minuta.
 Ako i dalje ne funkcioniše, molimo vas da resetujete telefon uz pomoć
tastera za ukljuĉivanje i tastera za jaĉinu zvuka.
Moj telefon ne odgovara nekoliko minuta
 Restartujte telefon tako što ćete pritisnuti i zadrţati taster za
ukljuĉivanje.
145
Moj telefon se iskljuĉuje sam od sebe
 Proverite da li je ekran zaključan kada ne koristite telefon i proverite da
taster za ukljuĉivanje nije izgubio kontakt zbog otključavanja ekrana.
 Proverite nivo napunjenosti baterije.
Moj telefon se ne puni kako treba
 Proverite da li je baterija potpuno prazna, jer ako je baterija prazna duţi
period, moţda će biti potrebno oko 20 minuta da se prikaţe pokazivač
napunjenosti na ekranu.
 Proverite da li se punjenje odvija u normalnim uslovima (0˚C do +40°
C).
 Kada ste u inostranstvu, proverite da li je struja kompatibilnog napona
Moj telefon ne moţe da se poveţe sa mreţom i prikazana je
poruka “Usluga ne postoji”
Pokušajte povezivanje na drugoj lokaciji
Potvrdite pokrivenost mreţe kod operatera.
Proverite kod operatera da li je vaša SIM kartica vaţeća
Pokušajte da ručno izaberete dostupnu mreţu (mreţe)(pogledajte
11.1.8 Mobilne mreţe”)
 Pokušajte da se poveţete kasnije, ako je mreţa preopterećena




Moj telefon ne moţe da se poveţe na internet
 Proverite da li je IMEI broj (pritisnite *#06# ) isti kao i onaj koji je
odštampan na garanciji ili pakovanju.
 Proveri da li je internet usluga dostupna na SIM kartici.
 Proverite podešavanja veze telefona sa internetom
 Proverite da li se nalazite na mestu gde postoji pokrivenost mreţom
 Pokušajte da se poveţete kasnije ili na drugoj lokaciji
146
Nevaţeća SIM kartica
 Proverite da li je SIM kartica ispravno postavljena (vidite ''Postavljanje ili
uklanjanje SIM kartice'').
 Proverite da li je čip na SIM kartici oštećen ili ogreban.
 Proverite da li je usluga dostupna na SIM kartici.
Upućivanje odlaznog poziva nije moguće
 Proverite da li ste uneli pravi broj i dodirnite
.
 Za međunarodne pozive, proverite pozivni broj za zemlju i grad
 Proverite da li je telefon priključen na mreţu i da mreţa nije
preopterećena ili nedostupna.
 Proverite status pretplate kod operatera (kredit, validnost SIM kartice,
itd.).
 Proverite da li ste moţda postavili zabranu odlaznih poziva
 Proverite da telefon nije u reţimu letenja
Primanje poziva nije moguće
 Proverite da li je telefon uključen i povezan na mreţu (proverite da
mreţa nije preopterećena ili nedostupna).
 Proverite status pretplate kod operatera (kredit, validnost SIM kartice,
itd.).
 Proverite da li ste moţda postavili preusmeravanje dolaznih poziva
 Proverite da li ste postavili zabranu određenih poziva
 Proverite da telefon nije u reţimu letenja
Ime/broj pozivaoca se ne pojavljuje prilikom primanja poziva
 Proverite kod operatera da li ste pretplaćeni na ovu uslugu
 Pozivalac je sakrio/sakrila svoje ime ili broj.
147
Ne mogu da pronađem svoje kontakte
 Proverite da SIM kartica nije pokvarena.
 Proverite da SIM kartica nije postavljena pogrešno
 Uvezite sve kontakte sa SIM kartice na telefon.
Kvalitet zvuka u toku poziva je loš
 Moţete da podesite jačinu zvuka u toku poziva pritiskom na taster za
jaĉinu tona.
 Proverite jačinu signala mreţe
 Proverite da li su čisti prijemnik, konektor i mikrofon na telefonu
Ne mogu da koristim funkcije opisane u uputstvu
 Proverite kod svog operatera da li vaša pretplata uključuje i ovu uslugu
 Proverite da li ova funkcija moţda zahteva dodatnu ALCATEL ONE
TOUCH opremu.
Kada odaberem broj iz imenika, broj ne moţe da se bira
 Proverite da li ste snimili tačan broj u datoteku.
 Proverite da li ste uneli pozivni broj drţave kada pozivate inostranstvo
Ne mogu da dodam kontakt u imenik
 Proverite da li je moţda imenik na SIM kartici pun; obrišite neke
datoteke ili sačuvajte datoteke u imeniku telefona (npr. lične ili poslovne
imenike)
Pozivaoci ne mogu da ostave poruku na govornoj pošti
 Kontaktirajte operatera mobilne telefonije da proverite dostupnost ove
usluge.
148
Ne mogu da otvorim govornu poštu
 Proverite da li je broj za govornu poštu vašeg operatera ispravno unet u
fasciklu Broj govorne pošte
 Pokušajte kasnije, ako je mreţa zauzeta
Ne mogu da šaljem i primam MMS poruke
 Proverite da li je memorija telefona puna.
 Kontaktirajte operatora da proverite dostupnost ove usluge i proverite
MMS parametre (pogledajte 4.1.3 Podesi podešavanja poruke).
 Potvrdite kod operatera broj servera ili vaš MMS profil.
 Server je moţda preopterećen, pokušajte kasnije
SIM kartica PIN zakljuĉana
 Kontaktirajte operatera kako biste dobili PUK kod (Lični ključ za
deblokadu).
Ne mogu da poveţem telefon sa kompjuterom
 Instalirajte ALCATEL ONE TOUCH Android Menadţer.
 Proverite da li je vaš USB drajver pravilno instaliran.
 Otvorite tablu sa obaveštenjima da proverite da li je Android Market
Agent aktivan.
 Proverite da li ste označili polje USB otklanjanja greške u
Podešavanjima\Razvoj\USB otklanjanje greške ili Podešavanja\
O telefonu\Napredna podešavanja\USB otklanjanje greške(1)
 Proverite da li vaš kompjuter zadovoljava zahteve za instalaciju
ALCATEL ONE TOUCH Android Menadţer instalacije.
 Proverite da li koristite odgovarajući kabl iz pakovanja.
(1)
Zavisi od vašeg modela telefona.
149
Ne mogu da preuzmem nove datoteke
 Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora u memoriji za
preuzimanje
 Proverite status pretplate kod operatera.
Drugi uređaji ne mogu da otkriju telefon preko Bluetooth
tehnologije
 Proverite da li je Bluetooth uključen i da li je telefon vidljiv drugim
korisnicima (pogledajte “6.3 Povezivanje sa drugim Bluetooth
uređajima”).
 Proverite da li su oba telefona u prostoru delovanja Bluetooth-a
Kako da baterija duţe traje
 Potrudite se da se baterija uvek puni do kraja vremena punjenja
(najmanje 2,5sata).
 Posle delimičnog punjenja, indikator nivoa napunjenosti baterije moţe
biti netačan. Sačekajte barem 20 minuta pre nego što isključite punjač
kako biste dobili tačan pokazatelj.
 Koristite pozadinsko svetlo samo po potrebi.
 Postavite automatsko proveravanje e-pošte na što duţi interval.
 Aţurirajte vesti i vremensku prognozu ručno ili povećajte interval
automatskog proveravanja.
 Isključite aktivne Java aplikacije, ako ih ne koristiš duţe vremena.
 Deaktivirajte Bluetooth, Wi-Fi ili GPS kada nisu u upotrebi.
Telefon se zagreva nakon duţih poziva, igranja igrica, surfovanja
po internetu ili rada drugih sloţenih aplikacija.
 Ovo zagrevanje je normalna posledica CPJ kada obrađuje previše
podataka. Prekidom gorepomenutih aktivnosti vaš telefon će se vratiti
na normalnu temperaturu.
150
16 Specifikacije
Procesor
Platforma
Memorija
Dimenzije
(LxWxT)
Teţina
Ekran
Mreţa
GPS
Povezivanje
Kamera
Podrţani audio
formati
Podrţani video
formati
MTK6577
Android™ 4.1
ROM: 16GB
RAM: 1G
121x68.5x6.45mm
123g
4.6” TFT Kapacitivni ekran na dodir, 540 x 960
QHD
UMTS:
Dual-frekvencija 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE:
Ĉetvoropojasna mreţa 850/900/1800/1900 MHz
(Frekvenecija mreţe i brzina podataka zavise od
operatera.)
Asistirani GPS/Unutrašnja GPS antena
 Bluetooth V4.0/A2DP
 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
 3.5 mm audio-priključak
 Micro-USB
 8,0 megapiksela zadnja kamera
 2,0megapiksela prednja kamera
AAC, AAC+, AAC Pojačan, WB AMR, MP3, Midi,
eAAC
MPEG-4, H.263, H.264
151
Baterija(1)
Specijalne funkcije
1800 mAh, Polimer litijum-jonska baterija
 G-senzor
 Senzor svetla
 Senzor za blizinu
 E kompas
Napomena: Specifikacije su podloţne izmenama bez prethodne najave.
(1)
Originalna baterija je podvrgnuta strogim bezbednosnim ispitivanjima kako bi bila u
skaldu sa standardima kavaliteta, a korišćenje neoriginalne baterije moţe biti
opasno.
152
ALCATEL je zaštitni znak kompanije
Alcatel-Lucent i koristi se pod licencom
kompanije TCT Mobile Limited.
©Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Sva prava zadrţana
Srpski - CJA32T0ALAAA
TCT Mobile Limited zadrţava pravo da bez
najave promeni materijal ili tehničke
osobine proizvoda.
153
Download

1 Vaš telefon - Support