RADI
FOR VAŠE
YOURBEZBEDNOSTI
SAFETY
Ukoliko
osetite
gas:
If you smell
gas:
1. 1.
Otvorite
Openprozore
windows.
2. 2.
Ne DO
pokušavajte
da light
paliteany
biloappliance.
koji uređaj.
NOT try to
3. 3.
Ne DO
koristite
prekidače.
NOT električne
use electrical
switches.
4. 4.Nemojte
dause
koristite
nikakav telefonski
DO NOT
any telephone
in
aparatyour
u objektu
building.
5. 5.
Napustite
objekat
Leave the
building.
6. 6.Čim
napustite objekat
Vašeg
Immediately
call yourpozovite
local gas
lokalnog
gasnog
distributera
i sledite
supplier
after leaving
the building.
njegova
uputstva
Follow
the gas supplier’s
7. Ukoliko
ne možete da stupite u kontakt
instructions.
sa7. Ifgasnim
distributerom,
pozovite
you cannot
reach your gas
vatrogasnu
službu
supplier,
call the Fire Department.
UPOZORENJE
WARNING
C mbat
®
Combat Tubular
cevni zagrejači
vazduha
Compant
Unit Heaters
(Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad,
Installation, Commissioning,
rukovanje i održavanje)
Operation & Service Manual
Modeli
Model CTCU
CTCU 7, CTCU 11,
7 to 22
CTCU 15, CTCU
22,
CTCU 27, CTCU 32
Fire Hazard
Opasnost
od požara
Do not store or use petrol or other
Ne
skladištitevapours
i ne koristite
ili bilo
kakvu
flammable
andbenzin
liquids
in the
isparavajuću
materiju
u blizini
ili drugih
vicinity of this
or any
otherovog
appliance.
uređaja.
Some objects
catch
firetela,
or explode
Ukoliko
se nalazewill
pored
grejnog
neki
when placed
heater.
predmeti
bi mogliclose
da seto
zapale
ili ekslodiraju.
Nepridržavanje ovih uputstava može da
Failure to smrt,
follow
theseiliinstructions
can
prouzrokuje
povredu
nanese imovinsku
result
in
death,
injury
or
property
štetu.
damage.
UPOZORENJE
WARNING
Neprikladno
instaliranje,adjustment,
prilagođavanje,
prepravljanje,
Improper installation,
alteration,
service
korišćenje
ili
održavanje
mogu
prouzrokovati
smrt,
or maintenance can result in death, injury or property
povrede
i
imovinsku
štetu.
Pročitajte
u
potpunosti
damage. Read the installation, operation and service
uputstvo
instaliranje,before
rukovanje
i korišćenje
pre nego
manualza
thoroughly
installing
or servicing
što
instalirate
ili
počnete
da
koristite
uređaj.
this equipment.
Instaliranje
mora
da be
izvrši
registrovano
lice/izvođač
Installation
must
done
by a registered
installer/
radova
kvalifikovan(o)
i održavanje
gasnih
contractor
qualifiedza
ininstaliranje
the installation
and service
grejnih
tela ili heating
vaš snabdevač
gasom.
of gas-fired
equipment
or your gas supplier.
Quality in Any Language™
© Copyright 2005 Roberts-Gordon
Monteru
Installer
Pročitajte
ovothe
uputstvo
pre and
instaliranja.
Lice
Please take
time to read
understand
kojethese
vrši instructions
instaliranjeprior
mora
datiinstallation.
kopiju ovog
to any
Installer must give
a copy ofvlasniku.
this manual to the owner.
uputstva
Vlasniku
Owner
Sačuvajte
ovoinuputstvo
kako
bi lice
koje
Keep
this manual
a safe place
in order
to provide
održava
vaš uređaj
njime moglo
da se
your serviceman
with necessary
information.
posluži.
Roberts-Gordon Europe Limited
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
Telephone: +44(0) 1902 494425
Fax: +44(0) 1902 403200
Service Telephone: +44(0) 1902 498733
Service Fax: +44(0) 1902 401464
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.rg-inc.com
P/N 111100UK Orig 08/05
Product
PotvrdaApproval
o proizvodu
ROBERTS
su testirani
i CE
sertifikovani
i u skladu
su sa osnovnim
zahtevima
ROBERTS GORDON
GORDON®uređaji
appliances
have been
tested
and CE certified
as complying
with the essential
requirements
of the
Gas Appliance
The Low direktive
Voltage Directive,
The Electromagnetic
Direktive
Gasnih
Uređaja,
direktiveDirective,
niskog napona,
elektro magnetske
kompatibilnosti i
Compatibility
Directiveuređjaje
and the za
Machinery
Directive
for use
oni natural
gas se
andtako
L.P.instalira,
gas when
installed,
direktive
za mašinske
korišćenje
prirodnog
gasa
LPG kada
pusti
u rad i
commissioned
and
maintained
in
accordance
with
these
instructions.
održava u skladu sa ovim instrukcijama.
These
instructions
refer tona
appliances
designed to
in the European
Ove
instrukcije
se odnose
uređaje dizajnirane
zaoperate
rad u evropskoj
uniji. Union.
Uređaji
dizajnirani
za
druge
zemlje
(van
evropske
unije)
su
dostupne
po zahtevu.
Appliances designed for other countries (Non European Union) are available
on request.
Ovaj
uređaj
se
mora
instalirati
u
skladu
sa
lokalnim
i
nacionalnim
zakonima
koji
suinnaforce
snazi
i koristiti
This appliance must be installed in accordance with the local and national codes
and
used u
prostoru
sa
odgovarajućom
ventilacijom,
kao
sto
je
specificirano
u
ovim
instrukcijama.
only in a sufficiently ventilated space, as specified in these instructions.
Pre instalacije, proverite da li su lokalni sistemi za distribuciju gasa, priroda gasa i pritisak, i
Before installation, check that the local gas distribution systems, nature of gas and pressure, and
podešavanje uređaja kompatibilni.
adjustment of the appliance are compatible.
1
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
ODELJAK
1: BEZBEDNOST
GREJAČA
SECTION 1:
HEATER SAFETY
Vaša
nam je veoma
Your bezbednost
Safety is Important
to Us!važna!Ovaj
This symbol
is uused
throughout
simbol
se koristi
priručniku
da Vasthe
obavesti
to notify
you
of possible
omanual
mogućem
požaru,
električnim
ili fire,
electrical or od
burn
hazards.
Please
opasnostima
opekotina.
Molimo
vaspay
da
special
attention
when
reading
and
pažljivo pročitate i pratite upozorenja u ovim
following the warnings in these sections.
poglavljima.
Instalacija,servisiranje
godišnja
inspekcija
grejača
mora
Installation, Service iand
Annual
Inspection
of heater
se
izvršiti
strane
montera/izvođača
must
be od
done
by aregistrovanog
registered installer/contractor
qualified in the
servicegasne
of gas-fired
kvalifikovanog
za installation
montiranje i and
servisiranje
opreme
heating
equipment.
za
grejanje.
Read
this je
manual
carefully
before
Ovaj
grejač
dizajniran
za grejanje
neinstallation,
rezidencijalnih
operation,
or
service
of
this
equipment.
zatvorenih prostora. Ne instalirati u rezidencijalnim
KorozivneChemicals
hemikalije
2.2 Corrosive
UPOZORENJE
CAUTION
Ne
grejačinuan
prostoru
koji sadrži
Do koristiti
not use heater
area containing
corrosive
chemicals.
korozivne hemikalije.
Korozivne hemikalije oštećuju gorionik i
Corrosive chemicals will damage the burner and
delove
izmenjivača
heat exchanger
parts.toplote.
Nepoštovanje ovih instrukcija može dovesti
Failure
to follow
these instructions can result in
do
oštećenja
imovine.
property damage.
Roberts-Gordon ne može biti odgovoran za preduzimanje
Roberts-Gordon
be responsible
for ensuring
odgovarajućih cannot
mera bezbednosti
pre instalacije;
ovo je
prostorima. Ove instrukcije, skica rasporeda/plana, lokalni svih
that all appropriate safety measures are undertaken
This heater is designed for heating non-residential
u
potpunosti
odgovornost
montera.
Ključno
je
da
izvođač,
zakoni
standardi
koji se
odnose na gasovode,
prior to installation; this is entirely the responsibility
indoori primenjivi
spaces. Do
not install
in residential
spaces.
podizvođac
ili vlasnik
prepoznajuthat
prisustvo
zapaljivih the
električno
ožičenje,
ventilacija
itd.
Moraju
se local
potpuno
of the installer.
It is essential
the contractor,
These instructions, the layout drawing,
codes
materijala,
korozivnih
hemikalija
ili
halogenih
razumeti
pre nego sto
nastavi sastandards
instalacijom.
and ordinances,
andse
applicable
that apply sub-contractor, or the owner identifies the presence
gde u prostorijama.
of combustiblebilo
materials,
corrosive chemicals or
to gas piping, electrical wiring, venting, etc., must be hidrokarbonata
halogenated hydrocarbons* anywhere in the
ODELJAK
ODGOVORNOST
thoroughly2:understood
beforeMONTERA
proceeding with the
*Halogeni
premises.hidrokarbonati su grupa hemijskih jedinjenja
installation.
koje
karakteriše prisustvo halogenih elemenata (florin,
• Instaliranje , kao i gasne i elektricne dovode, u skladu sa
* Halogenated
Hydrocarbons
aresea često
familykoriste
of chemical
hlorin,
bromin itd.).
Ova jedinjenja
primenjivim
i kodovima.
Roberts-Gordon
SECTION specifikacijama
2: INSTALLER
RESPONSIBILITY
compounds characterized
by
the presence
of halogen
hladnjacima,
sredstvima
za
čišćenje,
rastvaračima,
itd. Ako
preporučuje
da the
monter
kontaktira
lokalnog
• To install
heater,
as well
as the građevinskog
gas and elec- elements (fluorine, chlorine, bromine, etc.). These comova
jedinjenja
dospeju
do
dotoka
vazduha
gorionika,
inspektora, vatrogasca ili osiguravajuće društvo za
pounds are frequently used in refrigerants, cleaning vek
trical supplies, in accordance with applicable
trajanja
u velikoj meri
bitithe
smanjen.
agents, komponenata
solvents, etc. grejača
If these će
compounds
enter
air
uputstva.
specifications and codes. Roberts-Gordon
supply of će
thebiti
burner,
the lifespan
of the
heater
compoGarancija
ne važeća
ako grejač
bude
izložen
nents will be hidrokarbonatima.
greatly reduced. Warranty will be invalid if
recommends
thekoje
installer
contact
a local
Korišćenje
informacija
su date
u priručniku
zajedno sa halogenskim
the heater is exposed to halogenated hydrocarbons.
building
inspector,
Fire Officer
or insurance
lokalnim
i nacionalnim
zakonima
pri vršenju
instalacije.
2.3 Nacionalni standardi i primenjivi propisi
company for guidance.
2.3uređaji
National
Standards
andu Applicable
Codes
Svi
se moraju
instalirati
skladu sa najnovijom
• Instaliranje grejača u skladu sa Minimalnim Rastojanjem
• To use the information given in the manual
All Appliances
muststandarda
be installed
in accordance
with
revizijom
primenjivih
i lokalnih
i nacionalnih
od Zapaljivih Materijala.
the latest revision
ofodnosi
applicable
standards
andi local
together with the local and national codes to
pravila.Ovo
se takođe
na električne,
gasne
and national
codes. This
refers also
to the
electric,
ventilacione
instalacije.
Napomena:
dodatni
standardi
za
perform thesvih
installation.
• Obezbeđivanje
potrebnih materijala koji nisu
gas
and
venting
installation.
Note:
Additional
instaliranje
u
javnim
garažama,
avio
hangarima,itd.
mogu
se
obezbeđeni
kaothe
standardna
• To install
heater inoprema.
accordance with the
standards for installations in Public Garages, Aircraft
primeniti.
Hangars, etc. may be applicable.
Clearances to Combustibles of this heater.
• Planiranje lokacija potpora, dimovodnih cevi i usisa
• To furnish all needed materials not furnished
vazduha.
as standard equipment.
• Obezbeđivanje
pristupa
gorionicimaflues
za servisiranje.
• To plan location
of supports,
and air
intakes.
• Obezbeđivanje kopije ovog priručnika za instalaciju,
• To provide
access to
burners forzaservicing.
puštanje
u rad, rukovanje
i servisiranje
vlasnika.
• To provide the owner with a copy of this
• Grejač
ne sme dacommissioning,
se koristi kao potpora
lestvicama/
installation,
operation
and
lestvama
ili
drugoj
dodatnoj
opremi
i
nikada
nista
ne kačiti i
service manual.
ne vešati na grejač.
• To never use heater as support for ladder or
other access
equipment
never
hang
or da
• Obezbediti
dovoljno
ventilacije and
u tom
prostoru
tako
anything
from heater.
budesuspend
u skladu sa
svim lokalnim
i nacionalnim pravilima.
• To ensure that there is sufficient ventilation in the
2.1 Minimalno rastojanje od zapaljivih materijala
area to comply with the requirements of
all relevant
local
and national
codes.
• U svim
situacijama
minimalno
rastojanje
od zapaljivih
2.1 Clearances
materijala
mora da to
se Combustibles
održava. Mora se biti na oprezu kada
se
koristi blizu
zapaljivih to
materijala
kao štomust
su drvo,
In grejač
all situations,
clearances
combustibles
be
papir,
guma, itd.
Papirnamust
nalepnica
nalazi
se na
kraju the
maintained.
Caution
be used
when
running
priručnika
kao combustible
stalni podsetnik
na bezbednosne
instrukcije
heater near
materials
such as wood,
rubber, etc.minimalnog
A wall tag rastojanja
is on the back
cover of
i paper,
značaj zahtevanog
od zapaljivih
this manual
as a permanent
of the safety
materijala.
Postaviti
nalepnicu nareminder
zid blizu grejača.
instructions and the importance of the required
clearances to combustibles. Affix the tag on a wall
near the heater.
2
SECTION 3: C3:RITICAL
CONSIDERATIONS
POGLAVLJE
KLJUČNA
UPUTSTVA
POGLAVLJE
3: KLJUČNA
UPUTSTVA
SECTION 3: CRITICAL
CONSIDERATIONS
3.1
Osnovne
informacije
3.1 Basic Information
-CTCU
grejači imaju
gorionike sa
automatskim
CTCU heaters
have automatic
ignition
burners for
paljenjem
bez
modulacije
plamena.
ON/OFF operation only.
3.8 Flue
Dimovodna cev
3.8
Lokacija grejača treba da omogući odgovarajuću
Choose heater siting to allow for the proper location
lokaciju dimovodne cevi. Svaki grejač mora da se
of the flue. Each heater must be fitted with an
montira sa dimovodnim sistemom(videti str.9,
individual and correctly sized sealed flue system
poglavlje
6.).
3.2 Lokacija i vešanje
(See
Page
9, Section 6).
3.2
Location
and
Suspension
Svi modeli:
No
other
appliance
may be connected to the flue.
models:
Ni jedan drugi uređaj ne treba da bude priključen na
•All
moraju
se instalirati u zatvorenom prostoru
For
room sealed
• Mustse
bepostaviti
installeduindoors.
dimovodnu
cev. installation, the air intake must be
• moraju
ravnu poziciju sa
the same size sealed system and the flue/air intake
horizontalnim
ili vertikalnim
pražnjenjem
• Must be installed
in a level
position with horizonmust
terminateuređaja
at an approved
concentric
walltipa
or C,
Za instalaciju
kao gasnog
potrošača
• moraju
se
instalirati
na
konzolu
od ne zapaljivog
tal or vertical discharge.
roof
terminal.
materijala(videti
str. 5 on
poglavlje
str. 7, prikaz 2. za usis vazduha mora biti iste veličine kao odvod dima
• May be mounted
a shelf 4.
ofi non-combustible
ulazni vazduh/odvod dimamora završiti na
dodatne informacije
material. (See Page 5, Section 4 and Page 8,
koncentričnom završetku na zidu ili krovu.
• moraju se vešati sa gornje strane (videti str.7,
Figure 3 for support points)
prikaz 2.) ili na zidne nosače dovoljne snage da drže
• May
besto
suspended
from above
(SeePodataka
Page 8, na
grejač
kao
je dato uTabeli
Dimenzija
Figure
3)
or
from
wall
brackets
of
sufficient
str.5,poglavlje 4.1. Šipka za kačenje mora biti min.
strength
to support
the heater
listed vešanja
in the
10mm
u prečniku
od mekog
čelika.as
4 tačke
Data
Table
Page i5,bočnoj
Section
4.1.
(M10Dimension
navrtke) se
nalaze
naon
gornjoj
strani
Drop rods must be a minimum of 10 mm diamegrejača.
• moraju
se steel.
instalirati
način koji dozvoljava
ter mild
Fourna
suspension
points (M10pristup
nuts)
svimare
komponentama
koje
se
servisiraju.
located on top and back side of the heater.
• Must be installed in a manner which allows
3.3 Minimalna
odstojanja
instalacija
access to allzahtevana
serviceable
components.
Odstojanja oko grejača i dimovodne cevi moraju biti
kao sto je prikazano nastr. 4, prikaz 1.str.9, prikaz 5.
3.3 Minimum Required Installation Clearances
do str.10, prikaz 7. da bi se obezbedio pristup za
Clearances around
therukovanje.
heater and flue must be as
servisiranje,
i ispravno
indicated on Page 4, Figure 1, Page 9, Figure 4
through
Page 10,
Figure 6 to
access
for
3.4
Minimalno
odstojanje
odensure
zapaljivih
materijala
servicing,
and
correct
operation.
Odstojanja moraju biti kao sto je prikazano nastr.4,
prikaz 1.Ako minimalna odstojanje od zapaljivih
3.4 Clearances
to Combustibles
materijala
nisu naznačena
onda se primenjuju
odstojanja
Clearancesinstalacije.
must be as indicated on Page 4, Figure
1. If clearances to combustibles are not indicated,
thenVentilacija
installation clearances apply.
3.5
Značajno je obezbediti adekvatan protok vazduha u
3.5 Ventilation
vezi
grejača, zbog dovoda vazduha za paljenje,
It is important
to ensureu that
there
adequate
ventilaciju
i distribuciju
skladu
sa is
lokalnim
i air
circulation
around
the
heater
to
supply
air
for
nacionalnim pravilima.
combustion, ventilation and distribution in
accordance
with local and national codes.
3.6
Dovod gasa
Značajno je da cev za dovod gasa bude
odgovarajuće
veličine kako bi usisni pritisak bio kao
3.6 Gas Supply
sto
je
naznačeno
nazivnoj
pločipipe
grejača.Cev
It is important thatnathe
gas supply
is sized za
dovod
gasa
i električne
ne smeju
da služe
correctly
to provide
the konekcije
inlet pressure
as stated
on
kao
potpora,
element
the heater
data
plate. vešanja
The gasgrejača.
supply pipe and
electrical connections must not support any of the
3.7
Dovod
električne energije
heater's
weight.
Permenentni dovod električne energije od 230V
50Hz
je potreban
na glavnim električnim priključcima.
3.7 Electrical
Supply
Grejač takođe zahteva adekvatne energetske
A permanent 230 V 50 Hz electrical supply is
kontrole u skladu sa poglavljem9.
required at the main electrical terminals. The heater
also requires suitable energy controls in accordance
with Section 9.
3
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
UPOZORENJE
WARNING
Fire Hazard
Opasnost
od požara
Neki
predmeti
će
se
zapaliti
eksplodirati
ako
Some objects will catch fire or ili
explode
when placed
close
to heater.
se
stave
blizu grejača.
Držati
sve
zapaljive
predmete,
tečnosti
i
Keep all
flammable
objects,
liquids
and vapours
the
required distance
away fromodstojanju
the heater. od grejača.
isparenja
na zahtevanom
Nepoštovanje
dovesti
do
Failure to followovih
theseinstrukcija
instructionsmože
can result
in death,
injury povrede
or property
smrti,
ilidamage.
oštećenja imovine.
Prikaz
i minimalno
odstojanje
od zapaljivih materijala
Figure 1:Odstojanja
1: Installationinstalacija
Clearances
and Clearances
to Combustibles
Udaljenosti
instaliranju
Installation pri
Clearances
Krovni
Roof završetak
Terminal
Air
Usis
Intake
vazduha
Krovni
završetak
Roof
Terminal
Clearancesod
to Combustibles
Udaljenosti
zapaljivih materijala
15 cm
15 cm
50 cm
Zidni
Wall
Terminal
završetak
Flue
Dimnjak
50 cm**
3m
60 cm
30 cm
2.5 - 3.5 m*
3m
*Grejači mogu da se montiraju na višu poziciju ako su ventilatori **80cm je neophodno da bi se grejac
* Heaters may be mounted at a higher level if destratification
**80 cm is necessary to service
za destratifikaciju instalirani.
servisirao
heater.
fans and/or turn down nozzles are installed.
Grejač
moramust
uvekalways
biti instaliran
na najmanje
Dimovodna cev mora da ima minimalno
The heater
be installed
at least 1.8m
1.8 m iznad
abovepoda.
the floor.
The flue pipe
must havematerijala
clearancebar
from
combustibles by 5 cm.
odstojanje
od zapaljivih
5cm.
Ako se instalira na nižoj visini gde osobe mogu da dođu u kontakt sa vrućim komponentama
If installed at low levels where individuals can come in contact with hot heat exchanger components,
izmenjivača
toplote, must
morabe
daprovided.
se obezbedi adekvatna zaštita.
adequate guarding
Sva rastojanja su zahtevano minimalno odstojanje od zapaljivih materijala zbog pristupa za servisiranje,
All distances
arei bezbednost
minimum clearance requirements for service access, air flow and safety.
protok
vazduha
4
SECTION
4: SPECIFICATIONS
POGLAVLJE
3: KLJUČNA
UPUTSTVA
POGLAVLJE 3: SPECIFIKACIJE
4.1. CTCUA (svi modeli)
Pogled
odozgo
Top View
14
448
265
4xM10
4 x M10zavrtnjevi
Captive Nuts Provided
422
Air Intake
Usis
vazduha
(Optional)pozicija)
(opciona
463
Dimnjak
Flue
(Optional) pozicija)
(opciona
120
Rupe
za
Mounting
Holes
postolje
C
171
Pogled
na
Rear
View
stražnju stranu
Usis
vazduha
Air Intake
Dimnjak
Flue za
22
on model
Model 22
448
D
120
171
B
A
Intake
UsisAir
vazduha
Rupe za
Mounting
Holes
postolje
Električna
Electrical
konekcija
Connection
Resetovanje
Lockout Reset
Dovod
gasa
Gas Supply
45
85
728
Podaci o dimenzijama - CTUA (svi modeli)
Pogled na
End
View
bočnu
stranu
514
660
COMBAT
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Uputstvo®za
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
4.2
tehničkih
4.2 Tabela
Generalopštih
Technical
Data podataka
Table (all models)
Električni
odV230V
Electrical priključak
load at 230
50 Hz50Hz
measured by calculating from total run current of appliance.
** Ne
maksimalnu
dužinu
dimovoda
koja jeornaznačena
može
da seproperly.
desi da grejač ne radi
Do premašiti
not exceed
the maximum
length
of flue stated
heater mayilinot
operate
pravilno.
Reduce the maximum length stated by 1 m for each 90° bend installed.
***If
Redukovati
dužinu dimovoda
za 1m
zatemperature
svako koleno
oddevices
90o
minimum maksimalnu
air flow requirements
are not met,
then
limit
will shut down the heater.
*Ako nisu zadovoljeni minimalni uslovi protoka vazduha, granični termostat će ugasiti grejač
4.3
tehničkih
podataka
(svi modeli)
4.3 Tabela
Technical
Data Table
(all models)
Kategorija
uređaja II
2H/L3B/P
3B/P
Appliance Category
II 2H/L
Model
CTU-7
CTU-11
CTU-15
CTU-22
Heat Input
Gross CV
kW
(Btu/h) x (1000)
8.5
29
13.4
46
18.3
62
27.5
94
Approximate
Heat Output
kW
(Btu/h) x (1000)
7.1
24
11.1
38
15.1
52
23
78
Natural Gas (G20) Data - Inlet Pressure 20 mbar (7.8 in WG) Min. 17 mbar (6.8 in WG) Max. 25 mbar (10 in WG)
Burner Pressure
mbar
9.5
8.0
8.2
8.7
Gas Rate
m3/h
ft3/h
0.8
29
1.3
45
1.7
62
2.6
93
Natural Gas (G25) Data - Inlet Pressure 25 mbar (10 in WG) Min. 20 mbar (7.8 in WG) Max. 30 mbar (12 in WG)
Burner Pressure
mbar
9.0
9.0
9.5
9.2
Gas Rate
m3/h
ft3/h
0.9
33
1.5
52
2.0
72
3
108
LPG Gas Propane (G31) Data - Inlet Pressure 37 mbar (14.6 WG) Min. 25 mbar (10 in WG) Max. 45 mbar (18 in WG)
Alternative where permitted 50 mbar (20 in WG) Min. 42.5 bar (17 in WG) Max. 57.5 mbar (23 in WG)
Burner Pressure
Gas Rate
mbar
19.2
21.9
22.9
21.4
3
0.3
0.16
0.5
0.25
0.7
0.34
1
0.51
m /h
kg3/h
LPG Gas Butane (G30) Data - Inlet Pressure 29 mbar (11,4 in WG) Min. 20 mbar (7.8 in WG) Max. 35 mbar (13.8 WG)
Burner Pressure
Gas Rate
mbar
25.6
29.4
29.4
28.6
3
0.2
0.09
0.4
0.14
0.5
0.19
0.8
0.29
m /h
kg3/h
Gas rates corrected to standard conditions 1013.25 mbar 15° C.
*See Page 7, Figure 2 for detailed Combination Fan?Limit Thermostat settings.
Protok gasa korigovan prema standardnim uslovima 1013.25 mbar 15oC.
6
POGLAVLJE
3: KLJUČNA
UPUTSTVA
SECTION
4: SPECIFICATIONS
Slika
ventilator/granični
termostat
Figure2:2:Kombinacija
Combination
Fan/Limit Thermostat
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
od požara
Fire Hazard
Sigurnosna veza mora biti uklonjena sa
Break-off link zamenjenog
must be removed
from replacement
termostata.
thermostat.
Mogu nastati oštećenja izmenjivača toplote.
Heat exchanger
damage may result.
Ne poštovanje
ovih
instrukcija
može uzrokovati
smrt,
Failure
to follow
these
instructions
can result
in
povrede,
oštećenje
imovine
ili oštećenje
uređaja.
death,
injury,
property
damage
or product
damage.
Regulator
Dial
Set
Point
3 Graničnik
temp.
Set
Point
3 Limit Temp.
Set PointSet
2 Ventilator
uključen
Point 2 Fan
On
Gurnuti odvrtač u
Push Screwdriver in
pregradu
and Holdzatootpuštanje
Release
Set PointSet
1 Ventilator
isključen
Point 1 Fan
Off
Gurni
zabravi
Push da
in Lock
Žica
uređaja
Wireza
tokontrolu
Controlled
Equipment
Konekcije
Fan
Terminals
ventilatora
Limit Stat
Ručni prekidač ventilatora
Manual Fan Switch
(belo)
(White)
Izvući za normalan rad
Pull Out for Normal Operation.
Pritisnuti za stalni rad
Ručni
Manual
reset
Reset Button
(crveno)
(Red)
Push in for Continuous Fan.
LimitGranična
Terminals
konekcija
SIGURNOSNA
VEZA
BREAK-OFF
LINK
MORA
UKLONJENA
MUST BITI
BE REMOVED
7
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®zaCTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
ODELJAK
5: HEATER
INSTALIRANJE
ZAGREJAČA
SECTION 5:
INSTALLATION
5.1 General
5.1
Uopšteno
Heaters
are designed for installation above 1.8 m.
Zagrejači
su projektovani
za instaliranje
naheated
visini
These heaters
must be installed
within the
iznad
1.8m.
Ovi
zagrejači
moraju
da
se
instaliraju
space. Duct delivery systems are not permitted with
unutar
grejnog prostora. Montaža u kanale ne
axial fans.
dozvoljava upotrebu aksijalnih ventilatora.
5.3 Shelf Mounting and Suspension
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
lomljenja
Crushod
Hazard
Koristite čeličnu šipku
prečnika
od steel
najmanje
Use
10 mm
drop 10mm.
rod
Nekorišćenje potpore može
minimum.
rezultirati smrću, povredama
Failure
of the supports
can
ili nanošenjem
imovinske
result in death,
injury
štete.
or property damage.
5.2 Postavljanje
Handling
5.2
na policu ili u viseći položaj
All
CTCU
heaters
are supplied
secured to a wooden
Videti Stranu 8, Dijagram
3
pallet and shrink wrapped. Use the pallet to support
the Postavljanje
heater during na
handling
5.3
zid and installation. When
zidom mogu biti instalirana samo tako da servisna
handling
supporting the
heaterpoložaj
from below,
typical suspension See Page 8, Figure 3.
Za
tipičnoorpostavljanje
u viseći
videti stranu For
vrata budu u položaju “od zida”.
ensure
that
the
weight
is
taken
at
the
support
points.
8, Dijagram 3. Zagrejači koja duvaju paralelno sa
Zidne potporne police moraju se pričvrstiti na zid.
Ne smeju se koristiti zavrtnjevi manji od M10.
Dijagram
2: Metodi postavljanja
Figure
3: Suspension
Methods u viseći položaj
Nosač
Unistrut
Channel Nut
Osigurajte
obrtni momenat
Insure all suspension
hardwaretehničke orpeme koja
is torqued
to a
se
postavlja
u minimum
viseći položaj od 27 Nm (20 ft lbs).
of 27 Nm (20 ft lbs)
Podmetač
Washer
Zavrtanj
Nut
10 mm
Steel
Čelična
Drop Rod
šipka
10mm
Sigurnosna
Cone
Point
Set
Pin
čivija
Window
Clamp
Spona
Čelična
10 mm
Steel
šipka
Drop
Rod
10mm
Zavrtanj
Nut
Washer
Podmetač
Unistrut
Nosač
Konusni
Riv
Nut
zavrtanj
Support
Points
Potporne
tačke
8
ODELJAK 6: INSTALIRANJE CEVI
ZA SPROVOĐENJE
DIMA
SECTION
6: FLUE INSTALLATION
ODELJAK
6:FLUE
INSTALIRANJE
CEVI ZA
SECTION 6:
INSTALLATION
Dijagram 5: Cev za sprovođenje dima i detalj
ODVOD DIMA
Figure 4:završetka
Flue and Roof Detail
6.1 Flue Installation
krovnog
6.1 Promena orjentacije cevi za sprovođenje dima
UPOZORENJE
WARNING
Završetak/izvod
Flue
cevi
za
Terminal
sprovođenje
sagorelih gasova
Masterflash
Protivkišna
Soaker
Flashing
zaštita
or Rain Collar.
OpasnostFire
od Hazard
izbijanja požara
Some
objects
will
catch
fire oriliexplode
when
placedse
Neki
objekti
bi se
mogli
zapaliti
eksplodirati
ukoliko
close to heater.
nalaze blizu grejnog tela.
Sve
zapaljive
predmete,
tečnosti
i isparive
materije držite
Keep
all flammable
objects,
liquids
and vapours
the
required
away
from theod
heater.
na distance
zahtevanoj
udaljenosti
grejnog tela.
Nepridržavanje
ovih uputstava
može
prouzrokuje
Failure
to follow these
instructions
candaresult
in death,
smrt, povredu
ili imovinsku štetu.
injury or property
damage.
Dimnjak/cev
odvod outside
sagorelih
gasova
mora se
The
flue mustza
terminate
of the
building.
izvesti
izvan
zgrade.
Dovod/odvod
vazduha
moraju
Flues and air intakes must be a fully sealed system
biti
u
potpunosti
zatvoreni
sistemi,
a
njihovi
prečnici
and correctly sized for the model. Flues should be
moraju odgovarati
modelu.
za odvođenje
assembled
as detailed
on PageCevi
9, Figure
4 through
sagorelih
gasova
trebalo
bi
da
budu
spojene
Page 10, Figure 6. The joints between the
flue na
način
kako
je
pokazano
nastrani
9,
dijagram
terminal and the roof or wall must be properly 5 do
strane 10
dijagram
7. Zglobovi
sealed.
If the
flue passes
throughizmeđu
a wall orzavršetaka
ceiling of
cevi
za
sprovođenje
sagorelih
gasova
i
krova
combustible material it must be enclosed by a ili zida
morajuofbiti
zatvoreni na odgovarajući
sleeve
non-combustible
material andnačin.
be Ukoliko
cev
za
sprovođenje
sagorelih
gasova
prolazi
kroz
separated from the sleeve by at least a 25
mm air
zid ili plafon koji su od zapaljivog materijala, ona
gap.
mora and
biti air
zaštićena
“rukavom”
od nezapaljivog
Flues
intakes must
be adequately
materijala
i
odvojena
od
njega
bar
25
mm.bear the
supported so that the heater does not
Usisne iofdimne
cevi vazduha moraju se adekvatno
weight
the pipes.
podupreti tako da grejno telo nije opterećeno
For flue termination See Page 9, Figure 4 through
težinom cevi.
Page 10, Figure 6.
O završecima cevi za sprovođenje otpadnih gasova
vidite stranu 9, dijagram 5 do strane 10 dijagram 7.
6.2 Type C12, C32 & C62 Appliance
Room
6.3 TipSealed.
uređaja C12, C32i C62
The
heatersprojektovana
are designedsutoza
beinstaliranje
installed asu room
Ovi grejači
sealed
appliances.
The
flue and airsagorelih
intake aregasova
run as
prostorijama.
Cev za
sprovođenje
separate
pipes to
the special
concentric
wall
or vode
roof
i dovod svežeg
vazduha
su odvojene
cevi
koje
terminal.
See
Page
10,
Figure
6.
ka zidu ili završetku na krovu. Videti stranu 10,
dijagram 7.
6.3 Type B22 Appliance
6.4 Tip
B22
The
flueuređaja
must terminate
outside the building and be
Cev
za
sprovođenje
sagorelih
gasova mora se
fitted with a low resistance
terminal.
izvesti izvan zgrade a njen završetak bi trebalo da
See Page 9, Figure 4 through Page 10, Figure 5.
bude dovoljne propusne moći, odnosno male
otpornosti.Videti stranu 9, dijagram 5 do strane 10,
dijagram 6.
RoofKrov
25mm
udaljenost
25 mm
Air Gap tood
zapaljivih
materijala
Combustible
Material
Metalni
rukavac
Metal Sleeve
Cev za
Flue
sprovođenje
sagorelih gasova
9
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Dijagram
5: Vertikalni
i horizontalni
izvod
cevi za odvod
gasova - Tip B22
Figure
5: Vertical
and Horizontal
Flue
Termination
- Type sagorelih
B22 Appliance
Krovni
završetak/izvod
Roof Terminal
Zaštitna
kapa
Masterflash
Cev za
Flue
odvod
sagorelih
gasova
Vertikalna
Vertical
Option
opcija
Zaštitna kapa
Masterflash
Cev za odvod sagorelih
gasova
Flue
Horizontalna
Horizontal
Option
opcija
Zidni
Wall izvod/završetak
Terminal
Dijagram
6: Vertikalni
i horizontalni
cevi za odvod
- Tip C12 C32 i C62
Figure
6: Vertical
and Horizontal
Flueizvod
Termination
- Type sagorelih
C12 C32 & Cgasova
62 Appliances
Krovni
završetak/izvod
Roof Terminal
Plastična
šoljica
Plastic Cup
Zaštitna
kapa
Masterflash
Razdelnik
Manifold
UsisAir
vazduha
Intake
Vertikalna
Vertical
opcija
Option
Cev za
Flue
odvod
sagorelih
gasova
Ukloniti unutrašnju
žičanu petlju
Zidna
Wall
Plate
pločica
Flue
Cev za
sprovođenje...
Air Intake
Usisivač
vazduha
Ukloniti
Razdelnik
Manifold
unutrašnju
žičanu petlju
10
Zidni
Wall
Terminal
izvod
ODELJAK
7: DOVOD
VAZDUHA
SECTION
7: A
IR SUPPLY
ODELJAK
7: AIR
DOVOD
VAZDUHA
SECTION 7:
SUPPLY
7.1 Room Sealed Installation
7.1 Gasna instalacija gasnog potrošača tipa C
When installed as a room sealed heater, the air for
Kada se instalira kao sobno grejno telo, vazduh za
combustion is drawn in from outside the building. It
sagorevanje se dovodi spolja. Važno je obezbediti
is important to ensure that there is adequate
adekvatnu ventilaciju kako bi se obezbedio vazduh
ventilation to provide air for the distribution fan/s.
za ventilator(e).
Room sealed installation kit includes:
Air Adapter
7.2• Gasna
instalacija gasnog potrošača tipa B
• Hose
Važno
je obezbediti odgovarajući dotok vazduha sve
vreme
za sagorevanje, odnosno grejanje kako je
• Clamps
predviđeno uslovima, to jest u skladu sa nacionalnim
i7.2
lokalnim
propisima.
Kada se instalira na ovaj način,
Open Flued
Installation
dovod vazduha do grejnog tela pretpostavlja
It is important to ensure that there is adequate air
postojanje i blago otpornog (propusnog) završetka
supply at all times for both combustion and heating
kako bi se sprečio mogući ulazak krupnijih materija/
requirements in accordance with local and national
komada.
Pogledatistranu 12, dijagram 6.
codes.
7.2.1 Heaters Installed Within the Heated Space
7.2.1 Grejan tela instalirana unutar prostora koji
Where
se
grejethe volume of the heated space is greater
3
than 4.7
kilowatt prostora
of total rated
heat
input and
Tamo
gdemjeper
zapremina
koji se
zagrejava
the
air
change
rate
is
at
least
0.5/h,
additional
highi
veća od 4.7 m3 po kilovatu ukupnog unosa toplote
and
low
level
ventilation
will
not
be
required.
gde stopa vazdušne promene iznosi najmanje 0.5/h,
For a building
having annije
airneophodan.
change rate less than
dodatni
nivo ventilacije
0.5/h,
ventilation
will
be
necessary
in accordance
Gde je stopa vazdušne promene manja
od 0.5/h
with
local
and
national
codes.
Ventilation
direct
neophodno je obezbediti ventilaciju u skladu
sa to
outside must
be provided
as follows:
lokalnim
i nacionalnim
propisima.
Ventilacija
per kW
• Heaters
up to spolja
70 kWobezbeđuje
heat input 5.0
usmerena
prema
se cm
na 2sledeći
of rated heat input
način:
• Zagrejači do 70 kW 5.0 cm2 po kW stope
toplote
7.3 unosa
Building
Ventilation
Where ventilation is required, air must be taken from
7.3
Ventilacija
an outside
pointzgrade
where it is not likely to be
Vazduh
za potrebe
ventilacije, gde je potrebno,
contaminated
or obstructed.
uzima
se
iz
spoljnjeg
izvora
koji nije
kontaminiran
i iz
Where natural ventilation is used,
suitable
ventilation
koga
je
to
moguće
neometano
činiti.
with outside air at low level must be provided in
Gde
se koristi
prirodna
ventilacija,
odgovarajuća
accordance
with
Section
7.2.1 and local
and national
ventilacija
vazduhom
spolja
(na
nižem
nivou)
mora
codes.
biti
u
skladu
saodeljkom
7.2.1i
lokalnim
i
nacionalnim
Where mechanical ventilation is used, extract rate
propisima.
must be 5% - 10% less than the inlet rate. The
Gde se koristi prinudna ventilacija, odsisavanje mora
mechanical
ventilation
be interlocked
with the
biti
za 5 do 10%
manje must
od dovoda
svežeg vazduha.
burner onventilacija
the CTU heater.
Prinudna
mora biti povezana sa radom
CTCU gorionikom (tj. mora raditi kada i gorionik).
11
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
ODELJAK
8: GAS
GASOVOD
SECTION 8:
PIPING
8.1
8.1 Veze
Connections
Povežite
satodovodom
gasa tako
da krajnje
Connect zagrejač
the heater
the gas supply
ensuring
that
UPOZORENJE
veze
izgledaju
na
sledeći
način:
the final connections are as follows:
• Gas supply pipe work is run in medium or heavy
• dovod
gasa
vrši in
secompliance
posredstvom
cevi
srednjeg
gauge
tubing
with
local
and ili
velikog prečnika (gauge) u skladu sa lokalnim i
national codes.
nacionalnim propisima
• The gas supply pipe is adequately sized to carry
the total
volume
for the
complete
• veličina
cevi
kojomofsegas
dovodi
gas
je odgovarajuće
installation.
Opasnost
od
požara
veličine
kako
bi
mogla
da
obezbedi
zapreminu
gasa
Fire Hazard
Dovod gasa osigurajte na način kako je prikazano na
dovoljnu
za celokupnu
instalaciju
• An isolating
valve and
union connection should
Connect gas supplydijagramu
according10.
to Figure 10.
be
used
and
fitted
into
the
supply adjacent to the
Ga smože da procuri ukoliko instaliranje nije izvršeno
Gas
can leak if not installed properly.
•
zaporni
ventil
i
zajednička
veza treba da se
na odgovarajući način.
heater.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
rezultirati
smrću,
na snabdevač
gasom
uzan
grejno
telo metal
Failure to follow these instructions can result in death, postave
• For suspended
heaters,
use
approved
nanošenjem imovinske štete.
injury povredama
or propertyilidamage.
flexible connection between the isolating valve
• za grejna tela postavljena odgovarajuću fleksibilnu
and the heater. To reduce pressure loss, use
vezu između zapornog ventila i grejnog
Važno
je da that
gasna
cevsupply
i električne
It
is important
the gas
pipe and veze
the ne metalnu
one pipe size larger than the heater gas
tela.
U
cilju
smanjenja gubitka pritiska, koristite
doprinose
povećenju
težine
grejnog
tela.
electrical connections do not support any of the
connection.
jednu
veličinu
cevi veću nego što je gasna
Merač protoka
heater’s
weight.gasa za dovodnu gasnu cev vezuje
konekcija
grejnog
tela.
nadležna
služba.
Postojećitosat
trebalo pipe
da se
A
gas meter
is connected
thebiservice
by the IMPORTANT - the complete installation must be
prekontroliše,
po mogućnosti
od strane
Gas
Supply Company.
An existing
meternadležne
should be purged and tested for gas soundness in accordance
– celokupna instalacija mora biti pročišćena
službe,
kako
bi
se
osiguralo
da
merač
checked, preferably by the Company, toodgovara
ensure that VAŽNO
with
local
and
i
testirana
u national
skladu codes.
sa lokalnim i nacionalnim
zahtevanom
protoku. for the rate of gas supply
the
meter is adequate
propisima
Postavljanje cevi mora da bude učinjeno prema
required.
lokalnim
i
nacionalnim
propisima.
Predviđa
se
Installation pipes must be fitted in accordance with
odgovarajuća
veličina
ceviPipe
od sata
grejnog
tela.
local
and national
codes.
workdofrom
the meter
Ne
bi
trebalo
da
se
koriste
cevi
manje
veličine
odof
to the heater(s) must be of adequate size. Pipes
dovodne
gasne
veze
grejnog
tela
(inleta).
smaller size than the heater inlet gas connection
should not be used.
WARNING
Dijagram
7: Gasna
veza pomoću
savitljivog
nerđajućeg
čeličnog konektora
Figure
7: Gas
Connection
with Stainless
Steel
Flex Connector
Čvrsto
držitesecurely
nipl prilikom
• Holdključem
gas nipple
povezivanje
savitljivog
gasnog
with pipe wrench
when
konektora.
attaching the flex gas
connector.
Opcija
OptionA:
A:
Nerđajući
Stainless čelični
Steel
Flexkonektor
Gas
gas
Connector
• Do
not twist
flexible
Ne
uvijajte
konektor.
gas connector.
• Ensureda
alllijoints
are
Proverite
na sastavima
ne curi
gas tight.
gas.
Ne savijajte konektor oštro
Do
not bend flexible
gas connector sharply.
Zaporni
ventil Valve
Gas Isolating
Opcija B:
Srednji
OptioniliB:veliki
prečnik
gasnog
Mediumcevi
or Heavy
Gauge Tubing
konektora
Gas Connector
Odvod
kondenzata
Drip Leg
Spojka
Union
Connection
12
Poklopac
Cap
SECTION 9:
WIRING AND
ELECTRICAL INFORMATION
ODELJAK 9: INFORMACIJE
O STRUJI
I ELEKTRIČNIM
VODOVIMA
ODELJAK
9: WIRING
INFORMACIJE
O STRUJI I ELEKTRIČNIM
SECTION 9:
AND ELECTRICAL
INFORMATIONVODOVIMA
9.2.3
Daljinski
9.1
Dovod
struje
9.1 Electrical Supply
9.2.3 Remote
Frost termostat
Thermostat hlađenja (frost
thermostat)
All heater models need a constant 230 V 50 Hz
When required, connect to terminals 2 and 3 in the
je potrebno
Svi
modeli
zagrejača
zahtevaju
230
V
50
Hz
single phase supply connected to terminals L, N & Kada
main terminal
block.povežite sa kontaktima 2 i 3 u
glavnom
kontaktnom
bloku. Postavite u okviru
monofazni
izvor
struje
povezan
sa
kontaktima
L,
N
i
Earth.
Locate within the heated space adjacent to the most
grejnog prostora uz opremu kojoj je neophodna
zemljom.
Polarity "L & N" must be correct. The voltage
vulnerable equipment that requires protection.
zaštita.Videti stranu 14, odeljak 9.3
Lbetween
& N moraju
se
poklapati.
Napon
između
nule
i
neutral and earth should be 0 and never
See Page 14, Section 9.3 and Section 9.4.
zemlje
biti 0 i ne bi trebalo da pređe 15 volti.
exceedmora
15 volts.
9.2.4 Daljinsko upravljanje ventilatorom
Svi zagrejači i kontrole moraju biti na odgovarajući
All heaters and controls must be correctly earthed.
9.2.4 Remote
Fan Controls
će funkcionisati
automatski pod uslovom
način uzemljeni. Spoljašnji električni vodovi moraju Ventilator
All
external
wiring
must
comply
with
the
relevant
The
will operate
providing there is
da
sufan
glavni
kontakti automatically
konstantno snabdeveni
biti u skladu sa važećim lokalnim propisima.
local codes. Wire
specification H05VV-F.
a constantod230
supply
to the
main terminals.
naponom
230V V.
Prekidač
ili kontrola
između
Specifikacija
H05VV-F.
External
controls
must
have
the
same
constant
A switch L1
or control
wired between
terminals
L & 1 in
kontakta
i T1 u kontaktnom
bloku
omogućiće
Spoljašnje kontrole moraju imati isto, konstantno
230 V 50 Hz
the terminal
block will
allow external control of the
spoljašnju
kontrolu
ventilatora.
napajanje
od supply.
230 V 50 Hz.
fan(s). može biti trajno kontrolisan spolja, sa
Ventilator
gorionikom
nabe
poziciji
on ili to
off,
pod uslovom
da
Izolator
od najmanje
3mmseparation
na svim polovima
mora
An isolator
with a contact
of at least
The fan may
controlled
operate
continuously
pri gašenju
nije with
oštećen.
biti
instaliran
blizu, must
ali nebe
uzinstalled
zagrejačadjacent
da se neto,
bi but ventilator
3 mm
on all poles
from an external
control,
the burner cycling on
sprečilo
snabdevanje
ili daljinska
kontrola.
not attached
to the heater
to disconnect
all supplies and off, providing that the fan run-on at close down
to the heater and any remote control.
is not impaired.
Krajnju vezu sa zagrejačem predstavlja fleksibilan
The final
connection
to the heater
shouldbloku
be made
kabel
ili cev
prema glavnom
kontaktnom
by flexible
cabletela
or conduit
to the
main terminal
unutar
grejnog
sa kablom
od 1mm,
za sve
block on the inside of the heater using 1 mm2 cable
modele.
on all models.
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
od električnog
udara
Electrical
Shock Hazard
Disconnect electrical power before servicing.
Isključite struju pre servisiranja
Nepridržavanje
ovih uputstava
može
rezultirati
Failure to follow these
instructions
can result
in
death or electrical
smrću ilishock.
električnim udarom.
9.2 Daljinska kontrola
9.2 Remote
Grejno
telo jeControls
projektovano tako da može da
The heater is
designedupravljanjem.Videti
to be operated by controls
funkcioniše
daljinskim
stranu 14,
installed9.3
remote from the heater. See Page 14,
Odeljak
Section 9.3.and Section 9.4.
9.2.1 Upravljanje gorionikom (termostat)
9.2.1 Burner Controls (Thermostat)
Upravljači gorionika moraju biti kontakti bez napona
Controls to
operate
burner must be voltage free
povezani
između
L1the
i T2.
contacts connected between terminals of the main
terminal block.
9.2.2 Postavljanje sobnih termostata ili ROBERTS
GORDON
kontrole
9.2.2 Positioning
Room Thermostats or
®
Sobni
termostar
ili
ROBERTS
GORDON kontrola
Control
ROBERTS GORDON
treba
dathermostat
se postaveornaROBERTS
zid ili na stub
visine ®od oko
A room
GORDON
1.5
m. Ne
bi trebalo
da se nalazi
niti na
mestu gde
control
should
be mounted
on a wall
or column
at aje
height of niti
approximately
1.5 metres
from the udaru
floor to
promaja
na mestu izloženom
direktnom
measure
the ambient
temperature. It should be clear
toplog
vazduha
iz zagrejača.
of both cold draughts and the direct path of warm air
from the heater.
13
COMBAT
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Uputstvo®za
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
9.3 Dijagram
električnih
vodova
CTCUA
CTCUA Wiring
Diagram
Models
7 - 22modela 7-32
12
IGNITION CONTROL
KONTROLA
PALJENJA
BELA
WHITE
6
CRNA
BLACK
5
L1
L1
BELA
WHITE
ŽUTA
YELLOW
CRNA
BLACK
PREKIDAČ PRITISKA
PRESSURE
SWITCH
7
N
8
T1
N
ŽUTA
YELLOW
9
T2
T1
10
S3
T2
BRAON
BROWN
4
2
1
4
2
5
PINK
PURPURNA
PURPLE
SIVA
GREY
3
1
RESETOVANJE
RESETOVANJE
LOCKOUT
POMOĆU
POMOĆU
RESET
WITH
INDIKATORA
INDIKATORA
INDICATOR
SVETLA
SVETLA
LIGHT
UZEMLJENJE
GROUND
AT LIMIT
TERMOSTATA
THERMOSTAT
FAZA
LINE
UZEMLJENJE
GROUND
BLACK
CRNA
CRNA
BLACK
BRAON
BROWN
AKSIJALNI
AXIAL FAN
VENTILATOR
PALJENJE
IGNITION
SENZOR
SENSE
E
VENTILATORFAN
COMBUSTION
SAGOREVANJA
N
L
E
N
L
PLAVA
BLUE
PLAVA
BLUE
BRAON
BROWN
CRNA
BLACK
CRVENA
RED
POLNISOCKET
UTIKAČ
77POLE
(ŽENSKI)
LIMIT
LIMIT
THERMOSTAT
TERMOSTAT
BRAON
BROWN
KONTROLA
PALJENJA
IGNITION CONTROL
DALJINSKIFAN
VENTILATOR
UKLJUČEN
REMOTE
ON
NULA
NEUTRAL
TERMOSTAT
THERMOSTAT
DALJINSKO
RESETOVANJE
REMOTE LOCKOUT
RESET
DALJINSKI
INDIKATOR
BLOKADE
REMOTE LOCKOUT
INDICATION
7 POLE PLUG
11
B4
S3
PLAVA
BLUE
BRAON
BROWN
ZELENA/ŽUTA
GREEN/YELLOW
B4
GASNI
GAS
VENTIL
VALVE
RAZVODNA
KUTIJA
SITE WIRING
230 V
V
230
50
Hz
50Hz
SUPPLY
NAPAJANJE
FAN DELAY THERMOSTAT
EMC FILTER
NOTE:
NAPOMENA:
If any
of the
wireveza
supplied
theda
heater
must be
it must
replaced withodwiring
Ako
neka
od original
originalnih
(žica)with
mora
se zameni,
to replaced,
mora da se
uradibe
temperaturom
najmanje
material
having
a
temperature
rating
of
at
least
105°
C
and
600
volts.
o
105 C i 600V.
9.4 CTUD External Motor Alternative Wiring (all models) & Optional Thermostat/Time Switch
Single Phase Motor
with Load over 7 Amps
N L 1 2 3
Room
Thermostat
2A
Frost
Thermostat
230 V 50 Hz
Time Switch
230 V
Contactor or Relay
Single Phase Motor
with Load Over 7 Amps
N
L
230 V 50 Hz
supply
Overload protection must
be provided at the motor
or contactor.
RDW 1565
14
SECTION 10: COMMISSIONING
ODELJAK 10: UPOTREBA/PUŠTANJE
U RAD
ODELJAK
10:COMMISSIONING
PUŠTANJE U RAD
SECTION 10:
Instaliranje,
servisiranje,
puštanje uand
radannual
i godišnju
Installation, service, commissioning
proveru
zagrejača
mora
da
obavi
lice
kvalifikovano
inspection of the heater must be done by a
za
izvođenje
radova
oblasti and
instaliranja
contractor
qualified
in the uinstallation
service ofi
servisiranja
gasnih
potrošača.
gas-fired heating equipment. Read this manual
Pažljivo
ovaj priručnik
pre instaliranja,
carefully pročitajte
before installation,
commissioning,
puštanja
rad ili ofservisiranja
opreme.
Svim
operation, uor service
this equipment.
All
komponentama
pristupa
se
preko
vrata
sa
šarkama
components are accessed via the hinged door
osiguranih
se the
otvara
secured by bravicom/rezom(koja
a ¼ turn latch. Opening
door/zatvara
na
obrt
od
¼
kruga).
Otvaranjem
vrata
direktno se
exposes live electrical connections and hot
pristupa
električnim
konekcijama
i
vrelim
components.
komponentama.
1. Proverite da li su svi vodovi povezani u skladu sa
odgovarajućim
odeljak
9.3
1. Check thatdijagramima
all site wiringnaisstrani14,
connected
in
2. Proverite
veličinu
postavljenog
osigurača.
Videti
accordance with the appropriate wiring diastranu
13, odeljak
9.114, Section 9.3 through Page
grams
on Page
14, Section 9.4.
10.1.3 Dovod gasa/Snabdevanje gasom
2.aspekti
Check gasne
the correct
fuse size
is fitted; i merač,
Svi
instalacije,
uključujući
See
Page
13,
Section
9.1.
moraju biti provereni (testirana njihova čvrstina) i
pročišćeni u skladu sa lokalnim i nacionalnim
10.2 Gas Supply
propisima.
Proverite da li je u potpunosti izfiltriran
All aspects
of the gas
including
the
gas
vazduh
od ulazne
ceviinstallation
zagrejača do
glavnog
ventila
meter must
be inspected, tested for soundness and
cevnog
priključka.
purged in accordance with local and national codes.
10.1.4
EnsureMehaničke
that the air provere
is fully purged from the heater
1.
Proverite
ventilatori
mogu
da se
inlet
pipe upda
to lithe
main gas
valvenesmetano
inlet test nipple.
pokrenu
i
da
li
su
vazdušni
otvori
podešeni
tako
da
10.3 Mechanical Checks
obezbede
skretanje
1. Checkodgovarajuće
that the fan(s)
are free vazduha.
to run and
2. Proverite
da
li
cev
za
sprovođenje
sagorelih
delivery louvres are turned to give
required air
gasova
(kao
i
usis
vazduha
za
sobne
potrošače)
deflection.
instalirana u skladu sa ovim uputstvom i lokalnim
2. Check that the flue (and air intake for room
propisima.
Opasnost
odShock
strujnog
udara
Electrical
Hazard
sealed) Drugi
is installed
in accordance
with these
Napomena:
limit termostat
je fabrički
podešen
Budite krajnje oprezni prilikom puštanja
instructions
and
local
regulations.
Use extreme
caution
while
commissioning.
i
nije
ga
moguće
prilagođavati.
potrošača u rad. Nepridržavanje ovih
3. Check that the settings of the Combination Fan/
uputstava
može
prouzrokovati
ili strujni
Failure to follow
these
instructionssmrt
can result
in
10.2 Limit
Početak
upotrebe
thermostat
are correct - See Page 6, Secdeath or electrical shock.
udar.
10.2.1
Pre
rukovanja
tion 4.3 and Page grejnim
7, Figure telom
2.
Da
bisteThe
bilisecond
sigurnilimit
da thermostat
su sve kontrole
bezbedne,
NOTE:
is preset
and
10.1
Provere pre početka
upotrebe
10.1 Pre-Commission
Checks
kada
prvi
put factory
budeteand
rukovali
zagrejačem
učinite to
sealed
at
the
is
not
adjustable.
Sve provere moraju biti izvršene pre paljenja
All pre-commission checks must be carried out sa isključenim gasnim ventilom.
zagrejača. Proverite da li su grejno telo i kontrole
before lighting the heater.
1. Zatvorite gasni ventil
odgovaraju izvorima gasa, struje i pritiska sa kojima 10.4 Begin Commissioning
2. Koristeći instaliranu spoljašnju kontrolu, upalite
Ensure that the heater and all controls are suitable
treba da se povežu.
10.4.1 Before Operating the Heater
for the gas, pressure and electrical supply to which gorionik. Automatski proces će otpočeti kao što je
To ensure that
all16,
thedijagram
controls are
opisanona
strani
9. in safe working
they are to be connected.
10.1.1 Otvori za vazduh
order, operate
the heater
for the
firstće
timedowithgašenja
the
Gorionik
se neće
upaliti,
doći
Tamo gde postoje, otvori za vazduh bi trebalo da se isolating gas valve turned off.
(lockout) što pokazuje da kontrole
10.1.1 Louvers
podese
tokom puštanja u rad kako bi se obezbedila
1. Turn offna
thezadovoljavajući
gas isolating valve
funkcionišu
način
Where fitted, the
air delivery
louvers need to be set
odgovarajuća
distribucija
vazduha.
2. Using the installed external control, turn on the
during commissioning to give the required air
burner. The automatic sequence will now begin
distribution (optional vertical louvers).
as described on Page 16, Figure 8.
There will be no ignition of the burner and lockout
will occur, which proves the controls are operating
correctly.
UPOZORENJE
WARNING
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
posekotina
Cutod
Hazard
Prekinite snabdevanje gasom i električnom
Turn off gas and
electrical
supply
before maintenance.
energijom
pre
održavanja.
Ventilator
biautomatically
mogao automatski
se startuje u
Fan
can start
at any da
time.
bilo kom trenutku.
Failure
to follow these
result
in severe
Nepridržavanje
ovihinstructions
uputstavacan
može
rezultirati
injury
or product
damage.
opasnim
povredama
ili oštećenjem proizvoda.
10.1.2 Provere struje
10.1.2
Electrical
Sve provere
trebaChecks
da se izvrše pre puštanja
All
pre-commission
grejnog tela u rad. checks must be carried out
before commissioning the heater.
15
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
Dijagram
Redosled uslijed
kutiji automatske
kontrole
gorionika
Slika 11: 9:
Automatski
kontrolne kutije
plamenika
Redosled
gorionika
Honeywell
S4565C
Slijed plamenika
za za
Honeywell
S4563
ili S4565C
PREKID RADA
RAD
START
Napajanje 230 V
Ventilator dimnjaka
30 sek. pražnjenje
Prekidač
Tlačni za
pritisak
prekidač
P
C
NO
NC
ts
Varnica
Iskra paljenja
Gasni
ventilventila plina
Pokretanje
Signal plamena
pročišćavanja
počinje
pri pri
promeni/preorijentaciji
**Vreme
Vrijeme
pražnjenja
počinje
prebacivanju
prekidača za pritisak
tlačnog
prekidača.
ts – sigurnosni period 10 sekundi
ts=Sigurno vrijeme
S4563C 3 sekunde (alternativno 5 sekundi)
S4565C 5 sekundi
Traženi dolazni signali
Izlazni signali kontrole
Ukoliko
u bilo
kojojfazi
fazidođe
nestane
kontrola “ide”
na lockout
(gašenje).
Upaliće
se crveno
i kontrolu
Ako u bilo
kojoj
do plamena,
gašenja plamena,
kontrola
će se
“blokirati”.
Crveno
svjetlosvetlo
će svijetliti
i je
potrebno
ručno
resetovati
pre
nego
što
opet
pokušate
otpočinjanje
procesa.
kontrolu će biti potrebno ručno resetirati prije mogućnosti bilo kakvog daljnjeg pokušaja pokretanja.
Dijagram
Gasni
ventil
modelegrijalica
7-32
Slika 12:10:
Ventil
plina
za za
modele
22 - 60
Izlaz
paljenja
Fiksirajući
Vijak
za
zavrtanj
učvršćenje
Konekcija
sonde
Veza senzora
plamena
plamena
Regulator
(ispod
poklopca)
Kontrola
Kontrola
paljenja
paljenja (plus
(u
gasni ventil)
u ventilu
plina)
12-to
kabelska
12 pinski
veza
konektor
kabela
Pogled na bočnu
stranu
Izlazni Izlazni
pritisaktlak
Ulazni
pritisak
Ulazni
tlak
Ulaz
Ulaz gasa
plina
16
26
SECTION 10: COMMISSIONING
ODELJAK 10: UPOTREBA/PUŠTANJE
U RAD
10.2.2
Postupak sa
regulatorom
10.4.2 Commissioning
the glavnim
Gas Valves
(all gases)
pritiska
gasa
na
gorioniku
(svi
gasovi)
10.4.2.1 Check Burner Gas Pressure
1. Loosen the screw cover of the outlet (burner)
10.2.2.1 Provera pritiska gasa na gorioniku
pressure test point and connect a manometer.
With thevrh
burner
firing,
measure
the pressure
on i
1. 2.
Olabavite
zavrtnja
izlaznog
pritiska
(gorionik)
the manometer.
povežite
manomatar To adjust the burner pressure,
remove
the regulator
cover from
the valve
2. Izmerite pritisak
u upaljenom
gorioniku.
Da and
biste
turn pritisak
the regulator
adjustment
screwpoklopac
to set thesa
podesili
gorionika
uklonite
required iburner
pressure
as stated in thezavrtanj
Techregulatora
okrenite
podešavajući
nical Data
for the correct
gas and
model
regulatora
kakoTables
je precizirano
u Tabeli
tehničkih
detalja
odgovarajući
gas i model na strani 6,
on za
Page
6, Section 4.3.
odeljak 4.3
NOTE: If the correct burner pressure cannot be
Napomena:
Ukoliko
može
dostićito the valve,
reached, then
check se
thene
inlet
pressure
odgovarajući
pritisak
proverite ulazni
pritisakon
with the burner
firing.onda
See Technical
Data Tables
(prema
gorionikom.
Vidite
Page 6,ventilu),
Section sa
4.3upaljenim
for inlet pressure
requirement.
Tabelu tehničkih podataka na strani 6,odeljak 4.3 u
vezi uslova ulaznog pritiska.
Do not continue to adjust the regulator if the
Ukoliko
ne menja nemojte dalje
pressureseispritisak
not changing.
podešavati regulator.
If the inlet je
pressure
low to allow
correct
burner
Ukoliko
ulazniis too
pritisak
suviše
nizak
za
pressure
setting,
then
the
gas
inlet
pressure
must
be
podešavanje odgovarajućeg pritiska gorionika, mora
corrected
before
completing
the commission.
biti
podešen
pre puštanja
potrošača
u rad.
Check Gas
Rate gasa
Provera
protoka
1. 1.Nakon
gorionika,
After prilagođavanja
burner pressurepritiska
adjustment,
allow ostavite
the
potrošač
da
radi
najmanje
15
minuta
a
onda
heater to operate for at least 15 minutes andopet
proverite.
then re-check settings.
2. 2.Uklonite
manometar,
vratite
poklopce
na ventil
Remove
the manometer
and
refit all covers
to i
stegnite zavrtanj na izlazu (outlet)
the valve and tighten the screw of the outlet
3. Proverite protok gasa na meraču
pressure tap.
3. Check
gas flow
rate at gas meter.
10.2.3
Testiranje
sagorevanja
(svi modeli)
10.2.5
Gašenje
(svi
10.6
Turning
Offzagrejača
the Heater
(allmodeli)
models)
Spoljne
kontrole controls
podesitetona
offoff
i glavni
gorionik
će
Set
the external
the
position
and the
biti stopiran.
main
burner will stop.
Ventilatori
ćerun
da until
funkcionišu
ih automatski
ne
The
fans will
they aredok
stopped
automatically
zaustavi
termostat.
by the fan thermostat.
Do not use Electrical Isolator for control of
Ne koristite
električni
izolator
kontrolu
heater.
Electrical
Isolator will
switchza
off the
fan.
potrošača.
Električni
izolator
će
zaustaviti
Heat exchanger could be damaged. Warranty will
ventilatore.
Razmenjivač
not
cover damage
to the heattoplote
exchanger if (heat
exchanger)
bi
mogao
biti
oštećen.
Garancija ne
operated improperly.
važi za oštećenje razmenjivača toplote
izazvanog neprikladnim rukovanjem.
10.7 External Controls
External
Controls
may include time switch, room
10.2.6 Spoljne
kontrole/upravljači
thermostat
and frost thermostat.
Operate
U spoljne kontrole/upravljače
mogu
da se each
uračunaju
control
to
ensure
that
they
function
correctly.
Set the
vremenski prekidač, sobni termostat i termostat
time
switch
(if
fitted)
and
room
thermostat
to
the
hlađenja. Probajte svaku kontrolu da bste se uverili
users’
requirements.
da ispravno
funkcioniše. Podesite vremenski
prekidač (ukoliko postoji) i sobni termostat u skladu
10.8
Complete
the Commissioning
sa zahtevom
korisnika.
Ensure that all covers are fitted correctly and all test
10.2 Poslednje
provere
points
are properly
sealed.pre puštanja u rad
Proverite da li su svi poklopci podešeni na
odgovarajući
način
i daUser
li su mesta na kojima je
10.9
Instruction
to the
vršeno testiranje plombirana.
Explain the controls of the heater to the user
including how to turn it on and off, using the controls
10.3.1 Uputstvo korisniku
fitted on site.
Objasnite koriniku način na koji se upravlja grejnim
Give
manual
to the
user. Dajte mu ovaj
telomthis
i kako
ga paliti
i gasiti.
Ensure
that
the userdaislishown
and video
understands
the
priručnik.
Proverite
je korisnik
i razumeo
importance
of
maintaining
clearances
to
informacije o značaju udaljenosti grejnog tela od
combustibles
and thei uputstvo
user instructions
zapaljivih materijala
korisnikuon
naPage
strani18,
Section
11
through
Page
19,
Section
11.5
and
18, odeljak 11 do strane 19, odeljak 11.5, kao all
i
warnings
defined
in this manual.
upozorenja
prezentovana
u ovom priručniku.
Jedino podešavanje koje doprinosi promeni
10.5 Combustion
Testing je
(all
models) pritiska
karakteristika
sagorevanja
podešavanje
gorionika.
Kvalitet sagorevanja
mora biti testiran u
The only adjustment
to alter combustion
cilju
potvrde ispravnog
rada potrošača.
performance
is burner pressure.
Combustion quality
Neodgovarajući
rezultati
ukazujuheater
na grešeke
tokom
must be tested to
prove correct
operation.
instaliranja
ili primene.
Incorrect results
will indicate faults with the
installation or appliance.
Testiranje sagorevanja mora se vršiti sa svim
poklopcima
predviđenim
Gas
u all
cevi za
Combustionna
testing
must be mestima.
carried out
with
sprovođenje
gasova/dimnjaku
isprobava
se
u
covers in place. The flue gas is sampled in thesamoj
flue,
cevi/dimnjaku
razdaljini
1mvalues
od potrošača.
within 1 meter na
of the
heater.doThe
of CO2
Vrednosti
trebalo
bi to
da8.0%
budufor
između
i
should be CO2
between
6.5%
natural65.7%
gas and
8.0%
za
prisodni
gas
i
od
76.8%
do
9.2%
za
LPG
u
7.0% to 9.1% for LPG dependant upon model.
zavisnosti
od
smeše.
The CO will be up to 80 ppm (0.008%) dry, air free
Vrednosti
će model.
biti do 80pmm
(0.008%)
suv,
dependantCO
upon
Temperature
rise of
theu flue
zavisnosti
od
smeše.
Porast
temperature
gasova
u
gases above ambient should be approximately 160°
dimnjaku
trebalo
bi
približno
da
bude
između
130
i
C to 180° C. Seal test hole in flue after testing.
160 stepeni celzijusa. Nakon testiranja treba
plombirati otvor na cevi.
Pressure Switch
The pressure
switch
is factory
pre-set for each
10.2.4
Prekidač
za pritisak
(presostat)
model
and
is
not
adjustable.
Prekidač za pritisak je fabrički podešen i nije ga
moguće naknadno prilagođavati.
17
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
ODELJAK11:
11:USER
UPUTSTVA
KORISNIKU
SECTION
INSTRUCTIONS
Ventilator/Limit
termostat
Figure 11: Fan/Limit
Thermostat
11.1 User Instructions
11.1 Uputstva korisniku
Ako
je
protok
vazduha
kroz
redukovan
nekog
The CTU heaters are fully automatic and operate
If the air flow is reduced izmenjivač
due to power
failureiz the
CTCU
grejna
tela
su
u
potpunosti
automatska
i
razloga
limit
termostat
će
zaustaviti
gorionik
from the external controls fitted on site.
limit thermostat will cause the burner to lockout.
upravljaju se spoljnim kontrolama postavljenim sa
The only user controls at the heater are the:
strane (odvojeni od grejnog tela, npr. na zidu).
Burner
Lockout na grejnom telu su:
limit reset dugme
Jedini upravljači
Red Crveno
limit reset
(pritisnibutton
za reset)
Reset
ButtonSee
Page
18, Section 11.3.3
Zatvaranje/blokada
gorionika
(Press to reset)
Limit
Thermostat
Dugme za resetovanje Videtistranu 18, odeljak
Reset
See Page 18, Section 11.3.1
11.3.3
Belo dugme ventilatora
Second
Limit Thermostat
Limit termostat
resetovanje Videtistranu 18, odeljak
White
fan button
Reset
Button
See
Page
18,
Section
11.3.2
11.3.2
Ne pritisnuto stalan rad ventilatora.
Pull outPritisnuto
for normal
operation.
stalan rad
ventilatora.
Press in for constant fan.
UPOZORENJE
WARNING
Vidi
6, odeljak
4.3 i sliku
7 crtež 2.
Thesliku
combination
fan/limit
thermostat
is preset
during commissioning.
See Page
6, Section toplotni
4.3 andizmenjivač
Page 7, Figure
PAZI:
za resetovanje
mora2.biti
hladan
NOTE: To reset, the heat exchanger must be cool.
Opis
Description
Combination Fan/Limit Thermostat
Broj
dela
Part
Number
K017A
Sekundarni
Limit Limit
termostat
11.3.2
Secondary
Thermostat
Opasnost
od Shock
električnog
udara
Electrical
Hazard
Disconnect
electrical
power
servicing.
Isključite
struju
prebefore
servisiranja
Nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati
Failure to follow these instructions can result in
smrću shock.
ili strujnim udarom.
death or electrical
11.2Heater
Rukovanje
zagrejačem/gasnim potrošačem
11.2
Operation
Kada
se
zagrejač
uključuje
pomoću daljinskih
When the heater has
been switched
on by the
upravljača,
glavni
gorionik
autoamtski
remote
controls
installed
onse
site,
the main pali.
burner will
Kontrolna kutija
gorionika
kontroliše sigurnosno
automatically
turn
on.
paljenje plamena.
The burner control box will control the safe ignition
Svi zagrejači tela zahtevaju konstantno napajanje
of the flame.
gasom i strujom koje ne sme da se prekida tokom
All
heaters
require a constant gas and electricity
rada
potrošača.
supply which must not be interrupted during the
normal operation of this heater.
Pritisnuti
za resetovanje
Press
to reset
Ovo su ručni uređaji za resetovanje kojima se obezbeđuje
These are hand reset devices to give further
dodatna zaštita od eventualnog otkazivanja rada ventilatora.
protection Da
against
fan failure.
Napomena:
bi resetovali,
razmenjivač toplote mora biti
hladan.
NOTE: To reset, the heat exchanger must be cool.
Description
Svi
All modeli
Models
Broj
dela
Part
Number
90412100
UPOZORENJE
WARNING
Dijagram
Operativna
sekvenca
grejača
Figure 10:11:
Heater
Operating
Sequence
TERMOSTAT
THERMOSTAT
SIGNAL ZA
CALL
FOR
PODIZANJE
HEAT
TEMPERATURE
GORIONIK
BURNER
U RADU
RUN
VENTILATOR
FAN
ON
CLOSE
DOWN
ON
ON
2-3 MINUTES
RUN ON
11.3
Opšti upravljači
11.3 Common
User Controls (all models)
11.3.1
Termostat ventilatora
11.3.1 Combination
Fan/Limit Thermostat
Termostat ventilatora lociran je unutar pristupnih
The Combination Fan/Limit Thermostat is located
vrata na vrhu zagrejača. Videti stranu 28, odeljak
inside the access door at the top of the heater. See
15.3.
upravljač
obezbeđuje da zagrejač ne
Page Ovaj
29, Section
15.3.
izduvava hladan vazduh.
This control ensures the heater does not blow cold
air in the normal heating cycle and protects the heat
11.3.2 Limit termostat
exchanger against overheating.
Limit termostat lociran je unutar pristupnih vrata
grejnog tela i štiti razmenjivač toplote od preteranog
zagrevanja. Videtistranu 28, odeljak 15.3
18
Opasnost
od eksplozije
Explosion
Hazard
Ukoliko
upravljači/kontrole
ne3
If control
locks
out, do not makeblokiraju,
more than
pokušavajte
više odthe
3 puta
da startujete zagrejač.
attempts
to restart
heater.
Dangerous
gas
can build
up.smeše.
Mogle bi
semixtures
raširiti opasne
gasne
Grešku mora otkriti i sanirati registrovano lice za
The fault must be traced and repaired by a
instaliranje/monter
inženjer
za servisiranje.
registered
installer oriliservice
engineer.
Nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati
Failure
to follow
these ili
instructions
can
result in
smrću,
povredom
imovinskom
štetom.
death, injury or property damage.
11.3.3Burner
DugmeLockout
za resetovanje
gorionika
11.3.3
Reset Button
Crveno,
upozoravajuće
svetlo
prednjem
delu
The
red warning
light at the
frontna
of the
heater will
zagrejača when
će se the
upaliti
kadahas
upravljač/kontrola
illuminate
control
gone to lockout.bude
This
blokiran(a).
može
may
be causedOvo
by flame
failure.biti
Pressprouzrokovano
the reset
nedostatkom
plamena.
Pritisnite
dugme
button
on the back
of the heater,
(See Page
5, za
resetovanje
zadnjem
telaon(videti
Section
4.1), na
or the
remotedelu
resetgrejnog
if installed
site.
stranu 5, odeljak 4.1) ili daljinsko resetovanje
ukoliko je instalirano sa strane.
ODELJAK
11: UPUTSTVA
KORISNIKU
SECTION
11: USER INSTRUCTIONS
11.4
Uputstva
vezana za svetlosnu signalizaciju Lockout should not occur during normal operation of
11.4 Lighting
Instructions
the heater and indicates there is a fault condition
For types CTU
11.4.1 Za uključivanje grejnog tela
which must be corrected.
11.4.1 To Turn On Heater
1. Proverite da li su dovodi gasa i struje do grejnog
1. na
Ensure
that theProverite
electricalda
and
supplies
to
tela
ON poziciji.
sugas
kontrole
sa strane
thepoziciji.
heater are on. Check that the on site conna ON
trols
areTermostat
“ON”.
Napomena:
mora biti podešen na
temperaturi višoj od temperature ambijenta kako bi
zagrejač
funkcionisao.
NOTE: The
thermostat setting must be above the
ambient temperature
forredosled
the heater
to operate.
2.Otpočeće
automatski
paljenja
kako je
opisano na strani 16, dijagram 9. Zagrejač će sada
funkcionisati
automatski
podonkontrolom
sa strane fir2. The green
light will be
and the automatic
upravljača/kontrola.
Ukoliko
vreme nisu
ing sequence will
beginduže
as described
on uPage
funkciji,
upravljači
bi
mogli
biti
blokirani.
Videti
16, Figure 8. The heater will now operate stranu
auto18, odeljak 11.3.3
matically under the control of the on site controls. Following long shut down periods, the
11.4.2 Za isključivanje grejnog tela
control may go to lockout. See Page 18, SecInstalirane daljinske upravljače postaviti na OFF
tion 11.3.3.
poziciju.
Gorionik će automatski biti isključen.
11.4.2 To Turn
the Heater
Offnarednih nekoliko
Ventilator
će nastaviti
da radi
Set the installed remote controls to the “OFF”
minuta.
position.
Da
biste opet uključili grejno telo gore pomenuti
upravljač
postavite
poziciju.
The burner
will turnna
offON
immediately.
The fan will continue to run for a few minutes.
11.5
Uočavanje
nepravilnosti
To restart
turn thejednostavnijih
control used above
to “ON”.
Neki od mogiućih razloga zbog kojih zagrejač ne
funkcioniše su:
11.5
Simple
Fault
(allON
models)
1.
Dovod
gasa
nijeFinding
na poziciji
Some
possible
for the heater
not operating
2.
Dovod
strujereasons
nije na poziciji
ON
are:
3. Vremenski i temperaturni upravljači nisu na poziciji
1. Gas supply not turned ON.
ON
Electricity
supply
turned ON.su možda bili u
4.2.Jedan
ili oba
limitnot
termostata
funkciji.
prouzrokovano
3. TheOvo
time može
and/or biti
temperature
controlsprekidima
are not u
napajanju
strujom
ili
otkazivanjem
rada
distributivnog
“ON”.
ventilatora.
4. One or both of the Limit Thermostats may have
Ukoliko
limit termostat
radi
postoji
greška
operated.
This may
beneprestano,
caused by an
interrupkoju mora
da
istraži
kvalifikovano
lice.
tion of the electrical supply or failure of the
distribution fan.
11.5.1 Uočavanje jednostavnijih nepravilnosti
(greške u gorioniku)
If the Limit
Thermostats
persistently
operate,
Ukoliko
iz bilo
kog razloga
gorionik neće
da there
se upali,
is
a
fault
which
must
be
investigated
by
a
contractor
on biva blokiran/zatvara se. Ovo će pokazati crveno
qualifiedna
in the
installation
of gas-fired
svetlo
zagrejaču
ili and
na service
daljinskom
indikatoru
heating
equipment.
(ukoliko je podešen).
1. Pritisnite i oslobodite dugme za resetovanje
11.5.1 Simple
Faultreset
Finding
faults)
Ukoliko
daljinski
nije (burner
podešeno,
dugme za
resetovanje
na for
stražnjoj
tabli itgrejnog
tela.
If the burner se
failsnalazi
to ignite
any reason,
will go to
Videti
stranu
4.1. by the red light on the
lockout.
This 5,
willodeljak
be indicated
heater or at the remote indicator (if fitted).
Blokade
bitirelease
tokomthe
normalnog
funkcionisanja
1. Pressneće
in and
lockout reset
button. If
zagrejača
i
pokazuje
da
je
reč
o
pogrešnom
a remote reset is not fitted, a reset button isstanju
on
koje mora
biti
korigovano.
the rear panel of the heater.
See Page 5, Section 4.1.
Radi Vaše bezbednosti
FOR YOUR SAFETY
If you smell
Ukoliko
osetitegas:
gas:
1.
Open
windows.
1. Otvorite prozore
2. pokušavajte
DO NOT tryda
topalite
light bilo
anykoji
appliance.
2. Ne
uređaj.
3.
DO
NOT
use
electrical
switches.
3. Ne koristite električne prekidače.
4. 4.
Nemojte
da use
koristite
nikakav telefonski
DO NOT
any telephone
in
aparatyour
u kući
building.
5. Napustite
5. Leave kuću
the building.
6. 6.Čim
napustite call
kuću
pozovite
Vašeg
Immediately
your
local gas
lokalnog snabdevača gasom i sledite
supplier after leaving the building.
njegova uputstva
Follow
the gasda
supplier’s
7. Ukoliko
ne možete
stupite u kontakt sa
instructions.
snabdevačom gasom, pozovite vatrogasnu
7. If you cannot reach your gas
službu
supplier, call the Fire Department.
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
od požara
Fire Hazard
Ne skladištite i ne koristite benzin ili
Do not store or use petrol or other
bilo kakvu
isparavajuću
materiju
u
flammable
vapours
and liquids
in the
blizini
ovog
drugih
vicinity
of this
oriliany
otheruređaja.
appliance.
Ukoliko se nalaze pored zagrejača, neki
Some
objects
catch
firezapale
or explode
predmeti
biwill
mogli
da se
ili
when placed close
to
heater.
ekslodiraju.
Nepridržavanje
uputstava
možecan
da
Failure to followovih
these
instructions
prouzrokuje
smrt,
povredu
ili nanese
result
in death,
injury
or property
damage. imovinsku štetu.
19
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
SECTION 12: SERVICING
ODELJAK
12: SERVISIRANJE
12.1 Servicing
Instructions
After commissioning, the heater will require
12.1
Uputstvatoza
maintenance
beservisiranje
carried out annually. If the heater
Nakon
što
je
pušteno
u rad,
zagrejač
is used in a dirty or dusty
area,
more zahteva
frequent
godišnje
preglede.
Ukoliko
se
zagrejač
koristi u
maintenance may be necessary.
prljavom ili prašnjavom prostoru, održava se češćim
Installation, Service and Annual Inspection of
pregledima. Instaliranje, servisiranje i godišnju
heater must
be done
by a contractor
qualified
proveru
obavlja
kvalifikovano
lice.
in the installation and service of gas-fired heating
equipment.
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
posekotina
Cutod
Hazard
Prekinite snabdevanje gasom i električnom energijom
pre održavanja.
Turn off gas and electrical
supply before maintenance.
Ventilator bi mogao automatski da se startuje u bilo kom
Fan can start automatically
at any time.
trenutku.
Nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati opasnim
Failure topovredama
follow these
can result in severe
iliinstructions
oštećenjem proizvoda.
injury or product damage.
Napomena
1:any
Nakon
provere/održavanja
ili bilo
NOTE 1: After
maintenance
or repair work
kakve
uvek
testirajte
paljenje grejnog
alwayspopravke
test fire the
heater
in accordance
with thetela
instructions on
15, Section
ucommissioning
skladu sa uputstvima
o Page
puštanju
u rad 10
na
through Page
17, 10
Section
10.9 to
ensure
all 10.3.1da
safety
strani15,
odeljak
do strane
17,
odeljak
systems
in working
orderfunkcioniše
before leaving
thetreba
biste
bili are
sigurni
da sistem
kako
heater
to operate.
Minor
faults may
be Manji
tracedkvarovi
by
pre
nego
što pustite
zagrejač
u rad.
using the
charts grafikona
on Page 22,
mogu
se troubleshooting
otkriti korištenjem
mogućih
Section 14
through
Page 25,
Section 14.5.
kvarova
i načina
njihovog
otklanjanja
na strani 22,
odeljak 14 do strane 25, odeljak 14.5.
NOTE 2: Check all gas pipes and pipe joints to
Napomena
Proveriti
gasovod
veze
kako
bi
ensure there2:are
no cracks
or gasi sve
leaks.
Any
cracks
se
uverili
da or
nema
Svako
in the
pipes
pipenaprsnuća
joints musti curenja.
be repaired.
naprsnuće mora biti sanirano.
NOTE 3: Inspect all suspended components and
Napomena
3: Proverite
sveare
komponente
hardware. Insure
that they
in good condition,
postavljene
u
viseći
položaj.
Proverite
properly tightened, and corrosion
free.da li su dobro
pričvršćene, u dobrom stanju i da nisu korodirale.
12.2 Održavanje
Burner Maintenance
12.2
gorionika
1.
Open
the door
remove
the burner
compart1. Otvorite vrata
(sa and
šrakama)
i sklonite
poklopac
ment Videti
cover.stranu
See Page
28, Section
gorionika.
27, odeljak
15.2.15.2.
2. Clean any deposits from the main burner which
2. Očistite
sve naslage
glavnog
gorionika
koje suofse
may have
formed in
the injectors
or venturi
eventualno
formirale
u
ubrizgaču
ili
the burner. See Page 28, Section 15.2. venturi
gorionika.
Videti
27,
odeljak 15.2.
3. Remove
thestranu
ignition
electrode
and flame probe.
3. Odstranite elektrodu i sondu plamena. Proverite
Check condition of ignition electrode and flame
njihovo stanje. Očistite sve naslage koje su se
probe. Clean off any deposits which may have
eventiualno formirale i proverite stanje keramičkih
beenZamenite
formed, check
condition
of ceramic
izolatora.
ih ukoliko
je potrebno.
insulators. Replace as necessary.
20
12.3 Održavanje ventilatora/motora
12.3 Fan/Motor
Assemblysu
Maintenance
(all i nije
Ležišta
glavnog ventilatora
trajno plombirana
models)
im neophodno podmazivanje. Pre čišćenja, prekinite
The main
fani bearings
are permanently
sealed
dovode
gasa
struje. Odstranite
ventilator(e)
i, and
do
not
need
lubrication.
Before
cleaning,
turn
gas
koristeći četkicu ili pajalicu, očistite lopatice saoff
svake
and electrical
supply. Remove
the fan(s) and use a
strane.
Kada završite,
vratite ventilatore.
small brush or duster to clean the fan blades from
eachOdržavanje
side. Replace
fan(s) when toplote
done.
12.4
razmenjivača
Razmenjivač toplote ostaje čist ukoliko se ne pojavi
problem
saExchanger
sagorevanjem.
Proverite razmenjivač
12.4 Heat
Maintenance
toplote.
Pogledajte
znake
pregrejavanja
na prednjim
The heat
exchanger
will remain
clean unless
a
cevima
koji
mogu
ukazati
na
preteran
plamen
u the
problem has developed with combustion. Inspect
gorioniku
ili
duže
vreme
mali
protok
vazduha.
heat exchanger. Look for signs of overheating at the
front tubes which may indicate burner over firing or
12.5
Održavanje
persistently
low airventila
flows. za kontrolu gasa
Ovi uređaji ne zahtevaju redovno održavanje. Da
biste
promenili
ventila
za Maintenance
kontrolu gasa videti
stranu
12.5 Gas
Control
Valve
(all models)
26, postupak 15.1 i stranu 30, odeljak 15.5.
No regular maintenance is required on these
devices. To change gas control valves, See Page 27,
Neispravne ventile zamenite originalnim
Step 15.1 and Page 31, Section 15.5.
ROBERTS GORDON rezervnim delovima.
Do not repair or disassemble on site.
Replace
faulty gas
valves
genuine otpadnih
12.6
Ventilator
cevi
za with
sprovođenje
® replacement parts.
ROBERTS
GORDON
gasova
Ventilator cevi za sprovođenje otpadnih gasova ne
zahteva
nužno
12.6 Flue
Fan održavanje. Međutim, ukoliko prekidač
vazdušnog
izazove
blokadu
gorionika, onda
The flue fanpritiska
should not
require
maintenance.
uklonite
ventilator
zavrtnja
However, ovaj
if the air
pressure odvrtanjem
switch is causing
burnerna
izlaznoj
ivici
i
okvirnoj
ploči.
(videti
stranu
29,
lockout, then remove the flue fan from the vent odeljak
box
15.4).
Proveritethe
dascrew
li ventilator
možeflange
nesmetano
by unscrewing
at the outlet
and theda
radi
da mounting
li je točakplate
ventilatora
čist. 30, Section 15.4).
flue ifan
(See Page
Ensure that the fan is free to run and that the fan
wheel is clean.
ODELJAK
KONVERZIJA
GASOVA
SECTION
13: C13:
ONVERSION
BETWEEN
GASES
ODELJAK
13:CONVERSION
KONVERZIJABETWEEN
GASOVA GASES
(prirodan
SECTION 13:
gas/LPG)
13.1 General
13.1
Uopšteno
Conversion
between gasses will require a change of
Konverzija
gasova
zahteva
dizne u gorionik
burner injectors
and
the gaspromenu
valve re-commissioning
ito
podešavanje
gasnog
ventila
novim
uslovima.
the new conditions.
13.2 Konverzija gorionika
13.2 Burner
Konverzija
je Conversion
jednaka za sve tipove grejnih tela.
Conversion
the burner
assembly
fromjeone
gas to
1.
Uklonite of
poklopac
gorionika
kako
pokazano
the
other
is
the
same
for
all
types
of
heaters.
nastrani 27, odeljak 15.2
Remove
the burner
as ga
2. 1.
Uklonite
4 zavrtnja
kojicompartment
drže razdelnikcover
i izvucite
shown on Page 28, Section
15.2. ih i pomerite
3. Ukloniteinshotgorionike
rotirajući
podupirač
2. Remove the connection between the gas valve
4. Uklonite
glavnog
gorionika
outlet dizne
and the
manifold.
See Page 27, Section
5. Zamenite
sa
ubrizgačima
za novi gas
15.1 for gas valve removal.
6. Podesite opet sve komponente
3. Remove the manifold from the burner assembly
by removing the screws at the top and bottom.
13.2 Gasni ventili
See ventili
Page 28,
15.2.1.
Svi gasni
kojiSection
se koriste
kod CTU imaju
4.
Remove
the
main
burner
injectors.
regulatore pritiska koji mogu biti
podešeni za
funkcionisanje
na prirodni
gas ilifor
LPG
5. Replace with
the injectors
the new gas
Konverzija
se
vrši
ponovnim
podešavanjem
pritiska
ensuring a gas tight seal.
gorionika
u tabeli
podataka
tokom
6. Refitvrednostima
all components
in reverse
order.
podešavanja. Videti stranu 6, odeljak 4.3
Proverite
li je pritisak ulaznog gasa odgovarajući
13.3 Gasda
Valves
za novi gas i da nema ostatatka starog gasa.
All gas valves used on the CTCU have pressure
regulators that may be set to operate on Natural gas
or LPG.
Conversion is carried out by re-setting the burner
pressure to the value in the data table during
commissioning. See Page 6, Section 4.3.
Ensure that the gas inlet pressure to the heater is
correct for the new gas, and that the gas supply has
been purged of the old gas.
21
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
ODELJAK
14:TROUBLESHOOTING
OTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI
SECTION 14:
14.1
Uopšteno
14.1 General
UPOZORENJE
WARNING
Opasnost
od eksplozije
Explosion
Hazard
Instaliranje
mora
da
izvrši
lice/izvođač
Installation must be done registrovano
by a registered
installer/
radova
kvalifikovano
za
instaliranje
i
servisiranje
contractor qualified in the installation and service of
gas-fired heating equipment
or your gas supplier.
grejne opreme.
Nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati
Failure to follow these instructions can result in death,
opasnim
povredama
ili oštećenjem proizvoda.
injury
or property
damage.
Start
Da liAre
su gas
dovodi
gasa i struje
& electrical
Ne
podešeni
na opciju
supplies
on? "ON"? No
Pustite gas i struju
Turn onnasupplies.
Postavite
opciju "ON"
Yes
Da
su je
crveno
Is liRed
lockout
upozoravajuće
warning lightsvetlo
on? za
blokadu u poziciji "ON"?
Da
Yes
Koristite uputstva iz
odeljka
15.2
za testiranje
Use 15.2
to test
burner.
gorionika
Ne
No
Does
the
fan run?
DA li je
ventilator
uključen/radi?
Ne
No
Pritisnite
Press
thebelo
whitedugme
buttonna
on
ventilatoru/limit
termostatu.
the combination
fan/limit
thermostat.
Does
the
Da li ventilator
radi?
fan run now?
Ne
No
Koristite uputstva iz
odeljka
15.2toza
testiranje
Use 15.5
test
fan.
ventilatora
Pogledajte
odeljke
i 11.3
See sections
5.3 &5.3
11.3
to
Ne
zacheck
proveru
kombinacije
No
combination
ventilator/limit
termostat
fan/limit
thermostat
settings.
Zamenite
kombinaciju
Replace combination
ventilator/limit
termostat
fan/limit thermostat.
Yes
Da
Yes
Yes
Sa uključenim
spoljnim
With
external controls
on,
kontrolama,
da licontinue
gorionik
does
the burner
prolazi kroz
fazu paljenja?
through
the heating
cycle?
Ne
No
Da li je gorionik u stanju
Has burner
“Locked
"Locked
Out"? Out”?
Ne
No
Pogledajte
odeljkefan/limit
5.3 i 11.3
Is combination
za proveru set
kombinacije
thermostat
correctly? Ne
No
ventilator/limit
termostat
See sections 5.3
&11.3.
Podesite
ili
Adjust
or replace
as zamenite
necessary.
Da
Yes
Koristite uputstva iz
Use 15.2
to za
testtestiranje
burner.
odeljka
15.2
gorionika
Da
Yes
Otkrivanje
Heaternepravilnosti
Operating u
radu je okončano
TROUBLESHOOT
ENDS.
Ne
No
Ukoliko
i daljepersist,
imate problema,
If problems
contact
kontaktirajte
ROBERTSRoberts-Gordon
GORDON® atna
tel:
Tel: +44 (0)1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
Radi
Vaše sigurnosti
sigurnosti i i optimalnog
optimalnogfunkcionisanja
funkcionisanjagrejnog
zagrejača,
Radi Vaše
tela,koristite
koristite isključivo
isključivo Roberts-Gordon
Roberts-Gordon rezervne
rezervne
delove.
delove.
For your safety and optimum heater performance, use only ROBERTS GORDON® replacement parts.
Rukovodite
seprocedurama
procedurama
podešavanja
prikazanim
na15,
strani
15, odeljak
Conduct Commissioning
procedure
as prikazanim
shown
on Page
Section
10.10. 10.
Rukovodite
se
podešavanja
na strani
15, odeljak
22
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
ODELJAK 14: OTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI
14.2
sistema
gorionika sa
automatskim
paljenjem
15.2 Otkrivanje
Rješavanjenepravilnosti
problema za kod
sustave
s automatskim
paljenjem
plamenika
Postoje
gorionika. Honeywell
HoneywellS4563C
S4563C
Koriste sedva
dvijeupravljača
kontrole plamenika.
i i
S4565C.
Oba
imaju
slične
redoslede
operacija.
U
S4565C. Obje imaju sličan slijed rada. Za mjerenje strujecilju
merenja
µA sa
DCsenzorom
sat u nizu
plamena,protoka
serijski plamena,
spojite 0 - povežite
50 µA DC0-50
mjerač
sa
sondom
plamena
(pilotom).
Ukoliko
sat
daje
plamena. Ako mjerač očitava negativne vrijednosti,negativne
tada
vrednosti
test vodove.
zamijenitepromenite
testne priključke.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
odShock
strujnog
udara
Opasnost
od udara
električne
energije
Electrical
Hazard
Ne dodirujte komponente paljenja.
Do
not
touch ignition
components.
Ne
dodirujte
komponente
paljenja.
Na
komponentama
paljenja
je visoki
napon.
Napon
komponenti
paljenja
je is
visok.
Voltage from ignition components
high.
START
Da li su dovodi gasa i
Da li je dobava plina i
struje podešeni na opciju
napajanje
uključeno?
"ON"?
Ne
Pustite
gas dobavu
i struju
Uključite
Podesite
na opciju "ON"
i napajanje.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
Nepoštivanje
ovihthese
uputa
može rezultirati
Failure
to follow
instructions
can
rezultirati
smrću
ili strujnim
udarom.
smrću
ili
udarom
električne
energije.
result in death or electrical shock.
Da
Da liDa
je upaljeno
("ON")
li je zeleno
zeleno
svetlo?
svjetlo
uključeno?
Da
Da li su se aktivirali granični
Da li termostati
su limit termostati
radili ili
ili je svjetlo
neispravno?
Po potrebi
je svetlo
neispravno?
Restujte
resetirajte
ili zamijenite.
ili zamenite
Da
Zamijeniti
neispravan
neispravan
ventilator
dimnjaka.
ventilator
je HT
vod u napona
redu i u
DaDa
li jeli vod
visokog
redukonektovan?
i spojen? Da li je
Da
li je elektroda
redu?
elektroda
iskre uuredu?
Da
Kontrola paljenja je
Neispravna
kontrola
neispravna.
Zamenite.
Videti
paljenja, zamijeniti.
odeljak 15.6
Vidi poglavlje 15.6
Da Da
li gasni
ventil
funckioniše?
li ventil
plina
radi?
testiranja
ventila
ZaRadi
testiranje
ventila,
vidi
poglavlje
15.4.
videti
odeljak
14.4
Ne
Zamenite
Zamijenite
ventil.
Ne
Pratite
grešku u sustavu
NADZORA.
nadzora.
poglavlje
Videti Vidi
odeljak
14.316.3
Ne
Da
Da lilisu
suupaljeni
vanjske
spoljni
kontrole
uključene?
ispravljači
Da
Pritisnite
"Lockout
reset"
Pritisnite
prekidač
resetiranja
dugme na
blokade
na zadnjem
stražnjoj delu
strani
grejnog
ili daljinsko
reset
grijalicetela
ili daljinski
prekidač
dugme
ukoliko
je ugrađen.
podešeno
blokade
ako je
Ne
DaDa
li jeli dovod
od 230V na
je na spojevima
konekcijama
ventilatora
napon 230 V?
ventilatora?
Da
je upaljeno
Da liDa
jelicrveno
svjetlo
"Lockout"
blokade uključeno?
svetlo upaljeno?
Ne
Da li je upaljen/radi
Da ventilator
li ventilator
dimnjaka
radi?
dimnjaka/cevi?
Zamenite
Ne
Neispravan
Kontrola plamenika neispravna ili
upravljač/kontrola gorionika ili
su priključci neispravni. Po
neispravne konekcije. Popravite
potrebi popravite ili zamijenite.
ili zamenite
Da
za tlaka
Da liPrekidač
prekidač
vazd.
pritisak
zraka
vrši
preorijentisan?
prebacivanje?
Ne
Proverite
Provjerite prevelik
protok u kanalu
dimnjak/dovod
vazduha.
da
dimnjaka/ usisa
zraka.Proverite
Provjerite
nije blokirano sagorevanje vazduha.
moguće
prepreke u krugu zraka za
Proverite da li je ispravan prekidač za
izgaranje. Provjerite da li su
vazdušni pritisak?
prekidači tlaka zraka neispravni.
Videti Odeljak 15.5
Vidi poglavlje 16.5.
Da
Sačekajte
Pričekajte
30-40
30-40 sekundi.
Da sekundi.
li varnica Ne
Da li radi paljenje
iskre?
radi?
Da
Da li
Da li se plamen
pali?
plamen svetli?
Ne
ventil
Da
Da li je crveno "Lockout"
Da svetlo
li je crveno
svjetlo
upaljeno?
blokade uključeno?
Da
DaDa
li jelistruja/tok
bar
je strujaplamena
plamena
1 mikroamper DC
najmanje
1
µA
DC
kad plamen gori?
kada se plamen upali?
Ne
Okončano
Korištenje
grijalice
pronalaženje
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA
nepravilnosti
PROBLEMA.
34
Ne
Ukoliko
i dalje
imateproblem,
problema
Ako i dalje
postoji
kontaktirajte
ROBERTS
kontaktirajte
Roberts-Gordon
GORDON
na tel:® na:
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
Greška u sistemu
Radi Vaše sigurnosti i optimalnog funkcionisanja
Za vašu sigurnost i optimalne performanse
grejnog tela, koristite isključivo Roberts-Gordon®
grijalice, koristite samo ROBERTS GORDON
rezervne delove.
zamjenske dijelove.
Provedite se
postupak
podešavanja
kao što je
Rukovodite
procedurama
podešavanja
prikazano
na
stranici
25,
Poglavlje
prikazanim na strani 25, Odeljak 11. 11.
23
ODELJAK
Otkrivanje
kvarova
POGLAVLJE
15: 15:
RJEŠAVANJE
PROBLEMA
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
14.3
sistema
nadzora
plamena
15.3 Otkrivanje
Rješavanjenepravilnosti
problema za kod
sustav
nadzora
plamena
START
Konektujte/povežite
DC
Spojite DC ampermetar
ampermetar
u seriju sasa
sondom plamena
senzorom
plamena.
Da Da
li je lizeleno
svetlosvjetlo
upaljeno i
je zeleno
da li je tok plamena bar 1
uključeno i struja plamena
mikroamper DC
Ne
Videti
odeljakprema
14.1 radi
Postupite
traganja
za za
poglavlju
15.1
nepravilnošću
praćenje greške.
Da
Da li je spojni vod
Da li je konektujući
vod
oštećen?
Da li je senzor
oštećen?
Da
li
je
sonda
plamena oštećen ili
oštećena ili dodiruje
dodiruje uzemljene
uzemljene komponente?
komponente?
Da
Da
Da
pritisakplina
ulaznog
Dali liodgovara
je tlak ulaznog
na
pritiska? Datočan?
li je polaritet
plameniku
Da li je
polaritet odgovarajući?
faze i nule isparavan?
Dalilije
jekrug
u redu
krug
Da
senzora
sonde?
plamena
ispravan?
Da
najmanje 1 µA DC?
Da
li strujeu
krugu struje
sonde,u
DaIma
li postoji
protok
a da pritom
krugu senzora
plamena
plamena?
kadanema
nema
plamena?
Popravite
Po potrebiili popravite
ili zamenite
zamijenite.
Ne
li se“blokiranje”
pojavljuje
DaDa
li se
"Lockout"
događa
kada je
kad ima plamena
plamen prisutan?
Nepravilnost
kontrolne
Neispravna kontrolna
kutije. Zamenite
kutija.
Zamijenite
odgovarajućim
odgovarajućim tipom
tipom.
Ne
Ne
Okončana
Korištenje
grijalice
pretraga
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA Ne
nepravilnosti
PROBLEMA.
Popravite
Po potrebi
ili popravite
ilizamenite
zamijenite.
Ukoliko
i daljepostoji
imate problem,
problema,
Ako i dalje
kontaktirajte
Roberts-Gordon
kontaktirajte
ROBERTS
na tel:® na:
GORDON
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
NAPOMENA: Minimalna struja senzora plamena 1 µA DC. Tipična struja senzora plamena 3-5 µA DC.
24
35
ODELJAK 14: OTKRIVANJE
SECTION 14: TNEPRAVILNOSTI
ROUBLESHOOTING
Otkrivanje kvarova
gasnih ventila
14.4 Troubleshooting
forsolenoidnih
Solenoid Valves
START
Is 230 V at the valve
Da li pritisak gasa na ulazu
terminals at the
ventila odgovara tipu gasa?
appropriate time.
Greška je na
Ne
No
Fault
elsewhere
drugom
mestu
Ne
No
Fault
elsewhere
drugom
mestu
Ne
No
Valve faulty.
Greška u ventilu
Replace with one of
Zamenite ga
correct type.
Ne
No
Valve faulty.
Greška u ventilu
Replace
with one of
Zamenite ga
correct type.
Da
Yes
Da li pritisak gasa na izlazu
Is gas pressure at inlet of the
ventila raste kada se ventil
valve correct
for gas type?
odvrne?
Note pressure found.
Greška je na
Da
Yes
Da li se
pritisak
gasa na
izlazu
Does
gas
pressure
at outlet
ventila
povećava
kadawhen
se ventil
of the
valve rise
valveodvrne?
turns on?
Da
Yes
Yes
Da Does
li se pritisak
gasa na izlazu
gas pressure
at
ventilaofsevalve
spušta
kada to
se zero
ventilor
outlet
return
zavrne?
lower when
valve turns off?
Da
Yes
Okončano traganje
Valve
Operating
za
nepravilnostima
TROUBLESHOOT
ENDS.
ventila
Ukoliko
i daljepersist,
imate problema
If problems
contact
kontaktirajte Roberts-Gordon
®
ROBERTS
GORDON
at
na tel:
Ne
No
Tel: +44 (0) 1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
14.4
nepravilnosti
14.5 Otkrivanje
Troubleshooting
for Mainkod
Fanglavnog ventilatora
START
Da li ventilator
Does
fan run
radi
automatski?
automatically?
Ne
No
Is power supply 230v at
Da li je napon 230V na
terminals
L to N of the
terminalima T1 do N?
main terminal block?
Ne
No
Greška
je na
Fault
elsewhere.
drugom
mestu
Check
wiring.
Yes
Da li ventilator
radi dok
belo
Does
fan run when
thejewhite
dugme ventilatora/limit
Ne
button of combination fan/limit No
termostata pritisnuto?
thermostat is pushed in?
main terminal block?
Yes
Yes
Da
Yes
Koristite
Odeljke
5.3&i 11.3
11.3 za
Use Section
5.3
to
proveru
ventilatora/limit
check
combination
fan/limit
termostata.
Resetujte
ili
zamenite
thermostat settings. Reset or
ako jeaspotrebno.
replace
necessary.
Fan motor
or capacitor
faulty.
kondenzator.
Zamenite
Replace
with correct type.
odgovarajućim.
Ne
No
i daljepersist,
imate problema
IfUkoliko
problems
contact
kontaktirajte Roberts-Gordon
®
ROBERTSnaGORDON
at
tel:
Tel: +44 (0) 1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
Da
Yes
Da li se
ventilator
i
Does
fan
turn onpali
and
gasi
gorionik
konstantno
off dok
while
burner
is firing
rad?
continously?
Is there 230v between
Da li je napon 230V između
terminals
1 and N of the
terminala T1 i N?
Ne
No
Ventilator/limit termostat
Combination
fan/limit
neispravan.
Zamenite
ga
thermostat
faulty.
ispravnim.
Replace with correct type.
Neispravan motor ventilatora ili
Ne
No
Okončano traganje
Operating
zaFan
nepravilnostima
TROUBLESHOOT
ENDS.
ventila
Radi Vaše sigurnosti i optimalnog funkcionisanja zagrejača, koristite isključivo Roberts-Gordon rezervne
delove.
For your safety and optimum heater performance, use only ROBERTS GORDON® replacement parts.
Conduct Commissioning procedure as shown on Page 15, Section 10.
Rukovodite se procedurama podešavanja prikazanim na strani 15, Odeljak 11.
25
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
14.3
nepravilnosti
kontaktor ventilatora
14.6 Otkrivanje
Troubleshooting
for Fan za
Contactor
START
Da li ventilator
Does fan run
radi
automatically?
automatski?
Ne
No
li jesupply
napon
230V
Is Da
power
230
V at
na
glavnim
terminals
L tokontaktima
N of the
L i N?block?
main terminal
Greška na
Ne
No
drugom
Fault
elsewhere
mestu
Da
Yes
Dafan
li ventilator
radiwhite
Does
run when
dok je of
belo
dugme od
button
combination
kombinovanog termostata
thermostat
is pushed in?
pritisnuto?
Yes
Da
Da lifan
se turn
ventilator
Does
on and
pali
gasi dok
gorionik
radi
offi while
burner
is firing
konstantno?
continously?
Yes
Ne
No
napon
230V
V between
Is Ako
thereje230
između
od
terminalkontakta
1 and NLofi Nthe
main terminal
block?
glavnog
kontaktnog
bloka?
Da
Yes
Da
Yes
Poslužite
se Odeljkom
da
Use Section
11.3 to 11.3
check
proverite
kombinovani
termostat.
combination
thermostat
ResetujteReset
ili zamenite
ako je
settings.
or replace
neophodno
Da li je napon 230V na
Is there
230 Vkalema
at the coil
kontaktu
terminals
of the contactor?
kontaktora?
as necessary.
Greška u kombinovanom
Combination thermostat faulty.
Zamenite ga sa
No termostatu.
Ne
Replace with correct type.
odgovarajućim.
Ne
No
Greška
u kablovima.
Wiring
fault.
Investigate.
Istražite
Ne
No
Greška u kontaktima
Contactor
faulty. ga
(kontaktoru).
Zamenite
Replace
with correct type.
odgovarajućim.
Ne
No
Greška u kontaktoru.
Contactor faulty.
Zamenite ga
Replace with correct type.
odgovarajućim.
Yes
Da
Da li
Does contactor operate?
kontaktor radi?
Ne
No
Kraj
Fan Operating
Da
Yes
otkrivanja
TROUBLESHOOT ENDS.
kvara
Da
Yes
li je
230V
na
V napon
available
at both
IsDa
230
theoba
loadkraja
inputkontakata
and output
kontaktora?
terminals
of the contactor.
Ne
No
If problems
Ako
problempersist,
i dalje contact
postoji,
kontaktirajte:
ROBERTS
GORDON® at
ROBERTS
GORDON
Tel:
+44 (0) 1902
498733
www.rg-inc.com
Radi Vaše sigurnosti i optimalnog funkcionisanja zagrejača koristite isključivo Roberts Gordon rezervne
delove.
For your safety and optimum heater performance, use only ROBERTS GORDON® replacement parts.
Rukovodite se procedurama podešavanja prikazanim na strani 15 Odeljak 11.
Conduct Commissioning procedure as on Page 15, Section 10.
26
ODELJAK
I EPLACEMENT
ZAMENA DELOVA
SECTION15:
15:UKLANJANJE
REMOVAL AND R
PARTS
ODELJAK15:
15:REMOVAL
UKLANJANJE
ZAMENA DELOVA
SECTION
ANDIREPLACEMENT
PARTS
Videti
upozorenja
i
napomene
nastrani
20,
Odeljak
See warnings and notes on Page 20, Section 12 12
pre nego
što počnete
da skidate
i menjate delove.
before
removing
or replacing
parts.
Burner Components
Komponente gorionika
All serviceable burner parts are accessed by the
Svim komponentama gorionika koje se mogu servisirati
door on the right side of the heater. Use a
pristupa se kroz vrata na desnoj strani zagrejača.
screwdriver to turn the latch 90°. See Page 5,
Uklonite 4 zavrtnja.
Section 4.
15.1
Valve
15.1 Gas
Gasni
ventil
Remove
the gas
supplygasa
pipena
at ulazu
the heater
inlet.telo.
Uklonite cev
za dovod
u grejno
15.1.1 Models 22 - 60
Odvrnuti
Remove
fiksirajući
fixing
screw.
zavrtanj
Odvojiti
Unplug
kontrolu
control
odfrom
ventila
valve.
Iskopčati
Disconnect
žice
wire harness
Kontrola
Ignition
paljenja
Control
Opis
Description
Gasni
ventilVR4105A
VK4105A
Gas Valve
Ignition Control
Kontrola
paljenja
Broj
Part dela
Number
90033403
90434010
15.1.2 All Models
Vratiti
poinredu.
Proverite
li je that
smer
protoka
gasa u
Replace
reverse
order.da
Verify
the
gas flow
redu.
Koristite
minimalnu
količinu
gasne
plombe
direction of the valve is correct. Use a minimum na
zglobovima/sastavima.
Proverite
da li Check
na sastavima
amount of gas seal on the
thread joint.
that
curi
gas.
Ponovo
postavite
gasni
ventil.
Videti
all the joints are leak free. Reset gas valve. Seestranu
17,
Odeljak
10.2.210.4.2.
Page
17, Section
IT IS IMPORTANT THAT ONLY THE CORRECT
Važno
je da se
koriste odgovarajući
gasni ventili
GAS VALVES
SPECIFIED
FOR EACH MODEL
za svaki pojedinačni model.
TYPE ARE USED WHEN REPLACING THESE
CONTROLS.
27
Uputstvo®za
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
Gorionik
15.2 Burner
Compartment
Poklopac
Burner
pregrade
compartment
gorionika
cover
Pilot
Flame
probe
(sonda plamena)
Zorno staklo
Viewing
port
gorionika jeisplombirana.
The Pregrada
burner compartment
a sealed
Nakon biloFollowing
kakve intervencije,
u
compartment.
any work,
potpunosti
zaplombirajte
pregradu
re-seal
the compartment
with the
gas
pipesa
rubber
seal fully
in placeplombom.
and all
gumenom
(kaučuk)
screws
fitted
and
tight.
Učvrstite sve zavrtnjeve.
Elektroda
paljenja
Ignition
electrode
Uklonite flexible
fleksibilnu
Remove
vazdušnu
cev sa
slavinom
air duct from
spigot
Remove
screws
and i
Odvrtnite
zavrtnjeve
pull skinite
off burner
cover
poklopac
15.2.1 Burner
Ubrizgači
gorionika
15.2.1
Injectors
Proverite
datight
li su fitting
dizneof
pričvršćene.
Ensure gas
injectors.
Proverite
da
li
su
poravnati
sa burners.
Ensure correct alignment with
Razdelnik
Manifold
gorionicima.
Ensure all pipe joints are gas tight.
Proverite da li su veze cevi
Uklonite
Remove
manifold
nepropusne.
zavrtnjeve
i
screws
and pull
povucite
razdelnik
out manifold
Razdelnik
Manifold
Burners
Gorionici
Odvrnite
Unscrew
ubrizgače
Injectors
Ubrizgači
Injectors
Zavrtnji
Burner
Screws
gorionika
Oznaka
Marking
MODEL
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
Injector Quantity
2
3
4
5
Natural Gas (G20) and (G25)
Injector size mm Ø
2.08
2.25
2.25
2.25
0.0819
0.0886
0.0886
0.0886
Marking
45
225
225
225
RG P/N
91930045
91930225
91930225
91930225
1.25
1.40
1.40
1.40
in Ø
LPG Gas Propane (G31) and LPG Gas Butane (G30)
Injector size mm Ø
in Ø
28
0.0492
0.0551
0.0551
0.0551
Marking
125
54
54
54
RG P/N
91930125
91930054
91930054
91930054
ODELJAK
ZAMENA DELOVA
SECTION15:
15:UKLANJANJE
REMOVAL AND RI EPLACEMENT
PARTS
Elektroda
paljenja and
i sonda
plamena
15.3 Ignition
Electrode
Flame
Probe
Gorionici
Burners
Limit Limit
termostat
Thermostat
Termostat
Fan
ventilatora
Thermostat
Ignition
Elektroda
Electrode
paljenja
Sonda
Flame
plamena
Probe
Pilot
Flame
Probe
Odvrnite
Removesve
all
burner
compartment
zavrtnjeve
za pristup
screws tosaremove
gorioniku
prednje
thestrane
burner
compartment and
access the
“Front View”.
Elektroda
Ignition
paljenja
Electrode
Razmak
.120
(3mm)
(3 mm)
spark
gap
Gorionici
Burners
PogledCompartment
na gorionik sa
Burner
prednje
strane
Front Views
Radi
zamene
paljenja or
i sonde
uklonite
električni
vod screw.
i zavrtanj. Vratite sve
To replace
the elektrode
Ignition Electrode
Flameplamena(pilota)
probe, remove the
electrical
lead and
po
i proverite
da jeRefit
razmak
do gorionika
onakav
kako
je to
prikazano
prednje strane”
Pullredu
out from
mounting.
in reverse
ensuring
that the
gap
burner isna
as“pogledu
shown insthe
Front
View of the Burner Compartment.
na
gorionik
Description
Opis
Spark Electrode
Varnična
elektroda
Automatic
Ignition Flame
Probe
Pilot
automatskog
paljenja
Burners
Gorionici
Part Number
Broj
dela
90427411
90439300
92000000
29
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®za
CTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
15.4 Flue
Ventilator
Fan sagorelih gasova
Ploča sa zadnje
strane
Rear Panel
Otvor
Hole
Priključak
dimnjaka
Flue Adapter
katozavrtnjima
Flue Fan
ventilatora
dimnjaka
screws
Izlazna
Vent Box
kutija
Zavrtnjevi
Vent Box
izlazne
Screws
kutije
Izlazni
Outlet
zaptivač
Gasket
Priključak
Flue
Adapter
dimnjaka
Ventilator
Flue
Fan dimnjaka
Isključite
elektrčne
Disconnect
vodove
electrical
connections
at plug in tabs.
Izlazna
Okvirna
ploča
Mounting
Ventkutija
Box
Okvirna ploča
Mounting
Plateka
zavrtnjima
izlazne
to Vent Box
kutije
Screws
Zaptivač
Gasket
Okvirna ploča ka
Mounting
zavrtnjimaPlate
to Flue
Fan
ventilatora
dimnjaka
Da biste promenili orijentaciju
horizontalno/vertikalno cevi za
sprovođenje otpadnih gasova, sa
zadnje strane ka vrhu, skinite
ventilator i okvirnu ploču kako je
gore navedeno.
Skinite poklopce usisa i izlaznog
dela koji se nalaze na gornjoj
strani grejnog tela.
Zarotirajte ventilator, okvirnu ploču
i taptivač u pravcu kazaljke na
satu dok adapter ne bude
usklađen sa rupom. Obezbedite
pomoću
zavrtnja.
Removetriscrews
securing flue
fan mounting plate to vent box.
Plate
Zaptivač
Gasket
Da
biste skinuli
ventilator,
Remove
screws
securinguklonite
outlet
3flange
zavrtnja
koji
ventilator i
to the
fluedrže
adapter.
okvirnu ploču na izlaznoj kutiji.
Da biste odvojili ventilator od
okvirne ploče, uklonite 4 zavrtnja.
Vratite suprotnim redosledom.
Ploča
za ventilaciju
Air Plate
Screws
Removesavitljivu
screws cev
securing
Odvojite
od adaptera
mountingvazduha
plate tona
fan.
usisivača
zadnjoj
Refit in reverse.
strani.
Use newadapter
gaskets.
Odvojite
usisa vazduha
Ensure
sealed
na zadnjoj strani joints.
grejnog tela i
Ensure mounting plate orifice is
formirajte odgovarajuću rupu na
clear and not obstructed.
vrhu. Ponovo povežite savitljivo
crevo.
Postavite poklopce usisnog i
izduvnog dela sa rupama na
zadnjoj strani.
Proverite plombirane zglobove.
Proverite da li je otvor okvirne
ploče čist.
MODEL
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
Flue Fan
Fasco
7021-11767
Fasco
7021-11768
Fasco
7021-11769
Torin
S6818
RG P/N
90710470
90710470
90710470
90710460
Air mm Ø
Plate in Ø
35
1.38
44
1.75
57
2.25
64
2.50
RG P/N
11111210
11112210
11113210
11114210
IT IS IMPORTANT THAT ONLY THE CORRECT FLUE FAN SPECIFIED FOR EACH MODEL TYPE IS
USED WHEN REPLACING THESE ITEMS.
Važno
je da
se koristi odgovarajući
odgovarajući
pojedinačni
model.
Carry out
a commission
after working on
or changingventilator
a flue fan.dimnjaka
See Pageza
18,svaki
Section
11.
Nakon što ste izvršili zamenu, izvršite podešavanje. Videti stranu 18, odeljak 11.
30
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
15.5
pritiska (presostat)
16.5 Prekidač
Tlačni prekidač
Odspojitetrostruki
3 smjernikonektor.
konektor. Savijte
otvorene
Skinite
Odstraniti
otvorene
plastične
kopče
kolijevke
za
ugradnju.
Zamijenite
plastične okvire podloge. Zamenite odgovarajućim
odgovarajućim
tipom
tlačnog prekidača
za model.
tipom
presostata.
Presostati
su kodirani
(bojama)
Tlačni
prekidači
označeni
su bojom za svaku
za
svako
podešavanje
pritiska.
postavku tlaka.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
odugljičnog
ugljen monoksida
Opasnost od
monoksida
Carbon Monoxide Hazard
Koristite
odgovarajući
tlačnipresostat
prekidač specificiran
Koristite
odgovarajući
za svaki
Use
correct
pressure switch specified for each model.
za
svaki
model.
model.
Korištenje
neodgovarajućeg
prekidača
za
Use
of incorrect
pressure switch
could
cause unsafe
Korištenje
neodgovarajućih
tlačnih
prekidača
može
condition.
prouzročiti
nestabilne
uvjete. bezbednost.
pritisak
može ugroziti
Nepridržavanje
ovih uputstava
može
rezultirati
Failure to follow
can result
inili
Nepoštivanje
ovihthese
uputainstructions
može rezultirati
smrću
smrću
ozbiljnim povredama.
death or
seriousiliinjury.
teškim
ozljedama.
Nakon
presostata
intervencija
na njemu,
Izvršite zamene
podešavanje
nakon ili
rada
na ili zamjeni
tlačnog podešavanje.
prekidača. VidiVideti
stranicu
25,15,
Poglavlje
izvršite
stranu
Odeljak11.
10.
Tlačni
prekidač
CTU-22
CTU-30
CTU-35
CTU-40
CTU-50
CTU-60
CTU-75
CTU-90
CTU-100 CTU-115
RG P/N
90439801 90439810 90439804 90439803 90439810 90439802 90439811 90439807 90439811 90439807
Kod boje
ružičasta
siva
bijela
siva
siva
žuta
siva
smeđa
siva
smeđa
Postavljeni
tlak mbar
0,57
92
1,17
1,02
87
80
1,79
1,69
1,79
1,69
in s.v.
0,23
0,37
0,47
0,41
0,35
0,32
0,72
0,68
0,72
0,68
31
42
Uputstvo
instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
COMBAT®zaCTCU
UNIT HEATERS
INSTALLATION
OPERATION
AND SERVICE MANUAL
15.6
paljenja
15.6 Kontrola
Ignition Control
Ova
kontrola
vezuje
se naONLY
gasni THE
ventil.CORRECT
Izvucite12-to
IT IS IMPORTANT THAT
delnu
električnu
konekciju.
Izvucite
kabel
paljenja i
IGNITION CONTROL SPECIFIED FOR EACH
MODEL
TYPEpaljenja
IS USED
WHENoznačivši
REPLACING
kabel
sonde
(pilota)
prethodno
THESEpozicije.
ITEMS. Odvrnite zavrtanj kojim je kontrola/
njihove
upravljač pri čvršćen(a) za ventil. Vratiti po redu.
15.6.1 S4565C
Proverite
da li ste kabel paljenja i sonde plamena
This
control
plugs onto
the gas
valve. Pull
pin
vratili u odgovarajući
položaj.
Proverite
da out
li je12
dobro
electrical
connection.
Pull
out
ignition
cable
and
postavljena veza uzemljenja.
flame probe cable noting their positions
Release
screw
securing
control to
gas valve
15.7
Motor
CTCUA
aksijalnog
ventilatora
Aksijalni
ventilator
CTUA
zagrejača
je uofpotpunosti
Refit in reverse.
Ensure
correct
location
ignition
opremljen
uravnotežen.
and flame iprobe
cables. Ensure that the earth
connection is made directly to the earth point on the
gas valve.
15.7 CTUA Axial Fan/Guard/Motor Assembly
The Axial fan unit for the CTUA heater is
supplied completely assembled and balanced.
15.7.1
Skidanje
i zamena
ventilatora
15.7.1 Fan
Removal
and Replacement
Uklonite zavrtnjeve
i
Remove
the screws
podmetače
and washers.
Description
Opis
Axial Fan ventilator
CTCU-7 CTCU-7
Aksijalni
Axial Fan ventilator
CTCU-11 CTCU-11
Aksijalni
Axial Fan ventilator
CTCU-15 CTCU-15
Aksijalni
Axial Fan ventilator
CTCU-22 CTCU-22
Aksijalni
Part
Number
Broj
dela
11111910
11111911
11111920
11111921
15.7.2 Zamena ventilatora
15.7.2
To Replace
Fan Assembly
Da biste
zamenili the
ventilator
obrnite gore pokazanu
To
replace the
fan assembly,
reverse
the procedure
proceduru.
Postavite
gumene
zaptivače
u cilju
shown
above.
Fit
rubber
washers
to
the
guard
smanjenja vibracija.
mountings
vibration.
• Proverite to
dareduce
li lopatice
ventilatora mogu slobodno
da• rotiraju
pre puštanja
u rad are free to rotate
Check that
the fan blades
• Striktno
bojama
(kodu
before vodite
turningračuna
on the o
power
to the
fan. boja) žica
kako
bi
se
obezbedilo
normalno
funkcionisanje
• Strictly comply with the colour code of the fan
Videti
stranu
14, odeljak
9.3operation.
dijagram See
el. vodova
wires
to ensure
correct
Page 14,
• Koristite isključivo rezervne delove ROBERTS
Section 9.3and Section 9.4 wiring diagrams
GORDON
• Use only genuine ROBERTS GORDON®
replacement parts.
32
15.8
termostat/termostat
15.7.3Limit
To Replace
the Fan(s) ventilatora
15.8.1
Uklanjanje
i
zamena
To reassemble, reverse
the procedure shown above.
• Fit new rubber seal between the fan flange and
1. Odvojite električnu instalaciju
the heater rear panel.
2. odvijte zavrtnjeve
Fit to the rear
in the correct
orientation.
3. • Postavite
novipanel
termostat
i proverite
da li su
•
Strictly
comply
with
the
colour
code
of
the
fan
izabrani odgovarajući tip i temperaturaVideti stranu
wires to
ensure correct operation. See Page 14,
6, odeljak
4.3
4. Ponovo
i testirajte
Sectionpovežite
9.3 andinstalaciju
Section 9.4
wiring diagrams.
• Use only genuine ROBERTS GORDON®
replacement parts.
15.8 Combination Fan/Limit Thermostat
15.8.1 Removal and Replacement
1. Pull off the electrical connections to the
thermostat
2. Unscrew the two screws securing the
thermostat
3. Fit a new thermostat ensuring that the correct
temperature setting and type are selected.
See Page 6, Section 4.3 through Page 7, Figure 2.
4. Reconnect the electrical connections and test
operation.
® grijalice.
Pričvrstiteovu
ovuinformaciju
napomenu na
na zid
zid upored
tela
Učvrstite
bliziniROBERTS
ROBERTSGORDON
GORDONgrejnog
®
Pročitajte ovo
uputstvo
za instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
pre instaliranja,
podešavanja
U potpunosti
pročitajte
priručnik
za ugradnju,
podešavanje,
korištenje
i servisiranje
prije ugradnje,
korištenjailiiliservisiranja
servisiranja.
UPOZORENJE!
Uputstva
za puštanje
u rad
UPUTE ZA
KORIŠTENJE
1.
Pročitajtesve
svesigurnosne
informacijeupute
na ovoj
strani.
1. STOP!
STOP! Pročitajte
na ovom
informativnom listu.
2.
ručni ventil
gasniplina
ventil
2. Otvorite
Otvorite ručni
na dobavnom vodu grijalice.
3.
Uključiteelektričnu
struju energiju grijalici.
3. Uključite
4.
Podesitetermostat
termostat
premapostavku
želji (iznad
temperature
okoline). Otpočinje
4. Postavite
na željenu
(iznad ambijentalne
temperature).
automatski
sledautomatskog
operacija. pokretanja.
Počinje slijed
Napomena:
dužeg
perioda
mirovanja,
NAPOMENA: Nakon
nakon dugih
perioda
bez rada,
kontrola kontrola/upravljač
plamenika može segorionika
’BLOKIRATI’bi
mogao
biti blokiran
(LOCKOUT)
otpočinjanju
procesa
rada.paljenje.
Pritisnite RESET
tijekom slijeda
pokretanja.
Pritisnite pri
prekidač
resetiranja
za ponovno
dugme
kakoservisni
biste odjel
ponovo
upalili.
Ukoliko nastavlja
se blokada
(LOCKOUT)
nastavi,
Kontaktirajte
ako se
’BLOKIRANJE’
(za detalje
vidi priručnik).
kontaktirajte servisera (videti detalje u priručniku).
Gašenje zagrejača
ZA ISKLJUČIVANJE
GRIJALICE
Podesite
poziciju
OFF. će
Gorionik
će se
1. Okrenitetermostat/vremenski
termostat/vremenski prekidač
prekidač na
na ’OFF’.
Plamenik
se automatski
momentalno
ali će ventilatori
nastaviti
da hlade
razmenjivač
toplote
dok
'ISKLJUČITI',ugasiti,
ali će ventilatori
nastaviti
raditi zbog
hlađenja
izmjenjivača
topline
se
termostat
ventilatora.
dokneseugasi
termostat
ventilatora
ne isključi.
Ukoliko
zagrejač neće
biti uKAKO
funkciji,
u cilju Vaše
AKO GRIJALICA
NE RADI,
BI ZAJAMČILI
bezbednosti
ova uputstva
kako
gaZA
isključili
SVOJUsledite
SIGURNOST,
SLIJEDITE
OVEbiste
UPUTE
ISKLJUČIVANJE VAŠE GRIJALICE.
1.
OFFili ilinananajnižu
najnižupostavku.
vrednost
1.Podesite
Postavitetermostat
termostatna
napoziciju
isključeno
2. Prekinite dovod električne energije do zagrejača
2. Isključite električnu energiju grijalici.
3. Zavrnite ručni gasni ventil
3. Zatvorite
ventil plinamontera
na dobavnom
vodu grijalice.
4.
Pozovite ručni
registrovanog
kvalifikovanog
za instaliranje i servisiranje
4. Nazovite
svog
instalatera/ugovaratelja kvalificiranog za ugradnju i
grejne
opreme
na registriranog
gas
servisiranje opreme za grijanje koja radi na plin.
Udaljenosti
instaliranja
Udaljenosti prilikom
za ugradnju
Neki objekti
bi seodmogli
Opasnost
požarazapaliti ili
eksplodirati ukoliko se nalaze blizu grejnog
Neki predmeti mogu se zapaliti
tela. ili eksplodirati kada se
postave u blizinu grijalice.
Sve zapaljive predmete, tečnosti i isparive
materije
držite
na zahtevanoj
udaljenosti
Sve zapaljive
predmete,
tekućine i pare
držite dalje od
od
grejnog
tela.
grijalice na zahtijevanoj udaljenosti.
Nepridržavanje ovih uputstava može da
Nepoštivanje
ovih smrt,
uputa može
rezultirati
smrću,
prouzrokuje
povredu
ili imovinsku
ozljedama ili oštećenjem imovine.
štetu.
Udaljenosti do zapaljivih materijala
Krovni
završetak
Krovni
terminal
15 cm
Usisivač
Usis
zraka
vazduha
15 cm
50 cm
Zidni
Zidni terminal
završetak
50 cm**
3m
Dimnjak
30 cm
60 cm
2.5 - 3.5 m*
**80cm
je neophodno
**80 cm
je potrebno za
za servisiranje grejnog
grijalice.tela
Roberts-Gordon, LLC
1250 William Street
P.O. Box 44
Buffalo, NY 14240-0044 USA
Telefon: 716.852.4400
Fax: 716.852.0854
Besplatan: 800.828.745
Roberts-Gordon Europe Limited
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG VB
Telefon: +44(0) 1902 494425
Fax: +44(0) 1902 403200
Telefon servisa: +44(0) 1902 498733
Fax servisa: +44(0) 1902 401464
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Sve ugradnje ROBERTS-GORDON® proizvoda moraju biti izvršene od stane ugovaratelja kvalificiranog za ugradnju i servisiranje opreme za grijanje koja radi na plin i zadovoljava sve primjenjive državne propise u pogledu
ugradnje i rada opreme.
Za optimalne performanse i sigurnost, Roberts-Gordon preporuča da kvalificirani ugovaratelj jednom godišnje pregleda vaše ROBERTS-GORDON® proizvode i izvrši servisiranje gdje je potrebno, koristeći samo
ROBERTS-GORDON® zamjenske dijelove.
© 2005 ROBERTS GORDON® Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog priručnika zaštićenog autorskim pravima, ne smije se reproducirati ili kopirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji
način - grafički, elektronički, ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje na traku ili sustave pohrane i pronalaženja informacija - bez pisanog odobrenja Roberts-Gordona.
www.rg-inc.com
Tiskano u SAD
Download

CTCUA uputstvo za montažu, rukovanje i servisiranje