DEVIZNO TRŽIŠTE I DEVIZNI KURS
Prof. Dr Halil Kalač
DEVIZNO TRŽIŠTE
 U međunarodnoj razmjeni transakcije se obračunavaju i plaćaju u različitim valutama
 Svako potraživanje u stranoj valuti naziva se devizama
 Trgovanje stranim valutama – devizama, obavlja se na deviznom tržištu
 Devizno tržište je jedinstveno, globalno i traje 24 sata
 Najveće devizne transakcije obavljaju se u velikim financijskim središtima: New York, London, Frankfurt, Tokio, Zurich, itd…
2
FUNKCIJE DEVIZNOG TRŽIŠTA
‐ Razmjena, trgovina devizama
‐ Transfer kupovne moći, financijskih sredstava iz jedne zemlje u drugu
‐ Kreditna funkcija
3
DEVIZNI KURS
Devizni kurs je cijena jedne valute izražena u
drugoj.
Devizni kurs je cijena JEDINICE strane valute izražena brojem jedinica domaće valute: DIREKTNO NOTIRANJE
4
DEVIZNI KURS
Devizni kurs je cijena jedinice domaće valute izražena brojem jedinica strane valute :
INDIREKTNO NOTIRANJE
5
FAKTORI KOJI UTIČU NA KURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osnovni trend tržišta
Vremenska neusklađenost priliva i odliva deviza
Pregovaračka vještina učesnija spoljne trgovine
Tržišna očekivanja terminskih kurseva
Špekulativna kretanja kapitala
Promjene uslova na finansijskom tržištu
Fiskalne i monetarne mjere radi kontrole kurseva
6
DEVIZNI KURS
 PROMPTNI KURS: je kurs u transakciji koja se izvršava odmah, odnosno u roku od dva radna dana od zaključenja ugovora – SPOT posao, odnosno kurs
 TERMINSKI KURS: je onaj koji se ugovara sada za isporuku deviza u određenom danu u budućnosti 7
DEVIZNI KURS
 TERMINSKA PREMIJA nastaje ako je terminski kurs neke devize veći od promptnog
 TERMINSKI DISKONT nastaje ako je terminski kurs neke devize manji od njenog promptnog kursa
8
HEDGING ( hedžing)
Pokrivanje deviznog (valutnog) rizika kod terminskih poslova naziva se HEDGING
9
INSTRUMENTI POKRIĆA DEVIZNOG RIZIKA
Terminski ugovori
‐ Futures ugovori: standardizovani terminski ugovori za trgovanje US$, EUR i YENIMA:
‐ Količina, napr. 100,000.00 EUR
‐ Vrijeme izvršenja: mart, maj, septembar
‐ Kvalitet: državne obveznice
‐ Mjesto izvršenja
‐ Identitet ugovornih strana
Izvršenje jemči KLIRINŠKA KUĆA
10
INSTRUMENTI POKRIĆA DEVIZNOG RIZIKA
OPCIJA : Terminski ugovor koji se može ali ne mora izvršiti.
CALL‐opcije: opcija za kupnju
PUT – opcija: opcija za prodaju
AMERIČKE OPCIJE: mogu se izvršiti i prije dana dospijeća
EUROPSKE OPCIJE: mogu se izvršiti samo na dan dospijeća
11
INSTRUMENTI POKRIĆA DEVIZNOG RIZIKA
SWAP ugovorima se razmjenjuju određeni broj promptnih (spot) i terminskih (forward) transakcija u kojima terminske transakcije izravnavaju promptne..
12
DEVIZNE ŠPEKULACIJE
Devizna špekulacija je namjerno nepokrivanje deviznog rizika s nadom da će se zaraditi na promjeni deviznih kurseva
13
DEVIZNE ŠPEKULACIJE
Dugu poziciju (kupuje na terminskom tržištu) vrši špekulant kad očekuje da će promptni kurs neke devize za tri mjeseca biti veći od današnjeg terminskog kursa za tri mjeseca
Kratku poziciju (prodaje na terminskom tržištu) vrši špekulant ako očekuje da će promptni tečaj za tri mjeseca biti niži od današnjeg terminskog tečaja neke valute na tri mjeseca
14
DEVIZNE ŠPEKULACIJE
STABILIZIRAJUĆE ŠPEKULACIJE špekulanti preduzimaju transakcije suprotne tendencijama tržišta
DESTABILIZIRAJUĆE ŠPEKULACIJE špekulanti preduzimaju transakcije u skladu s tendencijama tržišta
15
DEVIZNE ŠPEKULACIJE
Posljedice destabilizirajućih deviznih špekulacija:
‐ Očekivanje deprecijacije
‐ Povećava se broj izvršenih Kratkih pozicija (prodaja na terminskom tržištu)
‐ Veliki terminski diskonti
‐ Dužnička kriza
‐ Devizni rizik
‐ Bijeg kapitala
‐ Bankarska kriza
‐ Financijska kriza
16
DEVIZNE ŠPEKULACIJE
VRUĆI NOVAC ( hot money):
Kratkoročna kretanja kapitala uzrokovana očekivanjem deprecijacije ili devalvacije
17
DEVIZNA ARBITRAŽA
Devizna arbitraža je istodobno kupovanje i prodavanje iste devize na različitim dijelovima deviznog tržišta i uz različite cijene (kursa)
‐ Arbitraža za izravnavanje (dugovanja ili potraživanja)
‐ Arbitraža za diferencijaciju (radi zarade na razlici (diferencijaciji) kurseva
18
KAMATNA ARBITRAŽA
 Arbitražeri transferuju likvidna novčana sredstva iz središta s nižom kamatom u središta s višom kamatom, smanjujući ponudu u prvom a povećavajući ponudu u drugom sjedištu
 Ako je razlika između domaće i inostrane kamate (izražene u postotku) veća od terminskog diskonta valute, isplati se investirati u drugu zemlju.
19
KAMATNI PARITET
Izjednačavanjem razlike među kamata u zemlji i inostranstvu s razlikom između terminskog i promptnog kursa dolazi do KAMATNOG PARITETA 20
VRSTE DEVIZNIH KURSEVA
 FIKSNI (vezani) za:
 Zlato
 Pojedinu valutu (€, £, ¥)
 Skup valuta (SDR)
 FLUKTUIRAJUĆI
 Samostalno
 Grupno (EMS)
 Puzajuće prema indikatorima
21
OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE
 Ima opravdanja ako je ušteda u transakcijskim troškovima veća od troškova prilagođavanja
22
FIKSNI KURS
 Zlatni standard (1870. do 1. sv. rata)
 1 unca zlata u USA = 35 $
 1 unca zlata u Švajcarskoj = 70 Sfr
1 unca = 1 unca
35$ = 70 Sfr
1$ = 2 Sfr → zlatni paritet
23
PUZAJUĆE PRILAGOĐAVANJE
(Crawling peg)
 su češće manje devalvacije kojima se relativno češće prilagođava kurs domaće valute
24
FLUKTUIRAJUĆI KURS
 Kurs pojedine valute određuje se djelovanjem isključivo tržišnih snaga ponude i tražnje
 “Fleksibilni devizni kursevi su bitni za očuvanje nacionalne autonomije i nezavisnosti konzistentne s učinkovitom organizacijom i razvojem svjetske privrede” (H.G.Johnson)
25
EFEKTIVNI KURS

Primjene:
1.
2.
3.
Procjena promjene globalne konkurentnosti privrede
Procjena uticaja promjene na PB
Procjena uticaja na domaće cijene
26
EFEKTIVNI KURS

1.
2.
3.
4.
Indeksi efektivnog kursa razlikuju se prema:
Izboru baznog razdoblja
Izboru “korpe” valuta
Ponderima pojedinih valuta
Formulama za izračunavanje efektivnog kursa
27
TEORIJE ODREĐIVANJA DEVIZNOG KURSA
Teorija pariteta kupovne moći
‐ apsolutna
‐ relativna
2. Teorija kamatnog pariteta
3. Teorija efikasnog deviznog tržišta
4. Teorija tržišta vrijednosnih papira
5. Teorija dugoročne neravnoteže u bilansu plaćanja
1.
28
TEORIJA PARITETA KUPOVNE MOĆI
 Objašnjava kretanje kurseva dviju valuta kao odnos kupovne moći tih dviju valuta, tj. kao funkciju promjene odnosa domaćih i vanjskih cijena.
29
APSOLUTNA TEORIJA PARITETA KUPOVNE MOĆI
 Kurs se dviju valuta zemalja A i B izračunava kao odnos razlike cijena u tim zemljama.
30
RELATIVNA TEORIJA PARITETA KUPOVNE MOĆI
 Kurs u tekućem razdoblju objašnjava kao kurs iz temeljnog razdoblja korigiran odnosom domaćih i vanjskih cijena kojima je temelj isto razdoblje.
31
TEORIJA KAMATNOG PARITETA
 Kretanje kratkoročnog kapitala uslovljeno je razlikama u odgovarajućim domaćim i vanjskim kamatnim stopama (J.M.Keynes)
32
TEORIJA EFIKASNOG DEVIZNOG TRŽIŠTA

Temelji se na sljedećim pretpostavkama:
1.
2.
3.
Troškovi deviznih transakcija su mali
Učesnici koriste sve relevantne informacije
Vrijednosni papiri denominirani u različitim valutama savršeni su supstituti

Ako su pretpostavke ispunjene, terminski kurs je nepristrasni indikator budućeg kretanja promptnog kursa
33
TEORIJA TRŽIŠTA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
 u kratkom roku devizni kurs određuju kretanja u bilansu kapitalnih transakcija (teorija kamatnog pariteta)
 u dugom roku kretanja u bilansu tekućih transakcija (teorija pariteta kupovne moći)
34
TEORIJA DUGOROČNE NERAVNOTEŽE U PLATNOM BILANSU  Pokušava obuhvatiti sve faktore koji mogu uticati na devizne transakcije neke zemlje: kurs se određuje na temelju dugoročne pozicije platnog bilansa.
35
MONETARNA TEORIJA
 polazi od teorije pariteta kupovne moći prema kojoj promjena deviznog kursa slijedi promjene u visini inflacije u zemlji i u inostranstvu  razlika u promjeni novčane mase u zemlji i inostranstvu utiče na promjenu deviznog kursa 36
KURSNE LISTE
 BID rate (kupovni) ili onaj po kojem banka želi kupiti jednu jedinicu neke valute
 OFFER rate (prodajni) ili onaj po kojem banka želi prodati jednu jedinicu valute
 Razlika je SPREAD
37
Download

DEVIZNO TRŽIŠTE I DEVIZNI KURS Prof. Dr Halil Kalač