II – GODINA
OBAVEZNI PREDMETI
Godina II
Obavezni predmet
Predavanja: 60
EKONOMSKA POLITIKA
ECTS: 8
KONTAKT SATI
Vježbe: 30
Konsultacije:6 + 6
Odgovorni nastavnici i saradnici/Nositelj predmeta
Ciljevi i očekivani rezultati:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim elementima ekonomske politike, kao što
su: ciljevi i zadaci ekonomske politike, nosioci ekonomske politike, instrumenti ekonomske
politike (monetarna, fiskalna i ostale politike u sastavu ekonomske politike), međuodnos
pravnog, političkog i ekonomskog sistema, i ekonomska politika Bosne i Hercegovine.
Očekivani rezultati su osposobiti studente da razumiju bitne segmente ekonomske politike
države i funkcioniranje ekonomske politike kroz njene pojedine parcijalne politike
(monetarnu, fiskalnu, vanjskotrgovinsku i sl.) i aplikaciju za pravnike u državnim organima.
Sadržaj predmeta:
Pojam ekonomske politike. Metode i doktrine ekonomske politike. Ekonomska politika kao
ekonomska disciplina. Odnos ekonomske politike i prava. Ciljevi ekonomske politike –
kratkoročni, dugoročni. Vrste ciljeva ekonomske politike. Odlike ciljeva ekonomske politike.
Subjekti ekonomske politike – vlada, centralna banka, sindikati, monopoli, berze, banke.
Faktori ekonomske politike - Ljudski faktor, rad i kapital, tehnički napredak i transfer
tehnologije, narodno bogatstvo. Ekonomski sistem i ekonomska politika. Pravni sistem i
ekonomska politika. Politički sistem i ekonomska politika. Ustavni ustroj države i ekonomska
politika. Instrumenti ekonomske politike. Monetarna politika – pojam i zadaci (ciljevi)
monetarne politike, vrste monetarne politike (ekspanzivna, restriktivna i neutralna),
instrumenti i mjere monetarne politike – politika otvorenog tržišta, politika obaveznih rezervi,
eskontna politika. Monetarno-bankarski sistem – uloga i zadaci. Kreiranje i emisija novca –
primarna i sekundarna emisija novca, monetarni multiplikastor, kreditno-depozitna
multiplikacija, ponuda i tražnja novca, inflacija i deflacija, mjere monetarne korekture.
Monetarna politika BiH – Centralna banka BiH (Currency Board), bankarski sistem BiH.
Fiskalna politika – pojam i zadaci (ciljevi) fiskalne politike, vrste fiskalne politike
(ekspanzivna i restriktivna), kooperacija monetarne i fiskalne politike, automastski
stabilizatori, poreski i budžetski multiplikator, poreska politika, politika doprinosa, carinska
politika, budžet i budžetska politika. Politika cijena - Reguliranje tržišta i cijena. Pojam, uloga
i funkcije tržišta, ponašanje tržišnih subjekata, cjenova elastičnost, tržišne strukture (stanja) –
potpuna konkurencija, monopol, monopson, oligopol, uređenje tržišta te uloga i metode
ekonomske politike u održavanju stabilnosti cijena. Devizna politika – pojam valute i devize,
devizni sistem, pojam, notiranje i vrste deviznih kurseva (fiksni i fluktuirajući, realni i
nominalni, paritetni i disparitetni), formiranje deviznog kursa, devalvacija, revalvacija,
deprecijacija i aprecijacija, devizno tržište – pojam, funkcije, organizacija, učesnici i vrste
poslova na deviznom tržištu (devizne špekulacije, devizna arbitraža, devizni rizici).
Vanjskotrgovinska politika – pojam i struktura platnog bilansa, neravnoteža i mjere
uravnoteženja platnog bilansa, presijecanje platnog bilansa, kretanje međunarodnog kapitala,
pokazatelji zaduženosti. Politika privrednog rasta i razvoja – pojam privrednog rasta i razvoja,
mjerenje razvijenosti, problem razvoja manje razvijenih područja i regionalni razvoj, faktori
privrednog rasta, modeli rasta, strategije privrednog razvoja. Ekonomska politika grana - u
ovom dijelu izlažu se osnovna obilježja proizvodnih i uslužnih grana djelatnosti: industrije,
građevinarstva, trgovine, poljoprivrede, obrtništva i male privrede, te uloge ekonomske
politike u reguliranju tih aktivnosti.
Obaveze studenata:
Obavezno je prisustvo na nastavi (60 h) i vježbama (30 h). Student je u obavezi pripremiti i
prezentirati seminarski rad. Polaganje 2 kolokvija u skladu sa tokom izvođenja nastave, te
pismeni ispit.
Način ispitivanja:
Ispit se polaže pismeno. Mogućnosti polaganja ispita: parcijalno (2 kolokvija) i integralno
(završni ispit).
Literatura:
Obavezna literatura:
1. Alijagić, Mehmed, Osnove makroekonomije, Pravni fakultet Bihać, Bihać, 2008.
Dopunska literatura:
Acocella, N., Počela ekonomske politike: vrijednosti i tehnike, MATE, Zagreb, 2005.
Babić, M.., Makroekonomija, XIV. izdanje, MATE, Zagreb, 2004.
Barković, I., Teorija rasta, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.
Benić, Đ., Devizni tečaj: utvrđivanje, značaj i odrednice u Ekonomska misao i praksa,
br. 1/2004, str. 49. – 71.
5. Begić, Kasim, Ekonomska politika, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2000.
6. Benić, Đ., Fiskalna i monetarna politika u IS-LM modelu otvorenog gospodarstva“,
Ekonomska misao i praksa, br. 2/2004, str. 165. - 195.
7. Benić, Đ., Osnove ekonomije, IV. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
8. Benić, Đ., Poslovni ciklusi, Ekonomska misao i praksa, br. 1/2002, str. 11-67.
9. Blanchard, O., Makroekonomija, MATE, Zagreb, 2005.
1.
2.
3.
4.
10. Borozan, Đ., Makroekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.
11. Burda, M.. – Wyplosz, C., Macroeconomics: A European Text, Oxford University
Press, Oxford, 1993.
12. Crkvenac, M., Ekonomska politika, Informator, Zagreb, 1997.
13. Diulio, E., Macroecomomics – Theory and Problems, Third Edition, McGraw-Hill,
New York, 1998.
14. Gylfason, T., Principles of Economic Growth, Oxford University Press, New York,
2003.
15. Mankiw, N. G., Macroeconomics, Fifth Edition, Worth Publishers, New York, 2003
16. Meade, J. E., Inteligentna ekonomska politika, CEKADE, Zagreb, 1990.
17. Minford, P. – Peel, D., Advanced Macroeconomics: A Primer, Edward Elgar,
Cheltenham, UK, 2002.
18. Modigliani, F., Rasprava o stabilizacijskoj politici, CEKADE, Zagreb, 1991.
19. Romer, D., Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York, 1996.
20. Samuelson, P.A. – Nordhaus, W.D., Ekonomija, 18. izdanje, MATE, Zagreb, 2007
21. Snowdon, B. – Vane, H. R., Modern Macroeconomics, Edward Elgar, Cheltenham,
UK, 2005.
22. Snowdon, B. – Vane, H. – Wynarczyk, P., A Modern Guide to Macroeconomics,
Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2002.
Download

Godina II EKONOMSKA POLITIKA Obavezni