PRIPREMA ZA TEST IZ Pascal-a
1. Napisati program koji za unetu stranicu izračunava O i P i dijagonalu kvadrata.{linijska..}
2. Napisati program koji za uneti dvocifreni broj ispisuje broj kome je umetnuta 0. Pr. Za
unet broj 23 ispisuje 203… {DIV, MOD}
3. Napisati program koji za uneti ceo broj koji predstavlja redni broj meseca, ispisuje
komentar “Januar” ako je broj jednak 1, ...“Decembar“ ako je broj jednak 12, inače
odgovarajući komentar ako broj nije u intervalu od 1..12. {CASE}
4. Napisati program koji za uneti ceo broj x ispisuje rezultat y, izračunat prema sledećoj f-ji:
 2x  3  1
, x0

x


2
{IF.}
y  7x  1
,
0 x5

x 3 , 5  x

 2
5. Napisati program koji za uneti ceo pozitivan broj n, određuje i ispisuje sumu svih
brojeva od 1 do n. {FOR..}
6. /DODATNI/Napisati program koji za uneti broj n ispisuje: n zvezdica u n redova
Pr. za n=3 :
{FOR.- 2 puta.}
***
***
***
7. Napisati program koji za unetu stranicu a odredjuje obim i površinu jednakostraničnog
trougla
8. Napisati program koji za unetu ocenu iz vladanja (od 1-5) ispisuje „nezadovoljavajuće“,
...„primerno“.
9. Napisati program koji za unete stranice računa obim i površinu trougla (HERON)
10. Napisati program koji za uneti broj sa tastaure ispituje i ispisuje da li je Negativan ili Nenegativan
11. Napisati program koji ispituje da li je uneti broj 13 i ako jeste ispisuje: „SRECA“
12. Napisati program koji za uneti znak ispituje da li je u pitanju slovo.
13. Napisati program koji za uneto veliko slovo ispisuje isto slovo ali kao malo.
14. Napisati program koji za uneta 4 broja ispisuje najveći od njih.
15. Napisati program koji za uneto veliko slovo koje predstavlje Rimsku cifru ispisuje njenu
dekadnu vrednost .
16. Napisati program koji štampa brojeve od 3 do 5 (uključujući), sa korakom od 0,25.
17. Napisati program koji sabira cifre unetog pozitivnog celog broja.
18. Napisati program koji prebrojava koliko cifara ima uneti celi broj.
19. Napisati program koji proverava da li se uneti ceo trocifreni broj broj čita isto i sa leve i
sa desne strane (takozvani “palindromski broj”, npr. 979).
20. Napisati program koji proverava da li se uneti ceo trocifreni brojk isp[isuje broj napisan
istim ciframa ali u obrnutom poretku / pr. za uneti 247 ispisuje 742/
Download

PRIPREMA ZA TEST IZ Pascal-a 1. Napisati program koji za unetu