INTERGALAKTIČKI BILTEN BROJ 1
441 REČNIK BROJEVA
Omega Tačka - "U tom čvoru konačne sinteze, unutrašnja iskrica svesnosti koju je
evolucija polako nasula u bučnu vatru na kraju će konzumirati sam univerzum.
Naša drevna težnja da pobegnemo iz ove tužne sfere će najzad biti zadovoljena
kada ogromna ekspanzija kosmičke materije kolabrira kao hiperkocka nekog
matematičara u apsolutni duh. (www.noosphere.princeton.edu.com)
Intergalaktički bilten je posvećen artikulisanju "hiperkocke nekog matematičara" koja
kolabrira u apsolutni duh Omega Tačke 21.12. 2012. Sinhronotron je sredstvo ubrzanja
konstrukcije ove hiperkocke, putem njenog proširenja u najdalju dimenziju
vremenaprostora u što kraćem mogućem periodu. Obezbeđenjem ove sinteze i sažetog
pregleda sinhroniciteta kao osnove kosmičkog jezika telepatije za malu, ali integrisanu i
ipak globalno raširenu grupu ljudi, cilj je postići usijanu unifikaciju uma i duha koji će
postati novi standard dok smeštamo ostatak ljudske rase u plamenu svesnost - noosferu.
Razumevanje 441 u svim njegovim mogućnostima matrice je metod Sinhronotrona.
Razumevanje jezika brojeva sadržanog u njegovom kosmički fraktalnom poretku je prvi
korak. lako su brojevi poređani po uzastopnom redu, postoji osnovna matrica reda po kojoj
nekoliko brojeva ima vodeću ulogu - 3, 7, 9, 13, 19, 21, 27, 28, 33 i 37 isto kao i njihovi
sadržaoci i kombinacije, kao što su 91, 108, 144, 216, 252 i 228, da pomenemo samo
neke. Rečnik brojeva je proširen kroz odnose i razlike sa drugim brojevima, korenima,
dizanjem na kvadrat, frekvencijama intervala i tako dalje.
Na primer, obrati pažnju na zakon brojeva i njihove obrnute frekvencije. Obrati pažnju da
su intervali uvek faktori koji su umnožak od 9 (18, 27, 36, 45, 54 itd. sve do 81), ili taj
faktor x11, itd. Devet i moći broja 9, naročito 27 i 54, u kombinaciji sa recipročnim 11,
uspostavljaju apsolutni red frekvencija, zahvaljujući moći broja 9, odnos svih brojeva i
njihovog obrnutog reda (na primer, 169 je 13 dignuto na kvadrat, a njegov obrnuti broj je
961 = 31 dignuto na kvadrat). Da bi se našla razlika intervala, treba oduzeti manji broj od
većeg: 961-169=792=11x72(9x8).
Ovo znači da u stvarnosti postoji u osnovi glavna matrica od devet u kojoj virtualno svi
brojevi sa dve cifre ili više i njihove obrnute frekvencije mogu biti grupisane. Matrica 3x3 bi
pratila sekvencu od 9-18-27-36, odnoseći se na četiri matrice spoljnjeg vremena, 45-5463-72 odnoseći se na matrice radijalnog vremena i 81 na matricu unutrašnje 9. dimenzije
vremena. Izuzetak od ovog pravila su samorekombinirajući brojevi, najčešće faktori od 11
(dve cifre) ili faktori od 37x3, tri cifre i više.
Osnovni brojevi su jedinstveni, čineći uvećavajuću složenost jedinstvene celine. Misli o
osnovnim brojevima kao o brojevima sastavljenim od svih prethodnih interno poređanih
brojeva koji se odnose na takav način da nijedan drugi broj ne može da ih razgradi.
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
1
Međutim nijedan broj nije sam za sebe. Svaki osnovni broj je povezan sa svojim obrnutim
na nevidljivoj matrici reda 9 koji leži u osnovi svih brojeva - 441= 9 x 49= devet dimenzija
vremena, svaki od moći broja 7 dignut na kvadrat.
U najvećem broju slučajeva dati su ekvivalentni vigesimalni brojevi - obrati pažnju na
decimalne analoge vigesimalnih ekvivalenata, na primer 6.3 (123) = 63, 1.2.1 = 121, itd.
Tamo gde vigesimalni kod nije dat to je učinjeno da bi tragalac mogao sam da popuni. U
najvećem broju slučajeva brojevi kina su izostavljeni i njih tragalac može da nađe ako vidi
da se uklapaju.
Brojevi su bili označeni putem trijangulacije i Fibonaćijevog niza brojeva i u principu ovaj
"rečnik" brojeva nije iscrpljen. To je tek preliminarni trud i ne proširuje se na definisanje
kvadrata brojeva, recipročnih brojeva i tako dalje, niti na numerološki zbir više cifara celih
brojeva. To je ostavljeno studentu. Ono što se pokušalo je početak formiranja rečnika 441
frekvencije Bazične matrice sa dovoljno informacija tako da sledeći nivo značenja može da
se otkrije u odnosu na sinhronijsko pojavljivanje različitih brojeva.
Iskustvo sinhroniciteta je telepatsko i u njemu se oseća
subliminalni signal koji transcendira jezik, iako izaziva neka
duboka ne-konceptualna shvatanja i emocije. Ovaj rečnik će
pomoći davanju značenja tim iskustvima na takav način da
će moći da se razume da je ono što se odigrava putem
sinhroniciteta nalik na međunarodni telegram izričito
adresiran na tvoju svesnost u tom određenom trenutku. Ova
iskustva povezivanja tačaka na neki veći talas misli, koji se
kreće kroz nas, su samo koraci u evolutivnom programu koji
vode do univerzalne unifikacije.
Zbog kosmološke koherentnosti i lakoće proučavanja, brojevi
su grupisani u 63 reda od 7 brojeva.
Kompletan 441 re nik brojeva je uklju en u
dodatak
u
Book of the
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
okviru
"Knjige
kocke",
cube
2
REČNIK BROJEVA
Sve je broj, Bog je broj, Bog je u svemu.
0
čisti um, sfera, Bog izvan forme i konceptualizacije, čista svetlost univerzuma, onaj
koji dovodi do napretka u beskonačne mogućnosti.
1. red od 7
1
jedinstvo, jedinica, kin 1, Bog kao Jedno, jedan koji je u svim brojevima, 1. i 2. broj
Fibonačijevog niza, V21H21 prvi koordinator jedinstva, prvi inicira, krajnje spoljnje kolo,
matrica 441.
2
polaritet, binarna moć, baza svih parnih brojeva, zakon naizmeničnosti, jin i jang, udisajizdisaj, muško-žensko, noć i dan, itd; 3. broj Fibonaćijevog niza.
3
aktivacija; ritam; faktor tripleta; zakon 3; koren svakog dinamizma i sinteze; prva
forma u 2D - trougao; trijangulacija od 2; 4. broj Fibonaćijevog niza;
4
forma, mera, 22, kvadrat i sve forme sa četiri ugla, definicija prostora (četiri
prvobitna pravca), stadijumi prvobitnog kosmičkog ciklusa, harmonija, prva forma u 3D,
tetraedar.
5
peta sila, kvintesencija, pentagram, pentagon (72 stepena kruga, 73 dana jednog
prstena/godine od 365 dana), hromatika, osnova pentatonske skale, 5. broj Fibonaćijevog
niza.
6
drugo čvrsto Platonsko telo - Kocka (62), heksagon, baza heksagisimalnog koda
(računanje sa šest), pahuljice i kristalne strukture, baza sistema šestica kao kosmički
princip uređenja, dva spojena trougla = tantrička energija, trijangulacija od 3, savršen broj:
1+2+3=6,1x2x3=6.
7
frekvencija intervala izgubljenog vremena u večnosti, baza manifestovanog
univerzuma, rezonantna moć prvobitnog stvaranja, mistični koren, baza heptada (niz od
sedam dana), koren od 441, vrhovna moć Božanskog reda, a sa 13, okultne baze
Kosmičkog Točka Zakona vremena 13:7 a kao zbir oba = totalitet 20, ključni pojam
formule stvaranja 4:7::7:13 recipročno = 142857, savršen rekombinirajući broj za prvih
šest sadržilaca.
2. red od 7
8
2 x 4, 22, Galaktička forma i red, oktagon, oktava (rezonantni fraktal celog),
dijatonska skala, baza 3. čvrstog platonskog tela 3.D, oktaedron, 6. broj Fibonaćijevog
niza.
9
Moćni broj ritmičke frekvencije vremena - 32, univerzalno konzistentni faktori 9 u
decimalnom kodu uvek dodaj do 9 ili umnožilac od 9, recipročno = 111111 (vidi recipročno
od 11), baza matrice sa devet i frekvencija intervala svih brojeva i njihovih obrnutih brojeva
kao i serija tripleta, broj Bolontiku, devet Gospodara Vremena.
10
2x5, baza decimalnog (uvećan moćima broja deset) koda, moć manifestacije,
trijangulacija od 4, jedna polovina totaliteta (20).
11
ključni osnovni broj; mistična frekvencija; mag; oslobađanje; decimalni analog
vigesimalnog 21; recipročno =.090909, sa 9 savršenih cikličnih rekombinirajućih brojeva;
V21 H11, prva kapija jedinstva s leve strane, matrica 441.
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
3
12
2x6, 4x3, organizacione forme, staza, koren od 144 ključne svete formalne
frekvencije, 12 = obrnuto od 21 viz 12/21 (2012, broj sinodičkih lunacija u jednom
solarnom prstenu (jedna lunarna godina, muslimanski kalendar), 4. čvrsto telo
dodekaedron.
13
ključni osnovni broj, ciklična celina, baza začaranog vala, fraktal kosmičkog
vremena, frekvencija kosmičkog vremena 13x20 (totalitet) = galaktička matrica 260=13:20
frekvencija vremena kao univerzalni faktor sinhronizacije, zajedno sa 7, baza kosmičkog
točka i kosmologije vremena - 13:7 = 13:20 frekvencija, obrnuto od 31, viz. 3113 početak
ciklusa 13 baktuna, 132=169, obrnuto od 961 = 312, broj Okslahuntiku, 13 Gospodara
nebeskog reda, recipročno =.076923, hromatska oktava, 7. broj Fibonaćijevog niza,
koordinirajuća frekvencija prve dimenzije vremena, kosmičkog stvaranja.
14
7x2, 2.red od 7, Čarobnjakovo znanje - dve sedmice, jedna polovina ciklusa lune
(14x2=28), 13+1 princip transcendencije vremena, odatle čarobnjakova bezvremenost.
3. red od 7
15
5x3; trijangulacija od 5; zbir bilo kog reda u magičnom kvadratu od 9; obrnuta
frekvencija = 51 (3 x 17), 51 - 15 = 36.
16
2x8, simfonijski harmonijski broj (2 oktave), 42, baza šesnaest faza kocke zakona,
frekvencija harmonijskog korena.
17
ključni osnovni mistični ključ, Navigator, Noe, obrnuto 71, Sura 71 Noe, 71-17=54
(9x6).
18
2 x 9, 3 x 6, frekvencija 18-to dimenzionalnog univerzuma, broj stranica kristala sa
dvostrukim krajevima, baza tuna, računanje vremena katuna (18 x 20), evolucija dimenzije
završava se 2012. godine, obrnuto od 18=81, 92, 81-18=63, 18+81=99 (9x11).
19
božanski osnovni broj, Komanda Boga, vigesimalni analog od 9, u vigesimalnom
kodu svi sadržioci od 19 =1 9, broj Omega dimenzije - dimenzija evolucije posle 2012.
godine, sastoji se od 9 slojeva (9x19=171), ekvivalent od 76. (4x19) dimenzije energije,
obrnuto od 19=91 (7x13), 91-19=72 (9x8).
20
2x10, 4x5, zbir ključnih rekombinirajućih brojeva 9+11, totalitet, baza vigesimalnog
sistema (20 se piše 1.0); zbir 13+7, frekvencija točka zakona vremena - baza vremenske
frekvencije 13:20; peto čvrsto telo ikosaedron.
21
Jedinstvo Totaliteta (20+1), Hunab Ku, baza 441 matrice Synhronotrona 212,
obrnuto od 12, napisano 1.1, analog decimalnog 11, u vigesimalnom kodu proizvodi od 21
su dupli kao ovi od 11, na primer, 9. 9=9x21 (189) isto kao 99=9x11, baza Hunab Ku 21
programa heptade od 7 vrata i 20 dnevnih arhetipova, trijangulacija od 6, recipročno =
.047619, u Fibonaćijevom nizu 8. broj, V21 H1 druga koordinata jedinstva, 441 matrica.
4. red od 7
22
2x11; ili 9+13, zbir 13 nebesa i 9 paklova ili "donjih svetova"; kao 22/7=pi
23
prvobitna frekvencija solarnog ciklusa sunčevih pega.
24
2x12; 3x8, treća oktava; blistavi povratak; 4x6, složena stabilna struktura,
frekvencija Velatrope, broj harmonijskog korena (242=576=288x2; polarna harmonijska
frekvencija x2).
25
Peta sila, 5x5 (52), frekvencija Galaktičke federacije; obrnuta frekvencija od 52
(kod Sirijusa), 52-25=27.
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
4
26
2x13; fraktal Colkina; Galaktički kod; koordinirajuća frekvencija matrice Kosmičkog
uspenja, druga dimenzija vremena; fraktal od 26.000 godina ciklusa Plejada.
27
Srce od devet (9x3), 33, sa osnovnim 37 cikličnim rekombinirajućim, recipročno
=.037037, obrnuto od 27 = 72, 8x9, 27+72= 99 (9x11).
28
4x7; harmonijski standard, baza ciklusa od 28 dana Kalendara 13 luna;
harmonijska mera galaktičkog reda; broj lunarnih kuća; treća moć od 7, trijangulacija od 7;
recipročno= .0357142 (podražavanje 6x1/7, 857142).
5. red od 7
29
ključni osnovni broj, kosmička konstanta (hamonijski standard 28+1).
30
3x10; 15x2, 5x6, stabilna dinamika, vigesimalni 1.10
31
korenski osnovni broj, prva vrata silaznog jedinstva V11-H1 matrice 441, obrnuto od
13, zadržava konzistentnost u tome što je obrnuto od 13 i u broju svojih sadržilaca, primer
31x3=93, obrnuto =39 (3x13).
32
2x16, 8x4, kristalna frekvencija (32 tipa simetrije u kristalnom poretku), šesti član u
binarnom redu (1, 2, 4, 8, 32), četiri oktave.
33
3x11 inicirani, inicijalni; mistično postignuće (najviši red u slobodnoj masoneriji)
svevideće oko na vrhu piramide; svi brojevi sa faktorom 33 ukazuju na moć inicijacije;
vigesimalni kod 1.13;
34
2x17; frekvencija Galaktičkog čarobnjaka, obrnuto=43 (noćni vizionar), 43-34=9, 9.
broj u Fibonaćijevom nizu (21+13);
35
5x7, peta sila moći kosmičkog stvaranja, recipročno =.0285714 (fraktal od 1/7x2,
.285714).
6. red od 7
36
6x6, ključna harmonijska frekvencija; 9x4, četvrta moć 9; 18x2, 12x3x4=144;
trijangulacija od 8; 62x 6 (63=216 savršena frekvencija kocke, obrnuto od 36=63, 7x9,
36+63=99 (9x11).
37
vajra (neuništiv) osnovni broj, sa osnovnim brojem 27 cikličnim rekombinirajućim
=.027027, obrnuto od 37=73, 73-37=36 (4x9), 27+37=64 životni kod.
38
2x19, frekvencija kristalnog ogledala, princip kosmičkog odraza.
39
3x13, trostruki red kosmičkog vremena, znak trostruko rođenog, koordinirajuća
frekvencija matrice Kosmičke Sinhronizacije (treća dimenzija vremena, vigesimalni 1.19
40
2x20, 5x8, 4x10, mistični red svetog vremena koje završava transformaciju, dva
totala, 1/10 matrice totaliteta, peta oktava, vigesimalni 2.0
41
ključni osnovni broj; božanski interval, definiše interval između 202 (400) i 212 (441);
antipod od 1 u prvom kolu 441; V1H1 treća koordinata jedinstva; vigesimalni 2.1,
42
21x2, drugi red od 21; 6x7, 3x14, vrednost kocke od 7. vigesimalni 2.2,
7. red od 7
43
ključni osnovni broj, noćni vizionar, vigesimalni 2.3, obrnuto od 34, 43 -34= 9.
44
4x11 četvrti mistični red oslobađanja. Vigesimalni 2.4.
45
45=5x9, 3x15, 4+5=9, svih devet brojeva u magičnom kvadratu od devet daju
zbir 45, 45 je trijangulacija od 9, obrnuto od 45 = 54, 6x9, 45+54=99 (9 x 11).
46
23x2, dva ciklusa sunčevih pega, obrnuto od 46=64, 64-46=18 (2x9).
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
5
47
ključni osnovni broj, "Prorok" (Sura 47 "Muhamed"), obrnuto od 47=74 (2x37),
74-47= 27, ključni ciklični rekombinirajući broj.
48
6x8 šest oktava ili heksamerida oktave, frekvencija dometa ljudskih čula; takođe
12x4, 2x24, 16x3, složeni harmonijski broj.
49
7x7 vrhunski izraz reda stvaranja od 7, pomnožen sa 32 (9)=441 (49x9), frekvencija
jedinica svake od devet dimenzija vremena, broj dana u ciklusu barda, (interval između
smrti i ponovnog rođenja), vigesimalni 2.9 analog kosmičke konstante 29 - sadržilac od
49: 49x2=98, 49x3=147, 49x4=196, 49x5=245, 49x6=294, 49x7=343 (73), 49x 8= 392, 49x
9= 441.
8. red od 7
50
5x10, 2x25, (52x2) uvećana peta sila kao moć manifestacije.
51
3x17, frekvencija kreativne disonance; V1 H11 prva vrata jedinstva s desne strane ,
matrica 441; vigesimalni 2.11
52
13x4, solarna galaktička frekvencija; baza harmonijskih ciklusa - 52 nedelje; Zamak
Začaranog sna od 52 kina; 52 godine ciklusa Sirijusa B; prvobitni super mentalni
harmonijski broj; baza ciklusa galaktičkog kompasa; frekvencija galaktičkog povratka.
53
ključni osnovni broj Kecalkoatla, frekvencija Sirijuskog ponovnog rođenja (52+1);
54
6x9, 18x3, 27x2, koren frekvencije Lunarnog Čarobnjaka, baza višeg reda
zvezdanih kodova - 54x2=108, 54x4=216, 54x8=432 , 54x16=864 (glavno vremensko
sočivo), 54x32=1728 (122), 54x52=2808, faktor brzine Božje čestice ...
55
5x11, peti red od 11, oslobađajuća frekvencija galaktičke federacije; trijangulacija
od 10; 10. broj Fibonaćijevog niza (34+21).
56
8X7, osmi red od 7, sedma oktava, frekvencija geneze, frekvencija početnog
kodona DNK, "Putovanje" (Vatra na planini).
9. red od 7
57
3x19, frekvencija Kurana (u obe od dve sure (42 i 50) koja prethodi mističnom slovu
"Qaf" (Kuran), Qaf se pojavljuje 57 puta, 57x2=114, broj sura u Kuranu), frekvencija
Intonirane Zemlje, treći jasni znak na grobnici Pakal Votana.
58
29 x 2, frekvencija Ritmičkog Ogledala, drugog jasnog znaka na grobnici Pakal
Votana.
59
ključni osnovni broj, zatvaranje ciklusa, kin 59 Rezonantna (7) Oluja (19), kod 2012
- 2013. godine, obrnuto 59 = 95 (19x5), 95-59=36 (4x9), Sirijuska konstanta.
60
3x20, 2x30, 6x10, 4x15, vigesimalni 3.0, frekvencija Pakal Votana, kin 60 prvi jasni
znak na njegovoj grobnici (od 1952 do 2012 = 60 godina), vigesimalni 3.0
61
ključni osnovni broj; četvrte dijagonale jedinstva, V1 H21; antipod za 21, (V21H1) u
matrici 441, vigesimalni 3.1
62
31x2, dupla vrata vrhovnog jedinstva, inicijalno upotpunjenje, obrnuto od 26 (2x13),
62-26 =36.
63
9x7, deveti red od 7; 3x21; 63x7=441, u svim poretcima od 441, 63, kao 49 i 21,
održava konzistentnost kako je njegova jedinica bazične matrice uvek sadržilac istog
faktora on sam, ključni sadržioci: 63x2=126, 63x3=189, 63x4=252, 63x5=315, 63x6=378,
63x7=441, prvih devet redova od sedam uspostavljaju 63 bazične frekvencije od 441, ill
1/7 reda od 441 - 63:441::142857: 999999, vigesimalni 3.3.
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
6
10. red od 7
64
64=82, osma oktava; 43 (4x16); 2x32 udvostručena frekvencija kristala; matematički
kod DNK - 64 kodona života; Sedmi binarni red (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64); zbir
rekombinirajućih osnovnih brojeva, 27+37. Obrati pažnju da prvih 13 redova vigesimalnog
koda odražavaju fraktalne faktore od 64 (napisano pojačano) i kako 64 i 642 odgovara
faktoru zakona vremena 13:7
1 = 1/64
20 = 1/32 od 64
400 = 1/16 od 64
8000 = 1/8 od 64
160,000 = 1/4 od 64
3,200,000 =1/2 od 64
64,000,000 = 1x64
1,280,000,000 = 2x64
25,600,000,000 = 4x64
512,000,000,000 = 8x64
10,240, 000,000,000 = 16x64
204,800,000,000,000 = 32x64
4,096, 000,000,000,000 = 642 (13. vigesimalni poredak).
65
13x5, frekvencija galaktičkog spektra, 1/4 od 260, peta sila pokrenuta snagom
kosmičkog ciklusa.
66
6x11, trijangulacija od 11.
67
ključni osnovni broj (6+7=13), vigesimalni 3.7 37 i 67 oba su osnovni brojevi,
razlika je 30.
68
17x 4, navigator u četiri pravca.
69
3 x 23, obrnuto od 96, 4x24, 96 - 69 = 27
70
7x10, deseti red od 7; moć broja 7 manifestuje rezonantni red, 14x5, vigesimalni
kod 3.10
11. red od 7
71
ključni osnovni broj; obrnuto od 17, oslobođena navigacija; V11 H21 prva vrata
uzlaznog jedinstva (kompletira niz od četiri kapije za četiri kanala od jedanaest deleći
matricu 441 na kvadrante); vigesimalni 3.11
72
8x9, deveta oktava; 4x18; obrnuto 27, 72-27=45; ključna frekvencija = ½ od 144
osnova ciklusa katuna, 7200 Kina; 72.dimenzija energije dopunjuje 18.dimenziju evolucije,
kao i 18, 72 određuje trajanje sadašnjeg ciklusa evolucije (21/12/2012 = 1872000 kina deveta oktava.
73
ključni osnovni broj, konstanta biomase (73x5 hromatika kina = ciklus od 365 dana,
obrnuto od 37, 73-37=36, 73x8=584 dana sinodičkog ciklusa Venere uspostavljajući
proporciju Zemlja Venera 5:8, istu kao Fibonaćijev niz.
74
37x2, obrnuto =47, 74-47= 27
75
25 (52)x3, 15 (trijangulacija od 5)x5, uspostavlja frekvenciju pete sile kao troduplu
snagu akcije.
76
4x19, 7+6=13,obrnuto od 67, 76-67=9, 76.dimenzija energije dopunjuje 19.(Omega)
dimenziju, sledeći stupanj ljudske evolucije posle Omega 2012, vigesimalni 3.16 (=19).
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
7
77
11x7, jedanaesta moć broja 7; jačina oslobođenja putem moći 7; savršeni samoodraz.
12. red od 7
78
trijangulacija od 12, 13x6, ključna frekvencija za proročanstvo Pakal Votana kao što
je upisano u 13 pečata njegove grobnice.
79
osnovni broj; konstanta noosfere, kin 79; plava magnetska oluja.
80
8x10, deseta oktava; 2x40, 4x20, 16x5; završava spoljnje kolo 441; vigesimalni 4.0
81
92, 27x3, obrnuto od 18, 81-18=63, počinje drugo kolo 441.
82
41 (božanski interval) x2, obrnuto od 28, 82 - 28 = 54.
83
ključni osnovni broj, vigesimalni 4.3, 43 i 83 povezuje kao noćni vizionar (43) i
komandu noćnog vizionara (83).
84
12x7, 12.red od 7; takođe 6x14, 3x28; 3x21; 84 je frekvencija 84.000 darme učenja Bude; sinhronijska matrica ima dve strane od 84 jedinice svaka, odatle 84 darmi s
desne strane i 84 darmi s leve strane; vigesimalni 4.4
13. red od 7
85
5x17, moć navigacije pete sile; 62+72=85, interval frekvencije Kalendara 13 luna,
broj dana u poslednje tri lune plus vanvremenski dan (280+85=365)
86
43 x 2, obrnuto od 68, 86-68=18, vigesimalni 4.6
87
3x29, trodupla moć kosmičke konstante; frekvencija Ruke 9, 5-ti jasni znak sa
Pakal Votanove grobnice; frekvencije Harmonijske Konvergencije 1987+26=2013.
88
8x11, 11 oktava
89
ključni osnovni broj; 11. broj Fibonaćijevog niza (34+55); Kin 89 = Luna 11
90
9x10, 1/4 od 360 stepeni kruga, deli krug na četiri kvadranta, V20 H11 druga vrata
celine sa leve strane.
91
13x7 trinaesta moć 7; ključna frekvencija točka zakona vremena 13:7; trijangulacija
od 13; 91 definiše ime zemaljskih godišnjih doba - jedna četvrtina (13 nedelja) od 364
dana godine; obrnuto od 19, 91-19=72, recipročna frekvencija 10989 (.010989 - =
33x37x9, ili 999x11); vigesimalni 4.11
14. red od 7
92
23x4, mera ill forma frekvencije solarnog kosmičkog ciklusa (sunčevih pega)
obrnuto od kosmičke konstante 29, 92-29=63.
93
3x31, obrnuto od 39 (3x13), 93-39=54; vigesimalni 4.13
94
47x2, obrnuto od 49, 94-49=45.
95
19x5, obrnuto od 59, 95-59=36, vigesimal 4.15 (= 19).
96
složeni harmonijski broj 2x48, 3x32, 4x24, 6x16, 12x8, 12. oktava, obrnuto od 69,
96-69=27.
97
ključni osnovni broj, 97-33 = 64,; obrnuto od 79, 97-79=18.
98
14x7, 14.red od 7; 49x2=(72x2), bikameralna (dvostruka) frekvencija delfina (49); 98
obrnuto od 89, 98-89=9, vigesimalni 4.18;
15. red od 7
99
99=11x9; recipročni faktor od 11 (1/11=.999999).
100 102, decimalna baza procentualnog i monetarnog sistema, 10=1/2 od 20, 102=1/4
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
8
od 400 (202), 62+82=102, vigesimalni 5.0
101 osnovni broj, palindromska frekvencija (isto se piše unapred i unazad).
102 51x2, 17x6, kocka navigatora - vrednost kocke 17, odatle frekvencija kovčega;
vigesimalni 5.2
103 osnovni ključni broj, frekvencija sure 103, Vremenom.
104 kod Arkturusa (13x8), 13. oktava, 52x2 ili dva zamka od četiri začarana vala svaki.
105 15x7; 21x5, trijangulacija 14, vigesimalni 5.5; frekvencija prvobitnog Maldeka.
16. red od 7
106 53x2, udvostručeno Sirijusko ponovno rođenje, frekvencija Spojitelja svetova 2,
severni ključ grobnice Pakal Votana, prvi od 10 kapija galaktičke aktivacije; alpha run,
matrica Colkina
107 osnovni ključni broj, "prvobitni Adam" (Ruka 3), vigesimalni 5.7, obrnuto od 701,
701-107=594, 54x11.
108 9x12, 27x4, 36x3, 54x2 Frekvencija galaktičke misije - GM108X (Zvezda 4), Prvo
vremensko sočivo kodira tonove 1, 5, 9, 13 (pulsar četvrte dimenzije vremena), V11H2
Prva vrata heptade, vigesimalni 5.8;
109 ključni osnovni broj, obrnuto od 901, 901-109=792, 72x11
110 11x10 manifestacija oslobađanja; vigesimalni 5.10
111 37x3 savršena ciklična rekombinirajuća frekvencija, prvi red; 111x9=999=27x37
112 4x28, 7x16, 8x14, 14.oktava, harmonija čarobnjaka.
17. red od 7
113 osnovni ključni broj: Gospodar Svitanja (Nebeski šetač 9), Sura 113, Gospodar
Svitanja; stvara rekombinirajući triplet sa 131 i 311, 131-113=27, 311-113=198; 18x11;
113+131+311=555 (113=1+1+3 =5).
114 114=19x6, broj Sura Kurana; triplet 114+141+411=666 (1+1+4=6); 141-114=27;
411-114=297=27x11; vigesimalni 5.14 =5+14=19
115 115=23x5, peta sila solarne frekvencije sunčevih pega, vigesimalni 5.15
116 116=29x4, forma kosmičke konstante; vigesimalni kod, 5.16
117 117=9x13, proročanski kod (posvećenje grobnice 9.13.0.0.0, takođe 13 nebesa, 9
paklova, ltd); ključni rekombinirajući triplet 117 (9x13), 171(9x19), 711(9x79),
117+171+711=999;
118 118=59x2; frekvencija planete Alion, napredno evolutivno izvorno kraljevstvo
sistema šestica; univerzalni princip uređenja;
119 119=7x17, 17.red od 7; pravi rekombinirajuće triplete, 119+191+911=1221
(frekvencija 12-21-2012)=33x37, 911-119=792 (11x72), 191-119=72
18. red od 7
120 15x8, 15.oktava; trijangulacija od 15; 2x60, 3x40, 4x30 , 5x24, 10x12, 6x20;
vigesimalni 6.0
121 121=112, analog vigesimalnog 1.2.1 ili 212; prva jedinica 7. ili mistične kolone
Colkina; vigesimalni 6.1
122 122=61x2, obrnuto od 221, 221-122 = 99, 11 x 9.
123 123=41x3, triplet božanskog intervala; 9x77, 21x33; obrnuto od 321, 321-123=198
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
9
ključna rekombinirajuća frekvencija, obrnuto od 891(99x9) 891-198=693; vigesimalni 6.3
124 124=31x4, obrnuto od 421, 421-124=297 (11x27), vigesimalni 6.4
125 125= 25x5, ili 53 (5x5x5).
126 18x7, 18.red od 7; 14x9; 21x6; 42x3; 63x2, frekvencija intervala izgubljenog
vremena = 126 stepeni =7/20 od 360 stepeni kruga predstavljajući zakon od 13:7, princip
Synchronotrona ill točka zakona vremena. Druga kapija jedinstva sa desne strane, V2H11,
frekvencija solarnog Spojitelja Svetova. Vigesimalni 6.6
19. red od 7
127 osnovni, 54x11; obrnuto od 721, 721- 127=594
128 128=64x2, 16x8, 16.oktava; 32x4; obrnuto od 821, 821-128 = 693 = 63x11
129 129=43x3, trostruka forma noćnog vizionara, obrnuto od 921, 921-129=792, 72x11;
130 130=13x10= ½ Colkina;
131 osnovni, vidi triplet 113 (113 - 131 - 311)
132 132=33x4, obrnuto od 231, 33x7, princip 4: 7, 231-132=99=33x3, 9x11
133 19x7, 19.red od 7, mistična srednja tačka u kodu 19=260; Nebeski setač 3, (ton 3,
kod13)= 3.13 , vigesimalni 6.13 = 19  kod geneze vrhovni znak vaskrsnuća.
20. red od 7
134 67x2, vigesimalni 6.14 (= 20), 67(6+7=13)
135 9x15 obrnuto od 531 (59x9), 531-135=396 (11x36)
136 17x8, 17.oktava; trijangulacija od 16; 4x34 = 4x(2x17)
137 ključni osnovni broj; frekvencija A Vuc Ti Kab, Gospodar centra Zemlje (Zemlja 7).
138 69x2; 23x6, vrednost kocke (6), frekvencija sunčevih pega, solarna frekvencija;
139 ključni osnovni broj; obrnuto od 931, 931-139=792=11x72.
140 20. red od 7; proporcija Telektona 5x28=7x20, 7/20 od 400, 126:140::360:400
21 red od 7
141 47x3; palindromski srednji član u tripletu 114-141- 411=666; 37x18
142 71x2; obrnuto od 241, 241-142=99=11x9.
143 13x11; 143x999=142857=fraktal od 1/7 ;
144 122, 9x16, 18x8, 18.oktava, Mistični red, obrnuto od 441, baza računanja baktuna,
broj izabranog, pravi rekombinirajući triplet 144 - 414 - 441, 414-144=270, 441144=297; 144+414+441=999; 144 je 12.broj Fibonaćijevog reda; druga vrata uzlaznog
jedinstva V11H20, drugo vremensko sočivo kodira tonove 2, 6 i 10
145 29x5, peta sila kosmičke konstante;
146 73x2, obrnuto od 641, 641-146=485=11x45
147 21x7, 21.red od 7; 49x3; „Potpun" ili 1/3 od 441, bilo koji od tri tela (hram, sudbina ili
sjaj) ili tri sloja –zemaljski (dole), nebeski/noosferski (gore) ili univerzalni (srednji);
vigesimalni 7.7
22. red od 7
148 37x4, obrnuto 841 (292), 841-148=693=9x77, 33x21, 11x63
149 ključni osnovni broj, vigesimaili 7.9 analog decimalnog 79 - noosferske konstante obrnuto od 941, 941-149=792 (11x72).
150 15x10, peta sila komandujuće frekvencije; 25x6, 50x3, 30x5; Vigesimalni 7.10
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
10
151 ključni osnovni broj, palindromski broj; vigesimalni 7.11decimalni analog
711=(79x9), noosferska konstanta x 9.
152 19x8, vigesimalni 7.12=19, 19. oktava, kompletirano drugo kolo 441.
153 17x9; 3x51, trijangulacija od 17, počinje 3. kolo 441.
154 22x7, 22.red od 7, 14x11, kin 154= Čarobnjak (kod14), ton 11; vigesimalni 7.14
23 red od 7
155 31x5, peta sila vrhovnih vrata jedinstva, zapoveda spuštanje; obrnut broj 551
(19x29, božanska komanda kosmičke konstante); 551-155=396=11x36.
156 52x3; 13x12; završava 12. začarani val semena, Plavi zapadni zamak; obrnuto od
651 (31x21), 651-156=495=11x45; vigesimalni 7.16
157 ključni osnovni broj, prvi kin 13. začaranog vala, vigesimalni 7.17, obrnuto od 751,
751-157=594=11x54
158 79x2, binarna konstanta Noosfere, vigesimalni 7.18
159 53x3, trostruko Sirijusko ponovno rođenje; vigesimalni 7.19; obrnuto=951 (3x317),
951-159=792=11x72.
160 80x2, 40x4, 20x8, 10x16, 5x32, 20. oktava, frekvencija kina 160, 4 ahau, datumi
početka i kraja Dugog računa velikog ciklusa 13 baktuna, od -3113 do 2012, vigesimalni
kod 8.0
161 23x7, 23. red od 7, stvaralačka frekvencija solarnog ciklusa sunčevih pega,
palindromski broj, srednji član 116-161-611=888 (37x24), 611-161=450, 161-116 = 45,
vigesimalni 8.1, V19 H11, treća kapija jedinstva sa leve strane.
24. red od 7
162 81x2 (92x2); obrati pažnju na ciklični rekombinirajući niz 126-162-216-261-612-621:
126 (7x18, 7:13 kod), 216 (savršena kocka), 261 (9x29, kosmička konstanta obrnuto od
162), 612 (9x68) i 621 (9x69)=1998 (999x2, 27x37x 2).
163 ključni osnovni broj, obrnuto od 361 (192), 361-163=198 (11x18), vigesimalni 8.3
164 41x4, puna mera božanskog intervala; frekvencija kina Žuto Galaktičko Seme za
7/26/2013, galaktička sinhronizacija, frekvencija zakona galaktičkih celina; vigesimalni kod
8.4
165 33x5, peta sila moći iniciranog, vigesimalni 8.5, obrnuto od 561 (33x17, frekvencija
inicirajuće navigacije), 561-165=396, 11x36, takođe 396=33x12.
166 83x2, vigesimalni 8.6, obrnuto od 661, 661-166=495=11x45.
167 ključni osnovni broj, obrnuta frekvencija 761, 761-167=594=11x54,
168 24x7, 24. red od 7; 8x21, 21.oktava; 6x28; 4x42; 14x12; obrnuto od 861 (287x3,
41x21), 861-168=693=63x11; 21x33; 77x9; 231x3.
25 red od 7
169
132, obrnuto od 312=961, 961-169=792=11x72; vigesimalni 8.9; 13.kin trinaestog
začaranog vala Crvene zemlje, Luna 13
170 17x10, manifestacija navigacije; vigesimalni 8.10
171 19x9, trijangulacija od 18, srednji član u ključnom tripletu 117-171-711=999.
172 4x43, puna mera Noćnog vizionara, vigesimalni 8.12
173 ključni osnovni broj, obrnuto od 371 (53x7), 371-173=198=11x18, vigesimalni 8.13
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
11
(logaritamska sekvenca).
174 29x6, kosmička konstanta (29) pomnožena sa vrednošću kocke 6; frekvencija Knjige,
koren frekvencije Hronika Kosmičke Istorije; (broj stihova u Kuranu 6348,
6174=14x441, 6348-6174=174 JBM); vigesimalni 8.14
175 25x7, 7x52 , 25. red od 7, rezonantna moć pete sile.
26. red od 7
176 22x8, 22. oktava; 11x16=176; vigesimalni 8.16
177 3x59, vigesimalni 8.17, frekvencija Galaktičke Zemlje; obrnuti broj 771 (257x3),
771-177=594=11x54; prvi član u tripletu 177-717-771=1665=37x45=9x185, V11 H3 treća
kapija silaznog jedinstva.
178 89x2 (11. Fibonaćijev broj x 2), obrnuto od 871 (13x67) 871-178=693 (11x63),
33x21, 3x231, vigesimalni 8.18
179 ključni osnovni broj, obrnuto od 971, 971-179=792=11x72, vigesimalni 8.19
180 90x2, 45x4, 15x12, 9x20, 5x36, 3x60, 6x30, 1/2 360 stepen kruga, vigesimalni
9.0
181 ključni osnovni broj, palindromski broj, kosmički interval 441-260=181, vigesimalni
9.1
182 26. red od 7, 13x14, 91x2 (zakon od 13:7 pokrenut binarnom moći) vigesimalni 9.2
27 red od 7
183 3x61, aktivirana 4. koordinata jedinstva
184 8x23, 23. oktava; oktava solarnog ciklusa sunčevih pega; 4x46
185 37x5 frekvencija Zmije 3, započinje ciklus galaktičkog spektra, generator crvenog
električnog toka Vulom polje sile magnetske privlačnosti, obrnuto od 581 (83x7), 581185=396=11x36, vigesimalni 9.5
186 83x2, vigesimalni 9.6, obrnuto 681 (227x3), 681-186=495, vigesimalni 9.6 =15,
1+8+6=15, vrednost brzine svetlosti 186000 mph (milja na sat).
187 11x17; obrnuto od 781, 781-187=594=11x54, vigesimalni 9.7
188 47x4, mera Proroka; obrnuto od 881, 881-188=693=11x63; vigesimalni 9.8
189 3x63; 27x7, 27. red od 7; 9x21; glavna sinhronizacija 7, 9, 21 i 27; obrnuto od 981
(109x9), 981-189=792=11x72; Vigesimalni 9.9
28. red od 7
190 19x10; trijangulacija od 19; vigesimalni 9.10 = 19.
191 ključni osnovni broj, palindromski=11, recipročno od 9; vigesimalni 9.11 (kin 191,
ton 9, Majmun 11), srednji član tripleta 119-191-911=1221 (37x33), 911-191= 720=10x72.
192 3x64 (kod DNK), trostruka frekvencija inkarnacije; 8x24, 24.oktava; 32x6; 16x12;
193 ključni osnovni broj, obrnuto od 391, 391-193=198 (11x18), vigesimalni kod 9.13,
proročanski ključ za posvećivanje grobnice Pakal Votana (Dugi račun 9.13.0.0.0), V3 H11,
treća kapija jedinstva s desne strane.
194 97x2; kin 194 = kin Kristalnog Čarobnjaka; Knjiga Prve izgubljene generacije,
Knjiga Trona; Vigesimalni kod 9.14, obrati pažnju: 9.14, 914-194=720
195 13x15, kin Kosmičkog Orla = kin 195; Knjigu Druge izgubljene generacije - Knjiga
Avatara; obrati pažnju: 9.15  vigesimalni kod 9.15, 915-195=720
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
12
196 28x7, 28.red od 7, uspostavlja 28:7 frekvenciju stvaranja harmonijske matrice, 142,
72x4, 260-196=64 kod DNK + matrica 28:7 = frekvencija 13:20; Kod Magnetskog Ratnika
kodira Knjigu Treće izgubljene generacije, Knjiga Misterije; Vigesimalni kod 9.16;
29 red od 7
197 ključni osnovni broj, obrnuto od 791 (113x7, Gospodar svitanja moć stvaranja), 791197=594=11x54; Kod Lunarne Zemlje = kin 197, Knjiga Četvrte izgubljene generacije,
Knjiga inicijacije; Vigesimalni kod 9.17
198 9x77; 11x18, rekombinirajuća frekvencija, druga moć od 9; jednostavna gematrijska
frekvencija Synchronotrona; obrnuto od 891 (99x9), 891-198=693=21x33; kin Električno
ogledalo = kin 198; peta Knjiga izgubljene generacije vremena-prostora; vigesimalni kod
9.18
199 ključni osnovni broj, obrnuto od 991, 991-199=792 (11x72), vigesimalni 9.19
(9+19=28) kod Samo-postojece Oluje, Knjiga Šeste izgubljene generacije, Knjiga
Transcendiranja. Vigesimalni kod 9.19
200 20x10, 5x40, 8x25, 100x2, 25. oktava, vigesimalni kod 10.0, Kodovi Intoniranog
Sunca, Knjiga Sedme izgubljene generacije, Knjiga Kocke.
201 67x3; frekvencija kina 201, Zmaj 6; Ritmička Luna van vremena 2012-2013 (Luna u
kojoj se stari ciklus završava); vigesimalni 10.1
202 101x2, interno balansirana frekvencija, karakteristična za sve sadržioce od 101,
vigesimalni 10.2
203 7x29, 29. red od 7; kosmička konstanta kosmičkog stvaranja; Vigesimalni kod 10.3
30 red od 7
204 4x51; 12x17, hram navigatora; vigesimalni 10.4
205 41x5, peta sila (5) reda božanskog intervala (41), vigesimalni 10.5
206 103x2; vigesimalni 10.6, 206 frekvencija Spojitelja svetova 11 i 10.6 analog
frekvencije 106 Spojitelja svetova 2, odnosi se na rastvaranje svetskog ciklusa Marsa, kin
206 = 20.12. 2012, uoči (u predvečerje) rastvaranja zemaljskog ciklusa istorije.
207 9x23, sudbinski solarni ciklus sunčevih pega, frekvencija kina 207 Plava Kristalna
Ruka, 21.12.2012, zatvaranje ciklusa, vigesimalni kod 10.7
208 52x4; 104x2; 13x16; 8x26, 26.oktava; kompletiran četvrti zamak, 208.korak do
Merlinove kule; 20 Tabli Zakona Vremena: 208.luna, Kosmička Luna 2013, finalna faza
pre Galaktičke Sinhronizacije; vigesimalni 10.8
209 11x19, prva faza matrice izvan istorije; V11H19 (209) treća kapija uzlaznog
jedinstva 441; vigesimalni kod 10.9
210 30. red od 7, 7x30, 42x5, 6x35, 21x10 broj dana u Wuku kalendaru ritualne
sinhronizacije sa Balija; trijangulacija od 20; Vigesimalni kod 10.10
31. red od 7
211 ključni osnovni broj, kompletira triplet 112-121-211=444=12x37, 211-121=90, 211112 = 99; frekvencija 10. jasnog znaka grobnice Pakal Votana, Majmun 3; vigesimalni
10.11
212 53x4, mera Sirijuskog ponovnog rođenja, vigesimalni 10.12, srednji član tripleta
122-212-221=555 (15x37).
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
13
213 71x3, aktivirajuća frekvencija proročanstva duge, vigesimalni 10.13,
214 2x107, prvobitni Adam (107) transformisan u čarobnjaka novog vremena;
vigesimalni kod 10.14
215 43 x 5, peta sila Noćnog vizionara, sve-prožimajuća vizija, vigesimalni 10.15
216 6x36=63, vrhunsko savršenstvo kocke; 3x72; 2x108; 8x27, 27. oktava kompletira
treće kolo 441; treće vremensko sočivo koordinira tonove 3, 7, 11; u tradicionalnoj Kabali
216 slova u ime Boga. Vigesimalni kod 10.16
217 31x7, 31.red od 7; počinje četvrto kolo 441; moć stvaranja vrhovnih vrata jedinstva,
koordinirajuća jedinica (V18 H18), četvrta dimenzija vremena, Kosmička kocka i treća
mentalna sfera, svesnost koja se budi; Vigesimalni kod 10.17
32. red od 7
218 109x2; obrnuto od 812 (812=2.0.12, 28x29, kosmička konstanta harmonijskog
standarda); 812-218=594=11x54; frekvencija kina 218, otkriće grobnice Pakal Votana;
Vigesimalni 10.18
219 3x73, aktivacija frekvencije konstante biomase; vigesimalni 10.19
220 10x22, 11x20, 44x5, 55x4, vigesimalni 11.0
221 13x17, kod kosmičkog navigatora; Chac Le, srednja tačka između 1 i 441, u
magičnom kvadratu 441, je centralna jedinica 221 (V11 H11), i svi redovi , vertikalni i
horizontalni daju zbir 442 ili 221x2 ili 441 +1, vigesimalni 11.1
222 37x6; 111x2, savršena samo ciklična rekombinirajuća frekvencija, drugi red
223 ključni osnovni broj, obrnuto od 322 (29x14), 322-223=99=11x9, vigesimalni 11.3
224 32x7, 32.red od 7, kristalna frekvencija kosmičkog stvaranja; 224=8x28, oktava
harmonijskog standarda; 4x56, mera početnog kodona; 16x14; vigesimalni 11.4; V18H11
četvrta kapija jedinstva sa leve strane i koordinirajuća jedinica 6.dimenzije vremena i
šeste mentalne sfere, subliminalno svesno.
33. red od 7
225 152, 45x5, 9x25 (32x52=152); Vigesimalni kod 11.5
226 113x2, "Gospodar Svitanja komanduje Moć Smrti", vigesimalni kod 11.6
227 ključni osnovni broj, obrnuto od 722 ( dani 7-22 kocka putovanja), 192x2, 722227=495=11x45, 227+722=949=13x73, ciklični red konstante biomase, vigesimalni 11.7,
pi = 22/7
228 19x12 "Hram Božje komande", vigesimalni 11.8 (11+8=19)
229 ključni osnovni broj; obrnuto od 922, 922-229=693=231x3; 21x33, inicijalna matrica
koda Hunab Ku 21. Vigesimalni kod 11.9
230 23x10, frekvencija manifestacije solarnog ciklusa sunčevih pega, vigesimalni 11.10
231 7x33, 33.red od 7; 3x77, 11x21; trijangulacija od 21; inicijalna frekvencija stvaranja,
vrhovna mistična frekvencija; u tradicionalnoj Kabali, 231 sefirot ili anđela stvaranja;
koordinirajuća jedinica druge dimenzije vremena, Kosmičko Uspenje, četvrta mentalna
sfera, kontinuirano svesno; Vigesimalni 11.11
34. red od 7
232 8x29, 29. oktava, oktava kosmičke konstante; vigesimalni 11.12
233 ključni osnovni broj, 13. broj u Fibonaćijevom nizu (144+89), vigesimalni 11.13
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
14
234 13x18, odnosi se na 234 stepeni ili 13/20 točka zakona vremena 13:7 kosmološke
baze frekvencije 13:20; frekvencija Kosmičkog Carobnjaka; 234 inverzno od 432, drugo
glavno vremensko sočivo; 54.oktava; 432-234=198=11x18; takođe 234 je rekombinirajući
sa 324 (182) i sa 342 (19x18); Vigesimalni broj 11.4
235 5x47, peta sila frekvencije reda proroka (47), prvi kin 19. začaranog vala orla,
vigesimalni 11.15
236 59x4, mera Sirijuske konstante, obrnuto od 632 (8x79 = konstante noosfere),
632-236=396=11x36, vigesimalni 11.16
237 3x79 aktivirajuća frekvencija noosferske konstante, obrnuto od 732 (61x12), 732237=495=11x45
238 34x7, 34. red od 7; 119x2; 17x14, čarobnjakova navigacija; obrnuto od 832 (64x13;
52x16, broj nedelja u kocki zakona od 16 godina); 832-238=594=11x54; V11 H14
koordinirajuća jedinica sedme dimenzije vremena, vertikalna komanda viših dimenzija
silaznog reda.
35. red od 7
239 ključni osnovni broj; obrnuto od 932 (932=4x233, 233 = 13. broj Fibonaćijevog niza);
932-239=693=9x77; 21x33; vigesimalni kod 11.19
240 30x8, 30. oktava, 24x10, 60x4, 40x6, 3x80, 2x120, 5x48, vigesimalni kod 12.0
241 ključni osnovni broj, vigesimalni 12.1, analog od 121 (112), obrnuto od 142, 241142=99=11x 9, počinje 13. ciklus od 20 u Colkinu (
242 121x2 (112x2), binarna aktivacija mističnog koda; vigesimalni kod 12.2
243 27x9 (33x32), 81x3 (92x3), Srce od devet, frekvencija koda Valum Votana (Noć
9), obrnuto od 342 , 19x9, 342-243=99=11x9.
244 4x61, 122x2, obrnuto od 442 (221x2, 17x26), 442-244=198=11x18
245 35x7, 35.red od 7; 72(49)x5; V4H4, koordinirajuća jedinica prve mentalne sfere
presvesnosti i prve dimenzije vremena kosmičkog stvaranja; vigesimalni kod 12.5
36 red od 7
246 6x41, frekvencija kocke božanskog intervala; obrnuto od 642 (321x2), 642-246=
396=11x36
247 13x19, vrhunski izraz koda 19, 19 = 260, Kosmički ciklus komande Boga
13x19+13= 260 = 13x20; obrnuto od 742 (371x2, 53x14) 742-247=495=11x45, vigesimalni
kod, 12.7 (= 19)
248 31x8, 31.oktava; prva jedinica 20. začaranog vala Žute zvezde;
249 83x3, trostruka komanda Noćnog vizionara; obrnuto od 942 (157x6), 942-249=
693=9x77, 7x63, 21x33; Vigesimalni 12.9
250 25x10 (52x10), 5x50, 125x2 (53x2), ¼ od 1000, vigesimalni kod 12.10
251 ključni osnovni broj, vigesimalni 12.11, frekvencija kina Majmun 4, potpis 9/11
događaj blizanačkih Kula, -4 sublimirajući intenzitet, sublimiran transformer sekvence
polja termičke sile (V4 H10) (Kodovi Perceptora Holouma).
252 21x12; 36x7, 36. red od 7; 9.red od 28; 2523= interval kosmičkog stvaranja = 288328082=2523 ili 144x12x21x441; V4H11, četvrta kapija jedinstva sa desne strane,
koordinirajuća jedinica pete dimenzije vremena, peta mentalna sfera, super (nad) svesno;
vigesimalni kod, 12.12
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
15
37. red od 7
253 ključni osnovni broj, obrnuto od 352 (11x32), 352-253=99=11x9, vigesimalni 12.13,
trijangulacija od 22.
254 127x2, obrnuto od 452 (113x4), 452-254=198=11x18, vigesimalni kod, 12.14
255 51x5, 17x15, trostruka aktivacija pete sile navigatora, vigesimalni kod 12.15
256 162, 4 na četvrtu moć (44), 64x4 kompletiranje četiri kvadranta matrice psi
genetskog prostora, glavna harmonijska matrica, 8x32, 32.oktava, rezonansa kosmičkog
kristala, vigesimalni 12.16
257 ključni osnovni broj; glavna frekvencija planetarnog navigatora, obrnuto od 752
(16x47, harmonijski kod proroka), 752-257=495=11x45, vigesimalni 12.17
258 43x6, frekvencija kocke Noćnog vizionara; rastvaranje meditacije bezvremenosti;
vigesimalni 12.18
259 37x7, 37.red od 7; obrnuto od 952 (17x56, 34x28), 952-259=693=21x33; V4H18,
koordinirajuća jedinica treće dimenzije vremena, kosmička sinhronizacija, druga mentalna
sfera, podsvesno; vigesimalni kod 12.19
38. red od 7
260 13x20, glavna frekvencija koda zakona vremena; 13:20 univerzalna frekvencija
sinhronizacije; osnova 13:7 točka Synchronotrona zakona vremena; 4x65; 52x5, osnova
Zamkova Začaranog sna, začaranih valova, harmonija, hromatika, itd. Vigesimalni kod
13.0, vrednost radiona prve nedelje 7:7::7:7
261 9x29, frekvencija sudbine kosmičke konstante ; zbir kinova svih okultnih parova;
vigesimalni kod 13.1
262 131x2, frekvencija harmonijskog balansa; sredina rekombinirajućeg tripleta
226-262-622=1110=37x30, 262-226=36, 622-262=360 (tun/točak); vigesimalni kod 13.2
263 ključni osnovni broj, obrnuto od 362 (181x2), 362-263=99=11x9, vigesimalni kod
264 33x8, 33. oktava (mistični akord), 132x2, 66x4, 11x24, vigesimalni kod 13.4
265 53x5, frekvencija Sirijuskog ponovnog rođenja pete sile, obrnuto od 562(281x2),
562-265=297=11x27, vigesimalni kod, 13.5
266 38.red od 7; 19x14; V11 H18, četvrta vrata uzlaznog jedinstva, koordinirajuća
jedinica osme dimenzije vremena, vertikalna komanda viših dimenzija uzlaznog reda;
vigesimalni kod 13.6 (13+6=19).
39. red od 7
267 ključni osnovni broj obrnuto od 762 (381x2), 762-267=495=11x45, vigesimalni kod
13.7 (frekvencija Točka Synchronotrona 13:7 zakona vremena).
268 67x4, pažnja: 267+1=67x4, obrnuto od 862 (431x2), 862-268=594=11x54,
vigesimalni kod 13.8
269 ključni osnovni broj; obrnuto 962 (481x2), 962-269=693=21x33; 11x63; 9x77;
vigesimalni kod 13.9
270 27x10, 9x30, 90x3, 45x6, 54x5 frekvencija od 270 stepeni = ¾ kruga, vigesimalni
kod 13.10
271 ključni osnovni broj, rekombinirajuci 721 (103x7), 721-271=450=45x10, vigesimalni
kod 13.11
272 8x34, 34. oktava; 17x16, harmonijski balans frekvencije koda navigatora; jedinica
kompletiranja četvrtog kola, 441; vigesimalni 13.12
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
16
273 39x7, 39.red od 7; 91x3; 13x21 - kosmički ciklus Hunab Ku 21; počinje peto kolo
441; jedinica interdimenzionalne faze, V17H17, radijalna matrica kosmičke kocke i jezgro
galaktičkog kanala, hiper plazma beta beta; vrednost radiona druge nedelje 7:7::7:7 vigesimalni kod 13.13
40. red od 7
274 137x2 "Čarobnjak koji ukroćuje centar Zemlje", vigesimalni 13.14, jedinica ESPIN,
jezgro kanala Kosmičke Kocke.
275 11x52, oslobađanje frekvencije pete sile (galaktička federacija), vigesimalni kod
13.15
276 23x12, frekvencija hrama solarnog ciklusa sunčevih pega; trijangulacija od 23;
stanica Čarobnjaka (Hunab Ku 21 arhetip); vigesimalni 13.16
277 ključni osnovni broj, obrnuto od 772 (193x4), 772-277=495=11x45, vigesimalni kod
13.17
278 139x2, obrnuto od 872 (109x8), 872-278=594=11x54, vigesimalni kod 13.18
279 31x9, frekvencija vrata sudbine devet gospodara vremena (bolontiku), vigesimalni
kod 13.19, stanica Nalazača puta (arhetipovi Hunab Ku 21), V15H11 peta kapija jedinstva
sa leve strane.
280 40x7, 40.red od 7; 35x8, 35.oktava; 28x10, ekvivalentan je sa prvih deset luna
godine 13 Luna; 14x20; 4x70; 5x56; 40x7; 140x2, kompletira povratni ciklus Telektonona;
vigesimalni kod 14.0 - analogno kodu Telektonona 140.
41. red od 7
281 ključni osnovni broj, obrnuto od 182 (13x14, ½ godina 13 luna), 281-182= 99=11x9,
vigesimalni kod 14.1
282 141x2 (obrati pažnju na prenos iz prethodnog 14.1 u 141x2); stanica Jasnovidog
(arhetip Hunab Ku 21); vigesimalni kod 14.2
283 ključni osnovni broj, obrnuto od 382 (191x2), 382-283=99=11x9, vigesimalni kod
14.3
284 71x4; ESPIN, jedinica ulaza ESP, beta alfa jezgro kanala Kosmičkog uspenja,
(kodovi perceptora holouma); vigesimalni kod 14.4  decimalni analog 144
285 19x15, 3D-4D jedinica inter dimenzionalne faze, V17H5, radijalna matrica
kosmičkog uspenja i jezgra galaktičkog kanala, hiper plazma beta alfa, vigesimalni kod
14.5
286 13x22, 26x11, vrednost radiona treće nedelje 7:7::7:7 ; jedinica izlaza ESPOUT
beta alfa jezgra kanala Kosmičkog Uspenja, vigesimalni 14.6
287 41x7, 41.red od 7, božanski interval pokrenut snagom 7 prvobitnog stvaranja;
vrednost radiona četvrte nedelje 7:7::7:7 ; vigesimalni kod 14.7
42. red od 7
288 144x2; 72x4; 36x8, 36.oktava, glavna frekvencija polarne harmoničnosti; 18x16;
9x32; 96x3; 12x24, sočivo cetvrte dimenzije koordinira tonove 4, 8, i 12, stanica Iniciranog
Zmijom, (Hunab Ku 21 arhetip); generator crvenog električnog kola, radion vrednosti 7
mističnih luna, četvrta nedelja 7:7::7:7 - vigesimalni kod 14,8
289 17x17(172), obrnuto od 982 (491x2), 982-289=693=21x33, frekvencija navigatora
inicijalne matrice; vigesimalni kod 14.9
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
17
290 29x10, frekvencija manifestacije kosmičke konstante, vigesimalni kod 14.10
291 3x97; druga vrata heptade; stanica avatara ( Hunab Ku 21 arhetip), V11H5 peta
kapija silaznog jedinstva; vigesimalni kod 14.11;
292 146x2; 73x4, frekvencija forme i mere konstante biomase; vigesimalni kod 14.12
293 Ključni osnovni broj, obrnuto od 392 (49x8), 392-293=99=11x9; vigesimalni kod
14.13
294 42x7, 42.red od 7; 49x6, vrednost kocke od 49; stanica Hierofanta (Hunab Ku 21
arhetip); vigesimalni kod 14.14
43. red od 7
295 59x5, peta sila Sirijuske Konstante, obrnuta frekvencija 592 (296x2, 37x8), 592295=297=11x27
296 37x8, 37. oktava, jedinica ulaza ESP, alfa alfa jezgro kanala Kosmičkog Stvaranja
(kodovi perceptora holouma), vigesimalni kod 14.16
297 3x99; 11x27; glavni rekombinirajući interval frekvencije (ključni primer 441144=297); 3D-4D jedinica inter dimenzionalne faze, V5H5, matrica radijalnih čula
kosmičkog stvaranja i jezgra galaktičkog kanala, hiper plazma alfa alfa; vigesimalni kod,
14.17
298 149x2; jedinica izlaza ESP, alfa alfa jezgro kanala Kosmičkog Stvaranja;
vigesimalni kod 14.18
299 13x23, frekvencija kosmičkog ciklusa sunčevih pega; šestodimenzionalno kolo
ESP, aktivirajući intenzitet (+4); Vigesimalni kod 14.9
300 20x15; 10x30; 60x5; 50x6; 25x12; 3x100; trijangulacija od 24; Stanica Umetnika
(Hunab Ku 21 arhetip); vigesimalni kod 15.0
301 43x7, 43.red od 7, rezonantna kreativna moć noćnog vizionara, vigesimalni kod
15.1
44. red od 7
302 151x2, vigesimalni kod 15.2, obrati pažnju da je prenesen od prethodnog
(vigesimalni kod 15.1 - decimalni analog 151, 151x2) na vigesimalni kod 15.2; obrnuto od
203, 302-203=99=11x9.
303 101 x 3, savršen samo-rekombinirajući broj; stanica Saosećajnog (Hunab Ku 21
arhetip); V5 H11, peta kapija jedinstva sa desne strane; vigesimalni kod 15.3
304 19x16, dvostruka harmonijska oktava komande Boga; 38x8, 38. oktava; 76x4;
vigesimalni kod 15.4
305 61x5, peta sila četvrte koordinate jedinstva; obrnuto od 503, 503-305=198=11x18
306 153x2; 51x6; 17x12, frekvencija hrama navigatora; stanica Isceliteljke/lscelitelja
(Hunab Ku 21 arhetip); vigesimalni kod 15.6
307 ključni osnovni broj, obrnuto od 703, 703-307=396=11x36.
308 7x44, 44.red od 7; 77x4; 11x28, frekvencija Spektralne lune oslobađanja putem
harmonijskog standarda; jedinica izlaza ESP OUT alfa beta jezgra kanala Kosmičke
Sinhronizacije; vigesimalni 15.8
45. red od 7
309 103x3; 3D/4D jedinica alternatora interdimenzionalne faze, V5H17, matrica
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
18
radijalnih čula III DV kosmičke sinhronizacije i jezgro galaktičkog kanala, hiper plazma alfa
beta; vigesimalni kod 15.9
310 31x10; 5x62; jedinica ulaza ESPIN alfa beta jezgra kanala kosmičke sinhronizacije;
vigesimalni kod 15.10
311 ključni osnovni broj, završava triplet 113-131-311, obrnuto od 113 (frekvencija
Gospodara svitanja), 311-113=198=11x18.
312 13x24, kosmički ciklus sistema Velatrope 24; 8x39, 39.oktava; 12x26; 6x52, 3x104,
Sirijus B (52) i Arkturus (104) sinhronizovane frekvencije; tvorac plavog električnog kola –
stanica Maga (Hunab Ku 21 arhetip); vigesimalni kod 15.12  decimalni analog 1512 =
216x7.
313 ključni osnovni samo-rekombinirajući i palindromski broj; srednji član u tripletu
133-313-331, 331-313=18, 313-133=180=10x18, 133+313+331=777=21x37; vigesimalni
kod 15.13
314 157x2; obrnuto od 413 (59x7), 413-314=99=11x9; odgovara Harmonijskoj UR runi
103, Kanal komande postaje samo-evoluirajući; vigesimalni kod 15.14
315 45x7, 45 red od 7; 63x5; 21x15; 9x35; V11H17 Četvrta vrata heptade Inicijacije;
stanica Proroka (Hunab Ku 21 arhetip); peta kapija uzlaznog jedinstva; Harmonična UR
runa 95, Sveukupnost galaktičke umetnosti postaje meditacija stvarnosti; vigesimalni kod
15.15
46. red od 7
316 79x4, forma i mera (4) noosferske konstante = 4 ploče koda psi banke, vezuje se za
Harmoničnu UR runu 79, - Drvo kosmičke vatre stvara planetarni um; vigesimalni kod
15.16
317 ključni osnovni broj, obrnuto od 713, 713-317=396=11x36, vigesimalni kod 15.17
318 3x106, 6x53, vrednost kocke Sirijuskog ponovnog rođenja, stanica Mudraca (Hunab
Ku 21 arhetip); vigesimalni kod 15.18
319 11x29, frekvencija oslobađanja putem kosmičke konstante, vigesimalni kod 15.19
320 40x8, 40.oktava; 4x80; 10x32; 20x16; 5x64;, jedinica izlaza ESP OUT, beta beta
kanal jezgra Kosmičke Kocke, poslednja jedinica petog kola matrice 441; vigesimalni 16.0
321 107x3; jezgro intergalaktičkog kanala hiperplazme beta beta, aktivira kodove
kosmičke kocke, V16H16, prva jedinica šestog kola matrice 441; vigesimalni 16.1
322 46x7, 46.red od 7; 161x2; 23x14, čarobnjakov solarni kod ciklusa sunčevih pega;
vigesimalni kod 16.2
47. red od 7
323 osnovni palindromski broj, srednji član u tripletu 233-323-332=888=37x24,
vigesimalni kod 16.3
324 182; 9x36 (9x62); 108x3; 27x12; 81x4 (92x4); zapazi da je 182 takođe proizvod kako od 92
(81) tako i od 62 (36); harmonijska frekvencija matrice univerzuma od 18 dimenzija; vigesimalni
kod 16.4 (decimalni analog 164).
325
326
13x25; 5x39; trijangulacija od 25; kosmički ciklus pete sile; vigesimalni kod 16.5
163x2; V16H11 šesta kapija jedinstva sa leve strane; šesta jedinica Dum duar polja plave
luminičke sile; vigesimalni kod 16.6
327 109x3; rekombinirajući od 273 (327-273=54); obrnuto od 723 (3x241), 723-327=
396=11x36; vigesimalni kod 16.7
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
19
328 41x8, 41.oktava, oktava božanskog intervala; vigesimalni 16.8  decimalni analog
od 168 (21x8) - paralelna frekvencija sa 41x8;
329 47x7, 47.red od 7, stvaralačka frekvencija proroka; vigesimalni kod 16.9 
decimalni analog 169 (13x13), obrati pažnju na faktore 13 i 7 u ovoj frekvenciji.
48. red od 7
330 11x30; 3x110; 33x10, inicijalna frekvencija manifestacije, uspostavlja 33.decimalni
red, "inicirani" ; vigesimalni kod 16.10,
331 ključni osnovni broj; V16H6, jezgro intergalaktičkog kanala hiperplazme beta alfa
(beta nova), aktivira kodove Kosmičkog uspenja; vigesimalni kod 16.11
332 166x2; 83x4; druga frekvencija 33. decimalnog reda; vigesimalni kod 16.12
333 37x9, 111x3, osnovni samo-ciklični rekombinirajući broj, ključni celi broj u
decimalnom redu Iniciranog, vigesimalni kod 16.13
334 167x2, obrnuto od 433, 433-334=99=11x9.
335 67x5 (obrati pažnju na paralelu sa 167 prethodne frekvencije); vezuje se za
Harmoničnu UR runu 107, Talas beskonačnog uma osvetljava prostor; vigesimalni kod
16.15
336 48x7, 48.red od 7; 42x8, 42.oktava; 21x16; V11H6 šesta kapija silaznog jedinstva,
Harmonična UR runa 85, Sveukupnost galaktičkog života kanališe vreme; vigesimalni kod
16.16
49. red od 7
337 ključni osnovni broj, sedma frekvencija u 33. decimalnom redu, obrnuto od 733,
733-337=396=11x36; odgovara Harmonijskoj UR runi 69, Nebeski svod deli vreme;
vigesimalni kod 16.17
338 13x26; 169x2, udvostručena moć 132; talasna frekvencija galaktičkog vremena;
vigesimalni kod 16.18
339 113x3, trostruko rođenje Gospodara svitanja, ispunjava 9.intenzitet 33.decimalnog
reda; vigesimalni kod 16.19
340 17x20; vigesimalni kod 17.0, frekvencija svetog vremena navigatora, Noe (17) - (40
dana i 40 noći u Kovčegu).
341 11x31, vrhovna frekvencija jedinstva; V6H6, jezgro intergalaktičkog kanala
hiperplazma alfa alfa, aktivira kodove kosmičkog stvaranja; vigesimalni kod 17.1
(decimalni analog od 171=19x9, pogledaj sledeću frekvenciju zbog prenosa).
342 19x18, 9x38, rekombinirajuća frekvencija: 234 (13x18=234 stepeni ili 13/20 kruga
od 360 stepeni), 243 (27x9="Valum Votan"), 324 (182, matrica univerzuma od 18
dimenzija), 342 (Božja komanda od univerzuma od 18 dimenzija), 423 (9x47, prorokova
moć devet) i 432 (54x8, 54.oktava) i sočivo drugog glavnog vremena, kombinuje 108 (x4),
144 (x3) i 216 (x2); vigesimalni kod 17.2
343 49x7, 49.red od 7; 7x72 ili 73, glavna snaga matrice stvaranja.
50. red od 7
344 43x8, 43.oktava, oktava noćnog vizionara; vigesimalni kod 17.4
345 5x69; 23x15, trostruka aktivacija pete sile solarnog ciklusa sunčevih pega;
vigesimalni kod 17.5
346 173x2; obrnuto od 643, 643-346=297=11x27, rekombinirajući sa 364=28x13, 364© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
20
346=18; V11H6, šesta kapija jedinstva desno, šesta jedinica crvenog termičkog polja sile
Dum kuali; vigesimalni kod, 17.6
347 ključni osnovni broj, obrnuto 743, 743-347=396=11x36; vigesimalni 17.7
348 6x58, 87x4, 116x3, 174x2, 29x12, hram kosmičke konstante; vigesimalni kod 17.8
349 ključni osnovni broj, obrnuto 943 (23x41), božanski interval frekvenciju solarnog
ciklusa sunčevih pega, vigesimalni kod 17.9
350 50x7, 50.red od 7; 7x50; 14x25; 70x5; 35x10; manifestacija snage pete sile
kosmičke kreacije; vigesimalni kod, 17.10
51. red od 7
351 9x39; 27x13, trostruka moć frekvencije proročanskog koda 9 i 13; V6H16 jezgro
intergalaktičkog kanala, hiperplazma alfa beta, aktivira kodove kosmičke sinhronizacije;
trijangulacija od 26;
352 44x8, 44.oktava; 88x4; 11x32, kristalna frekvencija oslobađanja; vigesimalni kod
17.12
353 osnovni palindromski broj, srednji član u tripletu 335-353-533=1221=11x111,
33x37, 533-353=180, 18x10; vigesimalni kod 17.13
354 177x2, 59x6, vrednost kocke Sirijuske konstante, broj dana u lunarnoj godini od 12
meseci, vigesimalni kod 17.14
355 71x5; odgovara Harmonijskoj UR runi 102 - Sistem komandi evoluira kosmički
prostor; vigesimalni kod 17.15
356 4x89, (89=11.broj Fibonaćijevog niza), V11H16 šesta uzlazna kapija jedinstva,
odgovara Harmoničnoj UR runi 94 - Struktura stvarnosti postaje arhitektura prostora;
357 51x7, 51.red od 7; 119x3; 17x21, vrhunski kod Navigatora (17) Hunab Ku 21;
odgovara Harmoničnoj UR runi 78 - Dan i noć određuje kosmički prostor; vigesimalni kod
17.17
52. red od 7
358 179x2, obrnuta frekvencija 853, 853-358=495=11x45, vigesimalni 17.18
359 ključni osnovni broj, obrnuto 953, 953-359=594=11x54, vigesimalni kod 17.19
360 18x20; 9x40; 36x10; 45x8, 45.oktava; 9x40; 5x72; 24x15; 3x120; 2x180=360
stepeni kruga; 1 tun (Majanski ciklus od 360 dana); završava 6.kolo 441; vigesimalni kod
18.0
361 192, frekvencija matrice božanskih komandi, broj dana u 19.mesecu Ba'hai
kalendara; prva jedinica u 7.kolu matrice 441; koordinirajuća unutarnja jedinica, četvrta
dimenzija vremena; vigesimalni kod 18.1
362 181x2 (prenesen iz prethodnog 18.1), binarni red kosmičkog intervala (181);
441-362=79, noosferska konstanta; vigesimalni kod 18.2
363 11x33; 121x3 (112x3); vrhovna inicijalna frekvencija oslobađanja; palindromski
harmonijski broj; vigesimalni kod 18.3
364 52x7, 52.red od 7, vrhunska Sirijuska frekvencija stvaranja, broj dana u ciklusu
kalendara od 13 luna 28 dana, 52x7=13x28; 4x91, ispunjenje zakona vremena;
kosmološka proporcija 4:7::7:13, (4x7=28, harmonijski standard); 7x13=91 frekvencija
točka zakona synhronotrona; 4x13=52, frekvencija Sirijusa B; vigesimalni kod 18.4
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
21
53. red od 7
365 5x73, peta sila savršenstva standarda biomase; odgovara nejasnoj solarnoj
orbitalnoj frekvenciji (364+1); V15H11, 7.kapija jedinstva sa leve strane; 7.intentzitet
plavog luminičkog polja sile Dum duar; vigesimalni kod 18.5 (decimalni analog 185, 5x37,
obrnuto od 73x5).
366 solarni ciklus sa umetnutim dodatim danom prestupne godine; 61x6, vrednost
kocke; obrnuto od 663 (51x13), 663-366=297=11x27, vigesimalni kod 18.6
367 osnovni ključni broj; obrnuto od 763 (109x7), 763-367=396=11x36; vigesimalni kod
18.7
368 8x46, 46.oktava; 16x23, harmonijski red solarnog ciklusa sunčevih pega;
vigesimalni kod 18.8
369 41x9, deveti red božanskog intervala; obrnuto od 963 (107x9), 963369=594=11x54; koordinirajuća unutrašnja jedinica, druga dimenzija vremena; vigesimalni
18.9 (analog 189 paralelna frekvencija 21x9),
370 37x10, manifestovani red ključnog rekombinirajućeg faktora; vigesimalni kod 18.10
371 7x53, 53.red od 7, vrhunska frekvencija stvaranja Sirijuskog ponovnog rođenja;
visok i rekombinirajući faktor 731=43x17 (frekvencija navigacije noćnog vizionara), 731371=360, totalitet točka (ili tun) zakona; vigesimalni kod 18.11
54. red od 7
372 4x93; 31x12, hram prve kapije jedinstva, Harmonična UR runa 112 - Talas
beskonačnog uma evoluira beskonačnost; vigesimalni kod 18.12
373 palindromski osnovni broj, srednji član u tripletu 337-373-733=1443=37x39,
373-337=36, 733-373=360, točak totaliteta; V11H7 sedma kapija silaznog jedinstva;
Harmonična UR runa 83 - Sveukupnost galaktičkog života se širi na prostor; vigesimalni
kod 18.13
374 187x2; 11x34, 22x17, planetarni čarobnjaci oslobađaju kodove navigovanja; vezuje
se za Harmonijsku UR runu 67 - Božanski dekret uspostavlja prostor drugog stvaranja;
vigesimalni kod 18.14
375 5x75; 52x15; 53x3, peta sila kvintesencijalnog koda akcije; vigesimalni 18.15
376 47x8, 4.oktava, oktava proroka; 188x 2; 94x4; vigesimalni kod 18.16
377 29x13, kosmički ciklus kosmičke konstante; koordinirajuća unutrašnja jedinica prve
dimenzije vremena; vigesimalni kod 18.17
378 7x54, 54.red od 7; trijangulacija od 27; 42x9; 18x21; 27x14; 126x3; 189x2,
frekvencija od 378 dana Saturnove sinodičke putanje oko Zemlje, 378x29 kruženja = 28
godina od 365-dana solarne Zemlje; vigesimalni kod 18.18,.
55. red od 7
379 ključni osnovni broj, obrnuto od 973 (139x7), 973-379=594=11x54; vigesimalni kod
18.19
380 38x10, 76x5, 95x4,19x20; Komanda Boga kao Totaliteta; vigesimalni kod 19.0
381 127x3; V7H11, 7.kapija jedinstva sa desne strane, 7.intenzitet polja crvene termičke
sile Dum kuali; vigesimalni kod 19.1
382 191x2 (pogledaj prethodnu frekvenciju 19.1 za prenošenje), rekombinirajući ciklični
harmonijski broj 832=64x13; frekvencija kocke zakona od 16 godina; rekombinirajući
faktor intervala 450=10x45; vigesimalni kod 19.2
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
22
383 osnovni palindromski broj, srednji član u tripletu 338-383-833=1554=37x42,
833-383=450, 10x45; vigesimalni kod, 19.3
384 48x8, 48.oktava, "heksameride oktave" frekvencija dometa ljudskog iskustva;
visoka frekvencija harmonijskog koda života, 8x48=64x6 vrednost kocke DNK koda; broj
linija u Ji Đingu; binarni red koda DNK, 32x12, kod kristalnog hrama; vigesimalni kod 19.4
(decimalni analog, 194, Knjiga Prve izgubljene generacije, Kristalni čarobnjak).
385 55x7, 55.red od 7; 11x35, peta sila oslobađanja frekvencije stvaranja; unutrašnja
koordinata treće dimenzije vremena; vigesimalni kod 19.5
56. red od 7
386 193x2; obrnuto od 683 (frekvencija godine desinkarnacije Pakal Votana), 683-386
=297=11x297; vigesimalni kod 19.6
387 129x3; 43x9, frekvencija noćnog vizionara pokrenuta devetom silom; vigesimalni
kod 19.7
388 97x4, 194x2, Bodov broj orbitalne proporcije Plutona; vezuje se za Harmonijsku
UR runu 100 - Jedinstvo uzlaza i silaza uspostavljeno kao kosmički prostor; vigesimalni
kod 19.8
389 ključni osnovni broj, obrnuto 983, 983-389=595=11x54; V11H15, sedma kapija
uzlaznog jedinstva 441; Harmonična UR runa 92 - Sveukupnost galaktičke umetnosti
postaje struktura stvarnosti; vigesimalni kod 19.9
390 39x10; 13x30; 3x130; 5x78; 6x65; manifestacija trostrukog reda vremena
kosmičkog ciklusa; vezuje se za Harmoničnu UR runu 76 - Komanda kosmičke kreacije
osvetljava nebeski svod; vigesimalni kod 19.10
391 17x23, navigacija solarnog ciklusa sunčevih pega; vigesimalni kod 19.11
392 7x56, 56.red od 7, 8x49 (72), 49.oktava; 98x4, (142)196 x2; poslednja jedinica u
7.kolu 441; vigesimalni kod 19.12
57. red od 7
393 131x3; glavni palindromski broj, srednji član u tripletu 339-393-933=1665=45x37,
trijangulacija od 9x37 (trijangulacija od 9=45, 45x37=1665), 933-393=540=10x54; prva
jedinica u 8. kolu matrice 441; prva jedinica u devetoj dimenziji vremena, odgovara hiper
partonu sekundarne luminičke ćelije kemio, svetlost unutrašnje toplote; vigesimalni kod
19.13.
394 197 x 2; obrnuto od 493, 493-394=99=11x9; vigesimalni kod 19.14
395 5x79, peta sila faktora Noosfere; vigesimalni kod 19.15
396 99x4; 11x36, glavni rekombinirajući faktor intervala, četvrta moć od devet pokrenuta
snagom oslobođenja (11); V14H11, osma kapija jedinstva sa leve strane; stanica
Navigatora; vigesimalni kod 19.16
397 ključni osnovni broj, obrnuto od 793 (13x61), 793-397=396=11x36, pogledaj
prethodni ulaz, vigesimalni kod 19.17
398 199x 2, udvostručena frekvencija glavnih učitelja, vigesimalni kod 19.18
399 57. red od 7, 7x57; 133x3; 21x19, ključna frekvencija komande Boga pokrenuta
snagom Hunab Kua (21); odgovara sekundarnoj termičkoj ćeliji, kum, toplota unutrašnje
svetlosti; vigesimalni kod 19.19
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
23
58. red od 7
400 202, ključna frekvencija totaliteta, 102x4; 50x8, 50.oktava; 25x16; 5x80; 2x200;
vigesimalni kod 1.0.0; uspostavlja treći red apsolutnog vigesimalnog računa (Ka'l tun ili
račun 400 - različito od relativnog katuna, 360 (18) računanja gde je 20 tuna=1 katun od
7200 (360x20), dok je 20x400= 1 K'al tun = 8000).
401 ključni osnovni broj, obrnut od 104 (13x8), 401-104=297=11x27, vezuje se za
Harmonijsku UR runu 105, Oktava beskonačnog talasa uma, vigesimalni kod 1. 0.1
402 6x67, 2x201, 3x134 odgovara poziciji hiper neutrona
8. kola hiper partona,
V11H8, osma kapija silazne celine, Harmonična UR runa 81 - Radiogeneza uspostavlja
galaktičkog života; stanica Jogin/Jogine; vigesimalni kod 1.0.2
403 31x13, numerološko predstavljanje početka 3113 sadašnjeg ciklusa od 13 baktuna;
Harmonična UR runa 65 - Božanski dekret uspostavlja vreme drugog stvaranja - Oktava
Božanskog dekreta "Budi/Biti"; vigesimalni kod, 1.0.3
404 palindromski harmonijski broj; 101x4; 202x2; vigesimalni kod 1.0.4
405 81x5 (92x5); 9x45 (trijangulacija od 9=45); 27x15; odgovara ćeliji prvobitne toplote
hiper partona dum kuali; vigesimalni kod 1.0.5
406 58x7, 58.red od 7; trijangulacija od 28; 29x14, kosmička konstanta čarobnjaka;
vigesimalni kod 1.0.6
59. red od 7
407 11x37, glavna rekombinirajuća frekvencija, na primer, 407x351 (27x13)=142857
(recipročno od 7), 407x27=10989 (recipročno od 91), 407x189 (27x7)=76923 (recipročno
od 13), itd; vigesimalni kod 1.0.7
408 8x51, 51.oktava; 24x17, navigator frekvencije velatropa; 12x34; 4x102; 3x136;
2x204; V8H11, osma kapija jedinstva sa desne strane; stanica Onog koji menja svet;
vigesimalni kod 1.0.8
409 ključni osnovni broj; obrnuto od 904 (113x8), 904-409=495 (11x45); vigesimalni kod
1.0.9
410 41x10, manifestacija frekvencije božanskog intervala; vigesimalni kod 1.0.10
(paralelni decimalni analog od 210).
411 ključni osnovni broj; obrnuto od 114 (19x6); treća jedinica u tripletu 114-141-411
=666 (37x18), 411-114=297; odgovara prvobitnoj svetlosnoj ćeliji, luminički hiper parton
dum duar; vigesimalni kod 1.0.11
412 103x4; 206x2, frekvencija hrama Marsovskog iskupljenja u vremenu ; vigesimalni
kod 1.0.12
413 59.red od 7, 59x7, Sirijuska konstanta pokrenuta snagom kosmičkog stvaranja;
vigesimalni kod 1.0.13
60. red od 7
414 23x18; 46x9; 69x6; 138x3; V11H14, 8. Kapija Uzlaznog jedinstva; Peta vrata
heptade; kapija stanice vremena prostora Prosvetljenog; odgovara hiper elektronu, aktivira
Južni (Darka) pol sa duplo proširenim elektronom; Harmonična UR runa 90 - Sveukupnost
galaktičke umetnosti određena vremenom; srednji član u tripletu 144-414-441; vigesimalni
kod 1.0.14
415 83x5; obrnuta frekvencija 514 (257x2), 514-415=99=11x9; vigesimalni kod 1.0.15
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
24
416 8x52,
52.oktava, Sirijuska rezonanca; 4x104; 2x208; 13x32; 16x26; poslednja
jedinica u 8. kolu 441, kolo hiper elektrona završeno; vigesimalni kod 1.0.16
417 139x3; obrnuta frekvencija 714 (7x102, 17x42), 714-417=297=11x27; prva jedinica
9.kola 441; V13H13 peta sila koordinirajuće jedinice četvrtog kvadranta od 441 ( zone
beta beta). vigesimalni kod 1.0.17
418 11x38;19x22, frekvencija "Božje kuće"; vigesimalni kod 1.0.18
419 ključni osnovni broj (prvi osnovni posle 409); obrnuto od 914 (457x2), 914419=495=11x45; V13H11, deveta kapija jedinstva sa leve strane; vigesimalni kod 1.0.19
420 7x60, 60.red od 7; 5x84; 30x14; 28x15; 10x42; 3x140; 20x21, totalitet (20)
pomnožen sa transcendentnom jedinicom (21); pojačanje od 5:7 proporcije Telektonona;
vigesimalni kod 1.1.0, decimalni analog od 110 (11x10)
61. red od 7
421 ključni osnovni broj; obrnuto od 124 (31x4), 421-124=297=11x27; V13H9 peta sila
koordinirajuće jedinice trećeg kvadranta 441 (zona beta alfa); vigesimalni kod 1.1.1
(decimalni analog 111)
422 211x2; poslednji član u kodu tripleta 224-242-422=888=37x24, 442-224=198
=11x18, (242-224=18, 422-242=180,18 faktor tripleta); vigesimalni kod, 1.1.2
423 141x3; 47x9, moć devet, koda proroka; V11H9 deveta kapija silaznog jedinstva;
9.kolo matrice 441; vigesimalni kod 1.1.3 (decimalni analog 113, Gospodar svitanja
424 Palindromski harmonijski broj (isti i u obrnutom smeru); 53x8, 53.oktava; oktava
Sirijuskog ponovnog rođenja Kecalkoatla (Gospodar svitanja); 4x106; 2x212; vigesimalni
kod 1.1.4
425 5x85; 17x25, peta sila pojačanja navigatora; V9H9 peta sila koordinirajuće jedinice
prvog kvadranta 441 (zona alfa alfa); vigesimalni kod 1.1.5
426 213x2; 142x3; 71x6 vrednost kocke prve kapije uzlaznog jedinstva; (obrati pažnju
kako svi celi brojevi 61.reda od 7 imaju sadržioce poslednje cifre svakog broja);
vigesimalni 1.1.6
427 61.red od 7; 61x7, moć stvaranja četvrte koordinate jedinstva; V9H11, deveta kapija
jedinstva sa desne strane; vigesimalni kod 1.1.7 (decimalni analog 117, 9x13;).
62. red od 7
428 214x2; 107x4, frekvencija zvezdane forme (4) prvobitnog Adama; vigesimalni kod
1.1.8
429 13x33, frekvencija iniciranja kosmičkog ciklusa; 11x39; 3x143; V9H13, peta sila
koordinirajuće jedinice drugog kvadranta 441 (zona alfa beta); vigesimalni kod 1.1.9
430 43x10, manifestacija noćnog vizionara; 5x86; vigesimalni kod 1.1.10 (decimalni
analog 1110=111x10).
431 ključni osnovni broj; obrnuta frekvencija 134 (67x2), 431-134=297=11x27;
vigesimalni kod, 1.1.11 (decimalni analog 1111=101x11).
432 Glavna frekvencija; 8x54, 54.oktava; drugo glavno vremensko sočivo, koordinira
sočiva prvog, drugog i trećeg vremena (108x4, 144x3, 216x2); 72x6; 12x36; 9x48; 18x24;
16x27; poslednja jedinica devetog kola matrice 441; vigesimalni kod 1.1.12
433 ključni osnovni broj; obrnuto od 334, poslednji član u tripletu 334-343-433=1110
(pogledaj iznad 430=1.1.10) 111x10, 433-334=99=11x9 (ovim tripletom vlada faktor 9,
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
25
343-334=9, 433-343=90, 10x9); prva jedinica 10.kola 441 "stanice Kovčega"; vigesimalni
kod 1.1.13
434 7x62, 62.red od 7; 31x14; V12H11, deseta kapija jedinstva sa leve strane;
vigesimalni kod 1.1.14
63. red od 7
435 29x15; 5x87; 145x3; trijangulacija od 29, kosmička konstanta, poslednja frekvencija
trijangulacije u bazičnoj matrici 441; vigesimalni kod 1.1.15
436 109x4; obrnuta frekvencija 634 (317x2), 634-436=198=11x18; V11H10 deseta
kapija silaznog jedinstva, najdublja kapija silazne komande, 436-31 (prva kapija vrhovnog
jedinstva)= 405 (92x5); vigesimalni kod 1.1.16
437 19x23, frekvencija solarnog ciklusa sunčevih pega pod komandom Boga;
vigesimalni kod 1.1.17
438 219x2; 146x3; 73x6, vrednost kocke konstante biomase; V10H11, deseta kapija
jedinstva sa desne strane
439 ključni osnovni broj, poslednji (85-ti) osnovni broj pre 441; obrnuto 934 (467x2),
934-439=495=11x45; vigesimalni kod 1.1.19
440 8x55, 55.oktava; 11x40; 10x44; 110x4; 220x2; 88x5; 22x20; V11H12 deseta kapija
uzlaznog jedinstva; vigesimalni kod 1.2.0
441 Ključna osnovna frekvencija Sirijusa B i Galaktičkih hijerarhija; 212 (21x21); 9x49;
7x63; 3x147; unifikacija zakona od 3, 7, i 9; V11H11, 11.Kapija Jedinstva; kanal
11.dimenzije sistema kocke i dimenzije Gospodarećih Duhovnih Tehnoloških totaliteta;
kanal za koordinisanje hiper plazme Sirijusa B 52- Elementa 113 baze univerzalnog
fraktala univerzuma broja; zaključna jedinica Bazične matrice 441; vigesimalni kod 1.2.1 decimalni analog 121=112;
III Knjiga kompletirana - Nebeski red gospodara umova
Umnošci od 441 do 213
441
882
1323
1764
2205
2646
3087
Sedam ravni Zemaljskog reda
Prvi sloj
- Ravan ujedinjenog čovečanstva
Drugi sloj
- Ravan univerzalnog duha
Treći sloj
- Ravan vremena sanjanja
Četvrti sloj
- Ravan unutrašnje budnosti
Peti sloj
- Ravan univerzalne kundalini energije
Šesti sloj
- Ravan otkrovenja
Sedmi sloj
- Ravan moći znanja
3528
3969
4410
4851
5292
5733
6174
Sedam ravni Univerzalnog reda
Osmi sloj
- Ravan moći umetnosti
Deveti sloj
- Ravan moći kosmičkog isceljivanja
Deseti sloj
- Ravan saosećajne energije
Jedanaesti sloj - Ravan gospodnjih duhovnih tehnoloških totaliteta
Dvanaesti sloj - Ravan univerzalne mudrosti
Trinaesti sloj - Ravan proročanstva
Četrnaesti sloj - Ravan moći psihičke snage
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
26
Sedam ravni nebeskog reda
6615
7056
7497
7938
8379
8820
9261
Petnaesti sloj - Ravan telekosmičke vizije
Šesnaesti sloj - Ravan sve-prožimajuće Inteligencije
Sedamnaesti sloj - Ravan sinhronognoze
Osamnaesti sloj - Ravan kosmičke memorije
Devetnaesti sloj - Ravan nadsvesne ili supersvesne metamorfoze
Dvadeseti sloj - Ravan supramentalnog prosvetljenja
Dvadesetprvi sloj - Ravan galaktičkih totaliteta
- Synchronotron - moć univerzalnog kosmičkog stvaranja - Hunab Ku 21.
Kompletirana Kocka 21 - 213 = vigesimalni 1.3.3.1, analog od 1331 (113).
Ovo su ključevi. Svaki broj se može smestiti na jedan od ovih 21 slojeva, svi brojevi se
mogu reducirati na Bazičnu Matricu 441 jednostavnim oduzimanjem 441 ili 9261. Na
primer, 758: oduzeti 441 od tog broja i dobićeš jedinicu Bazične Matrice JBM=317
(317+441=758); ili 1377: sledeći umnožilac od 441 pre njega je 1323, oduzeti 1323 od
1377, JBM=54. Isto se može uraditi sa 260 kinova jednostavnim oduzimanjem umnožaka
260 koji je pre tog broja.
Ovaj Rečnik brojeva je samo početak. Nije zavšen. Šta god da nađeš da je izostavljeno,
sam dovrši - ali podeli svoja otkrića sa drugim studentima Synchronotrona. Synchronotron
je živi sistem. Jednom kada smo u njega ušli mi postajemo deo živog toka koji funkcioniše
na drugim dimenzijama i drugim svetskim sistemima simultano. Rečnik je predviđen da
bude referenca studijama Synchronotrona 441. Značenja brojeva su naposletku određena
parametrima tvoje sopstvene svesnosti i iskustvom sinhronije trenutka, ipak, zbog brojeva,
značenja su takođe univerzalna. Mi smo jedno i idemo ka unifikaciji.
Takođe, imajte na umu da ovo nije javna informacija. Ova informacija je u stvari deo
mnogo većeg rada koji je u toku i koji sprovodi Institut za Galaktička istraživanja. Molim
vas poštujte nameru sa kojom vam je pružen ovaj rad i ne koristite ga van konteksta.
Mi živimo u svetu koji čini život sve težim. Zbog toga želimo da proširimo svetlost
podjednako u sva srca. Mi koji učimo Synchronotron penjemo se zajedno nekoliko
stepenika merdevina i moramo da dostignemo naš cilj kao jedan um. Unifikacija planete je
naš cilj i noosfera je sledeća faza našeg putovanja.
Synchronotron je metod praktikovanja višeg stupnja komunikacije i jezika, metod koji nas
smešta zajedno sa inteligencijama iz drugih svetova. Ali mi moramo biti čistog srca i uma
da bismo praktikovali ovaj jezik. Njegova trenutna primena je u cilju uspostavljanja
telepatskog jezika unifikacije ove planete, tako da je velika odgovornost preduzeti studije i
praksu 441.
U sledećim Biltenima podelićemo pismo Mevlane koje je pročitano na otvaranju seminara.
Takođe ćemo iskusiti, osetiti kako da pišemo i primamo telepatske rečenice i kako da
čitamo i da dobijemo najviše od vigesimalnog koda.
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
27
Svi slave Jednog!
Neka učenja istine duge Zakona jednog preovladaju širom univerzuma.
Valum Votan, Institut za Galaktička Istraživanja
Prevela Katarina Prokić - Plava magnetna oluja - email: [email protected]
Uredila Radmila Vukadinović - Belo električno ogledalo - email: [email protected]
© Foundation for the Law of Time • www.lawoftime.org
28
Download

intergalaktički bilten 1 - Foundation for the Law of Time