Osnovi hromatike
Udžbenik za visoko obrazovanje
Autor: dr Nebojša Ristić
Izdavač: Visoka strukovna škola za tekstil u Leskovcu
Štampa: Fileks, Leskovac
ISBN 978-86-81087-29-9
Udžbenik za visoko obrazovanje recenzirali su:
dr Dragan Jocić, red. prof. Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu;
dr Srđan Marković, red. prof. Fakulteta umetnosti u Nišu
Knjiga je uvod u kompleksno, interdisciplinarno i opširno područje nauke o boji i
koncepcijski je pisana prema programu predmeta Osnove teorije boje koji se sluša na
studijskom programu Modni dizajn Visoke strukovne škole za tekstil u Leskovcu. Knjiga
može korisno poslužiti i svima kojima je boja način komuniciranja – umetnicima,
dizajnerima, fotografima i drugima.
U ovoj knjizi na jednostavan i razumljiv način daju se informacije o fizičkim i hemijskim
osnovama boje, fiziološkim procesima nastanka boje i psihologiji boje. Kao osnova za
pripremu materijala poslužilo je više knjiga, časopisa, kataloga i prezentacija koje
tretiraju fenomen nastanka boje, mešanje i sistematizaciju boja, reprodukciju i objektivno
vrednovanje boja i psihološke reakcije na boje.
Knjiga je podeljena u devet poglavlja: Definicija boje, Faktori nastanka boje, Teorije
nastanka boje, Mešanje boja, Psihološki atributi–dimenzije boje, CIELAB sistem boja,
Sistemi boja, Harmonija boja, Psihologija boja.
Format B5, 139 strana, slike u koloru.
IZVOD IZ RECENZIJE
... Autor je uspešno izbalansirao nivo znanja koji je potreban za ovu svrhu i uneo je u
tekst određena dodatna znanja iz oblasti koje su neophodne za razumevanje fenomena u
okviru nauke o boji (hromatika). U želji da u potpunosti objasni fenomen percepcije boje,
celo jedno poglavlje je posvećeno građi i funkciji ljudskog oka.
Poseban doprinos autora je razumevanje celokupne problematike sa aspekta primene u
tehnologiji i dizajnu tekstila, što zbog nedostatka adekvatne literature na srpskom jeziku,
daje poseban značaj ovom tekstu. Korišćena nomeklatura i jedinice su usklađene sa
praksom i važećim normama.
Originalni pristup autora ovoj multidisciplinarnoj temi omogućuje jednostavno poimanje
složenih pojmova i fenomena iz oblasti nauke o boji, tako da će ova publikacija sigurno
doprineti olakšanom usvajanju novih znanja kod studenata, kako kod onih čija je
orijentacija ka tehnologiji tekstila, tako i kod onih čija je orijentacija ka dizajnu i modi.
Adekvatnost sadržaja koji publikacija obrađuje otvara mogućnost modernog obrazovanja
studentima kojima je publikacija namenjena i na taj način doprinosi unapređenju
njihovog obrazovanja, tako da sa zadovoljstvom preporučujem štampanje ove
publikacije.
Dr Dragan Jocić, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
... Rukopis dr Nebojše Ristića posvećen je jednoj od najvažnijih fenomenoloških
činjenica u čovekovoj vizuelnoj komunikaciji sa svetom oko sebe i razume se boji kao
fenomenološkoj datosti u strukturi vizuelnih umetnosti.
U rukopisu dr Ristić krajnje akribično i svrsishodno prati genezu istraživanja fenomena
boje – od boje po sebi kao dela pojavnoga sveta i čovekovog okruženja do boje u funkciji
slikarstva i strukture njenih značenja u procesu stvaranja, doživljavanja i tumačenja
slojeva vizuelnog iskaza.
Sledeći svoju primarnu vokaciju dr Ristić je značajno mesto u rukopisu dao egzaktnim
istraživanjima fenomena boje i njihovom razvoju kroz vekove – rečju, sagledao je
problem i fenomen boje sa aspekta fizike, hemije i psihofizioloških procesa u njenom
viđenju i doživljavanju završivši raspravni tekst pregledom teorija o boji koje su postojale
ili su još uvek aktuelne u teoriji umetnosti.
Rukopis je pisan konkretnim i razumljivim jezikom i po sebi i problemu kojim se bavi
namenjen je pre svega studentima kojima je struka bavljenje vizuelnim umetnostima,
prema tome i studentima studijskog programa Modni dizajn, ali predstavlja i štivo koje
može biti od koristi široj čitalačkoj publici koja je zainteresovana za problem boje u
vizuelnim umetnostima.
Sa svega rečenog sa zadovoljstvom predlažem štampanje rukopisa dr Nebojše Ristića
Osnovi hromatike.
Dr Srđan Marković, istoričar umetnosti,
redovni profesor Fakulteta umetnosti
Univerziteta u Nišu
Download

Основи Хроматике