Zadaci za praktikum
Programski jezik C – III čas vežbanja
1.
Napisati program cas3_1.c koji prebrojava broj velikih i broj malih slova koja se unose sa standardnog
ulaza.
Na primer, ako se sa ulaza unese slededi tekst:
“Svako drvo se po plodu prepoznaje.”
program treba da ispiše slededu poruku:
Ukupan broj velikih slova je 1.
Ukupana broj malih slova je 27.
2.
Napisati program cas3_2.c koji sa ulaza učitava cele brojeve sve dok se ne unese 0. Program treba da
odredi najmanji i najvedi uneti broj.
Na primer, ako su uneti brojevi 2 -3 4 6 -1 5 -4 3 0,
Program ispisuje poruku “Najmanji je -4, a najveci 6”.
3.
Napisati program cas3_3.c koji sa ulaza učitava niz karaktera koji predstavljaju aritmetički izraz koji se
sastoji isključivo do cifara i aditivnih operatora i određuje broj cifara u ovom izrazu.
Ulaz se završava unosom znaka = .
Primer:
Za unos 22+12-5-1=, program ispisuje poruku „Broj cifara je 6“.
Učitavanje realizovati korišdenjem funkcije getchar().
Download

Zadaci za praktikum Programski jezik C – III čas vežbanja