Upravljanje prirodnim
dobrima i zaštićenim područjima kao
mogućnost za održivi regionalni razvoj
www.natreg.eu
Zaštićena područja ne predstavljaju samo važne instrumente očuvanja biodiverziteta, nego sadrže i ogroman potencijal socijalnog i
ekonomskog razvoja. Međutim, ovi potencijali nisu još dovoljno prepoznati, šta više, očuvanje prirode nije dovoljno dobro povezano sa
razvojem zaštićenih područja.
NATREG projekat upućuje na pomenuti izazov, čiji je glavni cilj potvrda i promocija potencijala prirodnih dobara i zaštićenih područja,
kao pokretača održivog regionalnog razvoja i povećanja percepcije zaštićene prirode kao vrednog dobra.
2
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
www.natreg.eu
Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao
mogućnost za održivi regionalni razvoj
Zaštićena područja ne predstavljaju samo važne instrumente očuvanja
biodiverziteta, nego sadrže i ogroman potencijal socijalnog i ekonomskog razvoja. Međutim, ovi potencijali nisu još dovoljno prepoznati,
šta više, očuvanje prirode nije dovoljno dobro povezano sa razvojem
zaštićenih područja.
NATREG projekat upućuje na pomenuti izazov, čiji je glavni cilj potvrda
i promocija potencijala prirodnih dobara i zaštićenih područja, kao
pokretača održivog regionalnog razvoja i povećanja percepcije zaštićene
prirode kao vrednog dobra.
Projekat povezuje pet zaštićenih područja i jednu regiju u Adria-AlpePanonija regionu.
NATREG
Ciljevi projekta
Glavni cilj projekta je uspostavljanje transnacionalne i multi-sektorske
saradnje i razvijanje zajedničke strategije za integrisano upravljanje
zaštićenim područjima. U okviru projekta, brojne obuke i transferi znanja
će se sprovesti. Pored toga, koristeći participativni pristup svi relevantni
akteri regionalnog razvoja, prostornog planiranja, zaštite prirode, civilno
društvo i drugi sektori će biti uključeni u zajednički rad na Integralnim
planovima upravljanja za zaštićena područja i na Strategiji za razvoja
ekoloških koridora. Nakon završetka projekta, predviđen do kraja jula
2011, iniciraće se pokretanje nekoliko novih projekata.
Projektni partneri
• Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Vodeći partner
• Republika Slovenija, Ministarstvo životne sredine i prostornog
planiranja
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kancelarija Vlade Koruške, Odeljenje 20 - Prostorno planiranje i
razvoj, Odeljenje za zaštitu prirode
Kancelarija Vlade Štajerske, Odeljenje 16 - Planiranje i regionalni razvoj
Odeljenje prostornog planiranja i parkova Regiona Veneto
Regionalna agencija za zaštitu životne sredine - ARPA Emilija Romanja
Univerzitet u Klagenfurtu, Katedra ekonomike
Regionalni centar za životnu sredinu, Kancelarija u Sloveniji
Zavod za prostorno planiranje Koprivničko - Križevačke županije
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima u
Koprivničkoj – Križevačkoj županiji
Javno preduzeće Vojvodinašume Petrovaradin
NATREG pilot područja
Projekat povezuje šest zaštićenih područja u Adria-Alpe-Panonija teritoriji.
• Specijalni rezervat prirode Deliblatska Peščara, Srbija
• Pohorje, Slovenija
• Parkovi Delta reke Po Veneto i Emilija Romanja, Italija
• Regionalni park Mura-Drava, Hrvatska
• Štajerska, Austrija
• Vellacher Kotschna, Austrija
NATREG Projekat je finansiran od strane transnacionalnog programa
saradnje jugoistočne Evrope (SEE Program). SEE Program ima za cilj da
razvije transnacionalno partnerstvo o pitanjima od strateškog značaja,
u cilju poboljšanja teritorijalnog, ekonomskog i socijalnog procesa integracije i da doprinese koheziji, stabilnosti i konkurentnosti u regionu.
Za ovu namenu, program pokušava da ostvari visok kvalitet, projektima
orjentisanim ka rezultatima od strateškog karaktera, relevantnih za programsko područje.
Kontakti
Projekt menadžer, Gregor Danev, E-mail: [email protected]
Menadžer za komunikaciju Milena Marega, E-mail: [email protected]
www.natreg.eu
Ova publikacija odražava stavove autora i Upravni organ SEE programa ne može
biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu, koji mogu biti sačinjeni od informacija
koje su sadržane u njemu.
www.southeast-europe.net
4
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
POHORJE
www.natreg.eu
“
Pohorje, planinski kompleks koji pokriva 840 km2, leži u severoistočnom delu Slovenije, južno od reke
Drave. Smrča i bukva na kiselim zemljištima preovlađuju u ogromnim šumama Pohorja, dok duž potoka
u klisurama mogu biti nađene mešovite lišćarske šume. Usled nepropustljive podloge, formirane su
karakteristične tresave (tresetne bare) sa malim jezerima i močvarnim šumskim zemljištem. Planinske
šume predstavljaju staništa za mnogobrojne retke i ugrožene vrste ptica kao što su detlić, sova itd. Strmi
dolinski tokovi sa lišćarskim šumama su, takođe, važne kao staništa ugroženih vrsta leptira i amfibija.
Glavne ekonomske aktivnosti na Pohorju su korišćenje šuma, ruralna ekonomija (ruralni razvoj - razvoj
sela) i turizam. U 2001. godini potpisan je sporazum o razvoju Regionalnog parka Pohorje. U 2004. godini,
Pohorje je proglašeno kao Natura 2000 područje (SPA i SCI).
5
Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
Pohorje je danas preopterećeno negativnim uticajima koji ugrožavaju
vrednosti područja usled ne koordiniranog upravljanja. Najveći konflikti nastaju iz administrativne podeljenosti područja usled različitih
inicijativa od strane prostornog planiranja, regionalnog razvoja i sektora
očuvanja prirode. Prostor je teritorijalno podeljen između 16 opština, tri
agencije regionalnog razvoja, četiri najvažnija turistička preduzeća i dve
regionalne jedinice zaštite prirode, koji prebacuju odgovornosti sa jednog sektora na drugi. Prema tome, harmonizacija težnji (aspiracija) će
biti jedan od glavnih ciljeva u NATREG projektu.
NATREG ciljevi u pilot oblasti
Osnovna svrha je ohrabriti održivi razvoj u čitavom području Pohorja kroz
prepoznavanje zaštićenog područja kao jednog od glavnih pokretača
planova i investicija budućeg razvoja.
Specifični ciljevi ovog NATREG pilot područja su:
• Široko prepoznavanje potencijala područja;
• Uključivanje javnosti i NVO u procese planiranja upravljanja;
• Razvoj integralan plana upravljanja za područja NATURA 2000;
• Razvoj predloga projekata koji će uslediti, a koji potiču iz prepoznatih
potencijala područja;
• Inicirati (pokrenuti) proces usvajanja Regionalnog parka Pohorje.
Očekivani rezultati
Glavni rezultat projekta će biti harmonizacija aktivnosti ključnih sektora prisutnih na području prema integralnom planu upravljanja, da
bi se eliminisale administrativne i druge prepreke. Biće ustanovljeno
udruženje lokalnih interesnih grupa. Sporazum o razvojnim inicijativama, kao i o merama očuvanja u ovom pilot području će biti ostvaren kroz
seriju radionica. Održivi razvoj i zaštita prirode će biti implementirani
kroz planove regionalnog razvoja Pohorja, a svest lokalnog stanovništva
će biti značajno podignuta.
Lokalni partneri
Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, Ljubljana.
Jurij Gulič, [email protected]
Uprava za prostorno planiranje, Ministarstvo životne sredine i prostornog
planiranja Republike Slovenije, Ljubljana.
Blanka Bartol, [email protected]
Regionalni centar za životnu sredinu, Kancelarija u Sloveniji, Ljubljana.
Milena Marega, [email protected]
www.zrsvn.si
6
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
www.natreg.eu
“
DELIBLATSKA
PEŠČARA
Specijalni rezervat prirode (SRP) Deliblatska peščara je jedna od poslednjih i najvećih oaza peščane,
stepske, šumske i vegetacije vlažnih staništa u Panonskoj niziji. SRP Deliblatska peščara je locirana u
jugoistočnom delu Autonomne pokrajine Vojvodine duž regionalnog puta između Beograda i Temišvara
(Rumunija), kao i između Dunava i Karpata.
Ovo prostrano elipsoidno područje ukupne površine od 34.829,32 ha sa mnogobrojnim peščanim
masivima okruženih plodnim poljoprivrednim zemljištem jedan je od najvećih centara biodiverziteta u
Evropi i region izvanrednih jedinstvenih vrednosti zaštite prirode. Lokalitet Labudovo okno je Ramsarsko
područje i to stanište ptica močvarica, kao i najveće migratorno područje u ovom delu Evrope. Usled
njegovog bogatstva flore (900 biljnih vrsta, od kojih su neke reliktne i raritetne vrste) i mnogo vrsta ptica
(posebno orla krstaša i stepskog sokola), ovo područje je označeno kao IBA područje (Important Bird Area).
7
Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
Zbog nerazumevanja i nedovoljne komunikacije između odgovarajućih
institucija, nepostoji odgovarajući plan upravljanja za ovo zaštićeno
područje. Području, takođe, nedostaje zajednička promocija i strategija razvoja turizma, kao i odsustvo konsenzusa između upravljača JP
Vojvodinašume i Zavoda za zaštitu prirode Srbije o ključnim turističkim
punktovima. Participativno uključivanje lokalnog stanovništva i lokalnih
zajednica u upravljanju zaštićenim područjem je slabo, kao i učešće u
pronalaženju mogućnosti za razvoj i rast prihoda generisanih (proizvedenih) od turizma. Negativni demografski trendovi su, takođe, evidentirani unutar i oko granica ovog rezervata prirode.
NATREG ciljevi u pilot oblasti
• Početak intenzivne komunikacije i saradnje između institucija i
sektora i postizanje (dostizanje) sporazuma o zajedničkim principima
i merama upravljanja;
• Uključivanje lokalnih zajednica u proces upravljanja i promocija SRP
Deliblatska peščara na širem području kao jedinstvenom mestu od
lokalne i globalne važnosti;
• Predstavljanje dobrih praksi saradnje i učešća relevantnih institucija
vlasti i poziv da učestvuju u razvoju novih ideja za dalje investicione
projekte, posebno da zaustave negativne demografske trendove.
Očekivani rezultati
• Jačanje saradnje, bolji transfer znanja i podela iskustava između
relevantnih institucija i vlasti, kao i kreiranje pogodnih uslova za
promotivne i edukativne aktivnosti koje će se dovesti u vezu sa
očuvanjem prirode i zaštićenim područjem;
• Povećanje svesti o važnosti prirodnih resursa i biodiverziteta,
povećanje kapaciteta za njihovo održivo korišćenje, povećanje
participacije (uključivanja) interesnih grupa.
Lokalni partneri
Javno preduzeće Vojvodinašume, Petrovaradin
Miljan Velojić, [email protected]
Ivana Grujičić, [email protected]
www.vojvodinasume.rs
8
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
www.natreg.eu
REGIONALNI
PARK DELTE REKE PO
“
Regionalni park Delte reke Po, koji se prostire se na 70.500 hektara u italijanskim regijama Veneto i EmiliaRomanja, oblikovan je rukavcima reke koji se ulivaju u Jadransko more. Zbog posebnog izgleda predela i
bogatog biodiverziteta ovaj region je jedan od najvažnijih močvarnih sistema na Mediteranu, kao i u Evropi.
Glavni izvor prihoda za luke Ravena i Porto Viro su poljoprivreda, turizam i lov. Takođe, lovstvo predstavlja
prihod ali i faktor koji ima ključnu ulogu u očuvanju Natura 2000 mreže. Delta se danas suočava sa problemima
kao što su smanjivanje broja stanovništva, ekonomska nesigurnost i uticaj klimatskih promena. Ali, uprkos
činjenici da je ovo područje ranjiva oblast, Delta reke Po pruža mogućnosti za razvoj niza aktivnosti.
9
Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
Prirodni uslovi i ekonomski indikatori izazvali su sukob koegzistencije upravljanja biodiverzitetom i ekonomskog razvoja. Glavne teme
razgovora su proširenje površina parka gde će biti dozvoljena gradnja,
projekat nove trase postojećeg Rimskog puta, proširenje lovišta, sma­
njenje broja ptica koje se hrane ribom, upravljanje rekom, kanalima i
obalom. U nekim slučajevima, različite vizije i nedostatak komunikacije
na različitim administrativnim nivoima imaju važnu ulogu. Glavni problem je kako uključiti sve zainteresovane strane u pronalaženju rešenja i
usklađivanju različitih mišljenja.
NATREG ciljevi u pilot oblasti
Krajnji cilj Regije Veneto i ARPA Emilija-Romanja, NATREG Partnera na
projektu je da se smernice sadržane u trans-nacionalnoj strategiji ugrade
u okvir lokalne politike u cilju razvoja zajedničkog plana za upravljanje
Parka Delte reke Po. Park se nalazi u nadležnosti dve regionalne administracije Veneto i Emilija-Romanja i kroz projekat je postavljen ambiciozan
cilj stvaranja inter-regionalna parka Delte reke Po. Ovaj cilj se odnosi na
potrebe pojednostavljenja komplikovanog planiranja u okviru Delta Po
područja, uz prisustvo različitih planskih instrumenata koje su predložile
različite lokalne vlasti.
Očekivani rezultati
Očekivan rezultat koji je zajednički definisan od strane Veneto i EmilijaRomanja je da se kroz međuregionalni plan upravljanja dođe do pomire­
nja mera koje treba da se usklade sa potrebama očuvanja ekološke i
prirodne ravnoteže zaštićenih područja i garantuje uslove da se obezbedi
privredni rast i razvoj zona u blizini parkova, gde stanovništvo određene
restrikcije zbog blizine osetljivim oblastima često vide kao prepreku za
razvoj, a ne priliku za rast.
Lokalni partneri
Odeljenje za prostorno planiranje i parkove Veneto regiona, Venecija
Tiziana Quaglia, [email protected] u saradnji sa Veneto Delta Po Park,
Manuela Finesso, info@ parcodeltapo.org
Regionalna agencija za zaštitu životne sredine – ARPA Emilija Romanja, Bolonja
Irene Montanari, [email protected] u saradnji sa Emilija Romanja Delta Po Park,
Lucilla Previati, direttore@ parcodeltapo.it
www.parcodeltapo.org
www.PTRC.it
www.arpa.emr.it
10
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
www.natreg.eu
REGIONALNI
PARK MURA – DRAVA
“
Regionalni park Mura - Drava je privremeno zaštićen 2008. godine. On se proteže od granice sa Republikom
Slovenijom kroz 5 županija do granice na Dunavu. NATREG Pilot područje obuhvata samo jedan deo
privremeno zaštićenog regionalnog parka Mura - Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Drava ima
prirodno korito sa mnogo meandara i rukavaca i raznovrsnim životinjskim i biljnim svetom. Pilot područje
obuhvata 12 sela (razbacana naselja -“konaki”) i 3.000 stanovnika.
Gradovi Koprivnica i Đurđevac se nalaze 10 km od reke Drave. Podravina je poljoprivredno područje sa
razvijenom prehrambenom industrijom (Podravka) i ima najveće zalihe prirodnog gasa u Hrvatskoj (2/3
nacionalne proizvodnje), kao i veliki geotermalni potencijal, zbog brojnih lokaliteta sa geotermalnom
vodom. Ovo područje je takođe domovina naivnog slikarstva.
11
Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
Zbog nedostatka komunikacije između odgovornih institucijama na
nacionalnom i regionalnom nivou (razvoj, prostorno planiranje, zaštita
prirode i ekonomija), plan upravljanja za zaštićeno područje nije još uvek
pripremljen. Takođe, nedostaju naučni podaci o biodiverzitetu kao i prostorni plan za sliv reke Drave. Dosadašnje i trenutne strategije razvoja u
zaštićenom području predviđaju izgradnju hidroelektrane, plovnost reke
od Osijeka do Ferdinandovaca, korišćenje geotermalne energije i razvoj
turizma, intenzivnu poljoprivredu, kao i 3 prirodna zaštićena područja
bez obzira na nedostatak investicija. Pored problema depopulacije oblasti nedostaje odgovarajuća komunikacija i konsenzus između lokalnih
zajednica i institucija za održivi razvoj.
NATREG ciljevi u pilot oblasti
• Pokretanje intenzivne komunikacije i saradnje između institucija i
dogovor o zajedničkom planu upravljanja.
• Započeti uključivanje lokalne zajednice u planiranje upravljanja, kao i
predstavljanje dobre prakse saradnje i učešća nadležnih organa.
• Promovisanje Parka, povezivanje sa drugim relevantnim
institucijama duž reke Drave u Mađarskoj, Austriji i Sloveniji.
• Razvijanje ideja za dalje investicione projekte za Regionalni park.
Očekivani rezultati
• Pripremljen nacrt plana upravljanja za najvrednija vlažna zemljišta u
pilot području.
• Sprovedene studije održivog razvoja turizma i biodiverziteta.
• Poboljšanje regionalne i lokalne politike u vezi zaštite prirode u
regionalnom parku.
• Uspostavljanje međusektorske mreže.Uspostavljanje web sajta za
promociju prirodnih bogatstava u Koprivničko-križevačkoj županiji,
pripremljene brošure o Regionalnom parku .
• Pripremljeni novi predlozi projekata.
Lokalni partneri
Zavod za uređenje Koprivničko - Križevačke županije, Koprivnica
Mladen Matica, [email protected]
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima na području
Koprivničko – Križevačke županije, Koprivnica
Željka Kolar, [email protected]
www.zastita-prirode-kckzz.hr
12
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
ŠTAJERSKA
www.natreg.eu
“
Štajerska je po veličini druga najveća pokrajina Austrije sa površinom od oko 16,400 kvadratnih
kilometara i sa vrlo raznolikim pejsažom - od alpskog regiona na severozapadu (Dachstein 2.995m) do
brdovitog regiona na jugoistoku. “Zeleno srce “ Austrije (61% zemljišta je pokriveno šumama) je poznato
po atraktivnosti za zimske sportove, kao i po termalnim oblastima i “Weinland” (zemljišta vina) na južnoj
granici sa Slovenijom. Štajerska je prekrivena velikim brojem zaštićenih područja, na primer Nacionalni
park “Gesause”, takozvani “Europaschutzgebiete” (Natura 2000) i područja sa zaštićenom prirodom ili
pejsažom, sa mnogo različitih vrednih prirodnih bogatstava.
Stanovništvo (1,207,000 stanovnika) koncentriše u širem regionu grada Grac i alpskom regionu u glavnom
u dolinama reka Mur, Murc i Ens.
13
Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
U centralnoj oblasti Štajerske, na primer oko Graca, ekonomskom regionu Leoben-Bruck-Kapfenberg, Aichfeld-Murboden ili Veiz-Gleisdorf, stanovanje, privreda i infrastruktura su u porastu i fragmentiraju
staništa. Osim toga, glavni koridori za sisare (na evropskom nivou) presecaju Štajersku od jugozapada do severoistoka.
Većina razvojnih aktivnosti nalaze se izvan zaštićenih područja, tako da
sa aspekta prostornog planiranja fokus mora biti na obezbeđivanju veze
između kroz izgradnju “zelene mreže”.
NATREG ciljevi u pilot oblasti
• Definisanje relevantnih “zelenih zona” (staništa) u zaštićenim i
ne-zaštićenim područjima širom celog kantona i susednih država
(Slovenija, Koruška, Salcburg, Gornja i Donja Austrija i Burgenland).
• Identifikovanje “zelene mreže” (glavni ekološki koridori između
staništa) u regionalnim razmerama 1:50,000.
• Analiza glavnih prepreka za povezivanje prouzrokovane naseljima i
infrastrukturom.
• Obezbeđivanje održive funkcionalnosti zelenih površina kroz
koordinaciju različitih funkcija kao što su ekologija, zaštita od
prirodnih opasnosti, rekreacije i turizma.
• Razvijanje mera u oblasti prostornog planiranja na regionalnom
nivou.
Očekivani rezultati
Rezultati NATREG projekta će biti osnova za donošenje regionalnih prostornih planova, odnosno propisa pokrajinske Vlade Štajerske. Ovi planovi
uzimaju u vezu ekologiju, pejsaž, prirodna bogatstva, naselja, industriju
i slično i moraju da budu praćeni od strane prostornog planiranja vlasti
na lokalnom nivou. Osnovni cilj je da se izbegne nova zone izgradnje u
takozvanim “vrućim tačkama” zbog funkcija povezivanja.
Drugi cilj je da se izgradi kapacitet u oblasti povezivanja staništa za planere i nadležnih u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodoprivrede i prostornog planiranja na lokalnom i regionalnom nivou.
Lokalni partneri
Kancelarija Vlade Štajerske, Odeljenje 16 – Planiranje i Regionalni razvoj, Graz
Martin Wieser, [email protected]
www.raumplanung.steiermark.at
14
NATREG Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj
VELLACHER
KOTSCHNA
www.natreg.eu
“
Zaštićeno područje se geografski nalazi na teritoriji koruških opština Bad Eisenkappel. Nalazi se u alpskoj
dolini u najjužnijem delu Austrije.
Sa površinom od 586 ha jedno je od najvećih zaštićenih područja u okviru Natura 2000 mreže u Koruškoj.
Vellacher Kotschna je proglašena od strane koruške Vlade zaštićenim područjem 1959. god. Godine 2002.
je određeno kao PSCI (zaštićeno područje od posebnog interesa) NATURA 2000 područje. Glavni cilj je
zaštita očuvanje jedinstvenog biotičkog skupa u ovoj oblasti.
15
Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
Do današnjeg dana, nije napravljen sveobuhvatni plan upravljanja za
Vellacher Kotschna. Opadajući trend poljoprivrede uzrokovan je širenjem
grmlja i šumske vegetacije. U regionu južne Koruške, posebno ruralnih
područja u blizini granice sa Slovenijom, primećene su jake emigracije
i povećanje starenje stanovništva. Posledice su smanjenje ekonomske
moći i smanjenje lokalne infrastrukture.
Veće interesovanje za aktivnosti na otvorenom, kao što su planinarenje
i planinski biciklizam, ipak, otkrivaju nove mogućnosti za budući razvoj,
ukoliko se vrši održivo upravljanje.
NATREG ciljevi u pilot oblasti
Glavni cilj projektnog područja je usklađivanje upravljanja aktivnostima zaštite prirode u koordinaciji sa razvojnim merama u zaštićenom
području kroz:
• Razvoj smernica za ekonomsko vrednovanje prirodnih dobara i razvoj
potencijala - Prirodni resursi računovodstvu.
• Analiza postojećih problema i neslaganja između ciljeva očuvanja prirode i
drugih sektora (razvoj, prostorno planiranje, ...) kao ulaza za dalji
razvoj i implementaciju zajedničke strategije.
• Prikupljanje i procena primera dobre prakse kao ulaza za razvoj
zajedničke strategije
• Uspostavljanje platforme znanja.
• Razvoj regionalnih, međuregionalnih i prekograničnih strategija
razvoja zasnovanim na povezanosti zaštićenih područja i integracija
zaštite prirode i ekonomike.
Očekivani rezultati
• Procena trenutnog stanja zaštićenog područja (staništa, zaštićene
biljake i divlje životinje).
• Izrada plana upravljanja za zaštićeno područje.
• Izgradnja kapaciteta: organizovanje obuke za obezbeđivanje veština
za participativni i integrisani pristup procesu planiranja i sprovođenju
zajedničke strategije.
• Uspostavljanje međusektorske mreže, priprema regionalne,
međuregionalne i prekogranične razvojne strategije i mreža za
zaštićena područja prema različitim potrebama pilot oblasti.
Lokalni partneri
Univerzitet u Klagenfurtu, Katedra ekonomike, Klagenfurt
Michael Getzner, [email protected]
Kancelarija Vlade Koruške, Odeljenje 20 – Prostorno planiranje i razvoj, Odeljenje
za zaštitu prirode, Klagenfurt
Bernhard Gutleb, [email protected]
www.ktn.gv.at
www.bad-eisenkappel.info
NATREG Projekat je finansiran od strane transnacionalnog programa saradnje jugoistočne
Evrope (SEE Program). SEE Program ima za cilj da razvije transnacionalno partnerstvo o
pita­njima od strateškog značaja, u cilju poboljšanja teritorijalnog, ekonomskog i socijalnog
procesa integracije i da doprinese koheziji, stabilnosti i konkurentnosti u regionu. Za ovu
namenu, program pokušava da ostvari visok kvalitet, projektima orjentisanim ka rezultatima
od strateškog karaktera, relevantnih za programsko područje.
www.southeast-europe.net
Ova publikacija odražava stavove autora i Upravni organ SEE programa ne može biti odgovoran
za bilo kakvu upotrebu, koji mogu biti sačinjeni od informacija koje su sadržane u njemu.
Izradu ove brošure je sponzorisao Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Prevod sa engleskog:
Grujičić I., Velojić M., Seratlić B.
Dizajn i prelom:
AvantGuarde Design, Beograd
Štampa:
Zlatna Knjiga, Jagodina
Download

Upravljanje prirodnim dobrima i zaštićenim područjima kao