Ужички зборник бр 31-2/2007
U@I^KI ZBORNIK
prilozi za politi~ku, kulturnu i ekonomsku istoriju U`ica i okoline
Sadr`aj brojeva od 1- 30.
Broj 1/1972.
Mihailo Zotovi}, Dosada{wa saznawa
o arheolo{koj pro{losti u`i~kog kraja ........……...........................
Rade V. Poznanovi}, Razvitak u`i~ke zanatlijske ~ar{ije posle
izlaska Turaka ……………………………………………………..............
Gojko [koro, Osnovne {kole u Zlatiborskom srezu u 19. veku........
Aleksandar-Kale Spasojevi}, Prilog
prou~avawu istorije Fabrike ~ohe i }ebadi
Stojana Popovi}a u U`icu 1868 - 1880. godine ………………………...
Dr Stevan Igwi}, Su|ewe Dragi{i Lap~evi}u …………………….
@ivota R. Markovi}, Radni~ka klasa u`i~kog kraja u borbi za
radni~ko zakonodavstvo pre Пrvog svetskog rata ………………....
@ivan L. ]iri}, U`i~ka
omladinska {tampa izme|u dva svetska rata ...……….....................
Angelina Stanimirovi}, Aktivnost
revolucionarnih snaga U`ica u borbi za normalizaciju
odnosa Jugoslavija-SSSR u periodu 1929-1940. godine ……………...
Mr Milovan Bosi}, Proces obnavqawa
organizacija KPJ u zapadnoj Srbiji i
Zlatiborska konferencija septembra 1934. godine ………………..
Dr Venceslav Gli{i}, @ene
u`i~kog kraja u ustanku 1941. godine ....................................................
Milivoje Marinkovi}, Partizanske
radionice u U`icu 1941. godine …………………………………………
Dr Mirko R. Barjaktarevi}, Lokalne migracije u pravcu
Titovog U`ica na primeru jednog industrijskog preduze}a ...……..
Milun R. Raoni}, Obi~aj
`alostivog kola u okolini Titovog U`ica ...………………………….
Dr arh. D. St. Pavlovi}, Etno-park “Zlatiborska brvnara”,.........
Qubodrag A. Popovi}, [ematizam
okruga u`i~kog od 1839-1851. godine,………………………………………..
Kulturna hronika
Kra}i pregled rada Narodne biblioteke u Titovom U`icu (\.)..
Pregled rada Narodnog muzeja u Titovom U`icu (@.) …………….
Dvadeset ~etiri godine rada Istorijskog arhiva u Titovom
U`icu (R.) ………………………………………………………………...
Bibliografija u`i~kog kraja (R.V.P.)………………………………..
Saradnici u ovom broju …………………………………………………
5-18
19-50
51-71
73-83
85-105
107-137
139-158
159-178
179-192
193-210
211-248
249-253
255-261
263-272
273-277
281-293
295-306
307-318
319-336
337
111
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Broj 2/1973.
Mihailo Zotovi}, Jugozapadna Srbija u doba Rimqana …………...
Dr Olga Zirojevi}, U`ice do 1683. godine ………………………….
Gordana Tomi}, Kasnosredwovekovne ~a{e iz Narodnog Muzeja u
Titovom U`icu ………………………………………………………….
Radomir Stani}, Slikarska delatnost Simeona Lazovi}a u
u`i~kom kraju …………………………………………………………….
Dr [tefka Cobeq, Osvrt na narodnu no{wu Moravi~kog Kraja
Rade V. Poznanovi}, Konda Bimba{a ………………………………...
Dr Venceslav Gli{i}, Ideja o stvrawu "U`i~ke republike i
wena realizacija …………………………………………………………
@ivota R. Markovi}, Narodnooslobodila~ki fond Gradskog
narodnooslobodila~kog odbora u U`icu 1941. godine …………….
Milivoje Marinkovi}, Formirawe i dejstva Slovena~ke
partizanske ~ete “Ivan Cankar” u jesen 1941. godine u Srbiji…
Mihailo Mari}, Prva slobodarska radio-stanica u okupianoj
Evropi (Radio-stanice “U`i~ke republike”) ...…………………...
Qubomir Veqa{evi}, Prilog prou~avawu zlo~ina~ke
aktivnosti nema~kog okupatora i doma}ih izdajnika u u`i~kom
kraju 1941. godine ……………………………………………..
\or|e Pil~evi}, Posledwi ~asovi Qubomira Quba Mi}i}a …...
Milun R. Raoni}, Stare mati~ne kwige u u`i~kom kraju kao izvor
za istoriju NOB-a ………………………………………………..
Stanko M. Jovan~i}evi}, Kwi`evno delo Tadije Kosti}a ……….
Mr Milutin Pa{i}, Tematika romana "Do{qaci" Milutina
Uskokovi}a ………………………………………………………………
Mom~ilo Te{i}, Pero u `uqevitim rukama ....................... ………..
Jordan Molovi}, Bele{ke o u`i~kom govoru ...................... ………..
Qubodrag A. Popovi}, [ematizam okruga u`i~kog 1852-1870……
Kulturna hronika
Iz kulturne hronike starog U`ica (\or|e Karaklaji})………….
Me|uop{tinska zajednica kulture Titovo U`ice-organi,
finansirawe i raspodela sredstava (M. Jankovi}) ………………...
Repertoar Narodnog pozori{ta u Titovom U`icu od sezone
1945/46. do 1972/73. (Gojko [koro) ……………………………………....
Male kartoteke Istorijskog arhiva u Titovom U`icu .………….
Numizmati~ka zbirka Narodnog muzeja u Titovom U`icu
(Javorka Bu}i}) ………………………………………………………….....
Miladin Ostoji}-"Zаvezana vre}a" (Izdawe autora, Titovo
U`ice, 1973) (Stojadin Kosti}) ………………………………………....
Bibliografija-У`i~ki kraj i U`i~ani u narodnoj revoluciji u
listu "Vesti" ("Pobeda") 1944-1965. (R.V.P.) .....................................
5-40
41-47
49-63
65-100
101-114
115-152
153-163
171-188
189-202
203210;
211-224
225-232
233-243
245-262
263-273
275-284
285-304
305-314
317-320
320-325
325-365
366-374
375-377
377-378
379-398
Broj 3/1974.
Javorka Bu}i}, Neolitsko naseqe u Vrawanima kod Po`ege ……
112
5-15
Ужички зборник бр 31-2/2007
Sredoje Lali}, Veze starovla{kih beratlijskih knezova
Ra{kovi}a s Rusijom u drugoj polovini 18. veka ……………………
Rade V. Poznanovi}, Petronije [i{o ……………………………….
Dr Dragoje Todorovi}, Kako je nastala i {ta je tra`ila
"Sevojni~ka peticija" …………………………………………………..
Dr Stevan Igwi}, Narodni tribun ra~anskog kraja Sima
Milo{evi} ………………………………………………………………..
Rafajlo Je{i}, Boravak i delatnost Dimitrija Tucovi}a u
U`icu u leto 1903. godine .........................................................................
Qubomir M. Veqa{evi}, U`i~ani i u`i~ki kraj ratne 1914.
godine ………………………………………………………………………
Dragoslav Bogdanovi}, Dnevnik jednog zemqoradnika-ratnika …
@ivota R. Markovi}, Izbori za ustavotvornu skup{tinu 28.
novembra 1920. godine i KPJ u okrugu u`i~kom …………………….
Angelina Stanimirovi}, Neke aktivnosti u`i~ke partijske
organizacije pre kragujeva~ke provale i hap{ewa komunista u
U`icu 1937. godine ………………………………………………………
Miodrag @iko Avramovi}, Policijska provala u u`i~kom kraju
1940. ………………………………………………………………………...
Dr Милан Borkovi},Stvarawe Srpskog narodnooslobodila~kog
omladinskog saveza u oslobo|enom U`icu 17. oktobra 1941.
godine ………………………………………………………………………
Stojadin Kosti}, Partizansko pozori{te u oslobo|enom U`icu
1941. godine ........... ………………………………………………………..
Gojko [koro, U`i~ki partizanski odred 1944. godine.....................
Natalija Blagojevi}, Narodna keramika u u`i~kom kraju...............
Dr [tefka Cobeq, Osnovne karekteristike ishrane u
moravi~kom kraju ………………………………………………………...
Jordan Molovi}, Naglasak u`i~kog govora.........................................
Slobodan Radovi}, Imena, prezimena i nadimci u Karanu..............
Gordana i Milijan Cvijovi}, Nastanak i razvoj sokolstva u
u`i~kom kraju .............................................................................................
Qubomir A. Popovi}, [ematizam okruga u`i~kog 1871-1914 ........
Kulturna hronika
Iz prosvetno-pedago{kog rada Narodnog muzeja Titovo U`ice
1972-1974. ........................................................................................................
Milun R. Raoni}, Osvrt na neke rukopisne kwige u Istorijskom
arhivu Titovom U`icu ............................................................................
Izdava~ka delatnost u u`i~kom kraju 1964-1984 (\or|e
Pil~evi}) …………………………………………………………………
Bibliografija Mom~ila Te{i}a (Mom~ilo Te{i})........................
17-60
.61-91
93-102
103-118
119-130
131-150
151-172
173-200
201-226
227-258
259-273
275-284
285-325
327-364
365-377
379-418
419-428
429-428
451-476
479-481
481-495
495-506
507-575
Broj 4/1975
Dr Venceslav Gli{i}, Povodom proslave 30-godi{wice pobede
nad fa{izmom i oslobo|ewa Jugoslavije ...............................................
Mihailo Zotovi} i Javorka Bu}i}, Rezultati preliminarnih
arheolo{kih istra`ivawa na teritoriji op{tine Priboj .........
5-16
17-34
113
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Milica Nikoli}, Dva sredwovekovna grada u jugozapadnoj Srbiji
Milиvoje \or|evi}, Stare {tamparije u u`i~kom kraju ................
Dr Bogumil Hrabak, Dubrova~ki trgovci u U`icu sredinom i
u drugoj polovini 16. veka ........................................................................
Z. Azemovi} i E. Mu{ovi}, [ejh Muhamed U`i~anin, kwi`evnik
i borac iz XVIII veka ..................................................................................
Dr Gojko Desnica, Izgradwa srpske vojske 1804-1813...........................
Милојко П. Ђоковић, Миљко Савић (1858-1915): један од пионира
социјализма у Србији ....... ……………………………………………….....
Vlastimir D. Lap~evi}, Pitawe zanimawa (profesije) Dragi{e
Lap~evi}a 1903-1915 .................................................................................
Dr Nade`da Jovanovi}, Revolucionarna delatnost Milo{a
Markovi}a do 1927. godine .........................................................................
Dr Toma Milenkovi}, Socijalisti u`i~kog kraja 1920-1929..........
Mr Milovan Bosi}, Izbori za narodne poslanike 11. decembra
1938. godine u u`i~kom i ~a~anskom kraju ...........................................
Dr Nikola @ivkovi}, Prikupqawe zlata, srebra inovca u U`icu
i wihov transport za Nik{i} 1941. godine............................
Milica S. Bodro`i}, Neka nova saznawa o seqa{tvu u u`i~kom
kraju u narodnoj revoluciji......................................................................
Bo{ko Mati}, Ratnim stazama Druge proleterske brigade............
Jovan Radovanovi}, Jelova gora septembra 1944..................................
Prof. Dr Pavle Vasi}, Bele{ke o umetni~kim spomenicima
u`i~kog kraja .............................................................................................. .
Dr Mirko Barjaktarevi}, Mewawe na{ih tradicionalnih oblika
`ivota ...........................................................................................................
Olga @. Bradi}, Iz istorijata {kole radni~kog podmlatka u
Titovom U`icu ...........................................................................................
Ana Matovi}, Posledwi rezultati etnomuzikolo{kih
istra`ivawa u titovou`i~kom kraju...................................................
\or|e Karaklaji}, U`ice u narodnim melodijama..............................
Mr Milutin Pa{i}, Rodoqubiva lirika Dragana Dragojlovi}a...
Qubodrag A. Popovi}, [ematizam okruga u`i~kog 1871-1914.
(Prosvetne ustanove) ................................................................................
Kulturna hronika
"U`i~ki arhiv" i "Zbornik radova" (Mirko Ze~i})..........................
R.M.Caji}-"De~ak gleda u sunce" (Kulturno-prosvetna zajednica
Kosijeri}, 1973) (Stojadin Kosti}).......................................................
35-44
45-64
65-80
81-88;
89-110
111-123
125-129
131-157
159-206
207-234
235-242
243-255
257-288
289-310
311-360
361-372
373-394
395-414
415-420
421-428
429-454
457-465
465-466
Broj 5/1976.
Mr Milutin Pa{i}, Trideset godina U`ice nosi Titovo ime.....
Dipl. in`. Dragan Gerzi}, Monografija o nalazi{tima
fosilnih biqnih ostataka u podgorju planine Tare ........................
Nade`da Bukili}, Iz istorije rimske provincije DalmacijePqevqa-anti~ki "Municipium S"..........................................................
Dr Dragoje Todorovi}, U`i~ki kraj u drugom srpskom ustanku.......
114
5-22
23-47
49-63
65-79
Ужички зборник бр 31-2/2007
Novak @ivkovi}, "Kurlagina buna" i iseqewe Srba iz U`ica
(1832-1835) ......................................................................................................
Dr Stevan Igwi}, Osnivawe akcionarske tka~ke radionice u
U`icu ..............................................................................................................
Dragoqub D. Jova{evi}, Pismo u`i~kog kwigovesca iz 1898.
godine ..............................................................................................................
Miodrag @iko Avramovi}, Delatnost profesora Milutina
Smiqani}a u U`icu od 1927. do 1932. godine .........................................
Dr Venceslav Gli{i}, Pripreme KPJ za ustanak u Po`egi i
okolini... …………………………………………………………………....
@ivota Markovi}, Sreski narodnooslobodila~ki odbori u
okrugu u`i~kom 1941. godine......................................................................
Qubo Mla|enovi}, U`i~ani u koncetracionim logorima u
Norve{koj .......... …………………………………………………………
Mr ek. Dragan Dragojlovi}, Privredna struktura op{tine
Titovo U`ice u periodu 1945-1975. godine ...........................................
Gojko [koro, Neke karakteristike moralnih normi stanovnika
u`i~kog kraja .............................................................................................
Jordan Molovi}, Imena vo}aka i doma}ih `ivotiwa u u`i~kom
kraju..... ……………………………………………………………………..
Slobodan Radovi}, Dramski rad Tadije Kosti}a ...............................
Ratomir Cvijeti}, Rujanski serdar Jovan Mi}i} u Andri}evom
romanu "Na Drini }uprija".....................................................................
Mom~ilo Te{i}, Iz pro{losti Glum~a...............................................
Rade V. Poznanovi}, Paqke i paqkari u u`i~kom kraju..................
Nedeqko Trnavac, Prilog prou~avawu problema fluktuacije
nastavnog kadra na teritoriji titovou`i~kog regiona ...............
Kulturna hronika
Mom~ilo Te{i}-"Cvetnik detiwstva". Beogradski izdava~kografi~ki zavod. 1975. (Mr Dragoqub P. \uri}) …………………
Nau~ni skup "Sahrawivawe kod Ilira"
(Dr Borislav Jovanovi}) ...........................................................................
81-108
109-126
127-144
145-176
177-199
201-229
231-278
279-292
293-314
315-358
359-376
377-384
385-406
407-419
421-437
441-447
448-449
Broj 6/1977
Mirko Popovi}, Tito i U`i~ka republika........................................
Dr in` Slobodan Vuka{inovi}, Mihailo Zotovi}, О primeni
geomагнетске metode u arheolo{kim istra`ivawima kroz
rezultate postignute na nekim lokalitetima u u`i~kom
regionu............................... ………………………………………………..
Dipl. in`. Dragan Gerzi}, [ume i {umarstvo zapadne Srbije.......
Milica Nikoli}, Prilog poznavawu pro{losti manastira
Svetog \or|a u Ma`i}ima ......................................................................
Novak @ivkovi}, Sukob kod Mokre Gore i nemiri na Drini (1834)
Dr Stevan Igwi}, [kolstvo u ra~anskom kraju (do 1914. godine)..
Qubodrag A. Popovi}, Pomo} u`i~kog okruga narodu Bosne i
Hercegovine 1875-1876 …………………………………………………..
5-17
19-34
35-42
43-55
57-78
79-112
113-120
115
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Qubi{a R. \eni}, Lice i nali~je hajdu~ije na Zlatiboru u 19. v..
@ivorad Avramovi}, "Era" i policijski progoni (Prilog gra|i
za istoriju u`i~ke {tampe).....................................................................
Dr @ivorad Martinovi}, Staparska bawa-morfohidrolo{ka
posmatrawa ………………………………………………………………..
Miodrag @iko Avramovi}, Delatnost profesora Milutina
Smiqani}a u ^a~ku, U`icu, Bijelom Poqu i Zemunu od 1933. do
1941. god. .......................................................................................................
Dr Venceslav Gli{i}, Po~etak ustanka u po`e{kom kraju 1941
godine .. …………………………………………………………………….
@ivota R. Markovi}, U`i~ka "Borba" 1941. godine o stavu
narodnooslobodila~kog pokreta prema nacionalnom pitawu u
Jugoslaviji ...................................................................................................
Jovan Radovanovi}, ^etni~ki zatvor na Vencu...................................
Mom~ilo Te{i}, Obi~aji iz okoline Po`ege....................................
Rade V. Poznanovi}, Neki novi vidovi sukoba na selima oko
Titovog U`ica ..........................................................................................
Mr Milutin Pa{i}, Umetni~ki kvaliteti dnevnika o U`i~koj
republici ………………………………………………………………….
Stojadin Kosti}, Memoarske slike pro{losti U`ica (Iz
"Samoukog rukopisa" Miladina Radovi}a) ………………………….
Ivan Fold, Kako je Mihailo Markovi} podizao narodnu svijest u
Rijeci i Istri ………………………………………………………….
Radovan Popovi}, Pesnik, profesor, ratnik-Milo{ Perovi}Prilog za biografiju …………………………………………………...
Budimir Poto~an, Uvek `iva re~ narodne pesme …………………..
Jordan Molovi}, U`i~ki nadimci ……………………………………
Kulturna hronika
Petar Vi{wi}, Nau~ni skup "U`i~ka republika" ………………..
Jelena Qubi~i}-[arenac, Svetla na izvorima `ivota …………..
Milivoje Marinkovi}, Od dru{tva za prikupqawe i za{titu
starina do Narodnog muzeja u Titovom U`icu ……………………...
121-133
135-154
155-161
163-187
189-222
223-230
231-255
271-302
303-320
257-269
321-336
337-343
345-353
355-363
365-380
383-398
399-410
411-428
Broj 7/1978.
Milan M. Miladinovi}, Doprinos Radovana Dragovi}a
proleterskom moralu i humanizmu ……………………………………
\or|e Mitrovi}, Detiwstvo i {kolovawe Radovana Dragovi}a ..
Milojko P. \okovi}, Pesnici i pesme o Radovanu Dragovi}u …...
Dr in`. Slobodan Vuka{inovi}, Geolo{ka gra|a i rudno
perspektivni tereni u`i~kog regiona u svetlu podataka
aeromagnetskih ispitivawa..... ………………………………………...
Dipl. in`. Dragan B. Gerzi}, [ume i {umarstvo zapadne Srbije
(2)....................................................................................................................
Dr Stevan Igwi}, Postanak varo{ice Bajine Ba{te ......................
Novak @ivkovi}, Prvi popis pogorelaca i materijalne {tete u
u`i~kom po`aru 1862. godine..................................................................
116
5-30
31-42
43-63
65-80
81-94
95-112
113-137
Ужички зборник бр 31-2/2007
Qubomir Markovi} i Dragan Pantovi}, Topli~ani u moravi~kom
kraju…………………………………………………………
Qubodrag Popovi} i Milun Raoni}, Internirci u`i~kog kraja
1916. godine ………………………………………………………………..
Mr Milovan Bosi}, Oru`ani ustanak u Srbiji 1941-period
U`i~ke republike i sovjetska sredstva informisawa.....................
Milorad Iskrin, Odnosi partizana i ~etnika osvetqeni kroz
u`i~ku "Borbu" ..........................................................................................
Rade Vukovi}, Stepan Mihailovi}, u~iteq u Karanu.......................
Gojko [koro, Partijske organizacije u u`i~kom okrugu 1944-15.
moja 1945. godine .........................................................................................
Milenko Misailovi}, Sociolo{ka i psiholo{ka zna~ewa erskog
humora ……………………………………………………………..
Mr Stanko Jovan~i}evi}, Kwi`evni prilozi u "U~iteqskom
podmlatku" ………………………………………………………………...
^aslav \or|evi}, Stvarnost u romanu "^edomir Ili}"
Milutina Uskokovi}a …………………………………………………..
Radosav \urovi}, Refleksi jata u odri~nim formama glagola
jesam u govoru Priboja i wegove okoline ……………………………
Jordan Molovi}, Iz u`i~ke leksike …………………………………
Budimir Poto~an, Uvek `iva re~ narodne pesme (2) ……………….
Dr Slobodan Ze~evi}, Prelazak du{e na onaj svet u verovawu
po`e{ke okoline ………………………………………………………...
Natalija Blagojevi}, Vuk u narodnim obi~ajima i verovawima u
u`i~kom kraju …………………………………………………………….
Rade V. Poznanovi}, @etela~ke mobe u u`i~kom kraju …………...
Mom~ilo Te{i}, Kalendar narodnih obi~aja ………………………
Kulturna hronika
U spletu istorijskog i savremenog. (Dobrilo Nenadi}"Dorotej"["Rad","Narodna kwiga", BIGZ, Beograd,1977]
(Stojadin Kosti}).......................................................................................
Trideset godina rada Istorijskog arhiva u Titovom U`icu
(Miodrag Glu{~evi}) …………………………………………………...
139-150
151-176
177-186
187-202
203-218
219-254
255-272
273-290
291-304
305-312
313-350
351-370
371-374
375-404
405-414
415-438
441-445
447-463
Broj 8/1978
Dr Bogumil Hrabak, Trgova~ki grad U`ice u ratnim zbivawima
od sredine 15. do kraja 18. veka ………………………………………...
Novak @ivkovi}, Ariqska sela u prvom ustanku …………………..
Qubi{a R. \eni}, Jovan Mi}i}, serdar i knez rujanski …………..
Rade V. Poznanovi}, Administrativno-teritorijalne promene
u regionu Titovo U`ice 1815-1974 …………………………………...
Dr Dragoje Todorovi}, U`i~ki glasnik-list za politiku,
privredu i kwi`evnost (1903-1904) …………………………………...
Toma Milankovi}, Rasni~ki pokret U`ica u legalnom periodu
(1918-1921) …………………………………………………………………
Dr @arko Jovanovi}, Radni~ka umetni~ka grupa "Abra{evi}" u
U`icu u periodu izme|u dva svetska rata ……………………………
5-20
21-50
51-78
79-130
131-149
151-180
181-210
117
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Slobodan Ne{ovi}, Savezni~ka javnost o oru`anom ustanku
naroda Jugoslavije u doba "U`i~ke republike" …………………….
@ivota R. Markovi}, Narodnooslobodila~ki odbori u u`i~kom
okrugu 1941. godine i za~eci delegatskog sistema ………………….
Mr Milutin Pa{i}, Deca U`ica u ustanku 1941. godine.................
Mr Dragoqub Zori}, Kwi`evni prilozi u u`i~koj partizanskoj
{tampi 1941. godine ……………………………………………………..
Milivoje Antonijevi}, U`i~ki partizani u borbama u
Hercegovini 1942. godine ………………………………………………
Gojko [koro, Narodnooslobodila~ki odbori u u`i~kom okrugu
1944-15. maja 1945 …………………………………………………………
Qubo Mla|enovi}, U`i~ka omladina na izgradwi omladinske
pruge Br~ko-Banovi}i 1946. godine …………………………………..
Milojko P. \okovi}, Ratko @uni} (1878-1938) …………………….
Miodrag @iko Avramovi}, @ivotni put lekarske porodice
Gutman ……………………………………………………………………...
Rade Vukovi}, Prosvetni radnici u`i~kog kraja pali u periodu
NOB-a Pavle Bo{kovi}, u~iteq u Dre`niku ………………………
Branko K. Zejak, Istorijska obele`ja u op{tini Prijepoqe ……
Slobodan Radovi}, [kolska tradicija u Karanu …………………...
Mr Ilija Popovi}, Sociografske karakteristike Mokre Gore ..
Mom~ilo Te{i}, Kalendar narodnih obi~aja (2) …………………..
Mr Radosav \urovi}, Dosada{wa prou~avawa govora Doweg
Polimqa i wegove fonetske karakteristike ………………………
\or|e Peri}, O autorstvu pesme "Aman jada kad bir-ak{am
pada..."………………………………………………………………………
Kulturna hronika
Spomenik Kadiwa~a (Milivoje Marinkovi})……………………….
Simpozijum "Seoski dani Sretena Vukosavqevi}a" (Milun
Raoni}) …………………………………………………………………….
Miodrag Milovanovi} Lune, Dnevnik (M. Glu{~evi}) …………...
Novak @ivkovi}, U`i~ki nemiri 1828-1931. (M. Glu{~evi}) …...
\or|e Pil~evi}, U`i~ki pekari u koloni borbe i izgradwe (M.
Glu{~evi}) ………………………………………………………………..
MOO SUBNOR Titovo U`ice, Gat i @ivaw 1942. (M.
Glu{~evi}) ………………………………………………………………..
Nikola Qubi~i}, U`i~ki narodnooslobodila~ki partizanski
odred "Dimitrije Tucovi}", Beograd, 1979. (M. Glu{~evi}) ……..
211-224
225-232
233-259
261-274
275-302
303-333
335-384
385-392
393-425
427-436
437-457
459-473
475-497
499-517;
519-530
531-540
543-551
552-560
561-562
562-563
563
563
564-565
Broj 9/1980
Milojko Drulovi}, Tito i vreme koje dolazi ……………………….
Aleksandar Mladenovi}, Zapis o Qubomiru Stojanovi}u ……….
Dr Dragoje Todorovi}, Qubomir Stojanovi} na profesorskom
ispitu.............................................................................................................
Dr Stevan Igwi}, Ra~anski kraj u kne`evini Srbiji 1815-1860 ...
Rade V. Poznanovi}, Zapisi i se}awa o starom U`icu i
posledwim u`i~kim xamijama …………………………………………
118
5-20
21-28
29-78
79-110
111-132
Ужички зборник бр 31-2/2007
Qubi{a R. \eni}, Mre`a karavanskih i kirixijskih puteva
preko Zlatibora …………………………………………………………
Dr Bogumil Hrabak, Dejstva dobrovoqa~ko-~etni~kih jedinica u
u`i~koj vojsci u leto 1914. godine …………………………………….
Qubodrag Popovi} i Miodrag Glu{~evi}, Internirci
novovaro{kog, prijepoqskog i pribojskog kraja u 1916. godini …
@ivota R. Markovi}, Komunisti~ka op{tina u U`icu 1920-1921.
godine ………………………………………………………………………
Toma Milenkovi}, Radni~ki pokret u U`icu 1918-1929. godine
2. Radni~ki pokret U`ica 1921-1924. ............... ……………………..
Vule Bra{anac, Op{tinski izbori i izbori za narodne
poslanike izme|u dva rata u mile{evskom, novovaro{kom i
pribojskom srezu........................………………………………………….
Jovan Radovanovi}, Draga~evski bataqon ~a~anskog NOPO u
odbrani U`ica od ~etnika 1941. ………………………………………
Aleksandar Kale Spasojevi}, Koliko je U`i~ki
narodnooslobodila~ki odred preuzeo novca u filijali srpske
Narodne banke u U`icu septembra 1941. godine ……………………
Petar Vi{wi}, Napad na U`ice i Po`egu septembra 1944. ……..
Gojko [koro, Jedinstveni narodnooslobodila~ki front u
u`i~kom okrugu 1944-15. maja 1945. ……………………………………
Mom~ilo Te{i}, Moma{tvo i devoja{tvo (Poglavqe iz
neobjavqene kwige "Narodni obi~aji iz po`e{kog kraja") ……...
Jovan Bra{anac, Prilog etnografiji i istoriji naseqa Babine
u prijepoqskom kraju ……………………………………………………
Dr Slobodan Ze~evi}, Atmosferske pojave u tradiciji u`i~kog
kraja ………………………………………………………………………...
Ivan B. Popovi}, Egzaktna valorizacija polo`aja Pribojske
bawe ………………………………………………………………………...
Mr Ilija Popovi} i Vidan \uri}, Sociogeografske
karakteristike Zaovina ………………………………………………..
Stanoje Filipovi}, Lik pesnika Petra Simi}a Pere (1903-1942)
^aslav \or|evi}, Tradicija u poeziji Qubomira Simovi}a …….
Kulturna hronika
Vukoman [alipurovi}, Prilozi za istoriju gra|evinarstva u
sredwem Polimqu u XIX veku (Radomir Stani}) …………………...
Partizanske narodne pesme (Priredio i sakupio Vukadin
Sretenovi}) (Slobodan Radovi}) ……………………………………..
Priprema izvora za istoriju SKJ u Istorijskom arhivuTitovo
U`ice (Dragica Mati}) ………………………………………………...
\or|e Pil~evi}-Dobrun, Tara, Sanxak (D. Mati}) ………………
Milan i Milojko \okovi}-Stevo ^olovi} (Milun Raoni}) ……
Miodrag i Dragi{a Radovi}-Partizanska Drenova (Milun
Raoni}) …………………………………………………………………….
133-141
143-166
167-186
187-208
209-246
247-274
275-292
293-300
301-323
325-358
359-394
395-418
419-430
431-467
469-492
493-500
501-518
521-527
528
529-531
531-532
533-534
534-535
119
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Broj 10/1981.
Re~ redakcije ……………………………………………………………..
Rafajlo Je{i}, Tucovi} i Partija ……………………………………
Akademik Dr Obren Blagojevi}, Ekonomskonau~na strana
Tucovi}evog stvarala{tva ……………………………………………..
Dr Sergije Dimitrijevi}, Uloga i zna~aj Dimitrija Tucovi}a u
me|unarodnom radni~kom pokretu …………………………………….
Dr Bogumil Hrabak, Dimitrije Tucovi} i srpski socijalisti o
Arbanasima u vreme ustanka 1909-1912 ……………………………….
@ivota R. Markovi}, Dimitrije Tucovi}i socijalisti~ki
pokret u U`icu krajem 19. i po~etkom 20. veka ……………………..
Dr Petar Ka~avenda, KPJ-organizator i rukovodilac oru`anog
ustanka 1941. godine ……………………………………………………..
Dr Venceslav Gli{i}, Spoqnopoliti~kai aspekti U`i~ke
republike .....................................................................................................
Dr Milan Borkovi}, SKOJ i omladina Srbije u partiznskim
odredima 1941. godine …………………………………………………...
Dr Luka Dragojlovi}, Delatnost sudova u U`i~koj republici. ….
Gojko [koro, Socijalna politika u U`i~koj republici …………
Jovan Radovanovi}, Partizanske bolnice U`i~ke republike …...
Milun Raoni}, Na Kru{iku 27. novembra 1941. godine ……………
Miodrag @iko Avramovi}, Radnik-revolucionar Vukola Dabi}
(1902-1941) …………………………………………………………………
Rade V. Poznanovi}, Povratak Druge u`i~ke ~ete u Srbiju ……...
Radomir Stani}, Ktitorska delatnost serdara Jovana Mi}i}a
Dr Stevan Igwi}, U`i~ki IV pe{adijski puk "Stevan Nemawa" I
poziva (poginuli u prvom svetskom ratu) ……………………………
Qubodrag Popovi}, Prilozi za istoriju u`i~kog kraja u I
svetskom ratu (stanovni{tvo, poqoprivreda, sto~arstvo,
{umarstvo, industrija) ………………………………………………….
Blagoje @ivkovi}, Iz u`i~ke kwi`evne ba{tine ………………...
Dragoqub D. Jova{evi}, Kulturni `ivot u Titovom U`icu od
1936. do 1951. godine ……………………………………………………..
Mom~ilo Te{i}, @enidba i udaja u okolini Po`ege ……………..
Dr Mirko Barjaktarevi}, Ubrzane promene u tradicionalnoj
kulturi kod nas …………………………………………………………...
Dr Slobodan Ze~evi}, Narodne igre titovou`i~kog regiona …...
Dr Ilija Misailovi}, Razvoj privrede na podru~ju op{tine
Kosjeri} od 1900-1971. godine ………………………………………….
Kulturna hronika
Proslava 40-godi{wice ustanka socijalisti~ke revolucije u
op{tini Titovo U`ice (1941-1981) (Milivoje Marinkovi}) ……
Povodom ~etrdesete godi{wice izla`ewa u`i~ke "Borbe"
(Svetozar Spalovi}) …………………………………………………….
Nau~ni skup "Dimitrije Tucovi} i radni~ki pokret
Srbije"(Rafajlo Je{i}) ………………………………………………...
U`i~ka republika-zapisi i se}awa, Titovo U`ice, 1981.
(Miodrag Glu{~evi}) …………………………………………………...
120
5
9-18
19-32
33-45
47-60
61-82
83-100
101-126
127-147
149-179
181-214
215-239
241-262
263-293
295-313
315-342
343-376
377-384
385-396
397-419
421-444
445-451
453-465
467-492
495-501
502-510
510-511
511-513
Ужички зборник бр 31-2/2007
Milo{ B. Jankovi}-^lanci i rasprave (Slobodan Radovi}) …….
513-515
Broj 11/1982.
Dr Stevan Igwi}, Politi~ke prilike na podru~ju Zlatibora
(1881-1941) …………………………………………………………………
Miodrag @iko Avramovi}, Radovan Dragovi} partijski novnar i
publicista ………………………………………………………………...
Rade V. Poznanovi}, Sredwe {kole u regionu Titovo U`ice do
na{ih dana ………………………………………………………………...
Dr Venceslav Gli{i}, Teror i zlo~ini okupatora i wegovih
saradnika u Po`egi i okolini krajem 1941. i 1942. god. …………...
@ivota R. Markovi}, KPJ u U`i~kom narodnooslobodila~kom
partizanskom odredu “Dimitrije Tucovi}” 1941. g. .........………...
Jovan Bra{anac, Uputstva za organizaciju narodne valsti u
Sanxaku (Prilozi za prou~avawe istorije razvoja narodne
vlasti 1943-1945 godine) ………………………………………………...
Dragoqub @. Mir~eti}, Dvadeseta srpska narodnooslobodila~ka
brigada u borbama na sektoru Po`ega — U`ice (13. novembar — 12.
decembar 1944. godine) ………………….
Dr Radovan R{umovi}, Rakovi~ka pe}ina. …………………………...
Milo{ Kremi}, Miodrag Glu{~evi}, Prva hidrocentrala u
U`icu (83 godine od elektrifikacije grada) ……………………….
Mr Svetislav Vladisavqevi}, O po{umqavawu okoline i
podizawu parkova u U`icu ……………………………………………..
Mr Ilija Popovi}, Sociogeografske karakteristike mesne
zajednice Jasenovo ……………………………………………………….
Milinko Femi}, Prilog prou~avawu demografskih obele`ja
stanovni{tva prijepoqskog kraja …………………………………….
Dr Bogumil Hrabak, U`i~ani u slu`bi turske oru`ane sile u
drugoj polovini XVI veka ……………………………………………….
Gojko [koro, Iseqavawe muslimana i Turaka iz zapadne Srbije u
Bosnu 1788-1834. ………………………………………………………...
Vidan V. Nikoli}, Vasilije Stefanovi}-saradnik Vuka
Karaxi}a i Josifa Pan~i}a ……………………………………………
Jovan Pejin, @alba na postupak policijskih vlasti iz U`ica
posle razbijawa hajdu~ke dru`ine kod Vasiqeva~ke karaule 2.
avgusta 1848. godine. ……………………………………………………..
Novak @ivkovi}, Izve{taj A}ima Pivqakovi}a, direktora
U`i~ke ni`e gimnazije o stawu u {kolama u`i~kog okruga 1880.
godine.............................................................................................................
Vule Bra{anac, Statisti~ki podaci o srpskom stanovni{tvu
naseqa Pqevqa i Sjenica u vreme pripreme "reforme: 1903.
godine ............................................................................................................
Vlastimir D. Lap~evi}, Dragi{a Lap~evi} u radovima dr Serigja
Dimitrijevi}a ……………………………………………………………
Nedeqko Je{i}, Zapisi Milovana S. Je{i}a sa zadrugarskog
putovawa 1911. godine …………………………………………………...
Jelena Ristanovi}, Partizanska {tampa u U`icu 1941. godine …
5-36
37-61
63-97
99-124
125-146
147-169
171-192
193-203
205-230
231-245
247-270
271-289
291-298
299-324
325-334
335-342
343-372
373-385
387-427
429-450
451-468
121
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Stanoje R. Filipovi}, Miodrag Borisavqevi}-Mile ……………..
Mr Slobodan Radovi}, Razvojni put {kolskih biblioteka u
u`i~kom kraju (Prilog prou~avawu gra|e o radu {kolskih
biblioteka od osnivawa do 1946. godine) …………………………….
469-492
Kulturna hronika
Etnografska istra`ivawa starog U`ica u periodu 1971-1980
(Natalija Blagojevi}) …………………………………………………..
Razgovor o U`i~kom zborniku 10. juna 1982. godine (M.
Glu{~evi}) ………………………………………………………………..
Novak @ivkovi}, Letopis ariqski 1804-1880. (M.G.).......................
Novak @ivkovi}, [kole i u~iteqi u u`i~kom kraju u XIX veku
(M. G.) ………………………………………………………………………
Draga~evo, Slobodarski i revolucionarni razvoj (Vladimir
Mom~ilovi}) ...............................................................................................
^a~anski narodnooslobodila~ki partizanski odred "Dr
Dragi{a Mi{ovi}" (Vladimir Mom~ilov}) ……………………….
Bibliografija od 1974-1982. (Mom~ilo Te{i}).................................
Bibliografija ~lanaka {tampanih u U`i~kom zborniku 1-10.
(1972-1981) (Svetozar Spalovi}) ……………………………………...
505
493-504
507-509
509-512
512-513
513-515
515-517
517-518
519-562
563-592
Broj 12/1983.
Vladimir Mom~ilovi}, Stogodi{wica smrti Karla Marksaosniva~a nau~nog socijalizma …………………………………………
Javorka Bu}i}, dr Petar Petrovi}, Municipium Malvesatium kod
Po`ege ……………………………………………………………………..
Dr Bogumil Hrabak, U`ice kao tranzitno sredi{te u XVI i XVII
veku …………………………………………………………………………
Dr Marko Popovi}, U`i~ki grad na planovima 1737-1738. g. …….
Jovan Pejin, Nekoliko dokumenata o likvidaciji hajduka u
u`i~kom okrugu godine 1854. …………………………………………...
Gojko [koro, Iseqavawe muslimana i Turaka iz U`ica i
Sokolske nahije u Bosnu 1862. godine ………………………………...
Novak @ivkovi}, U`i~ki zato~enici. ………………………………
Dr Toma Milenkovi}, Dragi{a Lap~evi} za vreme okupacije
Srbije 1915-1918. ………………………………………………………...
Dr Petar Ka~avenda, Sile antihitlerovske koalicije
Jugoslavija 1941-1945. godine...................................................................
Dr Venceslav Gli{i}, Srbija i Drugo zasedawe AVNOJ-a ………...
Dr Stevan Igwi}, Stanovni{tvo Zlatibora ……………………...
Rade V. Poznanovi}, Stanovni{tvo u`i~kog kraja u popisima
1866-1981. …………………………………………………………………....
Mr Mom~ilo Mitrovi}, Obnova privrede u u`i~kom okrugu 19441946. godine………………………………………………………….............
Andrija B. K. Stojkovi}, Dragi{a Lap~evi} o moralu,
umetnosti, religiji i crkvi ……………………………………………
Jovan Kruni}, Dinarska dvodelna ku}a - wen zna~aj i razvoj ………
In` Svetislav Vladisavqevi}, O proizvodwi lu~a i katrana ….
122
5-18
19-56
57-64
65-98
99-114
115-148
149-177
179-208
209-220
221-232
233-260
261-316
317-338
339-352
353-408
409-428
Ужички зборник бр 31-2/2007
Milun R. Raoni}, Predskazivawa i predznaci smrti u verovawu
naroda u`i~kog kraja ……………………………………………………
Dr Vujadin Rudi}, Mr Ilija Popovi}, Sociogeografske
karakteristike Sirogojna ……………………………………………...
Dr Radovan R{umovi}, Hidrolo{ke osobine Zlatibora i wihova
primena u gra|evinarstvu ………………………………………………
Vule Bra{anac, Neke karakteristike osnovnog {kolstva u
prijepoqskom okrugu posle prvog svetskog rata ……………………
@ivan L. ]iri}, U`i~ki omladinski ~asopis u~iteqski
podmladaki i po~etni radovi nekih na{ih pisaca ………………...
Dragoqub D. Jova{evi}, Pesme i pevawe u ustanku,
narodnooslobadila~kom ratu i revoluciji naroda Srbije 19411945………………………………………………………………………….
Milutin Jakovqevi}, Petar \okovi}, napredni poqoprivrednik
i narodni borac (1896-1943).....................................
Svetozar Spalov}, Rukopisne i prve {tampane i retke kwige iz
zbirke biblioteke Narodnog muzeja u Titovom U`icu ……………
Jelena [arenac, Posete stranih delegacija Titovom U`icu od
1945-1982. …………………………………………………………………..
Kulturna hronika
Nau~ni skup "Dragi{a Lap~evi} u radni~kom pokretu Srbije"
(D. Pe{i}) ………………………………………………………………...
Savetovawe o za{titi spomenika narodnog graduteqstva (27 —
30. septembra 1983. godine, Titovo U`ice i Sirogojno) (Radomir
Stani}) …………………………………………………………………….
Od narodnooslobodila~kog odbora do komune (M. Glu{~evi}).....
U`i~ka republika - zapisi i se}awa 2, Titovo U`ice, 1983. (M.
Glu{~evi}) ………………………………………………………………..
Branko N. Rako~evi}, Bez uzmaka - Druga proleterska
narodnooslobodila~ka udarna brigada (Slobodan Radovi}) ……..
Obele`avawe tridesetogodi{wice osnivawa i rada
Istorijskog arhiva u Titovom U`icu (V. Lazovi})
………………………………..
In memoriam
Blagoje @ivkovi} (R. V. P.)
Dr Slobodan Ze~evi} (1918-1983) (Qubomir Reqi})
429-436
437-469
471-476
477-500
501-511
513-523
525-541
543-551
553-564
566
567-569
569-572
573-575
575-576
577-578
579-582
583-585
585-586
Broj 13/1984.
Javorka Bu}i}, dr Petar Petrovi}, Rimske ciglarske pe}i i
vila u Bakionici kod Po`ege …………………………………………
Milica Nikoli}, Sredwovekovni grad Bris ……………………….
Novak @ivkovi}, U`i~ka nahija i slom na Zasavici (1803). …….
Dr Vladimir Stojan~evi}, Dva pisma Novovaro{ana i Sjeni~ana
Damjanu S. Kuburovi}u o pripremi ustanka 1875. godine …………
In`. Svetislav Vladisavqevi}, Jedan zahtev za izvoz daske iz
Golije u Tursku …………………………………………………………...
5-24
25-31
33-56
57-64
65-78
123
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Rafajlo Je{i}, Uloga Dragi{e Lap~evi}a u radni~kom pokretu
Srbije do 1915. ……………………………………………………………
Toma Milenkovi}, Dragi{a Lap~evi} u radni~kom pokretu 19151922. ………………………………………………………………………...
Dr Qubinka Bogeti}, Dragi{a Lap~evi} i komunisti (1919-1923)
Milan P. Grahovac, Dejstva U`i~kog odreda 1915. godine do
odstupawa na Kosovo …………………………………………………….
Qubodrag A. Popovi}, Popis inteligencije u`i~kog okruga za
vreme prvog svetskog rata ………………………………………………
Miodrag Glu{~evi}, Elektrifikacija U`ica do 1930. godine ….
Miodrag @iko Avramovi}, Rad u`i~ke partijske organizacije
me|u studentima 1929-1941. ……………………………………………..
\or|e Piqevi}, ^etvrta pokrajinska konferencija KPJ za
Srbiju ..............................................................................................................
Dipl. in`. Gordana Poznanovi}, Prilog prou~avawu razvoja
putne mre`e u u`i~kom kraju do drugog svetskog rata ……………
Dr @ivota R. Markovi}, Su{tina ideje i koncepta o
narodnooslobodila~kim odborima kao osnovnom obliku narodne
vlasti u periodu U`i~ke republike ………………………………….
Vojmir Kqakovi}, Srbija u planovima Vrhovnog {taba NOV i
POJ …………………………………………………………………………
Petar Vi{wi}, Dejstva Prve kraji{ke brigade u u`i~kom kraju u
prole}e 1944. godine. …………………………………………………..
Jovan Radovanovi}, Borbe za kona~no oslobo|ewe u`i~kog kraja
1944. godine ………………………………………………………………..
Dr Ilija Misailovi}, O poreklu geografskih naziva u u`i~kom
kraju ………………………………………………………………………...
Mr Ratomir Cvijeti}, O poreklu imena Priboj …………………...
Dr Rade V. Poznanovi}, Legende u u`i~kom kraju ………………….
Mr Radosav \urovi}, Neka zapa`awa o jeziku Miladina T.
Radovi}a …………………………………………………………………...
Mr Ilija Popovi}, Sociogeografske karakteristike Semegweva
Dr Desanka Nikoli}, dr Milena Spasovski,Prilog demografskoetnolo{kom prou~avawu kulturnih promena u ariqskom kraju ......
Dr Du{an Drqa~a, Etnolo{ke bele{ke o stanovni{tvu
zlatarskog kraja ………………………………………………………….
Mom~ilo Te{i}, Narodni obi~aji iz okoline Po`ege. Slava,
seoska slava, smrt i pogreb ……………………………………………..
Dragoqub D. Jova{evi}, Horska svita "Iz dana u`i~kih
partizana" ………………………………………………………………...
Kulturna hronika
Etnolo{ka prou~avawa regiona Titovo U`ice (dr Petar
Vlahovi}) ………………………………………………………………….
Gojko [koro, U`i~ani u koncentracionom logoru na Bawici (R.
V. P.) ……………………………………………………………………….
@ivota R. Markovi}, Komunisti~ka partija Jugoslavije u
u`i~kom okrugu 1941. (M. Glu{~evi}) ………………………………
124
79-87
89-126
127-144
145-155
157-168
169-197
199-236
237-256
257-277
279-294
295-328
329-356
357-376
377-418
419-422
423-440
441-452
453-470
471-487
489-504
505-529
531-541
545-551;
551-552
552-555
Ужички зборник бр 31-2/2007
Edib Hasanagi}, Pivo Karamatijevi}, `ivot i delo (Slobodan
Radovi}) …………………………………………………………………...
Stevan Igwi}, U`i~ko ~itali{te (Slobodan Radovi}) …………
Dragi{a Lap~evi} u radni~kom pokretu Srbije (R V. Pznanovi})
Miladin T. Radovi}, Samouki rukopis (M. Pa{i}) ………………..
Novak @ivkovi}, Okru`je u`i~ko polovinom XIX veka (Miodrag
Glu{~evi}) …………………………………………………........................
Broj 14/1985.
Javorka Bu}i}, dr Petar Popovi}, Rimski vicus i terme u
Prilipcu ………………………………………………………………….
Dr Ejup Mu{ovi}, Stanovni{tvo i islamski spomenici U`ica u
periodu turske vlasti …………………………………………………...
Dr Bogumil Hrabak, U`ice izme|u srbijanskih ustanika i
bosanskih Osmanlija 1804-1807. godine ………………………………
Dr Rado{ Qu{i}, Hajdu~ija u u`i~kom kraju u vreme prve
vladavine kneza Milo{a i kneza Mihaila …………………………..
In`. Svetislav Vladisavqevi}, Prvi sreski {umari i ekonomi u
u`i~kom kraju u prvoj polovini XIX veka …………………………
Novak @ivkovi}, Progoni u~iteqa u u`i~kom okrugu (1881-1882)
Qubodrag A. Popovi}, Prilozi za istoriju u`i~kog kraja u
prvom svetskom ratu (Gubici u stanovni{tvu od 1912-1918) ........
Milisav R. \eni}, Epidemije tifusa i [panske groznice na
Zlatiboru u vreme prvog svetskog rata ……………………………..
Dr Vi}entije \or|evi}, Du{an Popovi}-misao i delo …………...
Dr Sergije Dimitrijevi}, Ideolo{ke i politi~ke borbe Du{ana
Popovi}a 1917-1918. godine …………………………………...................
Dr @ivota Markovi}, O formirawu Glavnog
narodnooslobodila~kog odbora za Srbiju 1941. godine u svetlu
novih podataka-prilog istra`ivawu ………………………………
Dr Milan Borkovi}, Osniva~ki kongres KP Srbije i wegov zna~aj
Miodrag @iko Avramovi}, Rad okru`nog komiteta KPJ za
U`ice od 6. aprila 1944. do 15. maja 1945. godine …………………......
Dr Vojislav Mi{i}, Radenko Kojadinovi},Prilog poznavawu
{umske vegetacije klisure Drine (nacionalni park Tara).
i. Podru~je od Beserovine do u{}a Dervente u Drinu ………….......
Dr Ilija Misailovi}, Razvoj sto~arstva u brdskoplaninskom
podru~ju na primeru regionaTitovo U`ice ………………………….
Dr Vujadin Rudi}, Mr Ilija Poznanovi}, Sociogeografske
karakteristike Jablanice ……………………………………………...
Dr Rade V. Poznanovi}, Poznanovi}i u Gostinici ………………...
Mom~ilo Te{i}, Narodni obi~aji iz po`e{kog kraja-Bolesti i
wihovo le~ewe ……………………………………………………………
K ulturna hronika
Nau~ni skup "Mile{eva u istoriji srpskog naroda" (Qiqana
Manojlovi}) ………………………………………………………………
Nau~ni skup "U`i~ki kraj u NOP i revoluciji 1941-1945. godine"
(Petar Vi{wi}) ………………………………………………...................
Turski katastarski popisi nekih podru~ja Zapadne Srbije XV i
XVI veka (Dr Ejup Mu{ovi}) ………………………………………….....
555-557
557-558
559-561
562-565
565-567
5-22
23-35
37-71
73-100
101-116
117-136
137-150
151-158
159-164
165-200
201-209
211-226
227-264
265-286
287-304
305-329
331-352
353-377
379
381-382
382-383
383-385
125
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Dr Stevan Igwi}, Bajina Ba{ta i okolina do 1941. (Dr Rade
Poznanovi}) ………………………………………………………………..
@ivan L. ]iri}, Staro U`ice u zapisima (Mr Slobodan
Radovi}) …………………………………………………………………......
Dr @ivota Markovi}, Narodnooslobodila~ki odbori i za~eci
dru{tvenih promena u u`i~kom kraju 1941.godine (Dr Qubinka
Bogeti}) …………………………………………………………………...
Uz ~etrdesetogodi{wicu rada Narodnog pozori{ta Titovo
U`ice (Aleksandar Milosavqevi}) ………………………………….
In memoriam
Javorka Bu}i} (1939-1985) (Dr Petar Petrovi})
385-386
386-387
388-389
389-391
392-394
Broj 15/1986.
Dr Evgenije Ho{ovski, Monumentalne antropomorfne glavePrikaz specifi~ne plastike vin~anske kulturne grupe u
Podunavqu ……………………………………………………………….....
Javorka Bu}i}, dr Petar Petrov}, Rimska vila u Vi{esavi kod
Bajine Ba{te ……………………………………………………………....
Dr Bogumil Hrabak, Upu}enost robne privrede u`i~kog kraja na
Sredozemqe (XV - XVIII vek) ………………………………………….....
Dr Qubinka Bogeti}, Autenti~ne slobodarske vrednosti
jugoslovenskih naroda - zna~ajan doprinos riznici op{teg
progresa ……………………………………………………………………
Jovan Pejin, U`i~ki zakon i suzbijawe hajdu~ije 1850-1851. godine
In`. Svetislav Vladisavqevi}, Stru`nice u u`i~kom kraju
sredinom XIX i po~etkom XX veka ……………………………………....
Milivoje M. Vuki}evi}, @ivko Maloparac (1845-1927)Radikalski prvak iz Dobriwe …………………………………………..
Mr Dragan Suboti}, Delovawe Dimitrija Tucovi}a u klubu
socijalista na Velikoj {koli u Beogradu 1901-1905. g. ………….....
Dr @ivota Markovi}, Ravnogorski odbori u u`i~kom kraju 19431944. godine ………………………………………………………………....
Mr Vojislav Lazovi}, Socijalna politika narodne vlasti u
srezu zlatiborskom (1944-1946) ………………………………………..
Dragica Mati}, Na~elstvo sreza rujanskog-Prikaz arhivske
gra|e ................................................................................................................
Radisav Mi}a Caji}, Prenumeranti iz u`i~kog kraja na kwigu u
XIX veku ……………………………………………………………………...
Radovan M. Marinkovi}, Mati~ne kwige umrlih o pogibiji
U`i~ana u Pridvorici kod ^a~ka 1915. godine ……………………....
Nedeqko Je{i}, Ratni dnevnik Slavka Joksimovi}a (1914-1918) ..
Dr Ilija Misailovi}, O poreklu toponima u`i~kog krajaPodru~je Bajine Ba{te ………………………………………..................
Mom~ilo Te{i}, Narodni obi~aji iz okoline Po`ege-te`a~ki i
tehnolo{ki obi~aji, Ve{ta~ka srodstva …………………………...
Dr Rade V. Poznanovi}, Radoji~i}i u Gostinici …………………...
Qubomir M. Mijatovi}, Mijatovi}i u Bjeloti}ima ……………..
126
5-21
23-42
43-57
59-76
77-98
99-140
141-181
183-192
193-214
215-226
227-244
245-332
333-340
341-366
367-405
407-428
429-452
453-466
Ужички зборник бр 31-2/2007
Kulturna hronika
^etrdeset godina rada Narodnog muzeja u Titovom U`icu (dr
Milutin Pa{i}) …………………………………………………………
Izlo`ba “Iz zbirki Narodnog muzeja u Titovom U`icu”
(Angelina Stanimirovi}) ……………………………………………...
Izlo`ba “U`i~ka republika” u Isto~nom Berlinu (Jelena
Ristanovi}) ……………………………………………………………….
Lapidarijum u Karanu (Angelina Stanimirovi}) ………………….
Arheolo{ka istra`ivawa rimske nekropole u Kolovratu kod
Prijepoqa (dr Aleksandrina Cermanovi}-Kuzmanovi}) …………
Milivoje M. Vuki}evi}, Gluma~, Otaw, Vrawani-Stanovni{tvo
i u 19. i prvoj polovini 20. veka (dr Milka Jovanovi}) …………...
Jovan R. Radovanovi}, “Po`ega u NOR i revoluciji 1941-1945” (dr
Uro{ Kosti}) ……………………………………………………….
Vladimir @ugi}, “Zlatarski kraj u pro{losti i NOR-u”
(Qubomir Matovi}) ……………………………………………………..
Diko Pejatovi}, “Zlatarke” (Qubomir Matovi}) …………………
Aleksandar Kale Spasojevi}, Miodrag D. Glu{~evi}, \or|e
Pil~evi}, 85 godina tekstilnog zavoda "Cveta Dabi}" (dr
Kliment Xambazovski) …………………………………………………...
469-474
474-476
476-478
478-480
480-483
483-485
485-486
486-488
488-490
490-492.
Broj 16/1987.
Dr Milovan Bosi}, Pedeset godina od dolaska Josipa Broza Tita
na ~elo KPJ-SKJ …………………………………………………………
Akademik prof. dr. Asim Peco, Uz Vukov jubilej ………………….
. Mr Ratomir Cvijeti}, Vukovi pomaga~i i peva~i iz u`i~kog
kraja ………………………………………………………………………...
Mr Stanko Jovan~i}evi}, O manastirima Rujno i Mrk{ina crkva
- povodom 450 godina od prve {tampane kwige u Srbiji …...
Obrenija Vukadin, Zorica Ivkovi}, Duhovni i materijlani
ostaci rujanskog manastira …………………………………………….
Dr Olga Zirojevi}, U`ice u svetlu turskih izvora .........................
Stanko Ravi}, Turski "koridor" kroz Ra{ku ……………………….
Dr Latinka Perovi}, Jedan zna~ajan izvor za prou~avawe rusko srpskih revolucionarnih veza u XIX veku - Uspomene Vere
Nikolajevne Figner ……………………………………………………
Prof. dr Dragoslav Jankovi}, Istorijsko - sociolo{ki pogled
na "Vukadina" Stevana Sremca ………………………………………..
In`. Svetislav Vladisavqevi}, U~enici Zemqodelske {kole u
Top~ideru i Zemqodelsko - {umarske {kole u Po`arevcu iz
u`i~kog okruga polovinom XIX veka …………………………………
Mr Branka Mati}, Antiratna tematika "Dnevnika" Qubomira
Mi}i}a …………………………………………………………………….
Dr @arko Jovanovi}, Dragojlo Dudi} - seqak revolucionar ........
Dr Rade V. Poznanovi}, Selo i seqa{tvo u "Dnevniku" Dragojla
Dudi}a ……………………………………………………………………...
Milivoje Trnavac, Delovawe i uloga Milinka Ku{i}a u
naprednom studentskom pokretu Beogradskog univerziteta
(1931-1938) ………………………………………………………………......
5-22
23-54
55-65
67-80
81-89
91-105
107-135
137-150
151-162
163-175
177-186
187-220
221-243
245-257
127
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Dr Mladen Stefanovi}, Qoti}ev pokret "Zbor" u u`i~kom
kraju..................................................................................................................
Gojko [koro, Inteligencija u`i~kog okruga u NOR i
socijalisti~koj revoluciji 1941-1945. godine ………………………
Dr Milutin Pa{i}, "Kroz ni~iju zemqu" - roman o ustanku i
revoluciji …………………………………………………………………
Dr Ilija Misailovi}, O poreklu toponima u`i~kog kraja Op{tina Po`ega ………………………………………………………...
Dr Milena Spasovski, Devi}i - Prilog o postanku i razvitku
subop{tinskih centara u regionu Titovo U`ice …………………
Prof. dr Vujadin Rudi}, Sociogeografske karakteristike
Brodareva ………………………………………………………………….
Ferko [anti}, Speleolo{ki objekti sredweg polimqa - Prilog
izu~avawu ………………………………………………………………….
Mr Radosav \urovi}, O nekim prozodijskim i glasovnim
osobinama govora Ravni kod Titovog U`ica ………………………...
Mom~ilo Te{i}, Narodni obi~aji iz op{tine Po`ege - Mu{ki i
`enski uku}ani i wihovi me|usobni odnosi ……………………...
Kulturna hronika
Dva veka Vuka dostojno obele`eni u u`i~kom kraju (dr Rade V.
Poznanovi}) ………………………………………………………………
Obele`ena 450. godi{wica Rujanske {tamparije (Milivoje
\or|evi}) …………………………………………………………………
Grupa autora, [tamparstvo u u`i~kom kraju 1537-1987 Povodom 450. godine Rujanske {tamparije (Milojko P. \ovkovi})
Dr Venceslav Gli{i}, U`i~ka republika (dr Uro{ Kosti}) …......
Dr Rade V. Poznanovi}, Milun Raoni}, Milorad Radoj~i}, Tragom
izdaje (Miodrag Glu{~evi}) ………………………………….................
Izlo`ba plakata Istorijskog arhiva u Titovom U`icu
(mr Vojislav Lazovi}) ………………………………………………….....
259-293
295-322
323-355
357-407
409-432
433-460
461-474
475-481
483-498
499
501-503
504
505-507
507-510
510-513
513-515
Broj 17/1988
Dr @ivota Markovi}, U`i~ki kraj 1918-1921. godine ........................
Dr Mihailo Zotovi}, Osnove eneolitskog razvoja u jugozapadnoj
Srbiji .......... ………………………………………….................................
Radmila Zotovi}, Jedan novi pogled na pitawe Municipijuma
Malvesatiuma ......... …………………………………………………….....
Bogumil Hrabak, Projekti izgradwe austrijske `eleznice
dolinom Uvca ................................................................................................
Dr Milutin Pa{i}, Pesnik Slavko Zlatojevi} i U`ice
polovinom XIX veka ..................................................................................
Dr Andrija B. K. Stojkovi}, Du{an Popovi} o “osnovnim idejama
"socijalisti~ke nauke" ili "dijalekti~kog" i "istorijskog
materijalizma" ..................................................................
Dr Velimir Mihailovi}, Iz toponomastike Srbije (Sirogojna)
Dr Ilija Misailovi}, O poreklu toponima u`i~kog kraja [,
op{tina Kosjeri}i} ....... ………………………………………………
128
5-54
57-78
79-90
91-116
117-126
127-144
145-148
149-178
Ужички зборник бр 31-2/2007
Dr Milorad P. Radusinovi}, "Sankt-peterburgskie vedomosti"
o U`icu 1737-1738. .......................................................................................
Svetislav P. Vladisavqevi}, Po~eci iskori{}avawa {uma na
Tari - firma Du{ana Sirotanovi}a .....................................................
Dragi{a Milosavqevi}, Prilozi poznavawu graditeqske
delatnosti porodice Borisavqevi}a iz Nove Varo{i ....................
Novak @ivkovi}, [kole i u~iteqi u U`icu i u`i~kom okrugu
1875-1876. godine .......... ………………………………………………….
Qubodrag Popovi}, Prosveta u`i~kog kraja u ú svetskom ratu osnovne {kole ............................................................................................
Mom~ilo Isi}, Osnovno {kolstvo u u`i~kom okrugu 1918-1923.
godine ...........................................................................................................
Slobodan Gavrilovi}, @ivojin Pavlovi} i gra|anski rat u
[paniji ........................................................................................................
Rade Vukovi}, Prva ferijalna kolonija U~iteqske kulturnoizdava~ke zadruge "Vuk Karaxi}" u Ivawici .....................................
@ivan L. ]iri}, Miodrag Mile Vergovi} 1893-1967 .......................
Dr Rade V. Poznanovi}, Tamnavski bataqon i wegova tragedija u
[qivovici ..................................................................................................
Dr Slobodan Milo{evi}, Ratne izbeglice u u`i~kom okrugu
1941-1945. ........................................................................................................
Dr Milovan Luki}, Odnos okupatora i NOP-a prema
zarobqenicima i rawenicima u U`i~koj republici u svetlu
me|unarodnog ratnog prava .....................................................................
Gojko [koro, Napredna omladina u srpskim izbegli~kim
domovima u U`icu 1942 - 1944. ..................................................................
Milorad Iskirn, Tomo Biqanovi} - borac Zlatiborske ~ete …..
Mr Slobodan Radovi}, Slike moba i pozajmica u pripovetkama
Tadije Kosti}a ............................................................................................
Mom~ilo Te{i}, Narodni `ivot i obi~aji po`e{kog kraja zadru`ni `ivot ...........................................................................................
Kullturna hronika
Dr Milovan Gaji}, Flora nacionalnog parka Tara (Dragan
Gerzi}) .......... ……………………………………………………………...
Edib Hasangi}, Dr Rade Poznanovi}: Sto godina osnovne {kole
"Branko Radi~evi}" u Priboju 1888 - 1988 (Mirko Ikoni}) ............
"Abra{evi}"- revolucionarna {kola ~lanstva i kadrova
(dr Nikola Cvetkovi}) ...............................................................................
Dve kwige o Mokroj Gori (dr Rade V. Poznanovi}) .... ……………..
Milisav R. \eni}, Dani smriti i u`asa (mr Vojislav Lazovi}) ..
Prikaz - izlo`ba "Zanatstvo u u`i~kom kraju od polovine XIX
do polovine XX veka" (Milodarka Kekovi}) .........................................
181-188
189-202
203-218
219-252
253-262
263-289
291-309
311-326
327-358
359-376
377-396
397-406
407-427
429-443
445-452
453-474
477-481
481-483
483-485
485-488
488-489
489-490
129
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Broj 18/1989
Dr Aleksandrina Cermanovi}, Nekoliko spomenika iz nekropole
u Kolovratu ..... ……………………………………………...
Radmila Zotovi}, Naseqa isto~nog dela rimske provincije
Dalmacije ………………………………………………………………….
Dr Bogumil Hrabak, Odredi saveznika kneza Lazara u bici na
Kosovu 1389. godine ...................................................................................
Gordana Lazi}, Crkva svetog Georgija u U`icu .................................
Andrija B. K. Stojkovi}, Filozofska erudicija Du{ana
Popovi}a …………………………………………………………………..
Dr Milutin Pa{i} i Dragica Mati}, Sreten A. Popovi} o
narodnom stvarala{tvu u`i~kog kraja.................................................
Dr Rade V. Poznanovi}, Gde je bila Mrk{ina crkva................……
Dr Vojislav Suboti}, Novovaro{ki kraj u vreme nacionalno
oslobodila~kih pokreta i ustanka XIX veka.......................................
Jovan Pejin, Periodi~ni izve{taji na~elstva u`i~kog okruga za
1844. godinu ..................................................................................................
Dr Stevan Igwi}, Osnovne {kole u okrugu u`i~kom pre sto
godina u izve{tajima {kolskih nadzornika ………………………...
Qubomir Markovi}, Petar Borisavqevi} komandant u`i~ke
vojske na Javoru 1876. godine ...................................................................
Svetislav Vladisavqevi}, O proizvodwi oboda za sita i re{eta
u u`i~kom kraju od sredine XIX do po~etka XX veka ........................
Mr Jelena Kova~evi}, Rodoslov Du{ana Popovi}a ………………..
Mr Ratomir Cvijeti}, Cv(ij)eti}i iz Vrutaka …………………….
Novak @ivkovi}, Ariqe aprilskih dana 1941. ……………………..
Gojko [koro, Nema~ka politika genocida u zapadnoj Srbiji
1941/1942. …………………………………………………………………..
Radovan M. Marinkovi}, Dokumenta komande mesta u ^a~ku o
vezama sa U`icem u vreme U`i~ke republike ……………………...
Mom~ilo Te{i}, Stoka i sto~arstvo u drugoj polovini XIX i
prvoj polovini XX veka …………………………………………………
Kulturna hronika
Isakovci - novo nacionalno ime Muslimana (Vojislav Markovi})
U`i~ka gimnazija 1839-1989 (dr Rade V. Poznanovi}) ……………..
Jeremija Xambi}, Osnovna {kola Milivoje Borovi}-Ma~kat
(mr Vojislav Lazovi}) .................................................................................
Gimnazija-Miodrag Milovanovi}-Lune iz Titovog U`ica je
obele`ila 150-godi{wicu svog postojawa (Dragutin Kora}) …….
Osnovna {kola u Sevojnu 1889-1989 (dr Rade V. Poznanovi}) ……...
Izlo`ba, nakit i ki}ewe (dr Bojana Radojkovi}) ………………….
130
5-13
15-38
39-50
51-69
71-86
87-112
113-127
129-160
161-186
187-205
207-218
219-231
233-278
279-302
303-322
323-342
343-350
351-367
371-373
373-374
374-375
375-378
378-379
379-380
Ужички зборник бр 31-2/2007
Broj 19/1990
Dr Stevan Igwi}, Vi|ewe prote Milana \uri}a sa govornice
Narodne skup{tine ...................................................................................
Dr Milutin Pa{i}, Vasa P. Kne`evi}, pesnik i borac za pravdu
Dr Milica Milenkovi}, Revolucionarne i refomisti~ke
tendencije u radni~kom pokretu Srbije (1918-1920) ..........................
Dr @ivota Markovi}, Angelina Stanimirovi}, Kulturnoistorijsko spomeni~ko nasle|e Titovog U`ica ................................
Dr Ilija Misailovi}, O poreklu toponima u`i~kog krajaop{tina Ariqe …………………………………………………………...
Radmila Zotovi}, Rimski nadgrobni i votivni spomenici iz
epigrafske zbirke Zavi~ajnog muzeja ...................................................
Dragi{a Milosavqevi}, Prilog poznavawa crkvenog slikarstva
u jugozapadnoj Srbiji i Polimqu u drugoj polovini XIX veka …...
Novak @ivkovi}, Izbeglice i doseqenici 1889. godine ………….
Qubodrag Popovi}, U`i~ki okrug na svetskoj izlo`bi u Parizu
1889. godine ………………………………………………………………..
Mr Milinko Femi}, Socio-geografska obele`ja Hisarxika,
Mile{eva i Sedobra …………………………………………………….
Jovan M. Bra{anac, Demografske promene u selima Babinske
povr{i u periodu 1946-1987. godine …………………………………..
Dr Milovan Luki}, Obave{tajna delatnost NOP-a u U`i~koj
republici ………………………………………………………………….
Dragan R. Petrovi}, Profesor Dragutin M. Prqevi} (1903-1990)
Mom~ilo Te{i}, Narodna verovawa i varovawa o baksuzluku,
hukawu, ve{tici vuku i kukavici ……………………………………..
Kulturna hronika
Vodi~ Istorijskog arhiva u Titovom U`icu (Priredili Milun
Raoni} i Dragica Mati}) ………………………………………………
Vesnici novog kwi`evnog razdobqa (mr Slobodan Radovi})..........
Flora i vegetacija Golije i Javora (Dragan Gerzi}) ………………
Izlo`ba "Akvizicije (1980-1990)"........................................................
Biblioteka Pedago{ke akademije u Titovom U`icu (Novica
Buji}) ………………………………………………………………………
5-28
29-42
43-52
53-104
105-151
153-170
171-188
189-206
207-228
229-250
251-275
277-300
301-308
309-314
317-319
319-321
321-324
324-326
327-329
Broj 20/1991
Radmila Zotovi}, Rimske svetiqke iz anti~ke zbirke Narodnog
muzeja u U`icu ...............................................................................................
Dr @ivota Markovi}, Brojno stawe i zanimawe stanovni{tva
U`i~kog okruga u drugoj polovini 19. i po~etkom 20. veka ………..
Dr Vladimir B. [olaja, Jedan polazni uvid u istoriju
tehnologije u U`icu, okru`ni in`eweri XIX veka ……………….....
Dr Milorad P. Radusinovi}, Vojnostrategijski zna~aj u`i~kog
podru~ja u vrijeme aneksione krize 1908-1909. godine …………….....
5-12
13-31
33-38
39-46
131
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Dr Bogumil Hrabak, U`i~ki odred u prvim nedeqama evakuacije
srpske vojske 1915. godine ………………………………………………
Svetislav Vladisavqevi}, Beogradska prometna banka u
eksploataciji {uma planine Tare od 1902. do 1932. ………………..
Vule Bra{anac, Otvarawe osnovne {kole u Vrbovu i rad izme|u
dva rata …………………………………………………………………….
Dr Venceslav Gli{i}, 50 godina od ustanka u Jugoslaviji 1941. …
Dragan Doli} (priredio), Fragmenti dnevnika Svetomira
Doli}a (mart-april 1941) ………………………………………………
Jovan Radovanovi}, Druga proleterska brigada na Sremskom
frontu ……………………………………………………………………..
Gojko [koro, Izbeglice i preseqenici u u`i~kom okrugu 19411945. ………………………………………………………………………...
Mara Aleksi}, U~e{}e omladine u`i~kog kraja u radnim akcijama
od 1945-1951. godine...................................................................
Dr Rade V. Poznanovi}, Amaterizam u kulturi U`ica i okoline
prvih posleratnih godina ………………………………………………
Aleksandar \eri}, Gnoseolo{ki problem u delu Dragi{e M.
\uri}a ……………………………………………………………………..
Bosa Rosi}, Seoski zanati i delatnosti na Zlatiboru u
pro{losti i danas ……………………………………………………….
Mom~ilo Te{i}, Narodna verovawa i varovawa o `ivini,
pticama, letini, lovu, p~elama, mladini i void ……………………
Mr Slobodan Radovi}, Slike prvog svetskog rata u pripovednoj
i dnevni~ko-putopisnoj prozi Tadije P. Kosti}a ………………….
Gordana Jovanovi}, O imenoslovu u`i~kog kraja …………………..
Mr Vojislav Lazovi}, Mihailo @ivkovi} (1862-1944) ……………
K ulturna hronika
Istorija Titovog U`ica (do 1918) (dr @ivota Markovi}) ………
Narodno stvarala{tvo u`i~kog kraja …………………………….....
Dr Milutin Pa{i}, Kwi`evnost u`i~kog kraja (dr Dragoqub
Zori}) ……………………………………………………………………...
Prim. dr Miodrag Jovanovi}, Razvoj ustanova za za{titu dece u
U`icu (M. G.-Miodrag Glu{~evi}) …………………………………...
Dr Rade V. Poznanovi}, Gostinica, pro{lost i stanovni{tvo
(mr Stanko Jovan~i}evi})………………………………………………..
Bibliografija radova dr Mihaila Zotovi}a (Radmila Zotovi}) .
In memoriam,
Dr Mihailo Miko Zotovi} (Milivoje Marinkovi})
47-59
61-84
85-92
93-102
103-112
113-134
135-158
159-180
181-206
207-230
231-252
253-264
265-272
273-278
279-288
291-294
294-298
298-299
300-302
302-304
305-306
307-308
Broj 21/1992
Dragi{a Milosavqevi}, Sredwevekovni Dobrun izme|u istorije
i legende ………………………………………………………..
Dr @ivota Markovi}, Haxi Melentije Stevanovi} - izabranik
{aba~ko-u`i~ke eparhije ………………………………………………
Dr Bogumil Hrabak, Novopazarski sanxak izme|u Austro132
5-22
23-34
Ужички зборник бр 31-2/2007
Ugarske i kosovskih arbanasa 1881-1890 .... ………………………….
Qubodrag Popovi}, Prilozi za istoriju fizi~ke kulture u
u`i~kom kraju …………………………………………………………….
Marina Zekovi}, Vojni sve{tenik Risto [ukovi} ratni
fotograf ………………………………………………………………….
Dr Venceslav Gli{i}, Jugoslavija i saveznici 1941. ……………...
Jelena Ristanovi}, Sanitetska slu`ba u partizanskim
jedinicama na podru~ju zapadne Srbije i [umadije u toku 1941.
godine ………………………………………………………………………
Dipl. in`. Dragan Gerzi}, Pan~i}eva putovawa sa licejcima po
u`i~koj nahiji i otkri}e omorike ……………………………………
Dr Danica Mili}, Razvitak bankarstva u u`i~kom kraju ………..
Mara Aleksi}, "Vesti" o u~e{}u omladine u radnim akcijama u
u`i~kom okrugu 1941-1947. g. …………………………………………...
Radomir Stani}, Carske dveri iz Ariqa ……………………………
Kristinka Misailovi}, Ikonostas manastira Klisure …………..
Ana Matovi}, Kontinuitet u pevawu starije i mla|e generacije
peva~a u u`i~kom kraju …………………………………………………
Dr Desanka Nikoli}, Seoska porodica u ariqskom kraju ………...
Bosa Rosi}, Kultura zlatiborskog sela kroz postavku "Staro
selo" u Sirogojnu ………………………………………………………...
Dr Radosav J. \urovi}, U`i~ki govori ………………………………
Qiqana Mandi}, Vizantijski novac XII i po~etka XIII veka u
zbirci Muzeja u U`icu ………………………………………………….
Jarmila \uri}, Nakit iz sredwovekovekovne zbirke arheolo{kog
odeqewa Narodnog muzeja u U`icu …………………..
Qubica Macura, Radovi srpskih vojnika na Solunskom frontu
1916-1918. …………………………………………………………………..
Dijana Ristovi}, Kolekcija maramica u etnografskoj zbirci
Narodnog muzeja u U`icu .........................................................................
Bogi} Krasi}, Biblioteka Narodnog muzeja u U`icu ……………..
Petra ]ur~i}, Li~ni fond prote Milana Smiqani}a …………...
Kulturna hronika
Dr Stevan Igwi}, Narodni tribun prota Milan \uri} (dr Rade
Poznanovi}) ………………………………………………………………
Dr Ilija Misailovi}, [kola u Mokroj Gori (dr Rade
Poznanovi}) ……………………………………………………………....
Monografija o Milo{u Petrovi}u - Dr Dragoqub Zori},
Milo{ Perovi} pisac srpske moderne (dr Milutin Pa{i}).........
Mom~ilo Te{i}, Pesnik i zapisiva~ narodnih tradicija (mr
Slobodan Radovi}) ………………………………………………………
Mr Vojislav Lazovi}, Bibliografija ~lanaka {tampanih u
U`i~kom zborniku 11-20 ………………………………………………..
35-54
55-62
63-80
81-86
87-105
107-124
125-144
145-164
165-176
177-198
199-216
217-232
233-254
255-264
265-270
271-282
283-288
289-296
297-304
305-310
313-314
315-316
316-317
318-321
322-340
Broj 22/1993
Dr Stevan Igwi}, Serdar Jovan Mi}i} (odlomci iz rukopisa) …
Novak @ivkovi}, Organizacija pozadine u u`i~kom kraju u
5-20
133
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
srpsko-turskom 1876. godine ……………………………………………
Dr Toma Milenkovi}, Dragi{a Lap~evi} i jedinstvo
jugoslovenske radni~ke klase 1918-1929 god ...………………………
Dr Slobodan Brankovi}, Vlada Kraqevine Jugoslavije u
povla~ewu tokom Aprilskog rata 1941. godine ……………………..
Dr Nikola @ivkovi}, Kontribucije u Srbiji 1941-1944. godine ..
Dr Milovan Luki}, Kaznene ekspedicije u u`i~kom kraju 19411944. godine ………………………………………………………………..
Gojko [koro, U`i~ani u nema~kim koncentracionim logorima
(van Jugoslavije) 1941-1945. godine ……………………………………
Miodrag Glu{~evi}, Elektrifikacija U`ica 1930-1945. godine .
Svetislav Vladisavqevi}, Dimitrije Mihailovi}, U`i~anin,
prvi {umarski stru~wak visoke spreme …………………………….
Radojko Nikoli}, Kamenorezac Dimitrije Avramovi} (1850-1903)
Dr Milutin Pa{i}, Maga Magazinovi}, pisac i borac za prava
`ena ………………………………………………………………………...
Mr Slobodan Radovi}, Svetislav Simi}, nacionalni radnik i
diplomata ………………………………………………………………….
Mr Jelena Kova~evi}, Du{an Popovi} i ruska kwi`evnost ……..
Gordana Lazi}, Mihailo Milovanovi} (1879-1941) ………………..
Mom~ilo Te{i}, Narodna predawa-pri~e, pesme, ... iz po`e{kog
kraja ………………………………………………………………………...
Dr Du{an Drqa~a, Va`niji tokovi etni~kih kretawa u nekim
op{tinama u`i~kog kraja. ……………………………………………...
Salih Selimovi}, Sociografske karakteristike Kladnice …….
Dr Rade Poznanovi}, Prezimena u u`i~kom kraju …………………
Iz arhivskih i muzejskih zbirki
Ana Babi}, Zbirka stare i retke kwige Istorijskog arhiva u
U`icu-prilog prou~avawu grafi~ke opreme {tampanih kwiga ...
Stanojka Milivojevi}, Metalni novac Kne`evine i Kraqevine
Srbije 1868-1917. g. (iz numizmati~ke zbirke Narodnog muzeja
U`ice) ……………………………………………………………………..
Qubica Macura, Odlikovawa prote Milana \uri}a ……………...
K ulturna hronika
Grupa autora, Vegetacija nacionalnog parka Tara (in`. Dragan
Gerzi}) ……………………………………………………………………..
Milorad St. Iskrin, U`ice koga vi{e nema (Dr Rade
Poznanovi}) ……………………………………………………………....
Prikaz, Izlo`ba o odlikovawima (Stanojka Milivojevi}) ……..
Prikaz, Izlo`ba oblik i ornament keramike od pojave prvih
sto~arsko-zemqoradni~kih kultura do predrimskog doba na tlu
zapadne Srbije (Savo Derikowi}) ……………………………………...
Dragi{a Milosavqevi}, Tajne i istine nepoznatog manastira
Uvac ………………………………………………………………………...
21-40
41-58
59-71
73-84
85-106
107-128
129-146
147-152
153-156
157-177
179-186
187-208
209-228
229-244
245-264
265-284
285-303
305
305-320
321-329
331-342
343
345-346
347
348-349
349-350
351-356
In memoriam,
Dr Pavle Vasi} (1907-1993) (Radomir Stani}) .....................................
134
357-359
Ужички зборник бр 31-2/2007
Broj 23/1994
Evgenije Ho{ovski, Patolo{ke promene na skeletima
inhumiranih u sredwem veku u manastiru Mile{eva …………….....
Dragi{a Milosavqevi}, Crkva Jawa- mit ili fenomen ………...
Dr Bogumil Hrabak, Dovoznici poqoprivrednih proizvoda iz
U`ica i zapadne Srbije u Srem (1719-1723. godine) ………………....
Dr @ivota Markovi}, Vojna organizacija u Srbiji u doba prvog
srpskog ustanka s osvrtom na u`i~ki kraj ……………………….......
Nedeqko Radosavqevi}, Prilozi za istorijat crkve u Se~oj Reci
Dr Marko Popovi}, Dva likovna izvora o u`i~kom gradu 1860.
godine ………………………………………………………………………..
Dipl. in`. Svetislav Vladisavqevi}, Prvi koraci organizovawa
{umarske slu`be u u`i~kom okrugu (1891-1914) …...............................
Dr Danica Mili}, Razvitak bankarstva u u`i~kom kraju ………...
Miodrag D. Glu{~evi}, Elektrifikacija U`ica i okoline od
1930. do 1945. godine ……………………………………………………..
Dr Rade V. Poznanovi}, Uslovi `ivota stanovni{tva u`i~kog
kraja u ratu 1941-1945. godine …………………………………………..
Dr Milovan Luki}, Zlatiborski ~etni~ki korpus tragom
dokumenata ………………………………………………………………...
Mara Aleksi}, Anafalbetski te~ajevi u u`i~kom okrugu 1945. i
1946. godine ………………………………………………………………..
Dr Dragan Bogeti}, Zapadna komponenta jugoslovenske spoqne
politike (1952-1954) …………………………………………………….
Aleksandar M. \eri}, Politi~ka filozofija Krste Cicvari}a
Jarmila \uri}-Miloje Mandi}, Spomeni~ke vrednosti grobqa
"U Vijgoru" u selu Radovci …………………………………………….
Salih Selimovi}, Novija demografska kretawa u op{tini
Sjenica …………………………………………………………………….
Bosa Rosi}, Tri stara obi~aja u dolini Uvca ……………………….
Mile ^arapi}, Porodica Jokanovi} u U`icu 1830-1940.. …………
Nedeqko Je{i}, Je{i}i u Gorobiqu (Od kraja 18. veka do 1941) ...
Desanka M. Drndarevi}, U~iteq Mali{a Stefanovi} kao
ratnik i fotoamater u prvom svetskom ratu ……………………..
Bogi} Krasi}, Amts-blatt- slu`beni glasnik carskog i kraqevskog
okru`nog zapovedni{tva u U`icu ……………………..........................
Kulturna hronika
Spomenica Udru`ewa U`i~ana u Beogradu, Oj, U`ice
(R. V. Poznanovi}) ………………………………………………………..
Novak Andesli}-Dragoqub Andesli}, Troja i Atlantida
(Dr Rade V. Poznanovi}) ………………………………………………....
Dr Stevan Igwi}: Ariqe sa starih razglednica
(R. V. Poznanovi}) ......………………………………………………….....
5-14
15-34
35-42
43-64
65-78
79-96
91-98
99-114
115-132
133-148
149-174
175-192
193-214
215-236
237-248
249-263
265-272
273-290
291-312
313-336
337-346
347
349-350
350-351
351-352
135
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Broj 24/1995
Radmila Zotovi}, Anti~ki kultovi na podru~ju U`ica …………..
Dr Evgenije Ho{ovski, Rezultati paleopatolo{ke i
paleodemografske analize sredwevekovne nekropole na
lokalitetu Zidine/ Arnautovi}i(kod Visokog) …………………...
Dr @ivota Markovi}, Odnos Kara|or|a sa Crnom Gorom,
Brdskim i Hercegova~kim plemenima i u`i~ki kraj 1804-1813.
godine ………………………………………………………………………..
Dr Pavel Rudjakov, Novo iz istorije srpsko-ruskih odnosa …........
Dr Stevan Igwi}, Tragovi Kaqevi}a ……………………………….....
Dr Dragoje Todorovi}, @ivotni put Qubomira Stojanovi}a …..
Dr Ilija Misailovi}, Prihodi i rashodi pravoslavnih hramova u
u`i~kom kraju prema crkvenimprotokolima za 1836. 1837 i 1838
godinu ………………………………………………………………………..
Prof. dr Nikola Potkowak, Orlovi}i (stara u`i~ka porodica)
Radojko Nikoli}, Kamenorezac Veqko iz Qutica (1852-1915) ........
Mr Gordana Lazi}, Istorija i arhitektura objekata na Trgu sv.
\or|a u U`icu …………………………………………………………......
Miodrag D. Glu{~evi}, Po`e{ko industrijsko akcionarsko
dru{tvo "Maqen" …………………………………………………….......
Dr Radosav \urovi}, Stevan Sremac i U`i~ani, osobito kroz
jezik ……………………………………………………………………….....
Nedeqko Radosavqevi}, Spomenici krajputa{i u Se~oj Reci ........
Dr Rade V. Poznanovi}, Privatne zanatske radwe u U`icu 19191945. ……………………………………………………………………….....
Vesna Lu~i}, FOMU u me|uratnom periodu ……………………….....
Mr Dragan Te{i}, Jugoslovenska radikalna zajednica na
op{tinskim izborima u Srbiji 1936. godine sa posebnim osvrtom
na izbore u u`i~kom okrugu ……………………………………………..
Dr Milovan Luki}, Zlatiborski ~etni~ki korpus (II) …………....
Mara Aleksi}, [kolstvo u u`i~kom okrugu 1944-1946. ………........
Dijana Ristovi}, Lule i pribor za pu{ewe u zbirci etnografskog
odeqewa Narodnog muzeja u U`icu (prikaz) ………..............................
Bogi} Krasi}, Darodavci Narodnom muzeju u U`icu 1946-1996 …...
Dragi{a Milosavqevi}, Zna~aj i smisao rekonstrukcije
manastira Uvca ………………………………………………………........
5-10
11-20
21-44
45-61
63-86
87-104
105-125
127-156
157-164
165-176
177-199
201-209
211-232
233-253
255-275
277-302
303-330
331-349
351-370
371-407
409-412
Broj 25-26/1996/97
Dr Radmila Zotovi}, Pitawa i problemi arheolo{kog
istra`ivawa urbanizacije rimskog perioda na podru~ju u`i~kog
kraja ………………………………………………………………………...
Dr Ivan Kolari}, Pravica Svetog Save Srpskog: tipici i
nomokanon …………………………………………………………………
Dr Bogumil Hrabak, U`ice, Stari Vlah i novopazarski kraj u
austro-turskom ratu 1737-1739. godine ……………………………....
136
5-16
17-28
29-44
Ужички зборник бр 31-2/2007
Dr @ivota Markovi}, Pobuweni~ki pokreti skadarskog vezira
Mustafa-pa{e i bosanskog kapetana Huseina Grada{~evi}a i
wihov odjek u jugozapadnoj Srbiji (1831-1832) ………………………
Qubomir M. Markovi}, Major Ili} na ~elu U`i~ke brigade druge
klase na Javoru 1876. godine …………………………………….
Danilo Stanojevi}, Qubawci i Zboj{ti~ani u Prvom svetskom
ratu …………………………………………………………………………
Dr Milovan Luki}, Po`e{ki ~etni~ki korpus ……………………
Branko Bogdanovi}, Trideset godina proizvodwe streqa~ke
municije u FOMU-PPU ………………………………………………...
Svetislav Vladisavqevi}, in`. {umarstva, Prilog o radu drvne
industrije U`i~ke tka~ke i drugih radionica tog kraja 19001941. ………………………………………………………………………...
Miodrag D. Glu{~evi}, Privatne banke u Po`egi (1893 – 1946),...
Dr Rade V. Poznanovi}, Osnovne {kole u okrugu u`i~kom do 1946.
Mile ^arapi}, Sokolski dom u U`icu 1931 – 1941, ……………….
Salih Selimovi}, Nastanak i razvoj Sjenice do oslobo|ewa od
Turaka …………………………………………………………………….....
Nedeqko Radosavqevi}, Letopisne bele{ke prote Novaka
Milo{evi}a ………………………………………………………………..
Mr Ratomir Cvijeti}, Prilog prou~avawu i obja{wavawu
prezimena iz u`i~kog kraja ……………………………………………
Dr Milutin Pa{i}, Pa{i}i u u`i~kom kraju ……………………...
Slobodan Radovi}, Radovi}i sa Tatinca ……………………………..
Prof. dr Mirko Barjaktarevi}, O poreklu i korenima slava kod
Srba ………………………………………………………………….............
Dr Olivera Vasi}, Uloga igre pauna u selima u`i~kog kraja u
pro{losti i danas ………………………………………………………..
Du{ko Kuzovi}, dipl. ing. arh., Narodno graditeqstvo na
podru~ju op{tine Kosjeri} …………………………………………….
Dijana Ristovi}, Osti - oru|e za ribolov …………………………...
Radmila Petrovi}, Crkvene mati~ne kwige - iz drugog ugla …….
Kulturna hronika
Milka Andri}, Sveti Sava - umni raj i qubavi svetilnik
({kola Svetog Save, priredio Ilija Misailovi}) ………………..
Nedeqko Radosavqevi}, (Stevan Igwi}, Manastir Ra~a) ………..
Aleksandar \eri}, (Mr Dragutin Kora}, Pravno ure|ewe
gimnazija u Kne`evini Srbiji, "Kadiwa~a" U`ice 1996) ………..
(Dr Ivan Kolari}, Kristali osmi{qawa, U~iteqski
fakultet, U`ice 1996) ………………………………………………….
(Dr Evgenije Ho{ovski, Paleostomatologija ~oveka, Narodni
muzej U`ice) ………………………………………………………………
Stanojka Milivojevi}, Izlo`be Narodnog muzeju u 1996. godini:
("Mali{a Stefanovi}, Fotografijom do istine", vi{i kustos
Desanka Drndarevi}, Narodni muzej U`ice) ; (Prota Milan
\uri} u slu`bi svom narodu", vi{i kustos Qubica Macura,
Narodni muzej U`ice) ……………………………………….....................
45-62
63-74
75-94
95-117
119-145
147-162
163-186
187-216
217–234
235-259
261-278
279-294
295-319
321-343
345-354
355-364
365-407
409-414
415-423
425
425-427
429-431
433-435
435-436
436-438
441-442
137
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Bogi} Krasi}, Darodavci Narodnom muzeju u U`icu 1946-1996 …....
443-451
Broj 27/1998
Dr Marko Popovi}, dr Danica Popovi}, Istra`ivawa u Mokroj
Gori ………………………………………………………………………...
Dragi{a Milosavqevi}, Manastir Uvac i odsjaj ra{kog
graditeqstva u Polimqu ……………………………………………….
Dr @ivota Markovi}, Doseqavawe stanovni{tva u u`i~ki kraj
1833-1840. …………………………………………………………………..
Salih Selimovi}, Neke karakteristike islamizacije u ra{koj
oblasti …………………………………………………………………….
Branko Bogdanovi}, Proizvodwa streqa~kog oru`ja u FOMU od
1929. do 1941. ………………………………………………………………
Miodrag Glu{~evi}, Fabrika ko`a, Vrela, U`ice (1922 – 1946)
Dr Milovan Luki}, Odnos po`e{kog ~etni~kog korpusa prema
okupatoru, kvislinzima i NOP-u od jula 1942. polovine marta
1944. ………………………………………………………………………...
Mr Hivzo Golo{, Zadruge u srezu pribojskom 1945-1947. …………
Aleksandar \eri}, Filozofija pozitivizma Milo{a
Milovanovi}a …………………………………………………………….
Mile Pleskowi}, Manastir i {kola u Seqanima kod Prijepoqa
Aleksandar V. Savi}, Gradwa nove crkve u Po`egi ……………….
Bosa Rosi}, Posed manastira Uvac - sada{wost kao refleks
pro{losti naslov iz sadr`aja nije isti kao u ~lanku ……………..
Novak Milo{evi}, Letopsi porodice Milo{evi} (priredio mr
Nedeqko Radosavqevi}) ………………………………………………...
Mr Slobodan Radovi}, Ilija Neranxi}, veliki dobrotvor ……...
Dr Milutin Pa{i}, Iz zaostav{tine Andrije Lojanice …………
Kristinka Selakovi}, U`i~ki slikar Radoslav S. Zotovi} …….
Iz muzejskih zbirki
Javorka Bu}i} - dr Mihailo Zotovi}, Arheolo{ko
rekognoscirawe na teritoriji SO Kosjeri} u kampawama 1971,
1972, 1973. i 1974. godine (Priredio Miloje Mandi}) ......................
Kulturna hron ika
Mr Nedeqko Radosavqevi}: Novak @ivkovi}, Magistrat nahije
U`i~ko-sokolske, sudski protokol 1832-1833 ………………………
Mr Nedeqko Radosavqevi}: Sebastijan Jovanovi}, Radanovci
nekad i sad …………………………………………………………………
Mirko Ikoni}: Dragan R. Nikoli}, Evropski putopisci o
Mile{evi …………………………………………………………………
In memoriam
Dr Danica Mili}: Dr Vidosava Nikoli}-Stojan~evi}
Dr Milutin Pa{i}: Novak @ivkovi}
138
5-28
29-70
71-84
85-106
107-144
145–166
167-192
193-206
207-234
235-254
255-266
267-286
287-312
313-324
325-328
329-341
343-365
367-368
369-371
372-376
377-381
382-384
Ужички зборник бр 31-2/2007
Broj 28/2002
Dragi{a Milosavqevi}, Sudbina nekih crkava i manastira u
Polimqu i Starom Vlahu posle velike seobe 1690. godine ……...
Dejan Radi~evi}, Emina Ze~evi}, Manastir Kumanica na Limu rezultati arheolo{kih istra`ivawa u 1999. godini ……………
Dr Leposava Cvijeti}, U`i~ka nahija 1815-1833. godine Ure|ewe, naseqa i stanovni{tvo ……………………………………..
Kuzovi} Du{ko, Zgrada sreskog na~elstva u Kosjeri}u …………...
Dr Vojislav Suboti}, Ustanak u Starom Vlahu 1875. godine i
operacije Ibarske vojske na Javoru 1876-1878. godine ……………..
Salih Selimovi}, Naseqa poreklo i migraciona dinamika
stanovni{tva Kladnice ………………………………………………...
Danilo Stanojevi}, Poreski popisi Qubawa, Zboj{tice,
Dre`nika i Skr`uti 1818-1840 ………………………………………..
Delimir Sti{ovi}, Popis stoke 1860. godine za Brezovu,
[arenik, Radaqevo, Prilike i Dubravu …………………………….
Svetislav Vladisavqevi}, O izgradwi puta uz Malo i Veliko
Zabu~je ……………………………………………………………………..
Miodrag Glu{~evi}, Ivawi~ko akcionarsko elektro –
industrijsko dru{tvo (1907 – 1945) …………………………………..
Dr @ivota Markovi}, Vu~i} Piperin ratnik i bimba{a
ariqski ………………………………………………………………...........
Emilijan Proti}, Savi}i iz Ivawice ……………………………….
Miodrag B. Dabi}, Borba za op{tinski pe~at u Ro`anstvu …...
Dr Milovan Luki}, Po`e{ki ~etni~ki korpus od marta 1944. do
sloma maja 1945 - tragom dokumenata …………………………………
Aleksandar V. Savi}, Sokolsko dru{tvo Po`ega (1924 – 1940) …
Dijana Ristovi}, Preslice iz Narodnog muzeja u U`icu …………
Bo`idar Krstanovi}, [atre u Dowoj Jablanici …………………...
Dr Rade V. Poznanovi}, Poslovice i izreke u u`i~kom kraju …...
Dr Radmila Zotovi}, Rezultati rekognoscirawa sela
Riba{evina, Trnava i Gubin Do na podru~ju op{tine U`ice praistorijski lokaliteti ......................................................................
Mileva Milo{evi}, Udru`ewe zantlija varo{i i sreza u`i~kog
– Titovo U`ice 1840 – 1950 ……………………………….....................
Bo`idarka Vasiqevi}-Bekto, [tampa o U`icu i u`i~kom kraju
1858-1945 — bibliografija …………………………………………….....
Dragoslava Rodaqevi}, Monografske publikacije o u`i~kom
kraju, {tampane 1999. g. ………………………………………………...
Kulturna hronika
Nedeqko Radosavqevi}, @ivota Markovi}, U`i~ki kraj u doba
Kara|or|a …………………………………………………………………
5-58
59-100
101-149
151-170
171-194
195-216
217-248
249-263
265-268
269-289
291-308
309-328
329-335
337-362
363-379
381-410
411-417
419-441
443-452
453–471
473-489
491-493
495-498
Broj 29/2005
@ivojin Andreji}, Predstava fundacije i konsekracije
Municipiuma u dana{wem Prijepoqu ………………………………
1-6
139
Драгослава Родаљевић и Александар Савић,
Библиографија Ужичког зборника
Mile ^arapi}, Sokolstvo u u`i~kom kraju i ra{koj oblasti
(1911-1941) ..................................................................................................
Dr @ivota Markovi}, Britansko-jugoslovenska misija sa
kapetanom Hadsonom na ~elu u Srbiji 1941. godine i kontroverze
oko wene uloge ………………..…………………………
Radivoje Papi}, U`ice 1942. kroz arhivsku gra|u Narodnog muzeja
i Istorijskog arhiva u U`icu ...……………………………...
Bosiqka Rosi}, Cviji}eva tipologija starovla{kog sela i ku}e
sa osvrtom na dana{we stawe ……………………………………….
Dr Rade V. Poznanovi}, Gavovi}i u Mu{vetama …………………..
Prof. dr Mirko Barjaktarovi}, O (doskora{woj) srpskoj svadbi
kao zbiru raznih verovawa, iskustava i znawa ……………................
Radomir Petrovi}, O{te}en i uni{teni medaqoni sa
monogramina srpskog kraqa Stefana Uro{a iz XIII veka u
manastiru Sopo}ani ……………………………………………………...
Dragi{a Milosavqevi}, Epoha zografa Andrije Rai~evi}a …........
Jelena Ristanovi}, Crte`i Bore Baruha u zbirci Narodnog
muzeja u U`icu …………………………………………………………......
Prof. dr Aleksandar Kadijevi}, Vasilije Mihailovi~ Androsov
(1872 - 1944), projekat crkve sv, Konstantina i Jelene u Po`egi
Milica Cerani}, Arhitektonski doprinos Miladina Prqevi}a
srpskoj moderni ……………………………………………
Milan Prosen, Delo arhitekte Jovana Bjelovi}a u Beogradu …..
Boban Filipovi}, Nalaz molara mamuta na lokalitetu Bela
Zemqa kod U`ica ……………………………………………………….....
Aleksandar V. Savi}, Prilozi sa su|ewa dr Dragoslavu
Strawakovi}u …………………………………………………………......
Ing. Svetislav Vladisavqevi}, O uzaludnim naporima za
izgradwu puta Zaovine Bajina Ba{ta ………………………………...
Mr Slobodan Radovi}, Prepiska Josif Pan~i} - Dobroslav
Ru`i} ……………………………………………………………………......
Kulturna hronika
Dr Radomir ]urovi}, (Dr Ratomir M. Cvijeti}, Re~nici u
nastavi srpskog jezika i kwi`evnosti)………………………….......
Dr Milosav Vuki}evi}, (Nedeqko Bogdanovi}, Etnokulturolo{ke teme)……………………………………………………..
Petar R. Arbutina, Bosa Rosi}, Oko zlatiborsko ……………….
Ivan R. Markovi}, Slobodan M. Nenadovi}, Ilustrovani re~nik
izraza u narodnoj arhitekturi ………………………………
Dr Aleksandar Kadijevi}, Dragi{a Milosavqevi}, Osa}anski
neimari …………………………………………………………………...
Marina Zekovi}, Obrazlo`ewe za dodelu nagrade Mihajlo
Valtrovi} Narodnom muzeju u U`icu za legat slikara Mihaila
Milovanovi}a …………………………………………………………...
In memoriam
Jelena Ristanovi}, Natalija Nata Blagojevi} (1927 - 2004) …….
Milo{ Kne`evi}, Arhitekta Ranko Findrik (1922 - 2004) ……..
140
7-40
41-52
53-90
91-108
109-118
119-131
133-148
149-180
181-198
199-224
225-240
241-282
283-286
287-316
317-320
321-335
337- 338
339-342
343-344
345-354
355-357
359-360
361-362
363-377
Ужички зборник бр 31-2/2007
Broj 30/2006
Dr Milorad P. Radusinovi}, Ruske vojne procjene U`ica i wegove
tvr|ave u doba Prvog srpskog ustanka (1804-1813) ……… ...............
Dr Nedeqko Radosavqevi}, Aleksa Popovi}, ustani~ki vojvoda
u`i~ke nahije …………………………………………………………….....
Dr Milovan Luki}, Javorski ~etni~ki korpus ……………………. ..
Mileva Milo{evi}, Esnafsko ure|ewe u`i~kih zanatlija i
trgovaca iz 1847. godine ……………………………………………….....
Emilijan Proti}, Tri ivawi~ke banke (1889-1928) ……………….....
Miodrag D. Glu{~evi}, Elektrifikacija Bajine Ba{te i
okoline …………………………………………………………………........
Mara Aleksi}, Omladina u`i~kog kraja na izgradwi Novog
Beograda 1968-1970. godine …………………………………………….....
Milica Cerani}, Zna~aj u`i~kog skolskog doma u arhitekturi
Momira Korunovi}a ……………………………………………………....
Natalija Blagojevi}, Duhovno narodno stvarala{tvo u`i~kog
kraja ………………………………………………………………………......
Delimir Sti{ovi}, Popis stoke 1860. godine za Bjelu{u i
Dobra~e …………………………………………………………………........
Mr Hivzo Golo{, Admimistrativno-teritorijalne promene
Prijepoqa i okoline (1912-1964) ……………………………………......
Mr Dragan Krsmanovi}, Dokumenta o IV pe{adijskom puku
"Stevan Nemawa" u fondovima Vojnog arhiva u Beogradu .................
Прикази
Milan Prosen, Sne`ana To{eva, Bo`idar Petrovi}: Ku}a kao
otisak trajawa …………………………………………………………..
Milica Cerani}, Aleksandar Kadijevi}-Sr|an Markovi}, "Milan
Mini}, arhitekt i slikar"…………………………………....................
Dr D. Panti} i dr A. Stojkovi}, Mirko A. Popovi}, Istorija
U`ica …………………………………………………………………….. ....
In memoriam
Novak @ivkovi} (1917-2000), M. Pa{i}…………………………........
Dr Rade Poznanovi}, Gojko [koro (1919-2003) …………………….
Mr Slobodan Radovi}, Gojko [koro-hroni~ar novije istorije
(prilozi bibliografiji) ……………………………………………...
5-12
13-24
25-54
55-70
71-82
83-112
113-128
129-145
147-186
187-199
201-216
217-230
231-234
234-237
237-238
239-240
245-246
247-249
141
Ужички зборник бр 31-2/2007
85
Download

Ужички зборник бр 31-2/2007 111 U@I^KI ZBORNIK prilozi za politi