1 Pozivanje
5 Prosleđivanje svih
Da biste uputili poziv, podignite slušalicu ili pritisnite
taster Zvučnik
i okrenite broj.
Ponovno pozivanje poslednjeg broja
Pritisnite taster PonBir
.
Kratko uputstvo
2 Odgovaranje na poziv
Kada imate novi poziv, svetleća traka na telefonu
treperi crveno. Da biste odgovorili na poziv, izvršite
jednu od sledećih radnji:
•
Podignite slušalicu.
•
Pritisnite taster Zvučnik
.
3 Prigušivanje tona
Cisco Unified SIP telefon 3905
1
Pozivanje
2
Odgovaranje na poziv
3
Prigušivanje tona
4
Glasovna pošta
5
Prosleđivanje svih poziva
6
Poziv na čekanju
7
Konferencija
8
Prenos
9
Postavke jačine zvuka
10 Saveti
Napomena Da biste dobili najbolje rezultate,
štampajte na papiru od 8,5 x 14 inča
(veličine legal).
Korak 3 Pritisnite taster Prenesi ponovo ili prekinite
vezu (pre ili nakon što se pozvana strana
javi).
poziva
Prenos se dovršava.
Korak 1 Na sredini trake za navigaciju pritisnite
taster Funkcija.
Korak 2 Izaberite Prosledi sve (za listanje koristite
traku za navigaciju), a zatim pritisnite taster
Funkcija.
Korak 3 Kada čujete ton za potvrdu, unesite broj
telefona za prosleđivanje poziva.
Kada podignete slušalicu, čućete ton za
potvrdu sve dok ne otkažete prosleđivanje
poziva.
Korak 2 Ponovo pritisnite taster Priguši ton da biste
isključili prigušenje tona.
Korak 2 Da biste nastavili poziv, pritisnite ponovo
taster Zadrži/nastavi.
4 Glasovna pošta
7 Konferencija
Svetleća traka na telefonu neprekidno svetli
crveno.
•
Zvučni signal za poruku na čekanju
(ako je dostupno).
Preslušavanje poruka
Korak 1 Na sredini trake za navigaciju pritisnite
taster Funkcija.
.
Korak 1 U toku povezanog poziva (koji nije na
čekanju), pritisnite i otpustite dugme za
prekid veze da biste dobili ton za biranje.
Korak 3 Pritisnite dugme Funkcija i pratite govorna
uputstva.
Da biste podesili jačinu zvuka slušalice, pritisnite
taster za jačinu zvuka nagore ili nadole kada je
podignuta slušalica.
•
Da biste podesili jačinu zvona, pritisnite taster za
jačinu zvuka nagore ili nadole kada je podignuta
slušalica.
Kako se koristi taster Funkcija?
Taster Funkcija vam omogućava da pristupite
funkcijama kao što su prosleđivanje svih poziva,
preuzimanje poziva ili grupno preuzimanje poziva.
Možete da pritisnete taster Funkcija i pomoću tastera
za navigaciju prelistate dostupne funkcije.
Gde mogu da nađem kompletan korisnički
vodič?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
Korak 2 Unesite broj telefona strane koju želite
da dodate u konferenciju.
Korak 3 Pritisnite i otpustite dugme za prekid veze
ponovo (pre ili nakon što se pozvana strana
javi).
Konferencija će početi.
8 Prenos
Korak 2 Izaberite Govorna pošta (za listanje
koristite traku za navigaciju).
•
10 Saveti
6 Poziv na čekanju
Korak 1 Pritisnite dugme Zadrži/Nastavi
•
Taster za jačinu zvuka se nalazi ispod tastature.
Korak 4 Da biste otkazali prosleđivanje poziva,
ponovite korake 1-2.
Korak 1 U toku poziva pritisnite taster Priguši ton
.
Kad primite novu poruku, na telefonu su obezbeđeni
sledeći indikatori:
9 Postavke jačine zvuka
Korak 1 U toku povezanog poziva (koji nije na
čekanju), pritisnite taster Prenesi
.
Centrala u Americi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Telefon: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks:
+1408 527-0883
Cisco i Cisco logotip su žigovi kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih podružnica u SAD i drugim
zemljama. Listu Cisco žigova možete pronaći na adresi www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana
koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Upotreba reči „partner“ ne odnosi se na partnerski odnos
između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (1005R)
© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Korak 2 Unesite broj telefona primaoca prenosa.
OL-24630-01
Download

Kratko uputstvo Cisco Unified SIP telefon 3905